Rev /AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rev. 0108 2006/AT. Hospitalsteknisk Assistent. Neurofysiologi. Odense Tekniske Skole. Navn: Hospital: LOGBOG"

Transkript

1 Rev /AT Hospitalsteknisk Assistent Odense Tekniske Skole Neurofysiologi Navn: Hospital: LOGBOG

2 Indholdsfortegnelse:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Adresser:...3 Skolekalender...4 Retningslinier for den praktiske del af Fagligt Udvalg...5 Praktikvejledning 1. praktikperiode...10 Praktikerklæring 1. praktikperiode...16 Praktikvejledning 2. praktikperiode...17 Praktikerklæring 2. praktikperiode...23 Praktikvejledning 3. praktikperiode...24 Praktikerklæring 3. praktikperiode...30 Praktikvejledning 4. praktikperiode...31 Afsluttende praktikerklæring...36 Tilbagemeldinger Logbogen

3 Elev: CPR-nr.: Adresse: Tlf.: Praktiksted: Afdeling: Adresse: Tlf.: Mail-adr.: Praktikansvarlig overlæge: Praktikvejleder: Adresser: Odense Tekniske skole Munkebjergvej Odense M Uddannelsessekretær Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen Epos Ny Vestergade 17, 3. sal 1471 København K Tlf.: Uddannelseskonsulent Karin Olsen: Tlf.: Det Lokale Uddannelsesudvalg: Udpeget af Amtsrådsforeningen: Formand Overlæge Ture Andersen, Odense Universitetshospital, Høreklinikken Udpeget af FOA: Næstformand Neurofysiologiassistent Kirsten Susanne Christensen, Odense Universitetshospital, Neurofysiologisk afd. Udpeget af Amtsrådsforeningen: Overlæge Peter Selmar Odense Universitetshospital, Neurofysiologisk afd. Udpeget af TL: Audiologiassistent Lone Wichmann, Hillerød Sygehus, Høreklinikken) Lærerrepræsentant: Audiologiassistent Connie Andersen, Amtssygehuset Roskilde Tilforordnede fra OTS: Uddannelsesleder Jan Meincke tlf.: , mail-adr.: Uddannelseskoordinator/vejleder: Anne Thomsen Tlf.: , 3

4 Skolekalender uddannelsen Grundforløbet /8 17/12 (URO - uddannelsesrettede områdefag) 15/11-17/12 Hovedforløb 1 10/10-16/12 Hovedforløb2 7/8-13/10 Hovedforløb 3 12/2-16/3 Grundforløbet /1-17/6 (URO uddannelsesrettede områdefag) 5/4-17/6 Hovedforløb 1 10/10-6/12 Hovedforløb2 7/8-13/10 Hovedforløb 3 12/2-16/3 Grundforløbet /8-16/12 (URO - uddannelsesrettede områdefag) 14/11-6/12 Hovedforløb 1 16/10-22/12 Hovedforløb2 6/8 12/10 Hovedforløb 3 11/2-14/3 Grundforløbet /1 16/6 (URO - uddannelsesrettede områdefag) 18/4 16/6 Hovedforløb 1 16/10-22/12 6/8 12/10 11/2-14/3 Hovedforløb2 Hovedforløb 3 Grundforløbet /8 22/12 (URO - uddannelsesrettede områdefag) 30/10-22/12 Hovedforløb 1 15/10-21/12 Hovedforløb2 4/8 10/10 Hovedforløb 3 23/2 27/3 4

5 FAGLIGT UDVALG FOR HOSPITALSTEKNISK ASSISTENTUDDANNELSEN 14. januar 2005 J.nr Retningslinier for den praktiske del af Fagligt Udvalg Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelsen med speciale i neurofysiologi Neurofysiologiassistenteleven skal i praktiktiden gennemgå en uddannelse inden for neurofysiologiassistenters arbejdsområder, og herved opnå en sådan rutine, at dette - sammen med den teoretiske uddannelse fører til at eleven når uddannelsens mål. Dette skal give den uddannede neurofysiologiassistent baggrund for at søge beskæftigelse inden for alle fagets områder. For at sikre en sådan bredde i den praktiske uddannelse anføres nedenfor, hvilke funktioner og arbejdsområder uddannelsen skal omfatte. Neurofysiologiassistentelevens samlede praktiktid er 1½ år fordelt over 4 praktikperioder. Elevens primære praktiksted er den neurofysiologiske afdeling, hvor eleven gennemfører hovedparten af den samlede praktiktid (min. 1 år). Den resterende del af praktiktiden, der maksimalt kan udgøre 6 måneder, kan gennemføres i en mindre neurofysiologisk afdeling, der indgår kombinationsaftale med den primære praktikafdeling. Muligheden for rotation mellem større og mindre afdelinger i løbet af praktiktiden tilgodeser, at et større antal neurofysiologiske afdelinger kan fungere som uddannelsessted. 1. Kravene for godkendelse som primært praktiksted er følgende: - at den neurofysiologiske afdeling er ledet af en speciallæge i klinisk neurofysiologi med daglig tilstedeværelse i afdelingen - at der i afdelingen findes neurofysiologiassistenter med mindst 2 års praktisk erfaring, som kan forestå den praktiske indlæring - at afdelingen udfører det til en enhver tid gældende spektrum af neurofysiologiske undersøgelser indenfor områderne: * elektroencephalografi (EEG) * evoked potentials (EP) * elektromyografi (EMG) og elektroneuronografi (ENG) 5

6 - at afdelingen har et patientflow på minimum patienter på årsbasis. I tilfælde, hvor der ikke er mulighed for at lære enkelte typer af elektrofysiologiske undersøgelser i den primære praktikafdeling, skal kombinationsaftale eller udstationering til anden relevant afdeling indgå i uddannelsen. En uddannelsesaftale for disse skal sendes til godkendelse i det faglige udvalg. 2. En mindre neurofysiologisk afdeling, hvor udbudet af forskellige typer af elektrofysiologiske undersøgelser er begrænset, kan fungere som uddannelsessted i maksimalt 6 måneder af den samlede praktiktid. Afdelingen kan vælge at modtage elever udelukkende til oplæring i standard EEG undersøgelser (4 mdr.) eller supplere denne oplæring med 2 mdr. introduktion til ENG eller EP undersøgelser. Kravene for godkendelse som praktiksted i maksimalt 6 måneder er følgende: - at den neurofysiologiske afdeling har tilknyttet en konsulent, der er speciallæge i klinisk neurofysiologi - at afdelingen er bemandet med mindst 3 neurofysiologiassistenter, - at der i afdelingen findes 1 neurofysiologiassistent med mindst 2 års praktisk erfaring, som kan forestå den praktiske indlæring - at afdelingen udfører standard EEG undersøgelser samt enkelte typer af undersøgelser indenfor et af områderne ENG eller EP - at afdelingen har et patientflow på patienter på årsbasis. I den første praktikperiode skal eleven orienteres om de arbejdsopgaver, som forekommer under neurofysiologiassistentuddannelsen, og under instruktion beskæftiges med enkle arbejdsfunktioner. I de praktikperioder, der følger efter et skoleophold, skal uddannelsen på praktikstedet endvidere tilrettelægges således, at skoleuddannelsen og praktikuddannelsen supplerer hinanden, og således at eleven videreudvikler de færdigheder og rutiner, som er gennemført i den forudgående skoleperiode. Det skal tilstræbes, at uddannelsen på praktikstedet tilrettelægges sådan, at der arbejdes efter stigende sværhedsgrad, således at eleven ved afslutningen af den sidste praktikperiode opnår et niveau, der svarer til de krav, der stilles til en uddannet neurofysiologiassistent. Under praktikuddannelsen indskærpes nødvendigheden og forståelsen af miljømæssige hensyn og af, at de miljøkrav og sikkerhedsregler, der gælder på praktikstedet vedrørende personlig sikkerhed, sikkerhed i forhold til patienter og sikkerhed med hensyn til udstyr og apparater efterleves. Eleven skal være fortrolig med almindelig hygiejne og forebyggende foranstaltninger mod infektioner, særligt med hensyn til rengøring af de anvendte apparatur. 6

7 Eleven skal inden for neurofysiologiassistentuddannelsen kunne foretage måletekniske procedurer og have et grundigt kendskab til det til enhver tid relevante apparatur, der anvendes ved de forskellige undersøgelser, og skal kunne vurdere måleresultaternes betydning og den sikkerhed, de angives med. I den sidste praktikperiode arbejder eleven selvstændigt med alle på praktikstedet forekommende arbejdsopgaver indenfor neurofysiologiassistentuddannelsen. Eleverne anvender alle former for arbejdsdiscipliner og metoder og udfører arbejdet ud fra kendskab til det nødvendige kvalitetsniveau. Målet for praktikuddannelsen i specialet neurofysiologiassistent er endvidere, at eleven kan 1) udføre og vurdere EEG undersøgelser 2) udføre og vurdere EP undersøgelser 3) udføre og vurdere udvalgte ENG undersøgelser 4) assistere ved EMG og ENG Den praktiske uddannelse har følgende hovedbestanddele: A) Indføring i miljøet omkring praktikstedet Eleven bør snarest muligt efter praktiktidens start orienteres om generelle forhold vedrørende praktikstedets funktion. Inden 1. skoleperiode i hovedforløbet skal eleven i hovedtræk kende en neurofysiologisk afdelings funktion. Eleven skal bibringes forståelse af de etiske aspekter ved beskæftigelse i sundhedsvæsenet, herunder tavshedspligten. Eleven skal lære praktikstedets indretning at kende, herunder hvilke afdelinger der findes, og hvorledes kommunikation internt i den neurofysiologiske afdeling og med de øvrige afdelinger foregår. Eleven bør være bekendt med den på praktikstedet gældende administration (patientkontor, lønkontor, personalekontor m.v.), og skal gøres bekendt med de organer, hvori medarbejderne er repræsenteret (samarbejdsudvalg, lokaludvalg, sikkerheds- og arbejdsmiljøudvalg). Eleven skal have kendskab til de på praktikstedet administrative opgaver, der relaterer sig til neurofysiologiassistentens daglige arbejde. Eleven skal som en del af praktikken lære de for specialet relevante latinske fagtermer. B) Generel faglig oplæring Eleven skal lære at udføre de forekommende neurofysiologiske undersøgelser, først ved forevisning og demonstration, siden under supervision under udførelsen og endelig selvstændigt. 7

8 Der skal lægges vægt på, at eleven undersøger patienter i alle aldersgrupper, at eleven forstår fremgangsmåden ved den anvendte undersøgelse, indikationen for anvendelsen, undersøgelsens formål, brugen af apparatur, behandling af patienten m.v. Eleven skal kunne vurdere måleresultater og på grundlag heraf kunne give forslag til supplerende neurofysiologiske undersøgelser, ligesom eleven skal kunne fortolke undersøgelserne i sammenhæng, herunder vægte dem i forhold til den diagnostiske problemstilling. Eleven skal i videst muligt omfang deltage i kliniske konferencer og skal trænes i at redegøre for kliniske sammenhænge. Eleven kan som en del af praktikken gives mulighed for i 2-5 dage at opholde sig i en sengeafdeling med relevans for det neurofysiologiske speciale (neurologisk afdeling, neurokirurgisk afdeling eller børneafdeling). For at sikre, at eleven udvikler tilfredsstillende færdigheder, samt at eleven opnår det anførte antal undersøgelser og øvrige funktioner, føres der i logbogen en checkliste over de specielle undersøgelser m.v. I checklisten anføres for hver type arbejde i hvilken periode, eleven har udført dette og i hvilken grad af selvstændighed arbejdet er udført. Følgende emneområder indgår i checklisten: I Standard EEG II Specielle EEG-optagelser III EMG/ENG IV EP V Administrativt arbejde Checklisten udfyldes af eleven i samarbejde med den neurofysiologiassistent, der står for den daglige oplæring. Afdelingens overlæge/konsulent er ansvarlig for uddannelsen af afdelingens neurofysiologiassistentelever, men kan uddelegere dette ansvar til den ledende neurofysiologiassistent. Logbogen opbevares på uddannelsesstedet og medtages til Odense Tekniske Skole ved skoleophold. Ved den praktiske uddannelses afslutning sendes logbogen til Odense Tekniske Skole sammen med attestation af tilfredsstillende gennemgået praktiktid. Praktikstedet meddeler i en erklæring ved afslutningen af en praktikperiode, undtagen den sidste, skolen og eleven, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i praktikperioden. I denne erklæring anføres endvidere, om praktikstedet skønner, at eleven har særlige behov med hensyn til skoleundervisning. I en kombinationsaftale underretter praktikstedet desuden det eventuelt efterfølgende praktiksted. Praktikstedet skal midtvejs i de enkelte praktikperioder afholde en elevsamtale med den enkelte elev om elevens arbejdsindsats og udvikling i praktikperioden. 8

9 Praktikstedet udsteder ved praktikuddannelsens afslutning en afsluttende praktikerklæring i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen (Bek af 12/ ). Hvis en uddannelsesaftale med eleven indbefatter en kombinationsaftale med flere neurofysiologiske afdelinger, underskriver hver afdeling den afsluttende praktikerklæring i overensstemmelse med hovedbekendtgørelsen (Bek af ). Det endelige uddannelsesbevis udstedes af Det Faglige Udvalg, når log-bogen er ajourført efter sidste praktikperiode af den praktikansvarlige og afsluttende praktikerklæring er sendt til Det Faglige Udvalg. Beskrivelse af grader af selvstændighed: 1. Kendskab/overværet: Eleven har kendskab til proceduren, informeres om formålet med undersøgelsen, overværer undersøgelsen og informeres om forståelse og fortolkning af resultater. 2. Udført under supervision: Eleven kan udføre undersøgelsen, men superviseres i procedurer, formål, den dybere forståelse og fortolkning af undersøgelsesresultater. 3. Udført selvstændigt: Eleven har opnået en sådan rutine i undersøgelsen, at eleven uden hjælp kan udføre undersøgelsen. Kender indikationen og forstår metoden bag, kender formålet med undersøgelsen og tilbundsgående forstår fremgangsmåden ved den anvendte undersøgelse, samt kan fortolke undersøgelsens resultater. 9

10 Praktikvejledning 1. praktikperiode Elektroencefalografi EEG - Voksne Elektroencefalografi EEG - Børn Journaluddrag Elektroencefalografi (ordinær) Kendskab / overværet Supervision Selvstændig Orientering af patienten om undersøgelsen Udspørgen af patient (spec. Anfaldsfænomener og medicinindtagelse) Valg og påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening af EEG-apparat og foto/fono stimulator Iagttagelse og registrering af patientens adfærd (bevidsthedstilstand og evt. anfald) Klassifikation og korrektion af artefakter Valg af provokationsmetoder (afvigelser fra den normale procedure) Klargøring af apparatur (rengøring /autoklavering af elektroder) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater 10

11 Praktikvejledning 1. praktikperiode Elektroencefalografi (specielle optagelser) EEG med zygomaticuselektroder *) Somnografi *) Video EEG Polygrafi (bevidstløse/hjernedøde) *) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater EEG på kuvøsebørn EEG under operation Kendskab / overværet Supervision Selvstændig *) Eleven skal have kendskab til eller overværet dele af ovenstående specielle EEGoptagelser. Eleven skal i praktikperiode 1-4 i alt have udført mindst 8 undersøgelser under supervision. 11

12 Praktikvejledning 1. praktikperiode Evoked responses: VEP - SEP - BAEP - MEP Visuel evoked potential (VEP) Somatosensorisk evoked potential (SEP) Brainstem auditiv evoked potential (BAEP) Motorisk evoked potential (MEP) Orientering af patienten om undersøgelsen Påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening og klargøring af apparatur Overfladestimulation af perifere nerver Måling af latenser, amplituder og antal faser Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 12

13 Praktikvejledning 1. praktikperiode Elektromyografi / Elektroneuronografi (EMG/ENG) CTS/NLH Elektromyografi (EMG) Elektroneuronografi (ENG) (motorisk nerveledning og sensorisk nerveledning) Klargøring af måleudstyr (autoklavering og strømbehandling af elektroder) Registrering af patientdata Indtastning af tekniske data og notat af evt. klinisk undersøgelse Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 13

14 Praktikvejledning 1. praktikperiode Eleven superviseres i procedurer, hvorefter eleven udfører de nævnte delmål på selvstændigt niveau. Modtagelse af patienter Almindeligt kontorarbejde Supervision Selvstændig Registrering af patienter Telefonpasning Modtagelse af henvisninger/tidsbestilling Fordeling af patienter til undersøgelse Rekvirering og opbevaring af journaler Procedure for vareindkøb Arkivering 14

15 Personlige kvalifikationer Hvad er eleven god til? Praktikvejledning 1. praktikperiode Hvad skal eleven arbejde mere med? idé bank Ord til inspiration ved besvarelsen: - Fleksibel - Omstillingsparat - Aktiv - Selvstændig - Serviceminded - Samarbejdsevner - Hjælpsom - Ordenssans - Loyal - Idérig - Initiativrig - Godt humør - Positiv - Engagement - Praktisk sans - Indlevelsesevne - Pålidelig - Ærlig 15

16 Praktikerklæring 1. praktikperiode Skolen: Eleven: Odense Tekniske Skole Afdelingen for Service Munkebjergvej Odense M Adresse: Cpr. nr.: Det meddeles hermed, at eleven har gennemført 1. praktikperiode Fra den til den Har eleven ikke opnået målene for praktikperioden, samarbejder elev/praktikvejleder/skole om, hvornår eleven indhenter disse enten på senere praktik- eller skoleperiode. Bemærkning: Hospital: Afdeling: Adresse: Dato/underskrift den praktikansvarlige Dato/underskrift praktikvejleder 16

17 Praktikvejledning 2. praktikperiode Elektroencefalografi EEG - Voksne Elektroencefalografi EEG - Børn Journaluddrag Elektroencefalografi (ordinær) Kendskab / overværet Supervision Selvstændig Orientering af patienten om undersøgelsen Udspørgen af patient (spec. Anfaldsfænomener og medicinindtagelse) Valg og påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening af EEG-apparat og foto/fono stimulator Iagttagelse og registrering af patientens adfærd (bevidsthedstilstand og evt. anfald) Klassifikation og korrektion af artefakter Valg af provokationsmetoder (afvigelser fra den normale procedure) Klargøring af apparatur (rengøring /autoklavering af elektroder) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater 17

18 Praktikvejledning 2. praktikperiode Elektroencefalografi (specielle optagelser) EEG med zygomaticuselektroder *) Somnografi *) Video EEG Polygrafi (bevidstløse/hjernedøde) *) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater EEG på kuvøsebørn EEG under operation Kendskab / overværet Supervision Selvstændig *) Eleven skal have kendskab til eller overværet dele af ovenstående specielle EEGoptagelser. Eleven skal i praktikperiode 1-4 i alt have udført mindst 8 undersøgelser under supervision. 18

19 Praktikvejledning 2. praktikperiode Evoked responses: VEP - SEP - BAEP - MEP Visuel evoked potential (VEP) Somatosensorisk evoked potential (SEP) Brainstem auditiv evoked potential (BAEP) Motorisk evoked potential (MEP) Orientering af patienten om undersøgelsen Påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening og klargøring af apparatur Overfladestimulation af perifere nerver Måling af latenser, amplituder og antal faser Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 19

20 Praktikvejledning 2. praktikperiode Elektromyografi / Elektroneuronografi (EMG/ENG) CTS/NLH Elektromyografi (EMG) Elektroneuronografi (ENG) (motorisk nerveledning og sensorisk nerveledning) Klargøring af måleudstyr (autoklavering og strømbehandling af elektroder) Registrering af patientdata Indtastning af tekniske data og notat af evt. klinisk undersøgelse Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 20

21 Praktikvejledning 2. praktikperiode Eleven superviseres i procedurer, hvorefter eleven udfører de nævnte delmål på selvstændigt niveau. Modtagelse af patienter Almindeligt kontorarbejde Supervision Selvstændig Registrering af patienter Telefonpasning Modtagelse af henvisninger/tidsbestilling Fordeling af patienter til undersøgelse Rekvirering og opbevaring af journaler Procedure for vareindkøb Arkivering 21

22 Praktikvejledning 2. praktikperiode Personlige kvalifikationer Hvad er eleven god til? Hvad skal eleven arbejde mere med? idé bank Ord til inspiration ved besvarelsen: - Fleksibel - Omstillingsparat - Aktiv - Selvstændig - Serviceminded - Samarbejdsevner - Hjælpsom - Ordenssans - Loyal - Idérig - Initiativrig - Godt humør - Positiv - Engagement - Praktisk sans - Indlevelsesevne - Pålidelig - Ærlig 22

23 Skolen: Eleven: Praktikerklæring 2. praktikperiode Odense Tekniske Skole Afdelingen for Service Munkebjergvej Odense M Adresse: Cpr. nr.: Det meddeles hermed, at eleven har gennemført 2. praktikperiode Fra den til den Har eleven ikke opnået målene for praktikperioden, samarbejder elev/praktikvejleder/skole om, hvornår eleven indhenter disse enten på senere praktik- eller skoleperiode. Bemærkning: Hospital: Afdeling: Adresse: Dato/underskrift den praktikansvarlige Dato/underskrift praktikvejleder 23

24 Praktikvejledning 3. praktikperiode Elektroencefalografi EEG - Voksne Elektroencefalografi EEG - Børn Journaluddrag Elektroencefalografi (ordinær) Kendskab / overværet Supervision Selvstændig Orientering af patienten om undersøgelsen Udspørgen af patient (spec. Anfaldsfænomener og medicinindtagelse) Valg og påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening af EEG-apparat og foto/fono stimulator Iagttagelse og registrering af patientens adfærd (bevidsthedstilstand og evt. anfald) Klassifikation og korrektion af artefakter Valg af provokationsmetoder (afvigelser fra den normale procedure) Klargøring af apparatur (rengøring /autoklavering af elektroder) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater 24

25 Praktikvejledning 3. praktikperiode Elektroencefalografi (specielle optagelser) EEG med zygomaticuselektroder *) Somnografi *) Video EEG Polygrafi (bevidstløse/hjernedøde) *) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater EEG på kuvøsebørn EEG under operation Kendskab / overværet Supervision Selvstændig *) Eleven skal have kendskab til eller overværet ovenstående specielle EEG-optagelser. Eleven skal i praktikperiode 1-4 ialt have udført mindst 8 undersøgelser under supervision. 25

26 Praktikvejledning 3. praktikperiode Evoked responses: VEP - SEP - BAEP - MEP Visuel evoked potential (VEP) Somatosensorisk evoked potential (SEP) Brainstem auditiv evoked potential (BAEP) Motorisk evoked potential (MEP) Orientering af patienten om undersøgelsen Påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening og klargøring af apparatur Overfladestimulation af perifere nerver Måling af latenser, amplituder og antal faser Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 26

27 Praktikvejledning 3. praktikperiode Elektromyografi / Elektroneuronografi (EMG/ENG) CTS/NLH Elektromyografi (EMG) Elektroneuronografi (ENG) (motorisk nerveledning og sensorisk nerveledning) Klargøring af måleudstyr (autoklavering og strømbehandling af elektroder) Registrering af patientdata Indtastning af tekniske data og notat af evt. klinisk undersøgelse Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 27

28 Praktikvejledning 3. praktikperiode Eleven superviseres i procedurer, hvorefter eleven udfører de nævnte delmål på selvstændigt niveau. Modtagelse af patienter Almindeligt kontorarbejde Supervision Selvstændig Registrering af patienter Telefonpasning Modtagelse af henvisninger/tidsbestilling Fordeling af patienter til undersøgelse Rekvirering og opbevaring af journaler Procedure for vareindkøb Arkivering 28

29 Praktikvejledning 3. praktikperiode Personlige kvalifikationer Hvad er eleven god til? Hvad skal eleven arbejde mere med? idé bank Ord til inspiration ved besvarelsen: - Fleksibel - Omstillingsparat - Aktiv - Selvstændig - Serviceminded - Samarbejdsevner - Hjælpsom - Ordenssans - Loyal - Idérig - Initiativrig - Godt humør - Positiv - Engagement - Praktisk sans - Indlevelsesevne - Pålidelig - Ærlig 29

30 Skolen: Eleven: Praktikerklæring 3. praktikperiode Odense Tekniske Skole Afdelingen for Service Munkebjergvej Odense M Adresse: Cpr. nr.: Det meddeles hermed, at eleven har gennemført 3. praktikperiode Fra den til den Har eleven ikke opnået målene for praktikperioden, samarbejder elev/praktikvejleder/skole om, hvornår eleven indhenter disse enten på senere praktik- eller skoleperiode. Bemærkning: Hospital: Afdeling: Adresse: Dato/underskrift den praktikansvarlige Dato/underskrift praktikvejleder 30

31 Praktikvejledning 4. praktikperiode Elektroencefalografi EEG - Voksne Elektroencefalografi EEG - Børn Journaluddrag Elektroencefalografi (ordinær) Kendskab / overværet Supervision Selvstændig Orientering af patienten om undersøgelsen Udspørgen af patient (spec. Anfaldsfænomener og medicinindtagelse) Valg og påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening af EEG-apparat og foto/fono stimulator Iagttagelse og registrering af patientens adfærd (bevidsthedstilstand og evt. anfald) Klassifikation og korrektion af artefakter Valg af provokationsmetoder (afvigelser fra den normale procedure) Klargøring af apparatur (rengøring /autoklavering af elektroder) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater 31

32 Praktikvejledning 4. praktikperiode Elektroencefalografi (specielle optagelser) EEG med zygomaticuselektroder *) Somnografi *) Video EEG Polygrafi (bevidstløse/hjernedøde) *) Beskrivelse/bedømmelse af EEG resultater EEG på kuvøsebørn EEG under operation Kendskab / overværet Supervision Selvstændig *) Eleven skal have kendskab til eller overværet ovenstående specielle EEG-optagelser. Eleven skal i praktikperiode 1-4 i alt have udført mindst 8 undersøgelser under supervision. 32

33 Praktikvejledning 4. praktikperiode Evoked responses: VEP - SEP - BAEP - MEP Visuel evoked potential (VEP) Somatosensorisk evoked potential (SEP) Brainstem auditiv evoked potential (BAEP) Motorisk evoked potential (MEP) Orientering af patienten om undersøgelsen Påsætning af elektroder (nåle og plader) Betjening og klargøring af apparatur Overfladestimulation af perifere nerver Måling af latenser, amplituder og antal faser Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 33

34 Praktikvejledning 4. praktikperiode Elektromyografi / Elektroneuronografi (EMG/ENG) CTS/NLH Elektromyografi (EMG) Elektroneuronografi (ENG) (motorisk nerveledning og sensorisk nerveledning) Klargøring af måleudstyr (autoklavering og strømbehandling af elektroder) Registrering af patientdata Indtastning af tekniske data og notat af evt. klinisk undersøgelse Efterbehandling af måleresultater Kendskab / overværet Supervision Selvstændig 34

35 Praktikvejledning 4. praktikperiode Eleven superviseres i procedurer, hvorefter eleven udfører de nævnte delmål på selvstændigt niveau. Modtagelse af patienter Almindeligt kontorarbejde Supervision Selvstændig Registrering af patienter Telefonpasning Modtagelse af henvisninger/tidsbestilling Fordeling af patienter til undersøgelse Rekvirering og opbevaring af journaler Procedure for vareindkøb Arkivering 35

36 Afsluttende praktikerklæring HOSPITALSTEKNISK ASSISTENTUDDANNELSEN SPECIALE: NEUROFYSIOLOGIASSISTENT Det attesteres hermed, at Navn Cpr. nr: har gennemført nedenfor anførte praktikperioder i erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent i. h. t. gældende uddannelsesregler: 1. Praktikperiode fra den / 20 til den / 20 Sygehus + afdeling Underskrift 2. Praktikperiode fra den / 20 til den / 20 Sygehus + afdeling Underskrift 3. Praktikperiode fra den / 20 til den / 20 Sygehus + afdeling Underskrift 4. Praktikperiode fra den / 20 til den / 20 Sygehus + afdeling Underskrift Ved udstationering fra d. / 20 til den / 20 Sygehus + afdeling Underskrift Ved kombinationsaftale fra d. / 20 til den / 20 Privat klinik Underskrift Ved kombinationsaftale fra d. / 20 til den / 20 Privat klinik Underskrift Ved kombinationsaftale fra d. / 20 til den / 20 Privat klinik Underskrift 36

37 Tilbagemeldinger Logbogen Bemærkning/godkendelse efter 1. praktikperiode: Dato/underskrift - lærer Dato/underskrift Odense Tekniske Skole Bemærkning/godkendelse efter 2. praktikperiode: Dato/underskrift - lærer Dato/underskrift Odense Tekniske Skole Bemærkning/godkendelse efter 3. praktikperiode: Dato/underskrift - lærer Dato/underskrift - skolen 37

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA

Indkaldelse til fælles møde mellem det lokale uddannelsesudvalg og FUHA Til FUHA Ane Allermann, Danske Regioner, formand Erik Jensen, TL, næstformand Heidi Leen, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA xx, Danske Regioner, audio (afbud) Randi Wetke, Danske Regioner, audio Jesper

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Vibeke Freilev, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 26. april 2012 Sagsbehandler:

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli 2007. For elever som er

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA

Indkaldelse til møde i FUHA Til FUHA Dorthe Jeppesen, Danske Regioner, formand Birgitte Grum-Schwensen, TL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand Lene Nielsen, FOA Gitte Nykjær Andersen, Danske Regioner, audio Troels Reinholdt

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Frisør Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Frisør Uddannelse: Frisør Side: 2 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...5 Skoleperiodernes placering i uddannelsesforløbet...5

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest Pædagogisk Forum for Erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2012 Hospitalsenheden Vest Indhold 1. Indledning...4 2.0 Erhvervsuddannelser i Hospitalsenheden Vest...5 2.1 Assistent med

Læs mere

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest

Pædagogisk Forum. for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest. Årsrapport 2009. Hospitalsenheden Vest Pædagogisk Forum for erhvervsuddannelserne ved Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2009 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2.0 r i Hospitalsenheden Vest...4 2.1 Social- og sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Kapitel 1 - Indledning

Kapitel 1 - Indledning D EN KOMMUNALE ELEVVE J L EDNING Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 - Indledning... 3 Kapitel 2 Dimensionering og optagelse... 5 Kapitel 3 Etablering af uddannelsesaftalen... 9 Kapitel

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for Samfundsmedicinsk introduktionsstilling Videreuddannelsesregion Nord Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Januar 2010 1. Indledning Uddannelsesprogrammet beskriver

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Kontoruddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Juli 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Brug af håndbogen... 3 1.2 Ansvars-

Læs mere