HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR februar 89

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89"

Transkript

1 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR februar 89

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR SIDE Lokalpianens formal... Omrade oq zonestatus... OmrAdets anvendelse... Udstykninqer... Vel- og stianlæy... Ledningsanlæg... Bebyggelsens omfang og placering... Bebygqelsens ydre fremtræden... Ubebyqgede arealer... GrundeJerforening... Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug. Eventuelle tilladelser/dispensationer fra... andre myndigheder Vedtagelsesp~tegning * Kortbilaq nr.1, 1:4000 Kortbilag nr.2, 1 :looo Kortbilas nr.3, 1:4000 RAMMETILLÆG NR. 12 Bilag A. 1: REDEG0RELSE Lokalplanens bagqrund... Lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Hals kommunes kommuneplan... Hals kommunes spildevandsplan... Lokalplanens retsvirkninqer

3 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08

4 . v,- / STEMPELMÆRKE J I LOKALPLAN NR For et omrctde øst for Haslundparken i den nordlige del af Vester Hassing. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte omrade. 1. LOKALPLANENS FORMAL 1.1 Formalet med nærværende lokalplan er at fa fastlagt de detaljerede bestemmelser, som skal være gældende for anvendelse og bebyggelse af det i afsnit 2 nævnte omrade. Lokalplanen skal sikre, omradet udlægges til boligformal i form af dels aben - lav boligbebyggelse og del3 tæt - lav bo- ligbebyggelse, at der til boliysorma1 udlægges to mindre omrader, som fortrinsvis bebygges i form af kæde-, række- oq/eller gardhavehuse eller lignende tæt - lav bebyggelse, at der udlægges to mindre fælles opholdsarealer for lokalplanområdets beboere, beboere onzfattet af lokalplan nr. 2.04, beboere i handværkeromrddet langs sydsiden af Industrivej, samt eventuelt beboere i boligomraderne syd for lokalplanomradet og Haslundparken.

5 2 - at det fælles opholdsareal udlagt i lokalplan nr. 2.04, oqs& kan benyttes af beboere indenfor lokalplanens omrade, beboere i handværkerområdet langs sydsiden af Industrivej samt eventuelt be- boere i boligområderne syd for lokalplanomradet 09 Haslundparken. a& qrundejere indenfor iokalplanens omrdde samt grunde3ere i det fremtidige bolitomr&de me;l.em Haslundparken oq Aslundvejs forlatgninq bliveroptaget som medlemmer i Grundejerforeningen Haslundparken. ar, der udlægges arealer til veje og stier ti; tra- f ikbet Jening af- området, 2. OMRÅDE C)C ZONESTATUS Lokalplanen afgrænces, som vist på vedhzftede kr)rtbiiag 2, og omfatter en del af matr. nr. 40 i; sdnit del af matr.nr. 20 a V. Hassing by, V. Hassing samt alle parceller, der efter den 2.a~~~~s$clg-Gc~dstyk-- kes fra de anyivne dele af nævnte matrikelnumre. Med Hals byrads offentlige af det1 vedtagne lokalplan overføres lokalplanområdet %il byzone OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Området må kun anvendes t-il boligformål. Bebyggelsen ma kun bestå af aben-sav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse (række-, kæde-, gårdhavehuse oq lign-- ende).

6 3 3.2 PA hver ejendom må kun opføres eller indrettes en bolig. 3.3 Indenfor de pci kortbilag nr. 2 viste delområder A og E3 ma der opføres flere boliger pa samme ejendom til ex. andelsboliger, almennyttige boliger m.v. 3.4 Byrddet Kan tillade, at der p& ejendommen drives en sadan virksomhed, som almindeligvis kan udfsres i beboelsesomrader urider forudsætning af, - at virksomheden drives af den, der bebor deri payæl- dende ejendom, at virksomheden efter byrådets skøn drives pa en sådan måde, at ejendommens kar akter af beboei - sesejendom ikke forandres (herunder ved skiit- ning og lignende), og områdets karakter af bo- ligområde ikke brydes, - at virksomheden ikke medfører ulemper for de omho- ende, - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommen ma derudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.5 Inden for Omradet kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, nbr de ikke har mere ena 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 1,5 m over terræn, og nar udformningen iøvricjt kan godkendes af byrådet.

7 4 4. UDSTYKNINGER 4 i Grunde til åben-lav boligbebyyyelse må ikke udstyk- 1 kes med en starreise, der er mincire end 700 rnb 09 udslykning rna da kun foretages i overencstemmelse med deri vende udstykninqspian. vedhæftede kortbilaq 2 viste retningsgi- 4.2 Ved bebyggelse med tzt-lav boiiybebyqgelse ma yderiiyere udstykning foretages i grundti p& mindst 3OO 2 m, eksklusiv andel i evt. fælles opholdsareal. 5. VEJ- OG STIFORHOLD i. 1 Der udlagl-jes areal til veje og stier med en bel.iq- yenhed og bredde som vist pd vedhæftede kortbi1dg Ved vejtilslutninqer skal hjørnerne af de tiist0det-iae eleildomnie af Skæres SOKi vist PCi Vedhzftede ki3rtgflag 2, og der skal sikres de pa kortet. viste oversigtsalealer. 5.3 Der palægges de pb kortbilaq nr. 2 viste jrunde byy- qelinier i en afstand af 5,0 m fra vegskel. 5.4 Hvis en parcel har facade til en eller flere veje, tillades kun udkørsel til den mindst betydende af disse vele.

8 5 5.5 iten pa kortbiiag nr. 2 viste qi-uncl med veladgang tii vej med varierende bredde, påiæyges vejadgang tii aen dei af vejen, som har den miriciste bredde. 5.6 Farkerinq pb vejene med last- og rutebiler er li<.ke tiiladt LEDNTNGSANLÆG 6. L El-ledninger, herunder til vejbelysniny, m A ikke fremfores som luf tiedninqer, men ma alene som jordkabler. 7. BEBYGGELSENS (JMFHNG OG PLACERING 7. i Ved bebyggeise med Aben-lav boligbebyggelse ma iite- byyyelsesprocenten far den enkelte ejendom i kke CI- verstige Ved bebygqelse med tæt-lav boligbebyggelse ma bebyy- gelsesprocenten for Ben enkelte ejendom ikke over- stige Bygninger må ikke opføres med mere end 6t-1 etage og udnyt t el i g taget age. 7.4 Ingen del af en bygnings ydervægge eller tag m.4 være hævet mere end 8,5 m over terræn, malt efter iegierne i bygningsreglementet.

9 6 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTKÆDEN 8.1 Ingen form for skiltning og reklamering ma finde sted. 8.2 Til udvendige bygningssider samt taqflader ma ikke anvendes materialer, som efter byradets skøn virker skæmmende. 8.3 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvenaes. PCi den del af en bygnings tagflade, som eventuelt indrettes til energibesparende foranstaltninger (solfangere eller litn.), kan dog med byradets tilladelse i hvert enkelt tilfælde anvendes blanke og reflekterende materialer. 9. UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der etableres de på kortbilag 2 viste 5,O m brede beplantningsbælter ved kommunens foranstaltning, mens renholdelse og vedligeholdelse pahviier den enkelte grundejer. Efterfølgende pahviler det den enkelte grundetler stedse at holde beplantningsbæltet beplantet. 9.2 Ubebyggede arealer pa savel bebyggede som ubebyqgede ejendomme skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og friholdes for qenerende ukrudt.

10 7 9.3 Terrænreguleringer pa mere end +/- 0,50 m i forhold til det eksisterende terræn ma ikke finde sted nær- mere skel end 2,50 m uden naboens samtykke og byradets godkendelse. 9.4 Hegn ma i naboskel kun etableres som levende hegn eller som et af bygningsmyndigheden godkendt rafte- hegn eller lignende i ikke over 1,8 m højde. 9.5 Hegn ma i vejskel kun etableres som levende hegn el- ler som stensætning eller lignende. 9.6 Hegn langs veje og stier skal plantes i en afstand af mindst 30 cm fra skellinien og saledes, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinien. 10. GRUNDEJERFORENING 10.1 Samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens om- rade er pligtige medlemmer af Grundejerforeningen Haslundparken Grundejerforeningen Haslundparken forestar drift og vedligeholdelse af de i pkt. 1.1 nævnte og pa kort bilag nr. 2 viste fælles opholdsarealer.

11 8 i?. BETINGELSER FOR AT TAGE NY BEBYGGELSE I BRUG 11.1 Samtlige nye boliger i omradet skal tiisluttes fiernvarmeanlæg. Ny bebyggelse mg ikke tages i brug før denne tilslutning har fundet sted Ny bebyggelse ma ikke tages i brug, før den under punkt 9.1 nævnte beplantning er etableret Der etableres mulighed for tilslutning til fælles antenneanlag. Der m& i omradet ikke forefindes udendørs individuelle antenneanlæg. 12. EVENTUELLE TILLADELSER/DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 12.1 Uanset foransthende bestemmelser mh der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold inden for iokalplanens omrade før der foreligqer - Tilladelse hertil fra Landbrugsministeriet.i henhold til landbrugslovens kap. 4 til ophævelse af landbrugspiigten Forinden byggemodning af nærværende lokalplans omrade kan påbegyndes, skal omrhdet inddrages under godkendt kloakopland ved tillæg til spildevandsplanen.

12 9 VEDTAGELSESPATEGNING I henhold til prgf. 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstaende lokalplan endeligt. Lokalplanen er i medfør af kom.muneplanlovens 30 of- fentligt bekendtgjort den 2. marts 1989, fra hvilken dato planen har retsvirkning. Hals kommune, den 13. marts 1989 A

13

14 a O 3lad 15 Yassing By til byzone BILAG NR. I

15

16 --- Område med medlemspligt i grundejerforeningen HALS KOMMUNE Haslundparken KORTBILAG NR. 3

17

18 HALS KOMMUNE RAMMETILLÆG NR. 12

19 10 RAMMETILLÆG NR. 12 til kommuneplanen for Hals kommune I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 39i af 22. 3uii 1985) fastsættes herved føigende bestemmelser som rammer for indholdet af lokaiplaner, der tilveiebringes for arealer inden for det pa bilag A afgrænsede omrade. Zoneforhold Lokalplaner, der udarbejdes for arealer indenfor tillæg-. gets område, skal indeholde bestemmelser om, at arealerne overføres til byzone. Anvendelse Omradet omfattet af nærværende tillæg afgrænses som vist p6 bilag A. Området udlæqqes til boligformal, og følgende rammebe- stemmelser gælder for indholdet i kommende lokalpianer for omradet: LOkalplanlaxjninq i omradet skal sikre, - at omradets anvendelse fastlægges til boligformal med tilhørende bebyggelse til offentlige formål samt mindre dagligvarebutikker eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i omradet uden genevirkninger for omgivelserne, - at bebyggeisesprocenten for Aben-lav boiigbebyggelce ikke overstiger 25 både for omradet totalt og for den enkelte parcel, - at bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse ikke overstiger 35,

20 11 - at mindst 10% af omrader med tæt-lav bebygqeise skal sikres anvendt til større Samlede friarealer af for- skelliq karakter feelles for omrhdet, - at bebyqgelsesprocenten for etayeboligområder ikke må overstige 3 5, - at bygningshøjden ikke overstiger 8.5 m oq - at boliqer i nye boligomrader, nar der er muliqhed herfor, skal forsynes med varme fra et kollektivt varmeforsyninqsanlæg. Udbygningstakt: Området omfattet af nærværende lokalplan og rammetiliæg tænkes udbygget etapevis, som vist pb bilag A. Udbygningen af området forudsættes at ske med start i omradets sydvestliqe hjørne etape nr. l, 59 med afslutning i områdets sydvestlige hjørne, etape nr. O, doq med det forbehold at rækkefølgen kan Justeres med henblik pa en hensigtsmæssig udbyqning af omradets forsyning med vele, kloakker, varme 0.1. Hals byr8d den 22. februar 1989 Evald Martinsen Borgmester Erik SclMnidt/

21

22 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR REDEGØRELSE

23 12

24 13 forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for Haslund- parken, lokalplan nr. 2.02, som dog siden er blevet af- løst af lokalplan nr PA nedenstaende figur er vist den bebyggelsesplan fra 1982, som dannede grundlag ved udarbejdelsen af den første lokalplan for Haslundparken. De overordnede ideer er imidlertid ikke blevet ændret i forbindelse med revisionen af bebyggelsesplanen. Tanken var, at man ved at planlægge omradet under et, kunne sikre sammenhæng med dels det eksisterende boligomrade mod syd dels med den fremtidige boligbebyggelse for sa vidt angar udstykningsforhold, vej-, sti- og adgangsforhold, omfang 09 placering af bebyggelse m.m. Signatur : **.** Områdegrænse E{ Område inddraget til erhvervs for måi BEBYGGELSESPLAN FRA 1982

25 14 Princippet i den overordnede bebyggelsesplan var, at hele omradet blev opdelt i områder til boligformal, handvzr- ):erformal og erhvervsformål. Omradet til erhvervsf ornial tænktes placeret mod nord helt ud til Omfartsvelen, 09 aitsa lanqst væk fra det eksisterende og det fremtidi.qe So,iqområde.Imellem bolicj- og erhvervsomradet placeredes et on?r&cie til håndværkerformål, da dette ornråde tamkies ar, kunne mildne over4anqen mellem boligbebyggeisen 09 e:- hve r v s bt- by 9 y e i sen. IrnidLertid blev den overordnede Sebyggelsesplan forfieqtet i torbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr Med rokaipian nr skete der det, at en del af handværkerområdet mod øst blev inddraqet til erhvervsformal, nvorefter det blev nødvendigt at inddrage areal fra det neaenforii5qende f remtidiqe boligområde til beplantninssmite, jf. fisuren side 93. Dermed var det oysa nødvendiqt nu, i forbindelse nittd udarbe jdelse a t nærværende lokalplan, at revidere den over - or-anede bebygqelsesplan fra LOKALPLANENS INUHOLD Formdiet med lokalplanen er at fastlæyge de nærmere retningslinier for iokalplanområdets anvendelse, omfans og piacering af bebyygelse, vej- og stianlæg m.v. således, at anvendelsen fastlaqges til boiigformdi. LoKaiplanens omr%de UdyQr et samlet fremtidigt udstyknira;sområae, som if 0Ige kommuneplanen forventes fulcl?: udbygget ca. ar 2000, Den pa kortbiiag nr. 2 viste plan er udarbejdet ud fra princippet om, at der skal vzre nem og direkte adganc? for svage trafikanter de to boliqområder imellem samt til center 0; øvrige byfunktioner.

26 15 -- ~ridvide~e er det rorsøgt at forme veisystemet ettex samme principper, som oiev anvendt i Haslundparken (lokalplan nr, , som bygger pb en differentiering af vejsystem- et, hvorved hastiyheden neddæmpes gennem bla. variation i ve )bredder og linief 0 r ing. Også med hensyri til de enkelte grundstørrelser er det forrsergt at hoide disse pa omtrent samme st.ørreise SO= i Haslundparken. i planen er der som noyet nyt udlagt omrader tii kæde- oa rækkehuse eller lignende tæt-lav bebygqelse. Hensiqten med at udlægge dette område er:, at byrådet ønsk-er 3% have hånd i hanke med, hvor kæde-, række- og ciobbeithiisr: hilver placeret, således at bebyggelsen bliver placeret. mest hensiqtsmæssig i forhold til eksisterende såvel som fremtidis bebyggelse. Endvidere giver udpegningen af de to samlede arealer tii. tæt-lav bebyggelse mulighed for bygherren til at arbelde med mere utraditionelle bebyggelsesformer. Der er i lokalplanen udlagt to miridre arealer til fælles opholdsareal for beboerne i hele det fremtidigt? boligom- råde omfattet af planen. Endvidere vil kommende beboere i området fd adgang til det store fælles opholdsareal, som blev udlagt i forbind- else med lokalplan nr for Haslundparken. Drift, vediigeholdelse a9 renholdelse af de to mindre samt det store fælles opholdsareal overiades til en qrundeierforeninq (GrundeJerforeningen Haslundparken1 med medlemspligt for samtlige grundejere i nærværende lokalplanomrade, grundejere i omradet omfattet af lokalplan nr.2.04, Haslundparken, samt yrundejere i håndværkeromrddet langs sydsiden af Industrivej, jf. kortbilag nc. 3. Denne grundejerforening skal endvidere forestå vedlicgeholdelse af vele og stier indenfor omradet, i det omfang disse ikke overtages som offentlige af Hals kommune.

27 16 beboerne i boiigomrhderne syd for Hasiundparken 09 riær- *rærende iok.alplans område {Grandisve j, Ahornve 5, Kruseve 3 oq bakkedraqett er berettigede tii at benytte de to min- dre rælles ophoidsarealer samt det store fælles ophoi.ds- areal, salremt de er mediem af en grundejerforeniny, del t'r villig tii at deltage i drift, vedligeholdelse oq ren- ;-~oidelse af arealerne med en part, der bere-ries efter an- tallet af tilsluttede medlemmer. 1 planen opereres der med en foriægning af Aslundvet. Aslundvei rænkes forlayt ud til krydsning rnec Hovgårdsve) og herfra ført videre til forbindelse med Scekken oq Halsvej. Forlægningen af Aslundvej forventes dog ikke at skui1.e ske de første 7-8 år, idet byggemodriinsen af arealerne vest, for den nuværende Aslundvej i vid udstrækning vil kunne qennemføres foringen forlægningen bliver Fdkr-eevet LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Eals kommunes kommuneplan 1 Hals kommunes kommuneplan er en del af lokal- pianområdet, omfattet af nærværende forslag til. lokaiplan nr. 2.08, udlagt til boligformål, i f. figuren side If.

28 17 RAMMEAFGRÆNSNING BYZONEGRÆNSE AREAL, DER OVERFØRES TIL BYZONE OM RADE OMFATTET AF LOKALPLAN NR 2.08 MÅL 7 : 10.0oo Da der saledes ikke i kommuneplanens rammede1 er udlaqt areal svarende til hele lokaiplanforslagets omr3.de, er der udarbejdet et tillæg nr. 12 til kommuneplanen. Tanken er, at lokalplanomradet udbygges etapevis. Ifølge Nordjyllands Amts boliqforsyningsramme kan der i Hals kommune bygges 200 boliger i perioden De 200 boliger er ifølge boliqforsyningsplanen for 1984 fordelt med 14 boliger/ar i V.Hassinq, Gandrup og Hals, 5 boliger/&r i Ulsted og 3 boligeri3.r i Hou.

29 18 Lokaiplanområdet indeholder 10'7 parcelnusqrunde + 21 "parcelhusgrunde" udlagt til tæt-lav bebyggelse, svarende til ca. 138 boliger. Lokalplanområdet dækker dermed behovet for byggegrunde i V. Hassing frem tii ca. Ar 2000, Iorudsat at der i V. Hassing bygges gennemsnitligt 14 boliqeriar. Som det fremgår af kortbiiag nr. 2 vil en stor del af området kunne udstykkes forinden en forlcegninq af Aslundvef bliver påkrævet. Med udarbejdelsen af tillæg rir. 12 til kommuneplanen UG- lægges hele lokalplanområdet til boligformål. For omradet gælder følgende rammebestemmelser: Ved udarbejdelse af lokalplaner for boligområder skal det sikres - at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende bebyggelse til offentlige formal samt mindre dagligvarebutikker eller andre riaer-- mere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i omrddet uden genevirkninyer for omgivelserne, - - at bebygqelsesprocenten for åben-lav boligbebyggei- se ikke overstiger 25 for både omradet totalt 09 for den enkelte parcel, - - at bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse ikke overstiger 3 5, - g& mindst 10% af områder med tæt-lav bebyggelse skal sikres anvendt til større samlede friar-ea- ler af forskellig karakter fælles for omradet, - - at bebyggelsesprocenten for etageboiigomrhder ikke må overstige 35, - - at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m, og - - at boliger i nye boligomrader, nar der er muliqhed herfor, skal forsynes med varme fra et koilek- tivt varmeforsyningsanlæg.

30 19 Endvidere gzlder ud over de generelle rammebestemmeiser for boligomrader til Aben-lav og tæt-lav bedyggelse, at bebyggelsen ikke opføres med mere end en etage med udnyttet tagetage, 07 - at omriadet overfares til byzone ved lokalplan. Hals kommunes spildevandsplan LokalplanomrAdet vil blive seperat kloakeret, hvilket, betyder at spildevand ledes til V. Hassing renseanlæg og herfra via en trykledning føres til det centrale renseanlæg i Hals. Reanvand fra omradet feires t-il qiøftesystemet, som omkredseir V. Hassing. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen ma efendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens prqf. 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejenc?om kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller: ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. ElyrBdet kan meddele dispensation fra lokalplanens hestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregaende afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i afsnit 2 stk. 2.2 bestemmelser om, at Lokalplanomradet overføres til byzone. Retsvirk- ninqerne heraf fremgar blandt andet af lov om frigørel- sesafgift.

31 Lokalplan nr Hals byrad har den 22. februar 1989 endelig vedtaget lokalplan nr samt tillæg nr. 12 til kommuneplanen for et omdde øst for Haslundparken i V. Hassing. Vedtagelsen betyder, at indenfor lokalplanem omdde kan opføres boligbebyggelse. Der er indenfor lokalplanomriidet udlagt to mindre omriider til kæde- og rækkehuse eller lignende tæt - lav bebyggelse. I forhold til det forslag, som byddet offentliggjorde den 13. oktober 1988, er den endelige plan ikke ændret. De kan se planen følgende steder: Bi b iiotekerne Teknisk Forvaltning i Hals kommune Og Borgergade Gandrup Planen kan fas ved henvendelse til teknisk forvaltning. Hals bydd, den 2/3-89

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.07 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 6.07 1. LOKALPLANENS FORMAL... 1 2. LOKALPLANENS OMRADE OG ZONESTATUS... 1 3. OMRADETS ANVENDELSE... 2 4. UDSTYKNINGER... 3 5. VEJFORHOLD...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning NAKSKOV KO Lokal planlægning LOKALPLAN NR. B22-I BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86 4. UDGAVE Den 05.11.1986. NAKSKOV KOMMUNE Lokalplan nr. B22-I. Boligområde ved Svingelsvej. Hæftet omfatter falgende:

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆROSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indhold Indledning side i Lokalpianens formål side i Område og zonestatus side i Områdets anvendelse side i. Udstykninger side

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

LOKALPLAN NR. 237 for et boligomrade ved Kofeltvej, ldom.

LOKALPLAN NR. 237 for et boligomrade ved Kofeltvej, ldom. LOKALPLAN NR. 237 for et boligomrade ved Kofeltvej, ldom. li N A 4 IDOM KIRKEBY HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 237 FOR ET BOLIGMRfiDE VED KOFELTVEJ. IDOM INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 5

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan Vildtbanegård I og II

Lokalplan Vildtbanegård I og II Lokalplan 1.22 Vildtbanegård I og II Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.22 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanen omfatter bebyggelserne Vildtbanegård I og II, institutionerne Svellen/ Sandkassen

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 218 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde ved D~esvej nord for Danagarden

LOKALPLAN NR. 218 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde ved D~esvej nord for Danagarden LOKALPLAN NR. 218 for et boligområde ved D~esvej nord for Danagarden HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 218 FOR ET BOLIGOMaDE VED DØESVEJ. NORD FOR DANAGARDEN INDHOLDSFORTEGNELSE Side S;

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej.

SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 136 område ved Belvedere-Mølmarksvej. ,c ~ Matr.nr. 6-gø og del af 6 a, Anmelder: Svendborg markjorder, samt Svendborg kommunes matr.nr. 39-a m.fl., Græshol- tekniske forvaltning mene, Svendborg jorder. Gåsestræde 14 B 5700 Svendborg SVENDBORG

Læs mere

Lokalplan Ådalens Privatskole

Lokalplan Ådalens Privatskole Lokalplan 1.23 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.23 LOKALPLANS UDHOLD Lokalplanen omfatter et område på ca. 8000 n? beliggende på Skovvejs nord-østlige side umiddelbart

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR november 87

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR november 87 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.13 8 november 87 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN. NR. 3.13 Side 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykninger... 5 Vej-

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 03-009. BOLlGOMRBtDE, BARKEN OST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEB 1983

LOKALPLAN 03-009. BOLlGOMRBtDE, BARKEN OST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEB 1983 LOKALPLAN 03-009 BOLlGOMRBtDE, BARKEN OST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING Ir..............................~.~~..........:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:...........~:.:.:.:.........................:.:.:.:.:.:.:.:.:.....................:.:.:.~:.........................:.:.:.:.:.:.:

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

3. Omr&dets anvendelse. 5. Ledningsanlæg 6. Bebyggelsens placering og omfang. 8. Ubebyggede arealer. 9. Vedtagelsespå.tegninger. Indholdsfortegnelae.

3. Omr&dets anvendelse. 5. Ledningsanlæg 6. Bebyggelsens placering og omfang. 8. Ubebyggede arealer. 9. Vedtagelsespå.tegninger. Indholdsfortegnelae. Indholdsfortegnelae. Side 1: Planens indhold Forhold til den øvrige planlægning Lokalpianens retsvirkninger Side 2: 1. Formå.]. 2. Ornr&de og zonestatus 3. Omr&dets anvendelse 1~ Veje 5. Ledningsanlæg

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV VORDINGBORG (Lokalplan nr i Vordingborg kommune)

LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV VORDINGBORG (Lokalplan nr i Vordingborg kommune) LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV (Lokalplan nr. 0-202.1 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1979 Redegørelse i tilknsning til lokalplan nr. 0-202,lfor et område ved Ørslev skole i 0rslev, Vordingborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere