Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf Bankdirektør Kim Duus - Tlf Til Københavns Fondsbørs og pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio. kr. (98%) til 320 mio. kr. Resultat før skat forrentede egenkapitalen med 29,3% p.a. mod 17,7% i 1. kvartal 2006 og 22,3% i hele 2006 Fortsat markant indtjeningsvækst i Markets & Asset Management og Erhverv Balancen udgjorde 118 mia. kr. mod 107 mia. kr. ultimo Udlån blev forøget med 5 mia. kr. (15%) i forhold til ultimo og Nykredit Portefølje Bank A/S forventes fusioneret med virkning pr. 1. januar Moody s Investor Service har tildelt en rating på Aa3. Nykredit Banks kapitalgrundlag styrkes med 1,2 mia. kr., hvorefter den ansvarlige kapital inkl. periodens resultat vil udgøre 7 mia. kr FORVENTNINGER På basis af det opnåede resultat for 1. kvartal 2007 forventer banken et resultat før skat i niveauet 800 til 900 mio. kr., hvilket svarer til en opmelding på 100 mio. kr. i forhold til forventningen, der blev anført i årsrapporten for INFORMATION OM NYKREDIT KONCERNEN s kvartalsrapport og yderligere information om Nykredit koncernen findes på nykredit.dk. Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf Bankdirektør Kim Duus - Tlf Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr /21

2 Ledelsesberetning 1. kvt. Året 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt. 1. kvt RESULTATOPGØRELSE Netto renteindtægter Udbytter, gebyrer og provisioner, netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration og andre driftsudgifter Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi og aktier Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Anden gæld og periodeafgrænsningsposter I alt gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier Andre eventualforpligtelser I alt NØGLETAL Solvensprocent 9,8 10,6 9,8 9,4 10,4 9,1 Kernekapitalprocent 7,7 8,2 8,4 7,9 8,1 7,1 Egenkapitalforrentning før skat (p.a.) i % 29,3 22,3 17,7 19,6 20,7 16,3 Egenkapitalforrentning efter skat (p.a.) i % 21,2 16,0 12,7 13,7 14,6 11,4 Indtjening pr. omkostningskrone 2,72 2,26 2,09 2,17 2,12 2,01 Renterisiko i % 4,3 4,3 3,0 2,6 2,6 2,2 Valutaposition 3,0 5,7 5,2 9,8 8,6 15,0 Valutarisiko 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 Udlån i forhold til indlån 1,7 1,4 1,1 1,3 1,4 1,7 Udlån i forhold til egenkapital 8,4 7,6 7,2 7,7 8,0 7,6 Periodens udlånsvækst i % 15,3 22,7 2,1 11,3 5,2-9,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet i % 65,4 122,7 103,3 239,4 108,3 85,9 Summen af store engagementer i % 289,4 336,4 400,1 322,5 267,7 287,8 Periodens nedskrivningsprocent 0,0-0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 Antal ansatte (gennemsnit) /21

3 Ledelsesberetning 1. kvartal 2007 PERIODEN I HOVEDTRÆK og s resultat før skat blev på 320 mio. kr. Sammenlignet med 1. kvartal 2006, hvor resultatet udgjorde 162 mio. kr., er der tale om en stigning på 158 mio. kr., hvilket anses for meget tilfredsstillende. I forhold til 1. kvartal 2006 steg indtægter fra netto renter, gebyrer og kursreguleringer med 201 mio. kr. til 504 mio. kr. som følge af øgede aktiviteter i forretningsområderne Markets & Asset Management og Erhverv, hvor basisindtægterne steg med hhv. 112 mio. kr. og 50 mio. kr. Basisindtægter i forretningsområde Privat var med 74 mio. kr. nogenlunde uændrede. Indtægter fra fonds, der ikke er allokeret til forretningsområderne, steg med 31 mio. kr. til 53 mio. kr. Af stigningen kunne 12 mio. kr. henføres til beholdningsindtjeningen. Udgifter til personale og administration udgjorde 198 mio. kr. svarende til en stigning på 44 mio. kr. (29%) sammenlignet med 1. kvartal Ud over stigningen i bankens generelle aktivitetsniveau reflekterer udviklingen i lønninger mv., at Erhverv i 1. kvartal 2007 blev tilført et øget forretningsomfang og knap 30 medarbejdere fra Nykredit Realkredit A/S som led i den organisationsændring, der blev offentliggjort i 4. kvartal Endelig er udgiften til lønninger mv. påvirket af øgede hensættelser til resultatafhængig aflønning. Øvrige udgifter til administration steg med ca. 10 mio. kr. til 78 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. gav en indtægt på 13 mio. kr. mod en indtægt på 6 mio. kr. i 1. kvartal Kvartalet var især påvirket af en tilbageførsel af gruppevise nedskrivninger på udlån til private. De samlede nedskrivninger blev herefter 73 mio. kr. mod 88 mio. kr. ultimo Der er således fortsat tale om et meget lavt niveau, der afspejler det gunstige økonomiske klima i Danmark. Skat af periodens resultat er beregnet til 89 mio. kr. mod 45 mio. kr. i 1. kvartal Kvartalets skatteudgift svarede til 28% af resultat før skat. FORRETNINGSOMRÅDER er organiseret omkring tre koncerntværgående områder: Privat, Erhverv og Markets & Asset Management. Privat omfatter private husstande og mindre landbrug. Erhverv omfatter erhvervsvirksomheder, landbrug og boligudlejning, herunder andelsboliger og alment byggeri. Markets & Asset Management varetager Nykredit koncernens forretninger inden for værdipapirhandel, kapitalforvaltning og pensionsrådgivning. Privat Privat fik i kvartalet et resultat på 53 mio. kr., hvilket svarer til en fremgang på 12 mio. kr. i forhold til 1. kvartal Fremgangen skyldes føromtalte tilbageførsler af gruppevise nedskrivninger, idet såvel basisindtægter som driftsomkostninger lå på nogenlunde samme niveau som 1. kvartal Udlån udgjorde 6,7 mia. kr. mod 6,3 mia. kr. ultimo Udviklingen skyldtes især stigende volumen på Friværdikonti. Indlån var stort set uændret sammenlignet med ultimo 2006 med 9,4 mia. kr. Lønninger mv. steg med 35 mio. kr. til 119 mio. kr. som følge af et øget gennemsnitligt antal medarbejdere; fra 467 i 1. kvartal 2006 til 552 i 1. kvartal I forhold til ultimo 2006 er antal medarbejdere øget med 37 til 558 (+7%). Resultat efter skat er herefter 231 mio. kr. mod 117 mio. kr. i 1. kvartal Resultatet gav en forrentning af egenkapitalen på 21,2% mod 12,7% i 1. kvartal Erhverv Erhverv fik i kvartalet et resultat på 77 mio. kr., hvilket svarer til en fremgang på 40 mio. kr. i forhold til 1. kvartal Den markante fremgang skyldes især øgede basisindtægter, der Resultat før skat fordelt på forretningsområder Privat Erhverv Markets & Asset Koncernposter ¹ I alt Management Mio. kr. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 06 Basisindtægter Driftsomkostninger Basisindtjening før tab Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening ² Periodens resultat før skat Indtægter/omkostninger 3,51 2,29 3,04 2,36 2,10 1, ,72 2,08 Gennemsnitligt allokeret forretningskapital ³ Basisindtjening efter tab i procent af allokeret forretningskapital (p.a.) 24,5 21,5 13,8 9,4 63,5 32, ,7 20,7 ¹ Omfatter indtægter fra fonds, der ikke er allokeret til de enkelte forretningsområder, og som indgår i bankens egenbeholdning, samt ikke-allokerede udgifter. ² Beholdningsindtjening svarer til afkastet fra egenbeholdningen ud over den risikofri rente. ³ 8% af de risikovægtede gennemsnitlige aktiver, der er allokeret til forretningsområderne. 3/21

4 Ledelsesberetning viste en fremgang på 50 mio. kr. (+78%) til 114 mio. kr., mens omkostningerne steg med 7 mio. kr. til 34 mio. kr. Generelt har hele forretningsområdet vist en positiv udvikling, dog med størst vækst i indtjeningen fra indenlandske og internationale storkunder som følge af større udlånsvolumen, øget formidling af finansielle instrumenter og et større transaktionsvolumen. Nedskrivninger udgjorde 3 mio. kr. mod 0 mio. kr. i 1. kvartal Udlån udgjorde 27,4 mia. kr. mod 22,6 mia. kr. ultimo 2006, hvilket svarede til en stigning på 21%. Der var i kvartalet generelt tale om en stigning i størstedelen af forretningsområdets udlånsprodukter. Specielt viste syndikerede udlån samt anlægs- og aftaleudlån en pæn vækst. Indlån udgjorde 12,3 mia. kr. svarende til en reduktion på 0,5 mia. kr. i forhold til ultimo Markets & Asset Management Markets & Asset Management fastholdt samme høje aktivitetsniveau som i den sidste del af 2006, og kvartalet viste en stigning i resultatet på 75 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 2006; fra 62 mio. kr. til 137 mio. kr. Sammenlignet med 1. kvartal 2006 steg basisindtægter med 112 mio. kr. til 264 mio. kr. Indtægtsforøgelsen var bredt forankret i forretningsområdets aktiviteter, hvor handels-, kapitalmarkeds- og porteføljeaktiviteter lå på et tilfredsstillende niveau, samtidig med at indtægter fra egen trading viste en væsentlig stigning. Omkostningerne steg med 37 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal Udviklingen fulgte forventningerne og dækker over det øgede aktivitetsniveau i 2006, der fortsatte i 1. kvartal En betydelig del af stigningen kan henføres til IT-relaterede projekter og øgede personaleudgifter. BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS I forhold til ultimo 2006 steg Nykredit Bank koncernens balance med 10,9 mia. kr. til 117,9 mia. kr. pr. 31. marts Koncernens udlån steg sammenlignet med ultimo 2006 med 5 mia. kr. til ca. 37 mia. kr., mens placeringer i obligationer tegnede sig for en stigning på 4,6 mia. kr. til 52,3 mia. kr. Stigningen i obligationsbeholdningen og i beholdningens størrelse skal især ses i lyset af Nykredit Markets handelsoperationer og bankens aktiviteter på repo-markederne. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker steg med 9,6 mia. kr. til 72,7 mia. kr., mens indlån lå nogenlunde uændret på 21,9 mia. kr. sammenlignet med ultimo Stigningen i gæld til kreditinstitutter vedrørte primært øgede repo-forretninger. Koncernens egenkapital udgjorde mio. kr. pr. 31. marts Sammenlignet med ultimo 2006 er egenkapitalen øget med periodens resultat efter skat. Egenkapitalen er ens i såvel som i Nykredit Bank A/S. Koncernens solvensprocent udgjorde herefter 9,8 mod 10,6 ved udgangen af Udviklingen afspejler det øgede aktivitetsniveau, der medførte en stigning i de vægtede aktiver på ca. 3,8 mia. kr. Moderselskabet Nykredit Bank A/S solvensprocent blev 9,9 mod 10,6 ultimo Finansielle risici Metoder for opgørelse og beskrivelse af finansielle risici er oplyst i bankens årsrapport for 2006, hvortil der henvises. Af væsentlige finansielle risici kan oplyses: Egenkapital og udvikling Mio. kr. 31. marts 31. marts 31. december Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital ultimo perioden Basiskapital og solvens Mio. kr. 31. marts 31. marts 31. december Aktiekapital Overført over-eller underskud I alt kernekapital Supplerende kapital Fradrag i kernekapital og supplerende kapital I alt ultimo perioden Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko I alt vægtede poster Solvensprocent 9,8 9,8 10,6 Kernekapitalprocent 7,7 8,4 8,2 s Value-at-Risk udgjorde 11,6 mio. kr. pr. 31. marts 2007, mod 14,8 mio. kr. ved udgangen af VaR har gennemsnitligt udgjort 11,6 mio. kr. i 1. kvartal 2007 mod 10,6 mio. kr. i Renterisikoen udgjorde ultimo kvartalet 183 mio. kr. mod 182 mio. kr. ultimo Valutakursindikator 1 udgjorde 124 mio. kr. ultimo 1. kvartal mod 242 mio. kr. ultimo Forventninger til kvartal var præget af en positiv udvikling, der på en række områder oversteg ledelsens forventninger til kvartalsregnskabet. Der forventes derfor nu et resultat før skat i niveauet mio. kr. for hele Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2006 forventedes et resultat før skat på mio. kr. En betydelig del af bankens indtægter består af kursrelaterede indtægter, hvorfor udviklingen og indtjeningen generelt skal vurderes med nogen forsigtighed. 4/21

5 Ledelsesberetning ØVRIGE FORHOLD Begivenheder efter 31. marts 2007 Som oplyst i pressemeddelelse den 11. april 2007 er det besluttet at fusionere Nykredit Bank A/S med det 100% ejede datterselskab Nykredit Portefølje Bank A/S (lodret fusion). Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse og forventes endeligt vedtaget på selskabernes bestyrelsesmøder i juni Fusionen vil regnskabsmæssigt ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Det forventes ikke, at fusionen i sig selv vil påvirke bankens indtjening i For at understøtte den positive udvikling i bankens forretningsområder vil Nykredit Realkredit A/S i 2. kvartal 2007 øge bankens kapitalgrundlag med i alt 1,2 mia. kr. i form af egenkapital og efterstillet kapitalindskud på hver 600 mio. kr. Herudover er der i perioden frem til offentliggørelsen af kvartalsrapporten ikke indtruffet væsentlige begivenheder. Usikkerhed ved indregning og måling I bankens løbende drift opstår en række rettigheder og forpligtelser, hvor indregningen og den efterfølgende måling medfører brugen af skøn, og hvor værdiansættelsen kan være usikker. I overensstemmelse med IFRS udarbejdes bankens periode- og årsrapporter ud fra forudsætninger, der medfører brugen af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af bankens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor der er væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Endvidere skal det oplyses, at gruppevise nedskrivninger fortsat er behæftet med en vis usikkerhed, da banken kun har et begrænset historisk datagrundlag som udgangspunkt for beregningen, ligesom systemunderstøttelsen fortsat ikke er fuldt ud implementeret. Der arbejdes løbende på at forbedre og udvikle de understøttende systemer og de anvendte modeller. Unoterede finansielle instrumenter, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne. Hensatte forpligtelser, hvor der er visse skøn tilknyttet opgørelsen på balancedagen. Det er ledelsens opfattelse, at de usikkerheder, der er knyttet til ovennævnte forhold, er af uvæsentlig betydning for periode- og årsrapporteringen. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2007 er baseret på de principper for indregning og måling, som fremgår af de internationale regnskabsstandarder, IFRS og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber mfl. Præsentationen i bankens kvartalsrapporter er mere begrænset end ved aflæggelse af en fuldstændig årsrapport. De anvendte metoder for indregning og måling er uændrede sammenlignet med årsrapporten for Der henvises derfor til beskrivelsen af koncernens og bankens regnskabspraksis i årsrapporten for 2006, der er tilgængelig på nykredit. dk. De regnskabsmæssige skøn og underliggende forudsætninger testes og vurderes jævnligt. Områder, som indebærer en høj grad af kompleksitet eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for periode- eller årsrapporterne, er følgende: 5/21

6 Påtegning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. januar til 31. marts 2007 for og. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Kvartalsrapporten for moderselskabet aflægges i overens- København, den 10. maj 2007 stemmelse med lov om finansiel virksomhed. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske lovgivningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2007 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar til 31. marts Kvartalsrapporten er ikke revideret. BESTYRELSE DIREKTION Henning Kruse Petersen, formand Kim Duus Søren Holm, næstformand Karsten Knudsen Per Ladegaard Henrik Asmussen, medarbejdervalgt Allan Kristiansen, medarbejdervalgt 6/21

7 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal i 5 kvartaler 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Netto renteindtægter Udbytter, gebyrer og provisionsindtægter, netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration samt andre driftsudgifter Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier Investerings- og domicilejendomme Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter I alt aktiver Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Andre passiver og periodeafgrænsningsposter I alt gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital I alt passiver IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier Andre eventualforpligtelser I alt ikke-balanceførte poster NØGLETAL Solvensprocent 9,8 10,6 10,9 9,4 9,8 Kernekapitalprocent 7,7 8,2 8,0 7,9 8,4 Egenkapitalforrentning før skat (p.a.) i % 29,3 27,6 23,3 21,0 17,7 Egenkapitalforrentning efter skat (p.a.) i % 21,2 20,0 16,8 14,4 12,7 Indtjening pr. omkostningskrone 2,72 2,38 2,43 2,09 2,09 Renterisiko i % 4,3 4,3 1,1 3,7 3,0 Periodens nedskrivningsprocent 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0 7/21

8 Resultatopgørelse for 1. januar 31. marts 1. kvt kvt Note 1. kvt kvt Renteindtægter Renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder PERIODENS RESULTAT FØR SKAT Periodens skat PERIODENS RESULTAT /21

9 Balance ultimo Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder - - Grunde og bygninger Investeringsejendomme Domicilejendomme I alt Øvrige materielle aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter I alt aktiver /21

10 Balance pr. ultimo Note PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter I alt gæld Hensatte forpligtelser 9 9 Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser I alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Overført over- eller underskud I alt I ALT PASSIVER IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre eventualforpligtelser I alt Valuta- og renterisiko 20 Eventualforpligtelser 21 Regnskabsmæssig sikring 22 Nærtstående parter 23 Koncernoversigt 24 10/21

11 Egenkapitalopgørelse Egenkapitalforklaring Aktiekapital Lovpligtige reserver Reserve for nettoopskrivninger efter indre værdis metode Primo Periodens resultat Anden afgang/tilgang I alt totalindkomst I alt ultimo - - Overført resultat Primo Periodens resultat Anden afgang/tilgang I alt totalindkomst I alt ultimo Egenkapital Primo Periodens bevægelser I alt ultimo er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S, København. Nykredit Bank indgår i dette selskabs koncernregnskab og i koncernregnskabet for Foreningen Nykredit, København, der ejer 86,71% af Nykredit Realkredit A/S. 11/21

12 Basis- og beholdningsindtjening 1. kvartal kvartal 2006 BASIS- OG BEHOLDNINGSINDTJENING I alt Basisindtjening Beholdningsindtjening Basisindtjening Beholdningsindtjening I alt Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyr- og provisionsindtægter, netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Indtægter i alt Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Periodens resultat før skat /21

13 Pengestrømsopgørelse Periodens resultat efter skat Regulering for ikke kontante driftsposter, afskrivninger og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 1 1 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Beregnet skat af periodens resultat I alt Periodens resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter Ændring af driftskapital Udlån og andre tilgodehavender Indlån og anden gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Obligationer til dagsværdi Aktier mv Anden driftskapital I alt Betalt selskabsskat, netto Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Materielle anlægsaktiver -2 8 I alt -2 8 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Udstedte obligationer I alt I alt pengestrømme Likvider primo Valutakursregulering af likvide beholdninger Likvider ultimo Likvider ultimo Likvider ultimo kan specificeres således: Kasse og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Likvider ultimo /21

14 Noter RENTEINDTÆGTER Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Af de totale renteindtægter udgør: Renteindtægter, som er tilskrevet på finansielle aktiver målt til amortiseret kostpris Renteindtægter fra finansielle leasingkontrakter RENTEUDGIFTER Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld samt ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Heraf udgør renteudgifter til ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 7 5 Udstedte obligationer - 2 Modregnet rente af bankens egenbeholdning af egne obligationer 2 - Af de totale renteudgifter udgør: Renteudgifter, som er tilskrevet på finansielle passiver målt til amortiseret kostpris KURSREGULERINGER 0 0 Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier Investeringsejendomme Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt andre afledte finansielle instrumenter I alt Heraf udgør kursregulering på regnskabsmæssige afdækningsinstrumenter: Dagsværdisikring /21

15 Noter UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion 0 0 Bestyrelse Direktion I alt 1 2 Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter modtager hver et årligt honorar på kr. Lønninger og vederlag til direktionen består af vederlag til bankdirektør Kim Duus. Bankdirektør Karsten Knudsen indgår i moderselskabet Nykredit Realkredit A/S koncerndirektion og aflønnes af moderselskabet. Ud over ovennævnte vederlag modtager bankdirektør Kim Duus aflønning i form af fri bil. I 1.kvartal 2006 indeholdt posten endvidere vederlag til bankdirektør Jes Klausby. Medlemmer af direktionen aflønnes med en fast gage. Der er ikke etableret bonusordninger. Medlemmer af direktionen oppebærer ikke honorar som bestyrelsesmedlemmer i tilknyttede og associerede virksomheder. Pensionsalderen for medlemmer af direktionen er 65 år. Der er ikke aftale om pensionsydelser for direktionens medlemmer. Der er et opsigelsesvarsel på 12 måneder. Ved fratræden foranlediget af er medlemmer af direktionen berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 6 måneders bruttogage. Personaleudgifter Lønninger Pensioner (bidragsbaserede) Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Periodens gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til fuldtidsbeskæftigede NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG TILGODEHAVENDER MV. Resultateffekt Nedskrivninger i perioden, netto Indgået på tidligere nedskrevne udlån mv Tabt (ikke tidligere individuelt nedskrevet) I alt Heraf individuelle nedskrivninger Heraf gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender til amortiseret kostpris Individuelle nedskrivninger januar Periodens nedskrivninger, netto Endeligt tabt, nu fragået saldoen Individuelle nedskrivninger pr. 31. marts Gruppevise nedskrivninger januar Periodens nedskrivninger, netto I alt pr. 31. marts Nedskrevet i alt 1. januar Nedskrevet i alt 31. marts Nedskrivninger på kreditinstitutter og hensættelser på garantier /21

16 Noter RESULTAT AF KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE OG TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 7 5 Resultat før skat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat før skat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I alt PERIODENS SKAT 28,0 28,0 Skat i % af periodens resultat 28,0 28,0 For året som helhed forventes skatteudgiften at ligge i niveauet 28% af årets resultat. Skatten er beregnet med udgangspunkt i den gældende skatteprocent på TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Heraf udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger UDLÅN TIL DAGSVÆRDI OG AMORTISERET KOSTPRIS Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi (1) Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt ) heraf udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Af de samlede udlån udgør fastforrentede udlån i alt Markedsværdien af disse fastforrentede udlån udgør Markedsværdireguleringen føres gennem resultatopgørelsen. 10. OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI Realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer og fordringer, der prissættes på aktive markeder I alt Egne obligationer modregnet i udstedte obligationer, jf. note I alt Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Over for Danmarks Nationalbank og clearingcentraler mfl er til sikkerhed deponeret obligationer til en samlet kursværdi af ANDRE AKTIVER Tilgodehavende renter og provisioner Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Øvrige aktiver I alt /21

17 Noter GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Gæld til kreditinstitutter Gæld til centralbanker I alt Heraf udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger INDLÅN OG ANDEN GÆLD På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt UDSTEDTE OBLIGATIONER TIL AMORTISERET KOSTPRIS Udstedelser i alt Amortisering og egenbeholdning I alt Udstedelser *2003 til 2008 Obligationslån (DKK) *2005 til 2016 Kurvestejler (DKK) *2005 til 2007 Range Accrual Note (DKK) *2005 til 2010 Basket Barrier (DKK) til 2010 Index-linket (DKK) *2006 til 2008 Nykredit Højrente I (EUR 77 mio.) *2006 til 2008 Nykredit Højrente II (EUR 87 mio.) til 2011 NB Credit Pick (EUR 7,5 mio.) til 2009 NB Argentina I alt nominel værdi Amortisering af transaktionsomkostninger mv. og andre reguleringer Egenbeholdning I alt * Noteret på Københavns Fondsbørs Udstedelserne er variabelt forrentede 15. ØVRIGE IKKE-AFLEDTE FINANSIELLE FORPLIGTELSER TIL DAGSVÆRDI Indlån til dagsværdi Negative værdipapirbeholdninger I alt Heraf udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ANDRE PASSIVER Skyldige renter og provisioner Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Anden gæld I alt /21

18 Noter EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud er gældsforpligtelser i form af ansvarlig indskudskapital, som i tilfælde af likvidation eller konkurs først skal fyldestgøres efter de almindelige kreditorkrav.. Nedenstående kapitalindskud er ydet af Nykredit Realkredit A/S. Kapitalindskuddene indgår i den supplerende kapital og medregnes fuldt ud i basiskapitalen. Lånet er ydet i 2003 og forfalder den 1. december Lånet er afdragsfrit i løbetiden Lånet er variabelt forrentet Lånet er ydet i 2005 og forfalder den 22. april Lånet er afdragsfrit i løbetiden Lånet er variabelt forrentet Lånet er ydet i 2006 og forfalder den 30. september Lånet er afdragsfrit i løbetiden Lånet er variabelt forrentet I alt EGENKAPITAL OG SOLVENS Egenkapital Aktiekapital primo Aktiekapital ultimo Lovpligtige reserver Reserve for nettoopskrivninger efter indre værdis metode, primo Periodens bevægelser I alt ultimo Overført overskud primo Periodens overførsler I alt ultimo Egenkapital primo Egenkapital ultimo Solvens Kernekapital Supplerende kapital Fradrag i kernekapital og supplerende kapital I alt Vægtede poster uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko I alt ,3 7,7 Kernekapital efter fradrag i % af vægtede poster 7,7 8,2 10,6 9,9 Solvensprocent 9,8 10,6 19. IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Finansgarantier Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt garantier Uigenkaldelige kredittilsagn Øvrige forpligtelser I alt andre eventualforpligtelser /21

19 Noter VALUTA- OG RENTERISIKO Valutarisiko Valutakursindikator ,4 3,0 Valutakursindikator 1 i procent af kernekapital efter fradrag 3,0 5,7 6 8 Valutakursindikator ,2 0,1 Valutakursindikator 2 i procent af kernekapital efter fradrag 0,1 0,2 Renterisiko fordelt på valutaer med størst renterisiko DKK EUR SEK NOK PLN CHF JPY Øvrige valutaer I alt EVENTUALFORPLIGTELSER Banken er i sin løbende drift involveret i retssager og tvister. Det er bankens opfattelse, at udfaldet heraf ikke vil påvirke den økonomiske stilling væsentligt. 22. REGNSKABSMÆSSIG SIKRING Ifølge regnskabsbestemmelserne skal visse udlån og indlån som udgangspunkt måles til amortiseret kostpris, mens afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. For at opnå en regnskabsmæssig symmetri mellem de afdækkende og afdækkede forretninger tillades regnskabsmæssig dagsværdiregulering af de finansielle aktiver og forpligtelser, der indgår i en effektiv regnskabsmæssig sikring. Dagsværdireguleringen vedrører alene den sikrede del (renterisikoen). Dækkede fastforrentede aktiver Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt Markedsværdi af dækkede fastforrentede aktiver Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig dagsværdiregulering 15 5 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt regnskabsmæssig dagsværdiregulering 5 15 Afdækkende afledte finansielle instrumenter Nominel værdi (syntetisk hovedstol) Markedsværdiregulering (negativ markedsværdi) I alt forskel i dagsværdiregulering /21

20 Noter 23. NÆRTSTÅENDE PARTER Som nærtstående parter anses moderselskabet Nykredit Realkredit A/S, dette selskabs tilknyttede og associerede virksomheder samt tilknyttede og associerede virksomheder i. I 1. kvartal 2007 har der ikke været usædvanlige transaktioner mellem parterne. Mellem selskaberne er der forskellige aftaler indgået som en naturlig del af koncernens daglige forretning. Aftalerne omfatter typisk finansiering, forsikring, provision for henviste forretninger, opgaver vedrørende IT-drifssupport og IT-udviklingsprojekter samt øvrige fælles opgaver. Salg af varer og tjenesteydelser mellem koncernselskaberne er sket på markedsvilkår eller på omkostningsdækkende basis. Af væsentlige aftaler mellem nærtstående parter, som har været gældende i 1. kvartal 2007, skal nedenstående nævnes: Aftale mellem og Nykredit Holding A/S Nykredit Holding A/S har i konkrete tilfælde afgivet garantier eller støtteerklæringer for 3. mand. Nykredit Holding A/S har over for afgivet beløbsbegrænset tabsgaranti for visse af bankens engagementer. 20/21

21 Noter 24. KONCERNOVERSIGT Resultat efter skat 2006 Egenkapital Selskabskapital Bogført værdi Ejerandel i % kvartal 2007 Resultat efter skat* Nykredit Banks andel af periodens resultat Egenkapital * Bogført værdi (moderselskab) Dattervirksomheder, der konsolideres Nykredit Portefølje Bank A/S, København a) Pantebrevsselskabet af 8/ A/S, København d) Nykredit Pantebrevsinvestering A/S, København b) Nykredit Leasing A/S, København c) Nykredit Fixed Income Opportunities Fund Limited, Cayman Islands e) Norswood Properties Limited, Plymouth d) Nykredit Finance plc, Plymouth d) Associerede virksomheder, der pro rata konsolideres Dansk Pantebrevsbørs A/S, København b) ¹ , LeasIT A/S, Lyngby-Taarbæk c) ¹ , Nykredit Fixed Income Opportunities Fund Limiteds aktiviteter startede primo december ) Selskaberne er pro rata konsoliderede på grundlag af aktionæroverenskomster, der bl.a. giver banken ret til at udpege et bestyrelsesmedlem i selskaberne. Nykredit Pantebrevsinvestering A/S har har kun haft begrænset aktivitet i 1. kvartal a) Bankvirksomhed b) Pantebrevsaktivitet c) Leasingvirksomhed d) Uden aktivitet e) Finansieringsinstitut * Virksomhedernes delårsregnskaber for 1. kvartal 2007 er ikke reviderede. 21/21

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf Bankdirektør Kim Duus - Tlf Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf Bankdirektør Kim Duus - Tlf Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 16. august 2007 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 30. JUNI 2007 Koncernens resultat før skat udgjorde 545 mio. kr. mod 361 mio. kr. i 1. halvår 2006.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere