Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motion og bevægelse. En ny folkeskole"

Transkript

1 Motion og bevægelse En ny folkeskole

2 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende og varieret skoledag, hvor de er glade for at lære, hvor deres potentialer bliver passende udfordret, og hvor der bliver fulgt op på, om de når deres læringsmål. Reformen understøtter intentionen gennem nye lovpligtige indsatser: Understøttende undervisning Den åbne skole Bevægelse i skolen I kommunernes arbejde med at omstille og udvikle folkeskolen vil kommunerne blandt andet skulle drøfte og arbejde med, hvordan de lovpligtige indsatser blandt andet kan understøttes af: Nye fritidstilbud Digitale undervisnings- og læringsforløb Fysiske rammer Opfølgning på skolernes resultater Dette inspirationsmateriale er udarbejdet i september 2013 på baggrund af arbejdet i de kommunale arbejdsgrupper, der er nedsat af KL i forbindelse med folkeskolereformen. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, hvorfor der kan forekomme ændringer, når Folketinget vedtager loven. Materialet anvendes blandt andet på KL s skoleledelseskurser i efteråret Der er udarbejdet materialer om den åbne skole, understøttende undervisning, nye fritidsbud mv. jf. ovenfor, og de skal ses i sammenhæng. Men for overskuelighedens skyld har KL valgt at folde de enkelte temaer ud hver for sig. Kommunalbestyrelsen skal sætte skolepolitiske mål og forholde sig til mål og indsatser inden for de nævnte temaer. Der vil være en variation fra kommune til kommune afhængigt af lokale politiske ønsker og vilkår.

3 Motion og bevægelse 3 1. Om motion og bevægelse i skolen Intentionen med motion og bevægelse i folkeskolen er, at alle elever skal være sunde og glade og lære så meget, de kan. Derfor skal fysisk aktivitet være en helt selvfølgelig del af alle elevers skoledag. Pulsen skal op, motion og bevægelse skal give sved på panden og være til fælles glæde. Og så kan videnskaben oven i købet dokumentere, at vi får flere hjerneceller, når vi bevæger os. Der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Forskere fra Danmark og Sverige har drøftet og samlet viden fra nationale og internationale studier om sammenhæng mellem bevægelse og læring. De er kommet frem til følgende konklusioner: Fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed Fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer Fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer, der kan fremme hjernens udvikling gennem læring og erfaring Læring fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelse Fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring. Konklusionerne blev fremlagt på Konsensuskonferencen om fysisk aktivitet og læring den oktober 2011 mellem danske og svenske forskere, idrættens organisationer samt Børne- og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. fysisk-aktivitet-og-laring/. Reformens intention med en længere og varieret skoledag er netop at signalere, at alle elever skal være fysisk aktive hver dag for at øge deres trivsel, motivation, læring og koncentrationsevne. Skolens samarbejde med lokalsamfundets idræts- og kulturliv vil helt naturligt også omfatte mange forskellige former for spændende fysiske aktiviteter. Elevernes fysiske aktivitet og bevægelse i skoledagen er et af de helt afgørende brud på vej mod en ny skole, hvor elevernes læring og trivsel står i centrum. 2. Lovgivning I Lovforslaget om ændring af folkeskoleloven fremgår det, at den nye 15 a vil få følgende ordlyd: Undervisningstiden tilrettelægges, så eleverne deltager i motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen. Omfang På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der svarer til ca. 45 minutter dagligt. Der er tale om et gennemsnit, som beregnes over hele skoleåret, men udgangspunktet er, at eleverne skal bevæge sig hver dag. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at gennemsnittet beregnes eksklusiv pauser. Idrætsdage og temauger, der indeholder motion og bevægelse, vil kunne indgå i gennemsnittet med den tid, som eleverne bevæger sig. Der kan dog også være kortere perioder uden bevægelse som fx praktikophold og lignende.

4 4 Motion og bevægelse Tilrettelæggelse Motion og bevægelse kan indgå både i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning. Motion og bevægelse kan tilrettelægges som særskilte bevægelsesmoduler eller som aktiviteter, hvor bevægelse og fagligt indhold kobles. Kravet kan opfyldes på forskellige måder. Det kan være gennem faget idræt eller ved at integrere motion, bevægelse og leg i anden undervisning. Motion og bevægelse kan gennemføres som regulære motionsaktiviteter som fx løb, gymnastik, dans eller boldspil. Andre eksempler kan være stjerneløb med faglige opgaver, aktiviteter i udeskole eller faglige orienteringsløb. I bemærkningerne nævnes et eksempel på en uge-tilrettelæggelse, hvor kravet til bevægelse og motion opfyldes ved: Faget idræt svarende til 1½ time Bevægelse og motion i den øvrige fagopdelte undervisning svarende til 1½ time Bevægelse og motion i den understøttende undervisning svarende til tre kvarter. Det er muligt at lade den konkrete tilrettelæggelse variere på de forskellige klassetrin. Både lærere, pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer kan varetage aktiviteter med bevægelse og motion i den understøttende undervisning. Inddragelse af det lokale foreningsliv mv. Skolen kan også opfylde kravet om daglig bevægelse og motion gennem samarbejdet med det lokale foreningsliv og idrætsliv. Det kan styrke og supplere idrætsundervisningen og inspirere til, at eleverne fortsætter med at være aktive efter skole i foreningslivet. Reformens skal og kan i forhold til motion og bevægelse Reformen indeholder elementer, som kommunalbestyrelsen og skolelederne skal håndtere. Derudover kan begge parter vælge at beslutte indsatser i relation til området. Kommunalbestyrelsen kan sætte mål og rammer for skolelederens arbejde med motion og bevægelse beslutte kommunale indsatser, hvor bevægelse indgår. Det kan fx være profilskoler, hvor idræt og bevægelse er profilen sætte rammer for, at bevægelse skal indgå i skolens samarbejde med omverdenen Forvaltningen/skolelederen skal sikre, at eleverne deltager i motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen over et skoleår Forvaltningen/skoleledelsen kan beslutte, at bevægelse indgår i samarbejder eller partnerskaber med fritids- og kulturlivet samt med musik- og ungdomsskolerne beslutte, at bevægelse skal inddrages i alle fag Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for arbejdet med bevægelse både i skolen og i skolens samarbejde med omverdenen

5 Motion og bevægelse 5 3. Kommunale eksempler og inspirationsmaterialer Køge Kommune Dansk Skoleidræts projekter På Asgård skole i Køge indgår bevægelse i både undervisningstimer, frikvarterer og SFO. Skolen vægter, at der er alsidighed i aktiviteterne, og at der er målrettede indsatser i forhold til bevægelse på alle klassetrin. Mange af aktiviteterne tager udgangspunkt i en række af Dansk Skoleidræts projekter. Skolen finder inspiration til den aktive undervisning på Sæt Skolen i Bevægelses hjemmeside, hvor der findes øvelser til aktiv undervisning, og hvor der kan abonneres på Ugens Øvelse. Herudover deltager skolen i Styr på Sundheden, hvilket giver ideer til, hvordan fysisk aktivitet kan integreres i skoledagen og konkrete indspark til den daglige bevægelse. Det er alt lige fra små brain breaks over aktiv undervisning til længerevarende fysisk aktivitet. Skolen har endvidere en legepatrulje, som sikrer aktiviteter i skolegården. Skolebestyrelsen har udarbejdet en idrætskanon, hvori det er beskrevet, hvilke af Dansk Skoleidræts turneringer, skolen deltager i, og hvordan det kobles med idrætsundervisningen. Endelig er der mulighed for at tilbyde skolesport. Det kan være som en aktivitet i løbet af skoledagen eller som tilbud i SFO. Skolesport er særligt målrettet de idrætsusikre børn, der ofte ikke er aktive i idrætsforeningerne. Kontaktperson: Skoleleder Jørgen Erik Christensen, Læs mere her:

6 6 Motion og bevægelse Fredensborg Kommune Bevægelse og læring i faget dansk På Endrupskolen i Fredensborg har eleverne haft bevægelse i faget dansk i indskolingen. Her følger i overskriftsform eksempler på aktiviteter, hvor læring, fagligt indhold og bevægelse tænkes sammen. Alle øvelserne giver mulighed for at lave forskellige sværhedsgrader, alt efter hvor eleverne er: Fluesmækkerleg med ordklasser og andet Træk et ord, læs ordet højt, løb til de ophængte ordklasser og smæk på det rigtige. Kegleløb Billedkort eller ordkort lægges under det antal kegler, man ønsker. Eleverne sendes til et nr. og løber tilbage til læreren og fortæller, hvad der stod på kortet. Så sendes eleven videre til næste post. Kan også laves med billedkort, hvor man finde forlyden, vokalen eller et rim ord. Ordløb med sammensatte ord Træk et billedkort med et startord og løb ud på væggen og find det ord, der kan sættes sammen med det. Løb tilbage med det samlede ord. Bogstavlopperne Bordtennisbolde med bogstaver kastes op i luften. Eleverne skal fange så mange, de kan nå, inden for den tid man bestemmer. 1. Tæl hvor mange bolde I har fanget 2. Hvor mange vokaler har I fanget? 3. Hvor mange konsonanter har I fanget? 4. Lav ord af bogstaverne 5. Bøj ordene Boldspil med bøjning af navneord (og evt. andre ordklasser) Eleverne står i en rundkreds og kaster en bold til hinanden. Der tales om hvad et navneord er. Et kort trækkes. Det læses højt. Bolden kastes videre til en anden, der siger den første bøjning osv. Postløb rundt på skolen Kan laves med opgaver på forskellige poster eller indsamling af bogstaver på posterne for så til sidst at danne et eller flere ord. Løbelæsning En levende historie Bevægelseshistorier. En læser højt en anden eller flere udfører det oplæseren læser. Der byttes roller. Postløb som evaluering efter afsluttet emne/tema i forskellige fag Spørgsmål til det, der er arbejdet med, sættes på små kort, der placeres udenfor. Eleverne går til en post og kommer tilbage med svaret for igen at løbe til en post. Kontaktperson: Børnehaveklasseleder Tina Mortensen,

7 Motion og bevægelse 7 Københavns Kommune Motion i klassen Københavns Kommune har i 2007 som led i skoleplanen Faglighed for alle udviklet et inspirationsmateriale til, hvordan motion og bevægelse kan integreres som en fast del af skolens hverdag. Mappen Motion i klassen et projekt i Faglighed for Alle indeholder mange forskellige konkrete eksempler på, hvordan bevægelse og fysisk aktivitet kan inddrages i de boglige fag dansk, matematik, engelsk, tysk og historie. Der er også nogle generelle ideer til, hvordan krop og bevægelse kan indgå i tværfaglige sammenhænge, fx temauger eller -dage. For hver enkelt aktivitet gives et bud på, hvilke klassetrin aktiviteten passer til, hvordan aktiviteten kan varieres, hvilke materialer, der skal bruges, samt hvordan aktiviteten i praksis kan gennemføres. Find materialet Motion i klassen et projekt i Faglighed for Alle her: Helsingør Kommune Strabadsbane På Espergærde skole har de erfaring med at afprøve målrettet motorisk træning for læse- og matematiksvage elever og AKT-børn i indskolingen. Skolen har villet afprøve, om målrettet motorisk træning forbedrer børnenes koncentration og indlæring og dermed kan bidrage til, at færre elever udskilles til specialundervisningsforløb. Konkret har skolen fået bygget en motorik- og strabadsbane med elementer, som kan styrke elevernes balanceevne og udholdenhed og få pulsen op. Banen er konstrueret, så den i videst muligt omfang indeholder udfordringer for alle uanset alder, handicap, højde og drøjde. Skolens erfaring er, at elevernes koncentration stiger efter fysisk udfoldelse, og at strabadsbanen bidrager til at forbedre elevernes læseresultater. Kontaktperson: Afdelingsleder Mads Hasselgård, Publikation Fysisk aktivitet og motion i folkeskolen Undervisningsministeriet og KL udgav i 2010 publikationen Fysisk aktivitet og motion i folkeskolen. Publikationen har til formål at sætte øget fokus på idræt og motion i folkeskolen. Publikationen præsenterer blandt andet en række eksempler fra skoler og projekter, som kan give inspiration til, hvordan skolerne i hverdagen kan arbejde med at styrke indsatsen for fysisk aktivitet og motion. Publikationen kan hentes her: Inspirationskatalog 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge Kulturministeriet har i 2011 udgivet dette inspirationskatalog, som indeholder konkrete eksempler på, hvordan man i blandt andet skoler, fritidsordninger og idrætsforeninger kan motivere børn og unge til at være mere fysisk aktive. Inspirationskatalogets eksempler er inddelt efter de arenaer/aktører, som de fleste børn og unge mellem 0 og 19 år møder i deres hverdag. Skole og SFO er repræsenteret, men udgør en mindre del af eksempelsamlingen. Find inspirationskataloget her: KL november Produktion: Kommuneforlaget A/S. Foto: Rie Neuchs. Produktionsnr

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Inspirationskatalog. Fra skole til skole

Inspirationskatalog. Fra skole til skole Inspirationskatalog Fra skole til skole Indhold Indledning 3 Motion og bevægelse 6 Varierede og anvendelsesorienterede undervisningsformer 15 Professionelle relationer 24 Mål og evaluering 33 Skole-hjem-samarbejde

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt g n i l o k inds eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere