Bilag: Årsberetning 2014 Den offentlige sektion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Årsberetning 2014 Den offentlige sektion"

Transkript

1 Bilag: Årsberetning 2014 Den offentlige sektion Indledning og generelt ved sektionsformand Lisa Wieweg Rosendahl: Som det fremgår af programmet har vi en ret stram plan for årsmødet i år, med indlæg om både det forestående landsmøde og OK15 på dagsorden. Det vil årsberetningen fra den offentlige sektionsbestyrelse også bære præg af, og vi vil forsøge at holde det rimeligt kort, så der bliver god tid til de øvrige oplæg. Som noget nyt - og på opfordring fra flere medlemmer - har vi valgt at dele opgaven i bestyrelsen, så jeg tager mig af det overordnede og generelle fra bestyrelsesarbejdet, mens hver enkelt fra sektionsbestyrelsen efterfølgende vil berette fra egen region. Vi har i år en særlig situation, idet vi snart skal tage afsked med Susanne og sige velkommen til Christina som ny formand. Skiftedagen er officielt først på landsmødet i november, men det er ingen underdrivelse at sige, at der arbejdes meget intenst i Skindergade på at sikre så gnidningsfrit et generationsskifte som muligt. Vi havde håbet på at der i forbindelse med årsmødet også ville have været lejlighed til at hilse på foreningens kommende næstformand. Som det nok er Jer bekendt, valgte Dorte Brix Høglund for få uger siden at trække sig fra posten. Dorte begrunder sin beslutning med, at det har vist sig at være en lidt for stor mundfuld, og en opgave hun havde svært ved at løse uden forudgående erfaring fra hovedbestyrelsen. Jeg kommer tilbage til konsekvenserne heraf senere i beretningen. Allerførst vil jeg benytte lejligheden til at takke sektionsbestyrelsen, både de to nyvalgte og de fire gamle medlemmer, for indsatsen gennem det sidste år. Vi har haft mange vedkommende diskussioner, og jeg vil gerne takke for et godt samarbejde. For mig personligt har det har været en stor, men som forventet også en spændende opgave at gå ind som formand for den offentlige sektion. Ved fælles indsats synes jeg vi er kommet ganske godt igennem vores første år, og jeg ser frem til en fortsættelse af samarbejdet i resten af valgperioden. Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder, arrangeret TR-dag og årsmødet i samarbejde med sekretariatet samt deltaget i diverse andre møder. På bestyrelsesmøderne har vi stort fokus på relevante problemstillinger og udviklingstiltag i de enkelte regioner. Vi arbejder selvfølgelig også med de emner, der udspringer direkte fra Hovedbestyrelsen eksempelvis politiker og strukturelle ændringer.

2 I mellem møderne er der løbende korrespondance omkring aktuelle temaer for eksempel har vi også i bestyrelsen taget fat i den nationale høring vedr. medicineringsbegreber og haft en høring om forslag til krav i overenskomstforhandlingerne. Senest har vi vendt det fremsatte forslag til moderniseringen af apotekerloven og konsekvenserne for de offentligt ansatte farmakonomer. Det er muligt at Susanne vil komme mere ind på emnet. Langt hen ad vejen får lovforslaget kun indflydelse på farmakonomerne i den private sektor. Formålet er, at sikre bedre tilgængelighed og mere konkurrence. I vores sektion var der måske nogen, der nær fik kaffen galt i halsen, da pressen igen rapporterede, at der i lovforslaget blev lagt op til, at private apoteker skulle have adgang til at kunne rykke filialer ind i forhaller på sygehusene. Hvilken betydning vil det i givet fald få for sygehusapotekerne? Ud fra et forbrugersynspunkt virker det nye forslag både positivt og praktisk. I forhold til Farmakonomforeningens politikker, der sigter på at sikre faglighed, patientsikkerhed og tilgængelighed for patient/forbruger, så ses forslaget heller ikke i strid med disse. Vi har drøftet emnet i sektionsbestyrelsen, uden at finde anledning til stor bekymring. Kan det give anledning til bedre samarbejde og måske mere strømlinede forløb når patienten går fra den ene sektor til den anden eller hvad tænker I om forslaget, som altså nu ser ud til at blive en realitet? Hovedbestyrelsen har haft en proces kørende, omkring foreningens fremtidige struktur, politikker og handlingsplaner, som også har fyldt i sektionsbestyrelsens arbejde med drøftelser og høring vedrørende ændringsforslagene. Christina kommer nærmere ind på disse emner i hendes oplæg senere, og ændringerne forventes vedtaget i forbindelse med det kommende landsmøde i november. Hen mod sommerferien og umiddelbart herefter har vi arbejdet mere intenst med de forestående overenskomstforhandlinger. Der forventes indgået ny overenskomst i foråret 2015 for hele det offentlige område. Vi har bl.a. deltaget i TR-fællesmøde i Sundhedskartellet, havde emnet på dagsorden til vores eget TR-møde, samt ikke mindst været i dialog om og kommenteret på de forslag til krav, der sendes videre i forhandlingssystemet. Forslagene skal koordineres med de øvrige faglige organisationer i Sundhedskartellet og derefter i det nye forhandlingsfællesskab med KTO, inden kravene udveksles med arbejdsgiverne sidst på året.

3 Som det fremgik af hjemmesiden for nogle dage siden er samarbejdet nu formaliseret med underskrift af en samarbejdsaftale for en samlet forhandlingsorganisation, der skal varetage forhandlingsinteresserne for mere end en halv mio. medarbejdere i den offentlige sektor. Det giver os forhåbentlig mere pondus i forhandlingerne over for regioner og kommuner, også selvom vi kun udgør ca. 650 ansatte i alt inden for overenskomsten. Formanden for Sundhedskartellet og sygeplejerskerne Grethe Christensen sagde i tirsdags, at det nye forhandlingsfællesskab udgør en samlet fagbevægelse, der mener hvad den siger og kan vise tænder om nødvendigt. Susanne kommer nærmere ind på OK15 senere, men det har naturligvis haft stor bevågenhed i bestyrelsen også. Emnet synlighed optager bestyrelsen og vi ønsker at flere får kendskab til de jobmuligheder, der ligger inden for vores felt i det offentlige, som er i rivende udvikling på flere fronter. Vi ved, at der inden for sektoren bl.a. er udfordringer i forhold til rekruttering i produktionsafsnit, og vi skulle gerne kunne trække nye interesserede til faget og sektoren. Men vi skal også turde tænke i udvikling af nye jobmuligheder inden for den offentlige sektor såvel inden for stat, regioner og kommuner. Farmakonomforeningen har i samarbejde med Kommunernes Landsforening udarbejdet en kampagne, der argumenterer for ansættelse af flere farmakonomer i kommunerne. Som faggruppe har vi både viden og erfaring, der kan styrke kommunernes arbejde inden for pleje- og omsorgsområdet med henblik på at sikre mere kvalitet i medicinhåndteringen og sikkerhed for patienterne. I disse år overtager kommunerne flere og flere sundhedsfaglige opgaver. Regionerne er med til at skubbe på denne udvikling med mål om kortere indlæggelser, hvilket derfor betyder, at patienter der udskrives, ofte kræver fortsat behandling hjemme. På YouTube findes kampagnefilmen om farmakonomer i kommunerne. Filmen sælger budskabet rigtig godt, og vi håber, at der herigennem bliver skabt nye arbejdspladser til farmakonomer ude i kommunerne. Her vil jeg gerne rose den indsats, der er leveret i Skindergade i forbindelse med KLprojektet. Der er endnu ikke så mange farmakonomer, der er ansat direkte i kommunerne, men det kommer forhåbentligt til at vinde frem. Jeg har i den seneste uge modtaget information om et netop afsluttet projekt i Region Hovedstaden om farmakonomer på kliniske afsnit kaldet Region Hovedstadens Farmakonomprojekt.

4 Der er udarbejdet en fyldig afhandling/rapport samt fire små gode film, der opsummerer erfaringerne fra projektet. Jeg kender ikke status på hvorvidt materialet er tiltænkt offentliggørelse, men det kan under alle omstændigheder skabe god synlighed hvis det kommunikeres ud over regionens grænser. Det overordnede formål med projektet var at undersøge, hvilke dele af medicineringsprocessen farmakonomer med fordel kan bidrage til. Formålet var også at afdække direkte og indirekte afledte effekter af deres ansættelse på kliniske afdelinger. Selvom farmakonomerne teknisk set forblev ansat på sygehusapoteket pga. den relativt korte projektperiode, så var hensigten klar det var den direkte tilknytning til afdelingen, der var et af projektets mål. Det konkluderes at medicineringsprocessen kan understøttes og kvalificeres ved ansættelse af farmakonomer direkte på afdelingerne. Tilstedeværelsen af farmakonomer sætter fokus ikke alene på den enkelte patients medicin, men også på arbejdsgange, rutiner og kommunikation mellem faggrupper. Det kan vi godt være stolte af! Det er nogle supergode repræsentanter for faget, der medvirker i filmene, og jeg bider særligt mærke i, at såvel ledelse og kolleger, læger og sygeplejersker, roser og anerkender farmakonomerne for deres indsats, fokus og tilgang til området samt for deres kompetencer. Vi kommer f.eks. i forhold til medicinanamnesen et tag dybere, og får afklaret og spurgt ind til vigtige emner, som andre ikke nødvendigvis har fokus på. En sygeplejerske er bl.a. også inde på at vi som faggruppe har lettere ved at tale med patienterne om medicin end andre faggrupper måske fordi vi ikke opfattes som en behandler eller plejeperson. Den direkte ansættelse på kliniske afsnit er måske noget vi kommer til at se brede sig. I forrige nummer af Farmakonomen var der en spændende artikel om Medicindetektiver, fra OUH, hvor man har arbejdet målrettet med medicinanamnese gennem længere tid. Også her er der forsket i resultater af farmakonomernes indsats. En faglig artikel herom er på trapperne i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift, hvorfor forskeren holder disse tæt ind til kroppen p.t. Det bliver spændende at få resultaterne, men uanset bliver man jo vildt stolt over at anerkendelsen af vores faggruppe fra farmaceuter og læger. Synliggørelse, som de tre projekter er et udtryk for, kan bidrage til at skabe nye jobs og udviklingsmuligheder for os. Men vi har også behov for synlighed for at give unge indsigt i, hvilke forskellige typer af jobmuligheder farmakonomuddannelsen giver adgang til inden for vores verden.

5 Vi har i sektionsbestyrelsen agiteret for, at farmakonomer deltager i uddannelsesmesser og events, som for eksempel Den hvide verden, hvor professionerne i sundhedsvæsenet viser unge uddannelsessøgende hvilke typer af jobs og arbejdsopgaver samt hvilke uddannelsesmuligheder der er bl.a. som kombielev. I flere af regionerne er farmakonomfaget repræsenteret, men det gælder desværre ikke hele vejen rundt. Det er op til den enkelte arbejdsplads at deltage i den type arrangementer, og sektionsbestyrelse kan kun opfordre til at gøre mest mulig reklame for vores fag. Nu jeg har talt mig helt varm om synliggørelse, så vil jeg også gerne endnu en gang slå et slag for FIP-kongressen. Vi har i den offentlige sektion desværre ikke nogen tradition for at byde ind med ret mange projekter eller posters på kongressen. Det er rigtig ærgerligt, for de få der faktisk kommer fra offentlige farmakonomer er hamrende gode og gennemarbejdede med stor kvalitet. Jeg vil på samme måde gerne gøre opmærksom på, at det også er muligt at søge legatmidler, eksempelvis gennem Actavis Legatet, til efteruddannelse og udviklingsprojekter på bl.a. sygehusapoteker. Aktiviteterne skal rettes mod apoteket man er ansat på. Har man en ide eller et forslag til et projekt kan jeg kun opfordre til at søge. Nyt fra regionerne Jeg vil nu på skift give ordet over til repræsentanterne fra regionerne, der kort vil berette om hvad der rør sig og optager medlemmerne på lokalt niveau inden jeg runder beretningen af. Næstformand, Tina van der Klein, Region Hovedstaden: Hos os kan vi mærke en skærpet opmærksomhed fra Sundhedsstyrelsen. Inspektionerne har skærpet krav og forventninger, så det giver logisk noget mere forberedelse og arbejde ude i afdelingerne. Budget besparelser 2015 synes vi at kom okay igennem da vi involverede alle medarbejder og igennem flere gode forslag undgik fyringer. Dog har vi forsat nogle udfordringer pga. sammenlægninger og nedskæringer ude på hospitalerne der måske vil kunne mærkes hos os. Vi skal være til stede når behovet er der, så vi oplever at vore arbejdstider rykker sig. Eksempelvis har vor Cytostatikaproduktion på Rigshospitalet nu åbent på alle hverdage fra kl Vi har afholdt Regionenes Trivsel Op, den har affødt to indsatsområder som vi skal arbejde videre med på Apoteket. Det første er Feedback og Anerkendelse, der afholdes en Masterclass for hele ledelsen, her sættes rammerne for hvordan ledelsen tænker det er realistisk at imødekomme ønsket. Alle TR+AMIR vil på en kursusdag blive informeret om ledelsens tanker, så vi den vej håber at det vil kunne forgrene sig ud i hele organisationen man kan vel godt kalde det en slags forventningsafstemning.

6 Det andet er Stress, hvor vi for den stress ramte allerede har et godt og velfungere omsorgsforløb. Så vi vil sætte fokus på de tilbageværende kollegaer. Vi tænker Social Kapital, vi ønsker en bredere og større forståelse for hinandens processer/ afdelinger / arbejdsopgaver, så vi ikke kommer til at bremse hinanden men nytænker sammen. Her kunne det evt. være ved et Styret Læringsforløb som er et besøg i en anden afdeling. Glædeligt kan vi fortælle at vi får nogle velkvalificerede gode ansøgninger til vore opslåede farmakonomstillinger, og det er selvfølgelig dejligt. Til Lisas fortælling om rapporten fra Region Hovedstaden mener Sygehusapoteker Lars Nielsen og Farmaceutisk chef Helle McNulty for fremtiden: Apoteket har i dag ansat 220 farmakonomer, hvoraf hovedparten udfører medicinservice eller løser andre opgaver i klinikken på regionens hospitaler. Det vurderes, at mulighederne for at rekruttere og oplære yderligere farmakonomer er gode. Apoteket kan således også fremover tilbyde at stille farmakonomer til rådighed for hospitalernes afdelinger med henblik på løbende forbedringer af medicineringsprocessen. Tina Nygaard Madsen, Staten: Jeg blev valgt sidste år til at repræsentere de statslige ansatte farmakonomer. På det statslige område er vi knap 40 medlemmer, som arbejder på vidt forskellige arbejdspladser, med vidt forskellige arbejdsopgaver. I øjeblikket sker der mange ting på vores område. Ikke alle har direkte noget med farmakonomerne at gøre men omvendt er der mange hændelser, som spiller ind har været et skelsættende år, da vores løn for første gang siden 2012 er blevet reguleret opad! Spøg til side men faktum er, at vi for første gang siden april 2012 har fået en regulering af lønnen på det statslige område. Vi har set, at vores stillinger er under pres. Regeringen valgte i foråret at sætte SSI Vaccineproduktion og SSI Diagnostika til salg. Dette er en udløber af, at Staten skal spare, og at Vaccineproduktionen har kørt med underskud igennem længere tid. Salgsprocessen forløber planmæssigt, og Statens Seruminstitut er i gang med at forberede den officielle annoncering af salget og det materiale potentielle købere skal præsenteres for. Det forventes at begge enheder sælges i løbet af foråret Sundhedsstyrelsen er fortsat udfordret på at få opgaver og ressourcer til at matche, og for alle enheder er en løbende og skarp prioritering af opgaverne nødvendig. På TR fronten har vi måtte tage afsked med en enkelt TR i dette efterår. Københavns Universitet har besluttet at nedlægge vores TR hverv på SUND, hvor Tonnie Skovhus har været en god og engageret tillidsrepræsentant. Baggrunden for at nedlægge dette hverv er, at Tonnie gennem de seneste år kun har haft 3-4 farmakonomer at være TR for. Vi kommer til at savne Tonnies input i TR kredsen og

7 kan kun håbe, at der med tiden bliver ansat tilstrækkeligt med farmakonomer på KU til, at vi kan genoprette hvervet. På IKAS, hvor jeg er ansat som eneste farmakonom, er jeg blevet talsperson for den blandede faggruppe samt medlem af samarbejdsudvalget. Den blandede faggruppe består af sygeplejersker, laboranter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og HK er. Alle disse faggrupper er for få til at have egentlige tillidsrepræsentanter. Elsebeth Jensen, Region Sjælland: Siden sidste årsmøde er Produktion og Kvalitet endelig flyttet til sygehusapoteket i Roskilde. Pr. 30. september blev sygehusapoteket i Holbæk lukket efter at have været sygehusapotek siden Bygningerne er overtaget af Arbejdsmedicinsk kilinik, som allerede er i gang med ombygning og renovering. Vi er nu mange ansatte i Roskilde i små lokaler. Alle ansatte i Holbæk er flyttet med. Medicinservicefarmakonomerne er stadig i Holbæk. De har fået lokaler på sygehuset. Hele flytningen har selvfølgelig involveret mange personer fra andre afdelinger på sygehusapoteket. Lagre er der fundet plads til og apparatur er blevet flyttet til Roskilde. Det har været en turbulent sommer (dvs. snarere ¾ - 1 år) for Serviceproduktionen (cytostatika) da vi har manglet oplært personale (og stadig mangler) og sommerferier, der skulle afholdes. Der skulle have været indført Servisys inden sommerferien, men dette er udsat indtil videre. Pga. stadig stigning af cytostatikabestillinger er vi nødt til at producere fra kl på alle hverdage. Weekend arbejde er der ikke så meget af i øjeblikket. TPN-produktion kommer først i gang i det nye år. Lagerproduktion af injektionsvæsker er pt. ikke kommet i gang. Tidshorisont er endnu uvis. Pr. 15. oktober har vi fået ny produktionschef, som er en farmaceut som fra start har været med i processen om en samlet produktionsafdeling. Vi håber på et godt samarbejde. Tina Enghoff, Region Syd: OUH Sygehusapotek Fyn: Vi har i øjeblikket slået 6 faste stillinger op, og det har vi, fordi vi er i fuld gang med udrulningen af at optage medicinanamnese og foretage medicinafstemning. Dette ender til sidst ud med at være en ydelse, som vi foretager på alle relevante kliniske afdelinger.

8 Også vores cytostatikaproduktion er efterspurgt. Det har medført at de farmakonomer, der arbejder der, arbejder på skift hver 6. søndag. Igen i år var vi repræsenteret på FIP, og i år med 2 farmakonomer. Så tager vi til Vejle og Kolding til apoteket Sygehus Lillebælt. Der har ikke været sat de helt store nye projekter i gang. I Kolding laver de stadig medicingennemgang på organ kir. og ortopæd kir. afd. Afdelingerne er meget glade for farmakonomernes arbejde, og der er et godt samarbejde med personalet. Når de foretager medicingennemgangen foregår det oftest på afdelingen. På apoteket Sygehus Lillebælt er der stor opmærksomhed på GxP, som er en fællesbetegnelse for GMP, GDP og GCP. Der bruges meget tid på disse opgaver. Det er blevet en stor driftsopgave, og de har hver dag flere farmakonomer sat af til at varetage disse opgaver. Arbejdet kan spænde mellem opdateringer af retningslinjer, kontrol af termologgere, undervisning af chaufførerne som transporterer medicinen mellem matriklerne, instrukser osv. I Vejle har der gennem mange måneder været arbejdet hårdt på at implementere et nyt produktions-/fremstillingsprogram Cato. Det har kostet mange ekstra ressourcer. Nu er det endelig gået i luften, og det uden de helt store forhindringer. Så går turen til Esbjerg på Sydvestjysk Sygehusapotek. Esbjerg forsøger at få udbygget medicinservice på afdelingerne. Der arbejdes også på et projekt med medicinanamnese på en ortopæd kir afd. Derudover indskriver Farmakonomerne medicinen fra diabetes rask, som er et journalsystem, i FMK for endokrinologisk amb. Apoteket er også med i planlægningen af den kommende FAM hvor apoteket skal levere dosispakket medicin. Så hyggede de sig også i sommers med en ombygning af sluseforholdene til cytostatikalaboratoriet, som kom til at tage 4 måneder i stedet for 3 uger... Til slut går turen til Sygehus Sønderjylland, Sønderborg apotek, hvor er de er ved at starte et Super Sygehus op i Åbenrå. Dette betyder sammenlægning, og oprettelse af nye medicinrum. Der har været flytning af farmakonomer til nye arbejdssteder, hvilket betyder noget med et stedtillæg fra 1 til 0 og lønnedgang på ca. 345 kr. om måneden. Det er dog lykkedes at få denne lønnedgang forhandlet tilbage som et personligt tillæg. Til allersidst vil jeg gerne sige tak til tr'erne i regionen for input om hvad der sker i Jeres område. Håber I også i fremtiden vil komme med input. Charlotte Hjort, Region Midt: Hvad er der sket i Region Midt i 2014? Hospitalsapotekerne er fusioneret. 3 apoteker er blevet til 1 nu med en medarbejderskare på 319. Fra at have et sygehusapotek i Viborg, Herning og Aarhus har vi nu et apotek der hedder Hospitalsapoteket Region Midtjylland.

9 Det har bl.a. betydet nyt samarbejdsudvalg, nye sikkerhedsgrupper, et fælles internt nyhedsbrev kaldet Fredagssprøjten. For farmakonomerne har det haft stor betydning da strukturen for TR er ændret. Før havde vi 1 TR i Viborg, 1 i Herning og 2 i Aarhus. Nu har vi 1 TR der skal dække ca. 160 farmakonomer på 12 matrikler i hele regionen. Heldigvis er der også en suppleant. Der skal i 2014 findes en besparelse på 7 millioner. Lige nu ser man på rationaler på lagre. Det fylder selvsagt meget blandt farmakonomerne i logistik og indkøb. I Cytostatikaafdelingerne i Herning og Aarhus er der også nok at rive i. Der skal indføres et nyt produktionssystem CATO begge steder. I Herning skal der skiftes fra manuel produktion og i Aarhus skal vi sige farvel til Procyon og Servicys. Arbejdsopgaverne stiger i vores produktioner, og her er det en udfordring at kunne rekruttere farmakonomer. Arbejdstiden udvides også i cytostatikaafdelingerne i Region Midt, og vi har udfordringer omkring helligdagene. 1. maj, som skulle være en fridag, fylder stadig meget, da den aldrig giver mulighed for frihed medmindre den falder i weekenden. På grund af fusionen, er der droslet ned på projekter. Kvalitetsafdelingen har travlt med at samkøre kvalitetssystemer, og der er fokus på at ensrette politikker. Et projekt starter dog op her 1. november hvor farmakonomerne i Viborg går i gang med at optage anamneser på akutafdelingen. En arbejdsgang der allerede er i gang i Herning. Planen er på sigt, at farmakonomer optager medicinanamneser på alle Regionens Hospitaler. I dag sker det også på nogle afdelinger i Skejby og Aarhus. Det er også i november at Herning og Viborg skal have inspektion af Sundhedsstyrelsen. Sidst vil jeg nævne rådighedsvagten som fra 1. januar udelukkende varetages af 15 farmakonomer fra klinisk farmaci og logistik på Nørrebrogade og Skejby sygehuse - en ordning som vi ønsker at fortsætte. Kristina Kjelgaard, Region Nordjylland: 2014 har været præget af frustrationer på produktionsområdet, primært infusionslinien og udfordringer med udviklingen af klinisk farmaci og regionens pressede økonomiske ramme! Vores infusionslinie har nu stået stille så længe, at vi næsten ikke kan erindre hvornår vi sidst fik SAD væsker igennem autoklaven. De holder humøret højt i afdelingen, og vi har i forbindelse med den stillestående produktion været så privilegerede, at vi ikke har skullet afskedige nogle af vores kollegaer.

10 Generelt har produktionen som nævnt været ramt af frustrationer. Efter et besøg fra sundhedsstyrelsen var der mere end rigeligt at tage fat på! GxP fik øget fokus. QA har ligget vandret og ingen har manglet arbejde tvært imod! Pt. er vi i en situation, hvor vi kigger på, hvorvidt vi får vores flex bragt ned. Der arbejdes på en tilpasset flexaftale og en fremtidsplan for, hvordan vi får afviklet timerne. Cytostatikazonen er til politisk diskussion ikke hvorvidt den skal have lov at eksistere, men nærmere hvordan vi får optimeret. Alt skal ses i lyset af, at vi i 2020 efter planen står med et nyt supersygehus. Der er stadig stigende efterspørgsel på kure, så de går nu en tid i møde med udvidede åbningstider. Indenfor Cyt. har det øgede fokus på GMP også været forårsaget af Jevtana sagen. Inden for klinisk farmaci og udviklingen af denne møder vi for alvor udfordringer. Den forholdsvis nye klinikdannelse i regionen og det økonomiske råderum lægger ikke op til den store udbredelse inden for dette område. MS-farmakonomerne udbreder i øjeblikket 3 forskellige modeller og forsøger at sælge disse til deres afsnit. Bedst som en ny model sælges nedlægges afsnittet! Det er en hård tid for dem og det er for både MS-farmakonomerne og sygeplejerskerne i klinikken til frustration, da begge grupper ved hvor stor en forskel MS-farmakonomer gør! Vi går et år 2015 i møde med stadige udfordringer på GxP området. Sundhedsstyrelsen har netop været på besøg, og det går den rigtige vej. Men der skal stadig arbejdes hårdt kravene er skærpet og det må vi nok indse bliver fremtiden. Budgettet varsler, som hos vores kollegaer rundt om i det ganske land, besparelser og sygehusapoteket i Region Nord er med i stop spild og skal komme med input til indsatsområder. En interessant og udfordrende opgave for MED-udvalget. Siden foråret 2013 har vi arbejdet med et projekt medicinkassation potentiale?. Rapporten er lige på trapperne og den har allerede nu fået politisk interesse! Afrunding af sektionsbestyrelsens årsberetning v. Lisa Wieweg Rosendahl: Jeg nævnte i min intro, at vi skal have en ny næstformand, efter at Dorte Brix Høglund beklageligvis meldte pas på opgaven. Hovedbestyrelsen har valgt at pege på en dygtig kandidat i Birte Nissen, der er villig til at påtage sig posten en beslutning jeg bakker fuldt op om. Birte har erfaringen, hun kender spillet, og hun ved hvad opgaven indebærer. Men det skal understreges, at det er en demokratisk proces, og at andre interesserede selvfølgelig kan stille op på lige vilkår.

11 Opstillingsfristen er den 3. november kl , hvor kandidaten skal aflevere en stilleliste med mindst 50 stillere i foreningens sekretariat. Hvis der er nogen i salen, der ønsker at bakke op om Birtes kandidatur, så medbringer jeg en stilleliste, som man er meget velkommen til at skrive under på bagefter. Jeg nævnte også, at vi skal tage afsked med vores nuværende formand i foreningen, idet Susanne Engstrøm, der har stået i spidsen for Farmakonomforeningen siden 1989, som bekendt har valgt ikke at genopstille til posten. Jeg vil gerne på sektionsbestyrelsens og egne vegne sige dig mange tak for din kæmpe indsats gennem 25 år for foreningen, hvor du har haft enorm betydning for farmakonomerne og for vores vilkår rundt omkring på landets mange farmakonom arbejdspladser. Jeg har lært dig at kende som en hårdtarbejdende, engageret og dedikeret formand, som en dygtig og professionel politiker og leder, der giver plads til dialog og uenighed i bestyrelsen. Alt sammen er egenskaber som jeg sætter stor pris på og som vækker min dybeste respekt. Jeg vil ønske dig og din familie al mulig held og lykke med Jeres fremtidige tilværelse og tilbagetrækningen fra foreningsarbejdet Susanne. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at lykønske dig med formandsposten Christina selvom det først officielt sker på Landsmødet. Jeg er sikker på, at vi i dig har den bedst egnede kandidat til at føre foreningen videre ind i fremtiden. Det er en stor opgave, men du har gennem flere år arbejdet målrettet med generationsskiftet, så jeg er overbevist om, at du er godt rustet til det. Jeg ser derfor frem til at arbejde sammen i hovedbestyrelsen med dig for bordenden Dette var ordene i forbindelse med sektionsbestyrelsens årsberetning fra årsmødet 2014.

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Et job med mening. Intet fungerer uden os :

Et job med mening. Intet fungerer uden os : Et job med mening Lægesekretær-avisen Fv. Maria Johansen, Therese Kronevald, Dorthe Westergaard og Mie Jakobsen. Intet fungerer uden os : SLAGELSE På medicinsk afdeling i Slagelse bruger lægesekretærerne

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 10. januar 2011 Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 10.00 17.00 og onsdag den 19. januar 2011 kl. 09.00 14.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG NR. 4 2014 OMKREDS H 04 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Spot på løn og arbejdstid GENERALFORSAMLING OG SYGEPLEJERSKEPRIS DEN INVOLVERENDE STUEGANG OmKreds H NR. 4/2014 7. årgang

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Politiske sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2014 SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET

OmKreds H. TEMA: Politiske sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2014 SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET NR. 1 2014 OMKREDS H 01 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Politiske sygeplejersker KREDSBESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET SÅRBEHANDLING EN MINIGUIDE OmKreds H NR. 1/2014 7. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR

FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR 6-7/11 FLYT DIG: FAGLIGT OG FYSISK MR SKANNER KVASER RENGØRINGSVOGN FUSION GIVER NY LEDELSESSTRUKTUR JUNI/JULI 2011 4 NEWS HOSPITALSPLANER 6 FUSION SKABER NY LEDEL- SESSTRUKTUR Ledelsesopgaverne i det

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed

på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed på hat med hovedbestyrelsen faglighed synlighed åbenhed Et nyt kapitel De forestående valg i foreningen lægger rammerne, men der skal ny dynamik og bevægelse til. Når jeg lukker bogen i efter generalforsamlingen

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART

OmKreds H. TEMA: Samarbejde og inddragelse. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 2 2015 AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART NR. 2 2015 OMKREDS H 02 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Samarbejde og inddragelse SUNDHEDSPLATFORMEN TAGER FART AKUTFUNKTIONER I KOMMUNERNE OmKreds H NR. 2/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Årsberetninger 2014-2015

Årsberetninger 2014-2015 Årsberetninger 2014-2015 Foreningsåret 2014-2015 blev på mange måder et rigtigt godt år for FADL. Det kan du læse mere om i denne relativt korte beretning. På plus-siden skal i første række nævnes, at

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4. Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold... 6

FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4. Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold... 6 FAGLIGE FORHOLD... 4 Aarhus Kommunes budget... 4 Center for Dagområdet - konkurrenceudsættelse... 4 Center Lyngå... 4 IKH... 5 Sygehusundervisningen... 5 Samsø Kommunes budget... 5 Arbejdstidsforhold...

Læs mere

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ungdomsnetværkets Beretning 2009-2010 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010...4 FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011...5 Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

KREDSLØBET. TEMA Fokus på TR. 6 Sådan gør de i Vejle, Odense og Sønderborg. 12 Det var en sej fødsel at opbygge et velfungerende TR-system.

KREDSLØBET. TEMA Fokus på TR. 6 Sådan gør de i Vejle, Odense og Sønderborg. 12 Det var en sej fødsel at opbygge et velfungerende TR-system. DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK WWW.DSR.DK/SYDDANMARK KREDSLØBET December ÅRGANG 6 Nr. 04 2012 TEMA Fokus på TR 4 MED-udvalgene er ikke kommet over børnesygdommene 6 Sådan gør de i Vejle, Odense og

Læs mere