Bilag: Årsberetning 2014 Den offentlige sektion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Årsberetning 2014 Den offentlige sektion"

Transkript

1 Bilag: Årsberetning 2014 Den offentlige sektion Indledning og generelt ved sektionsformand Lisa Wieweg Rosendahl: Som det fremgår af programmet har vi en ret stram plan for årsmødet i år, med indlæg om både det forestående landsmøde og OK15 på dagsorden. Det vil årsberetningen fra den offentlige sektionsbestyrelse også bære præg af, og vi vil forsøge at holde det rimeligt kort, så der bliver god tid til de øvrige oplæg. Som noget nyt - og på opfordring fra flere medlemmer - har vi valgt at dele opgaven i bestyrelsen, så jeg tager mig af det overordnede og generelle fra bestyrelsesarbejdet, mens hver enkelt fra sektionsbestyrelsen efterfølgende vil berette fra egen region. Vi har i år en særlig situation, idet vi snart skal tage afsked med Susanne og sige velkommen til Christina som ny formand. Skiftedagen er officielt først på landsmødet i november, men det er ingen underdrivelse at sige, at der arbejdes meget intenst i Skindergade på at sikre så gnidningsfrit et generationsskifte som muligt. Vi havde håbet på at der i forbindelse med årsmødet også ville have været lejlighed til at hilse på foreningens kommende næstformand. Som det nok er Jer bekendt, valgte Dorte Brix Høglund for få uger siden at trække sig fra posten. Dorte begrunder sin beslutning med, at det har vist sig at være en lidt for stor mundfuld, og en opgave hun havde svært ved at løse uden forudgående erfaring fra hovedbestyrelsen. Jeg kommer tilbage til konsekvenserne heraf senere i beretningen. Allerførst vil jeg benytte lejligheden til at takke sektionsbestyrelsen, både de to nyvalgte og de fire gamle medlemmer, for indsatsen gennem det sidste år. Vi har haft mange vedkommende diskussioner, og jeg vil gerne takke for et godt samarbejde. For mig personligt har det har været en stor, men som forventet også en spændende opgave at gå ind som formand for den offentlige sektion. Ved fælles indsats synes jeg vi er kommet ganske godt igennem vores første år, og jeg ser frem til en fortsættelse af samarbejdet i resten af valgperioden. Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder, arrangeret TR-dag og årsmødet i samarbejde med sekretariatet samt deltaget i diverse andre møder. På bestyrelsesmøderne har vi stort fokus på relevante problemstillinger og udviklingstiltag i de enkelte regioner. Vi arbejder selvfølgelig også med de emner, der udspringer direkte fra Hovedbestyrelsen eksempelvis politiker og strukturelle ændringer.

2 I mellem møderne er der løbende korrespondance omkring aktuelle temaer for eksempel har vi også i bestyrelsen taget fat i den nationale høring vedr. medicineringsbegreber og haft en høring om forslag til krav i overenskomstforhandlingerne. Senest har vi vendt det fremsatte forslag til moderniseringen af apotekerloven og konsekvenserne for de offentligt ansatte farmakonomer. Det er muligt at Susanne vil komme mere ind på emnet. Langt hen ad vejen får lovforslaget kun indflydelse på farmakonomerne i den private sektor. Formålet er, at sikre bedre tilgængelighed og mere konkurrence. I vores sektion var der måske nogen, der nær fik kaffen galt i halsen, da pressen igen rapporterede, at der i lovforslaget blev lagt op til, at private apoteker skulle have adgang til at kunne rykke filialer ind i forhaller på sygehusene. Hvilken betydning vil det i givet fald få for sygehusapotekerne? Ud fra et forbrugersynspunkt virker det nye forslag både positivt og praktisk. I forhold til Farmakonomforeningens politikker, der sigter på at sikre faglighed, patientsikkerhed og tilgængelighed for patient/forbruger, så ses forslaget heller ikke i strid med disse. Vi har drøftet emnet i sektionsbestyrelsen, uden at finde anledning til stor bekymring. Kan det give anledning til bedre samarbejde og måske mere strømlinede forløb når patienten går fra den ene sektor til den anden eller hvad tænker I om forslaget, som altså nu ser ud til at blive en realitet? Hovedbestyrelsen har haft en proces kørende, omkring foreningens fremtidige struktur, politikker og handlingsplaner, som også har fyldt i sektionsbestyrelsens arbejde med drøftelser og høring vedrørende ændringsforslagene. Christina kommer nærmere ind på disse emner i hendes oplæg senere, og ændringerne forventes vedtaget i forbindelse med det kommende landsmøde i november. Hen mod sommerferien og umiddelbart herefter har vi arbejdet mere intenst med de forestående overenskomstforhandlinger. Der forventes indgået ny overenskomst i foråret 2015 for hele det offentlige område. Vi har bl.a. deltaget i TR-fællesmøde i Sundhedskartellet, havde emnet på dagsorden til vores eget TR-møde, samt ikke mindst været i dialog om og kommenteret på de forslag til krav, der sendes videre i forhandlingssystemet. Forslagene skal koordineres med de øvrige faglige organisationer i Sundhedskartellet og derefter i det nye forhandlingsfællesskab med KTO, inden kravene udveksles med arbejdsgiverne sidst på året.

3 Som det fremgik af hjemmesiden for nogle dage siden er samarbejdet nu formaliseret med underskrift af en samarbejdsaftale for en samlet forhandlingsorganisation, der skal varetage forhandlingsinteresserne for mere end en halv mio. medarbejdere i den offentlige sektor. Det giver os forhåbentlig mere pondus i forhandlingerne over for regioner og kommuner, også selvom vi kun udgør ca. 650 ansatte i alt inden for overenskomsten. Formanden for Sundhedskartellet og sygeplejerskerne Grethe Christensen sagde i tirsdags, at det nye forhandlingsfællesskab udgør en samlet fagbevægelse, der mener hvad den siger og kan vise tænder om nødvendigt. Susanne kommer nærmere ind på OK15 senere, men det har naturligvis haft stor bevågenhed i bestyrelsen også. Emnet synlighed optager bestyrelsen og vi ønsker at flere får kendskab til de jobmuligheder, der ligger inden for vores felt i det offentlige, som er i rivende udvikling på flere fronter. Vi ved, at der inden for sektoren bl.a. er udfordringer i forhold til rekruttering i produktionsafsnit, og vi skulle gerne kunne trække nye interesserede til faget og sektoren. Men vi skal også turde tænke i udvikling af nye jobmuligheder inden for den offentlige sektor såvel inden for stat, regioner og kommuner. Farmakonomforeningen har i samarbejde med Kommunernes Landsforening udarbejdet en kampagne, der argumenterer for ansættelse af flere farmakonomer i kommunerne. Som faggruppe har vi både viden og erfaring, der kan styrke kommunernes arbejde inden for pleje- og omsorgsområdet med henblik på at sikre mere kvalitet i medicinhåndteringen og sikkerhed for patienterne. I disse år overtager kommunerne flere og flere sundhedsfaglige opgaver. Regionerne er med til at skubbe på denne udvikling med mål om kortere indlæggelser, hvilket derfor betyder, at patienter der udskrives, ofte kræver fortsat behandling hjemme. På YouTube findes kampagnefilmen om farmakonomer i kommunerne. Filmen sælger budskabet rigtig godt, og vi håber, at der herigennem bliver skabt nye arbejdspladser til farmakonomer ude i kommunerne. Her vil jeg gerne rose den indsats, der er leveret i Skindergade i forbindelse med KLprojektet. Der er endnu ikke så mange farmakonomer, der er ansat direkte i kommunerne, men det kommer forhåbentligt til at vinde frem. Jeg har i den seneste uge modtaget information om et netop afsluttet projekt i Region Hovedstaden om farmakonomer på kliniske afsnit kaldet Region Hovedstadens Farmakonomprojekt.

4 Der er udarbejdet en fyldig afhandling/rapport samt fire små gode film, der opsummerer erfaringerne fra projektet. Jeg kender ikke status på hvorvidt materialet er tiltænkt offentliggørelse, men det kan under alle omstændigheder skabe god synlighed hvis det kommunikeres ud over regionens grænser. Det overordnede formål med projektet var at undersøge, hvilke dele af medicineringsprocessen farmakonomer med fordel kan bidrage til. Formålet var også at afdække direkte og indirekte afledte effekter af deres ansættelse på kliniske afdelinger. Selvom farmakonomerne teknisk set forblev ansat på sygehusapoteket pga. den relativt korte projektperiode, så var hensigten klar det var den direkte tilknytning til afdelingen, der var et af projektets mål. Det konkluderes at medicineringsprocessen kan understøttes og kvalificeres ved ansættelse af farmakonomer direkte på afdelingerne. Tilstedeværelsen af farmakonomer sætter fokus ikke alene på den enkelte patients medicin, men også på arbejdsgange, rutiner og kommunikation mellem faggrupper. Det kan vi godt være stolte af! Det er nogle supergode repræsentanter for faget, der medvirker i filmene, og jeg bider særligt mærke i, at såvel ledelse og kolleger, læger og sygeplejersker, roser og anerkender farmakonomerne for deres indsats, fokus og tilgang til området samt for deres kompetencer. Vi kommer f.eks. i forhold til medicinanamnesen et tag dybere, og får afklaret og spurgt ind til vigtige emner, som andre ikke nødvendigvis har fokus på. En sygeplejerske er bl.a. også inde på at vi som faggruppe har lettere ved at tale med patienterne om medicin end andre faggrupper måske fordi vi ikke opfattes som en behandler eller plejeperson. Den direkte ansættelse på kliniske afsnit er måske noget vi kommer til at se brede sig. I forrige nummer af Farmakonomen var der en spændende artikel om Medicindetektiver, fra OUH, hvor man har arbejdet målrettet med medicinanamnese gennem længere tid. Også her er der forsket i resultater af farmakonomernes indsats. En faglig artikel herom er på trapperne i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift, hvorfor forskeren holder disse tæt ind til kroppen p.t. Det bliver spændende at få resultaterne, men uanset bliver man jo vildt stolt over at anerkendelsen af vores faggruppe fra farmaceuter og læger. Synliggørelse, som de tre projekter er et udtryk for, kan bidrage til at skabe nye jobs og udviklingsmuligheder for os. Men vi har også behov for synlighed for at give unge indsigt i, hvilke forskellige typer af jobmuligheder farmakonomuddannelsen giver adgang til inden for vores verden.

5 Vi har i sektionsbestyrelsen agiteret for, at farmakonomer deltager i uddannelsesmesser og events, som for eksempel Den hvide verden, hvor professionerne i sundhedsvæsenet viser unge uddannelsessøgende hvilke typer af jobs og arbejdsopgaver samt hvilke uddannelsesmuligheder der er bl.a. som kombielev. I flere af regionerne er farmakonomfaget repræsenteret, men det gælder desværre ikke hele vejen rundt. Det er op til den enkelte arbejdsplads at deltage i den type arrangementer, og sektionsbestyrelse kan kun opfordre til at gøre mest mulig reklame for vores fag. Nu jeg har talt mig helt varm om synliggørelse, så vil jeg også gerne endnu en gang slå et slag for FIP-kongressen. Vi har i den offentlige sektion desværre ikke nogen tradition for at byde ind med ret mange projekter eller posters på kongressen. Det er rigtig ærgerligt, for de få der faktisk kommer fra offentlige farmakonomer er hamrende gode og gennemarbejdede med stor kvalitet. Jeg vil på samme måde gerne gøre opmærksom på, at det også er muligt at søge legatmidler, eksempelvis gennem Actavis Legatet, til efteruddannelse og udviklingsprojekter på bl.a. sygehusapoteker. Aktiviteterne skal rettes mod apoteket man er ansat på. Har man en ide eller et forslag til et projekt kan jeg kun opfordre til at søge. Nyt fra regionerne Jeg vil nu på skift give ordet over til repræsentanterne fra regionerne, der kort vil berette om hvad der rør sig og optager medlemmerne på lokalt niveau inden jeg runder beretningen af. Næstformand, Tina van der Klein, Region Hovedstaden: Hos os kan vi mærke en skærpet opmærksomhed fra Sundhedsstyrelsen. Inspektionerne har skærpet krav og forventninger, så det giver logisk noget mere forberedelse og arbejde ude i afdelingerne. Budget besparelser 2015 synes vi at kom okay igennem da vi involverede alle medarbejder og igennem flere gode forslag undgik fyringer. Dog har vi forsat nogle udfordringer pga. sammenlægninger og nedskæringer ude på hospitalerne der måske vil kunne mærkes hos os. Vi skal være til stede når behovet er der, så vi oplever at vore arbejdstider rykker sig. Eksempelvis har vor Cytostatikaproduktion på Rigshospitalet nu åbent på alle hverdage fra kl Vi har afholdt Regionenes Trivsel Op, den har affødt to indsatsområder som vi skal arbejde videre med på Apoteket. Det første er Feedback og Anerkendelse, der afholdes en Masterclass for hele ledelsen, her sættes rammerne for hvordan ledelsen tænker det er realistisk at imødekomme ønsket. Alle TR+AMIR vil på en kursusdag blive informeret om ledelsens tanker, så vi den vej håber at det vil kunne forgrene sig ud i hele organisationen man kan vel godt kalde det en slags forventningsafstemning.

6 Det andet er Stress, hvor vi for den stress ramte allerede har et godt og velfungere omsorgsforløb. Så vi vil sætte fokus på de tilbageværende kollegaer. Vi tænker Social Kapital, vi ønsker en bredere og større forståelse for hinandens processer/ afdelinger / arbejdsopgaver, så vi ikke kommer til at bremse hinanden men nytænker sammen. Her kunne det evt. være ved et Styret Læringsforløb som er et besøg i en anden afdeling. Glædeligt kan vi fortælle at vi får nogle velkvalificerede gode ansøgninger til vore opslåede farmakonomstillinger, og det er selvfølgelig dejligt. Til Lisas fortælling om rapporten fra Region Hovedstaden mener Sygehusapoteker Lars Nielsen og Farmaceutisk chef Helle McNulty for fremtiden: Apoteket har i dag ansat 220 farmakonomer, hvoraf hovedparten udfører medicinservice eller løser andre opgaver i klinikken på regionens hospitaler. Det vurderes, at mulighederne for at rekruttere og oplære yderligere farmakonomer er gode. Apoteket kan således også fremover tilbyde at stille farmakonomer til rådighed for hospitalernes afdelinger med henblik på løbende forbedringer af medicineringsprocessen. Tina Nygaard Madsen, Staten: Jeg blev valgt sidste år til at repræsentere de statslige ansatte farmakonomer. På det statslige område er vi knap 40 medlemmer, som arbejder på vidt forskellige arbejdspladser, med vidt forskellige arbejdsopgaver. I øjeblikket sker der mange ting på vores område. Ikke alle har direkte noget med farmakonomerne at gøre men omvendt er der mange hændelser, som spiller ind har været et skelsættende år, da vores løn for første gang siden 2012 er blevet reguleret opad! Spøg til side men faktum er, at vi for første gang siden april 2012 har fået en regulering af lønnen på det statslige område. Vi har set, at vores stillinger er under pres. Regeringen valgte i foråret at sætte SSI Vaccineproduktion og SSI Diagnostika til salg. Dette er en udløber af, at Staten skal spare, og at Vaccineproduktionen har kørt med underskud igennem længere tid. Salgsprocessen forløber planmæssigt, og Statens Seruminstitut er i gang med at forberede den officielle annoncering af salget og det materiale potentielle købere skal præsenteres for. Det forventes at begge enheder sælges i løbet af foråret Sundhedsstyrelsen er fortsat udfordret på at få opgaver og ressourcer til at matche, og for alle enheder er en løbende og skarp prioritering af opgaverne nødvendig. På TR fronten har vi måtte tage afsked med en enkelt TR i dette efterår. Københavns Universitet har besluttet at nedlægge vores TR hverv på SUND, hvor Tonnie Skovhus har været en god og engageret tillidsrepræsentant. Baggrunden for at nedlægge dette hverv er, at Tonnie gennem de seneste år kun har haft 3-4 farmakonomer at være TR for. Vi kommer til at savne Tonnies input i TR kredsen og

7 kan kun håbe, at der med tiden bliver ansat tilstrækkeligt med farmakonomer på KU til, at vi kan genoprette hvervet. På IKAS, hvor jeg er ansat som eneste farmakonom, er jeg blevet talsperson for den blandede faggruppe samt medlem af samarbejdsudvalget. Den blandede faggruppe består af sygeplejersker, laboranter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og HK er. Alle disse faggrupper er for få til at have egentlige tillidsrepræsentanter. Elsebeth Jensen, Region Sjælland: Siden sidste årsmøde er Produktion og Kvalitet endelig flyttet til sygehusapoteket i Roskilde. Pr. 30. september blev sygehusapoteket i Holbæk lukket efter at have været sygehusapotek siden Bygningerne er overtaget af Arbejdsmedicinsk kilinik, som allerede er i gang med ombygning og renovering. Vi er nu mange ansatte i Roskilde i små lokaler. Alle ansatte i Holbæk er flyttet med. Medicinservicefarmakonomerne er stadig i Holbæk. De har fået lokaler på sygehuset. Hele flytningen har selvfølgelig involveret mange personer fra andre afdelinger på sygehusapoteket. Lagre er der fundet plads til og apparatur er blevet flyttet til Roskilde. Det har været en turbulent sommer (dvs. snarere ¾ - 1 år) for Serviceproduktionen (cytostatika) da vi har manglet oplært personale (og stadig mangler) og sommerferier, der skulle afholdes. Der skulle have været indført Servisys inden sommerferien, men dette er udsat indtil videre. Pga. stadig stigning af cytostatikabestillinger er vi nødt til at producere fra kl på alle hverdage. Weekend arbejde er der ikke så meget af i øjeblikket. TPN-produktion kommer først i gang i det nye år. Lagerproduktion af injektionsvæsker er pt. ikke kommet i gang. Tidshorisont er endnu uvis. Pr. 15. oktober har vi fået ny produktionschef, som er en farmaceut som fra start har været med i processen om en samlet produktionsafdeling. Vi håber på et godt samarbejde. Tina Enghoff, Region Syd: OUH Sygehusapotek Fyn: Vi har i øjeblikket slået 6 faste stillinger op, og det har vi, fordi vi er i fuld gang med udrulningen af at optage medicinanamnese og foretage medicinafstemning. Dette ender til sidst ud med at være en ydelse, som vi foretager på alle relevante kliniske afdelinger.

8 Også vores cytostatikaproduktion er efterspurgt. Det har medført at de farmakonomer, der arbejder der, arbejder på skift hver 6. søndag. Igen i år var vi repræsenteret på FIP, og i år med 2 farmakonomer. Så tager vi til Vejle og Kolding til apoteket Sygehus Lillebælt. Der har ikke været sat de helt store nye projekter i gang. I Kolding laver de stadig medicingennemgang på organ kir. og ortopæd kir. afd. Afdelingerne er meget glade for farmakonomernes arbejde, og der er et godt samarbejde med personalet. Når de foretager medicingennemgangen foregår det oftest på afdelingen. På apoteket Sygehus Lillebælt er der stor opmærksomhed på GxP, som er en fællesbetegnelse for GMP, GDP og GCP. Der bruges meget tid på disse opgaver. Det er blevet en stor driftsopgave, og de har hver dag flere farmakonomer sat af til at varetage disse opgaver. Arbejdet kan spænde mellem opdateringer af retningslinjer, kontrol af termologgere, undervisning af chaufførerne som transporterer medicinen mellem matriklerne, instrukser osv. I Vejle har der gennem mange måneder været arbejdet hårdt på at implementere et nyt produktions-/fremstillingsprogram Cato. Det har kostet mange ekstra ressourcer. Nu er det endelig gået i luften, og det uden de helt store forhindringer. Så går turen til Esbjerg på Sydvestjysk Sygehusapotek. Esbjerg forsøger at få udbygget medicinservice på afdelingerne. Der arbejdes også på et projekt med medicinanamnese på en ortopæd kir afd. Derudover indskriver Farmakonomerne medicinen fra diabetes rask, som er et journalsystem, i FMK for endokrinologisk amb. Apoteket er også med i planlægningen af den kommende FAM hvor apoteket skal levere dosispakket medicin. Så hyggede de sig også i sommers med en ombygning af sluseforholdene til cytostatikalaboratoriet, som kom til at tage 4 måneder i stedet for 3 uger... Til slut går turen til Sygehus Sønderjylland, Sønderborg apotek, hvor er de er ved at starte et Super Sygehus op i Åbenrå. Dette betyder sammenlægning, og oprettelse af nye medicinrum. Der har været flytning af farmakonomer til nye arbejdssteder, hvilket betyder noget med et stedtillæg fra 1 til 0 og lønnedgang på ca. 345 kr. om måneden. Det er dog lykkedes at få denne lønnedgang forhandlet tilbage som et personligt tillæg. Til allersidst vil jeg gerne sige tak til tr'erne i regionen for input om hvad der sker i Jeres område. Håber I også i fremtiden vil komme med input. Charlotte Hjort, Region Midt: Hvad er der sket i Region Midt i 2014? Hospitalsapotekerne er fusioneret. 3 apoteker er blevet til 1 nu med en medarbejderskare på 319. Fra at have et sygehusapotek i Viborg, Herning og Aarhus har vi nu et apotek der hedder Hospitalsapoteket Region Midtjylland.

9 Det har bl.a. betydet nyt samarbejdsudvalg, nye sikkerhedsgrupper, et fælles internt nyhedsbrev kaldet Fredagssprøjten. For farmakonomerne har det haft stor betydning da strukturen for TR er ændret. Før havde vi 1 TR i Viborg, 1 i Herning og 2 i Aarhus. Nu har vi 1 TR der skal dække ca. 160 farmakonomer på 12 matrikler i hele regionen. Heldigvis er der også en suppleant. Der skal i 2014 findes en besparelse på 7 millioner. Lige nu ser man på rationaler på lagre. Det fylder selvsagt meget blandt farmakonomerne i logistik og indkøb. I Cytostatikaafdelingerne i Herning og Aarhus er der også nok at rive i. Der skal indføres et nyt produktionssystem CATO begge steder. I Herning skal der skiftes fra manuel produktion og i Aarhus skal vi sige farvel til Procyon og Servicys. Arbejdsopgaverne stiger i vores produktioner, og her er det en udfordring at kunne rekruttere farmakonomer. Arbejdstiden udvides også i cytostatikaafdelingerne i Region Midt, og vi har udfordringer omkring helligdagene. 1. maj, som skulle være en fridag, fylder stadig meget, da den aldrig giver mulighed for frihed medmindre den falder i weekenden. På grund af fusionen, er der droslet ned på projekter. Kvalitetsafdelingen har travlt med at samkøre kvalitetssystemer, og der er fokus på at ensrette politikker. Et projekt starter dog op her 1. november hvor farmakonomerne i Viborg går i gang med at optage anamneser på akutafdelingen. En arbejdsgang der allerede er i gang i Herning. Planen er på sigt, at farmakonomer optager medicinanamneser på alle Regionens Hospitaler. I dag sker det også på nogle afdelinger i Skejby og Aarhus. Det er også i november at Herning og Viborg skal have inspektion af Sundhedsstyrelsen. Sidst vil jeg nævne rådighedsvagten som fra 1. januar udelukkende varetages af 15 farmakonomer fra klinisk farmaci og logistik på Nørrebrogade og Skejby sygehuse - en ordning som vi ønsker at fortsætte. Kristina Kjelgaard, Region Nordjylland: 2014 har været præget af frustrationer på produktionsområdet, primært infusionslinien og udfordringer med udviklingen af klinisk farmaci og regionens pressede økonomiske ramme! Vores infusionslinie har nu stået stille så længe, at vi næsten ikke kan erindre hvornår vi sidst fik SAD væsker igennem autoklaven. De holder humøret højt i afdelingen, og vi har i forbindelse med den stillestående produktion været så privilegerede, at vi ikke har skullet afskedige nogle af vores kollegaer.

10 Generelt har produktionen som nævnt været ramt af frustrationer. Efter et besøg fra sundhedsstyrelsen var der mere end rigeligt at tage fat på! GxP fik øget fokus. QA har ligget vandret og ingen har manglet arbejde tvært imod! Pt. er vi i en situation, hvor vi kigger på, hvorvidt vi får vores flex bragt ned. Der arbejdes på en tilpasset flexaftale og en fremtidsplan for, hvordan vi får afviklet timerne. Cytostatikazonen er til politisk diskussion ikke hvorvidt den skal have lov at eksistere, men nærmere hvordan vi får optimeret. Alt skal ses i lyset af, at vi i 2020 efter planen står med et nyt supersygehus. Der er stadig stigende efterspørgsel på kure, så de går nu en tid i møde med udvidede åbningstider. Indenfor Cyt. har det øgede fokus på GMP også været forårsaget af Jevtana sagen. Inden for klinisk farmaci og udviklingen af denne møder vi for alvor udfordringer. Den forholdsvis nye klinikdannelse i regionen og det økonomiske råderum lægger ikke op til den store udbredelse inden for dette område. MS-farmakonomerne udbreder i øjeblikket 3 forskellige modeller og forsøger at sælge disse til deres afsnit. Bedst som en ny model sælges nedlægges afsnittet! Det er en hård tid for dem og det er for både MS-farmakonomerne og sygeplejerskerne i klinikken til frustration, da begge grupper ved hvor stor en forskel MS-farmakonomer gør! Vi går et år 2015 i møde med stadige udfordringer på GxP området. Sundhedsstyrelsen har netop været på besøg, og det går den rigtige vej. Men der skal stadig arbejdes hårdt kravene er skærpet og det må vi nok indse bliver fremtiden. Budgettet varsler, som hos vores kollegaer rundt om i det ganske land, besparelser og sygehusapoteket i Region Nord er med i stop spild og skal komme med input til indsatsområder. En interessant og udfordrende opgave for MED-udvalget. Siden foråret 2013 har vi arbejdet med et projekt medicinkassation potentiale?. Rapporten er lige på trapperne og den har allerede nu fået politisk interesse! Afrunding af sektionsbestyrelsens årsberetning v. Lisa Wieweg Rosendahl: Jeg nævnte i min intro, at vi skal have en ny næstformand, efter at Dorte Brix Høglund beklageligvis meldte pas på opgaven. Hovedbestyrelsen har valgt at pege på en dygtig kandidat i Birte Nissen, der er villig til at påtage sig posten en beslutning jeg bakker fuldt op om. Birte har erfaringen, hun kender spillet, og hun ved hvad opgaven indebærer. Men det skal understreges, at det er en demokratisk proces, og at andre interesserede selvfølgelig kan stille op på lige vilkår.

11 Opstillingsfristen er den 3. november kl , hvor kandidaten skal aflevere en stilleliste med mindst 50 stillere i foreningens sekretariat. Hvis der er nogen i salen, der ønsker at bakke op om Birtes kandidatur, så medbringer jeg en stilleliste, som man er meget velkommen til at skrive under på bagefter. Jeg nævnte også, at vi skal tage afsked med vores nuværende formand i foreningen, idet Susanne Engstrøm, der har stået i spidsen for Farmakonomforeningen siden 1989, som bekendt har valgt ikke at genopstille til posten. Jeg vil gerne på sektionsbestyrelsens og egne vegne sige dig mange tak for din kæmpe indsats gennem 25 år for foreningen, hvor du har haft enorm betydning for farmakonomerne og for vores vilkår rundt omkring på landets mange farmakonom arbejdspladser. Jeg har lært dig at kende som en hårdtarbejdende, engageret og dedikeret formand, som en dygtig og professionel politiker og leder, der giver plads til dialog og uenighed i bestyrelsen. Alt sammen er egenskaber som jeg sætter stor pris på og som vækker min dybeste respekt. Jeg vil ønske dig og din familie al mulig held og lykke med Jeres fremtidige tilværelse og tilbagetrækningen fra foreningsarbejdet Susanne. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at lykønske dig med formandsposten Christina selvom det først officielt sker på Landsmødet. Jeg er sikker på, at vi i dig har den bedst egnede kandidat til at føre foreningen videre ind i fremtiden. Det er en stor opgave, men du har gennem flere år arbejdet målrettet med generationsskiftet, så jeg er overbevist om, at du er godt rustet til det. Jeg ser derfor frem til at arbejde sammen i hovedbestyrelsen med dig for bordenden Dette var ordene i forbindelse med sektionsbestyrelsens årsberetning fra årsmødet 2014.

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den

Godkendt Referat fra HB-mødet den Til Hovedbestyrelsen 16.5.2009 1933.6/LiP Godkendt Referat fra HB-mødet den 14.4.2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne Madsen

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013 1 Synscenter Refsnæs Skolebestyrelsens årsberetning 2013 2 Skolebestyrelsens medlemmer: Tina Klarskov Olesen (formand) Gisselørevej 14 4400 Kalundborg Tlf. 5951 6069 Mail: tina.klarskov.olesengmail.com

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant!

Nyhedsbrev. Sektionen af VUC-lærere. Sektionsbestyrelsen 2014-17. Sidste nyt. Kære tillidsrepræsentant! Kære tillidsrepræsentant! Så er det tid til endnu et TR-nyhedsbrev fra mig, sektionsbestyrelsen og sekretariatet. Kursusåret er forbi, før vi ser os om, og med det er vi kommet igennem det første år med

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Godkendt Referat Fra HB-mødet den

Godkendt Referat Fra HB-mødet den Til Hovedbestyrelsen 27-04-2012 Sagsnr. 11-0468 / MGU/rs Godkendt Referat Fra HB-mødet den 1.3.2012 Til stede: Susanne Engstrøm (formand), Christina Durinck (næstformand), Camilla Lindeblad (Region Hovedstaden),

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016.

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. BESTYRELSENS BERETNING 2015: Ja, så er det første år i servicesektoren FOA Vendsyssel gået, det er ikke helt til at forstå, men tiden løber hurtigt,

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

De første 10 år med Sundhedskartellet

De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet Copyright Sundhedskartellet 2007 Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd - Grafisk Enhed 07-92 1.

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Årsmøde FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Demografien ændrer sig i DK, der bliver flere ældre og det giver øget pres på plejens område. Rehabilitering er en af vejene til at afhjælpe det stigende

Læs mere

Bestyrelsens kontaktoplysninger er indsat her i brevet, og I er altid velkomne til at kontakte os.

Bestyrelsens kontaktoplysninger er indsat her i brevet, og I er altid velkomne til at kontakte os. Kære tillidsrepræsentant! VUC sektionens generalforsamling er overstået og den nyvalgte bestyrelse er gået i gang med arbejdet. Bestyrelse har fastlagt indsatsområder og har for det kommende år fordelt

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Godkendt. Referat fra HB-mødet den 8.12.2008

Godkendt. Referat fra HB-mødet den 8.12.2008 Til Hovedbestyrelsen 13-01-2009 1900.10 /LiP Godkendt Referat fra HB-mødet den 8.12.2008 Til stede: Susanne Engstrøm (formand), Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne Madsen (Region Sjælland), Lisa Rosendahl

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Beretning 2013-2016 Region Sjælland

Beretning 2013-2016 Region Sjælland Beretning 2013-2016 Region Sjælland Bestyrelsen Efter midtvejsmødet i 2014 blev bestyrelsen fuldtallig igen, da de to ernæringsassistentelever, Tina og Doville, trådte ind i vores bestyrelse som elevrepræsentanter.

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Profil for forbundsformand

Profil for forbundsformand Profil for forbundsformand Som formand er du den daglige politiske leder af forbundet og har derfor til hovedopgave at kæmpe for de bedst mulige vilkår for professionen og medlemmerne og skabe synlighed

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Referat fra TR-Netværksmøde Region Syddanmark d. 26. november 2012

Referat fra TR-Netværksmøde Region Syddanmark d. 26. november 2012 Referat fra TR-Netværksmøde Region Syddanmark d. 26. november 2012 Ordstyrer: Trine T. Henriksen Referent: Richard G. Little Referatet er godkendt. 2. Runde med nyt siden sidst Regin S. Hansen fortæller

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2015.

Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2015. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 12-12-2014 J.nr.: 14/12820 Sundhedskartellets krav til

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015... 1 Indledning... 2 Bestyrelsens arbejde... 2 Principper og værdier... 2 Arbejdsgrupper... 3 Andre emner... 3 Synlighed... 4 Afslutning...

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere