Professioner og værdier i bevægelse når målet er det aktive patientskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professioner og værdier i bevægelse når målet er det aktive patientskab"

Transkript

1 Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen Professioner og værdier i bevægelse når målet er det aktive patientskab Michael 2015;12: Velfærdsstatens delvise transformation til konkurrencestat skaber nye vilkår og roller for de sundhedsprofessionelle. Mens velfærdsstaten er indrettet med en række ordninger, der beskytter borgerne mod konsekvenserne af global konkurrence, mobiliserer konkurrencestaten sine borgere i bestræbelserne på at styrke nationen i den globale konkurrence. Velfærdsstatens værdier som solidaritet, omsorg for de svageste og lighed for alle i forhold til blandt andet sundhed bliver udfordret af konkurrencestatens menneskesyn, hvor den enkelte er ansvarlig for sit eget liv og fri til at realisere sine egne behov. Disse forandringer har betydning for sundhedsprofessionerne på to måder: dels svækkes professionernes samfundsmæssige prestige og magt, dels ændres det relationelle forhold mellem professionel og borger. Disse forhold kræver, at sygepleje- og omsorgsforskningen øger interessen for betydningen af samfundsmæssige forhold for befolkning og sundhedsprofessionelle. Indledning I denne artikel argumenterer vi for, at rammerne for at varetage opgaveløsning inden for sundheds- og sygeplejeområdet er under grundlæggende forandring, og at dette rejser nye faglige og videnskabelige spørgsmål i relation til omsorg og magt. Vi tager afsæt i den nordiske velfærdsstat og dennes delvise transformation til konkurrencestat og argumenterer for, at denne transformation ledsages af forandringer i de sundhedsprofessionelles rolle. Vi opererer med magt- og styrkeforhold på to niveauer: Dels på mikroniveau, som vedrører relationelle forhold mellem mennesker; dels på makroniveau, som vedrører samfundsmæssige forhold. Det er vores vurdering, at sygepleje- og omsorgsforskningen især er optaget af analyser af magt og Makt og omsorg 153

2 omsorg på mikroniveau, om end der foreligger væsentlige analyser af betydningen af de samfundsmæssige rammer for omsorg (1,2). Vi konkluderer, at ændringer i magtforhold på makroniveau sammen med en række samtidige ændringer i værdier og i udvikling og kommercialisering af medicinsk forskning mv. får betydning for, hvordan vi kan forstå magt- og styrkeforhold i omsorgsarbejdet på mikroniveau. Vi argumenterer for, at sygepleje- og omsorgsforskningen må øge interessen for analyser af omsorg og magt i et makroperspektiv for fortsat at kunne indfange, hvorledes dette udspiller i det aktuelle sundhedsvæsen. Fra velfærdsstat til konkurrencestat Den danske professor i komparativ økonomi på Copenhagen Business School, Ove Kaj Pedersen, har i bogen Konkurrencestaten (3) beskrevet nogle gennemgribende ændringer, som han mener er sket i de vestlige lande inden for de seneste 25 år. Ændringerne er forårsaget af ændringer i verdensøkonomien og ideen om nationernes konkurrence, der medfører, at staten bliver stadig mere dymanisk og internationalt orienteret. Dette betyder et brud med en tradition, der går 100 år tilbage, og som for alvor foldede sig ud med udbygningen af velfærdsstaten efter 2. verdenskrig. Skønt Pedersens analyser vedrører den danske velfærdsstat, kan bogens pointer anvendes til forståelse af tilsvarende træk ved andre af de vestlige velfærdsstater ikke mindste de nordiske, der har afgørende lighedspunkter. Selvom Pedersen associerer begrebet konkurrencestat til marxistisk statsteori og fører begrebet tilbage til begyndelsen af 1990erne, hvor bl. a. Philip Cerny skrev om the Competition State, fremstår Pedersens introduktion af begrebet i en dansk kontekst dog som resultatet af Pedersens selvstændige analyse af de forandringer, der er sket i samfundet siden 2. verdenskrig. Pedersen beskriver velfærdsstaten som et politisk kulturelt projekt, som for alvor vandt frem som ide og organisering efter 2. verdenskrig. Velfærdsstaten skulle forebygge ulighed og forarmelse og deraf følgende ekstremisme og var bygget på en moralsk og eksistentiel opfattelse af fremtidens menneske. Midlet var social lighed gennem dannelse til demokrati og gennem beskyttelse af borgerene mod den internationale konkurrences sociale konsekvenser som f.eks. massearbejdsløshed. Pedersens ærinde er således at vise, at skreddet fra velfærdsstat til konkurrencestat ikke blot vedrører den politiske økonomi, men også den politiske kultur, hvilket medfører dybtgående ændringer i velfærdsstaternes værdier og menneskesyn. Velfærdsstatens værdier var solidaritet, omsorg for de svageste og lighed for alle i forhold til samfundsmæssige goder som uddannelse og sundhed. I konkurrencestaten hersker ideen om det opportunistiske menneske. Her 154 Michael 2 / 2015

3 er den enkelte ansvarlig for sit eget liv og fri til at realisere sine egne behov. Det skyldes blandt andet velfærdsstatens høje omkostningsniveau og tilpasningen til «den globale orden» (3 s ). Dette indebærer, at velfærdsstatens institutioner reduceres og effektiviseres med henblik på at fremme nationens konkurrenceevne på det globale marked. Det er Pedersens påstand, at konkurrencestatens overordnede mål er det samme som velfærdsstatens, nemlig at sikre velstand for borgerne og dermed skabe stabilitet og fred. Men strategien er ændret: Nu gælder det ikke om at beskytte borgerne mod konsekvenserne af global konkurrence, men om at mobilisere borgerne i bestræbelserne på at styrke nationens konkurrenceevne i den globale konkurrence. Den opportunistiske og selvrealiserende person er altså ikke et mål i sig selv, men er det nye middel til at opnå det fælles bedste: at sikre nationens overlevelse i den globale konkurrence. Til forskel fra Jensen og Højrup (4), som også diskuterer forandringerne i velfærdsamfundet med henvisning til Philip Cerny s beskrivelse af the Competition State, tager Pedersen således den politiske argumentation om, at den danske udgave af konkurrencestaten er udviklet i bestræbelserne på at sikre velfærdssamfundet, til efterretning. Pedersen er lang fra den første, som peger på, at velfærdsstatens offentlige institutioner de seneste 2-3 årtier er blevet ændret gennem en lang række af reformer og reformideer, hvoraf New Public Management har været en af de helt centrale (5). Pedersen peger som mange andre på, at neoliberalismen indtager en dominerende rolle i den globale politik, også på trods af den økonomiske krise i begyndelsen af dette årtusinde. Men Pedersens bidrag til diskussionerne er, at han ikke stopper ved en kritik eller diskussion af New Public Management. Skønt Pedersen således anlægger et politisk økonomisk perspektiv og specielt interesserer sig for, hvordan tilpasningen til udviklingen i den globale økonomi foregår, er han ikke blot optaget af at analysere og beskrive økonomiske reformer og styringskoncepter, men af at vise, at økonomisk tænkning hænger snævert sammen med kultur og værdier. Således er bogens vigtigste pointe, at nutidens internationale konkurrence er anderledes end efterkrigstidens: der er en menneskeforståelse og en markedsforståelse til forskel. Økonomi og værdier hænger sammen, og der har altid hersket en værdikamp. Det nye ved konkurrencestaten er, at værdikampen underordnes den samfundsøkonomiske forestilling. Idealet om den eksistentielle person erstattes af idealet om den opportunistiske person, og ideen om den uerstattelige eksistens erstattes af ideen om den rationelle og egennyttige eksistens. De samfundsmæssige fællesskaber skabes ikke gennem demokratisk deltagelse, men gennem arbejdet. Makt og omsorg 155

4 Værdier som lighed, fællesskab, solidaritet og omsorg for næsten fortrænges (delvist) af forestillinger om, at mennesker er drevet af egne interesser og motiveret af tilskyndelser og incitamenter, der stimulerer personen til selvrealisering gennem arbejdet. Tabel 1 illustrerer vores udlægning af forskelle i velfærdsstatens og konkurrencestatens værdier. Det er vigtigt at understrege, at Pedersen taler om en delvis transformation. Det er ikke påstanden, at velfærdsstatens værdier er erstattet af konkurrencestatens, men at der sker en forskydning, og at der finder en værdikamp sted. Tabel 1: Træk ved velfærdsstat og konkurrencestat. Frit efter Pedersen Velfærdsstaten Beskytter befolkningen Lighed, fællesskab, solidaritet og omsorg for næsten Den eksistentielle person Dannelse Fællesskab gennem deltagelse i demokratiske processer Re-aktivt sundhedsvæsen Konkurrencestaten Mobiliserer befolkningen Den enkelte er ansvarlig for sit eget liv og fri til at realisere egne behov Den opportunistiske person Kompetenceudvikling Selvrealisering gennem arbejde Pro-aktivt sundhedsvæsen Pedersen beskriver hvorledes staten og dens institutioner er blevet tilpasset konkurrencestatens samfundsøkonomiske forestilling. De offentligt ansatte skal arbejde så effektivt som muligt og gøre det med den højest mulige produktivitet, samtidig med at det, de producerer, skal have optimal effekt på de private virksomheders konkurrenceevne. For at bringe det offent lige ressourceforbrug under kontrol er økonomistyringen søgt centraliseret gennem en lang række statslige reorganiseringer. Statens legitimitet opnås ikke, som det tidligere var tilfældet, gennem borgernes medbestemmelse og parternes inddragelse, men ved dens evne til at skabe konkurrence og til effektivt at udnytte de ressourcer, der er stillet den til rådighed. Med folkeskolen som eksempel viser Pedersen, hvordan konkurrencestatens behov for, at borgeren står til rådighed og bidrager til at styrke nationen i den globale konkurrence, kan aflæses i skolepolitikken. En tilsvarende analyse af udviklingen i sundhedsvæsenet vil givetvis vise tilsvarende mønstre, idet konkurrencestaten vedrører alle samfundets institutioner. Helt overordnet søger konkurrencestaten, ifølge Pedersen, aktivt at mobilisere befolkningen og virksomhederne i at deltage i den globale konkurrence, at gøre den enkelte 156 Michael 2 / 2015

5 ansvarlig for sit eget liv og at fremme dynamik gennem «den uendelige reform» (3 s. 12 og s. 206). Det betyder bl.a., at befolkningen i højere og højere grad skal tage ansvar og være selvforvaltende i forhold til egen sundhed, og at sundhedsvæsenet skal være proaktivt i stedet for reaktivt i forhold til befolkningens sundhed. Sundhedsprofessioner og borgere Historisk tilbageblik På baggrund af Pedersens samfundsdiagnose vil vi nu vende os til spørgsmålet om magt og omsorg og diskutere, hvordan velfærdsstatens delvise transformation til konkurrencestat påvirker forholdet mellem patienter og sundhedsprofessionelle, og hvilke nye typer af spørgsmål om magt og omsorg dette rejser. For at tydeliggøre på hvilke måder forholdet er under forandring, må vi først se på, hvad der historisk set har kendetegnet sundhedsprofessionerne. I takt med udviklingen af velfærdsstatens institutioner fra midten af det 20. århundrede voksede en række, hovedsagligt kvindelige, erhverv frem. Mange af disse har efterhånden opnået professionsstatus og benævnes ofte som velfærds-, omsorg-, relations- eller semiprofessioner (6, 7, 8). Når vi i det følgende anvender ordet sundhedsprofessionelle, refererer vi til disse erhverv. Der hersker langt fra enighed om, hvad professioner er, og hvordan de kan beskrives. Dog har de såkaldte professionsvenlige teorier haft en afgørende betydning for den generelle forståelse af professioners rolle. Disse teorier hæfter sig ved professionernes samfundsstabiliserende funktioner, som for de klassiske professioners vedkommende drejede sig om sundhed (læger), lov og ret (jurister) og sandhed (præster). Med professionaliseringens 2. og 3. bølge (11) fulgte blandt andet opgaver som dannelse (bibliotekarer), opdragelse (pædagoger), uddannelse (lærere), pleje og omsorg (sygeplejersker) osv. Professioner har historisk set været karakteriseret ved, at de har varetaget deres opgaver og ansvar gennem forvaltning af specialiseret kundskab i en kollegial organiseringsform og med en politisk legitimitet til at gennemføre et samfundsopdrag gennem udøvelse af professionel dømmekraft også kaldet fagligt skøn (9). Professionerne har endvidere haft et samfundsmæssigt mandat, som for en dels vedkommende har været udtrykt gennem statsautorisation. Hertil kom en høj grad af autonomi i arbejds tilrette læggelse, udførelse og kvalitetsvurdering. Mange professionsteorier beskriver professionernes virksomhed som præget af altruisme og tillid i forholdet mellem den professionelle og borgeren. Endelig vil vi nævne, at den specialiserede viden, som professionerne har bygget deres virke på, historisk set har været monopoliseret eller i al fald beskyttet og præget af et særligt professionelt sprog, som har gjort det utilgængeligt for menigmand. Makt og omsorg 157

6 Disse træk ved professionerne har givet anledning til beskrivelser af det professionelle arbejde som magtfuldt: at være forvalter af en særlig viden og have retten til ud fra denne viden at afgøre, hvad der er det bedste for den anden (10). Altruismen er altså nært forbundet med magt, og forholdet mellem professionel og borger kan dermed også beskrives som præget af paternalisme, asymmetri og formynderi. Dette ændrer dog ikke ved, at der generelt set har været en positiv opfattelse af professionerne, både hvad angår deres stabiliserende samfundsbidrag og uegennyttige relation til borgeren. Ikke mindst inden for professionerne selv er en sådan selvforståelse udbredt, og det er vores opfattelse, at sundhedsfaglige diskussioner om omsorg og magt ofte foregår inden for rammerne af denne forståelse af professioner. Ikke desto mindre er denne opfattelse i de senere år kommet under pres, og professionerne er kommet i en «responsiv» rolle (6), idet patienter, pårørende, politikere, administratorer, medier og interesseorganisationer i stigende grad forventer, at de professionelle viser større respekt for borgerne og deres behov og på baggrund af deres faglige viden indgår i forhandlinger om, hvordan opgaverne løses bedst. Således er det ikke blot det medicinske hegemoni, som er blevet udfordret af de nye sundhedsprofessioner. I de senere år har de tekniske professioner (11) bestående af højtuddannede vidensarbejdere inden for teknologi, finans og ledelse organiseret sig i faglige organisationer og hævdet samfundsmæssig legitimitet med henvisning til, at de varetager vigtige funktioner i forhold til at sikre f.eks. organisatorisk effektivitet, styring af offentlig budgetlægning og national konkurrenceevne. Denne forskydning af indflydelse og dermed svækkelse af sundhedsprofessionernes relative magt, fik næsten symbolsk udtryk i 2007, da den første ikke-lægelige chef for Sundhedsstyrelsen i Danmark blev udpeget. Den nye chef var cand. scient. pol. (4). Disse forskydninger i professionernes relative magt er i nogen grad foregrebet af de såkaldte kritiske professionsteorier, som ikke har fokuseret på forholdet mellem den professionelle og borgeren, men på professionernes indbyrdes styrkeforhold og deres rolle i forhold til andre grupper i samfundet (12). De kritiske professionsteorier ser professionalisering som en erhvervsgruppes strategi til at tilkæmpe sig en samfundsmæssig position. Gennem blandt andet krav om formaliseret uddannelse, autorisation og kundskabsmonopol har professionerne tilkæmpet sig kontrol over et område ved at udelukke andre fra adgang til det arbejdsområde og til de goder, der følger med. Professionerne har dog mistet deres relative prestige i takt med, at flere og flere har fået tilkæmpet sig et højt uddannelsesniveau og professionsstatus. Kritiske stemmer har spurgt, om professionerne, i deres iver 158 Michael 2 / 2015

7 efter at opnå prestige, har været sig deres ansvar bevidst. Argumentet er, at de forvalter store samfundsressourcer og tager beslutninger, som griber ind i menneskers liv, og at de under påberåbelse af altruistiske motiver i lige så høj grad har været optaget af at varetaget egne interesser. I takt med velfærdssamfundets økonomiske ekspansion har sådanne spørgsmål lagt pres på professionerne og deres virke. Tilbage til nutiden og spørgsmålet om magt og omsorg Med denne karakteristik af professionerne og Ove Kaj Pedersens påstand om, at velfærdsstatens delvise transformation til konkurrencestat er et vilkår, som vi ikke kan komme udenom, vender vi nu tilbage til spørgsmålet om magt og omsorg og spørger: hvordan kommer disse ændrede forhold til udtryk i forhold til professionerne specielt hvad angår magt og omsorg? Vi vil i det følgende pege på to træk, som vi mener er helt centrale: På makroniveau er professionerne i den klassiske forstand under forandring, og deres samfundsmæssige magt er svækket. På mikroniveau er relationen til borgeren eller patienten ændret fra at gøre det, som patienten ikke magtede, til at støtte patienten til at magte det selv og dermed udøve aktivt «patientskab» (13). Her skal vi igen understrege, at der ikke er tale om, at velfærdsstatens værdier er erstattet af konkurrencestatens, men at balancen imellem dem i disse år forskydes. Dermed udfolder omsorgsarbejdet sig i et spændingsfelt mellem konkurrerende værdier. Når vi i det følgende peger på de to træk, som vi mener er helt centrale, når vi skal belyse spørgsmålet om, hvordan de ændrede forhold kommer til udtryk i forhold til det sundhedsprofessionelle arbejde, er det således væsentligt samtidig at gøre opmærksom på, at velfærdsstatens forståelse af den professionelle og relationen mellem sundhedsprofessionel og patient fortsat i nogen grad er gældende. Svækkelse af professionernes samfundsmæssige magt Der er ingen tvivl om, at konkurrencestatens strategi om at mobilisere befolkningen og samfundets institutioner til at indgå i den globale konkurrence har betydet en svækkelse af professionernes autonomi og position (14, 15). I Danmark sker dette gennem en øget politisk styring som f.eks., kvalitetsreformen af hele den offentlige sektor og et stigende dokumentationskrav til de professionelle. Professionernes autonome ret til at tilrettelægge arbejdet og vurdere kvalitet er i høj grad udfordret af eksterne krav i form af akkreditering, kvalitetsmodel, vedvarende effektiviseringskrav (16) og omorganiseringer af sundhedsvæsenets opgaver (17). De offentlige institutioner forvaltes gennem mål- og rammestyring med en tendens til, at Makt og omsorg 159

8 målfastsættelsen sker fra overordnet politisk hold. Samtidig inddrages de offentlige institutioner i højere grad som medansvarlige for nationens konkurrenceevne. Den offentlige sektors institutioner er således ikke blot udfordret økonomisk; de bliver også i stigende grad gjort medansvarlige for nationens konkurrenceevne. Sundhedssektoren skal ikke alene mobiliseres til selv at være mere effektiv og produktiv ved at producere bedre og flere sundhedsydelser; den skal også bidrage til at mobilisere befolkningen i den globale konkurrences navn. Samtidig peger flere forskere på, at det offentlige sundhedsvæsen i stigende grad udfordres af, at det kun udgør én af flere spillere på sundhedsmarkedet (14, 18). Sundhed vil i stigende grad udgøre et marked for kommercielle virksomheder, og befolkningen vil i stigende grad blive tilbudt sundhedsydelser direkte fra private aktører og dermed udenom de offentligt ansatte sundhedsprofessionelle. Der er således mange samtidige interesser og bevægelser, der driver udviklingen frem og forårsager ændringer i de sundhedsprofessionelles rolle. I den offentlige debat, som også de sundhedsprofessionelle deltager i som borgere, stilles der krav om, at de offentlige institutioner kan godtgøre deres prioriteringer og virke. Den almindelige borger, som er mindre autoritært indstillet end tidligere generationer borgere, forventer således i stigende grad at blive mødt som ligeværdig i et fleksibelt og serviceorienteret sundhedsvæsen. Denne demokratiseringstendens gælder også de professionelles særlige viden (vidensmonopolet), der i kraft af befolkningens generelt høje uddannelsesniveau og internettets udbredelse er blevet tilgængelig på en helt anden måde end tidligere. Dermed er professionernes rolle som dem, der vidste bedst og dermed havde autoritet, også udfordret. De samme forhold, som har forårsaget disse ændringer i professionernes samfundsmæssige prestige og magt, har også betydning for de professionelles rolle på mikroniveau, idet forholdet mellem borger og sundhedsprofessionel også er under forandring. Ansvarliggørelsen af den enkelte og det aktive patientskab Som nævnt peger Ove Kaj Pedersen på, at et af de centrale træk ved konkurrencestaten er, at den søger at mobilisere den enkelte og gøre denne ansvarlig for sit eget liv. Samtidig iværksættes tiltag til at gøre sundhedsvæsenet mere proaktivt med forebyggende indsatser. Det betyder, at den sundhedsprofessionelles rolle i stigende grad bliver at vejlede, motivere og hjælpe den enkelte til at magte rollen som patient. Denne politisk initierede tendens er blevet mulig og understøttes af udviklingen i den medicinske forskning. Den fremtrædende engelske pro- 160 Michael 2 / 2015

9 fessor i sociologi, Nicolas Rose, beskriver i lighed med Pedersen en tendens til, at kravet til individernes ansvar for at forvalte deres egne anliggender intensiveres i de vestlige demokratier. I bogen «Livets politik» (18) kobler Rose ikke kun den tendens til ændringer i den globale økonomi, men er specielt optaget af udviklingen i og kommercialiseringen af den medicinske forskning. Rose tager afsæt i et skifte i de sundhedspolitiske mål: I det 18. og 19. århundrede var målet en sund befolkning. Sundhedspolitikken var optaget af fødsels- og dødsrater, sygdomme, epidemier, kontrol med vand, kloakering, fødevarer, gravpladser og boligforhold. Til forskel herfra er vore dages sundhedspolitik optaget af at forme og optimere menneskets vitalkapacitet. Dermed har vi, ifølge Rose, bevæget os ind i det, han kalder den biologiske ansvarligheds tidsalder, idet udviklingen i den biomedicinske forskning har gjort, at vi i stigende grad er begyndt at forholde os til os selv som somatiske individer. Dette gælder for eksempel hjernen, som vi, i takt med udviklingen i den biomedicinske forskning, er begyndt at forstå som et organ på molekyleniveau og dermed på lige fod med andre organer. Sygdomme, som tidligere blev forklaret med henvisning til psykologiske eller sociale belastninger, forklares nu med henvisning til molekylære tilstande. Dette fritager dog ikke den enkelte for ansvar tværtimod. Biologi er ikke blot skæbne, men også en mulighed. At opdage det biologiske grundlag for en sygdom er ikke at resignere over skæbnen, men at åbne for et håb, som ikke blot knytter sig til eksperternes sofistikerede interventioner, men også til at den enkelte tager de nødvendige forholdsregler, der skal til for at en sygdomsdisposition ikke udvikler sig til egentlig sygdom. Denne fordring til den enkelte om at forholde sig proaktivt til sundhedsrisici kalder Rose for en «somatisk etik» (18 s ). Somatiseringen af etikken udstrækker sig også til sindet: De molekylære fænomener betragtes som determinanter for menneskers sindsstemninger, ønsker, personligheder og patologier. Og menneskers adfærd forsøges formet gennem forskellige tiltag, som Rose kalder en «ethospolitik» (18 s. 56). Ethospolitik beskæftiger sig med selv-teknikker, ved hjælp af hvilke mennesker bør vurdere og handle i forhold til sig selv og gøre sig selv bedre, end de er. Dette sker under vejledning af alle former for terapeuter, eksperter og konsulenter. Dette drives blandt andet frem af den stigende kapitalisering af lægevidenskaben og en stigende økonomisk interesse, som er orienteret mod optimeringsmål. Alt dette betyder, at det «biologiske borgerskab» (18 s. 179) er ved at tage form. Sundhedsoplysning og biologisk uddannelse af borgeren er en national prioritet, som skal gøre borgeren bedre i stand til at engagere sig og handle aktivt i forhold til sig selv. At udøve borgerskab er at være aktiv. Makt og omsorg 161

10 Grænserne mellem offentlige og private interesser udviskes, og den faktiske eller potentielle patient må prøve at forstå sin sygdom, samarbejde med sundhedsprofessionelle for at nå frem til det bedste behandlingsprogram, engagere sig i selvteknikker for at fremme restitutionsprocessen og indtage den forebyggende, optimerende eller behandlende medicin, som anbefales. En af Roses pointer er, at de biologiske forestillinger om borgerskab ikke blot kommer ovenfra ; dvs. fra politikere og sundhedsprofessionelle. De kommer også nedefra : dvs. fra befolkning, patientorganisationer mv. i form af f.eks. krav om behandling eller støtteforanstaltninger. Således vokser det biologiske borgerskab frem i et komplekst samspil mellem regeringernes rationaler, industriens interesser, forskeres interesser, patientorganisationers interesser osv. I den biologiske ansvarligheds og den somatiske etiks tidsalder er det altså i stigende grad den enkeltes ansvar at vedligeholde og optimere sin sundhed til gavn for nationen, mens det er de sundhedsprofessionelles opgave at støtte, coache og motivere mennesker til at påtage sig dette ansvar. I Danmark ser vi Roses pointer afspejlet i politiske strategier, som i høj grad fokuserer på den enkeltes ressourcer (health literacy) og livsstil (KRAM-faktorer) (19) som afgørende for sygdomsudvikling og -mestring, og som stimuleres af industri og andre interessenter, som patientforeninger og andre interesseorganisationer, der ser henholdsvis nye markeder og muligheder for indflydelse for deres medlemmer. Nye former for magt og omsorg på det relationelle niveau Hvad er det så for en omsorg, der skal ydes, og hvad er det for en magt, man udøver som professionel i konkurrencestaten og den somatiske etiks tidsalder? Vi har indtil nu peget på, at forskellen fra tidligere består i, at professionernes magt på makroniveau er svækket, og at vægten i de sundhedsprofessionelles rolle på mikroniveau ændres fra at handle og tage beslutninger på vegne af patienterne til at påvirke og styrke patienterne til selv at kunne handle og tage beslutninger for derigennem at kunne påtage sig et aktivt patientskab og med mange andre interessenter, som f.eks. producenter af teknologier til træning, selvmonitorering og selvbehandling, som medspillere. Den sundhedsprofessionelle indgår altså som en væsentlig aktør i velfærdsstatens delvise transformation, idet opgaven er at få borgeren eller patienten til at påtage sig det aktive patientskab og at magte rollen som patient; herunder at tilrettelægge borgerens kontakt med sundhedsvæsenet, så den enkeltes og dennes netværks ressourcer bringes i anvendelse i så høj grad som muligt. Fordringen til den sundhedsprofessionelle er altså ikke længere i så høj grad at tage vare på den anden, men at motivere og styrke 162 Michael 2 / 2015

11 den anden til at tage vare på sig selv. Med en omskrivning af Løgstrups etiske fordring, som Kari Martinsen i en lang række centrale sygeplejefilosofiske tekster har behandlet, kan man sige, at den etiske fordring til de sundhedsprofessionelle i dag ikke i så høj grad kommer af, at man har noget at den andens liv i sin hånd, men at man skal støtte den anden i at tage sit liv i egne hænder. Det er vores påstand, at den sundhedsprofessionelles rolle dermed ikke er mindre magtfuld end tidligere, men magten kommer til udtryk på en ny måde. Den magt, som var forbundet med den klassiske forståelse af professionerne, hvor den professionelle havde rollen som ekspert og dermed den, der vidste bedst, er svækket. Det betyder imidlertid ikke, at deres virke er mindre forbundet med magt. Sundhedsprofessionerne er i høj grad spundet ind i magtrelationer og indgår i lige så høj grad som tidligere i den statslige styring af befolkningen. Mange har med inspiration fra Michel Foucault (20, 21) analyseret, hvorledes den statslige styring i de moderne demokratier opererer som en blød, disciplinerende og subtil magtform uden synlig magtanvendelse (22, 23). Denne pastorale eller governmentale styring, mener vi, er fortsat en væsentlig styringsteknologi, men målet for styringen har ændret sig. Mens målet for velfærdsstatens styring var befolkningens velfærd, er målet for konkurrencestatens styring at sikre statens konkurrence evne. Hvor det i velfærdsstaten handlede om at opdrage den enkelte til at gøre sin pligt og kræve sin ret i forhold til fællesskabet, handler det i konkurrencestaten om at optimere sit bidrag til fællesskabet for at kunne bidrage til statens konkurrenceevne. De mange teknologiske hjælpemidler, som udvikles med henblik på at øge menneskers selvforvaltning stiller sammen med politiske og organisatoriske værdier og idealer om øget patientinvolvering krav til den enkelte patients egen aktivitet og (med)ansvar. Således er det fortsat meningsfuldt at betragte sundhedsvæsenets aktører som moderne hyrder, hvis opgave det er at lede mennesker til at lede sig selv (24). Som sådan bryder konkurrencestaten ikke afgørende med styringsmekanismerne i det moderne, demokratiske styreform, men er snarere med til at intensivere den. Udviklingen af nye patientroller og idealer kan dog også ses som udtryk for en reel demokratisering af de offentlige institutioner, som ikke knytter sig direkte til konkurrencestaten, men som måske i højere grad kan tilskrives en generel bestræbelse på at udligne sociale forskelle gennem uddannelse til alle. Således er målet med konkurrencestaten, som tidligere nævnt, ikke afgørende forskelligt fra velfærdsstatens: at skabe social og økonomisk stabilitet og undgå ekstremisme. Der er mange tegn på, at tidligere tiders autoritære forhold er under opblødning, og at forholdet mellem professio- Makt og omsorg 163

12 nelle og borgere er mere ligeværdigt, inddragende og serviceorienteret. Ej heller er der tvivl om, at mange vil befinde sig meget bedre med den nye, aktive patientrolle, som på mange måder kan ses som frigørende i forhold til tidligere tiders passive og umyndiggørende rolle, og som passer til den måde, borgere i konkurrencesamfundet dannes til selvansvarlige borgere. Men selvom mange borgere må forventes at befinde sig godt med en aktiv patientrolle, mener vi, at der er forskel på at blive inddraget og respekteret som borger i demokratiserede institutioner og at blive pålagt rollen som selvforvaltende patient med ansvaret for egen skæbne. Det er vores vurdering, at det langt fra er alle borgere eller patienter, der kan imødekomme samfundets forventninger om at magte denne form for patientrolle. Mange vil af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke være i stand til at tage ansvaret selv. Der kan lægges stort pres på patienterne og deres netværk, når de fordres større ressourcer, selvstændighed, viden, ansvar og overblik, end de er i besiddelse af (25, 26). Det betyder, at på trods af ændringerne i relationen med borgerne vil diskussionen om professionel paternalisme givetvis fortsat være aktuel, blot i en ny form. Og der vil fortsat være behov for kompenserende sygepleje (27) og svag paternalisme (2, 28). Nye fordringer til professionerne Hermed er vi kommet frem til at konkretisere, hvilke nye faglige og videnskabelige spørgsmål i relation til omsorg og magt inden for sundheds- og sygeplejeområdet, som professionerne må forholde sig til. Meget tyder på, at de økonomiske forhold fortsat vil spille en væsentlig rolle i sundhedsvæsenets udvikling. F.eks. har den danske professor i uddannelsesforskning Katrin Hjort i sin seneste bog (14) argumenteret for, at selve det affektive arbejde det vil sige arbejdet med mennesker er på vej til at blive et nyt område for en kommercialisering, som vi kun har set begyndelsen til. Det stiller nye fordringer til de professionelles etiske refleksivitet og kritiske diskussion af perspektiverne i dette nye vilkår for arbejdet med mennesker. Derfor mener vi, at der er behov for at rette fokus på betydningen af de samfundsmæssige bevægelser og mekanismer og konsekvenserne for mennesker. Det er f.eks. nødvendigt at re-aktualisere de etiske diskussioner inden for sygepleje og sygeplejeforskning og at opruste interessen for etiske spørgsmål på makroniveau. Hidtil har de etiske diskussioner primært fokuseret på etiske spørgsmål og dilemmaer vedrørende den enkelte og det relationelle forhold mellem borgere og sundhedsprofessionelle. Disse vil fortsat være aktuelle ikke mindst i lyset af intensiveringen af anvendelsen af de bløde magtformer, som udbredes med henblik på at øge patienters selvforvaltning. Vi mener, det desuden bliver vigtigt at styrke de sundhedspro- 164 Michael 2 / 2015

13 fessionelles opmærksomhed på de samfundsmæssige udfordringer med henblik på at kunne forholde sig analytisk og refleksivt til de samfundsmæssige transformationer og at påpege effekterne af disse for patient- og befolkningsgrupper. Det betyder, at sundhedsprofessionelle også må kunne forholde sig til og argumentere for økonomiske konsekvenser af sundhedsmæssige problemstillinger. Litteratur 1. Martinsen K. Omsorg, sykepleie og medisin: historisk-filosofiske essays. Oslo: Tano; Martinsen K. Fra Marx til Løgstrup: om etikk og sanselighet i sykepleien. Oslo: Tano; Pedersen OK. Konkurrencestaten. København: Hans Reitzel; Højrup T, Jensen UJ. Moderne fællesgoder eller postmoderne kynisme? Mellem velfærdsstat og konkurrencestat i teori og praksis. I: Thorgaard K, Nissen M, Jensen UJ (red.) Viden, virkning og virke forslag til forståelse af velfærdspraksis. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag Greve C. Reformanalyse. Hvordan den offentlige sektor grundlæggende er blevet forandret i 00 erne. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag; Hjort K. De professionelle: forskning i professioner og professionsuddannelser. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag; Rask Eriksen T, Jørgensen A. (red.) Professionsidentitet i forandring. København: Akademisk Forlag; Moos L, Krejsler J, Fibæk Laursen P. (red.) Relationsprofessioner: lærere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere og mellemledere. København: Danmarks Pædagogiske Universitet; Grimen H, Molander A. Profesjon og skjønn. I: Molander A, Terum LI (red.) Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget; Molander A, Terum LI. Profesjonsstudier en introduktion. I: Molander A, Terum LI (red.) Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget; Rasmussen M. Læring og vejledning i praksis. København: Akademisk Forlag; Fauske H. Profesjonsforskningens faser og stridsspørgsmål. I: Molander A, Terum LI (red.) Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget; Kjær P, Reff A. Ledelse gennem patienten: nye styringsformer i sundhedsvæsenet. København: Handelshøjskolens Forlag; Hjort K. Det affektive arbejde. Frederiksberg: Samfundslitteratur; Riiskjær E. Patienten som partner: en nødvendig idé med ringe plads. Odense: Syddansk Universitetsforlag; Vallgårda S, Krasnik A. (red.) Sundhedsvæsen og sundhedspolitik. København: Nota; Pedersen KM, Petersen NC. (red.) Fremtidens hospital. København: Munksgaard; Rose N. Livets politik: biomedicin, magt og subjektivitet i det 21. århundrede. 1. udgave. Virum: Dansk Psykologisk Forlag; Juel K, Sørensen J, Brønnum-Hansen H. Risikofaktorer og sundhed i Danmark. Udarbejdet for Statens Sundhedsstyrelse af Danmarks Institut for Folkesundhed; Makt og omsorg 165

14 20. Foucault M. Discipline and punish: the birth of the prison. New York: Vintage; Foucault M. Governmentality. I: Burchell G, Gordon C, Miller P (red.) The Foucault effect: Studies in Governmentality. London: Wheatsheaf; Frederiksen K. Uddannelse til ordentlighed: at lære sygepleje gennem 200 år. Ph.D.-afhandling. 1. udgave ed. Viborg: PUC; Frederiksen K, Kristensen JE. Når udviklingsmuligheder bliver til udviklingstvang udvikling som pædagogisk, eksistentiel og økonomisk mantra. I: Bjerg K, Bønløkke M, Kobow E, Zeitler U (red.) Perspektiver på udvikling. Århus: Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt; Knutsen I, Ruud, Foss C. Caught between conduct and free choice a field study of an empowering programme in lifestyle change for obese patients. Scand J Caring Sci ;25(1): Sahlsten MJ, Larsson IE, Plos K, Lindencrona CS. Hindrance for patient participation in nursing care. Scand J Caring Sci ;19(3): Danske patienter. (besøgt 29. januar 2015). 27. Orem DE. Nursing: Concepts of Practice. 2. udgave. New York: McGraw-Hill; Martinsen K. Omsorg i sykepleien en moralsk udfordring I: Fokus på sygeplejen, Munksgaard; Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen Institut for folkesundhed Aarhus Universitet 166 Michael 2 / 2015

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier.

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier. Indledning I formålsparagraffen står der, at folkeskolen skal forberede eleverne på livet i et samfund med frihed, ligeværd og demokrati. Det gøres ved bl.a. at give dem medbestemmelse og medansvar i forhold

Læs mere

Relationel velfærd. Johs. Bertelsen. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Relationel velfærd. Johs. Bertelsen. Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Relationel velfærd Johs. Bertelsen Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Relationel velfærd - at tage ansvar for hinanden.. Det nye er, at man gør det til en metode

Læs mere

Om folkeskolens kerneopgave og styring

Om folkeskolens kerneopgave og styring Om folkeskolens kerneopgave og styring Odder torsdag d. 5. februar 2015 Den politiske kultur i DK Ove K Petersen (2011) Nationalstat 1870 erne ca. 1940 Velfærdsstat ca. 1945 1990 erne Subjekt Individ Person

Læs mere

At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten

At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten At skabe en professionel ansvar og autonomi i velfærdsstaten Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk, metodisk

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Nye sociale teknologier i folkeskolen

Nye sociale teknologier i folkeskolen Nye sociale teknologier i folkeskolen kampen om dannelsen Lejf Moos (red.), Karen B. Braad, Klaus Kasper Kofod, Per Fibæk Laursen, Lars Holm, John Krejsler, Niels Kryger, Birte Ravn, Hanne Knudsen, Kirsten

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Moralsk ansvar og menneskesyn -i en velfærdsstat under forvandling

Moralsk ansvar og menneskesyn -i en velfærdsstat under forvandling Moralsk ansvar og menneskesyn -i en velfærdsstat under forvandling Uffe Juul Jensen Professor i filosofi Center for Sundhed, Menneske og Kultur Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Et nutidsbillede:

Læs mere

Professionen i professionen

Professionen i professionen Professionen i professionen Har modsatrettede tendenser mellem moderniseringen af den offentlige sektor og sundhedsprofessionerne betydning for de teoretiske undervisere på professionshøjskolerne? Hvordan

Læs mere

DET AFFEKTIVE ARBEJDE nye udfordringer til professionelle og professionsuddannelser

DET AFFEKTIVE ARBEJDE nye udfordringer til professionelle og professionsuddannelser DET AFFEKTIVE ARBEJDE nye udfordringer til professionelle og professionsuddannelser Katrin Hjort Professor Syddansk Universitet Dansk-Norsk Konference DET AFFEKTIVE ARBEJDE: Arbejdet med at understøtte

Læs mere

Den danske gymnasielov 2005

Den danske gymnasielov 2005 Den danske gymnasielov 2005 Stk. 5: Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-styre. Undervisningen

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Samskabelse set fra De frivillige sociale organisationer Johs. Bertelsen Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

Samskabelse set fra De frivillige sociale organisationer Johs. Bertelsen Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer Samskabelse set fra De frivillige sociale organisationer Johs. Bertelsen Frivilligt Forum Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer 2. Formål Foreningens formål er: - at fastholde og fremme

Læs mere

til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter hele skolens dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværdighed og demokrati.

til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter hele skolens dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværdighed og demokrati. Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige

Læs mere

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet

ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET. Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet ÅRSTRÆF I KOST OG ERNÆRINGSFORBUNDET Janne Gleerup, Adjunkt, Roskilde Universitet DAGENS PROGRAM 10.15-11.00 Hvilken fagforening vil vi være? (Oplæg ved Janne) 11.00-11.30 Gruppediskussioner ved bordene

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital

Anette Lund, HC Andersen Børnehospital FAMILIE AMILIE-CENTRERET SYGEPLEJE 1 Undervisning sygeplejerskeuddannelsen Valgmodul 13 D. 30 august 2011 Anette Lund, HC Andersen Børnehospital INDHOLD Hvorfor tale om familiecentreret sygepleje Baggrund

Læs mere

Udfordringerne i tværprofessionelt samarbejde

Udfordringerne i tværprofessionelt samarbejde Gerontologisk Årskonference November 2016 Udfordringerne i tværprofessionelt samarbejde Sine Lehn-Christiansen Ph.d., Lektor, Uddannelsesleder, Forskningsgruppeleder Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser... 65

2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser... 65 Indhold Søren Kaj Andersen: Indledning................ 11 DEN ANALYTISKE FORANKRING 1 Sverre Raffnsøe: Fra forskning som facit og forudsigelse til forskning som udforskning og udfordring. En analyse af

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet

Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet Ledelseskrise i konkurrencestaten? Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, Københavns Universitet dagsorden Ledelse og ledelsesrum Fra enevælde til konkurrencestat Velfærdsstatens udvikling Værdikonflikten mellem

Læs mere

Spændingsfeltet mellem leder og frontlinjepersonale i velfærdsstaten

Spændingsfeltet mellem leder og frontlinjepersonale i velfærdsstaten Spændingsfeltet mellem leder og frontlinjepersonale i velfærdsstaten Simon Laumann Jørgensen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet simonl@dps.aau.dk Hvorfor støder ledelsesstrategier og ikke mindst

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Viden, virkning og virke

Viden, virkning og virke Keld Thorgaard, Morten Nissen og Uffe Juul Jensen (red.) Viden, virkning og virke forslag til forståelser i sundhedspraksis DEL 1: OG HER ER SIKKERT KAPITEL 1 2 HER STÅR FORFATTER I VERSALER OG 60 PCT.

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Lektor, cand. pæd. Peter Rod

Lektor, cand. pæd. Peter Rod Lektor, cand. pæd. Peter Rod Det frie valg i velfærdsydelsen NPM - DRP I det postmoderne samfund flyder den liberale økonomis principper om de frie markedskræfter udover den offentlige sektor. Strukturreformen

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Kvalitet i regionerne

Kvalitet i regionerne Debat Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: Patienten som et aktiv den aktive patient En af regionernes store udfordringer er - i langt højere grad end hidtil - at involvere patienterne som brugere

Læs mere

Kvalitet i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - teknisk problemløsning eller situeret omsorg?

Kvalitet i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - teknisk problemløsning eller situeret omsorg? Artikel Kvalitet i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - teknisk problemløsning eller situeret omsorg? Marie Morley Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og

Læs mere

Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27

Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27 Fra fagprofessionelle til kommunale medarbejdere? Referencer slide 27 Dagens temaer: Den historiske udvikling i korte træk. De nye krav til og rammer for fagprofessionelle jer. På vej fra fagprofessionelle

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

At skabe en professionel -coach og partner i nutidens velfærdsarbejde

At skabe en professionel -coach og partner i nutidens velfærdsarbejde At skabe en professionel -coach og partner i nutidens velfærdsarbejde Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk,

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND. Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet

MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND. Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet MIDTVEJSMØDE KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET REGION MIDTJYLLAND Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet PROGRAMMET 18.30-19.00 Faglighed på forkant Inspirationsoplæg ved Janne 19.00 19.30 Workshop

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Teknologiforståelse Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Ulla Gars Jensen Lektor Institut for Sygepleje Technucation Varighed: 2011 2015 Forskere fra 3 institutioner:

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2015 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ

Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Konkurrencestatens pædagogik en kritik og et alternativ Lærerrollen og de etiske dilemmaer SL, Vejle Marts2016 Faglig baggrund Brian Degn Mårtensson Lektor på University College Sjælland Tidl. lærer, konsulent

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Stat og sundhedssystem under forandring Velfærdsstatens interpellation: hvilken rolle spiller henholdsvis omsorg og (velfærds)teknologi?

Stat og sundhedssystem under forandring Velfærdsstatens interpellation: hvilken rolle spiller henholdsvis omsorg og (velfærds)teknologi? Stat og sundhedssystem under forandring Velfærdsstatens interpellation: hvilken rolle spiller henholdsvis omsorg og (velfærds)teknologi? Uffe Juul Jensen Center for Sundhed, Menneske og Kultur Institut

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Udfordringer for evalueringspraksis - et kritisk konstruktivt perspektiv på styring og evaluering af velfærdsindsatser

Udfordringer for evalueringspraksis - et kritisk konstruktivt perspektiv på styring og evaluering af velfærdsindsatser Udfordringer for evalueringspraksis - et kritisk konstruktivt perspektiv på styring og evaluering af velfærdsindsatser Konference - Evaluering i praksis UCL Odense, CEPRA, KLEO., BUBL, Socialpædagogerne,

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Hvad sker der med myndighedsrollen i disse år? Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso) Copenhagen Business School

Hvad sker der med myndighedsrollen i disse år? Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso) Copenhagen Business School Hvad sker der med myndighedsrollen i disse år? Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso) Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt, empirisk, metodisk og teoretisk Faglig baggrund: Antropolog

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

At se klinisk praksis med et levende blik -

At se klinisk praksis med et levende blik - ,S 01-05-2014 At se klinisk praksis med et levende blik - kan man lære det? Sine Maria Herholdt.-Lomholdt Mail: smhl@viauc.dk En historie om et par kloge studerende 2 1 Fire stemmer i højere uddannelse

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Empowerment eller differentieret inddragelse. Ph.d. lektor KSA, AAU. Maja Lundemark Andersen

Empowerment eller differentieret inddragelse. Ph.d. lektor KSA, AAU. Maja Lundemark Andersen Empowerment eller differentieret inddragelse Ph.d. lektor KSA, AAU. Maja Lundemark Andersen Præsentation og pointer Maja underviser på KSA,AAU forsker i praksisforskning og brugerperspektiver med et særligt

Læs mere

Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed. Mennesket i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed. Mennesket i centrum i et sammenhængende sundhedsvæsen Regionsrådet Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juni 2013 Ref.: EW/KES Medlems nr.: Sagsnr.: 1306-0006 Sundhedsplan - fælles ansvar for sundhed Regionsrådet har sendt forslag til Sundhedsplan-

Læs mere

Sundhedspædagogik - viden og værdier

Sundhedspædagogik - viden og værdier Sundhedspædagogik - viden og værdier EPOS LÆRERKONFERENCE 26.01.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE, AU Forelæsningens indhold I. Viden og værdier hvorfor det? II. III.

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog?

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en børnehavepædagog? I en kort artikel på næste side beretter vi om Iben, der er pædagog i børnehaven Den blå planet i Odense Kommune. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvordan medarbejderrollen som børnehavepædagog

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Synops: Oplægget vil falde i 3 dele:

Synops: Oplægget vil falde i 3 dele: Synops: Om ledelse i den kommunale verden", oplæg ved Dorthe Pedersen, på Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde, Hotel Munkebjerg, Vejle, fredag d. 15. november 2002. Oplægget vil falde i 3 dele: 1.

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Arbejdspladsen som sundhedsfremmende setting i perspektiv af social ulighed i sundhed. Holstebro Kommune 9. februar, 2012

Arbejdspladsen som sundhedsfremmende setting i perspektiv af social ulighed i sundhed. Holstebro Kommune 9. februar, 2012 Arbejdspladsen som sundhedsfremmende setting i perspektiv af social ulighed i sundhed Holstebro Kommune 9. februar, 2012 Dårlige chefer kan give blodpropper En svensk doktorafhandling påviser en direkte

Læs mere

ETIK TELEMEDICIN - ETISKE ASPEKTER AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL SKEJBY AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR BIOETIK OG NANOETIK ANDERSEN

ETIK TELEMEDICIN - ETISKE ASPEKTER AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL SKEJBY AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR BIOETIK OG NANOETIK ANDERSEN TELEMEDICIN - ETISKE ASPEKTER AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL SKEJBY 26.6. 2012 ETIK Teleskejby Gravide Tidlig vandafgang Forgiftning Hjertepatienter Hjertesvigt Telemedicin som Hjemmemonitorering (hospital

Læs mere

Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat

Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt,

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse

Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse Tirsdag den 18. november 2008 Kirsten Vinther-Jensen Kontorchef Sundhedsfremme og Forebyggelse, Århus sikre lighed i sundhed føje

Læs mere

Sundhedspædagogisk tænkning i matematik

Sundhedspædagogisk tænkning i matematik Sundhedspædagogisk tænkning i matematik Sund matematik Matematikkens Dag, 2011 Jeanette Magne Jensen, ph.d. Aarhus Universitet Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Mål med oplægget Sundhedspædagogik

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Kampen om legen i konkurrencestaten

Kampen om legen i konkurrencestaten En artikel fra KRITISK DEBAT Kampen om legen i konkurrencestaten Skrevet af: Kirsten Gunvor Løth Offentliggjort: 15. april 2013 Kampen om folkeskolen er ved at være ved vejs ende. Dermed indleder Børne-

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper

Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper Hanne Skov, Lektor, Cand. Comm Praksis- og Innovationshuset Professionshøjskolen Metropol Om Technucation Varighed: 2011 2015 Forskere fra

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Hvem er jeg? Forsker erhvervs PhD Samskabelse i kommunale rammer Rådgiver om borgerinddragelse og samskabelse - Leder af Center for Borgerdialog

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere