0BLokalplan nr BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding"

Transkript

1 0BLokalplan nr BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding

2 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: - Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende. - Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er bindende for Byrådet, grundejere i og brugere af området. Byrådet og grundejere i området er ikke forpligtet til at realisere lokalplanen. Pligt til at lave en lokalplan Byrådet skal tilvejebringe en lokalplan, når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres, når arealer skal overføres til byzone eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Offentlig høring Viborg Byråd har i overensstemmelse med lov om planlægning 24 fremlagt lokalplanforslaget offentligt fra den 24. oktober til den 19. december I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget har Byrådet vurderet eventuelle bemærkninger og ændringsforslag. Byrådet har endelig vedtaget lokalplan nr. 310 den 23. april 2008 og offentliggjort lokalplanen den 8. maj

3 for et boligområde ved Kirkegade I Rødding Indholdsfortegnelse Side Redegørelse A. Beskrivelse af planområdet... R2 B. Lokalplanens baggrund og indhold... R3 C. Lokalplanens forhold til anden planlægning... R5 D. Bindinger på planområdet... R6 E. Virkninger på miljøet... R7 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål... B3 2 Afgrænsning og zonestatus... B3 3 Anvendelse... B3 4 Udstykning... B3 5 Veje, stier og parkering... B4 6 Terrænregulering... B4 7 Bebyggelsens omfang, placering og bevaring... B4 8 Bebyggelsens udseende... B5 9 Skiltning... B5 10 Hegn, oplag, udstilling m.m.... B5 11 Ubebyggede arealer og beplantning... B6 12 Tekniske anlæg... B6 13 Grundejerforening... B6 14 Betingelser for ibrugtagen... B7 15 Ophævelse af lokalplan... B7 16 Ophør af private servitutter... B7 17 Lokalplanens retsvirkninger... B7 Vedtagelse... B9 Kortbilag 1 - Lokalplangrænse... B2 Kortbilag 2 - Anvendelsesplan... B11 Lokalplanen er udarbejdet af Plan- og Udviklingsafdelingen i Viborg Kommune i samarbejde med COWI A/S. 3

4 Rødding Sø Rødding Røddingvej Kirkegade Åkandevej Oversigtskort Mål ca. 1:

5 LOKALPLANENS REDEGØRELSE

6 REDEGØRELSE A. Beskrivelse af planområdet Områdets beliggenhed Planområdet er beliggende i den sydvestlige del af Rødding by og har et areal på ca m². Lokalplanen regulerer ejendommene Kirkegade 41 og 43. Området anvendes i dag til beboelse og autoværksted. Områdets omgivelser Området afgrænses af Kirkegade, Røddingvej og Åkandevej. Nord for området ligger Rødding Sø med omkringliggende stianlæg og rekreative områder. Vest for området ligger det åbne land med marker i omdrift. Området mod vest er lokalplanlagt og udlagt til boligområde. Syd for området ligger et eksisterende parcelhusområde etableret i perioden 2004 til Øst for området ligger et boligområde med rækkehuse etableret i 2007, Kirkegade 39 A - G. Landskab og terrænforhold Områdets landskab er storbakket og terrænet i lokalplanområdet er jævnt faldende mod nord. I lokalplanområdets sydlige del, er der et terrænspring på 2-4 m i forhold til parcelhusområdet omkring Åkandevej. Landskabet og terrænforholdene betyder, at området naturligt orienteres mod nord og nordvest, hvor udsigtskvaliteterne findes. Bebyggelse og anlæg I lokalplanområdet ligger der et autoværksted, der tidligere også har indeholdt en tankstation. Tankstationen er lukket, og tankanlægget er omfattet af Oliebranchens Miljøpulje med henblik på oprensning af den forurening, som vurderes til at være forårsaget af uheld og spild ved standerøen. I lokalplanområdet ligger der desuden et parcelhus. Huset er i god stand og forventes bevaret. Trafik Lokalplanområdet er koblet til det overordnede vejnet på Kirkegade. Kirkegade / Røddingvej forbinder Rødding by med Viborg. Rødding betjenes med kollektiv trafik. Røddingvej / Kirkegade. Rødding Sø kan ses i baggrunden. R2

7 REDEGØRELSE B. Lokalplanens baggrund og indhold Det er intentionen med lokalplanen at give mulighed for at opføre rækkehuse i forlængelse af de nybyggede rækkehuse på Kirkegade 39 A - G. Lokalplanen udlægger areal til parkering, fælles friareal, vendeplads, boligvej og stiforbindelse med henblik på at skabe et velfungerende boligområde med en god sammenhæng til det eksisterende stisystem i området og til søen. Lokalplanen sikrer bl.a., at bebyggelse placeres under hensyntagen til det skrånende terræn. Lokalplanen åbner mulighed for at etablere erhverv i egen bolig. Formålet med bestemmelsen er at åbne mulighed for erhverv, der kan drives fra området uden at genere naboer med eksterne miljøpåvirkninger og uden at påvirke de trafikale forhold med tunge køretøjer og parkerede biler. Der vil være tale om erhverv i miljøkategori 1-2, som f.eks. frisør, arkitekt mv. Virksomheder, der kan etableres i boligområder, har normalt ingen ansatte. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ansøgers ønske om at gennemføre et konkret byggeprojekt med rækkehuse. I det fremlagte projekt er det eksisterende parcelhus bevaret, men af hensyn til at sikre en ensartet struktur i området er hele lokalplanområdet udlagt til rækkehuse, men muligheden for parcelhus på ejendommen 1s, Rødding by, Rødding bibeholdes i lokalplanen. Offentlig høring I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen blev der på baggrund af bemærkningerne til lokalplanforslaget indarbejdet følgende ændringer: - Der er fastsat differentierede sokkelkoter for den nordlige del af lokalplanområdet - Taghældningen er begrænset til 15-20º Der kan ikke forventes dispensation til dette. Eksisterende rækkehuse på Kirkegade. R3

8 REDEGØRELSE Ortofoto Der viser Rødding by, Rødding sø og lokalplanens placering i Rødding Mål ca. 1: R4

9 REDEGØRELSE C. Lokalplanens forhold til anden planlægning Landsplanlægning Regionplan 2005 for Viborg Amt med tilhørende regionplantillæg er pr. 1. januar 2007 ophøjet til landsplanlægning. Området er omfattet af følgende retningslinier i regionplanen: 27 Beskyttelse af grundvandet Lokalplanen ligger i et område, der i regionplanen er udpeget som område med drikkevandsinteresser. I områder med drikkevandsinteresser skal grundvandet beskyttes mod forurening. Det vurderes, at områdets ændrede anvendelsesbestemmelser i forhold til den eksisterende anvendelse til bl.a. autoværksted, sammen med etablering af nye kloakledninger vil medføre den nødvendige beskyttelse af grundvandet. 28 Jordforurening Lokalplanen er omfattet af regionplanens bestemmelser om jordforurening, idet en af ejendommene i lokalplanområdet er V1 kortlagt. Se afsnittet om jordforurening. Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2005 for Viborg Amt. Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i den tidligere Tjele Kommune og er derfor omfattet af Kommuneplan for Tjele Kommune. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen er der vedtaget et tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Tjele Kommune. Lokalplanen er herefter i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde B 3.2, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål. Lokalplan nr. 25 og 95 Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 25 for område 19 i Rødding som blev vedtaget af Tjele Kommunalbestyrelse den 14. april 1981 og lokalplan nr. 95 Rødding, boligområde, som blev vedtaget den 28. marts Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 310 ophæves lokalplan nr. 25 og 95 for dette område. Zonestatus Området ligger i byzone. Sektorplaner / teknisk forsyning Vandforsyning Området ligger i Rødding Vandværks forsyningsområde og skal således forsynes herfra. Varmeforsyning Området ligger i et område med naturgasforsyning og varmeforsyning skal derfor ske med individuel naturgasfyring. Spildevand Området skal separatkloakeres. Antenneanlæg Området og den enkelte ejer skal tilsluttes fælles antenneanlæg for at undgå, at der opsættes forskellige, spredte antenner og paraboler i området. R5

10 REDEGØRELSE D. Bindinger på planområdet Der er en række begrænsninger for, hvordan planområdet må udnyttes. Det er reguleret af forskellige love og tinglyste servitutter. Nogle af bindingerne forhindrer ikke den planlagte anvendelse af området. Andre bindinger kræver ophævelse, dispensation, tilladelse eller godkendelse, for at den planlagte anvendelse kan blive til virkelighed. - Lovgivning som andre myndigheder administrerer Fortidsminder i jorden Viborg Stiftsmuseum har udtalt, at fordi lokalplanen omfatter et allerede bebygget areal, er der ringe risiko for forekomst af fortidsminder i området. Området er derfor frigivet i henhold til museumslovens Der kan foretages anlægsarbejder i områderne uden at museet orienteres. Hvis bygherre i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder finder spor af fortidsminder, skal arbejdet ifølge museumslovens 27 standses hvis det berører fortidsmindet, og fortidsmindet skal straks anmeldes til museet. - Lovgivning som kommunen administrerer Forurenet jord Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Viborg Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. Ejendommen 1t, Rødding by, Rødding er kortlagt på vidensniveau 1 (V1, muligt forurenet). Oliebranchen Miljøpulje har i 2005 fået foretaget miljøtekniske boringer på ejendommen. Der blev konstateret en forurening, som vurderes til at bestå af en blanding af benzin og dieselolie. Det vurderes, at forureningen er forårsaget af spild og uheld ved standerøen. En stor del af ejendommen udenfor standerøen er ikke undersøgt, da driften af autovirksomhed ligger udenfor Oliebranchen Miljøpulje interesseområde. Så længe de nedgravede olietanke ikke er fjernet, og der ikke er foretaget en tilbundsgående oprensning på ejendommen, så vil forudsætningerne for at anvende de forurenede dele af ejendommen til boligformål ikke være til stede. Det vurderes, at forureningen udgør en mængde på tons olie-/benzinforurenet jord på ejendommen. Der må ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse, foretages bygge- og anlægsaktiviteter indenfor det V1-kortlagte område, med henblik på en mere følsom arealanvendelse end den nuværende erhvervsaktivitet, og der må ikke opgraves og fjernes jord fra den kortlagte ejendom, uden miljømyndighedens godkendelse. Forurenede grunde er vist på kortbilag 2. - Servitutter Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Servitutter, der aflyses fremgår af lokalplanens bestemmelser R6 Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er desuden ikke alle rør, kabler og ledninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for

11 REDEGØRELSE eksempel dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler samt vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. E. Virkninger på miljøet Kommunen skal som hovedregel miljøvurdere både planforslag og visse større projekter, som planen eventuelt giver mulighed for. Planforslag skal i givet fald miljøvurderes inden endelig vedtagelse, og konkrete projekter skal i givet fald miljøvurderes, når de er aktuelle. De to former for miljøvurdering er reguleret af følgende regler: Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer Bekendtgørelse nr af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning - kapitel 2 om vurdering af større anlægs virkning på miljøet (VVM) - Miljøvurdering af planen Da planen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og da planen antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, gennemfører kommunen ikke en miljøvurdering af planen. Planforslaget vurderes på baggrund af en undersøgelse ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer ( 3-4, lov nr. 316 af 5. maj 2004), da: - Området ligger i byzone og er udnyttet til bolig- og erhvervsformål. - Naturinteresserne i området er begrænsede - Lokalplanen giver ikke mulighed for i væsentlig grad at ændre de eksisterende forhold. R7

12

13 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

14 BESTEMMELSER Kortbilag 1 Lokalplangrænse mål ca. 1:1000 Viborg Kommune, juni 2007 B2

15 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 310 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED KIRKEGADE I RØDDING Viborg Kommune fastsætter efter lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 med efterfølgende ændringer) følgende bestemmelser for et område, der afgrænses i 2. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål. at at at udlægge området til boligformål, sikre at ny bebyggelse i dimensioner, udformning og materialevalg tilpasses den eksisterende bebyggelse mod øst til Kirkegade 39 A - 39 G, og fastlægge sti- og vejadgang og udlægge intern vej, vendeplads og friareal. 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter matrikelnummer 1s, 1t og del af 1 cy, Rødding by, Rødding, samt alle parceller, der efter den 1. juni 2007 udstykkes i området. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder: I, II og III som vist på kortbilag Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 ANVENDELSE 3.1 Delområde I må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse. Delområde II må kun anvendes til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Delområde III må kun anvendes til fælles opholdsareal. 3.2 Småerhverv i egen bolig. Der kan inden for de enkelte ejendomme, som benyttes til boligformål, drives et sådant erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesbygninger, under forudsætning af: - at det af virksomhedsdriften afledte parkeringsbehov kan dækkes på egen ejendom, - at bygningens karakter af beboelsesbygning ikke brydes, herunder med hensyn til skiltning og belysning, - at der ikke forekommer transport til og fra virksomheden i boligområdet med køretøjer over 3,5 t, samt - at områdets karakter af boligområde ikke brydes. 4 UDSTYKNING 4.1 Grunde til boliger skal have et areal på mindst 250 m² og højst 400 m². Det eksisterende parcelhus på matrikelnummer 1s, Rød- B3

16 BESTEMMELSER ding by, Rødding kan dog udstykkes med en grundstørrelse på maksimalt 800 m 2. 5 VEJE, STIER OG PARKERING Veje 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Kirkegade via boligvejen Kirkegade 39 A - G, i princippet som vist på kortbilag Der udlægges en vej A-B og B-C i princippet som vist på kortbilag 2. Vejene anlægges i minimum 5 m bredde. 5.3 Der skal anlægges vendeplads for personvogne i princippet som vist på kortbilag 2. Stier 5.4 Der udlægges areal til en 3 m bred sti a-b i princippet som vist på kortbilag 2. Stien anlægges i minimum 1,5 m bredde med fast belægning. Parkering 5.5 Der udlægges areal til følgende antal parkeringspladser: - 2 p-pladser pr. bolig, heraf mindst 1 plads på egen grund. Der udlægges areal til parkering i princippet som vist på kortbilag Veje skal befæstes. Belysning 5.7 Belysning af stier og veje må kun etableres ved opstilling af parkarmatur med en lyspunkthøjde på max. 4 m. 6 TERRÆNREGULERING 6.1 Der fastlægges følgende maksimale sokkelkoter i forhold til DVR: - I den nordlige del af lokalplanområdet: fra kote 23,0 til kote 23,9 - I den sydlige del af lokalplanområdet: kote 25 Sokkelkoterne kan ses på bilag 2. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsens omfang 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40 % for tæt-lav boligbebyggelse og 25 % for åben-lav boligbebyggelse. Andel i fælles friarealer kan ikke medregnes ved beregning af bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom. 7.2 Bygningshøjden må ikke overstige 5 m målt i forhold til fastsat niveauplan, jf Bebyggelse må opføres i højst 1 etage. B4

17 BESTEMMELSER Bebyggelsens placering 7.4 Der fastlægges en byggelinie 2,5 m fra vejskel langs Kirkegade, som vist på kortbilag 2. Der må ikke etableres bebyggelse mellem byggelinie og vejskel. 7.5 Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 1 m fra internt vejskel og stiskel jf. 5.2 og Inden for lokalplanområdets friareal må kun opføres legehuse, legepladser og lignende, som er betinget af områdets anvendelse til rekreative formål. 7.7 Hvis garager bygges sammen over skel, må højden i naboskel højst være 4,5 m. Facaderne på sammenbyggede garager må dog ikke overstige 2,5 m i højden fra fastsat niveauplan jf til overkant af tag. 8 BEBYGGELSENS UDSEENDE Facade 8.1 Bebyggelse skal ved sin udformning og sit udseende give et ensartet udtryk og medvirke til at skabe en sammenhæng internt i lokalplanområdet og mod øst til Kirkegade 39 A - 39 G. 8.2 Udvendige bygningssider må kun fremstå i tegl, berappet eller pudset tegl, træ, ophængte facadematerialer / beklædning som skærmtegl og plademateriale og eternitbeklædning. 8.3 Synlig sokkelhøjde fra terræn må højst være 50 cm. Øvrig sokkel må kun udføres af facadematerialet. 8.4 Udvendige bygningssider må kun fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver på jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort. Tag 8.5 Tage må kun udføres af ikke reflekterende materialer (max. glanstal 20) med en taghældning mellem 15 og 20. Tage skal udføres som symmetriske saddeltage eller med ensidig taghældning. 8.6 Til tagbeklædning må kun anvendes teglsten, betontagsten, tagpap i listedækning, zink, aluminium, stål eller natur- eller eternitskifer i farverne grå eller sort. 9 SKILTNING 9.1 Ved erhvervsdrift fra egen bolig må der ikke opstilles skilte, bannere, flag og lignende. 10 HEGN 10.1 Hegn i naboskel, stiskel, vejskel og mod fælles opholdsareal må kun etableres som levende hegn. B5

18 BESTEMMELSER Hegn mod fællesarealer, adgangsveje og stier skal placeres på egen grund. Klippede hække (og andre levende hegn) må ikke plantes nærmere skel end 40 cm. 11 UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 11.1 Ubebyggede fællesarealer, som ikke anvendes til veje, torve, stier eller parkering, udlægges til grønne områder Der skal udlægges mindst 5 % af det samlede udlagte boligareal som fælles opholdsareal i princippet som vist på kortbilag TEKNISKE ANLÆG 12.1 Transformere må kun opstilles, hvis de er nødvendige for områdets interne forsyning Elledninger, herunder belysning af vej- og parkeringsanlæg samt antennekabler og andre ledninger skal fremføres som jordkabler. Forsyning 12.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes naturgasnettet og opvarmes med individuel naturgasfyring. Undtaget herfra er bygninger der i henhold til bygningsreglementet kan betegnes som lavenergihuse Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv vandforsyning. Kloakering 12.5 Området skal seperatkloakeres Overfladevand fra veje og fælles parkeringsarealer må kun ledes til offentlig kloak. Antenner 12.7 Antenner og paraboler i det fri må kun etableres, når de ikke er synlige på facaden eller når de er opsat på terræn skærmet af beplantning. 13 GRUNDEJERFORENING 13.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme i området. Grundejerforeningen er berettiget til ved medlemmerne at opkræve penge, der er nødvendige for foreningens opgaver Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af veje og fælles opholdsarealer jf Grundejerforeningen skal varetage etablering, drift og vedligeholdelse af boligveje, stier og beplantninger på fællesarealer inden for området (herunder i forbindelse med boligveje og interne veje samt ved vendepladser) samt fælles opholdsarealer i tilknytning til området En grundejerforening skal efter krav fra kommunen sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgræn- B6

19 BESTEMMELSER sende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Den enkelte grundejerforening skal oprettes, når mindst 4 parceller er udstykket, eller når Viborg Kommune kræver det Grundejerforeningen skal udarbejde vedtægter, som skal godkendes af Viborg Kommune. Ændringer af vedtægter skal godkendes af Viborg Kommune. 14 BETINGELSER FOR IBRUGTAGEN 14.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brugf F, før: - Bebyggelsen (på den enkelte ejendom) er tilsluttet et kollektivt varme/vandforsyningsanlæg jf Veje, stier og parkeringsarealer er etableret jf Fælles opholdsarealer er anlagt jf Parkeringsarealer er befæstet og der er lavet afledning af regnvand til kloak, jf OPHÆVELSE AF LOKALPLAN 15.1 Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, ophæves lokalplan nr. 25 for det område, der er omfattet af lokalplan nr Med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, ophæves lokalplan nr. 95 for det område, der er omfattet af lokalplan nr OPHØR AF PRIVATE SERVITUTTER 16.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan nr. 310 ophæves følgende servitutter inden for lokalplanens område: Matr.nr. 1s og 1t, Rødding by, Rødding Tinglyst: Titel: Dok om oversigt mv. Prioritet forud for pantegæld Påtaleberettiget: Viborg Kommune. 17 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 17.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning, 18, kun ændre anvendelse i overensstemmelse med planens bestemmelæser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføres de anlæg, der er indeholdt i planen. 1 Ibrugtagning fastsættes til udstedelsen af ibrugtagningstilladelse efter byggelovens 16, stk. 2 eller færdigmelding efter BR-S kap B7

20 BESTEMMELSER 17.2 Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende, jf. lov om planlægning, 19 og 20. B8

21 BESTEMMELSER VEDTAGELSE Forslag til lokalplan nr. 310 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Viborg Byråd, 9. oktober B9

22

23 BESTEMMELSER Kortbilag 2 Anvendelsesplan mål ca. 1:500 Viborg Kommune, april 2008 B11

24 Planens område Plan og Udvikling Rødevej 3 DK-8800 Viborg Tlf:

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde 23-07-2015 J.nr. 15/25490 Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for P. Vejsgaardsvænget 36-66, Ryomgård 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere