Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne"

Transkript

1 Advokatemes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne 339 Det 30. nordiske juristmøtet Oslo august 1984 Aage Spang-Hanssen Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne

2 340 Aage Spang-Hansen Indhold Side I. Indledning 341 II. Om gældende ret 342 III. Advokatens hovedfunksjoner 345 IV. Nogle teser 349

3 Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne 341 Advokaternes uafhængighed, særlig i forholdet til myndighederne Af landsretssagfører AAGE SPANG-HANSSEN, Danmark Advokaternes uafhængighed er et emne, der, sålænge advokater har eksisteret, har optaget sindene, naturligt nok ikke mindst blandt fagets udøvere. Det siger sig selv, at den praktiske problemstilling afhænger fuldstændig af de samfundsforhold, hvorunder advokaten udøver sin gerning. Under et enevældigt kongedømme var det forholdet til kongemagten, der var forrest i den praktiske problemstilling, og under nutidens diktaturer vil logisk nok forholdet til diktatoren eller det parti, som udøver diktaturet, være det afgørende. I vore dages vestlige demokratier er forholdet til de offentlige myndigheder vel ikke eneafgørende, men nærliggende nok af væsentlig og stigende betydning. Det kan være naturligt først at anføre nogle mere generelle bemærkninger om emnet «advokaternes uafhængighed» og om den samfundsmæssige betydning, advokaternes virke har i det moderne samfund. Som i de øvrige vestlige demokratier bygger vort samfund på en liberalistisk samfundsøkonomi, hvori det offentlige tager en stor og stigende part. Vi tilstræber et retssamfund, hvor den enkeltes rettigheder og forpligtelser er lagt fast ved loven, men samtidig må vi erkende, at den økonomiske og samfundsmæssige udvikling uvægerligt medfører en stedse mere omfattende og kompliceret lovgivning. Den samme udvikling fører til, at det offentlige, stat, kommuner, amter m.v. beslaglægger en stadig stigende del af samfundets resourcer, og indenfor den private sektor er der også stærke tendenser til en koncentration af den økonomiske formåen i organisationer eller koncerner. Skal vi under disse forhold have en mulighed for at skabe en realitet i vor grundlæggende forestilling om, at ethvert individs retsstilling er fastlagt ved lovgivningen, og at enhver både har teoretisk og praktisk mulighed for at værne om sine rettigheder, vil en uafhængig og højt uddannet advokatstand være nødvendig, for at den enkelte borger kan mobilisere den fornødne støtte i det ofte nødvendige modspil mod de stærke kræfter, som myndigheder, organisationer og private magtfaktorer råder over. l Advokaternes uafhængighed er et emne, der tidligere har været drøftet ved 1 Kristian Mogensen: «Det Shawske Advokatkontor s. 33 «Advokatstandens uafhængighed og selvjustits»».

4 342 Aage Spang-Hansen Nordiske Juristmøder. Således var «advokaters og lægers tavshedspligt i retsplejen» på dagsordenen for det 19. Nordiske Juristmøde i Stockholm 1951, og med grundlag i et delegeret møde i Hälsingfors i august 1957 fremkom de nordiske advokatorganisationer i 1958 med en henvendelse til Nordisk Råd, hvori organisationerne opfordrede Nordisk Råd til at undersøge mulighederne for at vedtage sådanne foranstaltninger, at medborgernes interesse i opretholdelsen af advokaters tavshedspligt ikke krænkes. Samfundsudviklingen har medført, at det er naturligt, at De Nordiske Juristmøder her i 1984 har optaget emnet i den relation, der nu mest er fremme, nemlig forholdet til myndighederne, og det er dette emne, jeg i det følgende vil komme nærmere ind på. Når jeg i det følgende omtaler - eller snarere tager udgangspunkt i - retsstillingen i Danmark, tilsigter jeg ikke hermed nogen redegørelse for dansk ret - dette ville også kræve en langt mere omfattende behandling. Mit formål er at tage et praktisk udgangspunkt for behandlingen af den problemstilling, jeg nu nærmere skal omtale. For først at nævne den samfundsmæssige baggrund tror jeg, man tør sige, at forholdene i Danmark er nogenlunde sammenlignelige med de øvrige nordiske lande. Ca. halvdelen af nationalindkomsten går i offentlige kasser, og ca. halvdelen af befolkningen er ansat i det offentlige. Hertil kommer samfundets stigende «gennemsigtighed» i kraft af den informationsmængde, som i denne EDB-tid står til de offentlige myndigheders rådighed. Skal man søge at analysere de forskellige indfaldsvinkler, der kan være overfor problemet, står man vel navnlig overfor følgende: (i) Advokaten som det fri talerør. Advokaten som den, der først og fremmest i retten, men også udenfor, både kan og tør sige sandheden til varetagelse af sine klienters interesser, selv om dette ikke harmonerer med det politiske magtapparats ønske. (ii) Advokaten som rådgiver, d.v.s. advokaten som den, der kan forklare sine klienter, det være sig mindrebemidlede enkeltpersoner eller internationale koncerner, hvad der er gældende ret, og på hvilken måde klienten lovligt kan opnå det, klienten ønsker. (iii) Advokaten som kilde for informationer. Her tænker jeg på den koncentration af informationsmateriale, breve, kontrakter og udkast til kontrakter, notater om gældende ret m.v., som findes i advokatens sagsomslag, og som i stigende grad er genstand for myndighedernes interesse De regler, der gælder nu i alle de nordiske lande, er ikke affattet under

5 Advokatemes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne 343 hensyn til de hovedfunktioner, jeg her har nævnt. For nu at indlede med nogle få bemærkninger om det regelsæt, der gælder i Danmark, og som antagelig ligner det regelsæt, der gælder i de andre nordiske lande, kan det være praktisk at tage udgangspunkt i de to hovedområder: A. Advokaten som forsvarer og som interesserepræsentant i retssager. B. Advokatens oplysningspligt overfor skattevæsenet. I begge tilfælde kan myndighederne have en stor - eller selv mene at have en stor - interesse i at kigge advokaten i kortene. A. Hvervet som forsvarer. I alle lande med en sammenlignelig retsorden findes der regler, der beskytter de dokumenter, der beror hos den advokat, der udfører et forsvar. Reglerne er imidlertid ikke altid ganske sammenhængende og afspejler - nærliggende nok - også samfundets dobbeltinteresse. Ingen vil efterstræbe en retstilstand, hvorefter f.eks. narkotika-mafiaer blot kan lægge alle afslørende dokumenter hos advokaten for derved at sikre sig mod opklaring. Vi har i Danmark et ejendommeligt historisk bestemt dobbelt regelsæt, som i retsplejelovens 785 tilsikrer en advokat, der beklæder hvervet som forsvarer, en reel fuldstændig fritagelse for aflevering af dokumenter, han har modtaget under udøvelsen af sit hverv som forsvarer. 785 vedrører de dokumenter, som dommeren under en straffesag kan pålægge forsvareren at fremlægge. Vi har imidlertid et andet regelsæt (retsplejelovens ), som handler om, hvilke dokumenter politiet kan afhente i forbindelse med ransagning og beslaglæggelse. Tager man retsplejeloven efter ordlyden, skulle man tro, at der her ikke kræves andet og mere, end at dokumenterne «antages at være af betydning som bevismiddel» - et kriterium, som domstolene jo ikke har megen mulighed for at vurdere - og at der herfra kun gælder undtagelse for de interne notater og breve, som forsvareren har udvekslet med den sigtede. Vi har netop haft en sag for Højesteret, hvor problemet var sat på spidsen. En advokat modtager henvendelse fra en person, der er sigtet for skattesvig, og advokaten skriver til skattemyndighederne og beder i denne anledning om en forhandling. Det første, der sker, er imidlertid, at politiet møder på hans kontor og beslaglægger alle de dokumenter, der beror hos ham. Byretten fandt denne ransagning og beslaglæggelse i orden, men Østre Landsret ophævede den. Rigsadvokaten indbragte - med justisministeriets tilladelse - sagen for Højesteret, som med 3 stemmer mod 2 stadfæstede landsrettens kendelse.

6 344 Aage Spang-Hansen Det er klart, at reglerne om ransagning og beslaglæggelse har direkte betydning for tillidsforholdet mellem den enkelte klient og hans advokat, men det er lige så klart, at problemet går langt videre. De dokumenter, en klient - det være sig en privat person eller et firma - afleverer til en advokat, er begribeligvis dem, som umiddelbart har interesse for et eller andet retligt spørgsmål. Der er derfor overhængende risiko for, at myndighederne, hvis domstolene i vidt omfang godkender ransagning og beslaglæggelse hos advokater, vil gøre det til så at sige en standardprocedure for en sikkerheds skyld at konstatere, hvad der måtte bero hos advokaten. Føjer man hertil, at det i alle samfund - ikke mindst de små lokalsamfund - i praksis anses som et udslag af mistillid fra myndighedernes side, at ransagning og beslaglæggelse foretages, vil det ses, at ransagning og beslaglæggelse er meget hårdt virkende retsskridt, som, hvis de anvendes i betydende omfang, uvægerligt vil nedbryde befolkningens tillid til advokatstanden. B. I forholdet til skattevæsenet må jeg naturligvis først trække det selvfølgelige frem, at advokater skal betale skat, som alle andre borgere skal, og at advokaters skatteansættelser skal kunne eftergåes af myndighederne på samme måde som alle andre skatteborgeres. Nu er det imidlertid således, at advokaters egne skatteansættelser sjældent giver anledning til skatteproblemer - der kan være spørgsmål om tidspunktet for regningsudskrivninger, om omfanget af udgift til befordring m.v. - men ikke spørgsmål af egentlig skattemæssig interesse. Den praktiske interesse koncentrerer sig således udelukkende om det spørgsmål, om skattemyndighederne ved eftersyn af advokatens papirer, kan få lejlighed til (a) at kontrollere hans klienters anættelse og (b) efterse, om der skulle «være noget» i hans klientportefølje, som der kan være grund til at undersøge nærmere. Som de danske regler er, har skattemyndighederne, nærliggende nok, uden videre adgang til at kontrollere advokatens egen skatteansættelse og eftergå kontokort, kontobidrag m.v., men det er omtvistet, i hvilket omfang de har ret til at se selve charteque'ne i klienternes sager, herunder den korrespondance og de notater, der befinder sig i advokatens sagsomslag. Det er også omtvistet, om skattemyndighederne har lov til at gå på «fiskeekspeditioner» i advokatenes sager. Tager man som eksempel en advokat, som har en række udenlandske klienter, og tænker man sig, at skattemyndighederne er i færd med at tilrettelægge en aktion for at undersøge den skattemæssige betydning af retshandeler og selskabsstiftelser, der vedrører de lande, advokaten beskæftiger sig med, kan det nok være fristende for skatte-

7 Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne 345 myndighederne at tage udgangspunkt i en aktion mod de advokater, der har udenlandske klienter. I Danmark var spørgsmålet fornylig på spidsen, men fik ikke nogen egentlig afklaring. Skattemyndighederne forlangte af en advokat, at han skulle aflevere samtlige sine sagsomslag for verserende sager og sidste 3 års sager under en dagbøde af 500 kr., men det lykkedes Advokatrådet at opnå Skatteministerens tilbagetrækkelse af dette tvangspålæg. Jeg skal ikke her nærmere komme ind på en analyse af de gældende danske retsregler, men blot påpege, at problemet allerede har stor betydning - og sikkert vil få endnu større betydning de kommende år. Anerkender man en retstilstand, hvorefter skattemyndighederne kan forlange, at en advokat skal aflevere alle eksisterende og - indenfor en vis periode - afsluttede sager, er det klart, at det er op til skattemyndighederne at bestemme, hvilke advokater der skal kunne drive forretning, og hvilke der ikke skal. Et krav om omgående aflevering af alle eksisterende sager, er det samme som et krav om lukning af advokatens forretning. Under diskussionerne herom indtager man fra skattemyndighedernes side det standpunkt, at man selvfølgelig ikke ønsker at misbruge denne adgang til at ødelægge enkelte advokatforretninger, men sikkert er det jo, at den blotte eksistens af en sådan beføjelse, hvis den haves, kun kan føre til, at advokater fremtidig vil komme til at drive deres virksomhed i fuldstændig afhængighed af den lokale skattemyndigheds velvilje. Efter dette lille rundblik over problemstillingerne, som de viser sig i de gældende retsregler, vil jeg gerne vende tilbage til de tre hovedfunktioner, som jeg nævnte indledningsvis: (i) Advokaten som talerør for klienten og den frie meningdannelse. (ii) Advokaten som rådgiver. (iii) Advokaten som kilde for informationer. Advokaten som talerør er nok den mest sikrede funktion, og den funktion, som står stærkest i den offentlige mening. Bortset fra ekstremerne er der næppe noget politisk parti, der vil gå ind for at pålægge advokater censur, hverken under udøvelse af deres hverv som forsvarere, som advokater i civile sager eller som deltagere i den offentlige meningsdannelse iøvrigt. Vi havde problemet fremme for nogle år siden i Danmark, hvor man ophævede højesteretssagførerprøven og i realiteten gav alle advokater med en vis tids praksis ret til at møde i Højesteret. Der indførtes da en regel (retsplejelovens 126, stk. 2), hvorefter Højesteret kan bestemme, at en

8 346 Aage Spang-Hansen advokat fratages ordet og fratages retten til at møde i Højesteret fremtidig, dersom Højesteret skønner, at vedkommende har vist sig uegnet til at procedere i Højesteret. Denne begrænsning var forsåvidt forståelig, for det må jo erkendes, at der findes advokater, som ikke har de kvalifikationer og den indstilling, som mødegivelse for landets højeste domstol forudsætter. Men den principielle betænkelighed er også væsentlig. Under de nuværende samfundsforhold og med de dommere, der nu beklæder stillingerne i Højesteret, er der ingen risiko for misbrug. Skulle samfundsudviklingen på ulykkelig måde tendere til større konfrontationer, kan man ikke afvise, at den latente mulighed for at blive frataget møderetten for Højesteret kan spille en rolle for advokaternes ytringsfrihed for landets højeste domstol. Advokaten som rådgiver er mere i farezonen. Lad mig her først henvise til den svenske betænkning SOU 1983/41, der mere generelt omhandlede adgangen til kontrol af rådgivere. Hovedindholdet af det lovforslag, denne betænkning mundede ud i, var en regel om, at «Den som yrkesmässigt utöver rådgivningsverksamhet gennom att tilhandagå andra med råd eller annat biträde i juridiska eller ekonomiska angelägenheter får meddelas förbud att udöva sådan verksamhet, om han i sin verksamhet har gjort sig skyldig till brott som inneburit väsentligt förfång för det allmänna eller någon enskild eller på annat sätt grovt åsidosatt vad som ålegat honom som rådgivare». I betænkningen erkendes (side 92), at det f.eks. indenfor skatteområdet er svært at drage klare grænser. Betænkningen belyser (side 92-93) rådgiverproblematikken indenfor dette område således: «Skatteplanering: Att inom ramen för gällande lagstiftning och utan att komma i uppenbar konflikt med lagstiftarens syfte välja mellan olika handlingsalternativ på ett sådant sätt att man får den lägsta skattekostnaden. Skatteflykt: Att inom ramen för gällande lagstiftning träffa avtal eller företa andre rättshandlingar vars huvudsakliga syfte är att uppnå skattelättnader i strid mot lagstiftningens anda och mening. Skattefusk: Att undgå beskattning genom förfaranden som kan medföra straff enligt skattebrottslagen eller skatte- eller avgiftstillägg enligt taxeringslagen. Ofta sker det genom att oriktiga uppgifter lämnas, uppsåtligen eller av vårdslöshet». Set fra advokaternes side er det mest spændende at få afklaret, hvad som ligger i definitionen «skatteflykt», navnlig ordene «i strid mot lagstiftningens anda och mening». Betænkningen giver også her udtryk for tvivl om den rette afgrænsning, men tilføjer:

9 Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne 347 «Av rådgivare i gemen måste man dock kunna kräva att de avhåller sig från biträde vid uppenbar skatteflykt som tangerar skattefuskområdet». Særskilt for revisorer har spørgsmålet også været fremme i Sverige i en betænkning «Effektivere revision af virksomhederne», hvor man var inde på at pålægge revisorer pligt til at anmelde klienters ulovlige dispositioner. Dette forslag er dog lykkeligvis ikke gennemført. Det er imidlertid sikkert, at advokaten som rådgiver vil være et emne, der vil være omgivet af stigende offentlig interesse. Dette gælder ikke mindst i en tid, hvor afgrænsningen af, hvad der anses som samfundsmæssigt uønskværdigt overfor det ulovlige, er så flydende. Tager man et område som emigrationer, har vi i Danmark set, hvorledes spørgsmålet om ophør af skattepligt spørgsmål, medens der i dag ofte rejses straffesager. Går man blot 10 år tilbage, kan man finde sager, hvor anerkendte kolleger procederede civilretligt i Højesteret spørgsmål om skattepligt i tilfælde, hvor klienten i dag omgående ville være bragt i varetægtsfængsel. Det er klart, at advokaten som rådgiver her kan have en ubehagelig rolle. Vi havde fornylig i Danmark et pudsigt eksempel, hvor en advokat under en skilsmissesag ikke var opmærksom på, at hans klienter kunne spare i skat, hvis de ventede med at sælge en landbrugsejendom, indtil separationen eller skilsmissen var gennemført. Forholdet var det, at manden ejede en landbrugsejendom, som var steget så meget i værdi i hans ejertid, at salget udløste særlig indkomstskat. Værdistigningen var imidlertid ikke større, end at skat helt kunne undgåes, hvis man ved separationen havde aftalt, at hver af parterne fik udlagt halvdelen af landbrugsejendommen, således at de efter separationen stod som 2 sælgere og dermed opnåede to «bundfradrag». Henvendelsen til advokaten gik imidlertid alene på at få gennemført en separation. Advokaten vidste, at manden havde udbudt landbrugsejendommen til salg, men fandt ikke anledning til at blande sig i dette spørgsmål, og gennemførte det, klienterne havde bedt ham om nemlig separation og bodeling. 3 Efter at dette var gennemført, anlagde klienterne retssag mod ham og forlangte erstatning, fordi han ikke havde gjort dem opmærksom på den 2 «Advokatbladet» 1959 s. 40, Axel H. Pedersen: «Advokatens tavshedspligt og tavshedsret». 3 «Advokaten» 1982 s. 17: «Østre Landsrets dom om advokatansvar» med hertil knyttede artikler: Finn Thomsen (s. 20) «Fidus eller finesse?» Professor dr.jur. Anders Vinding Kruse (s. 22) «Advokatens erstatningsansvar for «skattefiduser»».

10 348 Aage Spang-Hansen skattefordel/skattefidus, der kunne ligge i, at de slap billigere, hvis de ventede med at sælge. Den danske Landsret dømte advokaten til at betale erstatning med følgende begrundelse: «Idet det må lægges til grund, at der som anført af (de tidligere ægtefæller) forelå rimelige muligheder for at tilvejebringe de fornødne formaliteter for at undgå skattepligt, findes advokat A ved sin undladelse på en til erstatning forpligtende måde at have medvirket til, at der er opstået et tab for boet. Dette tab, som (advokat A) hæfter for, må begge ægtefæller være berettiget til at kræve erstattet». Dommens resultat var muligvis rigtig, men begrundelsens formulering var næppe heldig. Navnlig bliver den uheldig, hvis man samtidig rejser kraftig kritik mod de advokater, som gør klienterne opmærksomme på de «huller», der måtte være i skattelovgivningen. Mon ikke den advokat, som havde tilvejebragt «de fornødne formaliteter for at undgå skattepligt» havde handlet mod «lagstiftningens anda og mening»? Et andet eksempel på, hvor tæt interessen er for advokaternes rådgivende virksomhed fik vi fornylig (november 1983), da det danske statsskattedirektoratet udsendte en cirkulæreskrivelse, som pålagde de lokale skattemyndigheder at give «indberetning om navne og adresser på skatterådgivere, der har bistået ved etableringen af arrangementer, som medfører en ikke uvæsentlig skattefordel for klienten». 4 Det anførtes til sidst i cirkulæreskrivelsen: «Når Statsskattedirektoratet er i besiddelse af navne og adresser på skatterådgivere m.v., vil nærmere retningslinier for næste fase i undersøgelsen fremkomme.» Den undrende offentlighed får aldrig at vide, hvilken trussel, der lå bag de sidste ord i cirkulæret. Skatteministeren tilbagekaldte omgående cirkulæreskrivelsen, da den kom til hans kendskab. En realistisk gennemgang af problemerne kan ikke slutte uden nogle ord om advokatstandens indtjening. Advokatforretning er nu engang forretning, og det er klart, at eksistensen af en advokatstand forudsætter, at en advokatvirksomhed kan drives med overskud. Det kan lyde hyklerisk at sige, at retssikkerheden forudsætter, at advokater har en passende indtjening, men det er ikke desto mindre en kendsgerning. Advokaten kan kun udfylde sin mission, hvis han har det fornødne økono- 4 «Advokaten» 1984 s. 6 «En skamplet, der hurtigt blev visket ud»

11 Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne 349 miske rygstød til at kunne sige nej til sager, han ikke ønsker at påtage sig og til at betinge sin fortsatte medvirken til en sag af, at den føres i overensstemmelse med, hvad han anser for ret og rimeligt. Man ser derfor også, at advokatstandens fjender - for sådanne findes - varmhjertet går ind for en så effektiv offentlig kontrol af advokaters indtægter (muliggjort gennem en generel forskrift om falærberegning på timebasis) og særbeskatning af liberale erhverv, at man på denne måde umuliggør driften af advokatvirksomhed. Disse tendenser har vi ikke set i Danmark, men de kendes fra andre lande. Det er jo skik og brug, at et indlæg til et nordisk juristmøde afsluttes med nogle teser, og jeg skal da sammenfatte mine hovedsynspunkter således: 1. Indenfor strafferetsplejens regler bør der være harmoni mellem de regler, der regulerer advokatens pligt til for retten at fremlægge dokumenter, han har modtaget, og de regler, der hjemler anklagemyndighed og politi adgang til ransagning og beslaglæggelse. Denne harmonisering bør tilvejebringes ved, at begge regelsæt respekterer advokatens hverv som forsvarer. I det omfang hensynet til efterforskningen krydser hensynet til klientens retsbeskyttelse, bør hensynet til retsbeskyttelsen have fortrin. 2. Skattekontrolregler bør i relation til advokater - naturligvis - give skattemyndighederne adgang til fuld kontrol med, at advokaten giver rigtige oplysninger om sine egne indtægter og sine egne formueforhold. Reglerne bør imidlertid udformes således, at de udelukker anvendelsen af de papirer, der beror på advokatens kontor, som grundlag for «fiskeekspeditioner», d.v.s. undersøgelse af om en sådan gennemgang vil kunne give grundlag for rejsning af skattekrav mod ikke kendte og dermed ikke navngivne klienter. Reglerne bør endvidere udformes således, at de kun på et særligt grundlag kan pålægge advokaten at udlevere eller give skattemyndighederne anledning til at se sagsakter på navngivne klienter, hvis skatteforhold myndighederne på andet grundlag har optaget til gennemgang. Til slut vil jeg gerne sige helt klart, at jeg må anse det for at være af stor betydning for bevarelsen af en samfundsordning i vore nordiske lande, hvor borgerne kan leve i frihed, at nordiske jurister nu kan nå frem til en klar og enig tilkendegivelse, der kan bidrage til at trække grænserne op for Statens magtfuldkommenhed overfor betryggelsen af borgernes retsstilling i et frit samfund.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Beskatning af ugifte samlevende

Beskatning af ugifte samlevende - 1 Beskatning af ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Op gennem 1960 erne blev papirløse samlevende udsat for en hård behandling af skattemyndighederne. Var der eksempelvis

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

Advokaters tavshedspligt kontra pligten til at udlevere oplysninger om klienters forhold til Skat v/advokat Claus Holberg

Advokaters tavshedspligt kontra pligten til at udlevere oplysninger om klienters forhold til Skat v/advokat Claus Holberg Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 398, SAU Alm.del Bilag 305 Offentligt 2 linjer Advokaters tavshedspligt kontra pligten til at udlevere oplysninger om klienters forhold til Skat v/advokat

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter - 1 Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter for SKAT s kontrolprojekter Landsskatterettens kendelse af 14/1 2016, jr. nr. 15-3022061, jf. tidligere Skatteankestyrelsens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT

Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT - 1 Forskertset anke præjudikatsværdi af ikke-indbragt kendelse fra Landsskatteretten SKM2013.604.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i en meddelelse ref. i SKM2013.604.SKAT oplyst,

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Dagens emner Indledning Definitioner Regler En mediations forløb Partsadvokatens rolle før, under og efter

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Syn og skøn i skattesager

Syn og skøn i skattesager - 1 Syn og skøn i skattesager Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har i en ny afgørelse præciseret, at en skatteyder har krav på et uvildigt syn og skøn som bevismiddel i en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 Sag 126/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Erling Kragh-Pedersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 31. oktober 2014 og

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Læs mere