NR. 6 - December 2010 Offentlig-privat innovation - en ny vej til vækst og bedre velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 6 - December 2010 Offentlig-privat innovation - en ny vej til vækst og bedre velfærd"

Transkript

1 NR. 6 - December 2010 Offentlig-privat innovation - en ny vej til vækst og bedre velfærd Af Guri Weihe, Steven Højlund og Betina Nørgaard, COWI

2 Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer December 2010 ISBN-nummer: Bestilling: Telefon eller Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,- FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsensgade 12 Postboks København K Tlf: Fax:

3 FORORD Offentlige og private skal sammen skabe ny vækst Den økonomiske krise ser ud til at have nået bunden, men der er stadig udsigt til lavvækst og betydelig ledighed mange år frem. Behovet for at finde nye veje til vækst er derfor meget presserende. Der er ingen nemme løsninger på vækstudfordringerne. Men en oplagt vej at gå er at satse på den dynamiske sammenhæng mellem den offentlige og private sektor, som altid har været et kendetegn for Danmark. Vi skal udnytte, at vi har en effektiv offentlig sektor med masser af kompetente medarbejdere. Udover at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet gennem dagpleje, uddannelse, sundhed, beskæftigelsessystem osv., kan offentlige institutioner nemlig også hjælpe væksten på vej på mere direkte vis. Et eksempel er offentlig-privat innovation (OPI), som er emnet for denne rapport fra COWI. Det er et ret nyt begreb, som der endnu ikke foreligger megen viden om, men som FTF ser store potentialer i. Ideen ved OPI er nemlig, at medarbejdere i offentlige og private virksomheder går sammen om at udvikle nye produkter og løsninger. Rapporten indeholder fem gode eksempler fra bl.a. en fødeafdeling og en daginstitution, hvor man ved at kombinere medarbejdernes faglighed, ekspertise og kommercielle indsigt i de to sektorer har udviklet nye produkter, som både gavner vækst og velfærd. OPI kan derfor være en ren win-win. Men som rapporten også beskriver, så er der nogle forskellige barrierer, som bør løses. De nuværende udbudsregler er fx ofte en hindring for, at offentlige og private kan være innovative. I stedet drukner offentligt-privat samarbejde i stramme regler, kontrakter og krav, som følger med når fokus ensidigt er på traditionelle udbud og udliciteringer. FTF mener i stedet, at OPI er en langt mere åben og perspektivrig samarbejdsform, som både kan udvikle den offentlige sektor og skabe vækst og arbejdspladser i den private sektor. Derfor bør der satses meget mere fokuseret på brugen af OPI. FTF foreslår bl.a., at der nedsættes en task-force, der skal analysere barriererne for OPI og fremlægge forslag, der kan reducere eller fjerne disse barrierer. Vi foreslår også, at der oprettes en tilskudspulje dedikeret til opstart og implementering af OPI-projekter - fx til frikøb af de involverede medarbejdere. Jeg vil gerne takke COWI for en god introduktion til emnet, som er et godt bidrag til de højaktuelle debatter om nye vækststrategier og fortsat udvikling af velfærden. Jeg håber, at rapporten vil give anledning til nogle spændende fagpolitiske debatter i den kommende tid. Bente Sorgenfrey formand 3

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. Indledning 6 2. Baggrund 7 3. Offentlig-private innovationspartnerskaber Begrebsafklaring - partnerskabsmodellen Partnering Service- og driftspartnerskaber Offentlig-privat partnerskab (OPP) Samlet udbud Offentlig-private selskaber (L548) Offentlig-privat innovationspartnerskab (OPI) Forskelle og ligheder Eksempler på OPI-projekter Erfaringer fra udlandet Potentiale og barrierer Potentiale Barrierer Udbudsreglerne Immaterielle rettigheder Finansiering og ansøgningsprocesser Manglende viden om OPI Kulturelle forskelle mellem den offentlige og den private sektor Drift vs. udvikling Implikationer for medarbejderne Sammenfatning og anbefalinger 20 Litteratur 23 5

6 Offentlig-privat innovation - en ny vej til vækst og bedre velfærd December INDLEDNING Dette notat er udarbejdet af COWI efter opdrag fra FTF. Notatet er en introduktion til emnet offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI). Formålet med notatet er at samle og udbrede viden om OPI. Notatet indeholder centrale definitioner af en række forskellige partnerskabsbegreber, herunder OPI, samt en beskrivelse af foreløbige erfaringer med og barrierer for OPI. Der gives en række konkrete eksempler på OPI, hvor resultater og barrierer for innovationspartnerskaber bliver fremhævet. OPI-feltet er relativt nyt, og der er indtil videre skrevet ganske begrænset om emnet 1. De få publikationer, som findes, er ligeledes af nyere dato. Det betyder, at der er relativt begrænset erfaringsopsamling på området. Der findes ikke opgørelser over udbredelsen af OPI, databaser over resultater og effekter, standard samarbejdsaftaler eller lignende. Sammenlignet med andre offentlig-private samarbejdsmodeller, eksempelvis OPP eller udlicitering (se definitioner i afsnit 3.1), er OPI-området fortsat i sin vorden. Der findes ikke i dansk eller nordisk sammenhæng lovgivning rettet specifikt mod OPI. OPI-projekter bliver implementerede inden for eksisterende national og EU-lovgivning 2. Der findes en række støttemuligheder for OPI i dansk sammenhæng, men puljernes primære sigte er ofte ikke OPI, men snarere relaterede fokusområder såsom velfærdsteknologi, innovation og erhvervsfremme. Et eksempel er ABTfonden, som støtter udviklingen af nye offentlige velfærdsløsninger. ABT-fonden forvalter DKK 3 mia. til investering i projekter, der gør den offentlige sektor mere produktiv og innovativ. 3 Et andet eksempel er Fornyelsesfonden, hvis formål er at støtte grøn forretningsudvikling og vækst i danske virksomheder. Af andre eksempler kan nævnes Vækstfonden 4, samt de regionale vækstfora. Der findes to konkrete eksempler på støtte rettet direkte mod henholdsvis OPI og offentlig-privat samarbejde. Det drejer sig om Region Midtjyllands OPI pulje (støttet og initieret af Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland) samt "Det gode partnerskab" 5. OPI-puljens formål er at støtte og fremme OPI. Det gode partnerskab er et statsligt støttet projekt, hvis formål er at fremme offentligprivat samarbejder generelt. Et helt nyt initiativ på området bør også nævnes; et "Nyt laboratorium til offentlig-privat samarbejde om velfærd" blev lanceret i oktober i indeværende år, og har et budget på DKK 48 mio. Pengene kommer fra den konkurrenceudsatte pulje (strukturfondsmidler), statslig medfinansiering 3 Mere information of ABT-fonden findes her: 4 Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at 1 Følgende fire rapporter og analyser kan fremhæves i en dansk/nordisk kontekst: EBST (2009), Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation. Designit A/S for Region Midtjylland (2010). OPI projekter. Udfordringer og anbefalinger. EBST (2011): Strategic use of public-private cooperation in the Nordic region (udarbejdet af COWI i samarbejde med AKF). Nordisk Ministerråd (2010): Health innovation in the Nordic countries (udarbejdet af Damvad, Econ Pöyry og Oslo Economics). 2 EBST (2011), Strategic use of public-private cooperation in the Nordic region. (endnu ikke publiceret) 6 skabe flere virksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed: Læs mere om Regeringens Vækstforum her: Oplysninger om de regionale vækstfora kan findes her: 5 Se henholdsvis rum/midler+til+regional+udvikling/form%c3%a5lsbestemte+puljer/ offentlig-privat+innovation+(opi) og

7 samt regional og privat finansiering. Et andet interessant initiativ er lanceringen af Innovation Center Copenhagen (icph). Icph er et innovationscenter for offentlig-privat innovation. Det blev etableret med det formål at udvikle og afprøve en model for brugerdreven innovation af offentlige velfærdsydelser. Icph blev etableret i 2008 og er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsens program for brugerdreven innovation, EU s Regionalfond og Vækstforum i Region Hovedstaden. Omend der findes undersøgelser på området samt en række støttemuligheder og interessante initiativer, så er OPI-aktiviteterne fortsat relativt begrænsede, og videngrundlaget om emnet er begrænset. Dette notat er et vigtigt skridt i retning af at samle mere systematisk viden om OPI, og på den måde at tydeliggøre potentialet ved OPI. Notatet bygger på eksisterende viden på området (eksisterende rapporter og analyser, se fodnote 1), COWIs viden om og erfaringer på området samt en række interviews, som blev udført i forbindelse med udarbejdelsen af dette notat. FTF har udvalgt de i notatet beskrevne cases. Notatet er opbygget på følgende måde: Afsnit 2 redegør for baggrunden for OPI. Afsnit 3 rummer en begrebsafklaring samt en række eksempler på og erfaringer med OPI (case beskrivelser). Afsnit 4 beskriver OPI-modellens resultater og potentiale, og skitserer en række centrale barrierer for planlægning og implementering af OPI. Notatet afsluttes med en sammenfatning og anbefalinger. 2. BAGGRUND Den offentlige sektor står i de kommende år over for nogle større og strukturelle udfordringer. Der bliver flere og flere ældre, samtidig med at arbejdsstyrken ikke stiger i tilsvarende omfang. En befolkningsfremskrivning viser, at for perioden vil der være en stigning på 49 pct. i antallet af ældre over 65. Samtidig vil antallet af årige falde med 2 pct. 6 Det indebærer næsten en fordobling af forsørgerbyrden over en 20-årig periode. Udfordringen bliver at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel efter velfærdsydelser pga. de flere ældre, samtidig med at 6 Kilde - register: FRDK110: Befolkningsfremskrivning 2010 for hele de offentlige budgetter holdes under kontrol. Der er derfor behov for nytænkning i den offentlige opgaveløsning, og OPI kan være et muligt bidrag til løsningen. Der har i de seneste år været ganske stort fokus på samarbejde mellem offentlige og private samarbejder (OPS) i bred forstand, både herhjemme og i udlandet, og en række nyere samarbejdsformer har set dagens lys, herunder blandt andet offentlig-private partnerskaber (OPP), offentlig-private selskabsformer (L-548) og servicepartnerskaber, jf. definitioner i afsnit 3.1. Fælles for mange af de nye partnerskabsformer er, at de omhandler byggeri og anlæg samt drifts- og vedligeholdsopgaver. Nærværende notat redegør for en ny form for offentligt-privat samspil, nemlig offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI). OPI er en form for OPS med fokus på udvikling af offentlige opgaver og ydelser samt mulighederne for at skabe forretning og vækst for de involverede private virksomheder. Kongstanken bag OPI er at forbedre kvaliteten eller effektiviteten i den offentlige opgaveløsning ved hjælp af nye produkter eller processer, samtidig med at der skabes muligheder for erhvervsfremme og iværksætteri. Et OPI kan medføre øget omsætning og fortjeneste for de involverede virksomheder samt skabe adgang til nye markeder og eksport af de nyudviklede løsninger. OPI adskiller sig fra tidligere partnerskabsmodeller i den forstand, at der er tale om et udviklingssamarbejde mellem offentlige og private organisationer. Det drejer sig ikke om leverance af et konkret produkt eller en service, men om udvikling af nye og bedre måder at producere eller levere offentlige serviceydelser på. OPI adskiller sig fra traditionelle bestiller-leverandør-roller, som også gør sig gældende i mange af de eksisterende OPS-modeller (fx. OPP, samlet udbud og service-partnerskaber, jf. definitioner i afsnit 3.1). I et OPI-projekt kobler og udnytter man den viden og de spidskompetencer, som findes i henholdsvis den offentlige og den private sektor. Grundtanken er, at den offentlige sektor besidder en særlig faglig viden og indsigt i bl.a. velfærdsområdet, som med fordel kan sammenkobles med virksomhedernes kommercielle og tekniske viden. Ved at lade de to sektorers tekniske, faglige og kommercielle viden mødes og brydes, kan der måske skabes nye væksteventyr, bedre offentlige service, eksportmuligheder og i sidste ende en forbedring af Danmarks konkurrenceevne. landet efter alder, køn, herkomst og landegruppe 7

8 3. OFFENTLIG-PRIVATE INNOVATIONSPART- NERSKABER Nærværende sektion definerer OPI og andre relaterede partnerskabsformer. OPI sættes ind i en bredere partnerskabskontekst. OPI kan ses som det seneste skud på stammen i en lang række nyere og innovative samarbejdsmodeller mellem offentlige og private organisationer. Fællesnævneren for alle modellerne er et iboende ønske om at kunne løse offentlige opgaver på en bedre eller billigere måde. Det er vigtigt for forståelsen af OPI at kende de eksisterende partnerskabsmodeller. Tilsvarende er det væsentligt at bruge begreberne på en korrekt måde. Det er en forudsætning for systematisk videnopsamling og læring på området Begrebsafklaring - partnerskabsmodellen Figuren nedenfor giver en oversigt over forskellige former for offentlig-privat samarbejde. Figur 1 Oversigt over forskellige former for offentlig-privat samarbejde Partnering Partnering er en samarbejdsform i et bygge- og anlægsprojekt, som er baseret på dialog, tillid og åbenhed. Det drejer sig om en bestemt måde, hvorpå processen for et bygge- og anlægsprojekt tilrettelægges. Alle parter i byggeriet bliver inddraget tidligt i processen. Hensigten med partnering er at gennemføre et bygge- og anlægsprojekt med fælles løsninger, formuleret gennem fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser (fx fordeling af fælles økonomiske risici og gevinster). Et partneringsamarbejde er typisk organiseret i en styregruppe med repræsentanter fra bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør, og en projektgruppe med projektledere fra de involverede parter. Blandt fordelene ved denne samarbejdsmodel kan nævnes mere udførelsesoptimale løsninger (pga. den tidlige inddragelse af entreprenøren) og større tilfredshed og ejerskab hos bruger og bygherre. Derudover kan nævnes incitamenter og bonusordninger, som kan understøtte samarbejdet, og etableringen af en organisation, som kan håndtere konflikter på et tidligt stadie i internt i projektet 8

9 frem for inddragelse af eksterne konfliktløsningsinstitutioner. bejdsformen involverer privat finansiering og en innovativ risikodeling mellem parterne. Ulemperne ved partnering kan være et øget administrativt ressourceforbrug i planlægnings- og forslagsfaserne. Desuden får bygherren ikke fuld information om den forventede pris for byggeriet, i modsætning til et traditionelt udbud baseret på et detailprojekt. Det er samtidig ikke sikkert, at den valgte entreprenør besidder erfaringer og kompetencer til at deltage i en innovativ projektoptimering Service- og driftspartnerskaber Et service- og driftspartnerskab er et samlet udbud af en service og/eller drifts- og vedligeholdelsesopgave for en periode på 3-5 år. En aftale kan for eksempel omfatte drift af bygninger, kantinedrift, rengøring eller varetagelse af receptionistfunktioner. Der anvendes en åben kravspecifikation, og samarbejdet bygger på ligeværdighed, åbenhed og dialog. Der formuleres fælles løsninger, og der er mulighed for løbende tilpasning af opgaveløsningen i kontraktperioden. Service- og driftspartnerskaber er mere fleksible og rummelige end traditionel udlicitering. Følgende fordele kan fremhæves ved denne samarbejdsmodel: Den muliggør flerårig planlægning, effektiviseringer, bedre planlægning af vedligeholdelsesopgaver samt leverancestabilitet. Udfordringerne ved service- og driftspartnerskaber er at etablere en klar kravspecifikation, som giver den private part de fornødne økonomiske incitamenter og fleksibilitet, men samtidig sikrer løbende effektivisering og output. Det kræver ofte øget processtyring, engagement og forberedelse i udbuddet og undervejs i kontraktperioden Offentlig-privat partnerskab (OPP) Et OPP er et længerevarende bygge- og anlægsprojekt, hvor design, finansiering, byggeri, drift, vedligeholdelse og serviceydelser udbydes som én samlet opgave, det kan fx. være en skole, et hospital eller en ny motorvej. Et OPPprojekt varer typisk i år. Det særlige ved OPP er koblingen af faser, den lange tidshorisont, samt at samar- Fordelene ved samarbejdsmodellen er, at den tilskynder til totaløkonomi, fx. bygninger med længere levetid og lavt energiforbrug, og at byggeprojekter i højere grad bliver afsluttet til tiden og inden for det aftalte budget. Det skyldes, at den private part bærer risikoen for tids- og budgetoverskridelser. Af andre væsentlige fordele kan især nævnes, at den offentlige partn i højere grad undgår vedligeholdelsesefterslæb, idet den private part har ansvaret for at sikre en på forhånd aftalt vedligeholdelsesstandard i hele kontraktperioden. Ulemperne kan være vanskeligheder ved at kortlægge risici forbundet med projektudførelsen. En uhensigtsmæssig risikoallokering kan medføre højere priser for den private parts ydelser. Kontraktindgåelse med en lang tidshorisont kan desuden være en ulempe, da behov for og ønsker til service, vedligeholdelse og drift kan forandre sig i kontraktperioden. I den forbindelse giver den offentlige part delvist afkald på politisk regulering af det pågældende område. Det indebærer yderligere, at OPP kontrakter ofte er komplekse og at transaktionsomkostningerne derfor kan være høje Samlet udbud Et samlet udbud minder om OPP, men i modsætning til OPP er finansieringen ikke en del af den private parts opgave. Samarbejdsformen omfatter således udbud af design, anlæg og drift i en samlet opgave. Der anvendes funktionskrav til byggeriet samt mindstekrav til service, drift og vedligehold. Et samlet udbud løber typisk over år. Blandt fordelene kan nævnes at den offentlige part i højere grad undgår vedligeholdelsesefterslæb, afkortelse af projekterings- og udførelsesfasen samt fokus på totaløkonomiske løsninger med lang levetid. Ulemperne kan være de samme, som dem der gør sig gældende for et OPP. Endvidere er incitamenterne og de positive effekter forbundet med totaløkonomi reduceret for den private part i et samlet udbud EBST (2006), Vejledning i partnering - med særligt henblik på offentlige og offentligt støttede bygherrer. 8 EBST (2007), Fem modeller for offentlig-privat samspil - En guide til kommunerne. 9 Ibid 10 Ibid 9

10 Offentlig-private selskaber (L548) Et offentlig-privat selskab er et offentligt og privat ejet selskab med minimum 25 pct. privat indskud i selskabet. 11 Den offentlige part må ikke have fuld bestemmelse i selskabet, og den private part skal derfor stå for minimum 50 pct. af kapitalen. Modellen er afprøvet på en række forskellige områder, herunder bl.a. linnedservice, madproduktion, løn- og pensionsadministration og byomdannelser. Kontraktlængden er typisk 5-8 år. Ved at etablere et fællesejet selskab kan man sikre udnyttelse af både den offentlige og den private parts kompetencer. Selskabsformen kan også ses som en bedre garant for at sikre kommunale værdier sammenlignet med traditionel udlicitering. Et offentlig-privat selskab kan føre til innovative og effektive løsninger. Ud fra et medarbejdersynspunkt kan det være en afbalanceret måde at lave konkurrenceudsættelse på. offentlige serviceproduktion. For den private part er formålet at skabe nye forretningsmuligheder. Boks 3-1 Definition af OPI-begrebet Definition på OPI 13 Et offentlig-privat innovationspartnerskab er et udviklingssamarbejde mellem offentlige og private organisationer med henblik på at udvikle nye offentlige løsninger (ydelser, arbejdsgange m.m.). Det er et samarbejde, som udnytter og kombinerer de spidskompetencer, som findes i henholdsvis den offentlige og den private sektor (faglige, tekniske og kommercielle kompetencer). Væsentlige elementer i et OPI-samarbejde er: Løbende ide- og videnudveksling mellem parterne. Løbende brugerinvolvering i udviklingen af løsningerne. Ulempen set fra den offentlige parts side er tabet af bestemmende indflydelse på opgaveløsningen. Der er risiko for, at selskabet bliver underlagt politiske hensyn og prioriteringer samt at markedsmulighederne bliver for snævre og væksten bliver hæmmet. Dette kan forekomme, hvis eksempelvis selskabet primært orienterer sig mod varetagelse af én service på det kommunale marked Offentlig-privat innovationspartnerskab (OPI) Et offentlig-privat innovationspartnerskab (OPI) er en samarbejdsform, hvor offentlige og private aktører går sammen om at udvikle nye innovative offentlige løsninger, jf. definitionen i Boks 3-1. Bemærk, at der ikke findes en alment accepteret definition af begrebet, og at et OPI kan organiseres på mange forskellige måder. OPI involverer typisk brugerinddragelse (fx borgere, patienter og/eller offentlige medarbejdere). Samarbejdet kan vedrøre både udvikling af nye produkter samt nye måder til organisering af den offentlige serviceproduktion (processer). Formålet med OPI er at øge kvaliteten af den offentlige service eller rammerne for den 11 Loven om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige OPI-samarbejder forløber oftest, indtil det er muligt at levere en endelig løsning til den offentlige sektor. Herefter kan løsningen leveres gennem fx et egentligt udbud. Et OPI kan omfatte forskellige typer innovation, herunder: Produkt- eller serviceinnovation. Organisatorisk/systemisk innovation (fx nytænkning af arbejdsgange og interne processer i den offentlige sektor). De stiplede linjer i Figur 1 indikerer, at et OPI kan munde ud i et offentligt udbud, når udviklingsperioden er afsluttet, men at dette ikke nødvendigvis behøver at være tilfældet Forskelle og ligheder For mange af samarbejdsmodellerne gælder det, at de grundlæggende ikke adskiller sig væsentligt fra traditionel udlicitering. Den private part forpligter sig til at levere en bestemt ydelse til en bestemt pris, tid og kvalitet. Det egentlige "samarbejde" er begrænset (OPI og den offentlig-private selskabsform undtaget). Der er dog fortsat tale om innovative samarbejdsformer, hvor man organiserer sig på en ny og innovativ måde, med nyere former for risikodeling og med en række positive fordele som følge heraf. myndigheder og kommuner og regioners deltagelse i selskaber (L548) blev vedtaget i EBST (2009), Analyse af offentlig-privat samarbejde om. innovation, s

11 OPI adskiller sig ganske væsentligt fra de øvrige partnerskabsmodeller, da samarbejdet ikke vedrører leverance af en egentlig ydelse. Sammenlignet med de øvrige partnerskabsmodeller er OPI på et før-projekt stadie. Der er ikke tale om et traditionelt aftager-/leverandørforhold, men om offentlige og private organisationer som udviklingspartnere. De seneste 2-3 år har der været et stigende fokus på OPI og andre blødere og netværksbaserede offentlig-private samarbejdsformer på velfærdsområdet, mens der 3-6 år tilbage var mere fokus på offentlig-privat samarbejde inden for byggesektoren, herunder OPP og samlet udbud Eksempler på OPI-projekter I det følgende gives en række eksempler på konkrete OPIprojekter fra FTF-områder. Eksemplerne er fra henholdsvis daginstitutions-, sundheds- og ældreområdet (se Boks 3-2, Boks 3-3, Boks 3-4, Boks 3-5 og Boks 3-6). Boks 3-2 Case 1 - Mobil Genvej Mobil Genvej Beskrivelse: OPI-projektet Mobil Genvej er et samarbejde mellem Gentofte Kommune Børn og Forebyggelse, Innovation Center Copenhagen (icph) og softwarefirmaet Assemble14. Formålet med projektet er at skabe et mere ressourcefuldt samarbejde mellem forældre og ansatte på daginstitutioner, som både øger kvalitetsoplevelsen for forældrene og personalets arbejdsglæde. I en brugerdreven innovationsproces blev en række parametre for forældrenes oplevelse af kvalitet i daginstitutionen identificeret. Blandt de vigtigste var: indsigt i børnenes hverdag, personale som trives, at ens barn bliver set og taget imod, samt mulighed for dialog og sparring med pædagogerne. På den baggrund blev der udviklet en mobil kommunikationsplatform, Mobil Genvej, som skabte nye kontaktpunkter mellem institution og forældre, der kunne lette de pressede afleverings-/hentesituationer, og dermed øge forældrenes mulighed for at få bedre indsigt i barnets hverdag. Løsningen indeholder bl.a. mulighed for forældre at se dagbog og billeder fra deres børns dag i institutionen, læse beskeder om kommende aktiviteter og få praktiske beskeder direkte på mobiltelefonen uafhængigt af tid og sted. Mobil Genvej indeholder med andre ord alle de be- 14 For mere information om partnerne, se: skeder tidligere fandtes som opslag i institutionen, hvorfor opslag blev taget ned, og tavlerne dekoreret med tegninger i stedet. Projektet startede i august 2008 og blev afsluttet i december Resultater: Der er blevet foretaget før- og eftermålinger i projektet som viser at den oplevede kvalitet i kommunikationen er betydeligt forbedret både for personale og blandt forældre. Særligt signifikant er at færre beskeder går tabt, hvilket forældrene ser som et stort kvalitetsløft, da de nu får beskeder direkte uden at skulle holde sig orienterede på uoverskuelige opslagstavler. Ligeledes viser målingerne at pædagogerne også oplever større arbejdsglæde, da børnene i højere grad møder velforberedte op, og fordi ansvaret for at få information nu er flyttet over på forældrene. Løsningen vurderes som et stærkt værktøj til at give praktiske beskeder og til envejskommunikation og som et supplement til den dialog, som skal foregå i mødesituationen. For virksomheden Assemble har forløbet givet god indsigt i brugerbehov, og de har fået skabt et afprøvet produkt, som kan sælges og implementeres. Bl.a. har de efterfølgende solgt en tilsvarende løsning til Rudersdal Kommune, som kaldes MobilRuden. Barrierer: Udbudsproblematikken nævnes som en generel barriere, herunder især inhabilitetsproblematikken. 15 Desuden gjorde IPR-problematikken (Intellectual Property Rights) 16 sig gældende for Assemble, der havde udviklet softwaren til Mobil Genvej. Boks 3-3 Case 2 - Digital kommunikation i "ny jordemoderpraksis" Digital kommunikation i "ny jordemoderpraksis" Beskrivelse: OPI-projektet Digital kommunikation i "ny jordemoderpraksis" er et samarbejde mellem designvirksomheden Designit og Århus Jordemodercenter, som går ud på at udvikle idéer og konkrete forslag til digital kommunikation med de gravide og deres familier, samt kommunikation mellem forskellige fagprofessionelle på området. Designit har, i samarbejde med jordemødre og gravide, kortlagt kommunikationsbehov og teknologiske mu- 15 Inhabilitetsproblematikken er nærmere beskrevet nedenfor under afsnit Indholdet af problemstillingen er nærmere beskrevet nedenfor under afsnit

12 ligheder samt testet, hvilke krav der stilles til en digital kommunikationsplatform. I den forbindelse er der holdt workshops, brugerstudier og lavet tests. Projektet er en del af det overordnede udviklingstiltag "ny jordemoderpraksis", hvor Århus Jordemodercenter sigter mod at skabe et grundlag for maksimal inddragelse af de gravide i kontaktforløbet. Projektet er resulteret i et forslag om at digitalisere vandreseddelen (og den tilhørende konvolut). Projektet er støttet af Vækstforum for Region Midtjylland og Regionsrådet for Region Midtjylland med OPI-midler. Projektperioden er januar 2010 til december Resultater: Der er ikke udviklet et konkret produkt på baggrund af projektet, men der er udviklet et nyt servicedesign samt funktionaliteter for en ny digital løsning (inkl. grafiske forslag). Det nye servicedesign indebærer nye procedurer, arbejdsgange og kommunikationsformer i Jordemodercenteret. Der arbejdes nu på at bære projektet videre med en ansøgning hos ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi) 17. Forventningen er, såfremt der opnås støtte til at udvikle den tekniske løsning, at den vil kunne frigøre timer. Derudover er et af resultaterne, at den offentlige part i dag kender kundernes behov bedre end tidligere, og at de har fået nye eksterne kontakter. Selv om den tekniske løsning endnu ikke foreligger, så har projektet allerede medført en ændring i praksis på jordemodercentret. Barrierer: Blandt de projektspecifikke barrierer har den største udfordring været, at der findes forskellige it-systemer på sundhedsområdet, for eksempel at de praktiserende læger har forskellige systemer. Derudover har der været bekymringer om, hvorvidt alle gravide kan bruge internettet (fx syge, udviklingshæmmede og udlændinge). Der har også været bekymringer om, hvorvidt den menneskelige kontakt vil blive erstattet af systemer, samt om man kommer til at trivialisere jordemoderprofessionen ved at digitalisere den (fx ved at sidestille jordemoderydelsen med andre former for netbaseret viden, leksikoner, osv.). Udbudsprocesserne, herunder inhabilitetsproblematikken, blev oplevet som vanskelige. Der efterspørges vejledninger på området. Den administrative proces i prækvalifikationsfasen opleves også som tung, og der er et behov for støtte i denne fase, da man som offentlig organisation ikke nødvendigvis har de ressourcer, som skal til i en udvik- lingsproces. Ressourcerne er tiltænkt kerneopgaverne (driften), og ikke udviklingsprojekter. Boks 3-4 Case 3 - GynZone - virtuel fødestue GynZone - virtuel fødestue Beskrivelse: Formålet med OPI-projektet "virtuel fødestue" er at udvikle en virtuel fødestue, hvor jordemoderstuderende kan træne syning og bedøvelse på virtuelle 3Dmodeller. Projektet har netop fået midler fra Region Midtjylland og er i opstartsfasen. Projektet er et samarbejde mellem Århus Universitetshospital Skejby og virksomheden Gynzone. Gynzone står for projektledelse og pilottest. Gynzone blev stiftet i 2008 af tre iværksættere, herunder en jordemoder og to læger. Baggrunden for virksomheden Gynzone var et ønske om at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til studerende, og at give erfarne jordemødre og læger mulighed for at se nyeste teknikker via online e- læring og interaktiv læring baseret på 3D computerteknologi. Stiftelsen af Gynzone blev støttet af Østjysk Innovation 18. Støtte fra Østjysk Innovation var afgørende for etableringen af firmaet. Den tekniske løsning til projektet virtuel fødestue vil blive leveret af private underleverandører. Gynzone faciliterer processen. Resultater: Da projekt virtuel fødestue fortsat er i sin vorden, foreligger der ikke konkrete projektrelaterede resultater. Forventningen er, at projektet vil munde ud i et produkt, som kan markedsføres nationalt såvel som internationalt. Der er allerede et samarbejde med potentielle udenlandske købere. Projektet kan desuden munde ud i nye markeder for Gynzone, da der udover syningsdelen er et specifikt fokus på, hvordan man "lærer". En prototype på en virtuel fødestue skal testes af jordemødre og slutbrugere med henblik på at vurdere, om e-læring er en gangbar vej. For sygehusets vedkommende vil projektet give adgang til gratis læring, og sygehuset bidrager til gengæld med arbejdstid (dog ofte i stillevagter), og medejerskab over at udvikle nye produkter. Skejby kan videre brande sig internationalt på projektet. Virksomheden Gynzone er i sig selv en interessant OPI-case, med lovende resultater. Gynzone har haft succes med tidligere projekter, og leverer i dag e-læring til jordemoderskoler og hospitaler i Danmark, Norge og Sverige. På sigt kan digitale e- læringsredskaber på jordemoderområdet skabe bespa- 17 For mere information om ABT-fonden, se: 18 Mere information om Østjysk Innovation findes på: 12

13 relser i den offentlige sektor, da undervisning og efteruddannelse kan tilrettelægges mere rationelt. Barrierer: En af de væsentligste barrierer set ud fra Gynzones synspunkt har været "juristeriet" omkring projektet og omkring, hvem kan hvad. Derudover fremhæves forskellighederne i arbejdsgange i offentlige og private organisationer som en barriere. I forbindelse med finansieringsprocessen var der uklarheder omkring, hvem der skulle administrere pengene (den offentlige part, den private part eller ingen af parterne). Det blev også oplevet som en barriere. En projektdeltager påpeger, at hvis projekter skal blive til noget, så kræver det, at der er ildsjæle i den offentlige sektor, som vil have projekterne til at lykkes, da systemerne ikke nødvendigvis støtter op omkring udviklingsprocesser. findes mange forskellige praksisser på de forskellige plejehjem, og dermed er det svært at lave en fælles løsning. I stedet anbefales det, at plejehjem har en særlig instruks for håndtering og udlevering af medicin, som suppleres med uddannelse af det personale, som håndterer medicinen. Farmakonomer kan stå for uddannelsen, og en farmakonom kan med fordel tilknyttes det enkelte plejehjem. Det forventes at føre til færre genbestillinger og en lettelse af arbejdsbelastningen for farmakonomerne. Hvis man på sigt vil kunne sikre, at mindre medicin går tabt, ville det være ensbetydende med besparelser for beboerne. Det ville tilsvarende spare tid og i sidste instans penge for plejehjemmene. For apotekets vedkommende kan projektet resultere i et nyt produkt i form af en sundhedsydelse til plejehjem vedrørende optimering af medicin. Det overvejes i øjeblikket, om et nyt projekt skal opstartes med baggrund i det første. Boks 3-5 Case 4 Dosispakket medicin Dosispakket medicin Barrierer: Den eneste oplevede udfordring i nærværende case har været ansøgningsprocessen. Ellers har de involverede plejehjem været meget imødekommende og samarbejdsvillige. Beskrivelse: Dosispakket medicin er et OPI-projekt, som er drevet af to ildsjæle fra apotekersektoren (to farmakonomer). Projektet går overordnet ud på at optimere håndtering og udlevering af medicin på plejehjem. Baggrunden for projektet var, at farmakonomerne ofte oplevede at blive ringet op af plejehjemspersonale, som ville genbestille dosispakket medicin. Der var en tendens til, at der tit manglede medicin på plejehjemmene. Det skabte en undren hos de to farmakonomer omkring, hvorfor det var tilfældet, og dermed fødtes idéen om at undersøge årsagerne hertil. De to farmakonomer søgte om midler fra en udviklingspulje afsat i overenskomsten mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening med henblik på at finansiere en undersøgelse af spørgsmålet. Pengene blev bevilget, først med midler til at udarbejde projektbeskrivelsen (DKK ), og dernæst midler til at dække 145 arbejdstimer til at udføre selve undersøgelsen. Undersøgelsen bestod af en spørgeskemaundersøgelse og interviews på fire plejehjem. Projektet er afsluttet. Resultater: Projektet har ikke genereret et konkret produkt eller ny løsning, men der er genereret ny viden om årsagerne til den manglende medicin på plejehjemmene. Det har mundet ud i anbefalinger til, hvordan håndteringen af medicin kan forbedres. Projektet har afdækket, at der Boks 3-6 Case 5 - Det borgernære hospital Det Borgernære Hospital Beskrivelse: 'Det Borgernære Hospital' er et OPI projekt, som har til formål at innovere behandlingsforløbet for patienter, så de selv kan deltage mere aktivt i deres eget behandlingsforløb. Projektet rettede sig specielt mod ressourcestærke patienter, da projektets 3 prototyper fungerer ved hjælp af internettet og mobilteknologi. De tre udviklede prototyper er 'min behandlingsplan', 'det intelligente bookingsystem' og 'det virtuelle ambulatorium'. 'Min behandlingsplan' giver patienten et overblik over behandlingsprocessen samt anden relevant information. Patienten kan udføre små tests og tjekke patientstatus på internettet. I 'Det Intelligente bookingsystem' bestiller patienten tider via internettet og modtager elektroniske påmindelser. I 'Det virtuelle ambulatorium' er det muligt for patienten at få udstyr med hjem og derved lette behandlingen og spare transporttid mv. da konsultationen samtidig er virtuel. Igennem projektet har patienter og personale deltaget aktivt i udviklingen af prototyperne. Det Borgernære Hospital er støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens program 13

14 for Brugerdreven Innovation, hvor Herlev Hospital, Danske Patienter, virksomhederne emedlink og CSC har samarbejdet med medarbejdere og patienter fra tre hospitalsafdelinger. Projektets udviklingsfase løb fra september 2009 til juni Projektets interessenter har søgt om midler fra ABT til at implementere de tre prototyper. Resultater: Teknologien giver overblik over behandlingsforløbet og tryghed for patienterne. Trygheden kan skabes gennem overblik hos patienten men også hos patientens pårørende, som får en større forståelse for sygdom og behandling. For de sundhedsfaglige medarbejdere vil der være en tidsmæssig gevinst i færre generelle spørgsmål såvel som en større faglig tilfredshed i en bedre og mere kvalitetspræget dialog med patienterne. Desuden peger projektinvolverede på, at prototyperne bidrager til en bedre kommunikation med patienterne. Samlet set bliver patienterne mere selvhjulpne og personalet sparer tid. OPI er ligeledes ikke fremherskende i litteraturen om offentlig-privat samarbejde. Der findes ikke et decideret OPI forskningsfelt og andre termer er også i brug, hvis betydning kan sammenlignes med OPI (fx. efterspørgselsdreven innovation og intelligent offentlig efterspørgsel). Derimod findes der et væld af beslægtet forskning, som beskæftiger sig med offentlig-private partnerskaber (OPP) og offentligprivat samarbejde (OPS) generelt. En endnu ikke publiceret rapport om OPI udarbejdet til Nordisk Ministerråd peger på, at der generelt er plads til en forbedring af rammevilkårene for OPI i Norden. 20 Det fremgår videre, at der ikke findes systematiske og koordinerede nationale strategier for OPI. Samme rapport påpeger også, at der er en række terminologiske problemer tilknyttet OPI-begrebet, da det, som vi kalder for OPI herhjemme, ikke nødvendigvis bliver kaldt OPI i andre lande. Dette hindrer en systematisk erfaringsopsamling. Barrierer: Den største barriere i udviklingsfasen har været økonomisk, da budgetterne er stramme og der ikke er tid til innovationsprocesser i afdelingernes bemanding og begrænsede muligheder for at frikøbe klinisk personale til sådanne processer. Implementeringsfasen bliver en lang proces, da den forudsætter bevilling fra ABT-fonden. Der er givet 33 mio. kr. til 3 telemedicinske projekter, som skal koordinereres nationalt. Man forsøger herigennem blandt andet at afdække problemer med udbudsreglerne vedrørende inhabiliteten for de private interessenter, som har deltaget i udviklingen af produkterne Erfaringer fra udlandet Der findes ganske sparsomme oplysninger om OPI - både herhjemme og måske i særdeleshed i udlandet. Vi har fortsat ikke set fx. de første OPI-databaser eller OPIstandardaftaler. Det er derfor stadig svært at evaluere den samlede effekt af OPI i Danmark såvel som i andre lande. Selv i USA, som har en lang tradition for offentlig-privat samarbejde, er der ikke tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til at kunne sige noget generelt om effekterne af denne type samarbejder. 19 Case studier fra Norden viser blandt andet at OPI typisk finder sted decentralt og ad hoc. Der er generelt få centrale midler til OPI-projekter og der er typisk ikke udviklet vejledninger eller lignende til at understøtte OPI-processer. Den typiske OPI-case findes derfor i en kommune eller i en stor offentlig organisation som for eksempel et hospital. Organisationen har typisk selv identificeret et problem og derefter selv startet en proces med en mulig privat leverandør. Der er ofte tale om små projekter med et relativt lille budget. Den private partner er typisk en lille nystartet virksomhed med specialiseret teknologisk indsigt. Udviklingsprocessen, implementeringen og markedsføringen er ofte selvhjulpen i den forstand at parterne finder sammen og udvikler deres egen modus for projektet. I USA, UK og Nederlandene har man taget flere centrale initiativer, hvor fokus er på at identificere og løse store samfundsproblemer igennem offentlig-private samarbejder. I UK er ministerierne blevet bedt om at udarbejde strategier for innovative offentlige udbud og der er blevet sat øget fokus på netværksdannelser med offentlige og private interessenter. I Finland har man oprettet et rådgivende organ til at vejlede om udbudsreglerne i forbindelse med offentlig-privat samarbejde EBST (2011), Strategic use of public-private cooperation in the 19 FORA (2010), Intelligent offentlig efterspørgsel og innovative offentlige udbud - Erfaringer med offentlig privat innovation af velfærdsydelser i UK, Nederlandene og Finland. Nordic region. (udarbejdet af COWI i samarbejde med AKF), (endnu ikke publiceret) 21 Ibid 14

15 I EU har man indført restriktive regler for offentlige udbud, som generelt siges at være en barriere for OPI. Det forsøger Europakommissionen nu at råde bod på ved et pilotprojekt kaldet PreCo. PreCo har til formål at undersøge mulighederne samt at udvikle retningslinjer for præ-kommercielle innovative processer, som er et vigtigt element i OPI. Det er den generelle oplevelse blandt projektdeltagere i OPI-projekter, at udbudsreglerne (se sektion 4.2) hæmmer OPI-projekters gennemførelse. Som det fremgår af tabel 4.1, findes der en lang række af mulige gevinster ved et OPI-samarbejde. Hvorvidt det positive potentiale realiseres i praksis, afhænger af en lang række faktorer; det kan for eksempel være finansiering, god projektledelse, viden om juridiske rammevilkår, understøttende organisatoriske strukturer samt et godt og konstruktivt samarbejde mellem de involverede parter. Sagt med andre ord, der er ingen garanti for, at ovennævnte effekter opnås, men muligheden og potentialet er der. 4. POTENTIALE OG BARRIERER 4.1. Potentiale Tidligere analyser peger på, at der er et potentiale forbundet med OPI - både for den offentlige sektor og for den private sektor. Blandt de identificerede positive effekter er, for eksempel, forbedret servicekvalitet, øget tilfredshed blandt brugerne samt øget omsætning og indtjening hos den private part. En oversigt over identificerede effekter fremgår af Tabel 4.1. Tabel 4.1 Oversigt over potentielle effekter ved OPI 22 Effekter for den private part Øget omsætning Øget indtjening Udvidelse af medarbejderstab Produktudvikling, nye produkter Iværksætteri Markedsføring Nye markeder, eksport Skabelse af netværk med offentlige og private virksomheder Flere partnerskaber Effekter for den offentlige part Effektivisering af offentlige ydelser Tidsbesparelser Omkostningsbesparelser Bedre kvalitet Øget tilfredshed blandt velfærdsydelsesmodtagere Øget arbejdsglæde blandt medarbejderne Skabelse af en innovativ offentlig kultur Erfaring med fælles udviklingsprojekter Flere partnerskaber 22 Kilde: tilpasset efter EBST (2009), Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation; EBST (2011), Strategic use of publicprivate cooperation in the Nordic region. (udarbejdet af COWI i samarbejde med AKF), (endnu ikke publiceret); og EBST (2010), Health innovation in the Nordic countries. Case-beskrivelserne i afsnit 3.3 vidner om tilstedeværelsen af effekter, som dem identificeret i tabel 4.1. I forhold til projektet Mobil Genvej var et af resultaterne en oplevelse af bedre kvalitet i serviceydelsen. Ligeledes mundede samarbejdet ud i et nyt produkt, som i en modificeret udgave sælges til en anden kommune. I projektet Digital kommunikation i "Ny Jordemoderpraksis" er der endnu ikke udviklet et konkret produkt, men der er udviklet et nyt servicedesign og funktionaliteter for en ny løsning samt grafiske forslag. Forventningen er, at man på sigt ville kunne spare tid, hvilket i sidste ende betyder øget effektivitet og omkostningsbesparelser i den offentlige sektor. Derudover har projektet ført til etablering af nye kontakter uden for den offentlige sektor, og en bedre indsigt i kundernes behov. Bedre kvalitet og øget borgertilfredshed kan forventes på sigt, da kommunikationen mellem jordemoder og gravide ønskes forbedret med dette projekt. Virksomheden Gynzone vidner også om et lovende potentiale. Eksempler viser, at OPI kan føre til iværksætteri, nye produkter, nye markeder (eksport), skabelse af nye netværk samt yderligere partnerskaber. Set ud fra det offentliges synspunkt kan de udviklede løsninger øge tilfredsheden blandt dem, der føder, samt en generel forbedring af jordemødrenes serviceydelser. Projektet kan også være med til at skabe en innovativ kultur i den deltagende offentlige organisation samt give anledning til flere partnerskaber fremadrettet. Branding for den offentlige part kan også være en mulig effekt, og sidst men ikke mindst kan de udviklede løsninger føre til omkostningsbesparelser, da e-læringsmetoder potentielt kan effektivisere læring, efteruddannelse og videndeling. De praktikere, som blev interviewet i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende notat, synes generelt at være enige i, at der i OPI-modellen gemmer sig et stort og uforløst potentiale: 15

16 Boks 4-1 Eksempler på udtalelser vedr. praktikernes vurdering af potentialet ved OPI "Potentialet er kæmpestort. De private venter på at løse opgaver i det offentlige, og i det offentlige har vi travlt. Så vi har brug for partnerskaber. Jeg ser et kæmpe potentiale, især hvis man diskuterer hinandens udgangspunkter hen ad vejen." (offentlig projektdeltager) "Der er jo stort potentiale i, at det offentlige udvikler løsninger, som tager udgangspunkt i behov, og at brugerne medudvikler, og at det ikke er top-down. Medarbejdere og brugere involveres. Der ligger et stort potentiale i at dyrke det noget mere." (offentlig projektdeltager) Undersøgelser på beslægtede områder finder frem til lignende resultater. En ny rapport udarbejdet af KL, FTF, Professionshøjskolernes, Rektorkollegium og Danske Regioner peger tilsvarende på, at et samarbejde mellem kommuner, regioner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt udviklings- og forskningsmiljøer kan skabe ny og anvendelig viden. 23 På baggrund af 10 udviklingsprojekter identificerer rapporten blandt andet følgende konkrete og projektspecifikke effekter: Boks 4-2 Konkrete effekter af udviklingsprojekter 24 Fastholdelse af udsatte unge i uddannelse eller beskæftigelse. Bedre indlæringsmuligheder for børn og unge i folkeskolen. Ny viden ind i grund- og efteruddannelserne. Involvering af studerende i at skabe ny viden. Udvikling af nye metoder til at styrke samspil mellem uddannelsernes teori og praksis. Stærkere innovative kompetencer hos de færdiguddannede. Bedre tværfagligt samarbejde mellem uddannelserne og mellem praktikere på arbejdspladserne. Bedre samspil mellem universiteternes forskning og den videnudvikling, som sker i praksis. 23 Se KL, FTF, Professionshøjskolerne, Danske Regioner og Rektorkollegium. Oktober (2010), 10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser. 24 Kilde: Tilpasset efter KL et al. (2010), 10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser, s. 3. Bedre samarbejde mellem uddannelserne/uddannelsesinstitutioner og kommuner, regioner og private virksomheder om konkrete opgaver og udfordringer. Nye koncepter og ideer til nye produkter. Det bør afslutningsvis påpeges, at eksisterende analyser af OPI typisk er case-baserede. De analyserede OPI-cases er tilmed ofte best practice eksempler. Generaliseringspotentialet er dermed i sagens natur begrænset Barrierer Der findes en række barrierer for OPI-samarbejdsformen. Der kan dels være tale om projektspecifikke barrierer (fx særlige krav til test af medicinsk udstyr) og dels generiske barrierer (fx generelle juridiske rammevilkår). I nærværende sammenhæng fokuseres der på generiske barrierer. Følgende forhold kan især fremhæves: 25 Oplevede barrierer i forbindelse med udbudsregler. Barrierer i forhold til immaterielle rettigheder (også kaldet IPR) Manglende finansieringsmuligheder og svære ansøgningsprocesser. Manglende viden. Kulturkløft /-forskelle mellem den offentlige og den private sektor. Driftsorganisation vs. udviklingsprojekter. De enkelte barrierer beskrives kort i det følgende Udbudsreglerne Især udbudsreglerne bliver ofte fremhævet af praktikerne som en væsentlig barriere for OPI 26. Udbudsreglerne opleves som værende utilgængelige og uigennemskuelige, og som noget, der forsinker eller besværliggør OPI-processer. Det kræver både tid og ressourcer at få klarlagt de juridiske rammer for et OPI-projekt. Dette skyldes, at privates varetagelse af opgaver for offentlige ordregivere som udgangspunkt altid skal konkurrenceudsættes blandt flere 25 Se i øvrigt EBST (2009), Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation; EBST (2011), Strategic use of public-private cooperation in the Nordic region. (udarbejdet af COWI i samarbejde med AKF), (endnu ikke publiceret); EBST (2010), Health innovation in the Nordic countries. Designit OPI projekter. Udfordringer og anbefalinger. 26 Se fx. EBST (2009), Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation, s

17 private aktører. Der findes dog undtagelser for visse former for samarbejde, der vedrører forskning og udvikling. Rækkevidden af disse undtagelser er ikke klart beskrevne, og det kan være svært at identificere, hvorvidt der er tale om forskning og udvikling omfattet af undtagelserne, eller om der også er tale om udbudspligtig privat opgavevaretagelse for en offentlig part. Det vil ofte kræve nøje forberedelse og evt. juridisk bistand at klarlægge omfanget af samarbejdet og dermed identificere en eventuel udbudspligt. Dette harmonerer ikke med en samarbejdsform, der ofte er baseret på netværk og ideudvikling, og hvor projektforløbet ikke er fastlagt på forhånd. Praktikere efterlyser mere viden om udbudsreglerne; viden, som måske ikke altid findes på lokalt niveau, og som derfor kan kræve dyr ekstern juridisk bistand. En anden problemstilling, der er affødt af udbudsreglerne, er inhabilitetsproblematikken. Tidligere undersøgelser fremhæver udbudspligt for efterfølgende kontrakter om en ydelse eller et produkt, der er udviklet via et innovationspartnerskab, som værende en væsentlig barriere for indgåelse af OPI. 27 Dette skyldes, at den private part i et OPI risikerer at blive inhabil i forhold til afgivelse af tilbud ved efterfølgende udbud af en kontrakt omfattende det produkt eller den ydelse, der blev udviklet i innovationspartnerskabet. Inhabilitetsproblemstillingen følger af det for udbudsretten grundlæggende ligebehandlingsprincip, der indebærer, som begrebet tilkendegiver, et krav om ligebehandling af samtlige tilbudsgivere. Princippet indebærer naturligvis ikke et krav om, at ordregiver skal sikre, at alle tilbudsgivere er stillet lige i konkurrencen om den udbudte kontrakt, idet særlig viden mv. oparbejdet i den enkelte virksomhed er en naturlig og dermed lovlig konkurrencemæssig fordel. En virksomhed må derimod ikke få en konkurrencemæssig fordel i form af viden mv. i forbindelse med afgivelse af tilbud som følge af et forudgående samarbejde med den ordregivende myndighed. En tredje udbudsrelateret problematik i forhold til OPI kan være, at der i forbindelse med udbud ikke må foretages væsentlige ændringer efter kontraktindgåelse. Det kan 27 Bemærk at selve innovationsaftalen mellem offentlige og private parter ofte vil være undtaget fra udbudspligten, idet der er tale om kontrakter, der har karakter af tjenesteydelser med et almennyttigt formål. være en generel barriere for udvikling og innovation i den offentlige sektor. 28 Boks 4-3 Eksempler på udtalelser vedrørende udbudsreglerne "Der er et problem omkring udbud. Hvis man indgår i OPI samarbejder i udviklingen, så kan man diskvalificere sig selv i et udbud. Det er en stor barriere hvis udbuddet ligger over " (offentlig projektdeltager) "Det, som er vanskeligt, det er hele administrationen omkring OPI. Jeg kan dårligt tale med en [privat partner], så kan vedkommende blive udelukket fra en senere udbudsproces. Man er bundet af udbudsreglerne. Man skal lade som om, at man ikke kender hinanden, men man har brug for at tale sammen. Det er rigtig svært synes jeg."(offentlig projektdeltager). "De juridiske problemer er kæmpestore, og jeg ved, at jeg ikke er alene om den kritik." (offentlig projektdeltager) Immaterielle rettigheder Immaterielle rettigheder - også kaldet IPR 29 - fremhæves som en anden barriere for OPI. Problemstillingen kan opdeles i 3 elementer. Først og fremmest er der spørgsmålet om, hvem der har rettighederne til de ideer, der er udviklet i samarbejdet mellem den offentlige og den private part. Dette spørgsmål bliver relevant, såfremt der udvikles løsninger eller produkter, der har kommerciel værdi. Rettighedsspørgsmålet er en af de ting, der bør afklares i en aftale ved opstart af 28 Udbudsreglerne indebærer et forbud mod væsentlige ændringer af et aftaleforhold efter kontraktindgåelse. Det betyder, at hvis en mulighed for et innovationsprojekt opstår inden for rammerne af et eksisterende offentligt vareindkøb (fx en eksisterende aftale om levering af hospitalsudstyr), så er det ikke tilladt at forfølge denne mulighed, da der i forbindelse med udbuddet af kontrakten ikke var tilkendegivet, at kontrakten indeholdt et udviklingselement. De potentielle tilbudsgivere havde derfor ikke mulighed for at vurdere kontraktens reelle indhold i forbindelse med afgivelse af tilbud. Dette vil være et brud på det grundlæggende gennemsigtighedsprincip, der følger af Traktatens bestemmelser. 29 Intellectual property rights. 17

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Lena Brogaard og Ole Helby Petersen Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Evaluering af erfaringer med OPI på velfærdsområdet Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Evaluering af

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

Inspirationsmateriale til udbud af Facilities Management på sygehuse efter funktionskrav. Udbudsrådet

Inspirationsmateriale til udbud af Facilities Management på sygehuse efter funktionskrav. Udbudsrådet Inspirationsmateriale til udbud af Facilities Management på sygehuse efter funktionskrav Udbudsrådet Indholdsfortegnelse. Indledning. Introduktion til funktionsudbud 6. Udbud af Facilities Management på

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren. Henning Voss

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren. Henning Voss Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,-

Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,- Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: Designit Tryk: FTF 1. oplag 1.000 eksemplarer September 2008 ISBN-nummer: 978 87-7356-114-0 Bestilling: Telefon

Læs mere

et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde

et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde Evaluering af DEFU-STEPP-projektet et eksempel på offentlig-privat innovationssamarbejde Ud fra delprojektet Værdiskabelse i OPI-processen Udarbejdet af OPI-forskergruppen: Majbritt Rostgaard Evald, Ann

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,-

Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,- Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: Designit Tryk: FTF 1. oplag 1.000 eksemplarer September 2008 ISBN-nummer: 978 87-7356-114-0 Bestilling: Telefon

Læs mere

FORORD... 3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL...

FORORD... 3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL... 1 Indholdsfortegnelse 2 FORORD...3 1. FEM MODELLER FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMSPIL...4 1.1 DRIFT, ANLÆG ELLER BEGGE DELE?...5 1.2 HVORNÅR ER DER UDBUDSPLIGT?...5 2. KLASSISK UDBUD...6 3. SERVICEPARTNERSKAB

Læs mere

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP)

Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) Standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP) 2014 SIDE 2 Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-576-5

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN. Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst

LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN. Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst NYE LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst Én indgang Alle regioner har etableret en enkel og effektiv indgang, hvor virksom heder kan indgå aftaler om kliniske

Læs mere

NR. 1-2010 STYRKELSE AF FAGLIGHEDEN GENNEM BRUGERINVOLVERING

NR. 1-2010 STYRKELSE AF FAGLIGHEDEN GENNEM BRUGERINVOLVERING NR. 1-2010 STYRKELSE AF FAGLIGHEDEN GENNEM BRUGERINVOLVERING FTF NOTAT AF MORTEN BREGENDAL SØRENSEN Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef I FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Energirigtig renovering. Om Udbudsfri OPI

Energirigtig renovering. Om Udbudsfri OPI Energirigtig renovering Om Udbudsfri OPI Håndbog om Udbudsfri OPI 1. Baggrund og formål s. 4 2. juraen og MODELlen s. 15 3. udbudsfri OPI trin for trin s. 27 4. SUPPLERENDE AFTALER OG HJÆLPEBILAG s. 45

Læs mere

vækstindeks 2012 innovation Potentialer og barrierer i samspillet mellem offentlige og private

vækstindeks 2012 innovation Potentialer og barrierer i samspillet mellem offentlige og private vækstindeks 2012 innovation Potentialer og barrierer i samspillet mellem offentlige og private 2 VækstIndeks forord OPI kan være en kickstarter for øget innovation i de sjællandske virksomheder og hjælpe

Læs mere

BIV EVALUERING. BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV. Efteråret 2013. Udarbejdet af LB Analyse. I et samarbejde mellem

BIV EVALUERING. BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV. Efteråret 2013. Udarbejdet af LB Analyse. I et samarbejde mellem BIV EVALUERING Udarbejdet af LB Analyse Efteråret 2013 BIV set i bakspejlet Indsigter og læring fra evalueringen af BIV I et samarbejde mellem Indhold Evalueringens hovedresultater... 3 Kort beskrivelse

Læs mere

InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor

InnovationDanmark. Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor InnovationDanmark Strategi for styrket innovation i den offentlige sektor 1 Styrket innovation i samfundet gennem en mere innovativ offentlig sektor [Forord] 2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning.. 2.1.

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Udvikling af offentlig-privat samspil (OPS) på det specialiserede socialområde

Udvikling af offentlig-privat samspil (OPS) på det specialiserede socialområde Ole Helby Petersen, Leif Olsen, Lena Brogaard og Stella Mia Sieling Udvikling af offentlig-privat samspil (OPS) på det specialiserede socialområde En analyse af modeller, erfaringer og muligheder Offentlig-privat

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Forslag til temaer for forskning og udvikling Resultat af arbejdet i 3 fokusgrupper Redigeret af Per Anker Jensen BYG-DTU 25. oktober 2006 Indholdsfortegnelse Side 1. INDLEDNING 3

Læs mere