Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Juni Kvalitetsstandarder.p65 1

2 Titel: Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Udgiver: Socialministeriet Kontoret for ældre Tlf Fax E-post: Udgivelsesår: 2003 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag, eks. ISBN PrePress: Pamperin Grafisk, København Tryk og bogbind: Nordisk Bogproduktion, Haslev Pris: 15 kr. (incl. 25% moms) ved henvendelse til Danmark.dk Tlf.: Pjecen kan også ses på Socialministeriets hjemmeside: Kvalitetsstandarder.p65 2

3 Til kommunalbestyrelsens medlemmer Én gang om året skal alle landets kommuner udarbejde/ revidere kvalitetsstandarder for hjemmepleje og træning. Kvalitetsstandarderne skal blandt andet beskrive det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og på den måde synliggøres den politiske prioritering overfor kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Kvalitetsstandarderne er altså et redskab til at formidle de regler og retningslinier, kommunalpolitikerne fastlægger for ældreplejen regler og retningslinier, der fungerer som den lokalpolitiske udfyldning af den rammelovgivning, Folketinget vedtager. På samme måde som den centrale lovgivning danner rammerne for de lokalpolitiske beslutninger, skal kvalitetsstandarderne danne rammerne for det arbejde, der udføres af forvaltningen og af leverandørerne på ældreområdet. Kvalitetsstandarderne skal også supplere lovgivningen i forhold til borgeren, ved at være med til at klarlægge borgernes rettigheder, og rammerne for den hjælp, borgerne kan få. Derfor er udarbejdelse af kvalitetsstandarder og fastlæggelse af serviceniveau en meget vigtig politisk opgave. De kommunalpolitiske beslutninger om kvalitetsstandarderne er nemlig en helt nødvendig forudsætning for, at borgerne kan få de serviceydelser, de har behov for og ret til. Kvalitetsstandarderne kan altså med stor fordel bruges som et redskab i kommunikationen mellem kommunalbestyrelsen og borgerne i kommunen. Derudover skal standarderne også bruges til at sikre, at der er balance mellem de politiske beslutninger om det kommunale serviceniveau, og de økonomiske ressourcer, der sættes af til ældreområdet. Arbejdet med kvalitetsstandarder rummer muligheden Kvalitetsstandarder.p65 3

4 for at skabe sammenhæng i kommunernes indsats på ældreområdet. Det er som bindeled mellem borgerne og kommunalbestyrelsen, og mellem den kommunale myndighed og leverandørerne af hjemmepleje og træning, at kvalitetsstandarderne har deres styrke. Jeg håber at denne pjece, sammen med den vedlagte selvevaluering/cd-rom, vil inspirere til det videre arbejde med kvalitetsstandarderne, og til at bruge standarderne som et centralt redskab i forvaltningen af ældreplejen. Socialministeriet har igangsat Projekt Kvalitetsstandarder i 10 kommuner i Nordjylland for også på længere sigt at understøtte arbejdet med kvalitetsstandarderne. Projektet, der præsenteres sidst i denne pjece, har kort fortalt til formål at udarbejde en række helt konkrete redskaber, der kan bruges i arbejdet med kvalitetsstandarderne. Projektet kan følges løbende på hjemmesiden Rigtig god fornøjelse i det videre arbejde med at udvikle kvaliteten på hjemmehjælpsområdet. Socialminister Henriette Kjær Kvalitetsstandarder.p65 4

5 Indledning Det har siden 1998 været lovbestemt, at kommunernes serviceniveau for den personlige og praktiske hjælp skal fastsættes i kvalitetsstandarder. Fra 2001 er det fastsat, at kvalitetsstandarderne også skal omfatte den kommunale træningsindsats. Alle kommuner skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for den personlige og praktiske hjælp mv. og træning efter servicelovens 71 og 73a. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 837 af 9. oktober Kvalitetsstandarderne formidler de politiske beslutninger om mål og prioritering i den enkelte kommunes ældrepolitik. Kvalitetsstandarderne oplyser således borgerne om de politiske vedtagelser og gør det klart, hvad borgerne har ret til, når de har behov for hjælp. Dermed har politikerne også skabt en gennemsigtighed i forhold til borgerne, grundlag for dialog og en styrkelse af borgernes retssikkerhed. Det er en politisk opgave at fastsætte, hvad det er for en service, borgerne skal have. Med kvalitetsstandarderne har kommunerne fået et redskab, som synliggør det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som politikerne fastsætter for leverandørerne af ældreplejen. Kvalitetsstandarderne er også et vigtigt ledelsesredskab i kommunerne. Et redskab, som politikere og ledelse skal bruge til at sikre sammenhæng mellem de mål, politikerne fastsætter for ældreplejen, de konkrete afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte borger, og de ydelser, der faktisk leveres i borgerens hjem. Standarderne er også et redskab, som kan bruges i den daglige arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med tildeling af hjælpen og levering af ydelserne Kvalitetsstandarder.p65 5

6 Forskel på kommunernes anvendelse af kvalitetsstandarderne Undersøgelser 1 viser, at der er meget stor forskel på, hvor meget kommunerne anvender kvalitetsstandarderne i dagligdagen. I mange kommuner er manglende sammenhæng mellem de politiske mål for ældreplejen og de ressourcer, som er til rådighed, stadig et problem. Der er dog også mange kommuner, som har stor glæde af kvalitetsstandarderne, både som ledelsesredskab og som redskab til kommunikation og dialog med brugere og leverandører. Formålet med denne pjece er at inspirere politikere og ledelse i kommunerne til at anvende kvalitetsstandarderne som et redskab i den daglige forvaltning og styring af ældreområdet. Pjecen giver indblik i, hvordan standarderne kan bruges i forbindelse med blandt andet budgetlægning, prisfastsættelse og styring af leverandører. Pjecen viser også, hvordan kvalitetsstandarderne kan bruges til at informere borgerne om de mål og værdier, 1. Kvalitetsstandarder i hjemmeplejen eksempler på god praksis, Socialministeriet, Institut for Pensions- og Ældrepolitik, 2002, og Kvalitetsstandarder i kommunerne. Personlig og praktisk hjælp mv. Lov om social service Status 2000, Socialministeriet Kvalitetsstandarder.p65 6

7 kommunalbestyrelsen har fastsat for ældreplejen i kommunen, og dermed danne grundlag for dialog med borgerne om serviceniveau, prioriteringer m.v. Pjecen kan bruges som inspiration i forbindelse med arbejdet med at videreudvikle kvalitetsstandarderne. Pjecen er blevet til med hjælp fra 10 nordjyske kommuner. Disse kommuner har sammen med Socialministeriet iværksat et projekt om udviklingen af en ny model for anvendelse og løbende videreudvikling af kvalitetsstandarder. Projektet præsenteres sidst i pjecen. Sammenhængen med træningsydelser i forhold til 73 a i serviceloven er i øvrigt behandlet i Socialministeriets pjece Rundt om kommunernes træningsindsats fra maj Elektronisk redskab til at tage temperaturen på kvalitetsstandarderne Grundlaget for arbejdet med kvalitetsstandarderne er de politiske beslutninger om serviceniveau m.v., som de enkelte kommunalbestyrelser træffer. Derfor vil de forskellige kommuner have forskellige udgangspunkter for arbejdet, og derfor er det vigtigt, at den enkelte kommune tager afsæt i sine egne forhold og vilkår i arbejdet med kvalitetsstandarderne. Socialministeriet har udviklet et elektronisk redskab til selvevaluering, der kan hjælpe med at afdække, hvordan arbejdet med kvalitetsstandarderne skal tilrettelægges i den enkelte kommune. Med dette redskab kan kommunalbestyrelsen få indsigt i, hvordan kvalitetsstandarderne bruges i kommunen, i forhold til blandt andet at fastsætte og forankre serviceniveauet. Selvevalueringen kan også bruges til at identificere de udfordringer, som kommunen bør være opmærksom på i sit arbejde med kvalitetsstandarderne. Evalueringsredskabet udsendes på cd-rom til alle kommuner sammen med denne pjece. Herudover kan redskabet rekvireres ved henvendelse til Lovekspeditionen, Socialministeriet, eller afprøves direkte på Socialministeriets hjemmeside: Der henvises på Socialministeriets hjemmeside til Institut for Pensions- og Ældrepolitik, fra 1. juni 2003 Styrelsen for Social Service Kvalitetsstandarder.p65 7

8 Hvordan kan kvalitetsstandarderne skabe sammenhæng? I kvalitetsstandarderne synliggøres de overordnede og konkrete mål, kommunalbestyrelsen har fastsat for den kommunale ældreservice ikke mindst via det politisk fastsatte serviceniveau. Fastsættelsen af det kommunale serviceniveau er som bekendt en af kommunalbestyrelsens væsentligste opgaver. En opgave, der på mange måder kan sidestilles med Folketingets lovgivningsarbejde, idet kommunalbestyrelsen med fastlæggelsen af serviceniveauet udfylder de rammer, der er sat med den centrale lovgivning på ældreområdet. De konkrete afgørelser, der træffes for kommunens borgere, skal således baseres direkte på det samlede regelsæt, der udgøres af den centrale lovgivning og det lokalt fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarderne er en helt afgørende forudsætning for, at forvaltningen kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske vedtagelser. Standarderne er nødvendige for, at der kan skabes sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne, og ikke mindst sammenhæng mellem mål og midler i den kommunale ældrepleje. Kvalitetsstandarderne skal anvendes som et redskab i det daglige arbejde på alle niveauer i kommunerne. De skal blandt andet bidrage til den kommunale myndigheds løbende opfølgning på afgørelser, ydelser, priser og kvalitet. Standarderne er altså et konkret redskab i forbindelse med en række opgaver, som kommunerne løbende skal gennemføre. Nogle af disse er beskrevet herunder. Borgerne skal kende kommunens serviceniveau Kvalitetsstandarderne skal være med til at sikre, at borgerne har kendskab til de ældrepolitiske prioriteringer og Kvalitetsstandarder.p65 8

9 målsætninger i kommunen. Med offentliggørelsen af de politiske vedtagelser, kan borgerne få viden om, og forhåbentlig også realistiske forventninger til, hvilken service de er berettiget til. Kvalitetsstandarderne kan kommunikeres til borgerne gennem serviceinformation i pjecer, i medierne og på kommunens hjemmeside. Hvis kommunalbestyrelsen foretager ændringer i serviceniveauet, skal borgerne informeres om dette. Gennem dialog og information om, hvad ændringerne indebærer, og de politiske årsager til ændringerne, kan der tages hensyn til borgernes reaktioner på en ændret service. Eksempel: Politikernes prioritering politikernes ansvar Situation Et medlem af socialudvalget får en henvendelse fra en pårørende til en bruger i hjemmeplejen. Den pårørende kan ikke forstå, hvorfor der er blevet skåret ned i omfanget af hjemmehjælp i kommunen. Medlemmet af socialudvalget finder det også utilfredsstillende, at borgeren ikke kan få den hjælp, borgeren plejer at få, og lover at se på sagen. Årsager Der er ikke klarhed over serviceniveauet i kommunen. Enten fordi der ikke er udarbejdet et klart serviceniveau, eller fordi dette ikke er meldt ud, så både borgerne og kommunalbestyrelsens medlemmer er bekendt med det. Politikerne har altså ikke taget stilling til, hvordan ressourcerne skal prioriteres. Dermed er der ikke et klart grundlag for tildelingen af hjælp til borgeren og heller ikke nogen klar beskrivelse af, hvad hjælpen til den enkelte borger skal indeholde. Den manglende klarhed om serviceniveauet kan også gøre det yderst vanskeligt at vurdere, om den ændrede hjælp skyldes ændringer i det generelle serviceniveau, eller konkrete ændringer i borgerens behov for hjælp. Hverken borgeren eller politikerne har derfor et grundlag for at vurdere, om den nye afgørelse, der træffes, er rigtig og rimelig. Det betyder, at politikerne ikke kan få et overblik over, hvad der tildeles og til hvilke borgere. I tilfælde af eventuel kritik af hjemmeplejen er det dermed umuligt at få et overblik over, hvad kritikken bunder i, og om der bør gøres noget for at imødekomme kritikken. Hvordan kan brugen af kvalitetsstandarder hjælpe? Der udarbejdes et klart og præcist serviceniveau, som kan danne grundlag for afgørelsen om hjælp til den enkelte borger. I tilfælde af eventuel kritik af hjemmeplejen har politikere og ledelse et overblik over bl.a. hvad der indgår i kommunens serviceniveau og hvilke ydelser der leveres til borgerne. Dermed er der et grundlag for at vurdere, om kritikken måske udspringer af en nødvendig justering i serviceniveauet. Ligesom der er et grundlag for at informere borgerne om, hvad der indgår i kommunens serviceniveau og dermed, hvad de kan forvente Kvalitetsstandarder.p65 9

10 Hvordan får vi budgettet til at hænge sammen? På baggrund af et klart afgrænset serviceniveau kan der skabes et overblik over behovet for ressourcer i ældreplejen, og politikerne får et grundlag for at træffe beslutning om at justere i den kommunale service eller i bevillingerne, hvis der er et misforhold mellem serviceniveau og ressourcer på området. Et klart serviceniveau giver således kommunalbestyrelsen et bedre grundlag for at prioritere ressourcerne og for at gøre disse prioriteringer synlige for borgerne. Kommunens årlige budgetlægning kan dermed baseres på realistiske forventninger til det kommende års behov. Kommunalbestyrelsen kan på den måde undgå, at der i løbet af året viser sig at være forskel mellem de forventede/budgetterede og de reelle udgifter, og dermed opstår et behov for tillægsbevillinger. Eksempel: Budgettet holder ikke Situation Hjemmeplejen har overskredet budgettet og søger om tillægsbevilling for at kunne levere de aftalte ydelser til borgerne. Budgettet er justeret i forhold til væksten i ældrebefolkningen og antallet af brugere. Derfor mener politikere og ledelse, at hjemmehjælpen må kunne klare sig inden for det eksisterende budget. Ældreområdets ledelse hævder, at der ikke er balance imellem det fastsatte serviceniveau og de tildelte ressourcer. Årsager Budgeterklæringen er sket som en fremskrivning på basis af sidste års budget. Dermed kan forrige års ubalancer mellem mål og midler få lov til at vokse. Desuden er serviceniveauet ikke formuleret tilstrækkeligt klart og præcist til, at der kan foretages en reel opgørelse af behovet for ressourcer. Det uklare serviceniveau betyder både, at der er usikkerhed om behovet for ressourcer, og at der ikke kan foretages en ensartet visitation af brugerne. Konsekvenser Konsekvensen kan være, at ældreområdet ikke tilføres de nødvendige ressourcer til at udføre det politisk vedtagne serviceniveau. Dette kan få flere uheldige konsekvenser: mistro mellem ældreforvaltningen, leverandørerne og politikerne, stressede medarbejdere, højt sygefravær blandt medarbejderne, mange aflysninger og manglende overensstemmelse mellem det formelle serviceniveau (det politikerne lover) og det reelle serviceniveau (det brugerne rent faktisk får). Dette fører nødvendigvis også til utilfredshed hos brugere og borgere. Hvordan kan brugen af kvalitetsstandarder hjælpe? Et klart og præcist serviceniveau formuleret i en kvalitetsstandard sikrer, at der kan foretages en beregning af behovet for ressourcer. Herudover sikres det, at brugerne kan visiteres ud fra ensartede kriterier. Dermed sikres borgernes retssikkerhed Kvalitetsstandarder.p65 10

11 Hvordan får vi den nødvendige information? Uden løbende opfølgning har politikerne ikke noget grundlag for at træffe beslutninger om serviceniveauet. Det er heller ikke muligt at vurdere, om det er nødvendigt at justere i den service, som ydes på ældreområdet, eller i de økonomiske ressourcer, der er afsat til området. Med udgangspunkt i den løbende opfølgning og ledelsesinformation kan det politiske beslutningsgrundlag forbedres år for år. Opfølgning handler blandt andet om, at der løbende gøres status over: forbruget i forhold til budgettet, udvikling i den tid der anvendes direkte hos brugerne (ATA-tid), udvikling i sygefravær, antallet af og indholdet i klager fra brugerne og henvendelser om problemer. Det er vigtigt at få sat opfølgningen i system, så der ikke skal bruges for mange ressourcer på at dokumentere. Kvalitetsstandarderne kan medvirke til at klarlægge og synliggøre formålet med og rammerne for opfølgningen: Hvilken dokumentation er der brug for, hvornår skal dokumentationen ske, hvordan skal det foregå, og hvem har ansvaret for at tilvejebringe dokumentationen. Eksempel: Tiden bruges på dokumentation snarere end pleje Situation Hjemmeplejens ledelse og medarbejderne klager over, at der bruges for mange ressourcer på at besvare spørgsmål fra og skaffe dokumentation til forvaltning, kommunalbestyrelse og socialudvalg. Årsager Der er ikke udarbejdet procedurer for løbende opsamling af den nødvendige information. Derfor er informationen ikke til rådighed, når den skal bruges. Der er heller ikke en aftale med forvaltning og socialudvalg om, hvilken ledelsesinformation de skal have og hvornår, ligesom der mangler information om, hvad dokumentationen skal bruges til. Derfor modtager hjemmeplejen en lang række her og nu-spørgsmål, som det kræver en stor indsats at besvare, og som umiddelbart kan virke som tidsspilde. Forvaltningen/socialudvalget ved ikke, hvor ressourcekrævende det kan være ad hoc at skaffe den information, som efterspørges. Hvordan kan brugen af kvalitetsstandarder hjælpe? Med udgangspunkt i de mål, som er opstillet i kvalitetsstandarderne udarbejdes et samlet system for opfølgning, dokumentation og ledelsesinformation. Dette tager afsæt i interessenternes krav og forventninger til information, og udbyttet af dokumentationen sættes i forhold til det ressourceforbrug, der skal til for at fremskaffe dokumentationen Kvalitetsstandarder.p65 11

12 Hvordan omsættes de politiske mål til handling? Kvalitetsstandarder giver mulighed for at opstille et klart grundlag for tildelingen af ydelserne, blandt andet ved at fastsætte kriterier for, hvordan der skal træffes afgørelser, og eventuelt foretages funktionsvurderinger af borgerne. I rammerne for tildelingen af ydelser fastlægger kommunen, i hvilke situationer borgerne skal have hjælp, hvem der kan modtage hjælpen, hvilke ydelser borgerne skal have, og i hvilke mængder. Kriterier for tildelingen af ydelser bidrager derved til at sikre, at borgere med samme plejebehov får en ensartet behandling og dermed til at sikre borgernes retssikkerhed. Forvaltningen skal anvende kriterierne som grundlag for de konkrete afgørelser, der træffes i forhold til borgerne. Derved medvirker kriterierne til at sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau, de konkrete afgørelser der træffes, de ydelser der faktisk leveres, og de ressourcer der afsættes til at løse opgaverne. Med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne kan der udarbejdes et katalog, der beskriver indholdet i de forskellige hjemmehjælpsydelser et ydelseskatalog. Ydelseskataloget skal bruges af både den kommunale myndighed og af de godkendte leverandører som et værktøj i hverdagen. De kommunale myndigheder skal bruge kataloget til at afstemme de tildelte ydelser til den enkelte borgers behov. Leverandørerne skal bruge kataloget til at sikre, at de tildelte ydelser leveres til brugeren Kvalitetsstandarder.p65 12

13 Desuden kan ydelseskataloget anvendes som grundlag for serviceinformation til borgerne f.eks. i pjecer eller en samarbejdsbog. Dermed medvirker ydelseskataloget til at sikre en afstemning af borgernes forventninger og de ydelser, som indgår i kommunens serviceniveau. Frit valg i hjemmeplejen Kommunerne har fra 1. januar 2003 fået en fælles udfordring, som understreger, at kvalitetsstandarderne er et meget centralt og nødvendigt politisk redskab på ældreområdet. Fra 1. januar 2003 skal kommunalbestyrelsen nemlig sikre, at borgerne får mulighed for at vælge mellem flere forskellige leverandører. Det frie valg stiller nye krav til kommunalbestyrelsen. De nye regler kræver, at kommunen adskiller myndighedsopgaverne fra leverandørniveauet, jf. figuren på side 12. Desuden betyder de nye regler, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte kvalitetskrav til alle leverandører af personlig og praktisk hjælp. Afhængig af hvilken model den enkelte kommunalbestyrelse vælger, kan reglerne også betyde, at den kommunale myndighed skal opgøre prisen for forskellige kategorier af hjemmehjælpsydelser (timepris). Et præcist serviceniveau er en forudsætning for, at kommunen kan opstille de lovpligtige kvalitetskrav og fastlægge en korrekt pris på ydelserne. Kvalitetsstandarderne bliver derfor et nyttigt redskab, som kommunalbestyrelsen bl.a. kan bruge for at leve op til lovgivningens krav om ligebehandling af alle leverandører. Mange kommuner har i forbindelse med indførelsen af frit leverandørvalg revideret kvalitetsstandarderne. Årsagen er ofte, at serviceniveau og kvalitetsmål ikke hidtil har været tilstrækkeligt præcist formuleret til, at kommunen har et klart grundlag for tildeling og bestilling af ydelser. Der har endvidere ofte manglet et klart grundlag for at opnå sammenhæng mellem serviceniveauet og de ydelser, som brugerne modtager Kvalitetsstandarder.p65 13

14 Kvalitetsstandarderne skal løbende tilpasses udviklingen og den politiske prioritering i den enkelte kommune. Formålet med opfølgningen er at sikre: At borgerne ved, hvad de kan forvente, og kan sætte sig ind i de politiske vedtagelser At budgettet er afstemt med det fastlagte serviceniveau At ældreområdet udvikler sig i overensstemmelse med de fastlagte målsætninger At afgørelserne bliver truffet i overensstemmelse med det fastlagte serviceniveau At udførelsen sker i overensstemmelse med afgørelserne At kvalitetsstandarderne løbende forbedres Kvalitetsstandarder.p65 14

15 Revision af kvalitetsstandarder Det er et krav i lovgivningen, at kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt følger op på kvalitetsstandarderne. Ved den årlige opfølgning tager kommunalbestyrelsen (og/ eller socialudvalget) stilling til, om der er behov for at revidere serviceniveauet, kvalitetskravene til leverandører og de øvrige målsætninger for ældreplejen og for træningsindsatsen i kommunen. Den årlige revision har bl.a. fokus på, om der er overensstemmelse mellem det vedtagne serviceniveau og den hjælp, borgerne får, og om serviceniveauet hænger sammen med budgettet. Formålet er at få et grundlag for løbende at tilpasse og præcisere kvalitetsstandarderne. Det er vigtigt, at politikere og ledelse har et solidt grundlag for at vurdere, om serviceniveauet skal justeres, og et overblik over konsekvenserne af en justering. Den årlige revision af kvalitetsstandarderne kan tage udgangspunkt i en række nøgletal for hjemmeplejen, som belyser, om serviceniveauet og kvalitetsmålene holdes. Nøgletallene skal også give kommunalbestyrelsen indblik i det reelle ressourceforbrug i forhold til budgettet, status over leverede ydelser, opgørelse over visiterede ydelser/timer, opgørelse af den brugerrettede tid m.m Kvalitetsstandarder.p65 15

16 Projekt Kvalitetsstandarder Udvikling af en generel model til anvendelse, revision og forankring af kvalitetsstandarder Formålet med projektet er at styrke landets kommunalpolitikere og kommunale myndigheder i anvendelsen af kvalitetsstandarder. Projektet har til formål at vise, hvordan kvalitetsstandarderne kan bruges til at skabe et klart beslutningsgrundlag for politikerne i den enkelte kommune, synlighed i forhold til borgere og brugere samt en klar ansvarsfordeling mellem politikere, forvaltning og leverandør. Det er ligeledes formålet at vise, hvordan kvalitetsstandarderne kan bruges til at skabe sammenhæng, både mellem de politiske vedtagelser og den pleje som den enkelte bruger får, og mellem målene og midlerne på ældreområdet. Projektet har samtidig fokus på at styrke dialogen og kommunikationen med kommunens borgere, brugere og leverandører (private såvel som kommunale). Resultaterne fra projektet forventes blandt andet at blive en række konkrete værktøjer, som alle landets kommuner kan anvende i arbejdet med at revidere og forankre kvalitetsstandarderne. Derigennem kan kommunerne opnå fordelene ved et klart formuleret serviceniveau, herunder sammenhæng mellem politiske beslutninger, individuelle afgørelser og afsatte ressourcer. De medvirkende kommuner er: Brovst Kommune Nørager Kommune Farsø Kommune Støvring Kommune Fjerritslev Kommune Aabybro Kommune Løgstør Kommune Aars Kommune Nibe Kommune Pandrup Kommune Deloitte & Touche Business Consulting har ansvaret for den overordnede styring af projektet. På hjemmesiden kan kommuner og andre interesserede følge resultaterne fra projektet. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig det nyhedsbrev om projektet, som løbende vil udkomme. Projektarbejdet løber i perioden ultimo 2002 til primo Kvalitetsstandarder.p65 16

Et klart serviceniveau på ældreområdet

Et klart serviceniveau på ældreområdet Et klart serviceniveau på ældreområdet Kommunalpolitikere og forvaltningschefer fra ti kommuner fortæller En pjece til arbejdet med kvalitetsstandarder på ældreområdet A Indhold Forord... 1 Projekt Kvalitetsstandarder...

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Bilag 1B UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 Side 2 af 16 1.0 INDLEDNING... 3

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Forord af socialminister Henriette Kjær Indledning Overblik over modellen Fastlæggelse af serviceniveauet...

Forord af socialminister Henriette Kjær Indledning Overblik over modellen Fastlæggelse af serviceniveauet... Indholdsfortegnelse Forord af socialminister Henriette Kjær....................... 3 1. Indledning........................................... 5 2. Overblik over modellen..................................

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål F den 29. november 2012 Det talte ord gælder. Jeg antager, at spørgsmålet er foranlediget

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp?

Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp? Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp? Skal din virksomhed levere personlig og praktisk hjælp? Reglerne om frit valg giver borgerne mulighed for at vælge mellem kommunale og private leverandører

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. januar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning Gældende fra maj 2016 Vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Ishøj Kommune Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag distrikt

Ældrepolitisk kursusdag distrikt Ældrepolitisk kursusdag distrikt 8 22.9.16 Lokal Værdighedspolitik Værdighedspolitikken skal ikke ses som et projekt, der stopper, men derimod som en integreret del af opgaveløsningen fremover Værdigheden

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2. Regeringen Titel: Udgiver: Bedre mad til ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet Udgivelsesår: 2001 Udgave, oplag: Fotos: Sats: Tryk og bogbind: 1. udgave, 1. oplag, 1.000

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører PLEJEOMRÅDET Servicebeviser og markedsføring af leverandører Nr. 03 den 7. juli 2009 1 Indledning. Folketinget har ved 3. behandling den 14.april 2009 vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017

Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017 Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen 3. Januar 2017 Kommuner sparer på ældrepleje og omsorg! Ældre Sagen I 29 af landets kommune (30%) er der afsat færre penge pr. ældre til pleje og omsorg i 2016

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere