Udviklingsaftale 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsaftale 2015"

Transkript

1 Udviklingsaftale 2015 Syddjurs Kommunale Tandpleje 1

2 Indhold Faktaboks om aftaleenheden... 3 Aftale... 5 Aftalens periode:... 5 Aftalens grundlag:... 5 Centrale politikker, der indgår som grundlag:... 5 Det økonomiske grundlag:... 5 Fælles mål... 7 Områdemål... 9 Institutionsmål

3 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Adresse Lovgrundlag Overtandlæge Karen Thagaard, aftaleholder Distriktsleder Ida Jørgensen, souschef Tandplejens hovedadresse Øster allé 19 A 8400 Ebeltoft Hoved lovgrundlag Bekendtgørelse af sundhedsloven nr af 14. november 2014 Afsnit IX: Kommunale sundhedsydelser kapitel 37: Kommunal tandpleje. Bekendtgørelse om tandpleje nr. 179 af 28. februar 2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tandpleje nr af 18. december 2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tandpleje nr. 98 af 10. januar 2013 Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, Sundhedsstyrelsen 2006 Tillæg til vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, Sundhedsstyrelsen 2012 Relateret lovgrundlag: Sundhedsloven: Afsnit III: Patienters retsstilling kapitel 5: Patienters medinddragelse i beslutninger kapitel 8: Aktindsigt kapitel 9: Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger m.v. Afsnit XI: Øvrige ydelser og tilskud kapitel 47: Regionstandpleje kapitel 48: Odontologisk Landsdels- og Videncenterfunktion kapitel 49: Tilskud til tandpleje til visse patientgrupper Afsnit XVII: Statslige myndigheder m.v. kapitel 66: Sundhedsstyrelsen Afsnit XIX: Finansiering kapitel 77: Kommunale sundhedsydelser Autorisationsloven: Kapitel 11, 21 og 22 Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om patientjournaler 3

4 Kerneopgaver Kerneopgaven defineret af Sundhed og Omsorg: Kerneopgaven er sammen med borgeren at skabe lige muligheder for et godt og aktivt liv et liv, hvor velfærd og sundhed fremmes og sygdom forebygges eller behandles med tværfaglighed og høj kvalitet. Ledelsesgruppen ultimo 2014 De lovbundne ydelser beskrives således i Sundhedslovens kap. 37: Børne- og ungdomstandpleje: Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Omsorgstandpleje Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksis-tandplejen eller omsorgstandplejen. Nøgletal (marts 2015 trukket i X-dont) Syddjurs kommune betaler for specialtandplejeydelser i Regionen, i Århus og Norddjurs kommune, der råder over specialklinikker til formålet børn og unge fra 0-17 år modtager børne- og ungdomstandpleje årige har valgt privat tandlæge for egen regning årige har valgt privat tandlæge på kommunens regning 82 personer modtager omsorgstandpleje, heraf 6 ved privat tandlæge.(gl. ordning). 41 voksne er tilmeldt regelmæssig specialtandpleje i regionen. 17 børn og voksne modtager specialtandpleje i Syddjurs kommunale tandpleje 19 børn modtager specialtandpleje i anden kommune (primært Norddjurs) 19 børn er i 2014 behandlet i helnarkose i Regionen. Heraf 2 tilknyttet specialtandplejen 10 voksne er i 2014 behandlet i helnarkose i Regionen Der er et fald på 121 børn og unge siden januar Der er en stigning på 22 unge der har valgt privat praksis på kommunens regning. Tallene vedr. omsorgs- og specialtandplej er stabile Der er sket en stigning i antallet af børn med behov for behandling i helnarkose og et fald blandt de voksne i Specialtandplejen Andet Konsulenthjælp: Tandplejen yder konsulenthjælp i sager hvor der er ansøgt om tilskud til tandbehandling jf. lovgivning om kontanthjælp, integration og pension. Desuden yder Tandplejen konsulenthjælp i sager vedr. ulykkesbetingede skader, hvortil der kan søges om kommunal støtte til tandproteser, såfremt der ikke er anden dækning. Sagsantallet ligger på ca. 50 årligt Fælleskommunal tandreguleringsordning (FKO) Syddjurs og Norddjurs kommune driver i samarbejde fælles tandreguleringsordning med hjemsted på Skrejrupvej 7 i Rønde Serviceniveau Omfanget af ydelser og hyppighed fremgår af Tandplejens serviceniveau Klinikker: Tandplejen råder over 3 behandlingsklinikker fortrinsvis med åbningstider på skoledage fra 8-15 og fra efter aftale, samt efter behov. 4

5 Kritiske faktorer Der er valgfrihed for de årige, således at de vederlagsfrit kan vælge kommunal tandpleje ved privatpraktiserende tandlæge. Den kommunale andel af udgifterne til tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger som følge af valgfrihed for de årige er omfattet af budgettet. Udgiften er ydelsesbaseret og påvirkes af den enkeltes ydelsesforbrug og er således ikke styrbar for den kommunale tandpleje. Såfremt der er faglige grunde herfor, betaler Syddjurs Kommunale Tandpleje udgiften, hvis en borger ønsker at modtage det kommunale tandplejetilbud i en anden kommune. Befolkningsprognosen fra 2015 viser et fald i børnetallet svarende til ca. 206 børn årligt mellem 0-18 år i perioden I alt forventes et fald i børnetallet i denne periode på Et fald på ca. 2,2 % årligt i forhold til det samlede, nuværende børnetal. Børnetallet falder således 0,5 % point mere hvert år end prognosen fra 2012 indikerede. I den ældste aldersgruppe fra forventes en vækst, i samme størrelsesorden og det svarer til prognosen fra Det må fortsat forventes at flere visiteres til omsorgstandpleje under forudsætning af samme niveau for behov som i dag. Det er dog ikke tilfældet, idet tallet af visiterede, er faldende. Det skønnes at være et udtryk for en (for) stram visitation til omsorgstandpleje og det bør der ses nærmere på. (Kilde: Befolkningsprognosen 2015 for Syddjurs Kommune) Aftale Aftalens periode: 01. januar december 2015 Aftalens grundlag: - Værdigrundlag - Ledelsesgrundlag - Koncept for aftalestyring Aftalen danner grundlag for udvikling af de kommende års aftaler og virksomhedsplaner, ligesom aftalegrundlaget vil kunne justeres. Centrale politikker, der indgår som grundlag: MED-aftalen, personalepolitik m.v. Det økonomiske grundlag: Budget, kr. Tandplejens vedtagne budget for 2015 er på kr. (eksklusiv FKO) Syddjurs Kommunes andel af Den fælleskommunale tandregulering, 5

6 FKO s budget er på kr. FKO s samlede budget fastlægges i de 2 kommuners byråd. I 2015 er der godkendt en ændring af betaling fra Norddjurs Kommune. Indtægterne falder som følge af at årgangsbredden (der er grundlag for fordeling af udgifterne) falder mere i Norddjurs Kommune end det er tilfældet i Syddjurs Kommune. Derudover er budgettet til beklædning reguleret i forhold til de faktiske udgifter i regnskab Det bemærkes at der er venteliste til ordningen. Den vil kun falde i takt med faldende børnetal, idet den tilførte kapacitetsudvidelse i 2013 (fuldt implementeret i 2014) udelukkende forhindrer vækst på ventelisten. Der er i budget 2015 en godkendt besparelse på kr i den almindelige kommunale tandpleje, som opnås ved at lukke klinikken i Ryomgård. Budget forudsætninger Overførselsadgang Der anvendes rammebudget med lønsumstyring. Det er 1. prioritet at de årlige budgetter overholdes, og at der gennemføres ledelsestilsyn på de enkelte aftaler. Det er aftaleholders ansvar, at der sammen med afrapportering af aftalen foretages en selvangivelse ift. ledelsestilsynet. Der afholdes kvartalsvise budgetopfølgninger med Sundheds- og omsorgschef Ingelise Juhl, supporteret af økonomimedarbejdere. Adgang til overførsel af overskud og underskud fremgår af budgetprincipperne. Overskud og underskud i den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Underskud opstår som udgangspunkt ikke. Overførsel af beløb større end 2 % af årsbudgettet skal forelægges til godkendelse. Der overføres et underskud fra 2014 i FKO på kr til 2015 Vedr. Tandplejen er der søgt om overførsel af overskud på kr til finansiering af nødvendige klinikændringer i forbindelse med lukningen af klinikken i Ryomgård og til køb af nyt aftale- og journal system TM tand. Et projekt der har ladet vente på sig, men implementeres fuldt ud i Øvrige vilkår Bl.a.: - Overenskomster og aftaler for de enkelte faggrupper - Personaleforhold (løn- og normeringsaftaler) Lønsummen skal dække de samlede lønudgifter i Indkøbsaftaler: Syddjurs Kommunes indkøbspolitik følges. - Ejendomsvedligeholdelse i samarbejde med Team Ejendomme. - Centrale puljer - MED-aftalen, personalepolitik, økonomisk politik, indkøbspolitik, udbudspolitik, politik omkring IT-sikkerhed m.v. 6

7 Fælles mål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter 1) Kvalitet Både borgere og erhvervsliv har naturlige forventninger til, at Syddjurs Kommune yder opgaveløsning og service af høj faglig kvalitet, der samtidig er tilgængelig og anvendelig i forhold til borgerens og virksomhedens dagligdag og virkelighed. Dette skal ske i samspil og i tæt dialog med borgerne og virksomhederne. Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Borgere og virksomheder ved tydeligt hvilke ydelser og service de kan forvente. At Syddjurs Kommune leverer ydelser til både borgere og virksomheder af høj faglig kvalitet. At borgere og virksomheder oplever Syddjurs Kommune som en serviceorienteret kompetent samarbejdspartner. Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet At ledelsesorganisationen har fokus på både at udvikle og understøtte kvaliteten på de enkelte områder. At der i Syddjurs Kommune arbejdes med både myndigheds- og serviceydelser, og at det sker med inddragelse af borgere og virksomheder. Koncernledelsen har fokus på den eksterne kommunikation til både borgere og virksomheder samt det politiske niveau. Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 7

8 Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter 2) Mindre sygefravær Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser er en klar indikator for arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø skaber en attraktiv arbejdsplads og øger samtidig produktiviteten/effektiviteten. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere, og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder som minimum ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Koncernledelsen drøfter løbende indsatserne for at styrke arbejdsmiljøet lokalt og nedbringe sygefraværet, og koncernledelsen vil arbejde med at udbrede de gode erfaringer. At der i ledelsesudviklingen sættes særligt fokus på arbejdsmiljøet samt den forebyggende indsats. Økonomiudvalget og HU orienteres halvårligt om status på sygefraværet med henblik på at styrke indsatsen. Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 8

9 Områdemål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter 1) Kvalitet på ældre og sundheds området. I 2015 sættes fokus på kvalitet med følgende initiativ: Den Danske kvalitetsmodel (DDKM)for det kommunale sundhedsområde omfatter genoptræning, rehabilitering, sygepleje og tandpleje. Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Målet med DDKM: At fremme kvaliteten af patientforløb på tværs af sektorer At fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet At synliggøre kvaliteten og arbejdet med kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet Mål i 2015: At de kommunale sundhedsområder: Genoptræning, sygepleje og tandpleje, i 2016 akkrediteres efter DDKM med få anmærkninger. Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Der er indgået kontrakt med IKAS Kvalitetsarbejdet organiseres i Styregruppe Kvalitetsnøglepersoner projektleder Der arbejdes inden for de organisatoriske enheder systematisk med kvalitetsarbejdet Internt survey foretages ultimo 2015 Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 9

10 2) Nedbringelse af sygefravær på ældre og sundhedsområdet Der er fokus på sygefraværet, dels som indikator for en attraktiv arbejdsplads, dels som led i en stram ressourcestyring. Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder ligger under landsgennemsnittet ved udgangen 2015 I alle delaftaler beskrives sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser indsatser til at nedbringe eller fastholde et lavt sygefravær. Der fastsættes i delaftaler på pleje og omsorgsområdet måltal for nedbringelse af sygefravær. Der er særligt fokus på iværksættelse af initiativer der fremmer sundhed og trivsel for medarbejdere i ældreplejen, så nedslidning forebygges. Den samlede ledelse inden for ældre og sundhedsområdet vil have nedsættelse/forebyggelse af sygefravær som fælles strategisk fokusområde i 2015 Opfølgning på indsatser til nedsættelse af sygefravær sker i den samlede ledergruppe inden for Sundhed og Omsorg samt i Område MED Sundhedsfremmede tiltag for ansatte inden for sundhed og Omsorg: Selvtræning Mindfullness Sundhedsteamets generelle sundhedstilbud FRIDOM sundhedsprojekt for 400 medarbejdere i samarbejde med Syddansk Universitet 10

11 Institutionsmål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter 1) Kvalitet i Tandplejen Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) med henblik på akkreditering i 2016 Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Medarbejdere Tandplejen skal levere sundhedsydelser af høj kvalitet til kommunens borgere. Struktur og systematik bidrager til kvalitetssikring af sundhedsindsatserne. Viden skal være tilgængelig og opdateret for alle medarbejdere Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Tandplejen indgår i det samlede DDKM projekt og arbejder undervejs med beskrivelse af retningslinjer således som beskrevet i akkrediteringsstandarder fra IKAS indtil Retningslinjerne implementeres og kvalitetsovervåges i 4. kvartal 2015 Målet fortsætter ind i 2016 med henblik på akkreditering sommeren 2016 Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 11

12 2) Nedbringelse af sygefravær i Tandplejen Målet videreføres fra 2015 med samme indhold. Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder ligger under landsgennemsnittet ved udgangen Sygefraværet i Tandplejen skal ligge under regionsgennemsnittet Tandplejens sygefravær var 3,93 % i ,65 % i ,22 % i 2012 Regionsgennemsnittet baseret på 6-10 kommunale tandplejer i region Midt var 4,1 % i ,8 % i ,3 % i 2012 Fraværet udvikler sig desværre i en stigende retning, men vi ligger fortsat under regionsgennemsnittet. Målet for sygefraværet i Tandplejen i 2015 er 3 % Kilde: Rollebaseret indgang (Rapport over samlet sygefravær i %) Fastholdelsespolitikken i Syddjurs Kommune efterleves med fokus på at afkorte fraværsperioderne Analyse af stabil information om det konkrete sygefravær drøftes i MED og AMG, herunder iværksættelse af konkrete initiativer til at håndtere eventuelle arbejdsrelaterede forhold Fortsat fokus på træningsanbefalinger og ergonomiske anvisninger fra konkrete projekter i 2012 og kr. i økonomisk støtte årligt til træning Fri benyttelse af kommunens træningsfaciliteter på ældrecentrene Tilbud om mindfulness efter aftale Ibrugtagning af nyt trivselstilbud på op til 2500 kr. før skat til seniorer fra 55 år 12

13 3) Implementering af TM Tand Øget produktivitet gennem øget digitalisering Inden udgangen af 2015 er målet at Digital kommunikation via E-boks sker på 80 % af ikke selvbetjente indkaldelser 10 % af borgerne benytter borgerbooking Digitale kommunikationsskærme findes i alle venteværelser Fuld implementering af aftale og journalprogrammet TM tand. Eliminering af alle de driftshindringer som den indledende fase har været præget af. Leverandøren TM tand skal færdiggøre og levere borgerbookingmodulet hvilket er lovet medio Indkøb af infoskærme og begyndende udvikling af informationssløjfer Tilførsel af midler fra pulje til velfærdsteknologi 4) Implementering besparelse for 2015 Lukning af klinikken i Ryomgård Lukningen af klinikken er fuldført og de ændrede patienttilhørsforhold er faldet på plads. De afledte personalenednormeringer og -flytninger er gennemført. Der er foretaget nødven- Gennemførelse af en velorganiseret flytteproces God information til berørte brugere Positiv medarbejdertilgang til nødvendige omplaceringer Stor arbejdsindsats i såvel 13

14 dige klinikændringer på klinikken i Hornslet med henblik på at integrere udstyr fra klinikken i Ryomgård. flyttefase som renoveringsfase blandt de berørte medarbejdere 5) Opfølgning på evaluering af ledelse og trivsel Tandplejen gennemførte en konstruktiv evalueringsproces i 4. kvartal af 2014 og der vil i 2015 være fokus på nødvendig opfølgning Forbedret ledelse og trivsel på alle klinikker Fald i arbejdsrelateret sygefravær (baseret på kvalificeret skøn) Udarbejdelse af handleplaner efter proces i MED udvalg og i samarbejde mellem lokale AMR og ibrugtagning af Rambøll værktøj til formålet. Udmøntning af aftalte indsatser Opfølgning på lokale personalemøder i 2. kvartal Opfølgning i MED udvalget i 3. kvartal 14

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Thyge Nielsen,

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Budgetanalyser 2015. Bilag

Budgetanalyser 2015. Bilag Budgetanalyser 2015 Bilag Bilag - Budgetanalyse på ældre og sundhedsområdet Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af økonomisk råderum Syddjurs Kommune, 2015 1 Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 Lunden Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 6

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion Februar 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Pilottestversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Introduktion til

Læs mere

Integrationsafdelingen

Integrationsafdelingen Integrationsafdelingen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Helle Nygaard Jensen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1.

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014

SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014 SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014 1 Initialer: THUJ Sag: 306-2013-65537 Dok.: 306-2013-282772 Oprettet: 18. oktober 2013 Version: 13.december 2013 Indhold Kommunens overordnede udfordringer...

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Service for ældre og handicappede

Service for ældre og handicappede - 1 - Service for ældre og handicappede 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommunes styringsprincipper indebærer, at kommunen overholder servicevækstrammen. Det samme er målsætningen for Sundhed

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere