AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde"

Transkript

1 Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger Schoonderbeek Hansen, Jakob Ilum Steensig, Julie Lindhardt Høimark (stud.rep. Medier og Journalistik), Caroline Holst Lundqvist (Observatør. Informationsvidenskab og Digital design), Signe Nygaard Pedersen (stud.rep. Musikvidenskab og Dramaturgi), Mathias Risom Kristensen (stud.rep. Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og Museologi), Lill Darling Laursen Alber (stud.rep. Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur),, Ditte Catharina Lindved (stud.rep. Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi), Søren Sandager Sørensen (stud.rep. Semiotik og Lingvistik), Hanne Johansen, Kristine Ørnsholt (VEST), Inger Drivsholm Sloth (VEST), Morten Ehlers (Observatør, Engelsk), Birgitte Stougaard (Observatør, KÆM), Ken Henriksen (Studieleder) Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Dato: 18. juni 2015 Ref: KL Fraværende: Med afbud: Mads Rosendahl Thomsen, Sissel Pihl Machholm (stud.rep. Tysk og Romanske Sprog), Uden afbud: Astrid Harboe Odgaard (stud.rep. Engelsk) Side 1/13 1. Godkendelse af referat og dagsorden (Beslutningspunkt) 2. Forslag fra UFU erne til de kommende møder 3. Hyrdebrev (Drøftelsespunkt) 4. Indkomne sager (Beslutningspunkt) eksamensforsøg i specialet 4.2 Godkendelse af fagpakke fra Nordisk 5. Udpegning af ny VIP-forretningsudvalgsmedlem (Beslutningspunkt) 6. Evaluering af HUM-, Profil- og Summer University-kurser (Beslutningspunkt) 7. Tværgående drøftelser af UFU ernes drøftelser af datapakkerne (Drøftelsespunkt/Beslutningspunkt) 7.1 Datapakker 7.2 Brug af skemaer til afrapportering m.m. 8. Udbudssamarbejder og ressourceeffektiviseringer (Drøftelsespunkt) 9. Studiestartsprøver (Beslutningspunkt) Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 10. Rekruttering af studerende til valg til Studienævn m.m. (Drøftelsespunkt) (foreslået af Inger Schoonderbeek Hansen) Side 2/ ECTS-krav og længde på praktikophold (Drøftelsespunkt/Beslutningspunkt) 12. BA-projekt i 6. semester (Drøftelsespunkt foreslået af Jakob Steensig) 13. Meddelelser 13.1 Meddelelser til og fra Studieleder Eksamenssnyd 13.2 Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand 13.3 Meddelelser fra UFU erne 13.4 Meddelelser til og fra VEST 14. Evt. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (Beslutningspunkt) Dagsorden godkendes Referat fra studienævnsmødet godkendes. Følgende præcisering knyttes til Punkt 8: Det bør være afdelingslederansvar at bestemme holdstørrelserne og det er Studieleder der godkender. 2. Forslag fra UFU erne til de kommende møder På nuværende tidspunkt er der følgende emner på listen forslag fra UFU erne til de kommende møder (i vilkårlig rækkefølge): Uddannelsesudvikling, herunder hvordan Nævnet bliver bedre til at tage ejerskab for nye uddannelser Alternative uddannelsesinitiativer til STÅ-indtjening - hvordan kan man skabe alternativ STÅ-indtjening for at kompensere for tabet fra dimensioneringen Fortsat fokus på studiemiljø og stress Udlandsophold, herunder hvorledes udlandsophold gøres lettere tilgængeligt for de studerende Hvad er god censur? Nævnet bør tage en diskussion af hvad der er god censur Status på digital eksamen Evaluering, herunder et ønske om mere administrativt standardiserede løsninger Internationalisering, herunder muligheden for at udbyde fagudbudspakker på engelsk til de tilrejsende udvekslingsstuderende a la BSS s Aspects og Denmarkudbudspakke Diskussion af rekruttering af nye studerende, gerne med inddragelse af Kommunikation og VEST. 6. semestersproblematik om BA-projekt (junimødet) CUDIMs rolle i forhold til faglighederne

3 Følgende punkter er udpeget til videre behandling på Temadagen i august: Internationalisering og udenlandsophold og de punkter der har relevans for internationalisering Praktikproblematikker (forslag fra Ane) Side 3/13 Nye forslag: Ingen nye forslag. 3. Hyrdebrev (Drøftelsespunkt) Nævnet har besøg af prodekan Marianne Ping Huang samt uddannelsesrådgiver Aske Dahl Sløk til en drøftelse i forbindelse med det kommende Hyrdebrev Hyrdebrevet udstikker de fokuspunkter for studieordningsarbejde som Dekanatet finder væsentlige i 2015/16. Formelt set er det Dekanatet der godkender studieordningerne efter indstilling fra Studienævnet og Hyrdebrevet kan derfor ses som et katalog over de krav som Dekanatet vil stille i forbindelse med studieordningsgodkendelsen. Prodekanen takker for invitationen og skitserer dekanatets tanker i forbindelse med det kommende Hyrdebrev: Hyrdebrev 2015 tog udgangspunkt i Fremdriftsreformen, men det forventes ikke at det nye Hyrdebrev skal indarbejde lignende udefrakommende regelstramninger. Dekanatet vil tage udgangspunkt i de tidligere Hyrdebreve og se om der er dele der skal forfølges. Derudover vil hyrdebrevet være en generel videreføreles af de tidligere års Hyrdebreve. Dekanatet vil eventuelt indeholde en opfordring til at fagligheder kan melde sig til pilotprojekter vedr. 60 ECTS-specialer, eventuelt i form af en større sammenhæng mellem 3. og 4. kandidatsemester. Nævnet og dekanatets drøftelse ifbm. Det kommende Hyrdebrev: Der spørges til muligheden for produktspecialer. De regnes for studietidsforlængende, men der mangler statistik og erfaringer. Samarbejdspartnerne ønsker længere tid til produktionsudvikling end det ene semester der er reserveret til specialet. Profileringssemesteret kunne med fordel indgå i forbindelse med produktudviklingen frem mod et produktspeciale. På Oplevelsesøkonomi bruges produktspecialerne meget, men de er ikke nødvendigvis studieforlængende. Gennemførselstiden er en integreret del af den målrettede vejledning. Prodekanen: Sammenhæng mellem 3. og 4. kandidatsemester vil kunne give mere tid til samarbejder med erhvervslivet, herunder også forbedrede muligheder for produktspecialer. Men Nævnet bør være opmærksom på de praksisproblematikker der kendes fra produkt-ph.d. erne. Disse ender til tider med to afskilte produkter, et praktisk og et akademisk. Der skal være et fortsat fokus på, at der ikke

4 er tale om to produkter. Ved at fastholde fokus på sammentænkningen vil man kunne reducere studietidsforlængelse. Der spørges til Tilvalgsstrukturen. Vil der evt. komme krav om et internationalt vindue på Bacheloruddannelserne? Når der på længere sigt skal arbejdes med tilvalgene skal der være opmærksomhed på at enkelte tilvalg har fået overdraget særlige praksiselementer fra kernefaglighederne, eks. Museologi for Kunsthistorie. Prodekan: Der kommer ikke ændring i de klodser som findes nu og dermed vil der heller ikke komme et krav om et internationaliseringsvindue. Nævnet er bekendt med at der er nedsat eksamensforms- og studieordningsudvalg under Uddannelsesudvalget. Vil deres arbejde og forslag indgå i Hyrdebrevet? Prodekan: Deres arbejde kommer ikke ind i hyrdebrevet da deres arbejde endnu ikke er afsluttet. Hyrdebrevet udkommer i august og det afventer ikke færdiggørelsen af underudvalgenes arbejde. Kommer ind i Hyrdebrevet? Prodekanen: Timetællingen går ikke væk, men det kommer ikke nødvendigvis med i Hyrdebrevet. Studieleder: Opgraderingen af uddannelsessamarbejde giver den bedste besparelse da det ikke vil betyde en reduktion i de udbudte timer. Nævnet efterspørger Dekanatets hjælp til bilaterale samarbejder mellem hovedområderne (eks. Medievidenskab og BSS) eller mellem IÆK-uddannelser og eksterne partnere (eks. DMJX). Der har været problemer med fordelingen af STÅtaksterne i disse samarbejder, men også bilaterale aftaler med eksterne aktører. Der har været problemer med STÅ-takster m.m. i eksempelvis i samarbejdet med DMJX. Aske Dahl Sløk: Der findes ikke faste modeller for økonomien i disse samarbejder og det vil være svært at lave generelle økonomimodeller der kan bruges på tværs af alle samarbejder. Dekanatet opfordrer til at Studielederen træffer aftaler med den samarbejdende institution vedr. den økonomiske fordeling m.m. Der spørges til den tidligere rektors ønske om det åbne uddannelsesmarked - er det stadigt en politik? Prodekan: Politikken er formenligt mindre presserende i dag. Samarbejderne skal opstå når der er fagligt drivkraft. Der må især være muligt at få samarbejder op at køre når det er fakultetsinternt. Side 4/13 Indstillinger fra Nævnet til Hyrdebrevet: Studieleder: Foreslår at studiestartsprøver nævnes, ikke nødvendigvis som et krav, men som en opfordring Der skal være klare angivelser af hvornår Hyrdebrevets enkelte dele skal indfases. Nævnet henstiller til at Institutledelsen og Dekanatet koordinerer deres arbejde med ressourceeffektive studieordninger, ikke mindst frem mod studieordnignerne.

5 4. Indkomne sager (Beslutningspunkt) Vi vil venligt, men bestemt bede om, at alle deltagere har læst sagerne grundigt før mødet og sender eventuelle opklarende spørgsmål til Kasper Lie senest dagen før mødet. Vi håber så, at sagerne kan behandles grundigt, men med et mindre tidsforbrug end tidligere sager. Side 5/ eksamensforsøg i specialet Studienævnet træffer afgørelse i en sag vedr. 4. eksamensforsøg i specialet på kandidatuddannelsen i Dramaturgi, Sagen er behandlet på Forretningsudvalgets møde og videresendt til Studienævnet med følgende indstilling: Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes, idet det ikke ses at der er tale om usædvanlige forhold. Ansøgningen overgår til behandling i studienævnet. Nævnets diskussion: Enkelte medlemmer finder at det vil være spild af ressourcer ikke at tildele et ekstra eksamensforsøg til en studerende der kun mangler specialet Formanden understreger at Eksamensbekendtgørelsen kun åbner mulighed for at tildele ekstra eksamensforsøg hvis der foreligger usædvanlige forhold Nævnet diskuterer sagen og forskellige meninger udveksles Formanden afslutter diskussionen og sagen overgår til afstemning. Stemmeberettigede: 14 Ønsker Nævnet at tilslutte sig Forretningsudvalgets indstilling? Ja:8/Nej:2 Forretningsudvalgets indstilling godkendes af Nævnet. Studienævnet afgør, at ansøgningen ikke imødekommes, idet det ikke ses at der er tale om usædvanlige forhold. 4.2 Godkendelse af fagpakke fra Nordisk Nævnet godkender en fagpakke på Oslo Universitet for bachelorstuderende på Nordisk. Fagpakkens indhold er blevet fagligt vurderet og forhåndsgodkendt for studerende på Bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur der rejser til Oslo på 6. semester. Af hensyn til samarbejdet med Oslo Universitet ønskes der en formel studienævnsgodkendelse. Derudover kan pakken tjene som inspiration til andre fagligheder under IÆK der ønsker at udarbejde fagpakker i samarbejde med udenlandske universiteter.

6 Nævnet godkender fagpakken samt overdrager ansvaret for fremtidige justeringer af fagpakkens indhold til fagligheden på Nordisk. Side 6/13 5. Udpegning af ny VIP-forretningsudvalgsmedlem (Beslutningspunkt) Nævnet udpeger Jakob Isak Nielsen til VIP-medlem af Forretningsudvalget i E2015. Nævnet udpeger Morten Breinbjerg til VIP-suppleant til Forretningsudvalget i E2015. Nævnets formand er fast medlem af Forretningsudvalget og organiseringen af studenterrepræsentanterne varetages af Nævnets Næstformand. 6. Evaluering af HUM-, Profil- og Summer University-kurser (Beslutningspunkt) Nævnet godkender, på baggrund af indstilling fra Nævnets aprilmøde, at ansvaret for HUM-, Profil- og Summer University-evalueringer overgår til de afdelinger som har ejerskab af kurserne og at disse evalueres efter IÆK-praksis. 7. Tværgående drøftelser af UFU ernes drøftelser af datapakkerne (Drøftelsespunkt/Beslutningspunkt) 7.1 Datapakker Nævnet gennemfører en tværgående drøftelse af UFU ernes datapakkeafrapporteringer (afrapporteringsskemaer og UFU-referater). Nævnets drøftelse: Studiemiljøundersøgelsen har en meget lille svarprocent. For at den kan give brugbare tal er der behov for at få svarprocenten i vejret. Der bør generelt bruges flere kræfter på dataarbejdet. Der er metodiske problemer med tallene. En stor del af de studerende på eks. LICS uddannelser får job i udlandet efter endt studie. Disse indgår ikke i arbejdsløshedsopgørelsen. Det er svært at tage så fejlbehæftede statistik alvorligt Formanden tager problemerne med kvaliteten af datapakkerne med til Uddannelsesudvalget. Studieleder oplyser at han har benyttet lokale arbejdsløshedstal i forbindelse med institutledelsens arbejde med dimensionering. Nævnet støtter at Instituttet benytter lokale og ikke nationale gennemsnitstal. Der er grundlæggende tale om de samme tal, men Institutledelsen bruger de lokale tal. Flere af Nævnets medlemmer ønsker datapakker udregnet på linjeniveau. Frafald er ikke nødvendigvis et problem. Det kan skyldes et højt fagligt niveau på uddannelsen eller at de studerende går til andre AU-uddannelser. Enkelte medlemmer efterspørger muligheden for at beskrive de enkelte uddannelsers beskæftigelsesmønstre, dvs. arbejdsmarkedet for de enkelte uddannelser. Dimittender fra eks. ÆK og Oplevelsesøkonomi er, for en stor dels vedkommende, ansat i projektstillinger. Pia Rasmussen oplyser at DRAMUS har fået en ny ph.d.-studerende der arbejder med employability. Det er planen at denne studerendes arbejde skal inddrages al-

7 lerede i førstesemesterundervisningens på uddannelserne. Pia vil holde Nævnet opdateret med erfaringerne. Side 7/13 Indstilling: Formanden tager problemerne med kvaliteten af datapakkerne med til Uddannelsesudvalget. Nævnets drøftelse af Datapakkerne udsendes til skriftlig høring hvorefter studienævnssekretæren sender Nævnets drøftelse og UFU ernes behandling af datapakkerne til Dekanatet med en henstilling til, at Dekanatet bringer drøftelserne for Uddannelsesudvalget. 7.2 Brug af skemaer til afrapportering m.m. Formanden henstiller til at Nævnets medlemmer fremover benytter de skemaer der fremsendes i forbindelse med diverse afrapporteringer m.m. Baggrunden for dette ønske er, at en ensartet afrapportering gør det videre arbejde mere smidigt, også for Nævnets medlemmer. Indstilling: Nævnet træffer beslutning om, at fremsendte skemaer skal benyttes, men henstiller til at alle skemaer som fremsendes til Nævnet giver mulighed kvalitative refleksioner. 8. Udbudssamarbejder og ressourceeffektiviseringer (Drøftelsespunkt) Nævnet drøfter notatet Dimensionering på IÆK det næste skridt: samlæsning og sammenlægning. Drøftelsen tager udgangspunkt i følgende oplæg fra Institutledelsen: Da vi [Studie- og Institutleder] vurderer, at udfordringerne forbundet med dimensioneringen er af en relativ alvorlig karakter, vil det nok ikke komme på tale at drøfte nødvendigheden af at tage initiativer i retning af mere kursussamarbejde og/eller sammenlægninger. Vi anser det nemlig for uomgængeligt, at der skal tages skridt i denne retning, og sandsynligvis på både BA- og KA-niveau. Studienævnet må derfor meget gerne drøfte, hvordan vi mest fordelagtigt får taget initiativer til øget samarbejde og yderlige ressourceeffektivisering. I den forbindelse tager vi selvfølgelig også mod ideer til supplerende initiativer. Vi ønsker særligt studienævnets kommentarer og ideer vedr. følgende spørgsmål: Hvordan prioriterer vi bedst de kommende initiativer. Hvilke ressourceeffektiviseringstiltag synes mest oplagte at igangsætte i den kommende periode? Og er der samarbejdsinitiativer som er mere nærliggende end andre (uden store studieordningsrevisioner)?

8 Hvordan får vi etableret de mest frugtbare samarbejder? I den forbindelse må SN gerne tage stilling til de modelovervejelser, der formuleres i notatet. Hvilke kommentarer har SN til proces og tidsplan? Hvordan organiserer vi bedst det kommende seminar på Sandbjerg, jf. tidsplanen.? Har SN supplerende forslag til initiativer der kan modvirke dimensioneringens negative konsekvenser? Side 8/13 Studieleder giver en introduktion til drøftelsen hvori han understreges at udbudssamarbejdet er en videreførelse af Institutledelsens oplæg ifbm. dimensioneringen. I dette blev der opstillet fire handlingsrum til takling af dimensioneringens konsekvenser for IÆK: 1. Nyudvikling af uddannelser 2. Indskrænkning af uddannelsesportefølje 3. Samarbejde Sammenlægning 4. Ressourceeffektivisering af studierne Mulighederne i Handlingsrum 1 og 2 er stærkt begrænsede så det videre arbejde koncentreres om Handlingsrum 3 og 4. Med de allerede igangsatte tiltag vil dimensioneringen alligevel efterlade et besparelseskrav på mio. svarende til: ca. 25 ÅRSVÆRK ca VIP-TIMER ca. 123 kurser (til sammenligning udbyder der hvert semester ca 1000 kurser på IÆK) Der skal gøres noget og det der skal gøres skal være drastisk og vi må forvente at det får faglige konsekvenser. Studieordningsmæssige konsekvenser skal tage sigte mod 2017-studieordningerne, men hvis der kan igangsættes samarbejder med udgangspunkt i de eksisterende studieordninger er de meget velkomne, eks. samarbejder vedr. Studium Generale. Nævnets drøftelse: Er der tale om institutinterne samarbejder? Studieleder: Ja, i udgangspunktet, men faglighederne er velkomne til at være åbne udadtil. Enkelte medlemmer foreslår at der ses på strukturerne på andre fakulteter således fakultetstværgående samarbejder bliver lettere. Der er to muligheder: 1. Ad hoc-initiativer der tager små skridt. 2. Grønthøstermodeller med sammenlægning af kandidatuddannelser og/eller et BA-semester med en instituttværgående kompetenceprofil (eks. 3 gange 10 ECTS a la HUM- og Profilfag).

9 DRAMUS ønsker ikke grønthøstermodellen. Det er vigtigt at skabe ejerskab for uddannelserne og derfor skal ideer komme nedefra og der kunne komme nye ideer hvis man tager blikket ned fra grønthøsterperspektivet. Der spørges til hvorfor sprogfagene skal fredes i forhold til samarbejder med de andre fag? Kultur- og litteraturforskerne på faglighederne vil gerne være en del af det institutnære samarbejde. Studieleder: Vi har i første omgang valgt at holde sprogfagene udenfor pga. det massive samarbejde der arbejdes på at igangsætte med sprogfagene på BSS. Dette betyder ikke, at vi på forhånd vil udelukke institutinterne samarbejder for sprogfagenes vedkommende. For ikke at øge kompleksiteten unødigt har vi dog af hensyn til sprogmiljøet i første omgang valgt at fokusere på det eksterne samarbejde med erhvervssprog. Der savnes et fagligt argument. Hvordan bedømmes opgaver fra samlæste fag - hvordan vurderes studerende fra meget forskellige fagligheder? Instituttet har allerede erfaringer med bedømmelse af samlæste fag eks. HUM- og Profilfagseksaminer. Man kan forestille sig en gentænkning af profileringssemesteret hvor projektforløb peger frem mod specialet. Hvor radikale ændringer må der laves før uddannelserne skal genakkrediteres? Studieleder: Forventer at det bliver lettere at lave større ændringer, ikke mindst som følge af den nye mulighed for sammenlægning af uddannelser. De fire søjler om jobmuligheder skal gentænkes, de skal kvalificeres hvis ikke de helt skal droppes. Der vil altid være nogen der ikke vil føle sig hjemme i dem og de vil give et begrænset perspektiv. Det foreslås at man åbner op for at de studerende selv bidrager til deres egen uddannelse, dvs. skruer deres egen uddannelse sammen. De bør have mere valgfrihed. Nævnet bør skabe et rum hvor man tør tænke vilde tanker om uddannelserne, eksempelvis en enkelt uddannelse inden for hver af de fire jobsøjler. Ikke nødvendigvis for at disse uddannelser skal i sidste ende skal blive til noget, men fordi processen genererer vilde nye ideer om uddannelserne på IÆK. Side 9/13 Opsummering fra Studieleder: Studieleder vil ikke være afvisende for at droppe jobsøjletankegangen hvis den viser sig at være kontraproduktive. Dog vil den fortsat give mening i forholdt til de ikke-gymnasierettede tilvalgsuddannelser. Institutledelsen har fjernet de konkrete krav til størrelsen på udbudssamarbejder for at sikre en mere åben debat. Nu tages de indledende drøftelser rundt i alle fora. Ud af disse drøftelser vil der kunne komme mere konkrete krav. Indstilling: Referatet af Nævnets drøftelse sendes i skriftlig høring hvorefter den videresendes til Institutledelsen således den kan indgå i de videre drøftelser.

10 Studienævnssekretæren udarbejder skemaer for alle uddannelser over semestrenes udbud således strukturelle muligheder for udbudssamarbejde gøres synlige. Side 10/13 9. Studiestartsprøver (Beslutningspunkt) Nævnet indstiller fire forslag til studiestartsprøver til godkendelse i Dekanatet. De fire studiestartsprøveforslag kommer fra Nordisk, Fransk, Tysk og Digital Design og skal ibrugtages i forbindelse med BA-optag Ønsket om behandlingen i Nævnet udenfor den vedtagne studieordningsproces for 2015 skyldes at Dekanat og Institutledelse i lyset af Dimensioneringen allerede i forbindelse med 2015-optaget har behov for at indhøste erfaringer med studiestartsprøver på IÆK med henblik på at studiestartsprøver skal indgå i alle BA-studieordninger i Af den grund vil der kunne ske ændringer i formuleringen således studiestartsprøverne kan indpasses i de pågældende studieordninger. Indstilling: Nævnet indstiller de fire nedenstående foreløbige forslag til godkendelse i Dekanatet med henblik på ibrugtagning i forbindelse med BA-optag 2015: Nordisk Disciplin: Litteraturlæsning Form: Undervisningsdeltagelse Tidspunkt for afvikling af 1. og 2. prøveforsøg: 1. prøveforsøg: undervisningsdeltagelse i 1. og 2. undervisningsgang 2. prøveforsøg: undervisningsdeltagelse i 3. og 4. undervisningsgang Fransk Disciplin: Sprog i teori og praksis I Form: Undervisningsdeltagelse Tidspunkt for afvikling af 1. og 2. prøveforsøg: 1. prøveforsøg: undervisningsdeltagelse i 1. og 2. undervisningsgang 2. prøveforsøg: undervisningsdeltagelse i 3. og 4. undervisningsgang Tysk Disciplin: Teoretisk og praktisk sprog I Form: Undervisningsdeltagelse Tidspunkt for afvikling af 1. og 2. prøveforsøg: 1. prøveforsøg: undervisningsdeltagelse i 1. og 2. undervisningsgang 2. prøveforsøg: undervisningsdeltagelse i 3. og 4. undervisningsgang Digital Design Disciplin: Brugsdesign Form: I forbindelse med introprojektet, som er et gruppeprojekt der forløber i RUSugen og den første uge af semesteret, afleverer den studerende en to siders opga-

11 ve, der analyserer projektet ud fra en af teksterne fra pensum. I kort form kunne opgaven lyde: Med udgangspunkt i din gruppes introprojekt, som I afleverede for en uge siden, skal du anvende enten Normans kapitel 2 eller teorierne om gestaltprincipper, når du analyserer brugbarheden af jeres løsning. Vejledende omfang: 2 normalsider, dertil en illustration Tidspunkt for afvikling af 1. og 2. prøveforsøg: 1. forsøg: mandag d 21/9 2. forsøg: mandag d 28/9 Side 11/13 Indstillingen til godkendelsen sker under forudsætning af at forslagene fastholder Eksamensbekendtgørelsens 27 s sigte med Studiestartsprøver: Studiestartsprøven har til formål at klarlægge, om den studerende reelt har påbegyndt uddannelsen. 10. Rekruttering af studerende til valg til Studienævn m.m. (Drøftelsespunkt) (foreslået af Inger Schoonderbeek Hansen) Studienævnet drøfter hvorledes det kan sikre et engageret studenterrekrutteringsgrundlag i forbindelse med valg til Studienævn, Uddannelsesnævn m.m. Hvordan rekrutteres studerende når presset fra studiet bliver større i lyset af fremdriftsreformen? Fagudvalgene virker som en et godt rekrutteringsgrundlag, her kan en bottomup-rekruttering ske helt naturligt. Her får de studerende øjnene op for arbejdet i UFU erne og Studienævnet. Prikkerunder blandt medstuderende giver effektiv rekruttering - det er ikke videre demokratisk, men meget effektivt. De studerende foreslår at man medbringer praktikanter med til studienævnsmøderne således disse kan se hvad arbejdet indebærer. Det vil være en god ide at tænke det ind i RUS-ugen. Få dem der sidder i Nævnet til at fortælle om arbejdet. Det er ikke godt at få mere information ind i RUS-ugen, man har fokus på uddannelsen mens mere vidtgående information forsvinder. Det bør derfor komme i forbindelse med valget og ikke som en del af RUS-ugen. Den herskende kultur blandt studerende skaber ikke grubund for en selvskabt interesse for Nævnets arbejde. Man kan derfor med fordel institutionalisere en ny kultur, eksempelvis ved at alle årgange skal sende en repræsentant til UFU erne - at det bliver en selvfølgelighed at der er en årgangsrepræsentant. Indstilling: Nævnet opfordrer til at der oprettes fagudvalg, evt. bestående af flere små fagligheder da disse blandt meget andet giver et godt rekrutteringsgrundlag til Nævnet m.m. 11. ECTS-krav og længde på praktikophold (Drøftelsespunkt/Beslutningspunkt) Nævnet drøfter om det ønsker at træffe principiel beslutning om at 30 ECTS Projektorienteret forløb skal overholde tidskravet til 30 ECTS, dvs. 820 timer inkl. eksamen?

12 Yderligere information om Projektorienteret forløb findes her: Under overskriften Praktikregler på de enkelte instituttet kan Nævnets medlemmer finde praktikregler på de enkelte afdelinger. Side 12/13 Nævnets drøftelse er afstedkommet af problematikken omkring studerende der er i praktikforløb i mere end 820 timer, alt incl.: De praktikpladser der slås op svare ikke til hvad universitetet kræver, men de studerende er meget opmærksomme på at få erhvervserfaring. De studerende er i en meget svær valgsituation. Der må igangsættes en dialog med aftagerne. På Museologi indskrives Universitetets krav i praktikkontrakterne. Derved får praktikstedet øjnene op for de studerendes forpligtigelser i forhold til læringsmål og eksamensaflæggelse. Enkelte studenterrepræsentanter har erfaringer med en åben dialog med praktikstedet. Man kan stille krav til praktikstederne, men mange studerende føler sig ikke i stand til at diskutere med praktikstedet. Hvis der skal stilles krav skal det koordineres med andre universiteter således studerende fra bestemte universiteter ikke bliver mere eftertragtede. Der har været arbejdet på et fælles udkast til en praktikkontrakt. Aftagerne, især de små, vil gerne have en pakke med noget mere konkret fra os. Nævnet bør løfte det op på Dekanatsniveau. Indstilling: Nævnet udarbejder en indstilling til Dekanatet om at få ECTS/arbejdstidsproblematikken adresseret på højere sted, dvs. til aftagerne. Sekretæren indhenter erfaringer og udfordringer fra uddannelserne med stor tilslutning til projektorienteret forløb. Herefter sammenskrives erfaringerne til en indstilling til Dekanatet. Denne rundsendes til høring i Nævnet inden den sendes til Dekanatet. Til foråret træffes beslutning om Nævnet ønsker en fælles minimumspraktikkontrakt. 12. BA-projekt i 6. semester (Drøftelsespunkt foreslået af Jakob Steensig) Nævnet opstiller fordele og ulemper ved at give en principiel tilladelse til afvikling af Bachelorprojekter på bacheloruddannelsens 6. semester. Det kan oplyses at der for nuværende blandt kandidatstuderende på IÆK med optag i 2014 er 10 studerende der tager tilvalg på et andet universitet. Det kan ligeledes oplyses at BA-projekterne på humanistiske uddannelser på de øvrige universiteter er placeret på følgende semestre: Aalborg Universitet: 5. semester (6. semester på Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet)

13 Syddansk Universitet: 5. semester Københavns Universitet: 5. semester (6. semester på Det natur- og biovidenskabelige fakultet) RUC: Vanskeligt at bedømme ud fra RUC s studieordninger Side 13/13 Indstilling: Nævnet ønsker ikke om at træffe en principiel beslutning om enten at tillade eller ikke tillade muligheden for afvikling af bachelorprojekter på 6. semester. Nævnet finder at det er op til den enkelte faglighed om det kan lade sig gøre og overlader det til afdelingslederne af afgøre om det er praktisk muligt. 13. Meddelelser 13.1 Meddelelser til og fra Studieleder Eksamenssnyd Studieleder giver en kort meddelelses om Notatet eksamenssnyd Meddelelser til og fra Studienævnsformand og -næstformand 13.3 Meddelelser fra UFU erne 13.4 Meddelelser til og fra VEST Christine Ørnsholt er barselsvikar for Jannie Laigaard. Maja Kjær Slot er ansat i en projektansættelse i forbindelse med Fremdriftsreformen. 14. Evt.

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 26.08.2015, kl. 9.00-15.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 16.12.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 15.04.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.02.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.09.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 09.12.20125 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 14.01.2015 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen,

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.06.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Ordinært møde 2014-2 den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund REFERAT Til stede: Claus Møller Jørgensen, Kirstine Nielsen, Mette Svart Kristiansen, Petter Bugge, Ole Høiris,

Læs mere

Gæster: Hans Sommer, Helle Steffensen, Pia Rasmussen, Jakob Isak Nielsen, Jacob Buch, Solveig Sannem, Lene Kühle, Jan Ifversen, Kasper Lie.

Gæster: Hans Sommer, Helle Steffensen, Pia Rasmussen, Jakob Isak Nielsen, Jacob Buch, Solveig Sannem, Lene Kühle, Jan Ifversen, Kasper Lie. Uddannelsesudvalgsmøde, Arts Møde den 9. september 2014 kl. 12.00-15.00 Aarhus. Bygning 1431, lokale 021 Referat Deltagere, UU Arts: Marianne Ping Huang, Arne Kjær, Liselotte Malmgart, Ken Henriksen, Peter

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 18.12.2013 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 Studienævnsmøde, Institut for Æstetik og Kommunikation REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

Dimensionering på IKK uddannelsessamarbejde og ressourceeffektivisering

Dimensionering på IKK uddannelsessamarbejde og ressourceeffektivisering Århus 18.09.2015 Dimensionering på IKK uddannelsessamarbejde og ressourceeffektivisering Introduktion I slutningen af august og begyndelen af september 2015 blev en første version af dette oplæg til, hvordan

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.11.2016, kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Thomas Rosendal Nielsen, Ane Hejlskov Larsen, Tore

Læs mere

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER

OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER OPSAMLING PÅ STUDIELEDERS BESØGSRUNDE I IKK S FAGMILJØER EFTERÅRET 2015 Jeg overtog denne opgave for 5 dage siden... så jeg samler op på samtaler, jeg ikke har deltaget i. Derfor: Hjælp mig, hvis jeg overser

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 29. marts 2017, kl Fredrik Nielsens Vej 4, Mødelokale 2.3 Seminar i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 29. marts 2017, kl Fredrik Nielsens Vej 4, Mødelokale 2.3 Seminar i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Møde den: 29. marts 2017, kl 8.15-15.00 Fredrik Nielsens Vej 4, Mødelokale 2.3 Seminar i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 21. OKTOBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ DAGSORDEN Dimensionering og fremdriftsreformen Status på de økonomiske effekter af reformerne Processer på fakultet og institut Instituteftersyn og uddannelseseftersyn Forskningstilsyn,

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur Retningslinjer og politikker, Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur 2012 - Kasper Lie, 29.06.2016, revideret 02.09.2016, 04.10.2016, 24.11.2016 Resumé i BA-projekter, specialer og masterprojekter,

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 31.08.2016 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Tore Rye Andersen, Jody W. Pennington, Leonardo

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS Møde den: 7. september 2017, kl 9.15-12.00 Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Undervisningsstruktur

Undervisningsstruktur Undervisningsstruktur Undervisningen ved Science & Technology er i dag organiseret i kvarterer, dvs. i fire undervisningsperioder á 7 uger med efterfølgende eksamensperioder. Den struktur blev indført

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 12.06.2013, kl. (8.00) 9.00 12.00 Turing 014, Bygning 5341, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Studienævnsmøde på IÆK, juni 2013 REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Sven

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 24.02.2016, kl 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012

Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012 014-0014/14-4761 Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012 Deltagere: Signe Hørby Aller, Leo Catana, Gerd Christensen, Maja Brandenhoff Hansen, Klaus Bruhn

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, november

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, november Møde den: 13.11.2013, kl. 9.00-12.00 byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, november REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Leonardo Cecchini (Suppleant for Tysk og Romansk),

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl Ordinært studienævnsmøde 2015-9 den 7. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Lokale 4206-125 Referat Til stede: Lene Kühle, Karen Gram-Skjoldager, Thomas Schwarz

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Møde den: 30. august 2016, kl. 12.15 14.15 Lokale 445, Dalgas Avenue (OBS ANDET LOKALE end normalt) Møde i studienævnet for Idræt Dagsorden Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008

Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008 Studienævn for Journalistik 9. juni 2008 J.nr. 033/578 -/nie Referat af møde i Studienævnet for Journalistik torsdag den 15. maj 2008 I mødet deltog: Peter Bro, Signe Damgaard, Troels Mylenberg, Kristian

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Nyt punkt: Indstillinger fra Forretningsudvalget, hvor deres indstillinger godkendes. Møderne holdes fast onsdag kl oo.

Nyt punkt: Indstillinger fra Forretningsudvalget, hvor deres indstillinger godkendes. Møderne holdes fast onsdag kl oo. Møde den: 13.09.2012 Byg. 1481, lok. 366 Studienævnsmøde IÆK REFERAT Til stede: Unni From, Claus Bossen, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Sven E. Halse, Inger

Læs mere

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15)

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Indhold: INDLEDNING 1 FORMELLE RAMMER 2 KERNEN I ARBEJDET MED KVALITET I UNDERVISNING OG UDDANNELSE 3 EVALUERING AF

Læs mere

Bilag 2. Analysegruppen vedr. studienævn: Indstilling om studienævnsstruktur

Bilag 2. Analysegruppen vedr. studienævn: Indstilling om studienævnsstruktur AARHUS FACULTY OF ARTS FORSLAG:VISION OG FAGLIG ORGANISERING Bilag 2. Analysegruppen vedr. studienævn: Indstilling om studienævnsstruktur november 2010 Studienævnsstruktur ved Kulturvidenskab Dette oplæg

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 5. studienævnsmøde Tidspunkt: Tirsdag den 7. juli 2015, kl. 11-14 Sted: A011 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. APRIL 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 23. juni 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg Møde den: 8. juni 2017 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Poul Nissen, Kristine Kousholt, Isabel Joy Axtmann Hansen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jonas Westergaard, Jakob

Læs mere

Bilag: Oplæg vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen 14. Præsentation af proces for ny kandidatstudieordningen orienterings- og

Bilag: Oplæg vedr. studiemiljø på kandidatuddannelsen 14. Præsentation af proces for ny kandidatstudieordningen orienterings- og Medlemmerne af Fagstudienævnet for Psykologi Referat af møde nr. 1 i Fagstudienævnet for Psykologi Tid: Mandag den 6. februar 2017 kl. 9.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 23. NOVEMBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed

Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Aftale om projektorienteret forløb i en virksomhed Studienævn for elektronik og it, Aalborg Universitet Navn på studerende: Virksomhed: ver: 16. juni 2014 Forord Med denne vejledning ønsker Studienævn

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 21. APRIL 2017 Forum: Studienævnet for

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen.

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen. SYDDANSK UNIVERSITET Det humanistiske Fakultet 24. september 2004 FGA/tbm/lip Referater af studieledermøderne den 14. september 2004 Referat af møde tirsdag den 14. september 2004 kl. 10 med studielederne

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK FREDAG DEN 30. SEPTEMBER 2011 Til stede: Afbud: Karsten Schou, Jørgen Staun, Laura Havemann,

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. december 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: Frederikskaj 12, lokale

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Møde den: 18. september 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise

Læs mere

Referat af 10. møde i studienævnet den 1. juni 2010

Referat af 10. møde i studienævnet den 1. juni 2010 Møde den: 1. juni 2010 Sted: A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Morten Misfeldt, Per Fibæk Laursen, Morten jacobsen, Sia Hovmand Sørensen og Stella Marie Klausen Afbud: Malou Juelskjær, Søren

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Humanistiske Fakultet Afrapporteringsår 2016 for studieåret 2014-15 Årets uddannelsesevalueringer Dato for

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Møde den: 28. maj 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Deltagere studerende:

Læs mere