Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Drøftelse af strategi for opsætning og organisering af hjertestartere i Hørsholm Kommune 2 Meddelelser 5 Sundhedsudvalget: Indgåelse af mål- og rammeaftaler 6 Evaluering på arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner Alkoholbehandling i Hørsholm Kommune 11 Børn i familier med alkoholmisbrug 15 Ophør af Fritvalgsloven for de 0-15-årige 16 Bilagsoversigt 19 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sundhedsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 13/1479 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mikael Kristensen Drøftelse af strategi for opsætning og organisering af hjertestartere i Hørsholm Kommune Resume Administrationen beder med dette punkt Sundhedsudvalget tage stilling til om Hørsholm Kommune fremadrettet skal initiere og iværksætte en proces for organisering og opsætning af hjertestartere. Administrationen har i givet fald udarbejdet et forslag til en procesplan med involvering af relevante eksterne og interne interessenter. Derudover skal Sundhedsudvalget tage stilling hvordan en sådan proces vil kunne understøttes økonomisk. Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget dels Beslutter om Hørsholm Kommune fremadrettet skal have særligt fokus på opsætning af flere hjertestartere i tæt samarbejde med frivillige organisationer og erhvervsliv. Godkender administrationens forslag til en procesplan vedrørende initiering og iværksættelse af en proces for organisering og opsætning af hjertestartere. Beslutter hvorvidt en proces for organisering og opsætning af hjertestartere skal understøttes økonomisk enten indenfor eksisterende ramme eller indgå som en del af budgetforslaget i august. Sagsfremstilling Baggrund Hvert år rammes ca personer af hjertestop, mens de opholder sig uden for sygehus, Chancen for at overleve et præhospital hjertestop stiger markant, hvis der hurtigt ydes livreddende førstehjælp evt. ved brug af hjertestarter (Sundhedsstyrelsen 2011). Der er på nuværende tidspunkt opsat 38 hjertestartere rundt omkring i Hørsholm Kommune, her af er de syv opsat i bygninger i regi af Hørsholm Kommune (jf. opgørelse fra Seniorrådet og Hørsholm Kommune). Heraf er en del registrerede på Trygfondens hjemmeside Sundhedsstyrelsen publicerede i november 2011 rapporten Hjertestartere (AED) placeret udenfor sygehus. Alle hjertestartere opsat af stat, regioner og kommuner skal registreres, og fremgå af en offentlig tilgængelig oversigt som f.eks. hjertestarter.dk. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 2

3 Det er med baggrund i en borgerhenvendelse, at administrationen forelægger dette punkt for udvalget. På Sundhedsudvalgets møde d. 7. februar 2013 deltager Niels G. Nielsen derfor med et kort oplæg vedrørende emnet. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. kommunal organisering I hovedtræk anbefaler en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, at regioner og kommuner: Udarbejder en behovsanalyse i forhold til inddragelse af hjertestartere i det almindelige beredskab. Analysen bør tage udgangspunkt i rapportens anbefalinger, de geografiske og befolkningsmæssige omstændigheder samt det øvrige beredskabs sammensætning (afsnit 5.5 s. 27) Arbejdsgruppen finder, at kommunerne mhp. koordinering og samtænkning af ressourcer med fordel kan inddrage private virksomheder, som allerede har, eller påtænker at indkøbe og opsætte hjertestartere (afsnit 5.5 s. 27). Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. opsætning i kommunalt regi Hovedanbefalinger: Hjertestartere bør som udgangspunkt placeres på lokalisationer med høj risiko for forekomst af hjertestop Hjertestartere bør opsættes i tyndtbefolkede områder med relativt lange ambulanceresponstider, og bør placeres velkendte steder fx bytorve, postkasser mm. Kommuner bør som led i arbejdet med beredskab og den præhospitale indsats indtænke en strategi for placering af hjertestartere Hjertestarterne bør fortrinsvis opsættes i det offentlige rum, hvor de kan være tilgængelige 24 timer i døgnet. Allerede opsatte hjertestartere bør altså flyttes ud i det fri. Opsætning af hjertestartere i kommunerne sker de fleste steder gennem decentrale beslutninger i de enkelte tilbud som eksempelvis svømmehal, genoptræningssted mv. Flere steder er muligheden for støtte fra private aktører, som eksempelvis TrygFonden, en forudsætning for opsætning. Det er forskelligt i hvilket omfang de enkelte kommuner er involveret i finansiering og opsætning af hjertestarter. Initiering og iværksættelse af proces for organisering og opsætning af hjertestartere - Forslag til procesplan Administrationen har i forlængelse af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen udarbejdet et forslag til en procesplan for det videre arbejde med hjertestartere i Hørsholm. Administrationen lægger med forslaget op til at Hørsholm Kommune påtager sig den faciliterende rolle. Aktivitet Planlægning af opstartsmøde med interne og eksterne interessenter, ildsjæle m.fl. Tidshorisont Marts/april afdækning af interessenter og samarbejdspartnere på tværs af Hørsholm Kommune, herunder erhvervs- og foreningsliv - Analyse af behov, dækningsgrad på tværs af kommunen, oplæg til særlige fokusområder Sundhedsudvalget Torsdag den Side 3

4 Opstartsmøde afholdes Maj/juni 2013 Drejebog for samarbejdsmuligheder, geografisk plan for placering og opsætning, organisering, fokusområder mm udarbejdes sammen med interessenter Juni/august Økonomi/personale En hjertestarter koster i omegnen af kr. Hørsholm Kommune har allerede opsat hjertestartere syv steder på kommunale institutioner fx i idrætsparken og på rådhuset. Som et incitament for at flere interessenter på tværs af kommunen vil være interesserede i at indgå i et samarbejde om fremadrettet at have fokus på at opsætte hjertestartere, vil en mulig model kunne være at der i regi af Sundhedsudvalget afsættes en pulje på kr. årligt som kan ansøges hvis allerede opsatte hjertestartere går i stykker eller bliver udsat for hærværk. Midlerne til dette kan fx enten findes inden for eksisterende ramme eller lægges op som et budgetforslag til august Kommunikation Ekstern kommunikation Hørsholm Kommunes kommunikationskanaler herunder horsholm.dk. Gode historier ift. potentielle nyopsætninger af hjertestartere mv., kan kommunikeres ud til lokale - og regionale medier herunder Ugebladet, Frederiksborg Amts Avis samt evt. TV2 Lorry. Lokale frivillige foreninger og organisationer inddrages i kommunikationen, herunder at disse foreninger og organisationer anvender deres respektive medieplatforme til omtale af en eventuel ny hjerterstarter-strategi i Hørsholm Kommune. Intern kommunikation Hørsholm Kommunes nye intranet Hørsholm Kommunes personaleblad Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget ønsker en opgørelse over antal hjertestop og deres geografiske fordeling i Hørsholm Kommune over de sidste 10 år. På baggrund heraf vil udvalget tage stilling til sagen, som derfor fremstilles en gang til med disse supplerende oplysninger. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 4

5 Sundhedsudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Sundhedsudvalget den Lars Iversen (F) og Nadja Maria Hageskov (C) har drøftet projekt Natur, der bevæger med DGI og foreslår en samfinansiering af kommunens udgifter hertil mellem SFKU, BSU og SU. Sagen behandles på SUmødet i marts. Lars Iversen (F) og Nadja Maria Hageskov (C) har deltaget i udnævnelsen af junioridrætsledere til Skolesportprojektet. Der orienteres om status for Skolesport ved SUmødet d. 28.feb. Tove Rokkedahl orienterede om sagsforløbet vedrørende privat udlejning af tandklinikken. Desværre er det ikke lykkedes at få en kontrakt med de ansatte tandlæger. Notat vedrørende sagsforløbet blev uddelt. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 5

6 Sundhedsudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/22127 Journalnr.: A21 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Louise Høg Sundhedsudvalget: Indgåelse af mål- og rammeaftaler Resume Udvalget forelægges mål- og rammeaftaler for de centre på rådhuset, som knytter sig til udvalgets ansvarsområde. For udvalget fremlægges således mål- og rammeaftalen for: Center for Sundhed og Omsorg Center for Børn og Voksne Forslag Det indstilles, at udvalget tager vedlagte aftaler til efterretning som udgangspunkt for arbejde og prioriteringer i administrationen for Sagsfremstilling Mål- og rammeaftaler blev indført som nyt styringsinstrument i kommunen primo 2011 primært som erstatning for de tidligere årsplaner. Mål- og rammeaftalerne indgås mellem referencedirektør og hvert af rådhusets ni centre, og er gældende for hele centrets område. Aftalerne har flere formål. Først og fremmest skal de bidrage til et styringsmæssigt fokus på det væsentlige ved at skabe en fælles, dialogbaseret ramme for en strategisk og helhedsorienteret styring. Konkret skal aftalerne for både direktion og centerchefer og - medarbejdere tydeliggøre udfordringer og forventninger til det kommende års arbejde. Aftalerne har også det formål at skabe overblik over tidligere besluttede tiltag. Således er udvalgets og kommunalbestyrelsens tidligere prioriteringer i form af politiske mål fra budgetaftalen og politikker for området indeholdt i aftalerne. Aftaleskabelonen er til brug for årets aftaler justeret som følge af afskaffelsen af de kommunale kvalitetskontrakter, jf. behandling i udvalget ultimo november Bilag - Mål og Rammeaftale for Center for Sundhed og Omsorg SOM 2013 Sundhedsudvalget Torsdag den Side 6

7 - Mål- og Rammeaftale 2013, Center for Center for Børn og Voksne Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget tog mål og rammeaftalerne for hhv. Center for børn og voksne og Center for sundhed og omsorg til efterretning. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 7

8 Sundhedsudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/8094 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Evaluering på arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner 2012 Resume Team forebyggelse og sundhedsfremme har i 2012 arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner i Hørsholm Kommune. Det er gjort via tre veje: 1. Uddannelse af frontpersonale i den motiverende samtale. 2. Arbejdsgruppe på tværs af centerstruktur og 3. Alkoholkampagnen CUT Film Festival hvor unge har sat fokus på de voksnes alkoholkultur i kortfilm. I 2013 vil der igen blive iværksat en tværkommunal alkoholkampagne i uge 40 samtidigt med Sundhedsstyrelsens nationale alkoholkampagne. Hørsholm Kommune har herudover fået bevilliget midler fra Sundhedsstyrelsen til at arbejde med borgere med psykisk mistrivsel og skadeligt alkoholforbrug. Forslag Administrationen anbefaler Sundhedsudvalget, at tage evalueringen af arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner i Hørsholm Kommune i 2012 til efterretning. Sagsfremstilling Det alkoholforebyggende arbejde har kørt i tre forskellige spor: 1. Uddannelse af frontpersonale i den motiverende samtale 2. Alkoholfaglig projektgruppe på tværs af forvaltninger 3. Alkoholkampagnen CUT Film Festival Ad. 1 Uddannelse af frontpersonale i den motiverende samtale I foråret blev 64 ansatte med daglig borgerkontakt uddannet og certificeret i den motiverende samtale ved undervisning fra Misbrugscenteret i Hillerød. Kurset satte fokus på, hvordan man bryder tabuet om alkohol i mødet med borgeren. De deltagende medarbejdere var ansatte fra Center for Sundhed og Omsorg, Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Voksne. En af de positive sidegevinster ved uddannelsesdagene var muligheden for at være sammen på tværs af forvaltninger med tid til at drøfte vanlige arbejdsgange. Det har Sundhedsudvalget Torsdag den Side 8

9 medført, at arbejdsgangene i arbejdet med borgere med alkoholproblemstillinger er blevet ændret, så der nu foregår et klart tættere samarbejde mellem Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Voksne. Med afsæt i uddannelsesdagene blev der sammensat en arbejdsgruppe på tværs af de tre forvaltninger. Ad. 2 Alkoholfaglig projektgruppe på tværs af forvaltninger For at sikre et kontinuerligt fokus på alkoholarbejdet i kommunen er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af centrene Center for Sundhed og Omsorg, Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Voksne. Hvert center er repræsenteret med to medarbejdere i arbejdsgruppen. Arbejdet i gruppen har i 2012 bl.a. fokuseret på at skabe et klart overblik over mulighederne for alkoholbehandling i kommunen, som kan kommunikeres ud til frontpersonale. Med arbejdet har det været ønsket, at kendskabet til mulighederne på alkoholområdet er kendt blandt hjemmeplejen, sagsbehandlere m.m. Herudover har to personer fra gruppen været på studiebesøg på sundhedscenter Amager, hvor de tilbyder sundhedssamtaler om alkohol i regi af sundhed og ikke i regi af behandling og misbrug. Konceptet er ved at blive udviklet til et Hørsholm-koncept. Endelig har brugen af et screeningsværktøj været diskuteret flere gange i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen er endnu ikke afklarede om, hvorvidt det vil give mening at arbejde systematisk med et screeningsværktøj på alkoholområdet i kommunen. Ad. 3 Alkoholkampagnen CUT Film Festival Cut Film Festival blev afviklet sideløbende med Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne. Evalueringen af alkoholkampagnen er vedlagt som bilag. Af evalueringen fremgår det bl.a.: At kampagnesitet havde unikke besøg ultimo oktober måned At den samlede medieomtale af kampagnen svarer til en annonceværdi på ca kr. At de indsendte film tilsammen er blevet vist gange på You Tube ultimo oktober måned At vinderfilmene fortsat vises i Allerød og Humlebæk Biografer sammen med reklamerne hele næste år Og at SSP-folkene i kommunerne anvender filmene i deres arbejde på skolerne Arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner i Hørsholm Kommune fortsætter i Samarbejdet på tværs af kommunegrænser i klyngekommunerne Gribskov, Fredensborg, Allerød, Helsingør og Hørsholm fortsætter også med deltagelse af alle 5 kommuner i Der arbejdes på at lave en fælles alkoholkampagne i uge 40 for at støtte op om Sundhedsstyrelsens nationale kampagne. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 9

10 Hørsholm Kommune har herudover fået bevilliget midler fra Sundhedsstyrelsen til at arbejde med borgere med psykisk mistrivsel og skadeligt alkoholforbrug. Et projekt-arbejde der skal løftes af jobcenteret og team forebyggelse og sundhedsfremme. Herudover er planen igen, at sætte fokus på kompetenceudvikling af frontpersonale i de fem kommuner, så frontpersonale får de værktøjer der skal til, for at håndtere samtaler om alkohol med borgerne. Sagens tidligere behandling Arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner i Hørsholm Kommune er tidligere behandlet på udvalgsmøder i august 2012 (11/8094), i marts 2012 (11/8094), i december 2011 (11/8094), i september 2011 (11/8094) og i marts 2011 (11/4646). Bilag - Evaluering af CUT Film Festival endelig.pdf Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget tog evalueringen til efterretning. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 10

11 Sundhedsudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/21852 Journalnr.: G12 Sagsforløb: Sundhedsudvalget - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Sielemann Alkoholbehandling i Hørsholm Kommune Resume Center for Børn og Voksne ønsker med dette dagsordenspunkt at orientere Sundhedsudvalget om den alkoholbehandling borgere i Hørsholm Kommune tilbydes. Ansvaret for alkoholbehandling ligger i Social- og Seniorudvalget, og varetages i dagligdagen af Center for Børn og Voksne i samarbejde med Nordsjællands Misbrugscenter. Ansvaret for alkoholforebyggelse ligger i Sundhedsudvalget, og varetages i dagligdagen af Center for Sundhed og Omsorg. Sundhedsudvalget orienteres samtidig om Lægeforeningens rapport om alkoholbehandling i kommunerne og om hvor Hørsholm Kommune placerer sig i forhold til Lægeforeningens Smiley. Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Punktet forelægges også for Social- og Seniorudvalget med enslydende indstilling. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har siden Kommunalreformen i 2007 haft ansvar for varetagelse af alkoholbehandlingen for kommunens borgere. Dette sker i tæt samarbejde med Nordsjællands Misbrugscenter. Kommunen har myndighedsansvaret. Center for Børn og Voksne har ansvaret for iværksættelse og betaling af dag- eller døgnbehandling af kommunens borgere. Motivationsarbejdet i forhold til borgerne sker som led i samarbejdet mellem Center for Børn og Voksne (BOV), Center for Arbejdsmarked (ARB) og Center for Sundhed og Omsorg (SOM). Center for Sundhed og Omsorg er ansvarlige for sundhedsfremmende og forebyggende tiltag på alkoholområdet. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 11

12 Alkoholbehandling i Hørsholm Kommune Ifølge Sundhedsloven skal Kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri alkoholbehandling. Borgeren har en behandlingsgaranti på 14 dage, hvilket betyder, at borgeren skal tilbydes behandling senest 14 dage efter at have har givet udtryk for ønske om at komme i behandling. I den ambulante behandling er et såkaldt selvmødeprincip gældende, hvor borgeren frit kan vælge ambulatorium. Borgeren har desuden mulighed for at være anonym. Dag- og døgnbehandling skal borgeren visiteres til, hvilket sker efter en faglig vurdering. Forud for iværksættelse af en behandling kortlægger Nordsjællands Misbrugscenter borgerens samlede situation, hvor misbrug og psykosociale og helbredsmæssige forhold afdækkes. Kortlægningen omfatter også ægtefæller og børn. Kortlægningen, giver mulighed for at udarbejde en behandlingsplan, som følger Servicestyrelsens anbefalinger på forskellige behandlingstyper. Behandlingen tilrettelægges meget nøje ud fra den enkeltes ressourcer og behov og behandlingsforløbet følges tæt borgerens sagsbehandler og Nordsjællands Misbrugscenter. Sagsbehandleren sikrer en helhedsorienteret indsats og har opmærksomhed på, om der skal iværksættes andre foranstaltninger. Kompetenceudvikling og tværfagligt arbejde 60 frontmedarbejdere fra ARB, SOM og BOV er blevet opkvalificeret, i forhold til at tage den motiverende samtale, og til at bryde tabuet og tale om alkoholproblemer med borgerne. Dette er sket gennem kursus som Nordsjællands Misbrugscenter stod for. Kurset har dannet grobund for god dialog centrene imellem og der er etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre centre. Arbejdsgruppens fokus er det tværfaglige samarbejde. Det tværfaglige samarbejde sikrer generelt et større kendskab til kommunens tilbud, til gavn for borger og organisationen. Aktuelt er arbejdsgruppen ved at udarbejde et organisationsdiagram, som vil gøre nemt at finde rette kontaktperson i vores organisation. Derudover arbejdes med at lave en pjece om kommunens tilbud, som kan anvendes af borgere og personale. På lidt længere sigt er der planer om, at udvikle et koncept for sundhedssamtaler om alkohol. De er tænkt som et kort interventionstilbud til borgere med alkoholproblemer. I 2012 har Hørsholm Kommune samarbejdet med fire omkringliggende kommuner om en alkoholkampgane. Unge fra de fem kommuner lavede kortfilm om alkoholkulturen blandt voksne i Danmark. Samarbejdet mellem kommunerne vil fortsætte i Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Forebyggelsespakke alkohol. Formålet er at understøtte kommunernes arbejde med at reducere alkoholforbruget blandt borgerne til lavrisikogrænsen, at udskyde alkoholdebuten og at reducere unges alkoholforbrug. I arbejdet med disse anbefalinger, har administrationen stort Sundhedsudvalget Torsdag den Side 12

13 fokus på videndeling og tværfagligt arbejde for at kunne yde en helhedsorienteret indsats overfor borgeren. Økonomi Udgiften på alkoholområdet og antallet af borgere der har modtaget behandling har været meget svingende i de seneste tre år. Der har således været et væsentligt fald i udgiften fra 2010 til 2011 og som det ser ud nu også Budgettet for 2012 på alkoholområdet er estimeret på baggrund af de sidste tre års forbrug, med størst vægt på forbruget i Der er udarbejdet en prognose, som følges meget tæt måned for måned, for så tidligt som muligt at kunne korrigere. Udgift i 2010/2011/2012 Antal borgere i behandling/udgift for alkoholbehandling Samlet udgift Dagbehandling 3/ /0 1/ Døgnbehandling 9/ / / Ambulant 60/ / / For 2012 her er antallet bogført indtil Lægeforeningens rapport om alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen har fået udarbejdet en rapport om alkoholbehandling i kommunerne af Statens Institut for Folkesundhed. Alkoholbehandling i kommunerne er en opfølgning på den rapport der blev udarbejdet i Konklusionen fra rapporten er at kvaliteten af alkoholbehandlingen forsat varierer meget mellem kommunerne. Der ses meget stor forskel på hvor mange medarbejdere der er ansat til at varetage opgaven, fra 0,2 til 35 årsværk. Fagsammensætningen og behandlingsmetoderne varierer også meget, f.eks. har under en tredjedel fast læge og psykiater ansat, og f.eks. bruges tvivlsomme og ikke evidensbaserede metoder i både behandlingen af abstinenser og afhængighed. Den behandling, en borger har garanti for at få inden for 14 dage, vil derfor være meget forskellig alt efter, hvor patienten får behandling. I rapporten anvendes en smiley-ordning til vurdering af kvaliteten af kommunernes alkoholbehandling. Ved rangordning af den kommunale alkoholbehandling (smiley-ordning) er udvalgt 11 spørgsmål som grundlag for en indikator for kvaliteten i alkoholbehandlingen. På baggrund af en scoring af disse variabler har 36 % af kommuner fået tildelt en glad smiley, mens 53 % har fået en neutral, og 11 % har fået en sur smiley. Hørsholm Kommune placerer sig på en neutral smiley. Smiley vurderingen kan ses som bilag. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 13

14 Det er vanskeligt at få øje på områder hvor en ændret indsats ville kunne forbedre Kommunens placering i Smiley-ordningen, bortset fra en alkoholpolitisk handleplan. Flere af de spørgsmål hvor Hørsholm Kommune ikke får point, er på områder hvor indsatsen varetages af Nordsjællands Misbrugscenter, hvilket sker for at Hørsholm Kommune med sit befolkningsgrundlag kan opretholde en differentieret og kvalificeret alkoholbehandling, som opfylder kriterierne for god alkoholbehandling. Bilag - Servicestyrelsens behandlingstyper - Redegørelse på alkoholområdet, febr Smiley-vurdering fra Lægeforeningen - Alkoholbehandling i kommunerne, Lægeforeningen 2012 Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning. SSU har foreslået, at der afholdes et temamøde om alkoholbehandling og forebyggelse i Hørsholm Kommune og en politisk drøftelse af, hvad der fremadrettet skal iværksættes. Der skal til mødet præsenteres et overblik over de igangsætte initiativer, de kommunale udgifter til alkoholoverforbrug samt et oplæg fra Nordsjællands misbrugscenter om, hvad der virker. Udover SSU og SU, inviteres også BSU, hvor fokus skal være forebyggende tiltag overfor børn i familier med alkoholmisbrug. Temamødet forventes afholdt i juni. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 14

15 Sundhedsudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 13/1138 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Lukket sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Klaus Poulsen Børn i familier med alkoholmisbrug Sundhedsudvalget Torsdag den Side 15

16 Sundhedsudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 13/1473 Journalnr.: A50 Sagsforløb: su - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Holtoft Ophør af Fritvalgsloven for de 0-15-årige Resume Fritvalgsordningen for de 0 15-årige, som muliggjorde valg af tandbehandling i privat praksis med 65 % kommunal refusion samt valg af tandbehandling i anden kommunal tandpleje uden egenbetaling, er nu ophørt. Dette skete med Lov om ændring af sundhedsloven nr af 18. december 2012, der trådte i kraft pr. 1. januar Det betyder for vores kommunale tandpleje, at 25 af de 0-15-årige fra privat praksis og 47 af de 0-18-årige, der behandles i anden kommune, hjemtages. Tilsvarende opsiges behandlingsaftalerne for 142 af de 0-18-årige, som vi har behandlet fra 12 andre kommuner. Forslag Administrationen foreslår, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Fritvalgsordningen på tandbehandling for de 0-15-årige er ophævet fra 1. januar Der er fremadrettet 100 % egenbetaling for denne gruppe af børn og unge, hvis de fortsat fravælger den kommunale tandpleje. Fritvalgsordningen for de 16- og 17-årige fortsætter uændret med 100 % kommunal betaling. Det er dog ikke muligt for de 16- og 17-årige at vælge kommunal tandpleje i anden kommune. Opsigelse af behandlingskontrakter med privat praktiserende tandlæger for 25 af vore 0-15-årige patienter er sket. Samtidig er der sendt orientering til de involverede forældre, som skal beslutte, om de vil vende tilbage til vores kommunale tandpleje eller fortsætte i privat praksis med 100 % egenbetaling (bilag 1). Påbegyndte behandlinger skal dog færdiggøres, hvor de er påbegyndt. Det er primært relevant for tandreguleringsbehandlinger. Samtidig opsiges behandlingskontrakter med 12 kommunale tandplejer for 142 børn og unge fra 0-18 år. Orientering sendes til de involverede brugere, som herefter overgår til tandplejen i deres respektive bopælskommuner. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 16

17 Hjemtagning sker af 47 børn og unge fra 0-18-år, der har været udmeldt til andre kommunale tandplejer. Orientering sendes til de involverede brugere (bilag 2). I følgende tilfælde vil det fortsat være muligt at indgå aftale mellem 2 kommuner om tandpleje til børn fra anden folkeregisterkommune og få betaling for ydelsen, idet ordningerne ikke opfattes som fritvalg, men som en del af den af kommunen tilbudte serviceydelse (se endvidere bilag 3): Børn og unge der er anbragt efter servicelovens 66, der ikke dækkes af 67 f.eks. anbringelse i plejefamilie, ophold på kollegium eller anden boform for unge. Hertil kommer ophold på kostskoler og lignende. For børn og unge under 18 år, der har ophold på døgninstitutioner omfattet af 67 i lov om social service, kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe det vederlagsfri tilbud om børne- og ungdomstandpleje på egne klinikker eller ved at indgå aftale herom med kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor institutionen er beliggende. Økonomi/personale Mulige økonomiske konsekvenser: Nedenstående ses en opgørelse over direkte udgifter/ indtægter de seneste 5 år under Fritvalgsordningen Udmeldte til anden kommunal tandpleje Udmeldte til privat praksis Indmeldte fra anden kommunal tandpleje Indtægt i alt Sundhedsudvalget Torsdag den Side 17

18 Fra 2010 har tandplejen haft en stigende indtægt på ordningen, som klart har toppet i Det betyder fremadrettet, at Tandplejen, i forhold til 2012, mister en samlet indtægt på ca kr. Tabet forsøges indarbejdet i almindelig drift, men det vil betyde, at der fremover ikke kan spares op til udskiftning selv af mindre udstyr over driftsmidlerne. Tandplejen har eksempelvis i 2012, via målrettet opsparing over en årrække, selv finansieret køb af en tandlægeunit. Belastningsmæssigt forventes ophør af Fritvalgsordningen ikke at få betydning (ca. 70 børn og unge færre at behandle, svarende til ca. 1 % af det samlede patientgrundlag). Kommunikation - Sagens tidligere behandling - Bilag - Bilag 1 - bilag 2 - Bilag 3 Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget tog orienteringen om den forventede mindreindtjening i forbindelse med ophør af fritvalgsordningen til efterretning. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 18

19 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 3 Åben Mål og Rammeaftale for Center for Sundhed og Omsorg SOM Åben Mål- og Rammeaftale 2013, Center for Center for Børn og Voksne Åben Evaluering af CUT Film Festival endelig.pdf Åben Servicestyrelsens behandlingstyper Åben Redegørelse på alkoholområdet, febr Åben Smiley-vurdering fra Lægeforeningen Åben Alkoholbehandling i kommunerne, Lægeforeningen Åben Bilag Åben bilag Åben Bilag Sundhedsudvalget Torsdag den Side 19

20 Sundhedsudvalgets møde Lars Iversen (F) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Medlem Nadja Maria Hageskov (C) Medlem Hanne Merete Lassen (C) Næstformand Birger Bøgeblad (V) Medlem Sundhedsudvalget Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.06.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om 5 års resultaterne på SEAL behandling

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed

Social- og Seniorudvalget. Mandag 31.01.2011 kl. 13:45. Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Gutfeldtshaves fælleslejlighed Mandag 31.01.2011 kl. 13:45 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Status på disponible puljemidler politikområde

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 29.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Sundhedsudvalgets område 3 Delegationsplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1

Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Torsdag 22.06.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt Tværsektoriel stuegang 3 Det nære

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.01.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Temadrøftelse i SSU om fremtidens sygepleje

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 29.10.2012 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på det velfærdsteknologiske arbejde 3 Orientering af SSU

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 29.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3, 2013 på Sundhedsudvalgets område

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Indstilling. Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. juni 2013 Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Børn og Unge har modtaget en indstilling fra Børn og Unge-byrådet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 04.10.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 39. Orientering fra SSP-området... 3 40. Initiativer på alkoholområdet...

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Onsdag 30.03.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status forløbsprogrammer 2016 3 Status forebyggelsespakker

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Tirsdag 26.11.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 16.06.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 på Social- og Sundhedsudvalgets område - 2. møde 3 Samarbejde

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere