Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen."

Transkript

1 Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever forstår og respekterer de fælles rammer for livet på skolen. 78

2 Studie- og ordensregler STUDIEREGLER Skolen forventer, at eleverne deltager aktivt i undervisningen og i øvrigt orienterer sig om og overholder de studieregler, der står beskrevet i dette kapitel. Undervisning Der er mødepligt til alle timer, ekskursioner, fællesarrangementer, omlagt undervisning, eksamen og prøver. Lærerne registrerer den enkelte elevs fravær i Lectio hver dag. Fraværsregistreringen er en objektiv registrering af elevens tilstedeværelse. Alt fravær noteres som fravær uanset årsag. Undtaget herfra er dog fravær i forbindelse med udvekslinger, konferencer o.l. Hvis man på forhånd ved, at man skal være væk fra undervisningen, skal man underrette kontoret, som så sender besked videre til de relevante lærere. I gymnasiet/ib er det efterfølgende elevernes pligt at indtaste årsagen til fraværet i Lectio. I gymnasiet/ib kan man få 50 % fravær fra en time efter en konkret vurdering (fx hvis man er kommet for sent gentagne gange) Hvis en elev er udtaget af skolen til en aktivitet, der foregår i undervisningstiden, vil dette fravær ikke få konsekvenser for eleven, jf. afsnittet om sanktioner. Skriftlige opgaver Alle opgaver skal afleveres til tiden. Registreringen af skriftlige opgaver i Lectio foregår samme dag, som opgaverne afleveres (gælder kun gymnasiet/ib). Såfremt en elev, efter aftale, afleverer senere, indskrives den aftalte afleveringsdato i notefeltet i Lectio (kun gymnasiet/ib) Hvis en elev i gymnasiet/ib ikke afleverer en opgave, afleverer læreren elektronisk gul seddel. Her angives det, hvilken opgave, der er tale om. Sedlen sendes til inspektorerne, der angiver en ny afleveringsdato. Den sendes derefter via mail til både eleven, sovesalslæreren og forældre/værge. Opgaven afleveres efterfølgende på den nye afleveringsdato til inspektor på kontoret og læreren Når opgaven er afleveret, registreres den i Lectio som afleveret af kontoret, dog med den bemærkning, at den er afleveret for sent. 79

3 For sen eller manglende aflevering af opgaver kan betyde inddragelse af fritid for kosteleverne til at få lavet opgaverne. For både kost- og dagelever kan det også betyde, at man tages ud af undervisningen og sættes til at lave opgaverne på skolen i undervisningstiden eller efter normal skoletid. Sanktioner for fravær I forbindelse med fravær er det op til skolen at vurdere, om fraværet har en sådan karakter, at der skal skrides til sanktioner. I en sådan vurdering tages højde for sygdom samt deltagelse i arrangementer på/uden for skolen, man evt. er udtaget til af skolen. Bemærk, at skolen kan sige nej til, at en elev deltager i et arrangement med henvisning til deltagelse i for mange andre aktiviteter/forsømmelser. I gymnasiet /IB er der følgende procedure i forbindelse med forsømmelser (jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser): Problemer søges i første omgang løst ved personlig kontakt Hvis der ikke sker en bedring, tildeles en mundtlig advarsel Alle elever med mundtlige advarsler overgår herefter til ledende inspektor, som overvåger fraværet mhp. eventuelt yderligere sanktioner. Alle sanktionsmuligheder vil kunne blive taget i brug. Det drejer sig om: 1. fortabelse af retten til at deltage i sociale begivenheder arrangeret af skolen 2. skriftlig advarsel 3. henvisning til at aflægge prøve i samtlige fag (kun gymnasiet) 4. fratagelse af SU 5. fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen 6. bortvisning Eventuelle advarsler, bemærkninger mv. lægges altid i kopi til sovesalslæreren og/eller sendes til forældrene og vil desuden fremgå af fraværsprotokollen i Lectio (markeret som varsel ). Eksamen og snyd I forbindelse med eksamen og prøver i grundskolen, gymnasiet og i prep- IB er regelgrundlaget Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms og voksenuddannelser. På Herlufsholm Skole gælder reglerne også de interne eksamenslignende prøver, som f.eks. de store projektopgaver i grundskolen, dansk-historieopgaven i 1.g, studieretningsopgaven i 2.g, årsprøver og terminsprøver. Ved IB er regelgrundlaget ved eksamen General regulations: Diploma Programme og Handbook of procedures for the Diploma Programme. På Herlufsholm gælder disse regler også ved de interne mock exams og midterm tests (= terminsprøver) for 2. og 3. IB. Ved konstateret snyd bortvises man 80

4 81

5 fra prøven og kan først aflægge denne ved næste ordinære eksamenstermin. I særligt graverende tilfælde og i gentagelsestilfælde kan man bortvises fra uddannelsen. Se og Skolen råder over et antiplagieringsprogram (URKUND), som lærerne introducerer i forbindelse med undervisningen, og som anvendes til at opdage plagiat. Målet er at opdrage eleverne til god og sober citatteknik. Herlufsholm accepterer ikke snyd med skriftlige opgaver i form af simpel afskrift (elektronisk kopiering), ikke-markerede citater, referat af unavngivne kilder eller brug af oversættelsesprogrammer i fremmedsprogene. Denne regel gælder hele opgaver såvel som dele af opgaver. Hvis en elev i forbindelse med de daglige opgaver gribes i at udgive en andens arbejde for sit eget har det følgende konsekvenser: Første gang man bliver grebet i snyd udsteder skolen en mundtlig advarsel. En kopi af advarslen bliver sendt til forældrene. Eleven bliver kaldt til samtale og bliver bedt om at skrive en ny opgave. En kopi af advarslen bliver lagt i elevens sagsmappe og klassens lærere orienteres. Anden gang man gribes i snyd, udsteder skolen en skriftlig advarsel. En kopi af advarslen bliver sendt til forældrene. Eleven bliver kaldt til samtale og bliver bedt om at skrive en ny opgave. En kopi af advarslen bliver lagt i elevens sagsmappe og klassens lærere orienteres. Ved yderligere gentagelser afgør rektor, hvilken konsekvens handlingen får for eleven j.f. afsnittet om sanktioner på s I yderste konsekvens kan snyd medføre hjemsendelse i en periode eller bortvisning. 82

6 ONLINE AKTIVITETER Sociale websites Eleverne bør anvende sociale websites (f.eks. Facebook, YouTube, Arto m.m.) med stor forsigtighed, idet det oftest er svært at få noget slettet fra disse hjemmesider. Vi henviser i øvrigt til skolens værdier og IT-reglerne. Fotografering Digitalkamera og mobiltelefon giver let adgang til at tage billeder, men vi kender alle eksempler, hvor den, der bliver fotograferet, ikke er klar over det og med god ret føler sig krænket. Derfor skal man respektere sine medmennesker og aldrig tage billeder uden at spørge først. Skolen tillader ikke fotografering i undervisningen, i spisesalene, på sovesalen eller på valen og i det hele taget aldrig i situationer, hvor det kan virke generende for andre. MOBILTELEFONER Eleverne må gerne have mobiltelefon. Mobilen skal dog være usynlig i skoletiden og må ikke benyttes i undervisningen eller ved bordet. Tilladelse til brug af mobiltelefoner i skoletiden skal altid gives fra den enkelte lærer/medarbejder i den konkrete situation. Anvender elever mobiltelefonen på trods af skolens retningslinjer om brugen af IT, vil denne blive inddraget af læreren/medarbejderen, som afleverer den på Rektorkontoret, hvor den efterfølgende først udleveres, når skoledagen er slut. Læs mere om skolens nye retningslinjer for brugen af mobiltelefoner og bærbare computere på hjemmesiden og ForældreIntra. KØREKORT OG KØRSELSTILLADELSER Kørekort Eleverne har mulighed for at tage kørekort, mens de er på Herlufsholm. Det er alene forældrenes beslutning, om deres søn/datter må gå til køreundervisning, men det er vigtigt, at skolens kontor får besked, så snart denne begynder. Køreundervisning nødvendiggør fravær i timer, når alt medregnes (øvetimer på køreteknisk anlæg, motorvejskørsel, glatbanekørsel samt teoretisk og praktisk prøve). Disse timer ligger i undervisningstiden og 83

7 registreres som fravær. Det må derfor nøje afvejes, om kørekortet bør tages uden for skoletid, f.eks. i ferier. Almindelige køretimer må ikke planlægges i undervisningstiden. Ved at benytte skolens tilbud om teoriundervisning vil eleven opnå en vis sikkerhed for, at køretimerne placeres uden for undervisningstiden. Kørselstilladelse Skolen tillader ikke, at kostelever under skolens ansvar kører bil, motorcykel eller knallert. Det er derfor ikke tilladt at leje eller låne disse, hverken på hverdage eller i mellem- og rejseweekender. Eleverne må ikke have bil, motorcykel eller knallert stående på skolen uden udtrykkelig tilladelse og må naturligvis heller ikke opbevare disse i nærheden af skolen. Kostelever må ikke køre med dagelever, og dagelever må ikke tage kostelever med i bilen, heller ikke selvom det kun drejer sig om en kort tur til byen. Enhver form for kørsel med andre elever, gæster eller Gammelherlovianere kræver Rektors tilladelse, og at elevens forældre har kontaktet skolen og givet deres tilladelse. Alle bør forstå, at det ville være helt uansvarligt, hvis skolen tillod elever at køre med elever. Selv den bedste trafikant kan komme galt af sted uden selv at være skyld i ulykken. Kørsel til og fra skolen Dagelever må køre i bil til og fra skole, men bilen må ikke benyttes i skoletiden. Det er kun tilladt for kostelever at køre i bil til og fra Herlufsholm og have bilen stående på skolen, hvis eleven og dennes forældre har fået Rektors tilladelse. Tilladelse ansøges ved at sende en eller et brev til Rektor med begrundelse for ønsket om, at eleven kører til og fra skole. Tilladelse kan søges både for en længere periode eller som engangstilladelse. Bilen må ikke benyttes i perioden mellem rejseweekender. Kostelever, som har fået sådan en tilladelse, får udleveret en parkeringstilladelse, som skal anbringes i bilens forrude, mens den står på skolen. Når eleven ankommer til skolen mandag aften efter rejseweekend, skal nøglerne afleveres til sovesalslæreren straks efter ankomst. Bemærk, at tilladelsen kun gælder føreren af bilen. Et eventuelt ønske om at medtage kammerater som passagerer hjem og tilbage til skolen skal godkendes af Rektor Dette betyder, 84

8 85

9 at både forældre til den elev, der har bil på skolen, og forældre til den elev, der ønsker at være passager, skal rette skriftlig henvende til Rektorkontoret og tilkendegive, at de er indforstået med kørslen, inden torsdag før rejseweekend. JAGT OG VÅBEN Det er generelt forbudt at medbringe våben på skolen. Skolen er således meget restriktiv i sin holdning til våben, men jagtinteresserede elever kan få rektors tilladelse til at opbevare deres jagtvåben på skolen i sæsonen for jagt og lerdueskydning. Interesserede elever og forældre bedes henvende sig til Rektorkontoret for nærmere information i god tid, inden jagtvåben ønskes medbragt på skolen. Skolen anmoder i denne forbindelse forældrene om at respektere, at der ikke inviteres eller ønskes fri til private jagtselskaber i skoletiden dette gælder også mellemweekends. OPFØRSEL Det er vigtigt, at man som elev udviser respekt og imødekommenhed og opfører sig venligt, forstående og korrekt over for andre mennesker. Herlufsholm tolererer hverken mobning, psykisk eller fysisk chikane, racistisk og sexistisk sprogbrug eller anden form for nedladende og uacceptabel adfærd. Desuden er det vigtigt, at man inddrager kammerater eller lærere, hvis man føler sig forurettet eller ser, at andre gør det. Elever, der ikke forstår dette, må imødese en konsekvent og kraftig reaktion fra skolens side, hvor resultatet meget vel kan blive hjemsendelse for en periode eller besked om at forlade skolen uden forudgående advarsel. Vi ønsker for Herlufsholms elever, at de skal blive en del af en mangeårig tradition, som gerne skal munde ud i, at de bliver helstøbte voksne. Derfor bør alle forstå, at skolens regler ikke kun gælder for selve skoletiden, men også i fritiden udenfor skolen. At være elev på Herlufsholm er ikke en deltidsbeskæftigelse, og at være Herlovianer er noget, der varer hele livet. Vi har en række traditioner, der er en del af skolens særlige atmosfære og med til at underbygge det gode forhold mellem skolens elever på tværs af årgangene. Området omkring Stark har undertiden givet anledning til misforståelser - især i starten af skoleåret, og her er det nødvendigt at præcisere, at bænken 86

10 ved Stark er forbeholdt 3.g, men fortovet ved Stark er for alle, hvilket skal respekteres af alle. Konflikthåndtering Hvor mennesker er sammen, opstår konflikter. Nogle konflikter kan være grobund for udvikling, mens andre kan påvirke elevernes trivsel negativt. Skolen griber ind, når det skønnes, at de involverede parter ikke selv kan løse uoverensstemmelsen, og når det vurderes, at konflikten har negativ indflydelse på en af parternes situation. Mange uoverensstemmelser i klasserummet, på sovesalen eller andre steder, hvor elever er sammen, bliver løst i situationen eller på ganske kort tid ved hjælp af den voksne, der er til stede. Men hvis man oplever en konflikt, som ikke løses, og at det er svært håndtere den, er det vigtigt, at man henvender sig til sin sovesalslærer, team/mentor eller studievejleder. Den metode, skolen i første omgang anvender, er mæglingen, som dog forudsætter, at begge parter ønsker at løse konflikten. Hvis det ikke lykkes at få alle parter til at deltage i mæglingen, orienteres ledelsen hvis den ikke allerede er involveret. I givet fald kan det blive nødvendigt, at ledelsen afgør, hvordan konflikten håndteres og evt. sanktionerer herudfra. Det er derfor vigtigt, at eleverne støtter skolens bestræbelser på konflikthåndtering ved at benytte de rette kanaler. RYGEPOLITIK Iflg. lov af 18. juni 2012 er der rygeforbud året rundt på skoler, der har et flertal af elever under 18 år herunder kostskoler. Det er ifølge loven ikke tilladt at ryge på skolens område. Kun ansatte, der bor i tjenestebolig på området, er undtaget fra loven her er det tilladt for beboerne og deres gæster at ryge i deres private hjem og evt. have. Som konsekvens af loven gælder nedenstående rygepolitik for skolen: For elever under 18 år, der er indskrevet som kostelever, er det ikke tilladt at ryge og heller ikke at medbringe røgvarer eller opbevare dem på skolen. For dagelever og for kostelever over 18 år er det ikke tilladt at ryge på skolens område. Der er rygeforbud på skolens område i skoletiden kl ; dog 87

11 undtages gymnasiets bollepause kl og mausen kl Også ansatte og gæster på skolen er omfattet af rygeforbuddet. De såkaldte e-cigaretter og andre cigaretimitationer er også omfattet af skolens rygepolitik. Rygeforbuddet på skolens område er totalt og gælder både indendørs og udenfor. Skolens område afgrænses af Susåen fra Præstegården til Hvælvingebroen over Susåen og Herlufsholm Allé fra Præstegården hen til Hvælvingebroen - også Spladsen, skov og marker på den anden side af alléen er omfattet af rygeforbud. Herlufsholm omfatter skole, kirke og gods, herunder park med offentlig adgang langs Susåen, hvilket gør det nødvendigt at afgrænse skolens område i forhold til kirke og gods og samtidig tilgodese skolens ønske om at isolere rygere over 18 år fra øvrige elever og sikre tilsyn. Skolen vil ikke fratage trangsrygere over 18 år muligheden for at ryge, men opfordrer til rygestopkurser m.v. og insisterer på at definere vilkår for rygningen for at fastholde sin politik i forhold til elever under 18 år. Rygere over 18 år skal registreres som rygere ved henvendelse til Rektorkontoret. I den forbindelse oplyses eleven om vilkårene for rygning. Ved fester og andre arrangementer på skolen, informeres gæster og registrerede rygere blandt eleverne, hvis der forekommer ændringer. Konsekvensen af overtrædelse af rygepolitikken vil være kontakt til forældrene, samtaler, hjemsendelse m.v. jf. skolens sanktionspolitik. Skolen tilbyder rygestopkurser for både elever og ansatte ved henvendelse på SUS og sikrer oplysning, som kan hjælpe rygerne med at opgive rygning. Skolen kan ikke acceptere, at rygning hos elever over 18 år har en negativ påvirkning på elever under 18 år og forbeholder sig ret til at justere rygepolitikken i løbet af skoleåret. ALKOHOLPOLITIK Elever på Herlufsholm Skole må ikke købe, opbevare eller indtage alkoholholdige drikke, hverken når de er på skolen eller uden for skolens område. Dette generelle forbud gælder i perioden mellem rejseweekender og under rejse til og fra Herlufsholm, og det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol ved ankomst til skolen. 88

12 Enhver afvigelse herfra kræver skolens udtrykkelige tilladelse. Når der gives tilladelse til at indtage alkoholholdige drikke, sker det altid i forventning om en rimelig og naturlig omgang med disse. 1. Når skolen giver særlig tilladelse til at indtage øl og vin, gælder dette kun elever i gymnasiet/ib og 10. præp. 2. Ved skolens fester og større arrangementer er det kun tilladt at drikke øl eller vin, som skolen udskænker eller sælger. 3. Ved øvrige arrangementer gives der undertiden tilladelse til at indtage øl eller vin; det afhænger af arrangementets karakter og kræver en udtrykkelig aftale med skolen eller den ansvarlige lærer. 4. Dagelever må aldrig medbringe nogen former for alkohol på skolen. 5. Elever i 3.g/IB kan få sovesalslærerens tilladelse til at indtage øl eller vin under besøg på restaurant eller pizzeria i forbindelse med fødselsdag eller biograftur. Hjemkomsttidspunkt aftales med sovesalslæreren dog senest kl. 23:15. Sovesalslæreren kan desuden tillade, at elever i 3.g/IB indtager øl og vin i forbindelse med bytur i mellemweekend. Det er elevens ansvar at træffe individuel aftale med sin sovesalslærer, før han/hun tager i byen. Det er ikke tilladt at indtage alkohol uden forudgående personlig aftale med sovesalslæreren, og en sådan aftale giver ikke lov til at indtage alkohol på elevgårdene. Skolen forbeholder sig ret til at teste for alkohol. 89

13 TYVERI Skolen tager enhver henvendelse om tyveri meget alvorligt. Heldigvis viser en anmeldelse sig dog ofte at være en fejl, som skyldes glemsomhed, ligegyldighed eller misforstået lånepolitik blandt eleverne og det er beklageligt, fordi der så verserer rygter om tyveri. Vær derfor opmærksom på, at der gælder bestemte spilleregler, når mange mennesker færdes sammen, og at hver elev har pligt til at tage visse forholdsregler, så svage sjæle ikke fristes. Dette gælder både i skoletiden og på sovesalene. Skoletiden: 1. Tag din skoletaske med dig i løbet af dagen og efter skoletid lad den ikke stå et tilfældigt sted i længere tid. 2. Alle dagelever kan få deres eget skab ved henvendelse på Rektorkontoret. 3. Dagelever har pligt til at opbevare værdifulde ting i deres aflåste skab; det gælder altid kontanter og kontokort, medmindre du har dem på dig. Sovesalene: 1. Du har pligt til at organisere dine ting og holde orden på hummeret et signal om, at du ikke er ligeglad med dine ejendele! 2. Kontanter, kontokort m.v. skal opbevares i dit aflåste skab. Større beløb skal deponeres hos sovesalslæreren. 3. Skriv navn på dine ejendele og sæt navnemærke i dit tøj. Du kan låne en specialpen af din sovesalslærer. 4. Lån aldrig noget af en kammerat uden at spørge om lov. Hvis du låner noget til en kammerat, skal du altid selv udlevere det og også selv være omhyggelig med at få tingene tilbage. I tilfælde af tyveri af ting, der er genkendelige og kan tilskrives ejermanden, vil sovesalslærer/inspektor forfølge sagen. Hvis eleven har forsømt sin pligt til at opbevare kontanter o.l. forsvarligt, undersøger sovesalslærer/ inspektor omstændighederne, men handler kun, hvis der er spor at gå efter. Ved enhver form for tyveri skal den skadelidte elev udfylde en blanket, der nærmere beskriver omstændighederne omkring tyveriet. Denne blanket fås på Rektorkontoret. En sådan anmeldelse fører sjældent til, at det stjålne leveres tilbage, men har det formål, at skolen har overblik over omfanget af tyveri og muligvis kan afdække et mønster, som kan føre frem til gerningsmanden, hvis en elev senere gribes i tyveri. SANKTIONSPOLITIK Sanktionspolitik Fra skolens side er vi omhyggelige med at informere og forklare baggrunden for værdier og regler i hverdagen på Herlufsholm. Skolehåndbogen sammenfatter vilkårene for at være elev på skolen, og det er vigtigt, at forældre og elever gør sig bekendt med dette grundlag. 90

14 Elever på Herlufsholm har pligt til at sætte sig grundigt ind i Skolehåndbogen og loyalt efterleve de forventninger, som skolen stiller. Hvis en elev ikke lever op til skolens forventninger, vil reaktionen oftest være en forpligtende samtale og bestræbelser på at påvirke og ændre elevens adfærd, før skolen skrider til anvendelse af egentlige sanktioner. Skolen ser med største alvor på enhver sanktion, men en skriftlig advarsel efterfølges ikke nødvendigvis af øjeblikkelig bortvisning, selv om rektor finder det nødvendigt at tale med eleven igen. Det er i enhver sag om sanktioner rektor, der anlægger den overordnede vudering og træffer afgørelsen i den konkrete sag. Nogle sager er komplicerede og involverer flere parter og aspekter, som rektor må inddrage i det samlede billede af den enkelte elev, men det sker altid på det fælles retsgrundlag, der opstilles i Skolehåndbogen. Der følges op på mundtlig og skriftlig advarsel med særlig opmærksomhed i bestræbelserne på at fastholde eleven i en positiv udvikling. Enhver sanktion kan ledsages af restriktioner i elevens hverdag, udelukkelse fra arrangementer på skolen, fratagelse af muligheden for at repræsentere skolen i forskellige sammenhænge eller hjemsendelse i en periode afhængig af omstændighederne omkring overtrædelsen. Elevens forældre inddrages, når det er relevant, og informeres altid pr. brev i tilfælde af mundtlig og skriftlig advarsel. Ved enhver form for sanktion arkiveres sagen i elevens 91

15 Samtale med rektor mundtlig advarsel I tilfælde af konkret overtrædelse eller gentagen ligegyldighed i forhold til skolens regler indkaldes eleven til samtale med rektor. Afhængig af forseelsens art kan samtalen resultere i en mundtlig advarsel. Skriftlig advarsel En skriftlig advarsel gives hvis der tidligere er givet en mundtlig advarsel eller overtrædelsen har en sådan karakter, at skolen må tage forbehold for elevens fortsatte forbliven på Herlufsholm. Bortvisning Hvis en elev gør sig skyldig i yderligere alvorlig forseelse, er det normalt bortvisningsgrund; der behøver ikke være tale om samme forseelse. I tilfælde af særligt grove overtrædelser kan skolen skride til bortvisning uden forudgående advarsel. Det er bortvisningsgrund at indtage, opbevare eller forhandle enhver form for euforiserende stoffer, mens man er elev på Herlufsholm Skole. Overtrædelse af dette forbud medfører øjeblikkelig bortvisning, og skolen forbeholder sig ret til uden varsel at teste, om en elev har indtaget euforiserende stoffer. mappe, og der føres journal over de tilfælde, hvor rektor har måttet gribe til sanktioner. Elevens klasseteam og sovesalslærer har adgang til journalen, der opbevares på Rektorkontoret. I enhver sag om overtrædelse af skolens regler orienteres relevante parter (sovesalslærere, team, mentor m.v.) så hurtigt som muligt om hændelsen. Rektor skønner i hver enkelt sag, om der er behov for at informere skolens elever om en given sag for at modvirke rygtedannelse eller understrege skolens principielle holdninger. Inspektorers advarsler i forbindelse med forsømmelser fra undervisningen kædes normalt ikke sammen med sanktion for andre forseelser, men kan indgå i skolens helhedsvurdering. Klagefrist For beslutninger truffet af skolen efter STX-bekendtgørelsen, hvortil der fra ministeriets side ikke er fastsat en klagefrist, er klagefristen på skolen fastsat til 14 dage efter en given afgørelse er meddelt. 92

16 93

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har

Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at gøre en indsats for kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner.

I kapitlet her beskriver vi de forskellige traditioner. Eleverne har et helt særligt fællesskab på Herlufsholm. Alle har et ansvar for skolens sociale liv, for at prioritere kammeratskabet og for at møde andre med gensidig respekt og åbenhed. Det forpligter

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever.

Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Kære kommende elev! Du vil i denne håndbog kunne læse relevante oplysninger om hverdagen på skolen både for kostelever og dagelever. Din nye skole Oure Kostgymnasium (OKG) er en skole for ambitiøse unge,

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere