GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Ungdomssskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Ungdomssskolen"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Ungdomssskolen 2012/2013

2 1 Præsentation af skolen Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter Sammenfattende helhedsvurdering Skolens analyse og vurdering af data vedr. 10. klassecenteret Den faglige kvalitet A-sporet G-sporet Elevernes efterfølgende uddannelsesmønster og frekvens Den brugeroplevede kvalitet Forældrenes tilfredshed med 10. klasse Elevernes tilfredshed med 10. klasse Elevfravær Den organisatoriske kvalitet Økonomi Linjefagsdækning Fravær blandt skolens medarbejdere Øvrige nøgletal vedr. 10. klassecenteret Skolens analyse og vurdering af Ungdomsskolens øvrige tilbud MasterClass og SkoleMaster Rejseholdet Antal elever Elevernes efterfølgende uddannelsesmønster og frekvens Enkeltmandsundervisning og Kvisten Dyslexia Antal elever Forældrenes tilfredshed med Dyslexia ViTo

3 1 Præsentation af skolen Gentofte Ungdomsskole er rammen om en meget bred vifte af undervisning, aktiviteter og fritidstilbud til unge i Gentofte. Rejseholdet, 10. Klassecenter, Kompetencecenter Dyslexia, ViTo/Udskolingen, Enkeltmandsundervisningen og Fritidsundervisningen er afdelinger, der har til huse på Ungdomsskolens matrikel på Bregnegårdsvej. Derudover er kommunens 10 fritidscentre (Klubberne i Gentofte) organiseret i Gentofte Ungdomsskole. Den fælles målsætning for alle tilbud i Ungdomsskolen er, at den enkelte unge kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt med henblik på blive parat til et videre uddannelsesforløb. De enkelte tilbud præsenteres nedenfor. Gentofte 10. Klassecenter 10. klasse er starten på et nyt uddannelsesforløb og henvender sig til unge, der ønsker at kvalificere deres fremtidige uddannelsesvalg. Tilbuddet hører under Folkeskoleloven. Gennem et trygt og udfordrende skoleforløb får eleverne mulighed for at udvikle sig yderligere både fagligt, socialt og personligt. 10. klasse er delt i to spor: 10. A er et 10. klasseforløb målrettet elever, som skal udvikle deres faglige og/eller sociale/personlige kompetencer for at blive parate til at fortsætte i en ordinær ungdomsuddannelse. Eleverne i 10.A spænder meget vidt i deres behov, både fagligt og personligt. Der er elever fra kommunes folkeskoler, ofte med særlige behov og derudover en del elever fra kommunes øvrige skoletilbud. Fx Rejseholdet, Kvisten, Søgårdsskolen og Dyslexia. 10.A tilbyder udover de obligatoriske fag en række andre aktiviteter som fx praktik, øget fokus på UEAundervisningen. (Uddannelse, Erhverv, Arbejdsmarked). Vi har indledt et spændende samarbejde med Københavns Tekniske Skole, hvor vores undervisere og elever skal blive klogere på, hvilke forudsætninger det kræver at gennemføre en erhvervsuddannelse, både fagligt, personlig og socialt. 10. G er et gymnasieforberedende forløb målrettet elever, som ønsker at fortsætte i en gymnasial ungdomsuddannelse efter 10. klasse, og som vil kvalificere deres valg og kompetencer yderligere. 10.G arbejder i en struktur og med et indhold, hvor fordybelse, ansvar, fællesskab og individuelle læringsmål er i fokus. Dette er for at give eleverne de bedste faglige forudsætninger og for at sætte dem i stand til at 2

4 leve op til det ansvar, de møder i ungdomsuddannelserne. Digitalisering er understøttende for en stor del af arbejdet i 10.G. Begge spor arbejder målrettet mod, at alle elever aflægger FS10 i alle obligatoriske fag. Eleverne deltager også i Brobygning til ungdomsuddannelserne, og der er et tæt samarbejde med UU-Nord om elevernes afklaring i forhold til deres kommende uddannelsesønske og i den daglige undervisning. 10. klasse har yderligere mulighed for at tilrette individuelle forløb for eleverne i forhold til afklaringsforløb, praktik, fritidsundervisning mv. En forlængelse af skolegangen i 10. klasse udover det ene år kan også være en del af et sådan individuelt forløb. Rejseholdet Rejseholdet er et anderledes skoletilbud til unge i klasse, der har brug for en forandring i deres skoleliv. Vigtige elementer er undervisning på mindre hold, tæt voksenkontakt, omfattende praktikforløb og studieture. Målet er, at eleverne aflægger Folkeskolens Afgangsprøve i et eller flere fag og bliver afklarede med deres videre uddannelsesforløb. Målet er ligeledes, at eleverne bliver uddannelsesparate, eller at der iværksættes alternative løsninger for at nå dette mål. Gennem et tæt samarbejde med elever, forældre, BUF, opholdssteder, mentorer og UU-Nord tilbydes hver enkelt rejseholdselev et individuelt tilrettelagt forløb, der tager hånd om netop de udfordringer, den unge måtte have i sit skole- og fritidsliv. Enkeltmandsundervisningen / Kvisten. Enkeltmandsundervisningen er Gentofte Kommunes undervisningstilbud til unge i klasse, der midlertidigt står uden skoletilbud. Undervisningen organiseres på små hold, og eleverne tilbydes typisk 12 lektioner om ugen. Som hovedregel foregår undervisningen på Ungdomsskolen, men i særlige tilfælde kan den også foregå i hjemmet. Kvisten er et tilbud til psykisk sårbare unge i udskolingen, som har brug for et trygt og overskueligt undervisningsmiljø, der tager hånd om deres sårbarhed samtidig med, at udviklingen af elevernes faglighed har høj prioritet. Undervisningens mål og indhold tilrettelægges individuelt og det er muligt at afslutte forløbet med Folkeskolens Afgangsprøve. ViTo ViTo forestår al basisundervisning af tosprogede børn og unge, som kommer til Gentofte kommune. ViTo/Udskoling på Ungdomsskolen varetager undervisningen af de unge tosprogede i alderen 13 til 18 år. 3

5 ViTo er et partnerskab mellem Ungdomsskolen, Bakkegårdsskolen og BUF, som har til formål at skabe høj faglighed, fleksibilitet, øget hastighed, god resurseudnyttelse og kvalitet i beslutninger og tiltag på tosprogsområdet. Kompetencecenter Dyslexia Undervisningstilbuddet i Dyslexia består af Palæet, som er et fuldt skoletilbud til elever i massive læse- og skrivevanskeligheder i 6. til 9. klasse samt læsekurser til elever i folkeskolerne og kurser til lærere, der har elever på læsekursus. Det særligt læsefaglige formål med undervisningen er dels, at den enkelte elev når sit fulde potentiale mht. læsning og skrivning, dels at eleven i videst mulighed udstrækning kommer til at beherske kompenserende hjælpemidler, således at læsevanskelighederne betyder mindst muligt i det videre uddannelsesforløb. Eleverne til såvel Palæet som læsekurserne visiteres gennem Skolevisitationen. Fritidsundervisningen Fritidsundervisningen i Ungdomsskolen er tilbud til unge i kommunen mellem 12 og 18 år om at bruge en del af deres fritid på aktiviteter, der kan supplere deres daglige skolegang både fagligt og socialt. I sæsonen benyttede flere end 1100 unge i Gentofte sig af de omkring 60 forskellige fritidstilbud i Ungdomsskolen. Mangfoldigheden i fagudbuddet sikres bl.a. gennem et omfattende samarbejde med nabokommunerne. Klubberne i Gentofte Klubberne i Gentofte omfatter i alt 10 fritidscentre, som for størstepartens vedkommende indeholder 3 klubtilbud for større børn og unge. Organisatorisk er Klubberne i Gentofte en del af Ungdomsskolen. I skoleåret iværksattes i samarbejde med Center for Ungdomsforskning et omfattende udviklingsarbejde, som skal sætte klubberne i stand til de håndtere de udfordringer, som klubområdet står overfor aktuelt og i den nærmeste fremtid. Øvrige tilbud i Ungdomsskolen Ungdomsskolens værksted er den fysiske ramme for kommunens RoboLab-center. Året igennem får vi besøg af folkeskoleklasser, som under optimale forhold får et intensivt undervisningsforløb, hvor børnene samarbejder om at udnytte robotteknologiens muligheder. Hver anden fredag mødes en gruppe unge i Fredagsklubben på Ungdomsskolen. De unge er tidligere elever på Søgårdsskolen, som har brug for hjælp til at fastholde deres sociale netværk, efter at de har forladt skolen. 4

6 Ungdomsskolen forestår i et partnerskab med Tjørnegårdsskolen og Ordrup skole ledelsen af det nyoprettede Videnscenter for Børn med Særlige Forudsætninger. Ungdomsskolen varetager den del af arbejdet med sikre tilbud til elever med særlige forudsætninger, der retter sig mod den ældste del af folkeskoleklasserne. Indsatsen omfatter dels MasterClass, som er frivillige undervisningsforløb i de unges fritid og SkoleMaster som foregår inden for normal skoletid. Det internationale arbejde prioriteres højt på Ungdomsskolen. Derfor er vi løbende værter for eller sender deltagere til internationale ungdomsudvekslinger, hvor danske unge får lejlighed til at danne netværk, udveksle erfaringer og arbejde sammen med unge fra andre dele af verden. I 2012 deltog Ungdomsskolen bl.a. i den internationale ungdomskonference EYES, som blev afholdt i den spanske provins Asturien. Temaet for konferencen var forholdet mellem unge og ældre. 4 elever fra Hellerup Skole og Skovgårdsskolen deltog i konferencen. Ungdomsskolen har indgået en aftale med udvekslingsorganisationen Rotary om at forestå danskundervisningen af deres udvekslingsstudenter - Verdensklassen. De unge ankommer til Danmark enten sommer eller vinter, så der er behov for 2 parallelle hold. Undervisningen foregår i dagtimerne og supplerer de unges skolegang på de gymnsier, hvor de er indskrevet. Rotary betaler for undervisningen på Ungdomsskolen, som gennemføres af lærere fra ViTo. 5

7 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter Som led i opfølgningen på seneste års resultatrapport har Ungdomsskolen i skolåret 12/13 bl.a. haft fokus på: Frivillighed 10. klasse har indledt et spændende samarbejde med Ældre Sagen, hvor frivillige deltager i undervisning og andre aktiviteter på skolen. Bl.a har vi fået en frivillig i skolens café, som i samarbejde med lærere og elever er med til at gøre dette læringsmiljø endnu mere aktraktivt for alle skolens elever og medarbejdere. Opgaverne i caféen er et oplagt rum for relationsdannelse mellem elever og de frivillige. Frivillighed har også været et tema for eleverne i 10.A, hvor frivillighed har været et valgfag. Alle elever har arbejdet med et stykke frivlligt arbejde, hvor oplæg og planlægningen er foregået i skoletiden. Opgaverne er blvet løst meget forskelligt af de enkelte elever. Der har været arrangeret fodboldturning for mindre børn, en tjans i en Genbrugsforretning, og en gruppe af elever fra 10. A har været Ipad-superbrugere og undervist voksne i Børnehaven Artibus. Langt de fleste elever har fået et stort udbytte af dette valgfag, og andre har haft sværere ved opgaven, og er blevet meget håndholdt af lærer og mentor. Udvidet kontaktlærerfunktion Vi arbejder stadig løbende med kontaktlærernes rolle som både faglig og personlig vejleder for eleverne, med det sigte at alle elever i 10. klasse kan blive uddannelsesparate, eller i samarbejde med UU-Nord, elev og familie kan finde det tilbud, som er bedst for elevens udvikling mod dette mål. Vi gør en stor indsats for at elev og kontaktlærer hurtigt får en god relation, og for at de gensidige forventninger bliver afstemt løbende. Der er bl.a. lavet en systematik i samtalerne, der betyder, at alle elever i den første periode af skoleåret skal have en samtale med deres kontaktlærer, hvor der bliver indgået forpligtende aftale, som der løbende bliver fulgt op på. Også forældresamarbejdet har høj prioritet selv om det har en særlig karakter i 10. klasse. Vi arbejder på en høj grad af selvstændighed og ansvar for eleverne, og forældresamarbejdet kan derfor være meget varieret i både indhold og omfang fra elev til elev. Samarbejde på tværs Også i skoleåret har der været stort fokus på samarbejde på tværs og Ungdomsskolen er indgået i nye og frugtbare relationer. Fx har lærere og elever fra Rejseholdet indledt et samarbejde med udskolingerne på Bakkegårdsskolen og Søgårdsskolen som foreløbig har resulteret i et fælles shelterprojekt ved Ganløsehytten. 6

8 Samarbejdet med botilbuddene JSU og Dohns Minde fortsætter og har bl.a. handlet om uddannelsesparathed og gensidigt forpligtende samarbejdsaftaler. Vi har indledt et nyt samarbejde med Københavns Tekniske Skole, hvor vi i dette skoleår har haft nogle indledende møder for at lære hinanden at kende. Vi har planlagt et længere forløb i samarbejde med KTS, som i skoleåret 2013/2014 inddrager både elever og lærere fra 10. A. På denne måde mener vi, at vi kan få udvidet og konkretiseret vores viden om, hvilke kompetencer der kræves for at gennemføre en erhvervsuddannelse og dermed kan vi i endnu højere grad målrette og diffentiere i de undervisningstilbud, vi udbyder i 10. klasse. ViTo er også indgået i nye samarbejder på tværs, fx med Social og Sundhed om helhedsindsatser for unge uledsagede flygtninge og familier. For mere information se afsnittet om tosprogede elever i kommunerapporten. Endelig har Ungdomsskolens MED udvalg indledt et samarbejde med Tandplejen om emnet differentieret ledelse jf kommunens HR-strategi. Ændring af de fysiske rammer. Udvidelsen af skolens tilbud og af antallet af elever og medarbejdere har betydet, at vi i det forgangne skoleår har ændret på de fysiske rammer. Vi har bestræbt os på at indrette os således at de fysiske rammer både tilgodeser behovet for plads til flere og samtidig understøtter skolens værdier om åbenhed, tilgængelighed og imødekommenhed. Konkret har det betydet, at flere af skolens medarbejdere arbejder i mere åbne miljøer, hvor de er synlige og umiddelbart tilgængelige for elever og andre brugere. Det gælder fx skolens sekretærer og medarbejderne i PUC. Skolens ledelse er også anderledes placeret og har fået erstattet de gamle døre med glas. Også udearealerne har fået et løft, således at de i højere grad indbyder til fællesskab og aktivitet på tværs af klasserne. Undervisningslokalerne er i en vis udstrækning ændret og indrettet, så de matcher elevernes antal og behov. Der arbejdes i stadig stigende grad med varierede indretninger og læringsmiljøer med det formål at få alle elever til at føle sig godt tilpasse og parate til læring. 7

9 3 Sammenfattende helhedsvurdering 1) Samlet vurdering af den faglige kvalitet Alle elever i 10. klasse aflagde en eller flere FS10 prøver og alle blev ved skoleårets afslutning erklæret for uddannelsesparate. Derudover blev alle efterfølgende optaget på en en ungdomsuddannelse eller kom i anden form for aktivitet. Dette resultat må betegnes som særdeles positivt, idet det lever fuldt op til målsætningen for 10. klassecenteret. Det var også yderst tilfredsstillende at opleve, at lock outen i april måned ikke fik nogen negativ betydning for prøvegennemførelsen. Der blev fra lærernes side lagt en ambitiøs og effektiv plan for at forberede eleverne så godt som muligt til prøverne, og det lykkedes til trods for de lidt svære betingelser. 2) Samlet vurdering af den brugeroplevede kvalitet Vi har det indtryk fra vores daglige omgang med både forældre og elever, at eleverne trives her, at der er stor tilfredshed med skolens medarbejdere og en generel tilfredshed med udbyttet af undervisningen. Vores forældreundersøgelse havde en meget lav svarprocent og er derfor ikke egnet til at drage særligt omfattende konklusioner af. Fremover vil vi fortrinsvis bruge andre måder at vurdere forældretilfredshed på. Der er i undersøgelsen kommet flere kommentarer, som peger i retning af stor tilfredshed, men også på, at vi til stadighed skal være opmærksomme på at forventningsafstemme med hinanden. Forældrenes deltagelse i skolegangen i 10. klasse er meget varieret, hvilket vi mener er helt naturligt for elever, som er på vej i ungdomsuddannelserne. Vi har en høj deltagelse i de forældresamtaler, vi afholder 2-3 gange årligt og en hyppig kontakt med mange forældre via kontaktlærer, hvorfor vi absolut ikke mener forældrene er uinteresserede i deres barns skolegang. Elevundersøgelsen have ligeledes en relativ lav svarprocent, og da vi ikke har lavet denne form for undersøgelsen før har vi ikke noget sammenligningsgrundlag. Vi vil fremadrettet igen foretage vores egen undersøgelse, hvor vi kan målrette spørgsmål og formuleringer i forhold til vores aldersgruppe. Vi har i vores løbende kontakt med eleverne sat særligt fokus på overskuelighed i skoledage og tydelig kommunkation. Dette som følge af et ønske fra eleverne om dette. En mere ensrettet brug af digitale medier ift. kommunikation og en planlægning af indhold og rammer, som i højere grad er synligt for eleverne, fx hvor er undervsingsmateriale, lektier, plan for ugen osv. Dette er et udtryk for, at vi i takt med et øget elevtal og medarbejderantal har haft brug for mere systematiske arbejdsgange. Svarprocenten i Dyslexia er på 100% og dermed helt tilfredsstillende. Tilfredsheden med elevernes faglige udvikling er markant positiv, hvilket er yderst positivt. Opmærksomheden skal til stadighed være på den sociale udvikling og de udfordringer det giver, at være elev i et meget lille skoletilbud. 8

10 3) Samlet vurdering af den organisatoriske kvalitet (linjefagsdækning, sygefravær og samarbejde på tværs) Linjefagsdækningen er 100% hvilket som betgenes som særdeles tilfredstillende. Der er grund til at være opmærksom på om det forhøjede sygefravær blandt medarbejderne er en blivende tendens og skyldes forhold på skolen eller udtryk for uforklarlig fluktuation eller måske bare en uheldig influenzaepidemi! Samarbejde på tværs: Samarbejde på tværs er et centralt tema for Ungdomsskolens placering og rolle i det samlede skolevæsen og en samtidig vigtig forudsætning for udvikling. I skoleåret er der sat nye skibe i søen, som det skal blive spændende at følge i de kommende år: Ungdomsskolen er blevet Ny Nordisk Skole og indgår i et netværk med Hellerup Skole, Bakkegårdsskolen og Klubberne i Gentofte. Udviklingen af Campus på Hartmannsvej fylder stadig mere og dynamikken i samarbejdet mellem de forskelige institutioner bliver stadig bedre i takt med det større kendskab vi efterhånden får til hinanden. Det nyindrettede studiemiljø i stueetagen og UU-Nords indflytning kaster nye muligheder af sig for fælles aktiviteter. Der planlægges i fælles undervisningsforløb mellem 10.klasse og Studenterkurset, ligesom der har været fokus på udviklingen af en fælles forståelse og forholden sig til fx rygning, hash, alkohol på campusområdet. De forskellige kulturer skal inspirere og i en vis udstrækning tilpasse sig hinanden. Ungdomsskolen har i det forgangne år indledt et ledelsesmæssigt samarbejde med Maglegårdsskolen. Foreløbig har det betydet, at Ungdomsskolens 10.kl leder i et vist omfang har været tilknyttet Maglegårdsskolen som viceskoleleder. De erfaringer og refleksioner de to skoler gør sig i anledning af dette skal danne baggrund for et yderligere og sandsynligvis udvidet samarbejde fremover. De enkelte afdelinger på Ungdomsskolen har fortsat fokus på at åbne sig mod omverdenen også i undervisningssammenhænge, og der bliver til stadighed indgået nye samarbejdsrelationer. Der er eksempelvis lavet aftaler om et samarbejde mellem Palæet og to lokale kunstnere, et samarbejde med en lokal bokseklub og som tidligere omtalt mellem 10. klasse og KTS. Også samarbejdet med frivillige tænkes videreført og muligvis udvidet fremover. 9

11 Der er indgået aftale med Skolerne Sputnik om et samarbejde med Kvisten, som bl.a. indeholder et fælles kompetenceudviklingsforløb og udvikling af en mere koordineret visitation til de to tilbud. Der er ingået aftale om at der i ViTo-regi skal arbejdes på at etablere et specialpædagogisk udskolingstilbud til særligt udsatte flygtninge. Det undersøges om tilbuddet skal etableres sammen med anden aktør, eksempelvis Den Gule Flyver. 4 Skolens analyse og vurdering af data vedr. 10. klassecenteret Den faglige kvalitet Prøverne i 10. klasse er frivillige, og skolen arbejder målrettet på at få alle elever til en eller flere prøver. For langt den overvejede del af eleverne er dette også et af formålene med deres 10. klasse- at opnå yderligere faglige kompetencer i et eller flere fag og aflæggelse af prøve som bevis på dette. En del elever er fra anderledes eller særligt tilrettelagte skoletilbud. Prøveaflæggelsen i 10. klasse kan således være deres første prøve. Vi arbejder meget målrettet mod at gøre dette til en god oplevelse for eleverne, så de får tilstrækkeligt mod og tro på deres egne evner til at gennemføre den ungdomsuddannelse, som de ønsker. Ca. 1/3 af eleverne vælger at gå op i fysik/kemi, og 1/3 følger faget, men vælger ikke at gå til prøven. De som vælger prøven er typisk fordi de skal videre i gymnasiet, og gerne vil fortsætte fysik/kemi på A eller B niveau. Ved prøveaflæggelse i maj/juni har alle elever valgt ungdomsuddannelse, og ved om de skal gøre brug af prøven i fysik/kemi. Elever som følger undervisningen, men ikke aflægger prøve har det ofte lidt svært ved faget, men vil gerne yderligere kvalificere sig til deres videre uddannelse. Vi giver alle elever mulighed for, at gøre hvad der er mest meningsfuldt for dem, og for at elever og forældre har de rette informationer til at kunne vælge til/fra. Elever, som ikke har fysik/kemi har et andet undervisningstilbud, som kan spænde meget vidt fra ekstra dansk til kreative forløb ude af huset. Netop dette forhold, at eleverne tager aktive til- og fravalg ser vi som en kvalitet i vores arbejde En sammenligning af gennemsnitskaraktererne for 2012/13 og gennemsnittet over 3 år mener vi ikke er meningsfuld, da elevgruppen hvert år er ny, og elevernes hidtidige skolegang ikke er foregået på skolen, og vi derved have været uden indflydelse på, hvad elever kan inden de starter. Vi havde dog fra årets start i samtalerne med eleverne og i den løbende undervisning en begrundet formodning om, at en forholdsvis stor andel af eleverne havde store faglige udfordringer, og bla. derfor iværksatte vi i en periode ekstra 10

12 matematiktimer og satte ekstra lærerressourcer ind på både dansk og matematik, for at imødekomme behovet for faglig udfordring for alle. Dette års resultat ligger tæt på gennemsnittet for de sidste 3 år, så trods en lockout, aflyste studieture mv. så er vi af den klare overbevisning, at den ekstra opmærksomhed i en periode gav et resulatat, som ligger tæt på de 3 sidste års gennesnit, hvilket vi er tilfredse med A-sporet Tabel 1: Antal elever, der fik dispensation i forbindelse med de obligatoriske prøver ved 10. klasseprøven 2012 Antal elever Antal elever på særlige prøvevilkår 10. A Tabel 2: Gennemsnitskarakterer i de enkelte prøvediscipliner ved 10. klasseprøven 2013 (A) Dansk Antal elever Resultat 2012/13 Resultat gennemsnit de seneste 3 år Mundtlig 23 6,1 6,2 Skr. fremstilling 25 4,0 3,9 Engelsk Mundtlig 24 6,0 6,0 Skriftlig 23 4,1 4,5 Fysik/kemi Praktisk/mund. 8 5,6 5,4 Matematik Mundtlig 18 5,5 4,7 Skriftlig 26 3,7 3,7 11

13 Figur 1: Spredningen i de enkelte prøvediscipliner ved 10. klasseprøven 2013 (A-sporet) - andel elever der opnåede de enkelte karakterer 50% 50% 45% 45% 40% 40% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% % Dansk - Mundtlig /2013 Dansk - Skr. fremstilling / % 50% 45% 45% 40% 40% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% Engelsk - Mundtlig /2013 0% Fysik/kemi / % 50% 45% 45% 40% 40% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% % Engelsk - Skriftlig /2013 Matematik - Mundtlig / % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Matematik - Skriftlig /

14 1.1.2 G-sporet Tabel 3: Antal elever, der fik dispensation i forbindelse med de obligatoriske prøver ved 10. klasseprøven 2012 Antal elever Antal elever på særlige prøvevilkår 10. G 58 6 Tabel 4: Gennemsnitskarakterer i de enkelte prøvediscipliner ved 10. klasseprøven 2013 (G) Antal elever Resultat 2012/13 Resultat gennemsnit de seneste 3 år Dansk Mundtlig 53 7,9 7,7 Skr. fremstilling 56 6,1 6,2 Engelsk Mundtlig 53 7,7 7,9 Skriftlig 56 6,5 6,8 Fysik/kemi Praktisk/mund. 29 6,3 6,5 Matematik Mundtlig 54 6,6 6,0 Skriftlig 55 5,9 6,1 13

15 Figur 2: Spredningen i de enkelte prøvediscipliner ved10. klasseprøven 2012/2013 (G) - andel elever der opnåede de enkelte karakterer 50% 50% 45% 45% 40% 40% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% % Dansk - Mundtlig /2013 Dansk - Skr. fremstilling / % 50% 45% 45% 40% 40% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% Dansk - Mundtlig /2013 0% Fysik/kemi / % 50% 45% 45% 40% 40% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% % Engelsk - Skriftlig /2013 Matematik - Mundtlig / % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Matematik - Skriftlig /

16 Elevernes efterfølgende uddannelsesmønster og frekvens Tabel 5: Aktuel uddannelsesstatus og placering pr. 1. oktober 2013 for tidligere elever, der afsluttede 10. klasse på skolen i de opførte år 2007/ / / / / /2013 Afbrudt Erhvervsuddannelser 1 Gymnasiale uddannelser Afsluttet Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen 6 Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter Aftalt 1 Erhvervsuddannelser 1 I gang Andre ungdomsuddannelser 1 Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen 2 Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter Videregående uddannelser 1 Antal kendte elever Elever i alt Andel af ukendte elever pga. flytning 22% 41% 40% 35% 33% 24% Skolen ser det som yderst tilfredsstillende, at alle elever ved skoleårets afslutning var indskrevet på en ungdomsuddannelse og stadig i gang pr. 1.oktober I de 3 foregående skoleår har i alt 6 elever afbrudt den ungdomsuddannelse de startede på efter 10. klasse.. Skolen ser det som en stor fordel, at elever som afbryder deres ungdomsuddannelse får UU-vejlederen fra 10. klasse igen, og dermed kan der i samarbejde med mentor og familien og evt. BUF gøres en hurtig indsat Den brugeroplevede kvalitet Forældrenes tilfredshed med 10. klasse Tabel 6 Svarprocent for 10.klasse svarprocenten er 35 % med Dyslexia 2012/ klasse 33,3% Svarprocenten i forældreundersøgelsen er forholdsvis lav og vi har derfor besluttet at genoptage vores tidligere procedure, hvor vi ved sidste skole/hjemsamtale stiller forældre og elever en række spørgsmål, som vi mener er relevante for vores videre udvikling af 10. klasse. 15

17 En mulig forklaring på den lave svarprocent er, at kontakten til forældrene i mange tilfælde er begrænset. Det skyldes, at vi i 10. klasse arbejder meget med, at gøre eleverne ansvarlige overfor deres egne valg og deres skolegang, og vi inddrager forældrene meget forskelligt og efter behov. Vi har elever, hvor vi har en meget tæt dialog med hjemmet og andre, hvor eleven i høj grad selv kan og vil tage en stor del af ansvaret for deres skolegang. Vi oplever altid stor imødekommenhed og stort fremmøde blandt forældre, når vi inviterer til forældremøder og andre aktiviteter på skolen. Vi har fået mange gode tilkendegivelser i undersøgelsen som kommentarer, hvor forældre er meget tilfredse med tilbuddet og med deres barns glæde og udbytte af skoleåret. Enkelte kommentarer peger også i retning af, at vi må gøre det tydeligere for forældrene, hvilke ressourcer skolen råder over, hvordan vi bruger dem, og at vi i høj grad formår at give meget målrettede tilbud til de enkelte elever. Vi gør en del ud af informationerne til nye forældre ved skoleårets start og vil fremover øge opmærksomheden på de forældre, hvor eleven starter senere i forløbet,således at det blivere klarere, hvilke forventninger vi kan have til hinanden. Elevundersøgelsen valgte vi at gennemføre, som en UVM-Undersøgelse i Termometeret, hvilket desværre ikke var nogen hensigtmæssigt metode. Spørgsmålene er ikke målrettet unge mennesker, og sproget ikke henvendt direkte til de unge. Derfor har vi meget svært ved, at vurdere resultaterne og har som ift. forældreundersøgelen valgt ikke at anvende denne metode længere. Vi skal hele tiden arbejde målrettet på, at både forældre og elever er tilfreds med vores tilbud, og at kvaliteten hele tiden bliver bedre i forhold til de udfordringer, som skolen og de unge mennesker står overfor. Vi oplever heldigvis en tæt dialog med alle elever i hverdagen, og at forældre som er uforstående eller utilfredse henvender sig til skolen og kommer i dialog med os. Vi har ikke i dette skoleår haft elever, som blot er stoppet uden en forudgående dialog med både os og UU-Nord om en anden og bedre skoleplacering. 16

18 Tabel 7 Forældrenes tilfredshed med 10. klasse Skolens resultat Generel tilfredshed 4,1 Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? 4,1 Undervisningen 3,9 Dit barns faglige udbytte af undervisningen 3,9 Undervisningsmaterialets kvalitet 3,8 Skolens indsats for at udfordre dit barn 4,1 Lærernes indsats for at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov 3,8 Den pædagogiske indsats 4,0 Skolens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,3 Skolens indsats for at udnytte mulighederne for at flytte undervisningen ud af skolen 4,0 Lærernes indsats for at engagere dit barn i undervisningen 4,0 Lærernes indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 3,7 Alsidige kompetencer 3,9 Skolens indsats for at udvikle dit barns alsidige personlige kompetencer 3,9 Skolens indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer 3,9 Samarbejdet mellem skole og hjem 4,0 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre 4,1 Skolens ledelse 3,9 Fysiske rammer 3,7 Skolens fysiske rammer indendørs 3,9 Skolens udendørsområder 3,5 Hovedtotal 3, Elevernes tilfredshed med 10. klasse - Tabel 8 Svarprocent for 10. klasse Svarprocent Antal elever i undersøgelsen 122 Svarprocent 45,1% Tabel 9 Elevernes tilfredshed med trivsel og relationer 10. klasse Trivsel og relationer Er du glad for at gå i skole 3,8 Er du glad for din klasse 3,9 Behandler I hinanden godt i klassen 4,4 Har du nogen venner i skolen 4,1 Er du glad for dine lærere 3,9 Tabel 10 Elevernes opfattelse af deres motivation 10. klasse Motivation Er du interesseret i at lære i skolen 4,2 Får du nok faglige udfordringer i skolen 3,8 Hvor enig er du? - Jeg klarer mig godt fagligt i skolen 3,7 17

19 Tabel 11 Elevernes tilfredshed med timerne og undervisningen 10. klasse Timerne og undervisningen Er timerne spændende 3,3 Har du nemt ved at koncentere dig i timerne 3,6 Kan du se meningen med det, I laver i timerne 3,7 Får du ros af lærerne for dit skolearbejde 3,6 Tabel 12 Elevernes tilfredshed med rammerne indenfor og udenfor 10. klasse Rammer indenfor og udenfor Hvor tilfreds er du med faglokaler 3,5 Hvor tilfreds er du med indeområder 3,9 Hvor tilfreds er du med udeområder 3,5 Er elevrådet med til at bestemme, hvad der skal ske på skolen 3,6 Bliver du forstyrret af larm i timerne 3,3 Hvor tilfreds er du med lyset i klassen 4,2 Hvor tilfreds er du med luften i klassen 3,7 Hvor tilfreds er du med temperaturen i klassen 3, Elevfravær Tabel 13: Gennemsnitlig fravær pr. elev i hhv. 2010/11 og 2011/12 (andelen af undervisningstimerne, hvor eleverne har været fraværende). Gennemsnitligt sygefravær pr. elev 2011/12 Gennemsnitligt sygefravær pr. elev 2012/13 Gennemsnitligt ulovligt fravær pr. elev 2011/12 Gennemsnitligt ulovligt fravær pr. elev 2012/13 Gennemsnitligt lovligt fravær pr. elev 2012/13 10.A 2,5% 4,2% 3,5% 6,8% 3,6% 10.G 2,7% 2,7% 3,9% 4,4% 2,0% I 10. klasse er der registrering af eleverne 3 gange i løbet af en skoledag, da skolen bruger dette som et pædagogisk redskab til at fastholde eleverne. Kontaktlærerne følger løbende op på elevernes fravær og inddrager i nødvendigt omfang netværket omkring den unge, hvis det skønnes, at fraværet er stigende eller for højt. Specielt kan elever som er her i særligt tilrettelagt forløb have aftalt fravær i kortere eller længere perioder. Svarprocenten blandt eleverne i 10. klasse er også relativt lav, og derfor vil vi også her fremover anvende andre metoder til at få belyst deres tilfredshed med skolen. Vi har tidligere foretaget kvalitative interview med elever fra begge spor og har ligeledes udarbejdet vores egen brugerundersøgelse. Her kan vi, som i forældreundersøgelsen, i langt højere grad spørge ind til områder, som er relevante for unge i 10. klasse og i et sprog, som er henvendt til unge. 18

20 Den organisatoriske kvalitet Økonomi Tabel 14: Skolens udgifter vedr. 10. klassecenteret de seneste tre regnskabsår (Regnskabstal for de pågældende år. Lønninger er for fastlønnede (ikke vikarer eller ledelse). Opgørelsen er uden Gentofte Ejendomme) Lønninger Undervisningsmidler Udgifter i alt Den økonomiske ramme for driften af 10.klassecentret er beregnet udfra antallet af elever og elevernes særlige sammensætning. Som det fremgår af tabellen har der været en stigning i antallet af elever, som har udløst ekstra lærerresurser Linjefagsdækning Tabel 15: for 10. klassecenteret i skoleåret 2011/12, opdelt i fag. Andel af den planlagte undervisning, der blev gennemført af lærere med linjefag Linjefagsdækning Linjefag fra seminariet Dansk 100,00% Engelsk 100,00% Fysik/kemi 100,00% Matematik 100,00% Valgfag 100,00% Skolen har 100% linjefagsdækning i grundfagene i 10. klasse, hvilket må anses som særdeles tilfredsstillende. Valgfagene i 10.klasse er ikke fag, som typisk udbydes på læreruddannelsen, og derfor er det lærernes andre kompetencer og uddannelser, som bliver bragt i spil her. Som eksemler kan nævnes medie/it, psykologi, sundhed, crossfit, yoga mv. 19

21 1.1.8 Fravær blandt skolens medarbejdere Tabel 16: Medarbejderfravær for alle skolens medarbejdere de seneste tre år 2010/ / /2013 Korttidssygefravær 1,6% 1,2% 2,5% Langtidssygefravær 0,7% 0,9% 2,3% Sygefravær i alt 2,4% 2,1% 4,8% Som det fremgår har Ungdomsskolen har haft en mindre stigning i både korttidssygefravær og langtidssygefravær. Det er vores opfattelse, at sygefraværet ikke skyldes forhold på skolen, men vi vil i den kommende APV, som afvikles i november 2013, have dette for øje. Ungdomsskolen har til stadighed fokus på medarbejdernes trivsel og tilstræber at medarbejderne har udstrakt grad af indflydelse på egne arbejdsopgaver. Ungdomsskolen havde i september 2013 uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet, der gennemgik både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet kunne ikke finde forhold, der gav anledning til at foretage sig yderligere, og vi fik tildelt en grøn smiley. Denne grønne smiley betyder, at vi ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og at vi har orden på vores arbejdsmiljø. Øvrige nøgletal vedr. 10. klassecenteret Tabel 17: Antal elever fordelt på spor i 10. klassecenteret skolen de seneste tre årgange (d. 1.7 de respektive år) A G Antal elever i alt 2012/ / / Hverken elever i 10.A eller 10.G er inddelt i klasser. Vi inddeler på hold efter behov i de enkelte fag, og denne inddeling skifter mange gange i løbet af året for i bedst mulig grad at imødekomme elevernes behov i deres videre udvikling. Alle elever er tilknyttet en kontaktlærer og mødes ofte i denne gruppe. Elevtallet i 10. klasse har i gennem de seneste år været stigende, og skolen oplever, at vi har fået et langt bedre ry blandt forældre og elever på folkeskolerne end tidligere. Opdelingen i A og G har efter vores opfattelse også gjort det mere attraktivt at søge det kommunale 10. klassetilbud. 20

22 Tabel 18: Antal to-sprogede elever i10. klasse i skoleåret 2011/2012 og 2012/ / /2012 Antal to-sprogede elever Skolens analyse og vurdering af Ungdomsskolens øvrige tilbud MasterClass og SkoleMaster Tabel 19: Antal elever der har været tilmeldt hhv. MasterClass og SkoleMaster de seneste to år 2010/ / /13 MasterClass SkoleMaster MasterClass SkoleMaster MasterClass SkoleMaster Antal hold Antal elever MasterClass og SkoleMaster udgør en væsentlig del af den kommunale indsats i forhold til elevernes med særlige forudsætninger i udskolingen og er således fra skoleåret 2012/13 forankret i det nyoprettede Videnscenter for Børn med Særlige Forudsætninger, som Ungdomsskolen også indgår i ledelsen af. MasterClass er undervsningstilbud i de unges fritid og gennemføres i et tværkommunalt smarbejde med 4 nabokommuner. De 16 elever er altså elever fra Gentofte, som deltog i de 10 undervisningstilbud, der i alle 5 kommuner tiltrak tilstrækkeligt mange til at kunne gennemføres. Som det fremgår udgør SkoleMaster et betydeligt større del af den samlede indsats. Forløbene gennemføres i elevernes skoletid på de 4 gymnasier i kommunen. Men det afgørende i forhold til tilbuddenes indbyrdes popularitet skønnes at være den aktive indsats elevernes faglærere gør i rekruteringsprocessen i SkoleMaster-forløbene. Det bør i øvrigt bemærkes, at det fulde potentiale for SkoleMaster næppe er nået, idet kun 6 af kommunens folkeskoler visiterede elever til forløbene i skoleåret 2012/13. 1 Antallet af to-sprogede elever er registreret på baggrund af følgende definition: Alle børn, der i det daglige har behov for og møder to eller flere sprog, betragtes som to-sprogede, uanset niveauet af deres sprogfærdighed på de enkelte sprog. 21

23 Rejseholdet Rejseholdet er et tilbud til unge på klassetrin, som ikke trives i folkeskolen og som ikke får et tilstrækkeligt udbytte af at gå der. Undervisningen i Rejseholdet foregår på små hold, og der er tæt lærerkontakt og støtte. Der arbejdes med alsidige læringsmiljøer og varierede tilgange til læring, således at eleverne kan få flest mulige resurser i spil. Fx er erhvervspraktik og rejser en væsentlig del af skolegangen. Der føres til Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk. Der arbejdes tæt sammen med sagsbehandler og psykolog fra PPR Antal elever Tabel 20: Antal elever og klasser i Rejseholdet de seneste fire årgange (Opgjort i juni måned) - Antal elever Antal klasser 2012/ / / / Elevernes efterfølgende uddannelsesmønster og frekvens Tabel 21: Uddannelsesstatus og placering pr. 1. oktober 2013 for elever, der afsluttede Rejseholdet de opførte år 2007/ / / / / /2013 Afbrudt 1 1 Gymnasiale uddannelser 1 1 Afsluttet Erhvervsuddannelser 1 1 Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen Midlertidige aktiviteter 1 1 Aftalt 1 Erhvervsuddannelser 1 I gang Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen 1 Gymnasiale uddannelser 2 2 Midlertidige aktiviteter 4 2 Antal kendte elever Antal elever i alt Andel af ukendte elever pga. flytning

24 Enkeltmandsundervisning og Kvisten Enkeltmandsundervisningen er kommunens skoletilbud til elever i udskolingen, der midlertidigt står uden skoletilbud. Eleverne modtager typisk 12 timers undervisning om ugen. Kvisten er et alternativt skoletilbud til psykisk sårbare unge i udskolingen, som ikke kan deltage i folkeskolernes undervisning. I alt 19 elever har i skoleåret været tilknyttet Enkeltmand; heraf de 6 i det særlige skoletilbud Kvisten. Eleverne har været tilknyttet Enkeltmand eller Kvisten mellem 3 måneder og hele skoleåret. 63% af eleverne kommer fra en folke- eller privatskole; 21% kommer fra et specialpædagogisk tilbud og 16% er droppet ud af en efterskole. Alle 19 elever er udskolet senest ved sommerferien, heraf 5 til Ungdomsskolens 10. klasse, 3 til Rejseholdet, 1 til efterskole og 10 til andre specialpædagogiske tilbud eller behandling. 6 elever har afsluttet skoleåret med FSA i et eller flere fag. Tallene tegner som de foregående år et billede af en gruppe vældig sårbare unge, som der skal arbejdes individuelt med i forhold til et videre skoleforløb. Dyslexia Kompetencecenteret Dyslexia tilbyder undervisning til elever i store læse- og skrivevanskeligheder. Kompetencecenteret har 2 typer af undervisning. Palæet - der er et fuldt skoletilbud til elever i klasse, der er i så store læse- og skrivevanskeligheder, at de ikke længere får et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen i folkeskolen. Eleverne visiteres for 1 år til skoletilbuddet og forløbet kan afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik / kemi. Der går 16 elever i Palæet. Læsekurser er intensive læsekurser på Ungdomsskolen sideløbende med deres almindelige undervisning. Målrettet elever fra klasse. Der tilbydes læsekurser af 2 eller 10 ugers varinghed. I 12/13 var der 47 elever, der deltog på læsekursuserme. Der er ansat 5 lærere i Dyslexia, heraf er den ene uddannet audiologopæd. Derudover er kommunens læsekonsulent og en psykolog fra PPR fast tilknyttet. I skoleåret 12/13 var der 7 elever i 9.klasse. Alle elever gik til prøve i dansk, engelsk og matematik. 5 elever gik op i fysik/kemi. 1 gik op i alle FSA- fag. 23

25 Antal elever Tabel 22: Antal elever og klasser tilknyttet Dyslexia i 2010/ /12 (1.7 de respektive år) Antal elever Antal klasser 2012/ / / Tabel 23 Antal elever på læsekurser Antal elever 2012/

26 Forældrenes tilfredshed med Dyslexia Figur 3 Hvor mange forældre har svaret Figur 4 Forældrenes oplevelse af hvordan deres børn udvikler sig fagligt 25

27 Figur 5 Forældrenes oplevelse af hvordan deres børn udvikler sig socialt Figur 6 Forældrenes oplevelse af deres børn som en del af et fællesskab, både i det lille og i det større på skolen i klassemiljøet Forældretilfredshedsundersøgelsen bekræfter de temaer og tendenser som vi jævnligt er opmærksomme på i forbindelse med skoletilbuddet. Der er en generel tilfredshed med skoletilbuddet, men også en opmærksomhed på vilkårene for social udfoldelse og udvikling i et skoletilbud med kun 16 elever, heraf 4 piger i et aldersspænd over 4 klassetrin. Der er fra både skolens og forældrenes side fokus på, hvordan vi hele tiden kan tilgodese den enkeltes udvikling og behov. Eksempelvis er vi løbende i dialog med forældrene om eleverns muligheder for at deltage i sociale aktiviteter i deres folkskoleklasser, men der tages også inititiver i forhold til sociale arrangementer i Palæet. Palæet deltager og bruger Ungdomsskolens fælles arrangementer, udbyttet af dette varierer i forhold til om det er en elev i 6. eller 9. klasse. 26

28 I dagligdagen er der en oplevelse af, at eleverne trives, og de er glade for en skoledag sammen med andre, der fagligt har de samme udfordringer. ViTo Vito er kommunens videncenter for tosprogede elever. ViTo har en udskolingsklasse tilknyttet Ungdomsskolen. ViTo - udskoling tilbyder basisundervisning i dansk som andetsprog til kommunens sent ankomne uge mellem 13 og 18 år. De modtager basisundervisning i dansk som andetssprog i 30 lektioner om ugen. Mange af de unge er fra Afghanistan og er kommet til Danmark uden deres familie. Derudover er der stor tilgang fra de østeuropæiske lande samt familesammenførte fra Thailand. Der er løbende indtag af elever, og eleverne går typisk i Vito-udskolingen i 2-3 år. Herefter udskoles eleverne i tæt samarbejde med UU-Nord. I skoleåret 2012/13 var der 26 elever i ViTo Udskoling. Der er tilknyttet 3,5 lærerstilling til undervisningen i ViTo-Udskoling. ViTo er et partnerskab mellem Ungdomsskolen, Bakkegårdsskolen og BUF. For mere information se afsnittet tosprogede elever i kommunerapporten. 27

29 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Bernstorffsvej Charlottenlund

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Forord...4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...5

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Bakkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Bakkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Bakkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 3 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2012/2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Fortællingen om Aarhus

Fortællingen om Aarhus Program Velkommen v. Kurt Præsentation af HU v. Lone Grosen og Jens Erik Stryhn Hvad er HU s opgave? Hvem er HU til for? HU som netværksskaber/relationel koordinering HU og Min Vej et tværmagistralt samarbejde

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14

Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes Faglige Identitet HORNE EFTERSKOLE 2013-14 Hornes faglige identitet I det følgende gennemgås Hornes faglige identitet, og herunder Faglighed på Horne Efterskole er at få en ny chance Inklusion Mentorordning

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Gymnasieforberedende Experimentarium

Gymnasieforberedende Experimentarium Idræt Friluftsliv Gymnasieforberedende Studietur Ansvar Experimentarium Medie Afklaring Velkommen Du er snart færdig med 9. klasse og står over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Bilag 5.1 Kvalitetsrapport 2014 for Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten...

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Tema: 10. årgangs placering

Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Tema: 10. årgangs placering Skolestrukturdebat Holstebro kommune 2007. Kommissorium: Arbejdsgruppen har sagligt analyseret og vurderet og derefter beskrevet såvel fordele som ulemper ved forskellige placeringer af 10. årgang. Arbejdsgruppens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen. Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København

Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen. Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København 1 Dagens oplæg Unges uddannelsesvalg og veje. Hvilke tanker gør

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere