Rev /AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rev. 0108 2006/AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG"

Transkript

1 Rev /AT Hospitalsteknisk Assistent Odense Tekniske Skole Neurofysiologi Navn: Hospital: LOGBOG

2 Indholdsfortegnelse:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Adresser:...3 Skolekalender...4 Retningslinier for den praktiske del af Fagligt Udvalg...5 Praktikvejledning 1. praktikperiode...10 Praktikerklæring 1. praktikperiode...16 Praktikvejledning 2. praktikperiode...17 Praktikerklæring 2. praktikperiode...23 Praktikvejledning 3. praktikperiode...24 Praktikerklæring 3. praktikperiode...30 Praktikvejledning 4. praktikperiode...31 Afsluttende praktikerklæring...36 Tilbagemeldinger Logbogen

3 Elev: CPR-nr.: Adresse: Tlf.: Praktiksted: Afdeling: Adresse: Tlf.: Mail-adr.: Praktikansvarlig overlæge: Praktikvejleder: Adresser: Odense Tekniske skole Munkebjergvej Odense M Uddannelsessekretær Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen Epos Ny Vestergade 17, 3. sal 1471 København K Tlf.: Uddannelseskonsulent Karin Olsen: Tlf.: Det Lokale Uddannelsesudvalg: Udpeget af Amtsrådsforeningen: Formand Overlæge Ture Andersen, Odense Universitetshospital, Høreklinikken Udpeget af FOA: Næstformand Neurofysiologiassistent Kirsten Susanne Christensen, Odense Universitetshospital, Neurofysiologisk afd. Udpeget af Amtsrådsforeningen: Overlæge Peter Selmar Odense Universitetshospital, Neurofysiologisk afd. Udpeget af TL: Audiologiassistent Lone Wichmann, Hillerød Sygehus, Høreklinikken) Lærerrepræsentant: Audiologiassistent Connie Andersen, Amtssygehuset Roskilde Tilforordnede fra OTS: Uddannelsesleder Jan Meincke tlf.: , mail-adr.: Uddannelseskoordinator/vejleder: Anne Thomsen Tlf.: , 3

4 Skolekalender uddannelsen Grundforløbet /8 17/12 (URO - uddannelsesrettede områdefag) 15/11-17/12 Hovedforløb 1 10/10-16/12 Hovedforløb2 7/8-13/10 Hovedforløb 3 12/2-16/3 Grundforløbet /1-17/6 (URO uddannelsesrettede områdefag) 5/4-17/6 Hovedforløb 1 10/10-6/12 Hovedforløb2 7/8-13/10 Hovedforløb 3 12/2-16/3 Grundforløbet /8-16/12 (URO - uddannelsesrettede områdefag) 14/11-6/12 Hovedforløb 1 16/10-22/12 Hovedforløb2 6/8 12/10 Hovedforløb 3 11/2-14/3 Grundforløbet /1 16/6 (URO - uddannelsesrettede områdefag) 18/4 16/6 Hovedforløb 1 16/10-22/12 6/8 12/10 11/2-14/3 Hovedforløb2 Hovedforløb 3 Grundforløbet /8 22/12 (URO - uddannelsesrettede områdefag) 30/10-22/12 Hovedforløb 1 15/10-21/12 Hovedforløb2 4/8 10/10 Hovedforløb 3 23/2 27/3 4

5 FAGLIGT UDVALG FOR HOSPITALSTEKNISK ASSISTENTUDDANNELSEN 14. januar 2005 J.nr Retningslinier for den praktiske del af Fagligt Udvalg Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelsen med speciale i neurofysiologi Neurofysiologiassistenteleven skal i praktiktiden gennemgå en uddannelse inden for neurofysiologiassistenters arbejdsområder, og herved opnå en sådan rutine, at dette - sammen med den teoretiske uddannelse fører til at eleven når uddannelsens mål. Dette skal give den uddannede neurofysiologiassistent baggrund for at søge beskæftigelse inden for alle fagets områder. For at sikre en sådan bredde i den praktiske uddannelse anføres nedenfor, hvilke funktioner og arbejdsområder uddannelsen skal omfatte. Neurofysiologiassistentelevens samlede praktiktid er 1½ år fordelt over 4 praktikperioder. Elevens primære praktiksted er den neurofysiologiske afdeling, hvor eleven gennemfører hovedparten af den samlede praktiktid (min. 1 år). Den resterende del af praktiktiden, der maksimalt kan udgøre 6 måneder, kan gennemføres i en mindre neurofysiologisk afdeling, der indgår kombinationsaftale med den primære praktikafdeling. Muligheden for rotation mellem større og mindre afdelinger i løbet af praktiktiden tilgodeser, at et større antal neurofysiologiske afdelinger kan fungere som uddannelsessted. 1. Kravene for godkendelse som primært praktiksted er følgende: - at den neurofysiologiske afdeling er ledet af en speciallæge i klinisk neurofysiologi med daglig tilstedeværelse i afdelingen - at der i afdelingen findes neurofysiologiassistenter med mindst 2 års praktisk erfaring, som kan forestå den praktiske indlæring - at afdelingen udfører det til en enhver tid gældende spektrum af neurofysiologiske undersøgelser indenfor områderne: * elektroencephalografi (EEG) * evoked potentials (EP) * elektromyografi (EMG) og elektroneuronografi (ENG) 5

6 - at afdelingen har et patientflow på minimum patienter på årsbasis. I tilfælde, hvor der ikke er mulighed for at lære enkelte typer af elektrofysiologiske undersøgelser i den primære praktikafdeling, skal kombinationsaftale eller udstationering til anden relevant afdeling indgå i uddannelsen. En uddannelsesaftale for disse skal sendes til godkendelse i det faglige udvalg. 2. En mindre neurofysiologisk afdeling, hvor udbudet af forskellige typer af elektrofysiologiske undersøgelser er begrænset, kan fungere som uddannelsessted i maksimalt 6 måneder af den samlede praktiktid. Afdelingen kan vælge at modtage elever udelukkende til oplæring i standard EEG undersøgelser (4 mdr.) eller supplere denne oplæring med 2 mdr. introduktion til ENG eller EP undersøgelser. Kravene for godkendelse som praktiksted i maksimalt 6 måneder er følgende: - at den neurofysiologiske afdeling har tilknyttet en konsulent, der er speciallæge i klinisk neurofysiologi - at afdelingen er bemandet med mindst 3 neurofysiologiassistenter, - at der i afdelingen findes 1 neurofysiologiassistent med mindst 2 års praktisk erfaring, som kan forestå den praktiske indlæring - at afdelingen udfører standard EEG undersøgelser samt enkelte typer af undersøgelser indenfor et af områderne ENG eller EP - at afdelingen har et patientflow på patienter på årsbasis. I den første praktikperiode skal eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under neurofysiologiassistentuddannelsen, og under instruktion beskæftiges med enkle arbejdsfunktioner. I de praktikperioder, der følger efter et skoleophold, skal uddannelsen på praktikstedet endvidere tilrettelægges således, at skoleuddannelsen og praktikuddannelsen supplerer hinanden, og således at eleven videreudvikler de færdigheder og rutiner, som er gennemført i den forudgående skoleperiode. Det skal tilstræbes, at uddannelsen på praktikstedet tilrettelægges sådan, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, således at eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, der stilles til en uddannet neurofysiologiassistent. Under praktikuddannelsen indskærpes nødvendigheden og forståelsen af miljømæssige hensyn og af, at de miljøkrav og sikkerhedsregler, der gælder på praktikstedet vedrørende personlig sikkerhed, sikkerhed i forhold til patienter og sikkerhed med hensyn til udstyr og apparater efterleves. Eleven skal være fortrolig med almindelig hygiejne og forebyggende foranstaltninger mod infektioner, særligt med hensyn til rengøring af de anvendte apparatur. 6

7 Eleven skal inden for neurofysiologiassistentuddannelsen kunne foretage måletekniske procedurer og have et grundigt kendskab til det til enhver tid relevante apparatur, der anvendes ved de forskellige undersøgelser, og skal kunne vurdere måleresultaternes betydning og den sikkerhed, de angives med. I den sidste praktikperiode arbejder eleven selvstændigt med alle på praktikstedet forekommende arbejdsopgaver indenfor neurofysiologiassistentuddannelsen. Eleverne anvender alle former for arbejdsdiscipliner og metoder og udfører arbejdet ud fra kendskab til det nødvendige kvalitetsniveau. Målet for praktikuddannelsen i specialet neurofysiologiassistent er endvidere, at eleven kan 1) udføre og vurdere EEG undersøgelser 2) udføre og vurdere EP undersøgelser 3) udføre og vurdere udvalgte ENG undersøgelser 4) assistere ved EMG og ENG Den praktiske uddannelse har følgende hovedbestanddele: A) Indføring i miljøet omkring praktikstedet Eleven bør snarest muligt efter praktiktidens start orienteres om generelle forhold vedrørende praktikstedets funktion. Inden 1. skoleperiode i hovedforløbet skal eleven i hovedtræk kende en neurofysiologisk afdelings funktion. Eleven skal bibringes forståelse af de etiske aspekter ved beskæftigelse i sundhedsvæsenet, herunder tavshedspligten. Eleven skal lære praktikstedets indretning at kende, herunder hvilke afdelinger der findes, og hvorledes kommunikation internt i den neurofysiologiske afdeling og med de øvrige afdelinger foregår. Eleven bør være bekendt med den på praktikstedet gældende administration (patientkontor, lønkontor, personalekontor m.v.), og skal gøres bekendt med de organer, hvori medarbejderne er repræsenteret (samarbejdsudvalg, lokaludvalg, sikkerheds- og arbejdsmiljøudvalg). Eleven skal have kendskab til de på praktikstedet administrative opgaver, der relaterer sig til neurofysiologiassistentens daglige arbejde. Eleven skal som en del af praktikken lære de for specialet relevante latinske fagtermer. B) Generel faglig oplæring Eleven skal lære at udføre de forekommende neurofysiologiske undersøgelser, først ved forevisning og demonstration, siden under supervision under udførelsen og endelig selvstændigt. 7

8 Der skal lægges vægt på, at eleven undersøger patienter i alle aldersgrupper, at eleven forstår fremgangsmåden ved den anvendte undersøgelse, indikationen for anvendelsen, undersøgelsens formål, brugen af apparatur, behandling af patienten m.v. Eleven skal kunne vurdere måleresultater og på grundlag heraf kunne give forslag til supplerende neurofysiologiske undersøgelser, ligesom eleven skal kunne fortolke undersøgelserne i sammenhæng, herunder vægte dem i forhold til den diagnostiske problemstilling. Eleven skal i videst muligt omfang deltage i kliniske konferencer og skal trænes i at redegøre for kliniske sammenhænge. Eleven kan som en del af praktikken gives mulighed for i 2-5 dage at opholde sig i en sengeafdeling med relevans for det neurofysiologiske speciale (neurologisk afdeling, neurokirurgisk afdeling eller børneafdeling). For at sikre, at eleven udvikler tilfredsstillende færdigheder, samt at eleven opnår det anførte antal undersøgelser og øvrige funktioner, føres der i logbogen en checkliste over de specielle undersøgelser m.v. I checklisten anføres for hver type arbejde i hvilken periode, eleven har udført dette og i hvilken grad af selvstændighed arbejdet er udført. Følgende emneområder indgår i checklisten: I Standard EEG II Specielle EEG-optagelser III EMG/ENG IV EP V Administrativt arbejde Checklisten udfyldes af eleven i samarbejde med den neurofysiologiassistent, der står for den daglige oplæring. Afdelingens overlæge/konsulent er ansvarlig for uddannelsen af afdelingens neurofysiologiassistentelever, men kan uddelegere dette ansvar til den ledende neurofysiologiassistent. Logbogen opbevares på uddannelsesstedet og medtages til Odense Tekniske Skole ved skoleophold. Ved den praktiske uddannelses afslutning sendes logbogen til Odense Tekniske Skole sammen med attestation af tilfredsstillende gennemgået praktiktid. Praktikstedet meddeler i en erklæring ved afslutningen af en praktikperiode, undtagen den sidste, skolen og eleven, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i praktikperioden. I denne erklæring anføres endvidere, om praktikstedet skønner, at eleven har særlige behov med hensyn til skoleundervisning. I en kombinationsaftale underretter praktikstedet desuden det eventuelt efterfølgende praktiksted. Praktikstedet skal midtvejs i de enkelte praktikperioder afholde en elevsamtale med den enkelte elev om elevens arbejdsindsats og udvikling i praktikperioden. 8

9 Praktikstedet udsteder ved praktikuddannelsens afslutning en afsluttende praktikerklæring i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen (Bek af 12/ ). Hvis en uddannelsesaftale med eleven indbefatter en kombinationsaftale med flere neurofysiologiske afdelinger, underskriver hver afdeling den afsluttende praktikerklæring i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen (Bek af ). Det endelige uddannelsesbevis udstedes af Det Faglige Udvalg, når log-bogen er ajourført efter sidste praktikperiode af den praktikansvarlige og afsluttende praktikerklæring er sendt til Det Faglige Udvalg. Beskrivelse af grader af selvstændighed: 1. Kendskab/overværet: Eleven har kendskab til proceduren, informeres om formålet med undersøgelsen, overværer undersøgelsen og informeres om forståelse og fortolkning af resultater. 2. Udført under supervision: Eleven kan udføre undersøgelsen, men superviseres i procedurer, formål, den dybere forståelse og fortolkning af undersøgelsesresultater. 3. Udført selvstændigt: Eleven har opnået en sådan rutine i undersøgelsen, at eleven uden hjælp kan udføre undersøgelsen. Kender indikationen og forstår metoden bag, kender formålet med undersøgelsen og tilbundsgående forstår fremgangsmåden ved den anvendte undersøgelse, samt kan fortolke undersøgelsens resultater. 9

10 Praktikvejledning 1. praktikperiode Elektroencefalografi EEG - Voksne Elektroencefalografi EEG - Børn Journaluddrag Elektroencefalografi (ordinær) Kendskab / overværet Supervision Selvstændig Orientering af patienten om undersøgelsen Udspørgen af patient (spec. Anfaldsfænomener og medicinindtagelse) Valg og påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening af EEG-apparat og foto/fono stimulator Iagttagelse og registrering af patientens adfærd (bevidsthedstilstand og evt. anfald) Klassifikation og korrektion af artefakter Valg af provokationsmetoder (afvigelser fra den normale procedure) Klargøring af apparatur (rengøring /autoklavering af elektroder) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater 10

11 Praktikvejledning 1. praktikperiode Elektroencefalografi (specielle optagelser) EEG med zygomaticuselektroder *) Somnografi *) Video EEG Polygrafi (bevidstløse/hjernedøde) *) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater EEG på kuvøsebørn EEG under operation Kendskab / overværet Supervision Selvstændig *) Eleven skal have kendskab til eller overværet dele af ovenstående specielle EEGoptagelser. Eleven skal i praktikperiode 1-4 i alt have udført mindst 8 undersøgelser under supervision. 11

12 Praktikvejledning 1. praktikperiode Evoked responses: VEP - SEP - BAEP - MEP Visuel evoked potential (VEP) Somatosensorisk evoked potential (SEP) Brainstem auditiv evoked potential (BAEP) Motorisk evoked potential (MEP) Orientering af patienten om undersøgelsen Påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening og klargøring af apparatur Overfladestimulation af perifere nerver Måling af latenser, amplituder og antal faser Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 12

13 Praktikvejledning 1. praktikperiode Elektromyografi / Elektroneuronografi (EMG/ENG) CTS/NLH Elektromyografi (EMG) Elektroneuronografi (ENG) (motorisk nerveledning og sensorisk nerveledning) Klargøring af måleudstyr (autoklavering og strømbehandling af elektroder) Registrering af patientdata Indtastning af tekniske data og notat af evt. klinisk undersøgelse Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 13

14 Praktikvejledning 1. praktikperiode Eleven superviseres i procedurer, hvorefter eleven udfører de nævnte delmål på selvstændigt niveau. Modtagelse af patienter Almindeligt kontorarbejde Supervision Selvstændig Registrering af patienter Telefonpasning Modtagelse af henvisninger/tidsbestilling Fordeling af patienter til undersøgelse Rekvirering og opbevaring af journaler Procedure for vareindkøb Arkivering 14

15 Personlige kvalifikationer Hvad er eleven god til? Praktikvejledning 1. praktikperiode Hvad skal eleven arbejde mere med? idé bank Ord til inspiration ved besvarelsen: - Fleksibel - Omstillingsparat - Aktiv - Selvstændig - Serviceminded - Samarbejdsevner - Hjælpsom - Ordenssans - Loyal - Idérig - Initiativrig - Godt humør - Positiv - Engagement - Praktisk sans - Indlevelsesevne - Pålidelig - Ærlig 15

16 Praktikerklæring 1. praktikperiode Skolen: Eleven: Odense Tekniske Skole Afdelingen for Service Munkebjergvej Odense M Adresse: Cpr. nr.: Det meddeles hermed, at eleven har gennemført 1. praktikperiode Fra den til den Har eleven ikke opnået målene for praktikperioden, samarbejder elev/praktikvejleder/skole om, hvornår eleven indhenter disse enten på senere praktik- eller skoleperiode. Bemærkning: Hospital: Afdeling: Adresse: Dato/underskrift den praktikansvarlige Dato/underskrift praktikvejleder 16

17 Praktikvejledning 2. praktikperiode Elektroencefalografi EEG - Voksne Elektroencefalografi EEG - Børn Journaluddrag Elektroencefalografi (ordinær) Kendskab / overværet Supervision Selvstændig Orientering af patienten om undersøgelsen Udspørgen af patient (spec. Anfaldsfænomener og medicinindtagelse) Valg og påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening af EEG-apparat og foto/fono stimulator Iagttagelse og registrering af patientens adfærd (bevidsthedstilstand og evt. anfald) Klassifikation og korrektion af artefakter Valg af provokationsmetoder (afvigelser fra den normale procedure) Klargøring af apparatur (rengøring /autoklavering af elektroder) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater 17

18 Praktikvejledning 2. praktikperiode Elektroencefalografi (specielle optagelser) EEG med zygomaticuselektroder *) Somnografi *) Video EEG Polygrafi (bevidstløse/hjernedøde) *) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater EEG på kuvøsebørn EEG under operation Kendskab / overværet Supervision Selvstændig *) Eleven skal have kendskab til eller overværet dele af ovenstående specielle EEGoptagelser. Eleven skal i praktikperiode 1-4 i alt have udført mindst 8 undersøgelser under supervision. 18

19 Praktikvejledning 2. praktikperiode Evoked responses: VEP - SEP - BAEP - MEP Visuel evoked potential (VEP) Somatosensorisk evoked potential (SEP) Brainstem auditiv evoked potential (BAEP) Motorisk evoked potential (MEP) Orientering af patienten om undersøgelsen Påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening og klargøring af apparatur Overfladestimulation af perifere nerver Måling af latenser, amplituder og antal faser Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 19

20 Praktikvejledning 2. praktikperiode Elektromyografi / Elektroneuronografi (EMG/ENG) CTS/NLH Elektromyografi (EMG) Elektroneuronografi (ENG) (motorisk nerveledning og sensorisk nerveledning) Klargøring af måleudstyr (autoklavering og strømbehandling af elektroder) Registrering af patientdata Indtastning af tekniske data og notat af evt. klinisk undersøgelse Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 20

21 Praktikvejledning 2. praktikperiode Eleven superviseres i procedurer, hvorefter eleven udfører de nævnte delmål på selvstændigt niveau. Modtagelse af patienter Almindeligt kontorarbejde Supervision Selvstændig Registrering af patienter Telefonpasning Modtagelse af henvisninger/tidsbestilling Fordeling af patienter til undersøgelse Rekvirering og opbevaring af journaler Procedure for vareindkøb Arkivering 21

22 Praktikvejledning 2. praktikperiode Personlige kvalifikationer Hvad er eleven god til? Hvad skal eleven arbejde mere med? idé bank Ord til inspiration ved besvarelsen: - Fleksibel - Omstillingsparat - Aktiv - Selvstændig - Serviceminded - Samarbejdsevner - Hjælpsom - Ordenssans - Loyal - Idérig - Initiativrig - Godt humør - Positiv - Engagement - Praktisk sans - Indlevelsesevne - Pålidelig - Ærlig 22

23 Skolen: Eleven: Praktikerklæring 2. praktikperiode Odense Tekniske Skole Afdelingen for Service Munkebjergvej Odense M Adresse: Cpr. nr.: Det meddeles hermed, at eleven har gennemført 2. praktikperiode Fra den til den Har eleven ikke opnået målene for praktikperioden, samarbejder elev/praktikvejleder/skole om, hvornår eleven indhenter disse enten på senere praktik- eller skoleperiode. Bemærkning: Hospital: Afdeling: Adresse: Dato/underskrift den praktikansvarlige Dato/underskrift praktikvejleder 23

24 Praktikvejledning 3. praktikperiode Elektroencefalografi EEG - Voksne Elektroencefalografi EEG - Børn Journaluddrag Elektroencefalografi (ordinær) Kendskab / overværet Supervision Selvstændig Orientering af patienten om undersøgelsen Udspørgen af patient (spec. Anfaldsfænomener og medicinindtagelse) Valg og påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening af EEG-apparat og foto/fono stimulator Iagttagelse og registrering af patientens adfærd (bevidsthedstilstand og evt. anfald) Klassifikation og korrektion af artefakter Valg af provokationsmetoder (afvigelser fra den normale procedure) Klargøring af apparatur (rengøring /autoklavering af elektroder) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater 24

25 Praktikvejledning 3. praktikperiode Elektroencefalografi (specielle optagelser) EEG med zygomaticuselektroder *) Somnografi *) Video EEG Polygrafi (bevidstløse/hjernedøde) *) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater EEG på kuvøsebørn EEG under operation Kendskab / overværet Supervision Selvstændig *) Eleven skal have kendskab til eller overværet ovenstående specielle EEG-optagelser. Eleven skal i praktikperiode 1-4 ialt have udført mindst 8 undersøgelser under supervision. 25

26 Praktikvejledning 3. praktikperiode Evoked responses: VEP - SEP - BAEP - MEP Visuel evoked potential (VEP) Somatosensorisk evoked potential (SEP) Brainstem auditiv evoked potential (BAEP) Motorisk evoked potential (MEP) Orientering af patienten om undersøgelsen Påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening og klargøring af apparatur Overfladestimulation af perifere nerver Måling af latenser, amplituder og antal faser Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 26

27 Praktikvejledning 3. praktikperiode Elektromyografi / Elektroneuronografi (EMG/ENG) CTS/NLH Elektromyografi (EMG) Elektroneuronografi (ENG) (motorisk nerveledning og sensorisk nerveledning) Klargøring af måleudstyr (autoklavering og strømbehandling af elektroder) Registrering af patientdata Indtastning af tekniske data og notat af evt. klinisk undersøgelse Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 27

28 Praktikvejledning 3. praktikperiode Eleven superviseres i procedurer, hvorefter eleven udfører de nævnte delmål på selvstændigt niveau. Modtagelse af patienter Almindeligt kontorarbejde Supervision Selvstændig Registrering af patienter Telefonpasning Modtagelse af henvisninger/tidsbestilling Fordeling af patienter til undersøgelse Rekvirering og opbevaring af journaler Procedure for vareindkøb Arkivering 28

29 Praktikvejledning 3. praktikperiode Personlige kvalifikationer Hvad er eleven god til? Hvad skal eleven arbejde mere med? idé bank Ord til inspiration ved besvarelsen: - Fleksibel - Omstillingsparat - Aktiv - Selvstændig - Serviceminded - Samarbejdsevner - Hjælpsom - Ordenssans - Loyal - Idérig - Initiativrig - Godt humør - Positiv - Engagement - Praktisk sans - Indlevelsesevne - Pålidelig - Ærlig 29

30 Skolen: Eleven: Praktikerklæring 3. praktikperiode Odense Tekniske Skole Afdelingen for Service Munkebjergvej Odense M Adresse: Cpr. nr.: Det meddeles hermed, at eleven har gennemført 3. praktikperiode Fra den til den Har eleven ikke opnået målene for praktikperioden, samarbejder elev/praktikvejleder/skole om, hvornår eleven indhenter disse enten på senere praktik- eller skoleperiode. Bemærkning: Hospital: Afdeling: Adresse: Dato/underskrift den praktikansvarlige Dato/underskrift praktikvejleder 30

31 Praktikvejledning 4. praktikperiode Elektroencefalografi EEG - Voksne Elektroencefalografi EEG - Børn Journaluddrag Elektroencefalografi (ordinær) Kendskab / overværet Supervision Selvstændig Orientering af patienten om undersøgelsen Udspørgen af patient (spec. Anfaldsfænomener og medicinindtagelse) Valg og påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening af EEG-apparat og foto/fono stimulator Iagttagelse og registrering af patientens adfærd (bevidsthedstilstand og evt. anfald) Klassifikation og korrektion af artefakter Valg af provokationsmetoder (afvigelser fra den normale procedure) Klargøring af apparatur (rengøring /autoklavering af elektroder) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater 31

32 Praktikvejledning 4. praktikperiode Elektroencefalografi (specielle optagelser) EEG med zygomaticuselektroder *) Somnografi *) Video EEG Polygrafi (bevidstløse/hjernedøde) *) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater EEG på kuvøsebørn EEG under operation Kendskab / overværet Supervision Selvstændig *) Eleven skal have kendskab til eller overværet ovenstående specielle EEG-optagelser. Eleven skal i praktikperiode 1-4 i alt have udført mindst 8 undersøgelser under supervision. 32

33 Praktikvejledning 4. praktikperiode Evoked responses: VEP - SEP - BAEP - MEP Visuel evoked potential (VEP) Somatosensorisk evoked potential (SEP) Brainstem auditiv evoked potential (BAEP) Motorisk evoked potential (MEP) Orientering af patienten om undersøgelsen Påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening og klargøring af apparatur Overfladestimulation af perifere nerver Måling af latenser, amplituder og antal faser Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 33

34 Praktikvejledning 4. praktikperiode Elektromyografi / Elektroneuronografi (EMG/ENG) CTS/NLH Elektromyografi (EMG) Elektroneuronografi (ENG) (motorisk nerveledning og sensorisk nerveledning) Klargøring af måleudstyr (autoklavering og strømbehandling af elektroder) Registrering af patientdata Indtastning af tekniske data og notat af evt. klinisk undersøgelse Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 34

35 Praktikvejledning 4. praktikperiode Eleven superviseres i procedurer, hvorefter eleven udfører de nævnte delmål på selvstændigt niveau. Modtagelse af patienter Almindeligt kontorarbejde Supervision Selvstændig Registrering af patienter Telefonpasning Modtagelse af henvisninger/tidsbestilling Fordeling af patienter til undersøgelse Rekvirering og opbevaring af journaler Procedure for vareindkøb Arkivering 35

36 Afsluttende praktikerklæring HOSPITALSTEKNISK ASSISTENTUDDANNELSEN SPECIALE: NEUROFYSIOLOGIASSISTENT Det attesteres hermed, at Navn Cpr. nr: har gennemført nedenfor anførte praktikperioder i erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent i. h. t. gældende uddannelsesregler: 1. Praktikperiode fra den / 20 til den / 20 Sygehus + afdeling Underskrift 2. Praktikperiode fra den / 20 til den / 20 Sygehus + afdeling Underskrift 3. Praktikperiode fra den / 20 til den / 20 Sygehus + afdeling Underskrift 4. Praktikperiode fra den / 20 til den / 20 Sygehus + afdeling Underskrift Ved udstationering fra d. / 20 til den / 20 Sygehus + afdeling Underskrift Ved kombinationsaftale fra d. / 20 til den / 20 Privat klinik Underskrift Ved kombinationsaftale fra d. / 20 til den / 20 Privat klinik Underskrift Ved kombinationsaftale fra d. / 20 til den / 20 Privat klinik Underskrift 36

37 Tilbagemeldinger Logbogen Bemærkning/godkendelse efter 1. praktikperiode: Dato/underskrift - lærer Dato/underskrift Odense Tekniske Skole Bemærkning/godkendelse efter 2. praktikperiode: Dato/underskrift - lærer Dato/underskrift Odense Tekniske Skole Bemærkning/godkendelse efter 3. praktikperiode: Dato/underskrift - lærer Dato/underskrift - skolen 37

Rev /AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG

Rev /AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG Rev. 0108 2006/AT Hospitalsteknisk Assistent Odense Tekniske Skole Neurofysiologi Navn: Hospital: LOGBOG Adresser:...3 Skolekalender...5 Retningslinier for den praktiske del af Fagligt Udvalg...6 Praktikvejledning

Læs mere

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog...

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6. Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 6 Anvendelse af... 7 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 8 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Anvendelse af Logbog...

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8 Anvendelse af... 9 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 10 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8. Anvendelse af Logbog...

Adresser... 3. Skolekalender... 4. Retningslinjer for den praktiske del... 5. Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8. Anvendelse af Logbog... Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8 Anvendelse af... 9 Praktikvejledning 1. praktikperiode... 10 Praktikerklæring 1.

Læs mere

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder

Retningslinier for oplæring i den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi, offentlige praktiksteder I den første praktikperiode skal eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under audiometrist eller audiologiassistentuddannelsen, og under instruktion beskæftiges med enkle arbejdsfunktioner.

Læs mere

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Praktikmål...

Adresser Skolekalender Retningslinjer for den praktiske del Overordnede praktikmål og retningslinjer Praktikmål... NAVN: PRAKTIKSTED Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinjer for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinjer... 8 Praktikmål. 9 Anvendelse af Logbog... 10 Praktikvejledning 1.

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet Ansøgningsskema til brug for godkendelse af praktiksted for Hospitalsteknisk assistentuddannelse, neurologispecialet Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet

Læs mere

Adresser. Elev CPR-nr. Adresse. Praktiksted Afdeling Adresse. Tlf. Praktikansvarlig Mail tlf.: Praktikvejleder Mail tlf.:

Adresser. Elev CPR-nr. Adresse. Praktiksted Afdeling Adresse. Tlf. Praktikansvarlig Mail tlf.: Praktikvejleder Mail tlf.: Adresser 3 Skolekalender 4 Retningslinjer for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi (offentlig klinik) 5 Retningslinjer for den praktiske del af hospitalsteknisk

Læs mere

Skolens godkendelse/bemærkninger 38

Skolens godkendelse/bemærkninger 38 Adresser 3 Skolekalender 4 Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi (offentlig klinik) 5 Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Logbog Hospitalsteknisk assistent Neurofysiologi

Logbog Hospitalsteknisk assistent Neurofysiologi august 2007 Navn Hospital Adresser... 3 Skolekalender... 4 Retningslinier for den praktiske del... 5 Overordnede praktikmål og retningslinier... 6 Anvendelse af Logbog... 7 Beskrivelse af grader af selvstændighed...

Læs mere

Adresser 3. Skolekalender 4. Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi 5

Adresser 3. Skolekalender 4. Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi 5 Adresser 3 Skolekalender 4 Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi 5 Den praktiske uddannelse har følgende hovedbestanddel 7 Retningslinier

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, audiologispecialet. audiometrist og audiologiassistent Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1: Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag

Læs mere

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen

Møde om eksamen og censorudtalelser, audiologiassistentuddannelsen Til censorer for audiologiassistentuddannelsen 2012 Overlæger Kristian Otto Nielsen, Sygehus Sønderjylland Jørgen Hedegaard Jensen, Gentofte hospital Audiologiassistenter Gitte Nykjær Andersen, Odense

Læs mere

Rev /AT. Hospitalsteknisk Assistent AUDIOLOGI. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG

Rev /AT. Hospitalsteknisk Assistent AUDIOLOGI. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG Rev. 0108 2006/AT Hospitalsteknisk Assistent Odense Tekniske Skole AUDIOLOGI Navn: Hospital: LOGBOG Adresser:...3 Skolekalender...4 Retningslinier for den praktiske del af Fagligt Udvalg...5 Brugervejledning

Læs mere

Elevbog. For Audiologiassistent elever. Høreklinikken Sydvestjysk sygehus. Elev: Praktikvejleder:

Elevbog. For Audiologiassistent elever. Høreklinikken Sydvestjysk sygehus. Elev: Praktikvejleder: Elevbog For Audiologiassistent elever Høreklinikken Sydvestjysk sygehus Elev: Praktikvejleder: 12 Kære elev Du får her din Elevbog. Heri kan du orientere dig om din uddannelse til audiologiassistent på

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Det gode læringsmiljø.

Det gode læringsmiljø. Det gode læringsmiljø. Mesterlære. "For de ting vi skal lære, før vi kan gøre dem, lærer vi ved at gøre dem. For eksempel bliver mænd murere ved at mure og lyrespillere ved at spille lyre. På samme måde

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 293 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.72T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1635 af

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed:

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed: ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen.

Læs mere

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Vedlagt: Ansøgningsskema. Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet fr Hspitalsteknisk Assistentuddannelse, audilgispecialet. Audimetrist g audilgiassistent Vedlagt: Ansøgningsskema Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag 2. FUHAs kriterier fr praktikpladsgdkendelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Neurofysiologiens udvikling

Neurofysiologiens udvikling Neurofysiologiens udvikling Følger neurofysiologiassistenternes uddannelse med i udviklingen? Martin Fabricius Klinisk neurofysiologisk Afdeling Glostrup Hospital Disposition Hvad er der sket, rent personalemæssigt

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 1635 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder

Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af. Reddere. inden for erhvervsuddannelsen til redder Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Reddere inden for erhvervsuddannelsen til redder Firmanavn (evt. stempel) CVR-nr. Telefon Adresse Postnummer Postdistrikt Virksomheden ønskes

Læs mere

Praktikbog og praktikerklæring

Praktikbog og praktikerklæring Det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen Peter Bangsvej Vej 30-2000 Frederiksberg - Telefon 38 71 08 88 mail ape@fsek.dk Praktikbog og praktikerklæring Det bekræftes hermed at: Elev/Navn: CPR-nr:

Læs mere

Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Vesterbrogade 6D, 4. sal tlf.: 32 54 50 55 e-mail: sus@sus-udd.dk www.susudd.dk Praktikvejledning Laboratorietandtekniker Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen

Læs mere

Praktikbog og praktikerklæring

Praktikbog og praktikerklæring Det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen Peter Bangsvej Vej 30-2000 Frederiksberg - Telefon 38 71 08 88 mail ape@fsek.dk Praktikbog og praktikerklæring Gældende for elever startet på uddannelsen

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Martin Ungermann Bichel, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 3. december 2014 Sagsbehandler:

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio (afbud) Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent Udstedelsesdato: 23. juni 2008 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent Indsatsområde nr. 3 Uddannelses nr. og navn Lokation(er) Ansvarlig chef Ansvarlig leder Begrund/ beskrivelse af problemstillingen Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del 1330 Hospitalsteknisk

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet.

Punkt 6 om udviklingen i neurofysiologispecialet indledte mødet. Referat af møde i FUHA, team neurofysiologi den 15. september kl. 14.30 16.00 Til stede: Per Kristian Jansen, Danske Regioner Birgit Andersen, Danske Regioner Heidi Leen, FOA Anita Bak Johansen, FOA Lotte

Læs mere

veterinærsygeplejeuddannelsen

veterinærsygeplejeuddannelsen Det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen Peter Bangsvej Vej 30-2000 Frederiksberg - Telefon 38 71 08 88 mail ape@fsek.dk Afsluttende praktikerklæring Veterinærsygehjælper Gældende for elever

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik BEK nr 816 af 20/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 100.67K.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli 2015 Denne uddannelsesbog tilhører lærlingen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Praktikbog og praktikerklæring

Praktikbog og praktikerklæring Det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen Peter Bangsvej Vej 30-2000 Frederiksberg - Telefon 38 71 08 88 mail ape@fsek.dk Praktikbog og praktikerklæring Gældende for elever startet på uddannelsen

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

uddannelse2001 Serviceassistent

uddannelse2001 Serviceassistent uddannelse2001 Serviceassistent Søger du udfordringer? så bliv serviceassistent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer om uddannelsen til serviceassistent og beskriver, hvad jobbet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed:

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed: Praktik logbog Glarmester Elev: Cpr. nr: Virksomhed: CVR: Praktikskema Eleven skal sidst i hver periode i virksomheden have udfyldt et skema i denne praktik logbog, og logbogen skal eleven medbringe på

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal

LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal ERHVERVSUDDANNELSE SOM LUFTHAVNSOPERATØR Speciale Airport service Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Praktikbog og praktikerklæring

Praktikbog og praktikerklæring Det faglige udvalg for veterinærsygeplejeuddannelsen Peter Bangsvej Vej 30-2000 Frederiksberg - Telefon 38 71 08 88 mail ape@fsek.dk Praktikbog og praktikerklæring Gældende for elever startet på uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Retningslinier for uddannelse af portører

Retningslinier for uddannelse af portører Retningslinier for uddannelse af portører Uddannelsens formål For selvstændigt at kunne varetage det praktiske portørarbejde, der forekommer i det moderne sygehusvæsen, har portøruddannelsens teori- og

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 1 Praktikvejledning for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 3 år og 9 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere