Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune"

Transkript

1 Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune

2 Idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Formål Formålet med nærværende rammebeskrivelse er at optegne nogle klare retningslinjer for, hvordan skolerne i Frederikssund Kommune skal arbejde med idræt og bevægelse i forhold til de nye tiltag i skolereformen. Rammebeskrivelsen vil indledningsvis kort beskrive baggrunden for hvorfor idræt og bevægelse er en af reformens centrale indsatser. Herefter vil rammerne for hvordan idræt og bevægelse konkret skal foldes ud på skolerne i Frederikssund Kommune beskrives. Rammen består af to obligatoriske tiltag, som skal implementeres på skolerne, nemlig: Det aldersrelaterede træningskoncept og Sund Skole Nettet. Derudover har skolerne mulighed for at implementere konceptet Idrætsmærket, hvis man ønsker dette. Baggrund Fra august 2014 igangsættes folkeskolereformen, som har følgende tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis For at kunne opfylde målene skal skolerne igangsætte en række indsatser. En af de centrale indsatser omhandler idræt, motion og bevægelse. Således fremgår det af Lovforslaget om ændring af folkeskoleloven (til 15), at: Undervisningstiden tilrettelægges, så eleverne deltager i motion og bevægelse i gennemsnit 45 minutter om dagen. Indsatsen på de 45 minutters motion og bevægelse skal ses i sammenhæng med, at skoledagen bliver forlænget samtidig med, at der skal arbejdes med understøttende undervisning. Med disse tiltag åbnes der op for at tænke organisering og tilrettelæggelse af fysisk aktivitet på en ny måde. Hertil lægger reformen gennem den åbne skole nu op til at skolerne skal samarbejde med idrætsforeninger og klubber. I henhold til reformens tiltag skal skolerne gennemføre de 45 minutters bevægelse i følgende sammenhænge: De skemalagte idrætstimer Motionsaktiviteter I samarbejde med idrætsforeninger/-klubber I anden undervisning/andre fag end idræt (understøttende undervisning) Hvad angår sidstnævnte punkt, skal skolerne nu tilrettelægge noget af undervisningen ved, at idræt/bevægelse indgår som element i eksempelvis fag som engelsk, fysik eller matematik. Det betyder, at man på skolerne skal tænke i nye læringsformer på tværs af fagene. Motion og bevægelse fremmer læring Tiltaget om de 45 minutters bevægelse hænger i tråd med den seneste tids forskning på idrætsområdet, som nu kan dokumentere, at fysisk aktivitet har en effekt på blandt andet læring. På konsensuskonferencen om fysisk aktivitet og læring, som blev afholdt den 2/9

3 oktober 2011 af Børne- og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet, blev følgende konklusioner fremlagt: Fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. Fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer. Fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der kan fremme hjernens udvikling gennem læring og erfaring. Læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse. Fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring. Idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Med baggrund i konklusionerne står det klart, at idræt og bevægelse skal have en central rolle i forhold til at løfte de udfordringer, der indgår i de tre overordnede mål for reformen. Idræt og bevægelse skal således medvirke til - at alle elever bliver udfordret, så de kan blive så dygtige, som de kan - at den sociale baggrund får mindre betydning i forhold til de faglige resultater og - at elevernes trivsel øges. Hertil er det et mål for Frederikssund Kommune, at elevernes fysiske sundhed styrkes gennem aktiviteterne, og at flere af kommunens elever bliver mere aktive efter skoletid herunder gennem deltagelse i idrætsklubber. Dette kræver dog en strategisk og målrettet indsats, hvor der er fokus på kvaliteten i de fysiske aktiviteter, ligesom det skal sikres, at der er en rød tråd i skolernes planlægning og gennemførelse af fysiske aktiviteter i idrætstimerne, i den understøttende undervisning og i samarbejdet med de lokale idrætsklubber/-foreninger. Indsatsen skal samtidig knyttes sammen med kommunens Børne- & Ungepolitik, som omfatter alle 0-18 årige. Politikkens vision er, at: Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes bedst muligt. Dette skal blandt andet sikres ved, at alle børn og unge oplever en meningsfuld og varieret læring, der motiverer uanset færdigheder, alder og baggrund, ligesom alle børn og unge skal indgå aktivt i mangfoldige fællesskaber, hvor de gennem leg og læring får udfordret og styrket deres sociale kompetencer. Børne- og Ungepolitikken har desuden fokus på, at børns og unges trivsel skabes gennem sundhed, gode sundhedsvaner, motion og bevægelse. Da Børne- og Ungepolitikken omfatter 0-18 årige, er det vigtigt, at nærværende rammebeskrivelse for idræt og bevægelse hænger tæt sammen med de indsatser, der arbejdes med i dagtilbuddene. Fælles ramme for idræt, motion og bevægelse hvordan gør vi det? Med de nye tiltag i reformen er der kastet mange bolde op i luften, der nu skal gribes. Tiltagene skal foldes ud og operationaliseres. For at dette kan lade sig gøre, skal skolerne arbejde ud fra en fælles rammebeskrivelse. 3/9

4 Rammebeskrivelsen vil bygge på to koncepter, der skal medvirke til at sikre kvalitet og sammenhæng i skolernes indsats på bevægelsesområdet: Aldersrelateret træningskoncept og Sund Skole Nettet. Aldersrelateret træningskoncept Det aldersrelaterede træningskoncept går kort fortalt ud på, at træningens indhold herunder intensitet, øvelser, graden af leg, mv. - tilpasses den aktuelle udviklingstrin. Her igennem skabes der gode rammer for at eleverne bliver motiverede, at deres motorik udvikles hensigtsmæssigt, og at elevernes sundhed tilgodeses. En af konklusionerne fra den førnævnte konsensuskonference påpeger netop, at Læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse. Dette understreger vigtigheden af, at alle elever udfordres med udgangspunkt i deres alderstrin, ligesom der skal tages hensyn til den enkelte elevs aktuelle kompetencer. Med andre ord skal typen af øvelser og deres intensitet tilpasses elevernes alders- og udviklingstrin. Selv om intensiteten i øvelserne vil stige op gennem alderstrinene, er det det vigtigt, at leg, motivation og glæden ved at bevæge sig vedbliver med at være i fokus. Succesoplevelserne fra den fysiske aktivitet skal blandt andet ske ved at eleverne løbende klarer nye udfordringer, samtidig med at de gennem aktiviteterne oplever et godt socialt samvær og en mere spændende og afvekslende skoledag. I følgende tabel fremgår en overordnet oversigt over de faseopdelte fokuspunkter, der ligger i den aldersrelaterede træning. Kilde: Team Danmark De faseopdelte fokuspunkter udfoldes i følgende kategoriseringer og konkrete øvelser, der sammen med de fælles mål for idræt, opstilles som læringsmål i idrætsfaget. 4/9

5 0.-6. klasse Kroppens ABC Typer af øvelser: Forberedende øvelser Løbe og retningsskift Hoppe, springe og lande Kaste Gribe Sparke Drible Rotationer om egen akse Simpel balance Gå på optegnede linjer Hoppe af på lave bomme, plintkasser, o.l. Sjippe Balance i luften Løbe på rulleskøjter Simpel rytme og reaktionstid Gribe Simpel rumlig orientering og fornemmelse for kropsposition Kravle Forlæns kolbøtter Kaste Gribe Sportens ABC Typer af øvelser: Simpel øje-hånd/øje-fod koordination Kaste Gribe Drible Færdighedsøvelser Boldøvelser Boldøvelser med makker Præcisionskast og gribefærdigheder Gribe studsede bolde Drible Stafetløb Avancerede balanceøvelser Håndstand Baglæns kolbøtte Vejrmøller Vejrmøller mod væg Elementskift Vandaktiviteter Vejrtrækning Balance Bevægelse Kilde: Dansk Idræts Forbund Sund Skole Nettet Skolerne i Frederikssund Kommune vil i blive medlem af Sund Skole Nettet. Sund Skole Nettet er en landsdækkende sammenslutning af skoler, der har til formål at fremme sundhed. Sund Skole Nettet arbejder ud fra er bredt sundhedsbegreb med fokus på fysisk sundhed, mental sundhed og trivsel. Som medlemsskole får man: Viden og erfaringer om sundhed og trivsel fra andre medlemsskoler. Målrettede værktøjer og undervisningstilbud, som imødekommer spe- 5/9

6 cifikke sundhedsudfordringer indenfor både fysisk og mental sundhed Inspiration og ideer til sundhedsundervisning herunder bevægelse Undervisningsmateriale Som medlemsskole skal man: Foretage en årlig sundhedsmåling Udpege en sundhedskoordinator Sammensætte et sundhedsudvalg For at få igangsat, udbredt og koordineret tiltagene i relation sundhed og bevægelse, er det helt centralt, at hver skole vælger en sundhedsansvarlig/tovholder på området. Den sundhedsansvarlige medarbejder skal fungere som bindeled mellem Skoleafdelingen og den lokale skole. Eksempelvis skal den sundhedsansvarlige være kontaktperson, når Skoleafdelingen vil facilitere møder el.lign. med skolen. Sundhedsansvarlig (tovholder) Sundhedsudvalg Skole 1 Skole 1 Skoleafdeling Sundhedsansvarlig (tovholder) Skole 2 Sundhedsudvalg Skole 2 Sundhedsansvarlig (tovholder) Skole 3 Sundhedsudvalg Skole 3 Skolens sundhedsansvarlige medarbejder skal desuden indgå i et kommunalt netværk, hvor der videndeles medvirke til koordinere det lokale samarbejde med idrætsklubber- /foreninger. i samarbejde med Skoleafdelingen sikre, at sundhedsmålingerne gennemføres og samles. Derudover skal skolen sammensætte et sundhedsudvalg, som skal medvirke til, at initiativerne, indenfor sundhed og bevægelse, koordineres mellem de forskellige medarbejdergrupper (idrætslærere, lærere, pædagoger, m.fl.) lokalt. Sundhedsudvalget skal på den måde medvirke til at sikre, at bevægelse indgår i den understøttende undervisning. Supplerende kvalitetssikring af idrætsundervisningen Det aldersrelaterede træningskoncept og Sund Skole Nettet har det overordnede formål at kvalitetssikre idræt, bevægelse og de 45 minutters daglig fysisk aktivitet. Hvis skolerne har behov for et kvalitetsredskab, der specifikt vedrører Idrætsfaget kan de pågældende skoler anvende Idrætsmærket. 6/9

7 Idrætsmærket er et webbaseret redskab, der, med udgangspunkt i det aldersrelaterede træningskoncept, giver idrætslærerne mulighed for løbende at registrere hvad og hvor meget deres elever kan i forhold til de færdigheder, der forventes indenfor elevernes alderstrin. Alt efter hvor meget elevere kan udføre af øvelserne tildeles de et bronze, sølv, guld- eller diamantdiplom. Idrætsmærket giver lærerne mulighed for at: Evaluere løbende på elevernes færdigheder indenfor idræt (evt. sammen med eleven) Få overblik over elevernes progression Få overblik over de færdigheder, der forventes at de skal lære i henhold til ATK-konceptet Belønne eleverne og motivere dem Benytte sig af instruktionsvideo, som ligger i redskabet. Videndele med andre idrætslærere, lærere og SFO-pædagoger via vidieomaterialet. Dette med henblik på at kvalificere den understøttende undervisning. Idrætsmærket skal med andre ord ses som et redskab, der skal medvirke til at kvalitetssikre idrætsundervisningen, ligesom det skal anvendes som et redskab, der kan anvendes i den understøttende undervisning. Som nævnt indledningsvis skal skolerne gennem den understøttende undervisning udvikle nye læringsformer på kryds af fagene herunder med fysisk aktivitet som element. Det vil i den forbindelse være relevant at anvende Idrætsmærkets videomodul til at formidle gode ideer og inspiration til, hvordan dette kan udføres. Fælles indsatser og mål for idræt, motion og bevægelse Hovedformålet med at sikre indsatsen er at øge elevernes trivsel og læring. Dette måles - i lighed med Børne- og Ungepolitikken - gennem en række parametre i Frederikssund Kommunes årlige kvalitetsrapport. Konkret har Frederikssund Kommune opstillet en række indsatser og mål for idræt, motion og bevægelse, som ses her: Indsatser og redskaber: Alle klasser har i gennemsnit 45 minutters bevægelse om dagen Lærere, pædagoger, m.fl., der har behov for det, deltager på kompetenceudviklingsforløb indenfor aldersrelateret træning og Sund Skole Nettet Alle idrætslærerne skal være linjefagsuddannede Gennemførelse af workshops hvor temaet er idégenerering til understøttende undervisning og inddragelse af idrætsforeninger Udarbejdelse af idé-/inspirationskatalog Besøg af/i idrætsforeninger ifb.m. idræt/bevægelse Alle klasser deltager i understøttende undervisning, hvor der indgår idræt/bevægelse Frederikssund Kommune etablerer samarbejde med idrætsforeninger Enkelte/alle skoler opnår DIF-certificat Indsatserne måles ved: Gennemsnitlig forbedring af elevernes sundhed gennem sundhedsmåling i Sund Skole Nettet ud fra følgende parametre: o o o o Vægt Højde Livvidde Kondition 7/9

8 Det aldersrelaterede træningskoncept og Sund Skole Nettet vil blive implementeret på skolerne fra januar Den første sundhedsmåling, der vil blive gennemført ved udgangen af 1. halvår 2015, vil fungere som baseline for sundhedsmålingerne de kommende år. Frederikssund Kommunes skoleafdeling vil i samarbejde med blandt andre Sund Skole Nettet, udvikle Sund Skole Nettets tilbud, så de tilpasses skolernes eventuelle behov. Supplerende analyse vedrørende idræt, motion og bevægelse Gennem interviews med udvalgte elever og lærere, vil Skoleafdelingen foretage en analyse af, hvorvidt de oplever, at: (Interview med elever) skoledagen er blevet mere afvekslende det har været lærerigt og spændende at få besøg af og være på besøg i idrætsforeninger det har været lærerigt og spændende at inddrage bevægelse i andre fag den øgede bevægelse har medvirket til at gøre skoledagen bedre de er blevet mere koncentrerede i anden undervisning (Interview med lærere) eleverne er blevet mere koncentrerede i undervisningen eleverne er blevet mere motiverede for at have idræt Evaluering og dokumentation Frederikssund Kommunes Skoleafdeling vil i samarbejde med skolerne løbende evaluere og måle indsatserne på idrætsområdet. Dette vil blive gjort gennem: Måling/evaluering foretages af: Data fra Sund Skole Nettet Skoleafdelingen i samarbejde med lokale sundhedsansvarlige Registerdata bl.a. fra idrætsforeninger og FLIS Skoleafdeling Termometerundersøgelsen Skoleafdeling og skolerne Interviews med skoleledere, lærere og elever Skoleafdelingen Afrunding Idræt, sundhed, bevægelse og 45 minutters daglig fysisk aktivitet, er nogle af de helt centrale indsatsområder, som skolerne skal arbejde med, for at løfte udfordringerne i at skabe mere sundhed, trivsel og læring hos eleverne. Med implementeringen af Sund Skole Nettet og ATK vil der blive sat fokus på fysisk og mental sundhed og trivsel ud fra en fælles ramme. Det gælder både indenfor idrætsfaget, men også i høj grad for de 45 minutters fysisk aktivitet og i den understøttende undervisning. Fysisk aktivitet i den understøttende undervisning handler ikke kun om, at man skal bevæge sig mere, men også at det sker på en måde, der understøtter læring. 8/9

9 Med implementeringen af Sund Skole Nettet og ATK er det hensigten, at der tegnes en rød tråd i idrætsundervisningen, den fysiske aktivitet og den understøttende undervisning. Med andre ord at der skabes en fælles ramme at gøre det indenfor, så både sundhed, trivsel og læring styrkes. 9/9

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen

Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Viden og tilbud om idræt og bevægelse 1 Indhold Introduktion... 3 Folkeskolereformens fokus på idræt og bevægelse.4 Kort introduktion til forskning

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere