Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole"

Transkript

1 Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022

2 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2 Formål: Værkeriets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et moderne center med café, motion, sundhed, idræt, og andre kulturelle aktiviteter såsom møder, kurser, koncerter, fester, og andre sammenkomster for foreninger såvel som institutioner og firmaer. Disse aktiviteter må ikke erstatte eller konkurrere med aktiviteter der aktuelt og traditionelt afholdes i Forsamlingshuset. Et lokalt formidlings- og aktivitetscenter som også har til formål at skabe netværk for såvel kultur som erhvervsliv, hvor der også kan skabes plads til iværksættere og mindre lokale virksomheder. Dele af "værkeriet" tænkes drevet som socialøkonomisk virksomhed med plads til forskellighed og mangfoldighed. Indvundet overskud ved udlejning og arrangementer anvendes gennem udlodning til udvikling af og forbedringer af Værkeriet i henhold til fondens formål eller til anden almennyttigt formål i lokalområdet. 3 Medlemmer: Som medlemmer kan optages personlig myndige enkeltpersoner, foreninger og institutioner. Medlemskab opnås ved betaling af kontingent. Medlemskontingentet tegnes for et år ad gangen og følger regnskabsåret (1. januar 31. december). Til bekræftelse af medlemskab udstedes medlemsbevis påført medlemmets navn. Kontingents størrelse fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger og institutioner har 1 stemme. Bestyrelsens valgte kasserer fører medlemsprotokol. 4 Økonomi og regnskab: Værkeriet er en forening, hvis hovedaktivitet er at forestå den daglige drift af husets område, bygninger og faciliteter. Værkeriets økonomi tilvejebringes dels ved: kontingenter, udlejning af lokaler og faciliteter samt indtægter ved aktiviteter, serviceydelser, salg og donationer. at søge kommunale og andre tilskud i det omfang Værkeriet er berettiget. samt ved ansøgninger til fonde o.l. Medlemmer får ikke andel i evt. overskud fra driften. Et sådant tilfalder alene Værkeriet eller anden almennyttigt formål, jvf. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlige hæftelser. Værkeriet og dens bestyrelse skal arbejde for at opnå et driftsresultat, som skaber

3 mulighed for opsparing til vedligehold, anskaffelser, og iværksættelse af aktiviteter samt evt. passende afdrag på gæld og opfyldelse af andre økonomiske forpligtelser, f. eks. hvis der optages lån. Formuen består af bygninger, inventar, løsøre, opsparing og driftsmidler, og foreningen hæfter kun med disse. Kapital der ikke er bundet i Værkeriet, skal indsættes på Værkeriets konto i et pengeinstitut. Ved køb, salg, leasing eller ved optagelse af lån forpligtes Værkeriet ved samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift. Ved mindre vidtrækkende dispositioner (<5.000,00 kr.) tegnes Værkeriet af formanden og kassereren (eller formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer) i forening. Værkeriets evt. leder kan overgives prokura i forhold til den daglige drift. Der føres regnskab over Værkeriets drift og status. Der føres særskilt regnskab for den momspligtige afdeling af Værkeriet. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges for den ordinære generalforsamling med revisorens påtegning og samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift. Ligeledes skal regnskabet sendes til Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning så længe tilskud oppebæres. 5 Bestyrelsen: Værkeriet administreres af en bestyrelse, bestående af 5 generalforsamlingsvalgte personlige medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. 3 på lige år og 2 på ulige år, samt 2 suppleanter, som skal vælges for 1 år ad gangen. Hvis et medlem udtræder mellem 2 generalforsamlinger tiltræder en suppleant, som fuldt overtager det fratrådte medlems rettigheder, pligter og valgperiode. Udtræder mere end 2 personer skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden, som gennemgås, evt. revideres og vedtages hvert år - og som offentliggøres på Værkeriets hjemmeside som bilag til beslutningsreferat fra mødet, hvori den blev vedtaget. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, min. fire gange årligt. Formanden indkalder med angivelse af dagsorden med mindst otte dages varsel. Bestyrelsen varetager Værkeriets interesser i enhver henseende, ligesom den er ansvarlig for Værkeriets daglige drift. Bestyrelsen foretager evt. ansættelse og afskedigelse. F.eks. af en leder til udførelse af den praktiske drift efter bestyrelsens anvisninger. Specifikke opgaver, eksempelvis regnskabsføring, kan bestyrelsen beslutte at få udført af betalt hjælp. I så fald er bestyrelsens valgte kasserer ansvarlig for at give en aktuel status/orientering vedrørende økonomiske forhold på ethvert bestyrelsesmøde. Udarbejdelse af reglement for Værkeriets anvendelse (evt. i form af en manual) foretages i samarbejde med en evt. leder af huset. Der skal skabes mest mulig sammenhæng med brugergrupperne. Ved alle ansættelser skal der indhentes børneattest og straffeattest.

4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, permanente og ad hoc evt. med deltagelse af ikke bestyrelsesmedlem(-mer). Sådanne udvalg arbejder under ansvar overfor bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede ved et lovligt indkaldt møde. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres forhandlingsreferater af bestyrelsesmøderne. Disse tilsendes bestyrelsesmedlemmerne inkl. suppleanterne. Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt i personsager. Ligeledes har de tavshedspligt i alle andre sager, så længe de ikke er afsluttede og refereret i et beslutningsreferat. Egne udsagn og holdninger må refereres, men ikke andres. Dette gælder også efter medlemmernes udtræden af bestyrelsen. Den daglige ledelse: Til varetagelse af den daglige drift kan ansættes en leder af Værkeriet evt. deltids. Jobbeskrivelse for Værkeriets leder udarbejdes af bestyrelsen og skal bl.a. indbefatte, at det er lederens ansvar at følge de retningslinjer, som er vedtaget af generalforsamlinger og af bestyrelsen. Det er bestyrelsens ansvar at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Værkeriets forvaltning og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultaterne er dokumenterede og i overensstemmelse med god regnskabspraksis. 6 Generalforsamling: Den årlige generalforsamling finder sted inden udgangen af marts. Bestyrelsen varsler tidspunkt og sted for afholdelsen mindst 6 uger forinden på Værkeriets hjemmeside og ved opslag i Værkeriet. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen offentliggør indkaldelse senest 14 dage før generalforsamlingen på Værkeriets hjemmeside, ved opslag i Værkeriet og indkaldelse i pressen. Dagsordenen (herunder indkomne forslag) offentliggøres senest 13 dage før generalforsamlingen på Værkeriets hjemmeside og ved opslag i Værkeriet. Adgang til generalforsamlingen har Værkeriets medlemmer, herunder repræsentanter for foreninger og institutioner. Kun fremmødte, personligt myndige,stemmeberettigede medlemmer (herunder repræsentanter for foreninger, institutioner) er stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen. En person kan have 2 stemmer såfremt vedkommende både er personlig medlem og repræsentant for en medlemsforening, og skal i givet fald medbringe fuldmagt fra pågældende forening. Ikke tilstedeværende kan opstilles såfremt der foreligger skriftligt tilsagn. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er konstateret lovligt varslet og indkaldt, uanset antal af fremmødte stemmeberettigede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal som et minimum indeholde følgende punkter:

5 1. Velkomst 2: Valg af dirigent og referent samt dirigentens konstatering af lovligt varsel og indkaldelse. 3: Bestyrelsens beretning herunder forventninger til indeværende år. 4: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab og fremlæggelse af budget til orientering. 5: Behandling af indkomne forslag. Herunder evt. meddelelse om ændring af indskudsbeløb/kontingent. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer (med angivelse af hvem, der er på valg). 7: Valg af 2 suppleanter. 8: Valg af 2 revisorer, som herefter enkeltvis er på valg på henholdsvis lige og ulige år. 9: Eventuelt (under dette punkt kan intet vedtages). Afstemninger afholdes skriftligt, såfremt blot en enkelt stemmeberettiget ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse som ved ordinær generalforsamling og med angivelse af den aktuelle dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes så tidligt som praktisk muligt efter at bestyrelsen har modtaget skriftlig anmodning om det fra mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne eller 50 medlemmer med angivelse af dagsorden. Valg af dirigent, konstatering af lovligt varsel/indkaldelse og afstemningsprocedurer foregår som ved ordinære generalforsamlinger. Der føres forhandlings- og beslutningsreferat fra generalforsamlinger. Beslutningsreferat offentliggøres på Værkeriets hjemmeside. 7 Ændring af vedtægter: Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 majoritet af en generalforsamling, som har ændringsforslag på dagsordenen. 8 Ophævelse: Ophævelse /opløsning af denne forening skal besluttes på 2 generalforsamlinger i træk, ordinære eller ekstraordinære, og kan kun bringes i forslag efter at samtlige medlemsforeningers fremtidige lokale situation samt aftaler med Silkeborg kommune er helt afklarede. Overskud efter tilbagebetaling af evt. rest af indeværende (ophør) års kommunale tilskud skal henstå i op til 5 år efter ophævelsen for at afvente om midlerne kan finde anvendelse til fornyet etablering af et fælleshus i Lemming og omegn. Sker dette ikke, tilfalder midlerne Lemming Sogns almennyttige foreninger efter en fordelingsnøgle, som udregnes på basis af foreningernes medlemstal sidste hele regnskabsår. Dato for vedtagelse(r): Således vedtaget af generalforsamlingen i Lemming Sogns Forsamlingshus den 3. marts 2015.

6 Hjemmeside: Lemming omegn Bank: Folkesparekassen På den stiftende generalforsamling valgtes følgende bestyrelse: Marie Svendsen Volf for et år Janni Rasmussen for et år Kai Deigaard for 2 år Christoffer Olsen for 2 år Torsten Nielsen for 2 år Som suppleanter valgtes Knud Erik Nielsen og Sophie Rasmussen

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere