Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf Bankdirektør Kim Duus - Tlf Til Københavns Fondsbørs og pressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio. kr. (98%) til 320 mio. kr. Resultat før skat forrentede egenkapitalen med 29,3% p.a. mod 17,7% i 1. kvartal 2006 og 22,3% i hele 2006 Fortsat markant indtjeningsvækst i Markets & Asset Management og Erhverv Balancen udgjorde 118 mia. kr. mod 107 mia. kr. ultimo Udlån blev forøget med 5 mia. kr. (15%) i forhold til ultimo og Nykredit Portefølje Bank A/S forventes fusioneret med virkning pr. 1. januar Moody s Investor Service har tildelt en rating på Aa3. Nykredit Banks kapitalgrundlag styrkes med 1,2 mia. kr., hvorefter den ansvarlige kapital inkl. periodens resultat vil udgøre 7 mia. kr FORVENTNINGER På basis af det opnåede resultat for 1. kvartal 2007 forventer banken et resultat før skat i niveauet 800 til 900 mio. kr., hvilket svarer til en opmelding på 100 mio. kr. i forhold til forventningen, der blev anført i årsrapporten for INFORMATION OM NYKREDIT KONCERNEN s kvartalsrapport og yderligere information om Nykredit koncernen findes på nykredit.dk. Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf Bankdirektør Kim Duus - Tlf Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr /21

2 Ledelsesberetning 1. kvt. Året 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt RESULTATOPGØRELSE Netto renteindtægter Udbytter, gebyrer og provisioner, netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration og andre driftsudgifter Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi og aktier Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Anden gæld og periodeafgrænsningsposter I alt gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier Andre eventualforpligtelser I alt NØGLETAL Solvensprocent 9,8 10,6 9,8 9,4 10,4 9,1 Kernekapitalprocent 7,7 8,2 8,4 7,9 8,1 7,1 Egenkapitalforrentning før skat (p.a.) i % 29,3 22,3 17,7 19,6 20,7 16,3 Egenkapitalforrentning efter skat (p.a.) i % 21,2 16,0 12,7 13,7 14,6 11,4 Indtjening pr. omkostningskrone 2,72 2,26 2,09 2,17 2,12 2,01 Renterisiko i % 4,3 4,3 3,0 2,6 2,6 2,2 Valutaposition 3,0 5,7 5,2 9,8 8,6 15,0 Valutarisiko 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 Udlån i forhold til indlån 1,7 1,4 1,1 1,3 1,4 1,7 Udlån i forhold til egenkapital 8,4 7,6 7,2 7,7 8,0 7,6 Periodens udlånsvækst i % 15,3 22,7 2,1 11,3 5,2-9,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet i % 65,4 122,7 103,3 239,4 108,3 85,9 Summen af store engagementer i % 289,4 336,4 400,1 322,5 267,7 287,8 Periodens nedskrivningsprocent 0,0-0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 Antal ansatte (gennemsnit) /21

3 Ledelsesberetning 1. kvartal 2007 PERIODEN I HOVEDTRÆK og s resultat før skat blev på 320 mio. kr. Sammenlignet med 1. kvartal 2006, hvor resultatet udgjorde 162 mio. kr., er der tale om en stigning på 158 mio. kr., hvilket anses for meget tilfredsstillende. I forhold til 1. kvartal 2006 steg indtægter fra netto renter, gebyrer og kursreguleringer med 201 mio. kr. til 504 mio. kr. som følge af øgede aktiviteter i forretningsområderne Markets & Asset Management og Erhverv, hvor basisindtægterne steg med hhv. 112 mio. kr. og 50 mio. kr. Basisindtægter i forretningsområde Privat var med 74 mio. kr. nogenlunde uændrede. Indtægter fra fonds, der ikke er allokeret til forretningsområderne, steg med 31 mio. kr. til 53 mio. kr. Af stigningen kunne 12 mio. kr. henføres til beholdningsindtjeningen. Udgifter til personale og administration udgjorde 198 mio. kr. svarende til en stigning på 44 mio. kr. (29%) sammenlignet med 1. kvartal Ud over stigningen i bankens generelle aktivitetsniveau reflekterer udviklingen i lønninger mv., at Erhverv i 1. kvartal 2007 blev tilført et øget forretningsomfang og knap 30 medarbejdere fra Nykredit Realkredit A/S som led i den organisationsændring, der blev offentliggjort i 4. kvartal Endelig er udgiften til lønninger mv. påvirket af øgede hensættelser til resultatafhængig aflønning. Øvrige udgifter til administration steg med ca. 10 mio. kr. til 78 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. gav en indtægt på 13 mio. kr. mod en indtægt på 6 mio. kr. i 1. kvartal Kvartalet var især påvirket af en tilbageførsel af gruppevise nedskrivninger på udlån til private. De samlede nedskrivninger blev herefter 73 mio. kr. mod 88 mio. kr. ultimo Der er således fortsat tale om et meget lavt niveau, der afspejler det gunstige økonomiske klima i Danmark. Skat af periodens resultat er beregnet til 89 mio. kr. mod 45 mio. kr. i 1. kvartal Kvartalets skatteudgift svarede til 28% af resultat før skat. FORRETNINGSOMRÅDER er organiseret omkring tre koncerntværgående områder: Privat, Erhverv og Markets & Asset Management. Privat omfatter private husstande og mindre landbrug. Erhverv omfatter erhvervsvirksomheder, landbrug og boligudlejning, herunder andelsboliger og alment byggeri. Markets & Asset Management varetager Nykredit koncernens forretninger inden for værdipapirhandel, kapitalforvaltning og pensionsrådgivning. Privat Privat fik i kvartalet et resultat på 53 mio. kr., hvilket svarer til en fremgang på 12 mio. kr. i forhold til 1. kvartal Fremgangen skyldes føromtalte tilbageførsler af gruppevise nedskrivninger, idet såvel basisindtægter som driftsomkostninger lå på nogenlunde samme niveau som 1. kvartal Udlån udgjorde 6,7 mia. kr. mod 6,3 mia. kr. ultimo Udviklingen skyldtes især stigende volumen på Friværdikonti. Indlån var stort set uændret sammenlignet med ultimo 2006 med 9,4 mia. kr. Lønninger mv. steg med 35 mio. kr. til 119 mio. kr. som følge af et øget gennemsnitligt antal medarbejdere; fra 467 i 1. kvartal 2006 til 552 i 1. kvartal I forhold til ultimo 2006 er antal medarbejdere øget med 37 til 558 (+7%). Resultat efter skat er herefter 231 mio. kr. mod 117 mio. kr. i 1. kvartal Resultatet gav en forrentning af egenkapitalen på 21,2% mod 12,7% i 1. kvartal Erhverv Erhverv fik i kvartalet et resultat på 77 mio. kr., hvilket svarer til en fremgang på 40 mio. kr. i forhold til 1. kvartal Den markante fremgang skyldes især øgede basisindtægter, der Resultat før skat fordelt på forretningsområder Privat Erhverv Markets & Asset Koncernposter ¹ I alt Management Mio. kr. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 06 Basisindtægter Driftsomkostninger Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening ² Periodens resultat før skat Indtægter/omkostninger 3,51 2,29 3,04 2,36 2,10 1, ,72 2,08 Gennemsnitligt allokeret forretningskapital ³ Basisindtjening efter tab i procent af allokeret forretningskapital (p.a.) 24,5 21,5 13,8 9,4 63,5 32, ,7 20,7 ¹ Omfatter indtægter fra fonds, der ikke er allokeret til de enkelte forretningsområder, og som indgår i bankens egenbeholdning, samt ikke-allokerede udgifter. ² Beholdningsindtjening svarer til afkastet fra egenbeholdningen ud over den risikofri rente. ³ 8% af de risikovægtede gennemsnitlige aktiver, der er allokeret til forretningsområderne. 3/21

4 Ledelsesberetning viste en fremgang på 50 mio. kr. (+78%) til 114 mio. kr., mens omkostningerne steg med 7 mio. kr. til 34 mio. kr. Generelt har hele forretningsområdet vist en positiv udvikling, dog med størst vækst i indtjeningen fra indenlandske og internationale storkunder som følge af større udlånsvolumen, øget formidling af finansielle instrumenter og et større transaktionsvolumen. Nedskrivninger udgjorde 3 mio. kr. mod 0 mio. kr. i 1. kvartal Udlån udgjorde 27,4 mia. kr. mod 22,6 mia. kr. ultimo 2006, hvilket svarede til en stigning på 21%. Der var i kvartalet generelt tale om en stigning i størstedelen af forretningsområdets udlånsprodukter. Specielt viste syndikerede udlån samt anlægs- og aftaleudlån en pæn vækst. Indlån udgjorde 12,3 mia. kr. svarende til en reduktion på 0,5 mia. kr. i forhold til ultimo Markets & Asset Management Markets & Asset Management fastholdt samme høje aktivitetsniveau som i den sidste del af 2006, og kvartalet viste en stigning i resultatet på 75 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 2006; fra 62 mio. kr. til 137 mio. kr. Sammenlignet med 1. kvartal 2006 steg basisindtægter med 112 mio. kr. til 264 mio. kr. Indtægtsforøgelsen var bredt forankret i forretningsområdets aktiviteter, hvor handels-, kapitalmarkeds- og porteføljeaktiviteter lå på et tilfredsstillende niveau, samtidig med at indtægter fra egen trading viste en væsentlig stigning. Omkostningerne steg med 37 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal Udviklingen fulgte forventningerne og dækker over det øgede aktivitetsniveau i 2006, der fortsatte i 1. kvartal En betydelig del af stigningen kan henføres til IT-relaterede projekter og øgede personaleudgifter. BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS I forhold til ultimo 2006 steg Nykredit Bank koncernens balance med 10,9 mia. kr. til 117,9 mia. kr. pr. 31. marts Koncernens udlån steg sammenlignet med ultimo 2006 med 5 mia. kr. til ca. 37 mia. kr., mens placeringer i obligationer tegnede sig for en stigning på 4,6 mia. kr. til 52,3 mia. kr. Stigningen i obligationsbeholdningen og i beholdningens størrelse skal især ses i lyset af Nykredit Markets handelsoperationer og bankens aktiviteter på repo-markederne. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker steg med 9,6 mia. kr. til 72,7 mia. kr., mens indlån lå nogenlunde uændret på 21,9 mia. kr. sammenlignet med ultimo Stigningen i gæld til kreditinstitutter vedrørte primært øgede repo-forretninger. Koncernens egenkapital udgjorde mio. kr. pr. 31. marts Sammenlignet med ultimo 2006 er egenkapitalen øget med periodens resultat efter skat. Egenkapitalen er ens i såvel som i Nykredit Bank A/S. Koncernens solvensprocent udgjorde herefter 9,8 mod 10,6 ved udgangen af Udviklingen afspejler det øgede aktivitetsniveau, der medførte en stigning i de vægtede aktiver på ca. 3,8 mia. kr. Moderselskabet Nykredit Bank A/S solvensprocent blev 9,9 mod 10,6 ultimo Finansielle risici Metoder for opgørelse og beskrivelse af finansielle risici er oplyst i bankens årsrapport for 2006, hvortil der henvises. Af væsentlige finansielle risici kan oplyses: Egenkapital og udvikling Mio. kr. 31. marts 31. marts 31. december Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital ultimo perioden Basiskapital og solvens Mio. kr. 31. marts 31. marts 31. december Aktiekapital Overført over-eller underskud I alt kernekapital Supplerende kapital Fradrag i kernekapital og supplerende kapital I alt ultimo perioden Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko I alt vægtede poster Solvensprocent 9,8 9,8 10,6 Kernekapitalprocent 7,7 8,4 8,2 s Value-at-Risk udgjorde 11,6 mio. kr. pr. 31. marts 2007, mod 14,8 mio. kr. ved udgangen af VaR har gennemsnitligt udgjort 11,6 mio. kr. i 1. kvartal 2007 mod 10,6 mio. kr. i Renterisikoen udgjorde ultimo kvartalet 183 mio. kr. mod 182 mio. kr. ultimo Valutakursindikator 1 udgjorde 124 mio. kr. ultimo 1. kvartal mod 242 mio. kr. ultimo Forventninger til kvartal var præget af en positiv udvikling, der på en række områder oversteg ledelsens forventninger til kvartalsregnskabet. Der forventes derfor nu et resultat før skat i niveauet mio. kr. for hele Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2006 forventedes et resultat før skat på mio. kr. En betydelig del af bankens indtægter består af kursrelaterede indtægter, hvorfor udviklingen og indtjeningen generelt skal vurderes med nogen forsigtighed. 4/21

5 Ledelsesberetning ØVRIGE FORHOLD Begivenheder efter 31. marts 2007 Som oplyst i pressemeddelelse den 11. april 2007 er det besluttet at fusionere Nykredit Bank A/S med det 100% ejede datterselskab Nykredit Portefølje Bank A/S (lodret fusion). Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse og forventes endeligt vedtaget på selskabernes bestyrelsesmøder i juni Fusionen vil regnskabsmæssigt ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Det forventes ikke, at fusionen i sig selv vil påvirke bankens indtjening i For at understøtte den positive udvikling i bankens forretningsområder vil Nykredit Realkredit A/S i 2. kvartal 2007 øge bankens kapitalgrundlag med i alt 1,2 mia. kr. i form af egenkapital og efterstillet kapitalindskud på hver 600 mio. kr. Herudover er der i perioden frem til offentliggørelsen af kvartalsrapporten ikke indtruffet væsentlige begivenheder. Usikkerhed ved indregning og måling I bankens løbende drift opstår en række rettigheder og forpligtelser, hvor indregningen og den efterfølgende måling medfører brugen af skøn, og hvor værdiansættelsen kan være usikker. I overensstemmelse med IFRS udarbejdes bankens periode- og årsrapporter ud fra forudsætninger, der medfører brugen af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af bankens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor der er væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Endvidere skal det oplyses, at gruppevise nedskrivninger fortsat er behæftet med en vis usikkerhed, da banken kun har et begrænset historisk datagrundlag som udgangspunkt for beregningen, ligesom systemunderstøttelsen fortsat ikke er fuldt ud implementeret. Der arbejdes løbende på at forbedre og udvikle de understøttende systemer og de anvendte modeller. Unoterede finansielle instrumenter, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne. Hensatte forpligtelser, hvor der er visse skøn tilknyttet opgørelsen på balancedagen. Det er ledelsens opfattelse, at de usikkerheder, der er knyttet til ovennævnte forhold, er af uvæsentlig betydning for periode- og årsrapporteringen. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2007 er baseret på de principper for indregning og måling, som fremgår af de internationale regnskabsstandarder, IFRS og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber mfl. Præsentationen i bankens kvartalsrapporter er mere begrænset end ved aflæggelse af en fuldstændig årsrapport. De anvendte metoder for indregning og måling er uændrede sammenlignet med årsrapporten for Der henvises derfor til beskrivelsen af koncernens og bankens regnskabspraksis i årsrapporten for 2006, der er tilgængelig på nykredit. dk. De regnskabsmæssige skøn og underliggende forudsætninger testes og vurderes jævnligt. Områder, som indebærer en høj grad af kompleksitet eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for periode- eller årsrapporterne, er følgende: 5/21

6 Påtegning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. januar til 31. marts 2007 for og. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Kvartalsrapporten for moderselskabet aflægges i overens- København, den 10. maj 2007 stemmelse med lov om finansiel virksomhed. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske lovgivningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar til 31. marts Kvartalsrapporten er ikke revideret. BESTYRELSE DIREKTION Henning Kruse Petersen, formand Kim Duus Søren Holm, næstformand Karsten Knudsen Per Ladegaard Henrik Asmussen, medarbejdervalgt Allan Kristiansen, medarbejdervalgt 6/21

7 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal i 5 kvartaler 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto renteindtægter Udbytter, gebyrer og provisionsindtægter, netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration samt andre driftsudgifter Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier Investerings- og domicilejendomme Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Andre passiver og periodeafgrænsningsposter I alt gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier Andre eventualforpligtelser I alt ikke-balanceførte poster NØGLETAL Solvensprocent 9,8 10,6 10,9 9,4 9,8 Kernekapitalprocent 7,7 8,2 8,0 7,9 8,4 Egenkapitalforrentning før skat (p.a.) i % 29,3 27,6 23,3 21,0 17,7 Egenkapitalforrentning efter skat (p.a.) i % 21,2 20,0 16,8 14,4 12,7 Indtjening pr. omkostningskrone 2,72 2,38 2,43 2,09 2,09 Renterisiko i % 4,3 4,3 1,1 3,7 3,0 Periodens nedskrivningsprocent 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 7/21

8 Resultatopgørelse for 1. januar 31. marts 1. kvt kvt Note 1. kvt kvt Renteindtægter Renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder PERIODENS RESULTAT FØR SKAT Periodens skat PERIODENS RESULTAT /21

9 Balance ultimo Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - Grunde og bygninger Investeringsejendomme Domicilejendomme I alt Øvrige materielle aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter I alt aktiver /21

10 Balance pr. ultimo Note PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter I alt gæld Hensatte forpligtelser 9 9 Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser I alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Overført over- eller underskud I alt I ALT PASSIVER IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre eventualforpligtelser I alt Valuta- og renterisiko 20 Eventualforpligtelser 21 Regnskabsmæssig sikring 22 Nærtstående parter 23 Koncernoversigt 24 10/21

11 Egenkapitalopgørelse Egenkapitalforklaring Aktiekapital Lovpligtige reserver Reserve for nettoopskrivninger efter indre værdis metode Primo Periodens resultat Anden afgang/tilgang I alt totalindkomst I alt ultimo - - Overført resultat Primo Periodens resultat Anden afgang/tilgang I alt totalindkomst I alt ultimo Egenkapital Primo Periodens bevægelser I alt ultimo er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S, København. Nykredit Bank indgår i dette selskabs koncernregnskab og i koncernregnskabet for Foreningen Nykredit, København, der ejer 86,71% af Nykredit Realkredit A/S. 11/21

12 Basis- og beholdningsindtjening 1. kvartal kvartal 2006 BASIS- OG BEHOLDNINGSINDTJENING I alt Basisindtjening Beholdningsindtjening Basisindtjening Beholdningsindtjening I alt Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter, netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Indtægter i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Periodens resultat før skat /21

13 Pengestrømsopgørelse Periodens resultat efter skat Regulering for ikke kontante driftsposter, afskrivninger og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 1 1 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Beregnet skat af periodens resultat I alt Periodens resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter Ændring af driftskapital Udlån og andre tilgodehavender Indlån og anden gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Obligationer til dagsværdi Aktier mv Anden driftskapital I alt Betalt selskabsskat, netto Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Materielle anlægsaktiver -2 8 I alt -2 8 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Udstedte obligationer I alt I alt pengestrømme Likvider primo Valutakursregulering af likvide beholdninger Likvider ultimo Likvider ultimo Likvider ultimo kan specificeres således: Kasse og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Likvider ultimo /21

14 Noter RENTEINDTÆGTER Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Af de totale renteindtægter udgør: Renteindtægter, som er tilskrevet på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris Renteindtægter fra finansielle leasingkontrakter RENTEUDGIFTER Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld samt ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Heraf udgør renteudgifter til ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 7 5 Udstedte obligationer - 2 Modregnet rente af bankens egenbeholdning af egne obligationer 2 - Af de totale renteudgifter udgør: Renteudgifter, som er tilskrevet på finansielle passiver målt til amortiseret kostpris KURSREGULERINGER 0 0 Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier Investeringsejendomme Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt andre afledte finansielle instrumenter I alt Heraf udgør kursregulering på regnskabsmæssige afdækningsinstrumenter: Dagsværdisikring /21

15 Noter UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 0 0 Bestyrelse Direktion I alt 1 2 Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter modtager hver et årligt honorar på kr. Lønninger og vederlag til direktionen består af vederlag til bankdirektør Kim Duus. Bankdirektør Karsten Knudsen indgår i moderselskabet Nykredit Realkredit A/S koncerndirektion og aflønnes af moderselskabet. Ud over ovennævnte vederlag modtager bankdirektør Kim Duus aflønning i form af fri bil. I 1.kvartal 2006 indeholdt posten endvidere vederlag til bankdirektør Jes Klausby. Medlemmer af direktionen aflønnes med en fast gage. Der er ikke etableret bonusordninger. Medlemmer af direktionen oppebærer ikke honorar som bestyrelsesmedlemmer i tilknyttede og associerede virksomheder. Pensionsalderen for medlemmer af direktionen er 65 år. Der er ikke aftale om pensionsydelser for direktionens medlemmer. Der er et opsigelsesvarsel på 12 måneder. Ved fratræden foranlediget af er medlemmer af direktionen berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 6 måneders bruttogage. Personaleudgifter Lønninger Pensioner (bidragsbaserede) Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Periodens gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til fuldtidsbeskæftigede NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG TILGODEHAVENDER MV. Resultateffekt Nedskrivninger i perioden, netto Indgået på tidligere nedskrevne udlån mv Tabt (ikke tidligere individuelt nedskrevet) I alt Heraf individuelle nedskrivninger Heraf gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris Individuelle nedskrivninger januar Periodens nedskrivninger, netto Endeligt tabt, nu fragået saldoen Individuelle nedskrivninger pr. 31. marts Gruppevise nedskrivninger januar Periodens nedskrivninger, netto I alt pr. 31. marts Nedskrevet i alt 1. januar Nedskrevet i alt 31. marts Nedskrivninger på kreditinstitutter og hensættelser på garantier /21

16 Noter RESULTAT AF KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE OG TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 7 5 Resultat før skat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I alt PERIODENS SKAT 28,0 28,0 Skat i % af periodens resultat 28,0 28,0 For året som helhed forventes skatteudgiften at ligge i niveauet 28% af årets resultat. Skatten er beregnet med udgangspunkt i den gældende skatteprocent på TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Heraf udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger UDLÅN TIL DAGSVÆRDI OG AMORTISERET KOSTPRIS Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi (1) Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt ) heraf udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Af de samlede udlån udgør fastforrentede udlån i alt Markedsværdien af disse fastforrentede udlån udgør Markedsværdireguleringen føres gennem resultatopgørelsen. 10. OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI Realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer og fordringer, der prissættes på aktive markeder I alt Egne obligationer modregnet i udstedte obligationer, jf. note I alt Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Over for Danmarks Nationalbank og clearingcentraler mfl er til sikkerhed deponeret obligationer til en samlet kursværdi af ANDRE AKTIVER Tilgodehavende renter og provisioner Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Øvrige aktiver I alt /21

17 Noter GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Gæld til kreditinstitutter Gæld til centralbanker I alt Heraf udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger INDLÅN OG ANDEN GÆLD På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt UDSTEDTE OBLIGATIONER TIL AMORTISERET KOSTPRIS Udstedelser i alt Amortisering og egenbeholdning I alt Udstedelser *2003 til 2008 Obligationslån (DKK) *2005 til 2016 Kurvestejler (DKK) *2005 til 2007 Range Accrual Note (DKK) *2005 til 2010 Basket Barrier (DKK) til 2010 Index-linket (DKK) *2006 til 2008 Nykredit Højrente I (EUR 77 mio.) *2006 til 2008 Nykredit Højrente II (EUR 87 mio.) til 2011 NB Credit Pick (EUR 7,5 mio.) til 2009 NB Argentina I alt nominel værdi Amortisering af transaktionsomkostninger mv. og andre reguleringer Egenbeholdning I alt * Noteret på Københavns Fondsbørs Udstedelserne er variabelt forrentede 15. ØVRIGE IKKE-AFLEDTE FINANSIELLE FORPLIGTELSER TIL DAGSVÆRDI Indlån til dagsværdi Negative værdipapirbeholdninger I alt Heraf udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ANDRE PASSIVER Skyldige renter og provisioner Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Anden gæld I alt /21

18 Noter EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud er gældsforpligtelser i form af ansvarlig indskudskapital, som i tilfælde af likvidation eller konkurs først skal fyldestgøres efter de almindelige kreditorkrav.. Nedenstående kapitalindskud er ydet af Nykredit Realkredit A/S. Kapitalindskuddene indgår i den supplerende kapital og medregnes fuldt ud i basiskapitalen. Lånet er ydet i 2003 og forfalder den 1. december Lånet er afdragsfrit i løbetiden Lånet er variabelt forrentet Lånet er ydet i 2005 og forfalder den 22. april Lånet er afdragsfrit i løbetiden Lånet er variabelt forrentet Lånet er ydet i 2006 og forfalder den 30. september Lånet er afdragsfrit i løbetiden Lånet er variabelt forrentet I alt EGENKAPITAL OG SOLVENS Egenkapital Aktiekapital primo Aktiekapital ultimo Lovpligtige reserver Reserve for nettoopskrivninger efter indre værdis metode, primo Periodens bevægelser I alt ultimo Overført overskud primo Periodens overførsler I alt ultimo Egenkapital primo Egenkapital ultimo Solvens Kernekapital Supplerende kapital Fradrag i kernekapital og supplerende kapital I alt Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko I alt ,3 7,7 Kernekapital efter fradrag i % af vægtede poster 7,7 8,2 10,6 9,9 Solvensprocent 9,8 10,6 19. IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Finansgarantier Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt garantier Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige forpligtelser I alt andre eventualforpligtelser /21

19 Noter VALUTA- OG RENTERISIKO Valutarisiko Valutakursindikator ,4 3,0 Valutakursindikator 1 i procent af kernekapital efter fradrag 3,0 5,7 6 8 Valutakursindikator ,2 0,1 Valutakursindikator 2 i procent af kernekapital efter fradrag 0,1 0,2 Renterisiko fordelt på valutaer med størst renterisiko DKK EUR SEK NOK PLN CHF JPY Øvrige valutaer I alt EVENTUALFORPLIGTELSER Banken er i sin løbende drift involveret i retssager og tvister. Det er bankens opfattelse, at udfaldet heraf ikke vil påvirke den økonomiske stilling væsentligt. 22. REGNSKABSMÆSSIG SIKRING Ifølge regnskabsbestemmelserne skal visse udlån og indlån som udgangspunkt måles til amortiseret kostpris, mens afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. For at opnå en regnskabsmæssig symmetri mellem de afdækkende og afdækkede forretninger tillades regnskabsmæssig dagsværdiregulering af de finansielle aktiver og forpligtelser, der indgår i en effektiv regnskabsmæssig sikring. Dagsværdireguleringen vedrører alene den sikrede del (renterisikoen). Dækkede fastforrentede aktiver Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt Markedsværdi af dækkede fastforrentede aktiver Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig dagsværdiregulering 15 5 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt regnskabsmæssig dagsværdiregulering 5 15 Afdækkende afledte finansielle instrumenter Nominel værdi (syntetisk hovedstol) Markedsværdiregulering (negativ markedsværdi) I alt forskel i dagsværdiregulering /21

20 Noter 23. NÆRTSTÅENDE PARTER Som nærtstående parter anses moderselskabet Nykredit Realkredit A/S, dette selskabs tilknyttede og associerede virksomheder samt tilknyttede og associerede virksomheder i. I 1. kvartal 2007 har der ikke været usædvanlige transaktioner mellem parterne. Mellem selskaberne er der forskellige aftaler indgået som en naturlig del af koncernens daglige forretning. Aftalerne omfatter typisk finansiering, forsikring, provision for henviste forretninger, opgaver vedrørende IT-drifssupport og IT-udviklingsprojekter samt øvrige fælles opgaver. Salg af varer og tjenesteydelser mellem koncernselskaberne er sket på markedsvilkår eller på omkostningsdækkende basis. Af væsentlige aftaler mellem nærtstående parter, som har været gældende i 1. kvartal 2007, skal nedenstående nævnes: Aftale mellem og Nykredit Holding A/S Nykredit Holding A/S har i konkrete tilfælde afgivet garantier eller støtteerklæringer for 3. mand. Nykredit Holding A/S har over for afgivet beløbsbegrænset tabsgaranti for visse af bankens engagementer. 20/21

21 Noter 24. KONCERNOVERSIGT Resultat efter skat 2006 Egenkapital Selskabskapital Bogført værdi Ejerandel i % kvartal 2007 Resultat efter skat* Nykredit Banks andel af periodens resultat Egenkapital * Bogført værdi (moderselskab) Dattervirksomheder, der konsolideres Nykredit Portefølje Bank A/S, København a) Pantebrevsselskabet af 8/ A/S, København d) Nykredit Pantebrevsinvestering A/S, København b) Nykredit Leasing A/S, København c) Nykredit Fixed Income Opportunities Fund Limited, Cayman Islands e) Norswood Properties Limited, Plymouth d) Nykredit Finance plc, Plymouth d) Associerede virksomheder, der pro rata konsolideres Dansk Pantebrevsbørs A/S, København b) ¹ , LeasIT A/S, Lyngby-Taarbæk c) ¹ , Nykredit Fixed Income Opportunities Fund Limiteds aktiviteter startede primo december ) Selskaberne er pro rata konsoliderede på grundlag af aktionæroverenskomster, der bl.a. giver banken ret til at udpege et bestyrelsesmedlem i selskaberne. Nykredit Pantebrevsinvestering A/S har har kun haft begrænset aktivitet i 1. kvartal a) Bankvirksomhed b) Pantebrevsaktivitet c) Leasingvirksomhed d) Uden aktivitet e) Finansieringsinstitut * Virksomhedernes delårsregnskaber for 1. kvartal 2007 er ikke reviderede. 21/21

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Holding

Årsrapport 2012 Nykredit Holding Årsrapport 2012 Nykredit Holding INDHOLD OM NYKREDIT HOLDING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hovedtal 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet 4 Årets resultat mv. for 2012 4 Egenkapital 4 Kapitaldækning

Læs mere

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014 CVR-NR. 17029312 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 28. august Resume FIH indgik i andet kvartal aftale om at frasælge sin udlånsforretning til henholdsvis Spar Nord Bank A/S og Nykredit

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 Årsrapport 2008 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2 LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 PÅTEGNINGER 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 ÅRSREGNSKAB 2008 12 Resultatopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr.

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere