Markedsudvikling 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsudvikling 2012"

Transkript

1 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2012 Markedsudvikling 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 3 Tabel 1. Realkreditinstitutternes årsregnskaber Figur 1. Udviklingen i netto renteindtægter samt bidragsindtægter Udvalgte nøgletal... 4 Tabel 2: Udvalgte nøgletal Figur 2: Udviklingen i realkreditinstitutternes restancer i forhold til terminsydelsen samt nedskrivninger Basisindtjening... 5 Coverage ratio... 6 Figur 4: Coverage ratio for realkreditinstitutterne Risici... 8 Afdragsfrihed... 8 Tabel 3: Andelen af afdragsfri lån i realkreditinstitutternes samlede udlån Rentetilpasningslån... 9 Tabel 4: Andelen af rentetilpasningslån i realkreditinstitutternes samlede udlån Tabel 5: Pct. point udvikling i refinansieringslånenes andel af samlet udlån for Figur 5: Realkreditudlån fra ultimo 2003 til ultimo Ekspertgruppen om modvirkning af prisbobler på ejendomsmarkedet via finansiel regulering Supplerende sikkerhedsstillelse Tabel 6: Andelen af udstedte særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO er) og traditionelle realkreditobligationer af det samlede udlån, primo Figur 6: Samlet supplerende sikkerhedsstillelse for SDO/SDRO udstedelser Kapitalkravsdirektiv- og forordning (CRD IV/CRR) Figur 7: Egentlig kernekapital ift. risikovægtede aktiver fordelt på realkreditinstitutter, ultimo Boks 1: Væsentligste krav ved indførelsen af CRD IV/CRR Om statistikken Appendiks 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber Appendiks 2: Realkreditinstitutternes årsregnskaber på institutniveau Appendiks 3: Udviklingen i kapital og risikovægtede poster Appendiks 4: Realkreditinstitutternes nøgletal Appendiks 5: Realkreditinstitutternes nedskrivningsprocenter i

3 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat i 2012 viser en stigning til 9,0 mia. kr. mod 4,8 mia. kr. i Stigningen kan især henhøres til en forbedring af netto renteindtægterne, der er steget som følge af både øgede bidragssatser og større nyudlån. Dertil kommer en forbedring af kursreguleringerne. Realkreditinstitutternes nedskrivninger er steget med 38 pct. i 2012, men fra et forholdsvis lavt niveau på 2,8 mia. kr. i 2011 til 3,9 mia. kr. i Realkreditinstitutternes samlede restancer er derimod uændret fra ultimo 2011 til ultimo Dette kunne indikere, at risikoen for at en låntager misligholder sin gæld, er nogenlunde uændret, men at de senere års fald i ejendomspriser til gengæld resulterer i relativt højere nedskrivninger for de som kommer i problemer. Dette understøttes også af, at coverage ratio er steget fra 17,8 pct. i 2011 til 20,7 pct. i Coverage ratio er et nøgletal der viser omfanget af nedskrivninger, der foretages på de dårlige lån. Stigningen i nøgletallet skyldes de øgede nedskrivninger sammenholdt med, at de lån der nedskrives på, ikke har oplevet samme stigning. I de senere år har realkreditinstitutterne ydet en konstant stigende andel af rentetilpasningslån, så disse nu udgør 72,6 pct. af de samlede realkreditudlån. I de senere år har der været en tendens til, at et stigende antal låntagere, der vælger variabelt forrentede realkreditlån, vælger lån med en længere rentebinding. En tendens der også kan ses ved, at andelen af rentetilpasningslån med en løbetid på under et år er faldet fra 76,5 pct. i 2008 til 69,9 pct. i Rentetilpasningslån med en løbetid op til et år udgør fortsat omkring halvdelen af det samlede realkredit udlån. Heraf er 63,9 pct. med afdragsfrihed. Lån med afdragsfrihed udgør over halvdelen af det samlede realkreditudlån, hvor 87 pct. af de afdragsfrie lån er rentetilpasningslån. Det afdragsfrie lån blev muliggjort i 2003, og må i henhold til realkreditlovgivningen ikke overstige 10 år. Det vil sige, at de første udløb af afdragsfrihed sker i løbet af 2013 og antallet af lån, hvis afdragsfrihed udløber, vil stige i de kommende år. Udløb af den afdragsfrie periode kan give problemer for de kunder, som har svært ved at finansiere den højere ydelse. Realkreditinstitutterne har forskellige muligheder for at afhjælpe problematikken, herunder at yde en ny afdragsfri periode, hvis lånets størrelse ikke overstiger 80 pct. af ejendommens værdi. Samtidig har realkreditinstitutterne iværksat forskellige metoder til at begrænse udbredelsen af afdragsfrihed fremadrettet. Ved udgangen af 2012 havde realkreditinstitutterne med en SDO/SDRO godkendelse stillet 128 mia. kr. i supplerende sikkerhed udover den lovpligtige supplerende sikkerhed på 141 mia. kr. De SDO/SDRO finansierede udlån udgjorde 75,4 pct. af det samlede realkreditudlån i starten af Den nye CRD IV/CRR regulering forventes fuldt indfaset i løbet af de kommende år. Med denne introduceres nye kapitalkrav, der lægges oveni et mindstekrav på den egentlige kernekapital på 4,5 pct. Samtlige af disse kapitalbuffere skal opfyldes med egentlig kernekapital. De danske realkreditinstitutter vil være i stand til at overholde mindstekravet på 4,5 pct.

4 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber Realkreditinstitutterne fik i 2012 et positivt nettoresultat efter skat på 7,0 mia. kr. svarende til en stigning på over 78 pct. i forhold til 2011, jf. tabel 1. Stigningen kan hovedsageligt henføres til en stigning på 16,8 pct. i netto renteindtægterne samt et fald i de negative kursreguleringer. Siden 2008 er realkreditinstitutternes resultat steget fra 0,8 mia. kr. til 7,0 mia. kr. i Tabel 1. Realkreditinstitutternes årsregnskaber Mio. kr Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,1% 16,8% Udbytte af aktier mv ,4% 55,4% Netto gebyrindtægter ,9% 13,2% Netto rente- og gebyrindtægter ,1% 20,6% Kursreguleringer ,4% 65,5% Udgifter til personale og adm ,7% -5,3% Nedskrivninger på udlån m.v ,2% 38,0% Resultat af kapitalandele ,3% 2,8% Resultat før skat ,2% 87,1% Skat ,2% 126,0% Årets resultat ,7% 78,3% Balance poster (uddrag) Tilgodehavender hos kreditinstitutter Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Ændring ,5% 8,8% Udlån ,5% 3,4% Obligationer ,6% -5,9% Aktier m.v ,5% -3,4% Gæld til kreditinstitutter ,4% -0,5% Udstedte obligationer ,5% 5,5% Efterstillede kapitalindskud ,8% -19,0% Egenkapital ,3% 5,1% Balance ,7% 3,7% De samlede netto renteindtægter er steget fra 17,4 mia. kr. i 2011 til 20,3 mia. kr. i 2012 og kan henføres til både en forøgelse i udlånet med 3,4 pct. og forøgede bidragssatser. Bidragsindtægterne er steget fra 0,53 pct. af udlånet i 2011 til 0,62 pct. af udlånet i 2012, jf. figur 1, pga. forhøjede bidragssatser på både privat- og erhvervsudlån. Realkreditinstitutternes udlån har været stigende de sidste 5 års tid fra et niveau på mia. kr. i 2008 til mia. kr. i Realkreditinstitutterne er netto provisionsafgivere, da kunderne oftest optager realkreditlån gennem pengeinstitutterne, som foretager en vis administration for realkreditinstituttet. I 2012 afgav realkreditinstitutterne 1,6 mia. kr. mod 1,9 mia. kr. i 2011, hvilket er et fald på

5 0,3 mia. kr. Samlet steg netto rente- og gebyrindtægter med 20,6 pct. i 2012 i forhold til 2011, en stigning der er stærkt drevet af de forøgede netto renteindtægter. Kursreguleringer udgør et tab på 1,0 mia. kr. mod et tab på 2,8 mia. kr. forrige år. Forbedringen kan bl.a. henføres til kursgevinster på obligationsbeholdningerne. Figur 1. Udviklingen i netto renteindtægter samt bidragsindtægter Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Nedskrivningerne var i 2012 på 3,9 mia. kr. svarende til en stigning på 38 pct. eller 1,1 mia. kr. i forhold til Årets nedskrivningsprocent er på 0,15 pct. af det samlede udlån mod 0,10 pct. året før. Resultat af kapitalandele (dvs. datterselskaber og kapitalinteresser) steg med 2,8 pct. fra 0,65 mia. kr. til 0,67 mia. kr. Stigningen kan især tilskrives et enkelt realkreditinstitut, hvor resultatet af kapitalandele er en betydelig andel af sektorens resultat. Realkreditinstitutternes samlede balance udgjorde mia. kr. ultimo 2012 svarende til en vækst på 3,7 pct. sammenlignet med året før. Egenkapitalen steg 3,7 pct. fra et niveau på 150 mia. kr. i 2011 til 158 mia. kr. ultimo Udvalgte nøgletal Solvens- og kernekapitalprocenterne steg henholdsvis 0,5 og 0,4 procent point fra ultimo 2011 til ultimo 2012, jf. tabel 2. Dette skyldes til dels en stigning i basiskapitalen. Realkreditinstitutternes indtjening pr. omkostningskrone (dvs. antal tjente kroner for hver krone, der er brugt) er steget til 1,94 kr. fra 1,55 kr. året før. Egenkapitalforrentning før skat (dvs. resultatet før skat i forhold til egenkapitalen) er tilsvarende steget fra det lave niveau i 2011 på 3,25 pct. til 5,84 pct. i 2012.

6 Tabel 2: Udvalgte nøgletal Pct Indtjening pr. omkostningskrone 1,30 1,67 2,17 1,55 1,94 Egenkapitalforrentning før skat 1,53 5,16 6,69 3,25 5,84 Solvensprocent 20,25 20,37 19,95 18,87 19,36 Kernekapitalprocent 18,96 19,80 19,59 18,52 18,92 Kapitaloverdækning ift. 8 pct. kravet 12,24 12,38 11,96 10,89 11,37 Anm: Kapitaloverdækningen er beregnet som et vægtet gennemsnit. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Realkreditinstitutternes modstandskraft over for kredittab kan måles i forhold til kapitalens overdækning. Ved udgangen af 2012 havde realkreditinstitutterne en gennemsnitlig overdækning på 11,4 pct. i forhold til minimumskapitalkravet på 8,0 pct. Restancer (dvs. låneydelser der ikke er betalt rettidigt) har været faldende siden 2009 med en lille stigning i 2. kvartal I forhold til 4. kvartal forrige år er restancerne ved udgangen af 2012 på samme niveau, nemlig 0,3 pct. af den samlede terminsydelse, jf. figur 2. Figur 2: Udviklingen i realkreditinstitutternes restancer i forhold til terminsydelsen samt nedskrivninger. Anm: Restancen opgøres som summen af restancerne i 3½ måneder, 6½ måneder og 12½ måneder. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Basisindtjening Basisindtjeningen er realkreditinstitutternes resultat før nedskrivninger, kursreguleringer og resultat af kapitalinteresser. Basisindtjeningen skal gerne kunne dække de forventede tab på udlånsvirksomheden, således at det kun er større uventede tab, der skal absorberes af egenkapitalen.

7 Figur 3 viser realkreditinstitutternes basisindtjening i 2012 relateret til udlån, og viser, at alle realkreditinstitutter i 2012 havde en positiv basisindtjening, og dermed en buffer kapacitet til at modstå tab på udlånet. Realkreditinstitutter er generelt kendetegnet ved at have en lavere basisindtjening i forhold til udlån end pengeinstitutter. Dette skal ses i lyset af, at kredittab i realkreditinstitutter historisk er lavere end kredittab i pengeinstitutter, f.eks. er årets nedskrivninger i realkreditinstitutterne 0,15 pct. af det samlede udlån mod 1,2 pct. i pengeinstitutterne. Figur 3: Basisindtjeningen ift. udlån fordelt på realkreditinstitutter, Anm: Basisindtjeningen indeholder alle resultatposter bortset fra nedskrivninger på udlån, kursreguleringer og resultat af kapitalinteresser. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Coverage ratio Coverage ratio er et mål for omfanget af nedskrivninger på de dårlige lån. Nøgletallet beregnes som de samlede akkumulerede nedskrivninger (på individuelt vurderede udlån) sat i forhold til den del af udlånsporteføljen, hvorpå der er foretaget nedskrivninger. Jo større coverage ratio des større dækning i form af nedskrivninger på de dårlige lån. Realkreditinstitutterne har samlet set over de seneste par år haft en coverage ratio omkring de 20 pct. Til sammenligning har pengeinstitutterne en coverage ratio omkring 50 pct., hvilket afspejler, at pengeinstitutterne typisk er placeret længere ude i prioritetsrækkefølgen. Det bemærkes yderligere, at coverage ratio stiger mærkbart ved indgangen til finanskrisen, for derefter at falde til sit nuværende niveau. Faldet fra ultimo 2007 til ultimo 2008 kan forklares ved en stigning i omfanget af udlån, hvor det vurderes nødvendigt at foretage nedskrivninger, mens der ikke sker en lige så hurtig stigning i omfanget af nedskrivninger. I årene sker der et lille fald i størrelsen af nedskrivninger, mens udlånet de foretages på, fortsætter med at stige svagt. Senest er coverage ratio steget fra 17,8 pct. i 2011 til 20,7 pct. i 2012, hvilket afspejler, at stigningen i nedskrivninger har været større end stigningen i de svage lån.

8 Figur 4: Coverage ratio for realkreditinstitutterne. Kilde: Finanstilsynet

9 3. Risici De senere års udvikling på realkreditområdet og i økonomien generelt stiller institutterne over for en række udfordringer. Afdragsfrihed Lån med afdragsfrihed udgjorde ultimo pct. af det samlede realkreditudlån, og 87 pct. af de samlede afdragsfrie lån er rentetilpasningslån, jf. tabel 3. Tabel 3: Andelen af afdragsfri lån i realkreditinstitutternes samlede udlån Pct Afdragsfrie lån 5,5 16,9 27,4 35,2 42,9 47,9 50,8 52,6 54,0 53,9 - heraf andelen af rentetilpasningsl 87,1 85,4 76,1 72,0 68,7 69,8 80,4 84,9 86,2 87,0 Kilde: Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet Lån med afdragsfrihed for private låntagere blev muliggjort ved en lovændring i 2003, og andelen har siden været støt stigende. Ultimo 2012 var 55,8 pct. af udlånet til private låntagere tilknyttet afdragsfrihed. 81,3 pct. af de afdragsfrie lån til private er variabelt forrentet. I henhold til realkreditlovgivningen må afdragsfriheden ikke overstige 10 år. De første lån med afdragsfrihed blev bevilget i Det vil sige, at de første udløb af afdragsfriheden vil ske i løbet af I 2013 er det dog kun låntagere, hvis oprindelige afdragsfrihedsperiode udløber. Heraf har ca låntagere afdragsfrihed på hele realkreditgælden. Andelen af låntagere, hvis afdragsfrihedsperiode udløber, stiger til ca låntagere i 2015 og over i Realkreditinstitutterne har flere muligheder overfor låntagere, som ønsker en ny afdragsfri periode. Hvis låntagers gæld ligger under lånegrænsen på 80 pct. af ejendommens værdi, kan instituttet bevilge et nyt realkreditlån med afdragsfrihed. Dette forudsætter, at der er tale om låneomlægning. Hvis der derimod er tale om et nyt lån, herunder et tillægslån, må lånet kun tilbydes, hvis kunden vil kunne finansiere deres bolig med et 30-årigt fastforrentet lån med afdrag. Hvis gælden overstiger 80 % af ejendommens værdi, skal låntageren som udgangspunkt begynde tilbagebetaling af lånet. Realkreditinstitutterne kan dog for kunder med økonomiske vanskeligheder og som en tabsbegrænsende foranstaltning bevilge en ny afdragsfri periode. Afhængigt af kundens økonomiske situation er det også en mulighed at optage et nyt afdragsfrit realkreditlån og finansiere den del af gælden, der overstiger 80 % af pantets værdi, med bankfinansiering. Ifølge beregninger fra Erhvervs- og Vækstministeriet er der husholdninger, som har en belåningsgrad større end 80 pct., og hvor afdragsfrihedsperioden udløber i Tallet 1 Tal fra Danmarks Nationalbanks kvartalsoversigt 4. kvartal 2012 del 2 og Erhvervs- og Vækstministeriet.

10 stiger til husholdninger i 2014 med uforandrede boligpriser. I 2019 vil tallet være husholdninger med uforandrede huspriser. Erhvervs- og Vækstministeriet vurderer dog, at langt de fleste låntagere vil være i stand til at servicere den øgede ydelse. Rentetilpasningslån Mere end 72 procent af realkreditinstitutternes samlede udlån ved udgangen af 2012 var lån med rentetilpasning svarende til mia. kr., jf. tabel 4. Det er en fordobling af andelen siden 2003, hvor den udgjorde 35,8 pct. 8,4 pct. af det samlede udlån har tilknyttet et renteloft. Tabel 4: Andelen af rentetilpasningslån i realkreditinstitutternes samlede udlån Pct Rentetilpasningslån (alle løbetider) 35,8 44,3 51,4 51,9 52,0 54,4 64,0 69,3 71,6 72,6 - heraf med en løbetid op til og med 1 år 50,1 57,9 72,1 75,7 76,2 76,5 75,8 73,1 71,7 69,9 - heraf med en løbetid over 1 år 49,9 42,1 27,9 24,3 23,8 23,5 24,2 26,9 28,3 30,1 Kilde: Nationalbanken og Finanstilsynet I de senere år er der en tendens til, at låntagere der vælger variabelt forrentede realkreditlån, vælger lån med en længere rentebinding. Dette mindsker alt andet lige den enkelte husholdnings renterisiko. I 2012 er andelen af lån med refinansiering efter mere end 3 år steget med næsten 4 procent point, jf. tabel 5. Tabel 5: Pct. point udvikling i refinansieringslånenes andel af samlet udlån for Kilde: Finanstilsynet Procent af samlet udlån Ændring Refinansieringstype Pct. point Refinansiering op til et år 31,0 29,5-1,5 Refinansiering mellem 2-3 år 10,6 10,4-0,2 Refinansiering efter mere end 3 år 10,1 14,0 3,9 En af forklaringerne på udviklingen kan være, at flere realkreditinstitutter har indført differentierede bidragssatser, hvor prisen er højest på de helt korte rentetilpasningslån. De korte rentetilpasningslån på op til 1 år udgør dog stadig omkring halvdelen af det samlede realkreditudlån, jf. figur 5,og har gjort dette siden Der er dog en tendens til, at andelen nu er faldende. Ud af de korte rentetilpasningslån er 63,9 pct. med afdragsfrihed ved udgangen af 2012 mod kun at udgøre 15 pct. ved udgangen af I forhold til det samlede udlån udgør de afdragsfrie rentetilpasningslån med en løbetid op til et år 32,4 pct. ultimo 2012, hvilket er et fald på 1,1 pct. point siden ultimo 2011.

11 Figur 5: Realkreditudlån fra ultimo 2003 til ultimo Kilde: Nationalbanken og Finanstilsynet Ekspertgruppen om modvirkning af prisbobler på ejendomsmarkedet via finansiel regulering Som følge af de betydelige konsekvenser for samfundet og den finansielle sektor ved en bristet prisboble på ejendomsmarkedet har Erhvervs- og Vækstministeriet nedsat en ekspertgruppe om modvirkning af prisbobler på ejendomsmarkedet via finansiel regulering, som skal pege på mulige metoder til at gøre penge- og realkreditinstitutter mere robuste over for og hæmme deres bidrag til opbygning af prisbobler på ejendomsmarkedet. Ekspertgruppen er nedsat som en undergruppe til arbejdsgruppen om supplerende sikkerhedsstillelse i regi af Erhvervs- og Vækstministeriet. Ekspertgruppens fokus er på, hvordan finansiel regulering kan modvirke prisbobler på ejendomsmarkedet, og ser dermed ikke på f.eks. regulering af skattemæssige forhold, finanspolitik og pengepolitik. Arbejdet i ekspertgruppen skal tilvejebringe et grundlag for, hvorledes reguleringen af penge- og realkreditinstitutter kan bruges til at modvirke prisbobledannelse på ejendomsmarkedet som følge af kreditinstitutbelåning af overnormale og usunde prisstigninger. Arbejdet kan udgøre et bidrag til Det Systemiske Risikoråd, der har til opgave at fastlægge og reducere systemisk finansielle risici, f.eks. imødegåelse af prisbobledannelse på ejendomsområdet.. Ekspertgruppen har blandt andet set på samfundsøkonomiske omkostninger ved udsving i ejendomspriser, hvad sammenlignelige lande har af tiltag på området, vurderet om der internationalt er reguleringsmæssige tiltag eller andet på vej, som i sig selv må forventes at

12 bidrage til modvirkning af prisbobledannelse på ejendomsmarkedet, samt analysere forskellige mulige værktøjer til modvirkning af prisbobledannelse. Supplerende sikkerhedsstillelse Realkreditinstitutterne fik i 2007 mulighed for at finansiere deres udlån med de såkaldte særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO). For investorerne er disse obligationer mere sikre end traditionelle realkreditobligationer og vægter dermed mindre i investorernes risikovægtede aktiver. Modsat skal realkreditinstitutter der udsteder SDO/SDRO, stille en supplerende sikkerhed ved ejendomsprisfald. Tabel 6: Andelen af udstedte særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO er) og traditionelle realkreditobligationer af det samlede udlån, primo Pct Realkreditobligationer (RO'er) 86,1 64,4 50,4 38,4 32,0 24,6 Særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO'er) 13,9 35,6 49,6 61,6 68,0 75,4 Kilde: Danmarks Nationalbank Andelen af SDO/SDRO-finansierede realkreditudlån er steget til 75,4 pct. af det samlede udlån primo 2013, jf. tabel 6. Figur 6: Samlet supplerende sikkerhedsstillelse for SDO/SDRO udstedelser 2012 mia. kr pct. af udstedelser 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0-1. kvartal kvartal kvartal kvartal ,8 Yderligere stillet supplerende sikkerhed Lovpligtig supplerende sikkerhed Lovpligtig supplerende sikkerhed ift. samlede SDO/SDRO udstedelser (højre akse) Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet.

13 Ved udgangen af 2012 var der som følge af lånegrænseoverskridelser på lån finansieret af realkreditinstitutterne med SDO/SDRO stillet lovpligtig supplerende sikkerhed for godt 141 mia. kr., jf. figur 6. I relative termer svarer dette til 6,7 pct. af de samlede udstedelser. Lovpligtig supplerende sikkerhed til ejerboliger udgør 76 pct. af disse sikkerheder. Udover den lovpligtige supplerende sikkerhed har realkreditinstitutterne stillet yderligere supplerende sikkerhed for et beløb på 128 mia. kr. i 4. kvartal 2012, med henblik på at opnå en tilfredsstillende investorvurdering af obligationerne. Supplerende sikkerhedsstillelse er forbundet med ikke uvæsentlige omkostninger for institutterne. Med henblik på at begrænse behovet for supplerende sikkerhedsstillelse arbejder f.eks. Nykredit med en model, hvor der kan ydes SDO/SDRO finansierede lån op til 60 pct. af ejendommens værdi, mens resten af lånet finansieres af traditionelle realkreditobligationer. Kapitalkravsdirektiv- og forordning (CRD IV/CRR) Med den kommende CRDIV/CRR regulering følger nye krav til både kapitalniveau, kapitalsammensætning og kapitalkvalitet. Derudover indføres nye kapitalbuffere, jf. boks 1. Formålet med kapitalbuffere er, at institutterne tilskyndes til at opbygge ekstra kapital udover minimumskapitalkravet og til at opbygge ekstra kapital i økonomiske opgangstider, som instituttet kan tære på i økonomiske nedgangstider for at undgå, at institutterne skal hente kapital på markedet på et vanskeligt tidspunkt. Kapitalbufferne skal lægges oven i minimumskapitalkravet til kapitalgrundlaget, herunder det individuelle solvensbehov. Det vil være tilladt for institutterne at ligge under det sammensatte bufferkrav, men i så fald træder en række dispositionsbegrænsninger i kraft. Her er der tale om adgangen til at udbetale udbytte til instituttets aktionærer, bonus til ansatte samt et forbud mod at betale renter på hybrid kernekapital. Derudover skal instituttet udarbejde og indsende en kapitalbevaringsplan til Finanstilsynet. Figur 7: Egentlig kernekapital ift. risikovægtede aktiver fordelt på realkreditinstitutter, ultimo 2012 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet

14 Figur 7 viser en opgørelse over realkreditinstitutternes egentlige kernekapital i slutningen af Den første markeringslinje illustrerer minimumskapitalkravet til egentlig kernekapital på 4,5 pct. af de risikovægtede poster. Hertil lægges kapitalbevaringsbufferen på 2,5 pct. og giver markeringslinjen på 7 pct. Hertil kan en eventuel SIFI-buffer og et individuelt solvensbehov tillægges, ligesom der afhængigt af konjunkturen kan komme en modcyklisk kapitalbuffer på op til 2,5 pct. Samtlige realkreditinstitutter har i 2012 en egentlig kernekapital over 4,5 pct. og 7 pct. Samtidig har de fleste institutter et så højt egenkapitalniveau, at de også vil kunne opfylde de øvrige tillægsbuffere. Realkreditsektoren er således godt rustet til indførelsen af de nye kapitalbuffere i CRD IV/CRR. På likviditetsområdet indføres de to nye nøgletal NSFR og LCR. NSFR forventes tidligst at blive indført i Indførelsen af NSFR i sin nuværende form, forventes at kunne give udfordringer til fundingstrukturen i de danske realkreditinstitutter, specielt til den danske model for rentetilpasningslån. Med den nuværende model for NSFR skal realkreditinstitutterne ved et rentetilpasningslån udstede nye obligationer tidligere end i dag, for derefter at ligge inde med et større beløb, indtil kundens lån bliver refinansieret. Dette vil gøre rentetilpasningslånene dyrere. EBA skal den 31. december 2015 komme med en anmodning om, hvorvidt NSFR indføres som et krav. Deres vurdering skal bl.a. indeholde en vurdering af hvordan NSFR vil påvirke matchfundede realkreditmodeller som de danske. Boks 1: Væsentligste krav ved indførelsen af CRD IV/CRR CRD IV og CRR bygger på Baselkomitéens anbefalinger og Basel III standarderne og består af et direktiv og en forordning. Den endelige implementeringsfrist for CRD IV og ikrafttrædelsesdatoen for CRR er ikke endelig fastlagt, men sker forventeligt pr. 1. januar Reglerne indføres med det formål, at gøre den finansielle sektor i EU mere modstandsdygtig over for en negativ udvikling i konjunktursituationen. Hovedtræk ved implementeringen af CRD IV og CRR Skærpede krav til kvalitet og volumen af kapitalen. Basiskapitalen kan fremadrettet bestå af egentlig kernekapital, hybrid kernekapital og supplerende kernekapital. Basiskapitalen skal fortsat udgøre min. 8 pct. Egentlig kernekapital skal udgøre mindst 4,5 pct. af de risikovægtede poster. Kernekapitalen (egentlig kernekapital og hybrid kernekapital) skal udgøre mindst 6 pct. af de risikovægtede poster.

15 Der introduceres tre nye tillæg/buffere, som alle skal dækkes af egentlig kernekapital, nemlig Kapitalbevaringsbuffer på 2,5 pct. af risikovægtede poster. Modcyklisk kapitalbuffer op til 2,5 pct. af risikovægtede poster. SIFI buffer på mellem 1-3,5 pct. af de risikovægtede poster afhængig af systemiskhed. Systemisk risikobuffer der fastsættes nationalt. Bufferkravene skal lægges oven i mindstekravet til den egentlige kernekapital på 4,5 pct. Den systemiske risikobuffer og SIFI bufferen indfases fra 2014, mens kapitalbevaringsbufferen og den modcykliske buffer indfases fra Gearingsmål i forhold til instituttets udlån. Skærpede krav til rapportering. SIFI-institutter påføres yderligere krav til f.eks. kapital og likviditet, samt krisehåndtering og genopretningsplaner. Introduktion af nøgletallet af Liquidity Coverage Ratio (LCR) LCR har til formål at styrke institutternes kortsigtede likviditetsrisikoprofil. LCRmålet sikrer, at institutterne har en tilstrækkelig beholdning af højkvalitets likvide aktiver (likviditetsbuffere) til at imødekomme eventuelle likviditetsbehov i en 30 dages stressperiode. LCR er udtrykt ved: LCR vil erstatte de nuværende danske likviditetskrav i 152 i lov om finansiel virksomhed. Beholdningen af egen udstedte realkreditobligationer kan ikke medregnes i likviditetsbufferen. I LCR-opgørelsen bliver realkreditobligationer undtaget fra et loft over forventede indberetninger. Introduktion af nøgletallet Net Stable Funding Ratio (NSFR). Formålet med NSFR er at sikre institutternes finansiering på den længere horisont ved at tage højde for, om der er tilstrækkelig stabil funding til at dække aktiverne. NSFR er udtrykt ved: Overholdelse af NSFR indebærer, at institutternes udlån med en restløbetid over 1 år skal modsvares af en stabil langsigtet funding. Herudover indeholder reguleringen en række elementer, der skal skabe en mere ensartet regulering på tværs af EU. Endvidere indgår der også elementer inden for god selskabsledelse, nye aflønningsregler, modpartsrisiko på derivatkontrakter mv. LCR forventes at træde i kraft 1. januar LCR-kravet indfases som udgangspunkt gradvist, således at minimumskravet i 2015 er 60 pct., 70 pct. i 2016, 80 pct. i 2017 og 100

16 pct. i Det fremgår dog samtidig af CRD IV/CRR, at tilsynsmyndigheden kan vælge at indfase LCR hurtigere end dette. I Baselkomitéens forslag behandles covered bonds (herunder realkreditobligationer) med et haircut på 15 pct. og kan herudover maksimalt udgøre 40 pct. af institutternes LCRlikviditetsbuffere. Denne behandling af covered bonds kan i et vist omfang udgøre en udfordring for de danske institutter. I dag ejer realkreditinstitutterne sammen med bankerne omkring 40 pct. af de danske realkreditobligationer, disse benyttes i vid udstrækning i likviditetsbufferen på grund af den høje likviditet og lave tabsrisiko. Hvis den foreløbige behandling af covered bonds indføres, kan dette forringe efterspørgslen på danske realkreditobligationer og medføre lavere kurser, hvilket i sidste ende giver låntager en merrente til finansiering af ejendom. Behandlingen af covered bonds og andre likvide aktiver i likviditetskravet i CRD IV er endnu ikke afklaret, idet arbejdet med en definition af likvide aktiver i forhold til LCR-kravet fra CRD IV først forventes at være færdigt i løbet af Definitionen af likvide aktiver skal ske på baggrund af objektive kriterier for de forskellige aktivers likviditetsegenskaber. Dette arbejde foregår aktuelt i en arbejdsgruppe i regi af den europæiske Banktilsynsmyndighed, EBA. Det er dog lykkedes at få indsat en hensigtserklæring i forordningen om, at realkreditobligationer der handles på transparente markeder med løbende omsætning, som udgangspunkt bør defineres som meget likvide og sikre aktiver. Frem mod ikrafttrædelsen af LCR-kravet primo 2015 vil Finanstilsynet løbende overvåge og sikre, at danske penge- og realkreditinstitutter forbereder sig på at efterleve LCR-kravet i tilstrækkelig tid.

17 4. Om statistikken Markedsudviklingsartiklen er baseret på indberettede årsregnskaber m.v. for realkreditinstitutter i Danmark. Der er tale om instituttal, medmindre andet er anført. I denne artikel er fokus på udviklingen i udvalgte regnskabsposter og nøgletal på sektorniveau og på den bagvedliggende udvikling i de enkelte realkreditinstitutter. På et senere tidspunkt vil Finanstilsynet publicere Statistisk materiale for realkreditinstitutter. Publikationen indeholder flere indberettede oplysninger fra realkreditinstitutternes årsindberetning Endvidere følger en opdatering af nøgletal i femårsoversigten fordelt på de enkelte institutter i nøgletalsdatabasen på Finanstilsynets hjemmeside. Alle realkreditinstitutter er omfattet af statistikken.

18 5. Appendiks Appendiks 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber Mio. kr Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter ,1% 16,8% Udbytte af aktier mv ,4% 55,4% Netto gebyrindtægter ,9% 13,2% Netto rente- og gebyrindtægter ,1% 20,6% Kursreguleringer ,4% 65,5% Udgifter til personale og adm ,7% -5,3% Nedskrivninger på udlån m.v ,2% 38,0% Resultat af kapitalandele ,3% 2,8% Resultat før skat ,2% 87,1% Skat ,2% 126,0% Årets resultat ,7% 78,3% Balance poster (uddrag) Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Ændring Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,5% 8,8% Udlån ,5% 3,4% Obligationer ,6% -5,9% Aktier m.v ,5% -3,4% Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ,9% 4,6% Aktiver i midlertidig besiddelse ,5% -27,1% Andre aktiver ,4% -7,6% Aktiver i alt ,7% 3,7% Gæld til kreditinstitutter ,4% -0,5% Udstedte obligationer ,5% 5,5% Øvrige ikke- afledte finan. forpligtelser til dagsværdi ,5% -54,2% Aktuelle skatteforpligtelser ,3% -81,1% Andre passiver ,3% -10,6% Gæld i alt ,7% 3,8% Hensatte forpligtelser i alt ,6% -22,9% Efterstillede kapitalindskud ,8% -19,0% Aktiekapital/andelskapital/garantikapital ,9% 2,1% Andre reserver ,9% 0,1% Overført overskud eller underskud ,0% 32,3% Egenkapital ,3% 5,1% Balance ,7% 3,7%

19 Appendiks 2: Realkreditinstitutternes årsregnskaber på institutniveau 2012 Mio. kr. Nykredit Realkredit Realkredit Danmark BRFKredit Totalkredit DLR Kredit LR Realkredit Nordea Kredit FIH Realkredit Alle Resultat poster (uddrag) Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Netto gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og adm Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalandele Resultat før skat Skat Årets resultat Balance poster (uddrag) Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbank Udlån Obligationer Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder 232 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger i alt Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Øvrige ikke- afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital/andelskapital/garantik apital Overkurs ved emission Akkumulerede værdiændringer Andre reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital Balance Anm: Nykredit Realkredit A/S udsteder obligationer, der finansierer udlånet i Totalkredit. I balancen indgår dette som et tilgodehavende hos kreditinstitutter. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet

20 Appendiks 3: Udviklingen i kapital og risikovægtede poster Ændring Mio. kr Kernekapital ,5% 0,4% Basiskapital ,4% 0,8% Risikovægtede poster ,5% -1,7% Balance ,7% 3,7% Kilde: Finanstilsynet

21 Appendiks 4: Realkreditinstitutternes nøgletal Pct Solvensprocent 20,25 20,37 19,95 18,87 19,36 Kernekapitalprocent 18,96 19,80 19,59 18,52 18,92 Egenkapitalforrentning før skat 1,53 5,16 6,69 3,25 5,84 Egenkapitalforrentning efter skat 0,61 3,60 5,48 2,64 4,53 Indtjening pr. omkostningskrone 1,30 1,67 2,17 1,55 1,94 Valutaposition 2,55 3,09 1,72 2,24 1,68 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,11 0,22 0,25 0,28 0,30 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,09 0,20 0,09 0,10 0,15 Årets udlånsvækst 7,98 5,38 3,21 2,03 2,64 Udlån i forhold til egenkapital 16,10 16,75 16,43 16,57 16,34 Anm: Nøgletallene er beregnet på baggrund af de institutter, der eksisterede i de enkelte år. Årets udlånsvækst er baseret på nominelle værdier. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet.

22 Appendiks 5: Realkreditinstitutternes nedskrivningsprocenter i Kilde: Årsregnskaber samt indberetninger til Finanstilsynet.

Markedsudvikling 2013

Markedsudvikling 2013 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2013 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse Indhold Markedsudviklingen i 2013 for Realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2014 Indholdsfortegnelse Markedsudviklingen i 2014 for realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 CVR-nr. 65746018 Møns Bank fejrer 140 års jubilæum i 2017 og har budt velkommen til kunde nr. 20.140, familien Knøsgaard Nielsen fra Præstø. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2017

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Finanssektorens fremtid efter finanskrisen - De regulatoriske rammer

Finanssektorens fremtid efter finanskrisen - De regulatoriske rammer Finanssektorens fremtid efter finanskrisen - De regulatoriske rammer Koncernchef Peter Engberg Jensen Nykredit 11. januar 2010 De regulatoriske rammer Spørgsmål som skal besvares: 2 Hvad skabte krisen?

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere