Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Drøftelse af strategi for opsætning og organisering af hjertestartere i Hørsholm Kommune 2 Meddelelser 5 Sundhedsudvalget: Indgåelse af mål- og rammeaftaler 6 Evaluering på arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner Alkoholbehandling i Hørsholm Kommune 11 Børn i familier med alkoholmisbrug 15 Ophør af Fritvalgsloven for de 0-15-årige 16 Bilagsoversigt 19 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sundhedsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 13/1479 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mikael Kristensen Drøftelse af strategi for opsætning og organisering af hjertestartere i Hørsholm Kommune Resume Administrationen beder med dette punkt Sundhedsudvalget tage stilling til om Hørsholm Kommune fremadrettet skal initiere og iværksætte en proces for organisering og opsætning af hjertestartere. Administrationen har i givet fald udarbejdet et forslag til en procesplan med involvering af relevante eksterne og interne interessenter. Derudover skal Sundhedsudvalget tage stilling hvordan en sådan proces vil kunne understøttes økonomisk. Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget dels Beslutter om Hørsholm Kommune fremadrettet skal have særligt fokus på opsætning af flere hjertestartere i tæt samarbejde med frivillige organisationer og erhvervsliv. Godkender administrationens forslag til en procesplan vedrørende initiering og iværksættelse af en proces for organisering og opsætning af hjertestartere. Beslutter hvorvidt en proces for organisering og opsætning af hjertestartere skal understøttes økonomisk enten indenfor eksisterende ramme eller indgå som en del af budgetforslaget i august. Sagsfremstilling Baggrund Hvert år rammes ca personer af hjertestop, mens de opholder sig uden for sygehus, Chancen for at overleve et præhospital hjertestop stiger markant, hvis der hurtigt ydes livreddende førstehjælp evt. ved brug af hjertestarter (Sundhedsstyrelsen 2011). Der er på nuværende tidspunkt opsat 38 hjertestartere rundt omkring i Hørsholm Kommune, her af er de syv opsat i bygninger i regi af Hørsholm Kommune (jf. opgørelse fra Seniorrådet og Hørsholm Kommune). Heraf er en del registrerede på Trygfondens hjemmeside Sundhedsstyrelsen publicerede i november 2011 rapporten Hjertestartere (AED) placeret udenfor sygehus. Alle hjertestartere opsat af stat, regioner og kommuner skal registreres, og fremgå af en offentlig tilgængelig oversigt som f.eks. hjertestarter.dk. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 2

3 Det er med baggrund i en borgerhenvendelse, at administrationen forelægger dette punkt for udvalget. På Sundhedsudvalgets møde d. 7. februar 2013 deltager Niels G. Nielsen derfor med et kort oplæg vedrørende emnet. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. kommunal organisering I hovedtræk anbefaler en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, at regioner og kommuner: Udarbejder en behovsanalyse i forhold til inddragelse af hjertestartere i det almindelige beredskab. Analysen bør tage udgangspunkt i rapportens anbefalinger, de geografiske og befolkningsmæssige omstændigheder samt det øvrige beredskabs sammensætning (afsnit 5.5 s. 27) Arbejdsgruppen finder, at kommunerne mhp. koordinering og samtænkning af ressourcer med fordel kan inddrage private virksomheder, som allerede har, eller påtænker at indkøbe og opsætte hjertestartere (afsnit 5.5 s. 27). Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. opsætning i kommunalt regi Hovedanbefalinger: Hjertestartere bør som udgangspunkt placeres på lokalisationer med høj risiko for forekomst af hjertestop Hjertestartere bør opsættes i tyndtbefolkede områder med relativt lange ambulanceresponstider, og bør placeres velkendte steder fx bytorve, postkasser mm. Kommuner bør som led i arbejdet med beredskab og den præhospitale indsats indtænke en strategi for placering af hjertestartere Hjertestarterne bør fortrinsvis opsættes i det offentlige rum, hvor de kan være tilgængelige 24 timer i døgnet. Allerede opsatte hjertestartere bør altså flyttes ud i det fri. Opsætning af hjertestartere i kommunerne sker de fleste steder gennem decentrale beslutninger i de enkelte tilbud som eksempelvis svømmehal, genoptræningssted mv. Flere steder er muligheden for støtte fra private aktører, som eksempelvis TrygFonden, en forudsætning for opsætning. Det er forskelligt i hvilket omfang de enkelte kommuner er involveret i finansiering og opsætning af hjertestarter. Initiering og iværksættelse af proces for organisering og opsætning af hjertestartere - Forslag til procesplan Administrationen har i forlængelse af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen udarbejdet et forslag til en procesplan for det videre arbejde med hjertestartere i Hørsholm. Administrationen lægger med forslaget op til at Hørsholm Kommune påtager sig den faciliterende rolle. Aktivitet Planlægning af opstartsmøde med interne og eksterne interessenter, ildsjæle m.fl. Tidshorisont Marts/april afdækning af interessenter og samarbejdspartnere på tværs af Hørsholm Kommune, herunder erhvervs- og foreningsliv - Analyse af behov, dækningsgrad på tværs af kommunen, oplæg til særlige fokusområder Sundhedsudvalget Torsdag den Side 3

4 Opstartsmøde afholdes Maj/juni 2013 Drejebog for samarbejdsmuligheder, geografisk plan for placering og opsætning, organisering, fokusområder mm udarbejdes sammen med interessenter Juni/august Økonomi/personale En hjertestarter koster i omegnen af kr. Hørsholm Kommune har allerede opsat hjertestartere syv steder på kommunale institutioner fx i idrætsparken og på rådhuset. Som et incitament for at flere interessenter på tværs af kommunen vil være interesserede i at indgå i et samarbejde om fremadrettet at have fokus på at opsætte hjertestartere, vil en mulig model kunne være at der i regi af Sundhedsudvalget afsættes en pulje på kr. årligt som kan ansøges hvis allerede opsatte hjertestartere går i stykker eller bliver udsat for hærværk. Midlerne til dette kan fx enten findes inden for eksisterende ramme eller lægges op som et budgetforslag til august Kommunikation Ekstern kommunikation Hørsholm Kommunes kommunikationskanaler herunder horsholm.dk. Gode historier ift. potentielle nyopsætninger af hjertestartere mv., kan kommunikeres ud til lokale - og regionale medier herunder Ugebladet, Frederiksborg Amts Avis samt evt. TV2 Lorry. Lokale frivillige foreninger og organisationer inddrages i kommunikationen, herunder at disse foreninger og organisationer anvender deres respektive medieplatforme til omtale af en eventuel ny hjerterstarter-strategi i Hørsholm Kommune. Intern kommunikation Hørsholm Kommunes nye intranet Hørsholm Kommunes personaleblad Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget ønsker en opgørelse over antal hjertestop og deres geografiske fordeling i Hørsholm Kommune over de sidste 10 år. På baggrund heraf vil udvalget tage stilling til sagen, som derfor fremstilles en gang til med disse supplerende oplysninger. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 4

5 Sundhedsudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Sundhedsudvalget den Lars Iversen (F) og Nadja Maria Hageskov (C) har drøftet projekt Natur, der bevæger med DGI og foreslår en samfinansiering af kommunens udgifter hertil mellem SFKU, BSU og SU. Sagen behandles på SUmødet i marts. Lars Iversen (F) og Nadja Maria Hageskov (C) har deltaget i udnævnelsen af junioridrætsledere til Skolesportprojektet. Der orienteres om status for Skolesport ved SUmødet d. 28.feb. Tove Rokkedahl orienterede om sagsforløbet vedrørende privat udlejning af tandklinikken. Desværre er det ikke lykkedes at få en kontrakt med de ansatte tandlæger. Notat vedrørende sagsforløbet blev uddelt. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 5

6 Sundhedsudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/22127 Journalnr.: A21 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Louise Høg Sundhedsudvalget: Indgåelse af mål- og rammeaftaler Resume Udvalget forelægges mål- og rammeaftaler for de centre på rådhuset, som knytter sig til udvalgets ansvarsområde. For udvalget fremlægges således mål- og rammeaftalen for: Center for Sundhed og Omsorg Center for Børn og Voksne Forslag Det indstilles, at udvalget tager vedlagte aftaler til efterretning som udgangspunkt for arbejde og prioriteringer i administrationen for Sagsfremstilling Mål- og rammeaftaler blev indført som nyt styringsinstrument i kommunen primo 2011 primært som erstatning for de tidligere årsplaner. Mål- og rammeaftalerne indgås mellem referencedirektør og hvert af rådhusets ni centre, og er gældende for hele centrets område. Aftalerne har flere formål. Først og fremmest skal de bidrage til et styringsmæssigt fokus på det væsentlige ved at skabe en fælles, dialogbaseret ramme for en strategisk og helhedsorienteret styring. Konkret skal aftalerne for både direktion og centerchefer og - medarbejdere tydeliggøre udfordringer og forventninger til det kommende års arbejde. Aftalerne har også det formål at skabe overblik over tidligere besluttede tiltag. Således er udvalgets og kommunalbestyrelsens tidligere prioriteringer i form af politiske mål fra budgetaftalen og politikker for området indeholdt i aftalerne. Aftaleskabelonen er til brug for årets aftaler justeret som følge af afskaffelsen af de kommunale kvalitetskontrakter, jf. behandling i udvalget ultimo november Bilag - Mål og Rammeaftale for Center for Sundhed og Omsorg SOM 2013 Sundhedsudvalget Torsdag den Side 6

7 - Mål- og Rammeaftale 2013, Center for Center for Børn og Voksne Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget tog mål og rammeaftalerne for hhv. Center for børn og voksne og Center for sundhed og omsorg til efterretning. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 7

8 Sundhedsudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/8094 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Evaluering på arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner 2012 Resume Team forebyggelse og sundhedsfremme har i 2012 arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner i Hørsholm Kommune. Det er gjort via tre veje: 1. Uddannelse af frontpersonale i den motiverende samtale. 2. Arbejdsgruppe på tværs af centerstruktur og 3. Alkoholkampagnen CUT Film Festival hvor unge har sat fokus på de voksnes alkoholkultur i kortfilm. I 2013 vil der igen blive iværksat en tværkommunal alkoholkampagne i uge 40 samtidigt med Sundhedsstyrelsens nationale alkoholkampagne. Hørsholm Kommune har herudover fået bevilliget midler fra Sundhedsstyrelsen til at arbejde med borgere med psykisk mistrivsel og skadeligt alkoholforbrug. Forslag Administrationen anbefaler Sundhedsudvalget, at tage evalueringen af arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner i Hørsholm Kommune i 2012 til efterretning. Sagsfremstilling Det alkoholforebyggende arbejde har kørt i tre forskellige spor: 1. Uddannelse af frontpersonale i den motiverende samtale 2. Alkoholfaglig projektgruppe på tværs af forvaltninger 3. Alkoholkampagnen CUT Film Festival Ad. 1 Uddannelse af frontpersonale i den motiverende samtale I foråret blev 64 ansatte med daglig borgerkontakt uddannet og certificeret i den motiverende samtale ved undervisning fra Misbrugscenteret i Hillerød. Kurset satte fokus på, hvordan man bryder tabuet om alkohol i mødet med borgeren. De deltagende medarbejdere var ansatte fra Center for Sundhed og Omsorg, Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Voksne. En af de positive sidegevinster ved uddannelsesdagene var muligheden for at være sammen på tværs af forvaltninger med tid til at drøfte vanlige arbejdsgange. Det har Sundhedsudvalget Torsdag den Side 8

9 medført, at arbejdsgangene i arbejdet med borgere med alkoholproblemstillinger er blevet ændret, så der nu foregår et klart tættere samarbejde mellem Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Voksne. Med afsæt i uddannelsesdagene blev der sammensat en arbejdsgruppe på tværs af de tre forvaltninger. Ad. 2 Alkoholfaglig projektgruppe på tværs af forvaltninger For at sikre et kontinuerligt fokus på alkoholarbejdet i kommunen er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af centrene Center for Sundhed og Omsorg, Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Voksne. Hvert center er repræsenteret med to medarbejdere i arbejdsgruppen. Arbejdet i gruppen har i 2012 bl.a. fokuseret på at skabe et klart overblik over mulighederne for alkoholbehandling i kommunen, som kan kommunikeres ud til frontpersonale. Med arbejdet har det været ønsket, at kendskabet til mulighederne på alkoholområdet er kendt blandt hjemmeplejen, sagsbehandlere m.m. Herudover har to personer fra gruppen været på studiebesøg på sundhedscenter Amager, hvor de tilbyder sundhedssamtaler om alkohol i regi af sundhed og ikke i regi af behandling og misbrug. Konceptet er ved at blive udviklet til et Hørsholm-koncept. Endelig har brugen af et screeningsværktøj været diskuteret flere gange i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen er endnu ikke afklarede om, hvorvidt det vil give mening at arbejde systematisk med et screeningsværktøj på alkoholområdet i kommunen. Ad. 3 Alkoholkampagnen CUT Film Festival Cut Film Festival blev afviklet sideløbende med Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne. Evalueringen af alkoholkampagnen er vedlagt som bilag. Af evalueringen fremgår det bl.a.: At kampagnesitet havde unikke besøg ultimo oktober måned At den samlede medieomtale af kampagnen svarer til en annonceværdi på ca kr. At de indsendte film tilsammen er blevet vist gange på You Tube ultimo oktober måned At vinderfilmene fortsat vises i Allerød og Humlebæk Biografer sammen med reklamerne hele næste år Og at SSP-folkene i kommunerne anvender filmene i deres arbejde på skolerne Arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner i Hørsholm Kommune fortsætter i Samarbejdet på tværs af kommunegrænser i klyngekommunerne Gribskov, Fredensborg, Allerød, Helsingør og Hørsholm fortsætter også med deltagelse af alle 5 kommuner i Der arbejdes på at lave en fælles alkoholkampagne i uge 40 for at støtte op om Sundhedsstyrelsens nationale kampagne. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 9

10 Hørsholm Kommune har herudover fået bevilliget midler fra Sundhedsstyrelsen til at arbejde med borgere med psykisk mistrivsel og skadeligt alkoholforbrug. Et projekt-arbejde der skal løftes af jobcenteret og team forebyggelse og sundhedsfremme. Herudover er planen igen, at sætte fokus på kompetenceudvikling af frontpersonale i de fem kommuner, så frontpersonale får de værktøjer der skal til, for at håndtere samtaler om alkohol med borgerne. Sagens tidligere behandling Arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner i Hørsholm Kommune er tidligere behandlet på udvalgsmøder i august 2012 (11/8094), i marts 2012 (11/8094), i december 2011 (11/8094), i september 2011 (11/8094) og i marts 2011 (11/4646). Bilag - Evaluering af CUT Film Festival endelig.pdf Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget tog evalueringen til efterretning. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 10

11 Sundhedsudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/21852 Journalnr.: G12 Sagsforløb: Sundhedsudvalget - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Sielemann Alkoholbehandling i Hørsholm Kommune Resume Center for Børn og Voksne ønsker med dette dagsordenspunkt at orientere Sundhedsudvalget om den alkoholbehandling borgere i Hørsholm Kommune tilbydes. Ansvaret for alkoholbehandling ligger i Social- og Seniorudvalget, og varetages i dagligdagen af Center for Børn og Voksne i samarbejde med Nordsjællands Misbrugscenter. Ansvaret for alkoholforebyggelse ligger i Sundhedsudvalget, og varetages i dagligdagen af Center for Sundhed og Omsorg. Sundhedsudvalget orienteres samtidig om Lægeforeningens rapport om alkoholbehandling i kommunerne og om hvor Hørsholm Kommune placerer sig i forhold til Lægeforeningens Smiley. Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Punktet forelægges også for Social- og Seniorudvalget med enslydende indstilling. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har siden Kommunalreformen i 2007 haft ansvar for varetagelse af alkoholbehandlingen for kommunens borgere. Dette sker i tæt samarbejde med Nordsjællands Misbrugscenter. Kommunen har myndighedsansvaret. Center for Børn og Voksne har ansvaret for iværksættelse og betaling af dag- eller døgnbehandling af kommunens borgere. Motivationsarbejdet i forhold til borgerne sker som led i samarbejdet mellem Center for Børn og Voksne (BOV), Center for Arbejdsmarked (ARB) og Center for Sundhed og Omsorg (SOM). Center for Sundhed og Omsorg er ansvarlige for sundhedsfremmende og forebyggende tiltag på alkoholområdet. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 11

12 Alkoholbehandling i Hørsholm Kommune Ifølge Sundhedsloven skal Kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri alkoholbehandling. Borgeren har en behandlingsgaranti på 14 dage, hvilket betyder, at borgeren skal tilbydes behandling senest 14 dage efter at have har givet udtryk for ønske om at komme i behandling. I den ambulante behandling er et såkaldt selvmødeprincip gældende, hvor borgeren frit kan vælge ambulatorium. Borgeren har desuden mulighed for at være anonym. Dag- og døgnbehandling skal borgeren visiteres til, hvilket sker efter en faglig vurdering. Forud for iværksættelse af en behandling kortlægger Nordsjællands Misbrugscenter borgerens samlede situation, hvor misbrug og psykosociale og helbredsmæssige forhold afdækkes. Kortlægningen omfatter også ægtefæller og børn. Kortlægningen, giver mulighed for at udarbejde en behandlingsplan, som følger Servicestyrelsens anbefalinger på forskellige behandlingstyper. Behandlingen tilrettelægges meget nøje ud fra den enkeltes ressourcer og behov og behandlingsforløbet følges tæt borgerens sagsbehandler og Nordsjællands Misbrugscenter. Sagsbehandleren sikrer en helhedsorienteret indsats og har opmærksomhed på, om der skal iværksættes andre foranstaltninger. Kompetenceudvikling og tværfagligt arbejde 60 frontmedarbejdere fra ARB, SOM og BOV er blevet opkvalificeret, i forhold til at tage den motiverende samtale, og til at bryde tabuet og tale om alkoholproblemer med borgerne. Dette er sket gennem kursus som Nordsjællands Misbrugscenter stod for. Kurset har dannet grobund for god dialog centrene imellem og der er etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre centre. Arbejdsgruppens fokus er det tværfaglige samarbejde. Det tværfaglige samarbejde sikrer generelt et større kendskab til kommunens tilbud, til gavn for borger og organisationen. Aktuelt er arbejdsgruppen ved at udarbejde et organisationsdiagram, som vil gøre nemt at finde rette kontaktperson i vores organisation. Derudover arbejdes med at lave en pjece om kommunens tilbud, som kan anvendes af borgere og personale. På lidt længere sigt er der planer om, at udvikle et koncept for sundhedssamtaler om alkohol. De er tænkt som et kort interventionstilbud til borgere med alkoholproblemer. I 2012 har Hørsholm Kommune samarbejdet med fire omkringliggende kommuner om en alkoholkampgane. Unge fra de fem kommuner lavede kortfilm om alkoholkulturen blandt voksne i Danmark. Samarbejdet mellem kommunerne vil fortsætte i Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Forebyggelsespakke alkohol. Formålet er at understøtte kommunernes arbejde med at reducere alkoholforbruget blandt borgerne til lavrisikogrænsen, at udskyde alkoholdebuten og at reducere unges alkoholforbrug. I arbejdet med disse anbefalinger, har administrationen stort Sundhedsudvalget Torsdag den Side 12

13 fokus på videndeling og tværfagligt arbejde for at kunne yde en helhedsorienteret indsats overfor borgeren. Økonomi Udgiften på alkoholområdet og antallet af borgere der har modtaget behandling har været meget svingende i de seneste tre år. Der har således været et væsentligt fald i udgiften fra 2010 til 2011 og som det ser ud nu også Budgettet for 2012 på alkoholområdet er estimeret på baggrund af de sidste tre års forbrug, med størst vægt på forbruget i Der er udarbejdet en prognose, som følges meget tæt måned for måned, for så tidligt som muligt at kunne korrigere. Udgift i 2010/2011/2012 Antal borgere i behandling/udgift for alkoholbehandling Samlet udgift Dagbehandling 3/ /0 1/ Døgnbehandling 9/ / / Ambulant 60/ / / For 2012 her er antallet bogført indtil Lægeforeningens rapport om alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen har fået udarbejdet en rapport om alkoholbehandling i kommunerne af Statens Institut for Folkesundhed. Alkoholbehandling i kommunerne er en opfølgning på den rapport der blev udarbejdet i Konklusionen fra rapporten er at kvaliteten af alkoholbehandlingen forsat varierer meget mellem kommunerne. Der ses meget stor forskel på hvor mange medarbejdere der er ansat til at varetage opgaven, fra 0,2 til 35 årsværk. Fagsammensætningen og behandlingsmetoderne varierer også meget, f.eks. har under en tredjedel fast læge og psykiater ansat, og f.eks. bruges tvivlsomme og ikke evidensbaserede metoder i både behandlingen af abstinenser og afhængighed. Den behandling, en borger har garanti for at få inden for 14 dage, vil derfor være meget forskellig alt efter, hvor patienten får behandling. I rapporten anvendes en smiley-ordning til vurdering af kvaliteten af kommunernes alkoholbehandling. Ved rangordning af den kommunale alkoholbehandling (smiley-ordning) er udvalgt 11 spørgsmål som grundlag for en indikator for kvaliteten i alkoholbehandlingen. På baggrund af en scoring af disse variabler har 36 % af kommuner fået tildelt en glad smiley, mens 53 % har fået en neutral, og 11 % har fået en sur smiley. Hørsholm Kommune placerer sig på en neutral smiley. Smiley vurderingen kan ses som bilag. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 13

14 Det er vanskeligt at få øje på områder hvor en ændret indsats ville kunne forbedre Kommunens placering i Smiley-ordningen, bortset fra en alkoholpolitisk handleplan. Flere af de spørgsmål hvor Hørsholm Kommune ikke får point, er på områder hvor indsatsen varetages af Nordsjællands Misbrugscenter, hvilket sker for at Hørsholm Kommune med sit befolkningsgrundlag kan opretholde en differentieret og kvalificeret alkoholbehandling, som opfylder kriterierne for god alkoholbehandling. Bilag - Servicestyrelsens behandlingstyper - Redegørelse på alkoholområdet, febr Smiley-vurdering fra Lægeforeningen - Alkoholbehandling i kommunerne, Lægeforeningen 2012 Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning. SSU har foreslået, at der afholdes et temamøde om alkoholbehandling og forebyggelse i Hørsholm Kommune og en politisk drøftelse af, hvad der fremadrettet skal iværksættes. Der skal til mødet præsenteres et overblik over de igangsætte initiativer, de kommunale udgifter til alkoholoverforbrug samt et oplæg fra Nordsjællands misbrugscenter om, hvad der virker. Udover SSU og SU, inviteres også BSU, hvor fokus skal være forebyggende tiltag overfor børn i familier med alkoholmisbrug. Temamødet forventes afholdt i juni. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 14

15 Sundhedsudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 13/1138 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Lukket sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Klaus Poulsen Børn i familier med alkoholmisbrug Sundhedsudvalget Torsdag den Side 15

16 Sundhedsudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 13/1473 Journalnr.: A50 Sagsforløb: su - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Holtoft Ophør af Fritvalgsloven for de 0-15-årige Resume Fritvalgsordningen for de 0 15-årige, som muliggjorde valg af tandbehandling i privat praksis med 65 % kommunal refusion samt valg af tandbehandling i anden kommunal tandpleje uden egenbetaling, er nu ophørt. Dette skete med Lov om ændring af sundhedsloven nr af 18. december 2012, der trådte i kraft pr. 1. januar Det betyder for vores kommunale tandpleje, at 25 af de 0-15-årige fra privat praksis og 47 af de 0-18-årige, der behandles i anden kommune, hjemtages. Tilsvarende opsiges behandlingsaftalerne for 142 af de 0-18-årige, som vi har behandlet fra 12 andre kommuner. Forslag Administrationen foreslår, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Fritvalgsordningen på tandbehandling for de 0-15-årige er ophævet fra 1. januar Der er fremadrettet 100 % egenbetaling for denne gruppe af børn og unge, hvis de fortsat fravælger den kommunale tandpleje. Fritvalgsordningen for de 16- og 17-årige fortsætter uændret med 100 % kommunal betaling. Det er dog ikke muligt for de 16- og 17-årige at vælge kommunal tandpleje i anden kommune. Opsigelse af behandlingskontrakter med privat praktiserende tandlæger for 25 af vore 0-15-årige patienter er sket. Samtidig er der sendt orientering til de involverede forældre, som skal beslutte, om de vil vende tilbage til vores kommunale tandpleje eller fortsætte i privat praksis med 100 % egenbetaling (bilag 1). Påbegyndte behandlinger skal dog færdiggøres, hvor de er påbegyndt. Det er primært relevant for tandreguleringsbehandlinger. Samtidig opsiges behandlingskontrakter med 12 kommunale tandplejer for 142 børn og unge fra 0-18 år. Orientering sendes til de involverede brugere, som herefter overgår til tandplejen i deres respektive bopælskommuner. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 16

17 Hjemtagning sker af 47 børn og unge fra 0-18-år, der har været udmeldt til andre kommunale tandplejer. Orientering sendes til de involverede brugere (bilag 2). I følgende tilfælde vil det fortsat være muligt at indgå aftale mellem 2 kommuner om tandpleje til børn fra anden folkeregisterkommune og få betaling for ydelsen, idet ordningerne ikke opfattes som fritvalg, men som en del af den af kommunen tilbudte serviceydelse (se endvidere bilag 3): Børn og unge der er anbragt efter servicelovens 66, der ikke dækkes af 67 f.eks. anbringelse i plejefamilie, ophold på kollegium eller anden boform for unge. Hertil kommer ophold på kostskoler og lignende. For børn og unge under 18 år, der har ophold på døgninstitutioner omfattet af 67 i lov om social service, kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe det vederlagsfri tilbud om børne- og ungdomstandpleje på egne klinikker eller ved at indgå aftale herom med kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor institutionen er beliggende. Økonomi/personale Mulige økonomiske konsekvenser: Nedenstående ses en opgørelse over direkte udgifter/ indtægter de seneste 5 år under Fritvalgsordningen Udmeldte til anden kommunal tandpleje Udmeldte til privat praksis Indmeldte fra anden kommunal tandpleje Indtægt i alt Sundhedsudvalget Torsdag den Side 17

18 Fra 2010 har tandplejen haft en stigende indtægt på ordningen, som klart har toppet i Det betyder fremadrettet, at Tandplejen, i forhold til 2012, mister en samlet indtægt på ca kr. Tabet forsøges indarbejdet i almindelig drift, men det vil betyde, at der fremover ikke kan spares op til udskiftning selv af mindre udstyr over driftsmidlerne. Tandplejen har eksempelvis i 2012, via målrettet opsparing over en årrække, selv finansieret køb af en tandlægeunit. Belastningsmæssigt forventes ophør af Fritvalgsordningen ikke at få betydning (ca. 70 børn og unge færre at behandle, svarende til ca. 1 % af det samlede patientgrundlag). Kommunikation - Sagens tidligere behandling - Bilag - Bilag 1 - bilag 2 - Bilag 3 Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget tog orienteringen om den forventede mindreindtjening i forbindelse med ophør af fritvalgsordningen til efterretning. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 18

19 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 3 Åben Mål og Rammeaftale for Center for Sundhed og Omsorg SOM Åben Mål- og Rammeaftale 2013, Center for Center for Børn og Voksne Åben Evaluering af CUT Film Festival endelig.pdf Åben Servicestyrelsens behandlingstyper Åben Redegørelse på alkoholområdet, febr Åben Smiley-vurdering fra Lægeforeningen Åben Alkoholbehandling i kommunerne, Lægeforeningen Åben Bilag Åben bilag Åben Bilag Sundhedsudvalget Torsdag den Side 19

20 Sundhedsudvalgets møde Lars Iversen (F) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Medlem Nadja Maria Hageskov (C) Medlem Hanne Merete Lassen (C) Næstformand Birger Bøgeblad (V) Medlem Sundhedsudvalget Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 18.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af ungerådet 3 Høring om forebyggelsespakker

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 09. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 21:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 02-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 24.05.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2012 på Sundhedsudvalgets område 3

Læs mere

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune NOTAT Analyse af misbrugsområdet i Frederikssund Kommune August 2015 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede 7. oktober 2014 misbrugsområdet og ønskede på den baggrund en analyse af området som udgangspunkt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 24. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Thyge Nielsen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere