Udviklingsaftale 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsaftale 2015"

Transkript

1 Udviklingsaftale 2015 Syddjurs Kommunale Tandpleje 1

2 Indhold Faktaboks om aftaleenheden... 3 Aftale... 5 Aftalens periode:... 5 Aftalens grundlag:... 5 Centrale politikker, der indgår som grundlag:... 5 Det økonomiske grundlag:... 5 Fælles mål... 7 Områdemål... 9 Institutionsmål

3 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Adresse Lovgrundlag Overtandlæge Karen Thagaard, aftaleholder Distriktsleder Ida Jørgensen, souschef Tandplejens hovedadresse Øster allé 19 A 8400 Ebeltoft Hoved lovgrundlag Bekendtgørelse af sundhedsloven nr af 14. november 2014 Afsnit IX: Kommunale sundhedsydelser kapitel 37: Kommunal tandpleje. Bekendtgørelse om tandpleje nr. 179 af 28. februar 2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tandpleje nr af 18. december 2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tandpleje nr. 98 af 10. januar 2013 Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, Sundhedsstyrelsen 2006 Tillæg til vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, Sundhedsstyrelsen 2012 Relateret lovgrundlag: Sundhedsloven: Afsnit III: Patienters retsstilling kapitel 5: Patienters medinddragelse i beslutninger kapitel 8: Aktindsigt kapitel 9: Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger m.v. Afsnit XI: Øvrige ydelser og tilskud kapitel 47: Regionstandpleje kapitel 48: Odontologisk Landsdels- og Videncenterfunktion kapitel 49: Tilskud til tandpleje til visse patientgrupper Afsnit XVII: Statslige myndigheder m.v. kapitel 66: Sundhedsstyrelsen Afsnit XIX: Finansiering kapitel 77: Kommunale sundhedsydelser Autorisationsloven: Kapitel 11, 21 og 22 Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om patientjournaler 3

4 Kerneopgaver Kerneopgaven defineret af Sundhed og Omsorg: Kerneopgaven er sammen med borgeren at skabe lige muligheder for et godt og aktivt liv et liv, hvor velfærd og sundhed fremmes og sygdom forebygges eller behandles med tværfaglighed og høj kvalitet. Ledelsesgruppen ultimo 2014 De lovbundne ydelser beskrives således i Sundhedslovens kap. 37: Børne- og ungdomstandpleje: Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Omsorgstandpleje Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksis-tandplejen eller omsorgstandplejen. Nøgletal (marts 2015 trukket i X-dont) Syddjurs kommune betaler for specialtandplejeydelser i Regionen, i Århus og Norddjurs kommune, der råder over specialklinikker til formålet børn og unge fra 0-17 år modtager børne- og ungdomstandpleje årige har valgt privat tandlæge for egen regning årige har valgt privat tandlæge på kommunens regning 82 personer modtager omsorgstandpleje, heraf 6 ved privat tandlæge.(gl. ordning). 41 voksne er tilmeldt regelmæssig specialtandpleje i regionen. 17 børn og voksne modtager specialtandpleje i Syddjurs kommunale tandpleje 19 børn modtager specialtandpleje i anden kommune (primært Norddjurs) 19 børn er i 2014 behandlet i helnarkose i Regionen. Heraf 2 tilknyttet specialtandplejen 10 voksne er i 2014 behandlet i helnarkose i Regionen Der er et fald på 121 børn og unge siden januar Der er en stigning på 22 unge der har valgt privat praksis på kommunens regning. Tallene vedr. omsorgs- og specialtandplej er stabile Der er sket en stigning i antallet af børn med behov for behandling i helnarkose og et fald blandt de voksne i Specialtandplejen Andet Konsulenthjælp: Tandplejen yder konsulenthjælp i sager hvor der er ansøgt om tilskud til tandbehandling jf. lovgivning om kontanthjælp, integration og pension. Desuden yder Tandplejen konsulenthjælp i sager vedr. ulykkesbetingede skader, hvortil der kan søges om kommunal støtte til tandproteser, såfremt der ikke er anden dækning. Sagsantallet ligger på ca. 50 årligt Fælleskommunal tandreguleringsordning (FKO) Syddjurs og Norddjurs kommune driver i samarbejde fælles tandreguleringsordning med hjemsted på Skrejrupvej 7 i Rønde Serviceniveau Omfanget af ydelser og hyppighed fremgår af Tandplejens serviceniveau Klinikker: Tandplejen råder over 3 behandlingsklinikker fortrinsvis med åbningstider på skoledage fra 8-15 og fra efter aftale, samt efter behov. 4

5 Kritiske faktorer Der er valgfrihed for de årige, således at de vederlagsfrit kan vælge kommunal tandpleje ved privatpraktiserende tandlæge. Den kommunale andel af udgifterne til tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger som følge af valgfrihed for de årige er omfattet af budgettet. Udgiften er ydelsesbaseret og påvirkes af den enkeltes ydelsesforbrug og er således ikke styrbar for den kommunale tandpleje. Såfremt der er faglige grunde herfor, betaler Syddjurs Kommunale Tandpleje udgiften, hvis en borger ønsker at modtage det kommunale tandplejetilbud i en anden kommune. Befolkningsprognosen fra 2015 viser et fald i børnetallet svarende til ca. 206 børn årligt mellem 0-18 år i perioden I alt forventes et fald i børnetallet i denne periode på Et fald på ca. 2,2 % årligt i forhold til det samlede, nuværende børnetal. Børnetallet falder således 0,5 % point mere hvert år end prognosen fra 2012 indikerede. I den ældste aldersgruppe fra forventes en vækst, i samme størrelsesorden og det svarer til prognosen fra Det må fortsat forventes at flere visiteres til omsorgstandpleje under forudsætning af samme niveau for behov som i dag. Det er dog ikke tilfældet, idet tallet af visiterede, er faldende. Det skønnes at være et udtryk for en (for) stram visitation til omsorgstandpleje og det bør der ses nærmere på. (Kilde: Befolkningsprognosen 2015 for Syddjurs Kommune) Aftale Aftalens periode: 01. januar december 2015 Aftalens grundlag: - Værdigrundlag - Ledelsesgrundlag - Koncept for aftalestyring Aftalen danner grundlag for udvikling af de kommende års aftaler og virksomhedsplaner, ligesom aftalegrundlaget vil kunne justeres. Centrale politikker, der indgår som grundlag: MED-aftalen, personalepolitik m.v. Det økonomiske grundlag: Budget, kr. Tandplejens vedtagne budget for 2015 er på kr. (eksklusiv FKO) Syddjurs Kommunes andel af Den fælleskommunale tandregulering, 5

6 FKO s budget er på kr. FKO s samlede budget fastlægges i de 2 kommuners byråd. I 2015 er der godkendt en ændring af betaling fra Norddjurs Kommune. Indtægterne falder som følge af at årgangsbredden (der er grundlag for fordeling af udgifterne) falder mere i Norddjurs Kommune end det er tilfældet i Syddjurs Kommune. Derudover er budgettet til beklædning reguleret i forhold til de faktiske udgifter i regnskab Det bemærkes at der er venteliste til ordningen. Den vil kun falde i takt med faldende børnetal, idet den tilførte kapacitetsudvidelse i 2013 (fuldt implementeret i 2014) udelukkende forhindrer vækst på ventelisten. Der er i budget 2015 en godkendt besparelse på kr i den almindelige kommunale tandpleje, som opnås ved at lukke klinikken i Ryomgård. Budget forudsætninger Overførselsadgang Der anvendes rammebudget med lønsumstyring. Det er 1. prioritet at de årlige budgetter overholdes, og at der gennemføres ledelsestilsyn på de enkelte aftaler. Det er aftaleholders ansvar, at der sammen med afrapportering af aftalen foretages en selvangivelse ift. ledelsestilsynet. Der afholdes kvartalsvise budgetopfølgninger med Sundheds- og omsorgschef Ingelise Juhl, supporteret af økonomimedarbejdere. Adgang til overførsel af overskud og underskud fremgår af budgetprincipperne. Overskud og underskud i den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Underskud opstår som udgangspunkt ikke. Overførsel af beløb større end 2 % af årsbudgettet skal forelægges til godkendelse. Der overføres et underskud fra 2014 i FKO på kr til 2015 Vedr. Tandplejen er der søgt om overførsel af overskud på kr til finansiering af nødvendige klinikændringer i forbindelse med lukningen af klinikken i Ryomgård og til køb af nyt aftale- og journal system TM tand. Et projekt der har ladet vente på sig, men implementeres fuldt ud i Øvrige vilkår Bl.a.: - Overenskomster og aftaler for de enkelte faggrupper - Personaleforhold (løn- og normeringsaftaler) Lønsummen skal dække de samlede lønudgifter i Indkøbsaftaler: Syddjurs Kommunes indkøbspolitik følges. - Ejendomsvedligeholdelse i samarbejde med Team Ejendomme. - Centrale puljer - MED-aftalen, personalepolitik, økonomisk politik, indkøbspolitik, udbudspolitik, politik omkring IT-sikkerhed m.v. 6

7 Fælles mål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter 1) Kvalitet Både borgere og erhvervsliv har naturlige forventninger til, at Syddjurs Kommune yder opgaveløsning og service af høj faglig kvalitet, der samtidig er tilgængelig og anvendelig i forhold til borgerens og virksomhedens dagligdag og virkelighed. Dette skal ske i samspil og i tæt dialog med borgerne og virksomhederne. Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Borgere og virksomheder ved tydeligt hvilke ydelser og service de kan forvente. At Syddjurs Kommune leverer ydelser til både borgere og virksomheder af høj faglig kvalitet. At borgere og virksomheder oplever Syddjurs Kommune som en serviceorienteret kompetent samarbejdspartner. Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet At ledelsesorganisationen har fokus på både at udvikle og understøtte kvaliteten på de enkelte områder. At der i Syddjurs Kommune arbejdes med både myndigheds- og serviceydelser, og at det sker med inddragelse af borgere og virksomheder. Koncernledelsen har fokus på den eksterne kommunikation til både borgere og virksomheder samt det politiske niveau. Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 7

8 Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter 2) Mindre sygefravær Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser er en klar indikator for arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø skaber en attraktiv arbejdsplads og øger samtidig produktiviteten/effektiviteten. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere, og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder som minimum ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Koncernledelsen drøfter løbende indsatserne for at styrke arbejdsmiljøet lokalt og nedbringe sygefraværet, og koncernledelsen vil arbejde med at udbrede de gode erfaringer. At der i ledelsesudviklingen sættes særligt fokus på arbejdsmiljøet samt den forebyggende indsats. Økonomiudvalget og HU orienteres halvårligt om status på sygefraværet med henblik på at styrke indsatsen. Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 8

9 Områdemål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter 1) Kvalitet på ældre og sundheds området. I 2015 sættes fokus på kvalitet med følgende initiativ: Den Danske kvalitetsmodel (DDKM)for det kommunale sundhedsområde omfatter genoptræning, rehabilitering, sygepleje og tandpleje. Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Målet med DDKM: At fremme kvaliteten af patientforløb på tværs af sektorer At fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet At synliggøre kvaliteten og arbejdet med kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet Mål i 2015: At de kommunale sundhedsområder: Genoptræning, sygepleje og tandpleje, i 2016 akkrediteres efter DDKM med få anmærkninger. Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Der er indgået kontrakt med IKAS Kvalitetsarbejdet organiseres i Styregruppe Kvalitetsnøglepersoner projektleder Der arbejdes inden for de organisatoriske enheder systematisk med kvalitetsarbejdet Internt survey foretages ultimo 2015 Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 9

10 2) Nedbringelse af sygefravær på ældre og sundhedsområdet Der er fokus på sygefraværet, dels som indikator for en attraktiv arbejdsplads, dels som led i en stram ressourcestyring. Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder ligger under landsgennemsnittet ved udgangen 2015 I alle delaftaler beskrives sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser indsatser til at nedbringe eller fastholde et lavt sygefravær. Der fastsættes i delaftaler på pleje og omsorgsområdet måltal for nedbringelse af sygefravær. Der er særligt fokus på iværksættelse af initiativer der fremmer sundhed og trivsel for medarbejdere i ældreplejen, så nedslidning forebygges. Den samlede ledelse inden for ældre og sundhedsområdet vil have nedsættelse/forebyggelse af sygefravær som fælles strategisk fokusområde i 2015 Opfølgning på indsatser til nedsættelse af sygefravær sker i den samlede ledergruppe inden for Sundhed og Omsorg samt i Område MED Sundhedsfremmede tiltag for ansatte inden for sundhed og Omsorg: Selvtræning Mindfullness Sundhedsteamets generelle sundhedstilbud FRIDOM sundhedsprojekt for 400 medarbejdere i samarbejde med Syddansk Universitet 10

11 Institutionsmål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter 1) Kvalitet i Tandplejen Implementering af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) med henblik på akkreditering i 2016 Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Medarbejdere Tandplejen skal levere sundhedsydelser af høj kvalitet til kommunens borgere. Struktur og systematik bidrager til kvalitetssikring af sundhedsindsatserne. Viden skal være tilgængelig og opdateret for alle medarbejdere Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Tandplejen indgår i det samlede DDKM projekt og arbejder undervejs med beskrivelse af retningslinjer således som beskrevet i akkrediteringsstandarder fra IKAS indtil Retningslinjerne implementeres og kvalitetsovervåges i 4. kvartal 2015 Målet fortsætter ind i 2016 med henblik på akkreditering sommeren 2016 Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 11

12 2) Nedbringelse af sygefravær i Tandplejen Målet videreføres fra 2015 med samme indhold. Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder ligger under landsgennemsnittet ved udgangen Sygefraværet i Tandplejen skal ligge under regionsgennemsnittet Tandplejens sygefravær var 3,93 % i ,65 % i ,22 % i 2012 Regionsgennemsnittet baseret på 6-10 kommunale tandplejer i region Midt var 4,1 % i ,8 % i ,3 % i 2012 Fraværet udvikler sig desværre i en stigende retning, men vi ligger fortsat under regionsgennemsnittet. Målet for sygefraværet i Tandplejen i 2015 er 3 % Kilde: Rollebaseret indgang (Rapport over samlet sygefravær i %) Fastholdelsespolitikken i Syddjurs Kommune efterleves med fokus på at afkorte fraværsperioderne Analyse af stabil information om det konkrete sygefravær drøftes i MED og AMG, herunder iværksættelse af konkrete initiativer til at håndtere eventuelle arbejdsrelaterede forhold Fortsat fokus på træningsanbefalinger og ergonomiske anvisninger fra konkrete projekter i 2012 og kr. i økonomisk støtte årligt til træning Fri benyttelse af kommunens træningsfaciliteter på ældrecentrene Tilbud om mindfulness efter aftale Ibrugtagning af nyt trivselstilbud på op til 2500 kr. før skat til seniorer fra 55 år 12

13 3) Implementering af TM Tand Øget produktivitet gennem øget digitalisering Inden udgangen af 2015 er målet at Digital kommunikation via E-boks sker på 80 % af ikke selvbetjente indkaldelser 10 % af borgerne benytter borgerbooking Digitale kommunikationsskærme findes i alle venteværelser Fuld implementering af aftale og journalprogrammet TM tand. Eliminering af alle de driftshindringer som den indledende fase har været præget af. Leverandøren TM tand skal færdiggøre og levere borgerbookingmodulet hvilket er lovet medio Indkøb af infoskærme og begyndende udvikling af informationssløjfer Tilførsel af midler fra pulje til velfærdsteknologi 4) Implementering besparelse for 2015 Lukning af klinikken i Ryomgård Lukningen af klinikken er fuldført og de ændrede patienttilhørsforhold er faldet på plads. De afledte personalenednormeringer og -flytninger er gennemført. Der er foretaget nødven- Gennemførelse af en velorganiseret flytteproces God information til berørte brugere Positiv medarbejdertilgang til nødvendige omplaceringer Stor arbejdsindsats i såvel 13

14 dige klinikændringer på klinikken i Hornslet med henblik på at integrere udstyr fra klinikken i Ryomgård. flyttefase som renoveringsfase blandt de berørte medarbejdere 5) Opfølgning på evaluering af ledelse og trivsel Tandplejen gennemførte en konstruktiv evalueringsproces i 4. kvartal af 2014 og der vil i 2015 være fokus på nødvendig opfølgning Forbedret ledelse og trivsel på alle klinikker Fald i arbejdsrelateret sygefravær (baseret på kvalificeret skøn) Udarbejdelse af handleplaner efter proces i MED udvalg og i samarbejde mellem lokale AMR og ibrugtagning af Rambøll værktøj til formålet. Udmøntning af aftalte indsatser Opfølgning på lokale personalemøder i 2. kvartal Opfølgning i MED udvalget i 3. kvartal 14

Udviklingsaftale 2014 Syddjurs Kommunale Tandpleje

Udviklingsaftale 2014 Syddjurs Kommunale Tandpleje 1 of 11 Udviklingsaftale 2014 Syddjurs Kommunale Tandpleje 2 of 11 Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...4 Aftalens periode:...4 Aftalens grundlag:...4 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...4

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 14 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Cafe- og Serviceproduktion, Køkken Syddjurs Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker,

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO Samarbejdsaftale Djurslands Fælleskommunale Ortodontiordning FKO I medfør af 1 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, er der indgået følgende aftale mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 20 Udviklingsaftale 2015 Birgitte Dam Anthonsen Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Godkendt: 16/

Godkendt: 16/ Overskrift: Kvalitetsarbejdet Akkrediteringsstandard: Kvalitetsarbejdet Formål: Godkendt: 16/12 2014 Revideres: December 2015 At alle medarbejdere skal være involverede i kvalitetsudviklingen i Sundhed

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 of 5 Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 2 of 5 Aftalens periode: 01. januar 2016 31. december 2016 Aftaleparter Ingelise Juhl og Jytte Dalgaard Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses-

Læs mere

2 of 13 INDHOLDSFORTEGNELSE

2 of 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 of 13 2 of 13 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 Aftale for drift i 2014...3 Faktaboks om virksomheden...4 Aftale...6 Aftaleparter:...6 Aftalens periode:... 6 Aftalens grundlag:... 6 Centrale

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 14 Udviklingsaftale 2015 Visitation og hjælpemidler Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Udviklingsaftale 2016

Udviklingsaftale 2016 1 of 14 Udviklingsaftale 2016 Område: sygeplejen Syddjurs kommune Ingelise Juhl Aftaleholder Grethe V. Nielsen Syddjurs Kommune vi gør det sammen 1 2 of 14 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Områdeleder

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 11 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 18. november 2015 Kl. 13:00 Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Specialtandpleje - regionen som leverandør

Specialtandpleje - regionen som leverandør Specialtandpleje - regionen som leverandør Ole Hovgaard Ph.D. Ledende overtandlæge Afdeling for Regional Specialtandpleje Hospitalsenheden Midt Region Midtjylland Sundhedsloven 133: Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Aftale for drift i 2008. EGEDALSSKOLEN Virksomhedens navn. Indhold: Faktaboks Aftale Nøgletal

Aftale for drift i 2008. EGEDALSSKOLEN Virksomhedens navn. Indhold: Faktaboks Aftale Nøgletal Aftale for drift i 2008 EGEDALSSKOLEN Virksomhedens navn Indhold: Faktaboks Aftale Nøgletal Faktaboks om virksomheden Ledelse Michael Pryds Øllgaard, konst. skoleleder Jan Svendsen, souschef Adresse Adresse

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x

Skabelon til virksomhedsaftale. Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Skabelon til virksomhedsaftale Godkendt af: xxx Gældende fra den: xxx 200x Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 3 2.1 Navn og kontakt... 3 2.2 Institutionstype

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Skal I akkrediteres? Januar 2015

Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? I Rudersdal Kommune er RusmiddelRådgivning pilotprojekt for akkreditering som kvalitetsmodel. Pjecen er en kort introduktion til akkreditering som

Læs mere

Virksomhedsplan Sundhed & Omsorg

Virksomhedsplan Sundhed & Omsorg Virksomhedsplan 2012 Sundhed & Omsorg Dette dokument er fortrolig. Dokumentet må ikke vises eller distribueres eksternt uden samtykke fra Arne Nikolajsen, Direktør for Sundhed & Omsorg. Forord Formålet

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Institutionsprofil for Amtstandplejen

Institutionsprofil for Amtstandplejen Institutionsprofil for Amtstandplejen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Amtstandplejen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Ane Friis Bendix Sundhedschef, Frederiksberg Kommune Klip fra Sundhedsloven 2 Loven skal opfylde behovet for:

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 16 Udviklingsaftale 2015 Socialceentret Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...3 Aftalens periode:...3 Aftalens grundlag:...3 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Analyse af enhedsomkostninger i tandreguleringen i 6 fynske kommuner

Analyse af enhedsomkostninger i tandreguleringen i 6 fynske kommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Analyse af enhedsomkostninger i tandreguleringen i 6 fynske kommuner 30. april 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SAMMENFATNING... 3 3 TANDPLEJE: KARAKTERISTIKA

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg Børnesundhedsområdet ( Tandplejen, Sundhedsplejen og Børneergo-og fysioterapi) leverer sundhedsydelser til

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere