HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR februar 89

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89"

Transkript

1 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR februar 89

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR SIDE Lokalpianens formal... Omrade oq zonestatus... OmrAdets anvendelse... Udstykninqer... Vel- og stianlæy... Ledningsanlæg... Bebyggelsens omfang og placering... Bebygqelsens ydre fremtræden... Ubebyqgede arealer... GrundeJerforening... Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug. Eventuelle tilladelser/dispensationer fra... andre myndigheder Vedtagelsesp~tegning * Kortbilaq nr.1, 1:4000 Kortbilag nr.2, 1 :looo Kortbilas nr.3, 1:4000 RAMMETILLÆG NR. 12 Bilag A. 1: REDEG0RELSE Lokalplanens bagqrund... Lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Hals kommunes kommuneplan... Hals kommunes spildevandsplan... Lokalplanens retsvirkninqer

3 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08

4 . v,- / STEMPELMÆRKE J I LOKALPLAN NR For et omrctde øst for Haslundparken i den nordlige del af Vester Hassing. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte omrade. 1. LOKALPLANENS FORMAL 1.1 Formalet med nærværende lokalplan er at fa fastlagt de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i afsnit 2 nævnte omrade. Lokalplanen skal sikre, omradet udlægges til boligformal i form af dels aben - lav boligbebyggelse og del3 tæt - lav bo- ligbebyggelse, at der til boliysorma1 udlægges to mindre omrader, som fortrinsvis bebygges i form af kæde-, række- oq/eller gardhavehuse eller lignende tæt - lav bebyggelse, at der udlægges to mindre fælles opholdsarealer for lokalplanområdets beboere, beboere onzfattet af lokalplan nr. 2.04, beboere i handværkeromrddet langs sydsiden af Industrivej, samt eventuelt beboere i boligomraderne syd for lokalplanomradet og Haslundparken.

5 2 - at det fælles opholdsareal udlagt i lokalplan nr. 2.04, oqs& kan benyttes af beboere indenfor lokalplanens omrade, beboere i handværkerområdet langs sydsiden af Industrivej samt eventuelt be- boere i boligområderne syd for lokalplanomradet 09 Haslundparken. a& qrundejere indenfor iokalplanens omrdde samt grunde3ere i det fremtidige bolitomr&de me;l.em Haslundparken oq Aslundvejs forlatgninq bliveroptaget som medlemmer i Grundejerforeningen Haslundparken. ar, der udlægges arealer til veje og stier ti; tra- f ikbet Jening af- området, 2. OMRÅDE C)C ZONESTATUS Lokalplanen afgrænces, som vist på vedhzftede kr)rtbiiag 2, og omfatter en del af matr. nr. 40 i; sdnit del af matr.nr. 20 a V. Hassing by, V. Hassing samt alle parceller, der efter den 2.a~~~~s$clg-Gc~dstyk-- kes fra de anyivne dele af nævnte matrikelnumre. Med Hals byrads offentlige af det1 vedtagne lokalplan overføres lokalplanområdet %il byzone OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må kun anvendes t-il boligformål. Bebyggelsen ma kun bestå af aben-sav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse (række-, kæde-, gårdhavehuse oq lign-- ende).

6 3 3.2 PA hver ejendom må kun opføres eller indrettes en bolig. 3.3 Indenfor de pci kortbilag nr. 2 viste delområder A og E3 ma der opføres flere boliger pa samme ejendom til ex. andelsboliger, almennyttige boliger m.v. 3.4 Byrddet Kan tillade, at der p& ejendommen drives en sadan virksomhed, som almindeligvis kan udfsres i beboelsesomrader urider forudsætning af, - at virksomheden drives af den, der bebor deri payæl- dende ejendom, at virksomheden efter byrådets skøn drives pa en sådan måde, at ejendommens kar akter af beboei - sesejendom ikke forandres (herunder ved skiit- ning og lignende), og områdets karakter af bo- ligområde ikke brydes, - at virksomheden ikke medfører ulemper for de omho- ende, - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommen ma derudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.5 Inden for Omradet kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, nbr de ikke har mere ena 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 1,5 m over terræn, og nar udformningen iøvricjt kan godkendes af byrådet.

7 4 4. UDSTYKNINGER 4 i Grunde til åben-lav boligbebyyyelse må ikke udstyk- 1 kes med en starreise, der er mincire end 700 rnb 09 udslykning rna da kun foretages i overencstemmelse med deri vende udstykninqspian. vedhæftede kortbilaq 2 viste retningsgi- 4.2 Ved bebyggelse med tzt-lav boiiybebyqgelse ma yderiiyere udstykning foretages i grundti p& mindst 3OO 2 m, eksklusiv andel i evt. fælles opholdsareal. 5. VEJ- OG STIFORHOLD i. 1 Der udlagl-jes areal til veje og stier med en bel.iq- yenhed og bredde som vist pd vedhæftede kortbi1dg Ved vejtilslutninqer skal hjørnerne af de tiist0det-iae eleildomnie af Skæres SOKi vist PCi Vedhzftede ki3rtgflag 2, og der skal sikres de pa kortet. viste oversigtsalealer. 5.3 Der palægges de pb kortbilaq nr. 2 viste jrunde byy- qelinier i en afstand af 5,0 m fra vegskel. 5.4 Hvis en parcel har facade til en eller flere veje, tillades kun udkørsel til den mindst betydende af disse vele.

8 5 5.5 iten pa kortbiiag nr. 2 viste qi-uncl med veladgang tii vej med varierende bredde, påiæyges vejadgang tii aen dei af vejen, som har den miriciste bredde. 5.6 Farkerinq pb vejene med last- og rutebiler er li<.ke tiiladt LEDNTNGSANLÆG 6. L El-ledninger, herunder til vejbelysniny, m A ikke fremfores som luf tiedninqer, men ma alene som jordkabler. 7. BEBYGGELSENS (JMFHNG OG PLACERING 7. i Ved bebyggeise med Aben-lav boligbebyggelse ma iite- byyyelsesprocenten far den enkelte ejendom i kke CI- verstige Ved bebygqelse med tæt-lav boligbebyggelse ma bebyy- gelsesprocenten for Ben enkelte ejendom ikke over- stige Bygninger må ikke opføres med mere end 6t-1 etage og udnyt t el i g taget age. 7.4 Ingen del af en bygnings ydervægge eller tag m.4 være hævet mere end 8,5 m over terræn, malt efter iegierne i bygningsreglementet.

9 6 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTKÆDEN 8.1 Ingen form for skiltning og reklamering ma finde sted. 8.2 Til udvendige bygningssider samt taqflader ma ikke anvendes materialer, som efter byradets skøn virker skæmmende. 8.3 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvenaes. PCi den del af en bygnings tagflade, som eventuelt indrettes til energibesparende foranstaltninger (solfangere eller litn.), kan dog med byradets tilladelse i hvert enkelt tilfælde anvendes blanke og reflekterende materialer. 9. UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der etableres de på kortbilag 2 viste 5,O m brede beplantningsbælter ved kommunens foranstaltning, mens renholdelse og vedligeholdelse pahviier den enkelte grundejer. Efterfølgende pahviler det den enkelte grundetler stedse at holde beplantningsbæltet beplantet. 9.2 Ubebyggede arealer pa savel bebyggede som ubebyqgede ejendomme skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og friholdes for qenerende ukrudt.

10 7 9.3 Terrænreguleringer pa mere end +/- 0,50 m i forhold til det eksisterende terræn ma ikke finde sted nær- mere skel end 2,50 m uden naboens samtykke og byradets godkendelse. 9.4 Hegn ma i naboskel kun etableres som levende hegn eller som et af bygningsmyndigheden godkendt rafte- hegn eller lignende i ikke over 1,8 m højde. 9.5 Hegn ma i vejskel kun etableres som levende hegn el- ler som stensætning eller lignende. 9.6 Hegn langs veje og stier skal plantes i en afstand af mindst 30 cm fra skellinien og saledes, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinien. 10. GRUNDEJERFORENING 10.1 Samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens om- rade er pligtige medlemmer af Grundejerforeningen Haslundparken Grundejerforeningen Haslundparken forestar drift og vedligeholdelse af de i pkt. 1.1 nævnte og pa kort bilag nr. 2 viste fælles opholdsarealer.

11 8 i?. BETINGELSER FOR AT TAGE NY BEBYGGELSE I BRUG 11.1 Samtlige nye boliger i omradet skal tiisluttes fiernvarmeanlæg. Ny bebyggelse mg ikke tages i brug før denne tilslutning har fundet sted Ny bebyggelse ma ikke tages i brug, før den under punkt 9.1 nævnte beplantning er etableret Der etableres mulighed for tilslutning til fælles antenneanlag. Der m& i omradet ikke forefindes udendørs individuelle antenneanlæg. 12. EVENTUELLE TILLADELSER/DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 12.1 Uanset foransthende bestemmelser mh der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold inden for iokalplanens omrade før der foreligqer - Tilladelse hertil fra Landbrugsministeriet.i henhold til landbrugslovens kap. 4 til ophævelse af landbrugspiigten Forinden byggemodning af nærværende lokalplans omrade kan påbegyndes, skal omrhdet inddrages under godkendt kloakopland ved tillæg til spildevandsplanen.

12 9 VEDTAGELSESPATEGNING I henhold til prgf. 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstaende lokalplan endeligt. Lokalplanen er i medfør af kom.muneplanlovens 30 of- fentligt bekendtgjort den 2. marts 1989, fra hvilken dato planen har retsvirkning. Hals kommune, den 13. marts 1989 A

13

14 a O 3lad 15 Yassing By til byzone BILAG NR. I

15

16 --- Område med medlemspligt i grundejerforeningen HALS KOMMUNE Haslundparken KORTBILAG NR. 3

17

18 HALS KOMMUNE RAMMETILLÆG NR. 12

19 10 RAMMETILLÆG NR. 12 til kommuneplanen for Hals kommune I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 39i af 22. 3uii 1985) fastsættes herved føigende bestemmelser som rammer for indholdet af lokaiplaner, der tilveiebringes for arealer inden for det pa bilag A afgrænsede omrade. Zoneforhold Lokalplaner, der udarbejdes for arealer indenfor tillæg-. gets område, skal indeholde bestemmelser om, at arealerne overføres til byzone. Anvendelse Omradet omfattet af nærværende tillæg afgrænses som vist p6 bilag A. Området udlæqqes til boligformal, og følgende rammebe- stemmelser gælder for indholdet i kommende lokalpianer for omradet: LOkalplanlaxjninq i omradet skal sikre, - at omradets anvendelse fastlægges til boligformal med tilhørende bebyggelse til offentlige formål samt mindre dagligvarebutikker eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i omradet uden genevirkninger for omgivelserne, - at bebyggeisesprocenten for Aben-lav boiigbebyggelce ikke overstiger 25 både for omradet totalt og for den enkelte parcel, - at bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse ikke overstiger 35,

20 11 - at mindst 10% af omrader med tæt-lav bebygqeise skal sikres anvendt til større Samlede friarealer af for- skelliq karakter feelles for omrhdet, - at bebyqgelsesprocenten for etayeboligområder ikke må overstige 3 5, - at bygningshøjden ikke overstiger 8.5 m oq - at boliqer i nye boligomrader, nar der er muliqhed herfor, skal forsynes med varme fra et kollektivt varmeforsyninqsanlæg. Udbygningstakt: Området omfattet af nærværende lokalplan og rammetiliæg tænkes udbygget etapevis, som vist pb bilag A. Udbygningen af området forudsættes at ske med start i omradets sydvestliqe hjørne etape nr. l, 59 med afslutning i områdets sydvestlige hjørne, etape nr. O, doq med det forbehold at rækkefølgen kan Justeres med henblik pa en hensigtsmæssig udbyqning af omradets forsyning med vele, kloakker, varme 0.1. Hals byr8d den 22. februar 1989 Evald Martinsen Borgmester Erik SclMnidt/

21

22 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR REDEGØRELSE

23 12

24 13 forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for Haslund- parken, lokalplan nr. 2.02, som dog siden er blevet af- løst af lokalplan nr PA nedenstaende figur er vist den bebyggelsesplan fra 1982, som dannede grundlag ved udarbejdelsen af den første lokalplan for Haslundparken. De overordnede ideer er imidlertid ikke blevet ændret i forbindelse med revisionen af bebyggelsesplanen. Tanken var, at man ved at planlægge omradet under et, kunne sikre sammenhæng med dels det eksisterende boligomrade mod syd dels med den fremtidige boligbebyggelse for sa vidt angar udstykningsforhold, vej-, sti- og adgangsforhold, omfang 09 placering af bebyggelse m.m. Signatur : **.** Områdegrænse E{ Område inddraget til erhvervs for måi BEBYGGELSESPLAN FRA 1982

25 14 Princippet i den overordnede bebyggelsesplan var, at hele omradet blev opdelt i områder til boligformal, handvzr- ):erformal og erhvervsformål. Omradet til erhvervsf ornial tænktes placeret mod nord helt ud til Omfartsvelen, 09 aitsa lanqst væk fra det eksisterende og det fremtidi.qe So,iqområde.Imellem bolicj- og erhvervsomradet placeredes et on?r&cie til håndværkerformål, da dette ornråde tamkies ar, kunne mildne over4anqen mellem boligbebyggeisen 09 e:- hve r v s bt- by 9 y e i sen. IrnidLertid blev den overordnede Sebyggelsesplan forfieqtet i torbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr Med rokaipian nr skete der det, at en del af handværkerområdet mod øst blev inddraqet til erhvervsformal, nvorefter det blev nødvendigt at inddrage areal fra det neaenforii5qende f remtidiqe boligområde til beplantninssmite, jf. fisuren side 93. Dermed var det oysa nødvendiqt nu, i forbindelse nittd udarbe jdelse a t nærværende lokalplan, at revidere den over - or-anede bebygqelsesplan fra LOKALPLANENS INUHOLD Formdiet med lokalplanen er at fastlæyge de nærmere retningslinier for iokalplanområdets anvendelse, omfans og piacering af bebyygelse, vej- og stianlæg m.v. således, at anvendelsen fastlaqges til boiigformdi. LoKaiplanens omr%de UdyQr et samlet fremtidigt udstyknira;sområae, som if 0Ige kommuneplanen forventes fulcl?: udbygget ca. ar 2000, Den pa kortbiiag nr. 2 viste plan er udarbejdet ud fra princippet om, at der skal vzre nem og direkte adganc? for svage trafikanter de to boliqområder imellem samt til center 0; øvrige byfunktioner.

26 15 -- ~ridvide~e er det rorsøgt at forme veisystemet ettex samme principper, som oiev anvendt i Haslundparken (lokalplan nr, , som bygger pb en differentiering af vejsystem- et, hvorved hastiyheden neddæmpes gennem bla. variation i ve )bredder og linief 0 r ing. Også med hensyri til de enkelte grundstørrelser er det forrsergt at hoide disse pa omtrent samme st.ørreise SO= i Haslundparken. i planen er der som noyet nyt udlagt omrader tii kæde- oa rækkehuse eller lignende tæt-lav bebygqelse. Hensiqten med at udlægge dette område er:, at byrådet ønsk-er 3% have hånd i hanke med, hvor kæde-, række- og ciobbeithiisr: hilver placeret, således at bebyggelsen bliver placeret. mest hensiqtsmæssig i forhold til eksisterende såvel som fremtidis bebyggelse. Endvidere giver udpegningen af de to samlede arealer tii. tæt-lav bebyggelse mulighed for bygherren til at arbelde med mere utraditionelle bebyggelsesformer. Der er i lokalplanen udlagt to miridre arealer til fælles opholdsareal for beboerne i hele det fremtidigt? boligom- råde omfattet af planen. Endvidere vil kommende beboere i området fd adgang til det store fælles opholdsareal, som blev udlagt i forbind- else med lokalplan nr for Haslundparken. Drift, vediigeholdelse a9 renholdelse af de to mindre samt det store fælles opholdsareal overiades til en qrundeierforeninq (GrundeJerforeningen Haslundparken1 med medlemspligt for samtlige grundejere i nærværende lokalplanomrade, grundejere i omradet omfattet af lokalplan nr.2.04, Haslundparken, samt yrundejere i håndværkeromrddet langs sydsiden af Industrivej, jf. kortbilag nc. 3. Denne grundejerforening skal endvidere forestå vedlicgeholdelse af vele og stier indenfor omradet, i det omfang disse ikke overtages som offentlige af Hals kommune.

27 16 beboerne i boiigomrhderne syd for Hasiundparken 09 riær- *rærende iok.alplans område {Grandisve j, Ahornve 5, Kruseve 3 oq bakkedraqett er berettigede tii at benytte de to min- dre rælles ophoidsarealer samt det store fælles ophoi.ds- areal, salremt de er mediem af en grundejerforeniny, del t'r villig tii at deltage i drift, vedligeholdelse oq ren- ;-~oidelse af arealerne med en part, der bere-ries efter an- tallet af tilsluttede medlemmer. 1 planen opereres der med en foriægning af Aslundvet. Aslundvei rænkes forlayt ud til krydsning rnec Hovgårdsve) og herfra ført videre til forbindelse med Scekken oq Halsvej. Forlægningen af Aslundvej forventes dog ikke at skui1.e ske de første 7-8 år, idet byggemodriinsen af arealerne vest, for den nuværende Aslundvej i vid udstrækning vil kunne qennemføres foringen forlægningen bliver Fdkr-eevet LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Eals kommunes kommuneplan 1 Hals kommunes kommuneplan er en del af lokal- pianområdet, omfattet af nærværende forslag til. lokaiplan nr. 2.08, udlagt til boligformål, i f. figuren side If.

28 17 RAMMEAFGRÆNSNING BYZONEGRÆNSE AREAL, DER OVERFØRES TIL BYZONE OM RADE OMFATTET AF LOKALPLAN NR 2.08 MÅL 7 : 10.0oo Da der saledes ikke i kommuneplanens rammede1 er udlaqt areal svarende til hele lokaiplanforslagets omr3.de, er der udarbejdet et tillæg nr. 12 til kommuneplanen. Tanken er, at lokalplanomradet udbygges etapevis. Ifølge Nordjyllands Amts boliqforsyningsramme kan der i Hals kommune bygges 200 boliger i perioden De 200 boliger er ifølge boliqforsyningsplanen for 1984 fordelt med 14 boliger/ar i V.Hassinq, Gandrup og Hals, 5 boliger/&r i Ulsted og 3 boligeri3.r i Hou.

29 18 Lokaiplanområdet indeholder 10'7 parcelnusqrunde + 21 "parcelhusgrunde" udlagt til tæt-lav bebyggelse, svarende til ca. 138 boliger. Lokalplanområdet dækker dermed behovet for byggegrunde i V. Hassing frem tii ca. Ar 2000, Iorudsat at der i V. Hassing bygges gennemsnitligt 14 boliqeriar. Som det fremgår af kortbiiag nr. 2 vil en stor del af området kunne udstykkes forinden en forlcegninq af Aslundvef bliver påkrævet. Med udarbejdelsen af tillæg rir. 12 til kommuneplanen UG- lægges hele lokalplanområdet til boligformål. For omradet gælder følgende rammebestemmelser: Ved udarbejdelse af lokalplaner for boligområder skal det sikres - at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende bebyggelse til offentlige formal samt mindre dagligvarebutikker eller andre riaer-- mere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i omrddet uden genevirkninyer for omgivelserne, - - at bebygqelsesprocenten for åben-lav boligbebyggei- se ikke overstiger 25 for både omradet totalt 09 for den enkelte parcel, - - at bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse ikke overstiger 3 5, - g& mindst 10% af områder med tæt-lav bebyggelse skal sikres anvendt til større samlede friar-ea- ler af forskellig karakter fælles for omradet, - - at bebyggelsesprocenten for etageboiigomrhder ikke må overstige 35, - - at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m, og - - at boliger i nye boligomrader, nar der er muliqhed herfor, skal forsynes med varme fra et koilek- tivt varmeforsyningsanlæg.

30 19 Endvidere gzlder ud over de generelle rammebestemmeiser for boligomrader til Aben-lav og tæt-lav bedyggelse, at bebyggelsen ikke opføres med mere end en etage med udnyttet tagetage, 07 - at omriadet overfares til byzone ved lokalplan. Hals kommunes spildevandsplan LokalplanomrAdet vil blive seperat kloakeret, hvilket, betyder at spildevand ledes til V. Hassing renseanlæg og herfra via en trykledning føres til det centrale renseanlæg i Hals. Reanvand fra omradet feires t-il qiøftesystemet, som omkredseir V. Hassing. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen ma efendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens prqf. 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejenc?om kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller: ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. ElyrBdet kan meddele dispensation fra lokalplanens hestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregaende afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 2 stk. 2.2 bestemmelser om, at Lokalplanomradet overføres til byzone. Retsvirk- ninqerne heraf fremgar blandt andet af lov om frigørel- sesafgift.

31 Lokalplan nr Hals byrad har den 22. februar 1989 endelig vedtaget lokalplan nr samt tillæg nr. 12 til kommuneplanen for et omdde øst for Haslundparken i V. Hassing. Vedtagelsen betyder, at indenfor lokalplanem omdde kan opføres boligbebyggelse. Der er indenfor lokalplanomriidet udlagt to mindre omriider til kæde- og rækkehuse eller lignende tæt - lav bebyggelse. I forhold til det forslag, som byddet offentliggjorde den 13. oktober 1988, er den endelige plan ikke ændret. De kan se planen følgende steder: Bi b iiotekerne Teknisk Forvaltning i Hals kommune Og Borgergade Gandrup Planen kan fas ved henvendelse til teknisk forvaltning. Hals bydd, den 2/3-89

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR.~UD IERNSTOHFFSMINDE

LOKALPLAN NR.~UD IERNSTOHFFSMINDE FAABORG KOMMUNE LOKALPLAN NR.~UD OFFENTLIGT OMRÅDE, IERNSTOHFFSMINDE NOVEMBER 1980 A. LOKALPLAN~NS INDHOLD Lokaiplanforslaget omfatter et område med et kommunalt plejehjem og en privat efterskole beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE VED BREDKÆRVEJ I SDR. VORUPBR THISTED _- KOMMUNE REDEGBRELSE l Baggrunden for lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet med det formal at overfare det eksisterende

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere