Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne"

Transkript

1 Advokatemes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne 339 Det 30. nordiske juristmøtet Oslo august 1984 Aage Spang-Hanssen Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne

2 340 Aage Spang-Hansen Indhold Side I. Indledning 341 II. Om gældende ret 342 III. Advokatens hovedfunksjoner 345 IV. Nogle teser 349

3 Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne 341 Advokaternes uafhængighed, særlig i forholdet til myndighederne Af landsretssagfører AAGE SPANG-HANSSEN, Danmark Advokaternes uafhængighed er et emne, der, sålænge advokater har eksisteret, har optaget sindene, naturligt nok ikke mindst blandt fagets udøvere. Det siger sig selv, at den praktiske problemstilling afhænger fuldstændig af de samfundsforhold, hvorunder advokaten udøver sin gerning. Under et enevældigt kongedømme var det forholdet til kongemagten, der var forrest i den praktiske problemstilling, og under nutidens diktaturer vil logisk nok forholdet til diktatoren eller det parti, som udøver diktaturet, være det afgørende. I vore dages vestlige demokratier er forholdet til de offentlige myndigheder vel ikke eneafgørende, men nærliggende nok af væsentlig og stigende betydning. Det kan være naturligt først at anføre nogle mere generelle bemærkninger om emnet «advokaternes uafhængighed» og om den samfundsmæssige betydning, advokaternes virke har i det moderne samfund. Som i de øvrige vestlige demokratier bygger vort samfund på en liberalistisk samfundsøkonomi, hvori det offentlige tager en stor og stigende part. Vi tilstræber et retssamfund, hvor den enkeltes rettigheder og forpligtelser er lagt fast ved loven, men samtidig må vi erkende, at den økonomiske og samfundsmæssige udvikling uvægerligt medfører en stedse mere omfattende og kompliceret lovgivning. Den samme udvikling fører til, at det offentlige, stat, kommuner, amter m.v. beslaglægger en stadig stigende del af samfundets resourcer, og indenfor den private sektor er der også stærke tendenser til en koncentration af den økonomiske formåen i organisationer eller koncerner. Skal vi under disse forhold have en mulighed for at skabe en realitet i vor grundlæggende forestilling om, at ethvert individs retsstilling er fastlagt ved lovgivningen, og at enhver både har teoretisk og praktisk mulighed for at værne om sine rettigheder, vil en uafhængig og højt uddannet advokatstand være nødvendig, for at den enkelte borger kan mobilisere den fornødne støtte i det ofte nødvendige modspil mod de stærke kræfter, som myndigheder, organisationer og private magtfaktorer råder over. l Advokaternes uafhængighed er et emne, der tidligere har været drøftet ved 1 Kristian Mogensen: «Det Shawske Advokatkontor s. 33 «Advokatstandens uafhængighed og selvjustits»».

4 342 Aage Spang-Hansen Nordiske Juristmøder. Således var «advokaters og lægers tavshedspligt i retsplejen» på dagsordenen for det 19. Nordiske Juristmøde i Stockholm 1951, og med grundlag i et delegeret møde i Hälsingfors i august 1957 fremkom de nordiske advokatorganisationer i 1958 med en henvendelse til Nordisk Råd, hvori organisationerne opfordrede Nordisk Råd til at undersøge mulighederne for at vedtage sådanne foranstaltninger, at medborgernes interesse i opretholdelsen af advokaters tavshedspligt ikke krænkes. Samfundsudviklingen har medført, at det er naturligt, at De Nordiske Juristmøder her i 1984 har optaget emnet i den relation, der nu mest er fremme, nemlig forholdet til myndighederne, og det er dette emne, jeg i det følgende vil komme nærmere ind på. Når jeg i det følgende omtaler - eller snarere tager udgangspunkt i - retsstillingen i Danmark, tilsigter jeg ikke hermed nogen redegørelse for dansk ret - dette ville også kræve en langt mere omfattende behandling. Mit formål er at tage et praktisk udgangspunkt for behandlingen af den problemstilling, jeg nu nærmere skal omtale. For først at nævne den samfundsmæssige baggrund tror jeg, man tør sige, at forholdene i Danmark er nogenlunde sammenlignelige med de øvrige nordiske lande. Ca. halvdelen af nationalindkomsten går i offentlige kasser, og ca. halvdelen af befolkningen er ansat i det offentlige. Hertil kommer samfundets stigende «gennemsigtighed» i kraft af den informationsmængde, som i denne EDB-tid står til de offentlige myndigheders rådighed. Skal man søge at analysere de forskellige indfaldsvinkler, der kan være overfor problemet, står man vel navnlig overfor følgende: (i) Advokaten som det fri talerør. Advokaten som den, der først og fremmest i retten, men også udenfor, både kan og tør sige sandheden til varetagelse af sine klienters interesser, selv om dette ikke harmonerer med det politiske magtapparats ønske. (ii) Advokaten som rådgiver, d.v.s. advokaten som den, der kan forklare sine klienter, det være sig mindrebemidlede enkeltpersoner eller internationale koncerner, hvad der er gældende ret, og på hvilken måde klienten lovligt kan opnå det, klienten ønsker. (iii) Advokaten som kilde for informationer. Her tænker jeg på den koncentration af informationsmateriale, breve, kontrakter og udkast til kontrakter, notater om gældende ret m.v., som findes i advokatens sagsomslag, og som i stigende grad er genstand for myndighedernes interesse De regler, der gælder nu i alle de nordiske lande, er ikke affattet under

5 Advokatemes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne 343 hensyn til de hovedfunktioner, jeg her har nævnt. For nu at indlede med nogle få bemærkninger om det regelsæt, der gælder i Danmark, og som antagelig ligner det regelsæt, der gælder i de andre nordiske lande, kan det være praktisk at tage udgangspunkt i de to hovedområder: A. Advokaten som forsvarer og som interesserepræsentant i retssager. B. Advokatens oplysningspligt overfor skattevæsenet. I begge tilfælde kan myndighederne have en stor - eller selv mene at have en stor - interesse i at kigge advokaten i kortene. A. Hvervet som forsvarer. I alle lande med en sammenlignelig retsorden findes der regler, der beskytter de dokumenter, der beror hos den advokat, der udfører et forsvar. Reglerne er imidlertid ikke altid ganske sammenhængende og afspejler - nærliggende nok - også samfundets dobbeltinteresse. Ingen vil efterstræbe en retstilstand, hvorefter f.eks. narkotika-mafiaer blot kan lægge alle afslørende dokumenter hos advokaten for derved at sikre sig mod opklaring. Vi har i Danmark et ejendommeligt historisk bestemt dobbelt regelsæt, som i retsplejelovens 785 tilsikrer en advokat, der beklæder hvervet som forsvarer, en reel fuldstændig fritagelse for aflevering af dokumenter, han har modtaget under udøvelsen af sit hverv som forsvarer. 785 vedrører de dokumenter, som dommeren under en straffesag kan pålægge forsvareren at fremlægge. Vi har imidlertid et andet regelsæt (retsplejelovens ), som handler om, hvilke dokumenter politiet kan afhente i forbindelse med ransagning og beslaglæggelse. Tager man retsplejeloven efter ordlyden, skulle man tro, at der her ikke kræves andet og mere, end at dokumenterne «antages at være af betydning som bevismiddel» - et kriterium, som domstolene jo ikke har megen mulighed for at vurdere - og at der herfra kun gælder undtagelse for de interne notater og breve, som forsvareren har udvekslet med den sigtede. Vi har netop haft en sag for Højesteret, hvor problemet var sat på spidsen. En advokat modtager henvendelse fra en person, der er sigtet for skattesvig, og advokaten skriver til skattemyndighederne og beder i denne anledning om en forhandling. Det første, der sker, er imidlertid, at politiet møder på hans kontor og beslaglægger alle de dokumenter, der beror hos ham. Byretten fandt denne ransagning og beslaglæggelse i orden, men Østre Landsret ophævede den. Rigsadvokaten indbragte - med justisministeriets tilladelse - sagen for Højesteret, som med 3 stemmer mod 2 stadfæstede landsrettens kendelse.

6 344 Aage Spang-Hansen Det er klart, at reglerne om ransagning og beslaglæggelse har direkte betydning for tillidsforholdet mellem den enkelte klient og hans advokat, men det er lige så klart, at problemet går langt videre. De dokumenter, en klient - det være sig en privat person eller et firma - afleverer til en advokat, er begribeligvis dem, som umiddelbart har interesse for et eller andet retligt spørgsmål. Der er derfor overhængende risiko for, at myndighederne, hvis domstolene i vidt omfang godkender ransagning og beslaglæggelse hos advokater, vil gøre det til så at sige en standardprocedure for en sikkerheds skyld at konstatere, hvad der måtte bero hos advokaten. Føjer man hertil, at det i alle samfund - ikke mindst de små lokalsamfund - i praksis anses som et udslag af mistillid fra myndighedernes side, at ransagning og beslaglæggelse foretages, vil det ses, at ransagning og beslaglæggelse er meget hårdt virkende retsskridt, som, hvis de anvendes i betydende omfang, uvægerligt vil nedbryde befolkningens tillid til advokatstanden. B. I forholdet til skattevæsenet må jeg naturligvis først trække det selvfølgelige frem, at advokater skal betale skat, som alle andre borgere skal, og at advokaters skatteansættelser skal kunne eftergåes af myndighederne på samme måde som alle andre skatteborgeres. Nu er det imidlertid således, at advokaters egne skatteansættelser sjældent giver anledning til skatteproblemer - der kan være spørgsmål om tidspunktet for regningsudskrivninger, om omfanget af udgift til befordring m.v. - men ikke spørgsmål af egentlig skattemæssig interesse. Den praktiske interesse koncentrerer sig således udelukkende om det spørgsmål, om skattemyndighederne ved eftersyn af advokatens papirer, kan få lejlighed til (a) at kontrollere hans klienters anættelse og (b) efterse, om der skulle «være noget» i hans klientportefølje, som der kan være grund til at undersøge nærmere. Som de danske regler er, har skattemyndighederne, nærliggende nok, uden videre adgang til at kontrollere advokatens egen skatteansættelse og eftergå kontokort, kontobidrag m.v., men det er omtvistet, i hvilket omfang de har ret til at se selve charteque'ne i klienternes sager, herunder den korrespondance og de notater, der befinder sig i advokatens sagsomslag. Det er også omtvistet, om skattemyndighederne har lov til at gå på «fiskeekspeditioner» i advokatenes sager. Tager man som eksempel en advokat, som har en række udenlandske klienter, og tænker man sig, at skattemyndighederne er i færd med at tilrettelægge en aktion for at undersøge den skattemæssige betydning af retshandeler og selskabsstiftelser, der vedrører de lande, advokaten beskæftiger sig med, kan det nok være fristende for skatte-

7 Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne 345 myndighederne at tage udgangspunkt i en aktion mod de advokater, der har udenlandske klienter. I Danmark var spørgsmålet fornylig på spidsen, men fik ikke nogen egentlig afklaring. Skattemyndighederne forlangte af en advokat, at han skulle aflevere samtlige sine sagsomslag for verserende sager og sidste 3 års sager under en dagbøde af 500 kr., men det lykkedes Advokatrådet at opnå Skatteministerens tilbagetrækkelse af dette tvangspålæg. Jeg skal ikke her nærmere komme ind på en analyse af de gældende danske retsregler, men blot påpege, at problemet allerede har stor betydning - og sikkert vil få endnu større betydning de kommende år. Anerkender man en retstilstand, hvorefter skattemyndighederne kan forlange, at en advokat skal aflevere alle eksisterende og - indenfor en vis periode - afsluttede sager, er det klart, at det er op til skattemyndighederne at bestemme, hvilke advokater der skal kunne drive forretning, og hvilke der ikke skal. Et krav om omgående aflevering af alle eksisterende sager, er det samme som et krav om lukning af advokatens forretning. Under diskussionerne herom indtager man fra skattemyndighedernes side det standpunkt, at man selvfølgelig ikke ønsker at misbruge denne adgang til at ødelægge enkelte advokatforretninger, men sikkert er det jo, at den blotte eksistens af en sådan beføjelse, hvis den haves, kun kan føre til, at advokater fremtidig vil komme til at drive deres virksomhed i fuldstændig afhængighed af den lokale skattemyndigheds velvilje. Efter dette lille rundblik over problemstillingerne, som de viser sig i de gældende retsregler, vil jeg gerne vende tilbage til de tre hovedfunktioner, som jeg nævnte indledningsvis: (i) Advokaten som talerør for klienten og den frie meningdannelse. (ii) Advokaten som rådgiver. (iii) Advokaten som kilde for informationer. Advokaten som talerør er nok den mest sikrede funktion, og den funktion, som står stærkest i den offentlige mening. Bortset fra ekstremerne er der næppe noget politisk parti, der vil gå ind for at pålægge advokater censur, hverken under udøvelse af deres hverv som forsvarere, som advokater i civile sager eller som deltagere i den offentlige meningsdannelse iøvrigt. Vi havde problemet fremme for nogle år siden i Danmark, hvor man ophævede højesteretssagførerprøven og i realiteten gav alle advokater med en vis tids praksis ret til at møde i Højesteret. Der indførtes da en regel (retsplejelovens 126, stk. 2), hvorefter Højesteret kan bestemme, at en

8 346 Aage Spang-Hansen advokat fratages ordet og fratages retten til at møde i Højesteret fremtidig, dersom Højesteret skønner, at vedkommende har vist sig uegnet til at procedere i Højesteret. Denne begrænsning var forsåvidt forståelig, for det må jo erkendes, at der findes advokater, som ikke har de kvalifikationer og den indstilling, som mødegivelse for landets højeste domstol forudsætter. Men den principielle betænkelighed er også væsentlig. Under de nuværende samfundsforhold og med de dommere, der nu beklæder stillingerne i Højesteret, er der ingen risiko for misbrug. Skulle samfundsudviklingen på ulykkelig måde tendere til større konfrontationer, kan man ikke afvise, at den latente mulighed for at blive frataget møderetten for Højesteret kan spille en rolle for advokaternes ytringsfrihed for landets højeste domstol. Advokaten som rådgiver er mere i farezonen. Lad mig her først henvise til den svenske betænkning SOU 1983/41, der mere generelt omhandlede adgangen til kontrol af rådgivere. Hovedindholdet af det lovforslag, denne betænkning mundede ud i, var en regel om, at «Den som yrkesmässigt utöver rådgivningsverksamhet gennom att tilhandagå andra med råd eller annat biträde i juridiska eller ekonomiska angelägenheter får meddelas förbud att udöva sådan verksamhet, om han i sin verksamhet har gjort sig skyldig till brott som inneburit väsentligt förfång för det allmänna eller någon enskild eller på annat sätt grovt åsidosatt vad som ålegat honom som rådgivare». I betænkningen erkendes (side 92), at det f.eks. indenfor skatteområdet er svært at drage klare grænser. Betænkningen belyser (side 92-93) rådgiverproblematikken indenfor dette område således: «Skatteplanering: Att inom ramen för gällande lagstiftning och utan att komma i uppenbar konflikt med lagstiftarens syfte välja mellan olika handlingsalternativ på ett sådant sätt att man får den lägsta skattekostnaden. Skatteflykt: Att inom ramen för gällande lagstiftning träffa avtal eller företa andre rättshandlingar vars huvudsakliga syfte är att uppnå skattelättnader i strid mot lagstiftningens anda och mening. Skattefusk: Att undgå beskattning genom förfaranden som kan medföra straff enligt skattebrottslagen eller skatte- eller avgiftstillägg enligt taxeringslagen. Ofta sker det genom att oriktiga uppgifter lämnas, uppsåtligen eller av vårdslöshet». Set fra advokaternes side er det mest spændende at få afklaret, hvad som ligger i definitionen «skatteflykt», navnlig ordene «i strid mot lagstiftningens anda och mening». Betænkningen giver også her udtryk for tvivl om den rette afgrænsning, men tilføjer:

9 Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne 347 «Av rådgivare i gemen måste man dock kunna kräva att de avhåller sig från biträde vid uppenbar skatteflykt som tangerar skattefuskområdet». Særskilt for revisorer har spørgsmålet også været fremme i Sverige i en betænkning «Effektivere revision af virksomhederne», hvor man var inde på at pålægge revisorer pligt til at anmelde klienters ulovlige dispositioner. Dette forslag er dog lykkeligvis ikke gennemført. Det er imidlertid sikkert, at advokaten som rådgiver vil være et emne, der vil være omgivet af stigende offentlig interesse. Dette gælder ikke mindst i en tid, hvor afgrænsningen af, hvad der anses som samfundsmæssigt uønskværdigt overfor det ulovlige, er så flydende. Tager man et område som emigrationer, har vi i Danmark set, hvorledes spørgsmålet om ophør af skattepligt spørgsmål, medens der i dag ofte rejses straffesager. Går man blot 10 år tilbage, kan man finde sager, hvor anerkendte kolleger procederede civilretligt i Højesteret spørgsmål om skattepligt i tilfælde, hvor klienten i dag omgående ville være bragt i varetægtsfængsel. Det er klart, at advokaten som rådgiver her kan have en ubehagelig rolle. Vi havde fornylig i Danmark et pudsigt eksempel, hvor en advokat under en skilsmissesag ikke var opmærksom på, at hans klienter kunne spare i skat, hvis de ventede med at sælge en landbrugsejendom, indtil separationen eller skilsmissen var gennemført. Forholdet var det, at manden ejede en landbrugsejendom, som var steget så meget i værdi i hans ejertid, at salget udløste særlig indkomstskat. Værdistigningen var imidlertid ikke større, end at skat helt kunne undgåes, hvis man ved separationen havde aftalt, at hver af parterne fik udlagt halvdelen af landbrugsejendommen, således at de efter separationen stod som 2 sælgere og dermed opnåede to «bundfradrag». Henvendelsen til advokaten gik imidlertid alene på at få gennemført en separation. Advokaten vidste, at manden havde udbudt landbrugsejendommen til salg, men fandt ikke anledning til at blande sig i dette spørgsmål, og gennemførte det, klienterne havde bedt ham om nemlig separation og bodeling. 3 Efter at dette var gennemført, anlagde klienterne retssag mod ham og forlangte erstatning, fordi han ikke havde gjort dem opmærksom på den 2 «Advokatbladet» 1959 s. 40, Axel H. Pedersen: «Advokatens tavshedspligt og tavshedsret». 3 «Advokaten» 1982 s. 17: «Østre Landsrets dom om advokatansvar» med hertil knyttede artikler: Finn Thomsen (s. 20) «Fidus eller finesse?» Professor dr.jur. Anders Vinding Kruse (s. 22) «Advokatens erstatningsansvar for «skattefiduser»».

10 348 Aage Spang-Hansen skattefordel/skattefidus, der kunne ligge i, at de slap billigere, hvis de ventede med at sælge. Den danske Landsret dømte advokaten til at betale erstatning med følgende begrundelse: «Idet det må lægges til grund, at der som anført af (de tidligere ægtefæller) forelå rimelige muligheder for at tilvejebringe de fornødne formaliteter for at undgå skattepligt, findes advokat A ved sin undladelse på en til erstatning forpligtende måde at have medvirket til, at der er opstået et tab for boet. Dette tab, som (advokat A) hæfter for, må begge ægtefæller være berettiget til at kræve erstattet». Dommens resultat var muligvis rigtig, men begrundelsens formulering var næppe heldig. Navnlig bliver den uheldig, hvis man samtidig rejser kraftig kritik mod de advokater, som gør klienterne opmærksomme på de «huller», der måtte være i skattelovgivningen. Mon ikke den advokat, som havde tilvejebragt «de fornødne formaliteter for at undgå skattepligt» havde handlet mod «lagstiftningens anda og mening»? Et andet eksempel på, hvor tæt interessen er for advokaternes rådgivende virksomhed fik vi fornylig (november 1983), da det danske statsskattedirektoratet udsendte en cirkulæreskrivelse, som pålagde de lokale skattemyndigheder at give «indberetning om navne og adresser på skatterådgivere, der har bistået ved etableringen af arrangementer, som medfører en ikke uvæsentlig skattefordel for klienten». 4 Det anførtes til sidst i cirkulæreskrivelsen: «Når Statsskattedirektoratet er i besiddelse af navne og adresser på skatterådgivere m.v., vil nærmere retningslinier for næste fase i undersøgelsen fremkomme.» Den undrende offentlighed får aldrig at vide, hvilken trussel, der lå bag de sidste ord i cirkulæret. Skatteministeren tilbagekaldte omgående cirkulæreskrivelsen, da den kom til hans kendskab. En realistisk gennemgang af problemerne kan ikke slutte uden nogle ord om advokatstandens indtjening. Advokatforretning er nu engang forretning, og det er klart, at eksistensen af en advokatstand forudsætter, at en advokatvirksomhed kan drives med overskud. Det kan lyde hyklerisk at sige, at retssikkerheden forudsætter, at advokater har en passende indtjening, men det er ikke desto mindre en kendsgerning. Advokaten kan kun udfylde sin mission, hvis han har det fornødne økono- 4 «Advokaten» 1984 s. 6 «En skamplet, der hurtigt blev visket ud»

11 Advokaternes uafhængighed - særlig i forholdet til myndighederne 349 miske rygstød til at kunne sige nej til sager, han ikke ønsker at påtage sig og til at betinge sin fortsatte medvirken til en sag af, at den føres i overensstemmelse med, hvad han anser for ret og rimeligt. Man ser derfor også, at advokatstandens fjender - for sådanne findes - varmhjertet går ind for en så effektiv offentlig kontrol af advokaters indtægter (muliggjort gennem en generel forskrift om falærberegning på timebasis) og særbeskatning af liberale erhverv, at man på denne måde umuliggør driften af advokatvirksomhed. Disse tendenser har vi ikke set i Danmark, men de kendes fra andre lande. Det er jo skik og brug, at et indlæg til et nordisk juristmøde afsluttes med nogle teser, og jeg skal da sammenfatte mine hovedsynspunkter således: 1. Indenfor strafferetsplejens regler bør der være harmoni mellem de regler, der regulerer advokatens pligt til for retten at fremlægge dokumenter, han har modtaget, og de regler, der hjemler anklagemyndighed og politi adgang til ransagning og beslaglæggelse. Denne harmonisering bør tilvejebringes ved, at begge regelsæt respekterer advokatens hverv som forsvarer. I det omfang hensynet til efterforskningen krydser hensynet til klientens retsbeskyttelse, bør hensynet til retsbeskyttelsen have fortrin. 2. Skattekontrolregler bør i relation til advokater - naturligvis - give skattemyndighederne adgang til fuld kontrol med, at advokaten giver rigtige oplysninger om sine egne indtægter og sine egne formueforhold. Reglerne bør imidlertid udformes således, at de udelukker anvendelsen af de papirer, der beror på advokatens kontor, som grundlag for «fiskeekspeditioner», d.v.s. undersøgelse af om en sådan gennemgang vil kunne give grundlag for rejsning af skattekrav mod ikke kendte og dermed ikke navngivne klienter. Reglerne bør endvidere udformes således, at de kun på et særligt grundlag kan pålægge advokaten at udlevere eller give skattemyndighederne anledning til at se sagsakter på navngivne klienter, hvis skatteforhold myndighederne på andet grundlag har optaget til gennemgang. Til slut vil jeg gerne sige helt klart, at jeg må anse det for at være af stor betydning for bevarelsen af en samfundsordning i vore nordiske lande, hvor borgerne kan leve i frihed, at nordiske jurister nu kan nå frem til en klar og enig tilkendegivelse, der kan bidrage til at trække grænserne op for Statens magtfuldkommenhed overfor betryggelsen af borgernes retsstilling i et frit samfund.

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål. Civilretligt og strafferetligt 137 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Anders Vinding Kruse Jesper Lett Ansvar for rådgivning vedrørende

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen

BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen BETÆNKNING fra udvalget om eventuel styrkelse af lovfortolkningen inden for skatteadministrationen BETÆNKNING NR. 945 MARTS 1982 ISBN 87-503-4024-7 In 03,0-179-bet. Eloni Tryk. København Indholdsfortegnelse.

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING Uddrag af GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING til Juridisk Forening KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD 1 Udgivet januar 2015 til brug for Juridisk Forenings kursus: Interessekonflikter ved identifikation: Hvornår

Læs mere

Bilag 11. Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie

Bilag 11. Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie Bilag 11 Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie DEN PAPIRLØSE FAMILIE (DEN RETLIGE REGULERING AF SAMLIV UDEN ÆGTESKAB) Af Landsdommer INGER MARGRETE PEDERSEN, Danmark I. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning

Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning Anklagemyndighedens Årsberetning 1998-1999 3 Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning af kst. statsadvokat Jesper Hjortenberg, vicestatsadvokat Karen-Inger Bast og kst. vicestatsadvokat Jan

Læs mere

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 Indhold Indledning 7 Kapitel 1. Ligedeling eller særeje 9 Kapitel 2. Aftale om afvigelser fra lovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt Internt og fortroligt Undtaget fra aktindsigt Eventuelt til brug for retssag REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME Indholdsfortegnelse 1. Indledning og konklusion

Læs mere

der er afsendt af Justitsministeriet, Departementet tirsdag d. 2. juli med høringsfrist til mandag d. 19. august 2013.

der er afsendt af Justitsministeriet, Departementet tirsdag d. 2. juli med høringsfrist til mandag d. 19. august 2013. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening Høringssvar fra Retspolitisk Forening til Justitsministeriet Departementet over delnotat om adgangen til appel i civile sager

Læs mere

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Beskatning af ægtefæller Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Betænkning nr. 1041 København 1985 ISBN 87-503-5443-4 J.H. SCHULTZ A /S Fi03.0-186-bet. KØBENHAVN

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00)

Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) 1. Det er usædvanligt at embedsmænd tager bladet fra munden. Jeg har da også overvejet ganske nøje, om jeg skulle tie. I debatten om de offentlig

Læs mere

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer: Social- og Integrationsministeriet Familieret 9. april 2013 J.nr. 2012-165 / LTH UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland (Fastslåelse af faderskab

Læs mere

Det civilretlige advokatansvar

Det civilretlige advokatansvar Onsdag den 18. august 1993 kl. 14 Sektionsmøde Det civilretlige advokatansvar (Se bilag 3) Debatleder: Ríkislögmaður Gunnlaugur Claessen, Island Beretning: Advokat Peter Appel Debatlederen, Ríkislögmaður

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Finanstilsynets overvejelser om ændring af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel m.v. 35

Finanstilsynets overvejelser om ændring af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel m.v. 35 Finanstilsynets overvejelser om ændring af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel m.v. 35 1. Indledning 1.1. Baggrund og indstilling Højesteret har den 22. december 2004 afsagt dom i sag

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Rapport om tolkebistand i retssager

Rapport om tolkebistand i retssager Side 1 af 49 Rapport om tolkebistand i retssager Afgivet af Arbejdsgruppen om tolkebistand i retssager nedsat under Domstolsstyrelsen København, April 2003 1. Indledning 2. Resumé af rapportens afsnit

Læs mere

RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15

RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten

Læs mere

Bør erstatning udenfor kontraktforhold kunne nedsættes...?

Bør erstatning udenfor kontraktforhold kunne nedsættes...? 206 HENRIK BACHE Bør erstatning udenfor kontraktforhold kunne nedsættes....? Højesteretssagfører Henrik Bache (D): Jeg kan slutte mig til den fremkomne tak til indlederen, det er et meget fortjenstfuldt

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1. Kommissoriet og sammenfatning

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1. Kommissoriet og sammenfatning FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1 Kommissoriet og sammenfatning Bind 1 Kommissoriet og sammenfatning Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

BEKÆMPELSE AF DEN ORGANISEREDE KRIMINALITET

BEKÆMPELSE AF DEN ORGANISEREDE KRIMINALITET 295 BEKÆMPELSE AF DEN ORGANISEREDE KRIMINALITET Af afdelingschef Lars Bay Larsen och vicepolitidirektør Henning Thiesen, Danmark 1. Indledning I debatten om kriminalitetsbekæmpelse er der naturligt nok

Læs mere