Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen."

Transkript

1 Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever forstår og respekterer de fælles rammer for livet på skolen. 78

2 Studie- og ordensregler STUDIEREGLER Skolen forventer, at eleverne deltager aktivt i undervisningen og i øvrigt orienterer sig om og overholder de studieregler, der står beskrevet i dette kapitel. Undervisning Der er mødepligt til alle timer, ekskursioner, fællesarrangementer, omlagt undervisning, eksamen og prøver. Lærerne registrerer den enkelte elevs fravær i Lectio hver dag. Fraværsregistreringen er en objektiv registrering af elevens tilstedeværelse. Alt fravær noteres som fravær uanset årsag. Undtaget herfra er dog fravær i forbindelse med udvekslinger, konferencer o.l. Hvis man på forhånd ved, at man skal være væk fra undervisningen, skal man underrette kontoret, som så sender besked videre til de relevante lærere. I gymnasiet/ib er det efterfølgende elevernes pligt at indtaste årsagen til fraværet i Lectio. I gymnasiet/ib kan man få 50 % fravær fra en time efter en konkret vurdering (fx hvis man er kommet for sent gentagne gange) Hvis en elev er udtaget af skolen til en aktivitet, der foregår i undervisningstiden, vil dette fravær ikke få konsekvenser for eleven, jf. afsnittet om sanktioner. Skriftlige opgaver Alle opgaver skal afleveres til tiden. Registreringen af skriftlige opgaver i Lectio foregår samme dag, som opgaverne afleveres (gælder kun gymnasiet/ib). Såfremt en elev, efter aftale, afleverer senere, indskrives den aftalte afleveringsdato i notefeltet i Lectio (kun gymnasiet/ib) Hvis en elev i gymnasiet/ib ikke afleverer en opgave, afleverer læreren elektronisk gul seddel. Her angives det, hvilken opgave, der er tale om. Sedlen sendes til inspektorerne, der angiver en ny afleveringsdato. Den sendes derefter via mail til både eleven, sovesalslæreren og forældre/værge. Opgaven afleveres efterfølgende på den nye afleveringsdato til inspektor på kontoret og læreren Når opgaven er afleveret, registreres den i Lectio som afleveret af kontoret, dog med den bemærkning, at den er afleveret for sent. 79

3 For sen eller manglende aflevering af opgaver kan betyde inddragelse af fritid for kosteleverne til at få lavet opgaverne. For både kost- og dagelever kan det også betyde, at man tages ud af undervisningen og sættes til at lave opgaverne på skolen i undervisningstiden eller efter normal skoletid. Sanktioner for fravær I forbindelse med fravær er det op til skolen at vurdere, om fraværet har en sådan karakter, at der skal skrides til sanktioner. I en sådan vurdering tages højde for sygdom samt deltagelse i arrangementer på/uden for skolen, man evt. er udtaget til af skolen. Bemærk, at skolen kan sige nej til, at en elev deltager i et arrangement med henvisning til deltagelse i for mange andre aktiviteter/forsømmelser. I gymnasiet /IB er der følgende procedure i forbindelse med forsømmelser (jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser): Problemer søges i første omgang løst ved personlig kontakt Hvis der ikke sker en bedring, tildeles en mundtlig advarsel Alle elever med mundtlige advarsler overgår herefter til ledende inspektor, som overvåger fraværet mhp. eventuelt yderligere sanktioner. Alle sanktionsmuligheder vil kunne blive taget i brug. Det drejer sig om: 1. fortabelse af retten til at deltage i sociale begivenheder arrangeret af skolen 2. skriftlig advarsel 3. henvisning til at aflægge prøve i samtlige fag (kun gymnasiet) 4. fratagelse af SU 5. fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen 6. bortvisning Eventuelle advarsler, bemærkninger mv. lægges altid i kopi til sovesalslæreren og/eller sendes til forældrene og vil desuden fremgå af fraværsprotokollen i Lectio (markeret som varsel ). Eksamen og snyd I forbindelse med eksamen og prøver i grundskolen, gymnasiet og i prep- IB er regelgrundlaget Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms og voksenuddannelser. På Herlufsholm Skole gælder reglerne også de interne eksamenslignende prøver, som f.eks. de store projektopgaver i grundskolen, dansk-historieopgaven i 1.g, studieretningsopgaven i 2.g, årsprøver og terminsprøver. Ved IB er regelgrundlaget ved eksamen General regulations: Diploma Programme og Handbook of procedures for the Diploma Programme. På Herlufsholm gælder disse regler også ved de interne mock exams og midterm tests (= terminsprøver) for 2. og 3. IB. Ved konstateret snyd bortvises man 80

4 81

5 fra prøven og kan først aflægge denne ved næste ordinære eksamenstermin. I særligt graverende tilfælde og i gentagelsestilfælde kan man bortvises fra uddannelsen. Se og Skolen råder over et antiplagieringsprogram (URKUND), som lærerne introducerer i forbindelse med undervisningen, og som anvendes til at opdage plagiat. Målet er at opdrage eleverne til god og sober citatteknik. Herlufsholm accepterer ikke snyd med skriftlige opgaver i form af simpel afskrift (elektronisk kopiering), ikke-markerede citater, referat af unavngivne kilder eller brug af oversættelsesprogrammer i fremmedsprogene. Denne regel gælder hele opgaver såvel som dele af opgaver. Hvis en elev i forbindelse med de daglige opgaver gribes i at udgive en andens arbejde for sit eget har det følgende konsekvenser: Første gang man bliver grebet i snyd udsteder skolen en mundtlig advarsel. En kopi af advarslen bliver sendt til forældrene. Eleven bliver kaldt til samtale og bliver bedt om at skrive en ny opgave. En kopi af advarslen bliver lagt i elevens sagsmappe og klassens lærere orienteres. Anden gang man gribes i snyd, udsteder skolen en skriftlig advarsel. En kopi af advarslen bliver sendt til forældrene. Eleven bliver kaldt til samtale og bliver bedt om at skrive en ny opgave. En kopi af advarslen bliver lagt i elevens sagsmappe og klassens lærere orienteres. Ved yderligere gentagelser afgør rektor, hvilken konsekvens handlingen får for eleven j.f. afsnittet om sanktioner på s I yderste konsekvens kan snyd medføre hjemsendelse i en periode eller bortvisning. 82

6 ONLINE AKTIVITETER Sociale websites Eleverne bør anvende sociale websites (f.eks. Facebook, YouTube, Arto m.m.) med stor forsigtighed, idet det oftest er svært at få noget slettet fra disse hjemmesider. Vi henviser i øvrigt til skolens værdier og IT-reglerne. Fotografering Digitalkamera og mobiltelefon giver let adgang til at tage billeder, men vi kender alle eksempler, hvor den, der bliver fotograferet, ikke er klar over det og med god ret føler sig krænket. Derfor skal man respektere sine medmennesker og aldrig tage billeder uden at spørge først. Skolen tillader ikke fotografering i undervisningen, i spisesalene, på sovesalen eller på valen og i det hele taget aldrig i situationer, hvor det kan virke generende for andre. MOBILTELEFONER Eleverne må gerne have mobiltelefon. Mobilen skal dog være usynlig i skoletiden og må ikke benyttes i undervisningen eller ved bordet. Tilladelse til brug af mobiltelefoner i skoletiden skal altid gives fra den enkelte lærer/medarbejder i den konkrete situation. Anvender elever mobiltelefonen på trods af skolens retningslinjer om brugen af IT, vil denne blive inddraget af læreren/medarbejderen, som afleverer den på Rektorkontoret, hvor den efterfølgende først udleveres, når skoledagen er slut. Læs mere om skolens nye retningslinjer for brugen af mobiltelefoner og bærbare computere på hjemmesiden og ForældreIntra. KØREKORT OG KØRSELSTILLADELSER Kørekort Eleverne har mulighed for at tage kørekort, mens de er på Herlufsholm. Det er alene forældrenes beslutning, om deres søn/datter må gå til køreundervisning, men det er vigtigt, at skolens kontor får besked, så snart denne begynder. Køreundervisning nødvendiggør fravær i timer, når alt medregnes (øvetimer på køreteknisk anlæg, motorvejskørsel, glatbanekørsel samt teoretisk og praktisk prøve). Disse timer ligger i undervisningstiden og 83

7 registreres som fravær. Det må derfor nøje afvejes, om kørekortet bør tages uden for skoletid, f.eks. i ferier. Almindelige køretimer må ikke planlægges i undervisningstiden. Ved at benytte skolens tilbud om teoriundervisning vil eleven opnå en vis sikkerhed for, at køretimerne placeres uden for undervisningstiden. Kørselstilladelse Skolen tillader ikke, at kostelever under skolens ansvar kører bil, motorcykel eller knallert. Det er derfor ikke tilladt at leje eller låne disse, hverken på hverdage eller i mellem- og rejseweekender. Eleverne må ikke have bil, motorcykel eller knallert stående på skolen uden udtrykkelig tilladelse og må naturligvis heller ikke opbevare disse i nærheden af skolen. Kostelever må ikke køre med dagelever, og dagelever må ikke tage kostelever med i bilen, heller ikke selvom det kun drejer sig om en kort tur til byen. Enhver form for kørsel med andre elever, gæster eller Gammelherlovianere kræver Rektors tilladelse, og at elevens forældre har kontaktet skolen og givet deres tilladelse. Alle bør forstå, at det ville være helt uansvarligt, hvis skolen tillod elever at køre med elever. Selv den bedste trafikant kan komme galt af sted uden selv at være skyld i ulykken. Kørsel til og fra skolen Dagelever må køre i bil til og fra skole, men bilen må ikke benyttes i skoletiden. Det er kun tilladt for kostelever at køre i bil til og fra Herlufsholm og have bilen stående på skolen, hvis eleven og dennes forældre har fået Rektors tilladelse. Tilladelse ansøges ved at sende en eller et brev til Rektor med begrundelse for ønsket om, at eleven kører til og fra skole. Tilladelse kan søges både for en længere periode eller som engangstilladelse. Bilen må ikke benyttes i perioden mellem rejseweekender. Kostelever, som har fået sådan en tilladelse, får udleveret en parkeringstilladelse, som skal anbringes i bilens forrude, mens den står på skolen. Når eleven ankommer til skolen mandag aften efter rejseweekend, skal nøglerne afleveres til sovesalslæreren straks efter ankomst. Bemærk, at tilladelsen kun gælder føreren af bilen. Et eventuelt ønske om at medtage kammerater som passagerer hjem og tilbage til skolen skal godkendes af Rektor Dette betyder, 84

8 85

9 at både forældre til den elev, der har bil på skolen, og forældre til den elev, der ønsker at være passager, skal rette skriftlig henvende til Rektorkontoret og tilkendegive, at de er indforstået med kørslen, inden torsdag før rejseweekend. JAGT OG VÅBEN Det er generelt forbudt at medbringe våben på skolen. Skolen er således meget restriktiv i sin holdning til våben, men jagtinteresserede elever kan få rektors tilladelse til at opbevare deres jagtvåben på skolen i sæsonen for jagt og lerdueskydning. Interesserede elever og forældre bedes henvende sig til Rektorkontoret for nærmere information i god tid, inden jagtvåben ønskes medbragt på skolen. Skolen anmoder i denne forbindelse forældrene om at respektere, at der ikke inviteres eller ønskes fri til private jagtselskaber i skoletiden dette gælder også mellemweekends. OPFØRSEL Det er vigtigt, at man som elev udviser respekt og imødekommenhed og opfører sig venligt, forstående og korrekt over for andre mennesker. Herlufsholm tolererer hverken mobning, psykisk eller fysisk chikane, racistisk og sexistisk sprogbrug eller anden form for nedladende og uacceptabel adfærd. Desuden er det vigtigt, at man inddrager kammerater eller lærere, hvis man føler sig forurettet eller ser, at andre gør det. Elever, der ikke forstår dette, må imødese en konsekvent og kraftig reaktion fra skolens side, hvor resultatet meget vel kan blive hjemsendelse for en periode eller besked om at forlade skolen uden forudgående advarsel. Vi ønsker for Herlufsholms elever, at de skal blive en del af en mangeårig tradition, som gerne skal munde ud i, at de bliver helstøbte voksne. Derfor bør alle forstå, at skolens regler ikke kun gælder for selve skoletiden, men også i fritiden udenfor skolen. At være elev på Herlufsholm er ikke en deltidsbeskæftigelse, og at være Herlovianer er noget, der varer hele livet. Vi har en række traditioner, der er en del af skolens særlige atmosfære og med til at underbygge det gode forhold mellem skolens elever på tværs af årgangene. Området omkring Stark har undertiden givet anledning til misforståelser - især i starten af skoleåret, og her er det nødvendigt at præcisere, at bænken 86

10 ved Stark er forbeholdt 3.g, men fortovet ved Stark er for alle, hvilket skal respekteres af alle. Konflikthåndtering Hvor mennesker er sammen, opstår konflikter. Nogle konflikter kan være grobund for udvikling, mens andre kan påvirke elevernes trivsel negativt. Skolen griber ind, når det skønnes, at de involverede parter ikke selv kan løse uoverensstemmelsen, og når det vurderes, at konflikten har negativ indflydelse på en af parternes situation. Mange uoverensstemmelser i klasserummet, på sovesalen eller andre steder, hvor elever er sammen, bliver løst i situationen eller på ganske kort tid ved hjælp af den voksne, der er til stede. Men hvis man oplever en konflikt, som ikke løses, og at det er svært håndtere den, er det vigtigt, at man henvender sig til sin sovesalslærer, team/mentor eller studievejleder. Den metode, skolen i første omgang anvender, er mæglingen, som dog forudsætter, at begge parter ønsker at løse konflikten. Hvis det ikke lykkes at få alle parter til at deltage i mæglingen, orienteres ledelsen hvis den ikke allerede er involveret. I givet fald kan det blive nødvendigt, at ledelsen afgør, hvordan konflikten håndteres og evt. sanktionerer herudfra. Det er derfor vigtigt, at eleverne støtter skolens bestræbelser på konflikthåndtering ved at benytte de rette kanaler. RYGEPOLITIK Iflg. lov af 18. juni 2012 er der rygeforbud året rundt på skoler, der har et flertal af elever under 18 år herunder kostskoler. Det er ifølge loven ikke tilladt at ryge på skolens område. Kun ansatte, der bor i tjenestebolig på området, er undtaget fra loven her er det tilladt for beboerne og deres gæster at ryge i deres private hjem og evt. have. Som konsekvens af loven gælder nedenstående rygepolitik for skolen: For elever under 18 år, der er indskrevet som kostelever, er det ikke tilladt at ryge og heller ikke at medbringe røgvarer eller opbevare dem på skolen. For dagelever og for kostelever over 18 år er det ikke tilladt at ryge på skolens område. Der er rygeforbud på skolens område i skoletiden kl ; dog 87

11 undtages gymnasiets bollepause kl og mausen kl Også ansatte og gæster på skolen er omfattet af rygeforbuddet. De såkaldte e-cigaretter og andre cigaretimitationer er også omfattet af skolens rygepolitik. Rygeforbuddet på skolens område er totalt og gælder både indendørs og udenfor. Skolens område afgrænses af Susåen fra Præstegården til Hvælvingebroen over Susåen og Herlufsholm Allé fra Præstegården hen til Hvælvingebroen - også Spladsen, skov og marker på den anden side af alléen er omfattet af rygeforbud. Herlufsholm omfatter skole, kirke og gods, herunder park med offentlig adgang langs Susåen, hvilket gør det nødvendigt at afgrænse skolens område i forhold til kirke og gods og samtidig tilgodese skolens ønske om at isolere rygere over 18 år fra øvrige elever og sikre tilsyn. Skolen vil ikke fratage trangsrygere over 18 år muligheden for at ryge, men opfordrer til rygestopkurser m.v. og insisterer på at definere vilkår for rygningen for at fastholde sin politik i forhold til elever under 18 år. Rygere over 18 år skal registreres som rygere ved henvendelse til Rektorkontoret. I den forbindelse oplyses eleven om vilkårene for rygning. Ved fester og andre arrangementer på skolen, informeres gæster og registrerede rygere blandt eleverne, hvis der forekommer ændringer. Konsekvensen af overtrædelse af rygepolitikken vil være kontakt til forældrene, samtaler, hjemsendelse m.v. jf. skolens sanktionspolitik. Skolen tilbyder rygestopkurser for både elever og ansatte ved henvendelse på SUS og sikrer oplysning, som kan hjælpe rygerne med at opgive rygning. Skolen kan ikke acceptere, at rygning hos elever over 18 år har en negativ påvirkning på elever under 18 år og forbeholder sig ret til at justere rygepolitikken i løbet af skoleåret. ALKOHOLPOLITIK Elever på Herlufsholm Skole må ikke købe, opbevare eller indtage alkoholholdige drikke, hverken når de er på skolen eller uden for skolens område. Dette generelle forbud gælder i perioden mellem rejseweekender og under rejse til og fra Herlufsholm, og det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol ved ankomst til skolen. 88

12 Enhver afvigelse herfra kræver skolens udtrykkelige tilladelse. Når der gives tilladelse til at indtage alkoholholdige drikke, sker det altid i forventning om en rimelig og naturlig omgang med disse. 1. Når skolen giver særlig tilladelse til at indtage øl og vin, gælder dette kun elever i gymnasiet/ib og 10. præp. 2. Ved skolens fester og større arrangementer er det kun tilladt at drikke øl eller vin, som skolen udskænker eller sælger. 3. Ved øvrige arrangementer gives der undertiden tilladelse til at indtage øl eller vin; det afhænger af arrangementets karakter og kræver en udtrykkelig aftale med skolen eller den ansvarlige lærer. 4. Dagelever må aldrig medbringe nogen former for alkohol på skolen. 5. Elever i 3.g/IB kan få sovesalslærerens tilladelse til at indtage øl eller vin under besøg på restaurant eller pizzeria i forbindelse med fødselsdag eller biograftur. Hjemkomsttidspunkt aftales med sovesalslæreren dog senest kl. 23:15. Sovesalslæreren kan desuden tillade, at elever i 3.g/IB indtager øl og vin i forbindelse med bytur i mellemweekend. Det er elevens ansvar at træffe individuel aftale med sin sovesalslærer, før han/hun tager i byen. Det er ikke tilladt at indtage alkohol uden forudgående personlig aftale med sovesalslæreren, og en sådan aftale giver ikke lov til at indtage alkohol på elevgårdene. Skolen forbeholder sig ret til at teste for alkohol. 89

13 TYVERI Skolen tager enhver henvendelse om tyveri meget alvorligt. Heldigvis viser en anmeldelse sig dog ofte at være en fejl, som skyldes glemsomhed, ligegyldighed eller misforstået lånepolitik blandt eleverne og det er beklageligt, fordi der så verserer rygter om tyveri. Vær derfor opmærksom på, at der gælder bestemte spilleregler, når mange mennesker færdes sammen, og at hver elev har pligt til at tage visse forholdsregler, så svage sjæle ikke fristes. Dette gælder både i skoletiden og på sovesalene. Skoletiden: 1. Tag din skoletaske med dig i løbet af dagen og efter skoletid lad den ikke stå et tilfældigt sted i længere tid. 2. Alle dagelever kan få deres eget skab ved henvendelse på Rektorkontoret. 3. Dagelever har pligt til at opbevare værdifulde ting i deres aflåste skab; det gælder altid kontanter og kontokort, medmindre du har dem på dig. Sovesalene: 1. Du har pligt til at organisere dine ting og holde orden på hummeret et signal om, at du ikke er ligeglad med dine ejendele! 2. Kontanter, kontokort m.v. skal opbevares i dit aflåste skab. Større beløb skal deponeres hos sovesalslæreren. 3. Skriv navn på dine ejendele og sæt navnemærke i dit tøj. Du kan låne en specialpen af din sovesalslærer. 4. Lån aldrig noget af en kammerat uden at spørge om lov. Hvis du låner noget til en kammerat, skal du altid selv udlevere det og også selv være omhyggelig med at få tingene tilbage. I tilfælde af tyveri af ting, der er genkendelige og kan tilskrives ejermanden, vil sovesalslærer/inspektor forfølge sagen. Hvis eleven har forsømt sin pligt til at opbevare kontanter o.l. forsvarligt, undersøger sovesalslærer/ inspektor omstændighederne, men handler kun, hvis der er spor at gå efter. Ved enhver form for tyveri skal den skadelidte elev udfylde en blanket, der nærmere beskriver omstændighederne omkring tyveriet. Denne blanket fås på Rektorkontoret. En sådan anmeldelse fører sjældent til, at det stjålne leveres tilbage, men har det formål, at skolen har overblik over omfanget af tyveri og muligvis kan afdække et mønster, som kan føre frem til gerningsmanden, hvis en elev senere gribes i tyveri. SANKTIONSPOLITIK Sanktionspolitik Fra skolens side er vi omhyggelige med at informere og forklare baggrunden for værdier og regler i hverdagen på Herlufsholm. Skolehåndbogen sammenfatter vilkårene for at være elev på skolen, og det er vigtigt, at forældre og elever gør sig bekendt med dette grundlag. 90

14 Elever på Herlufsholm har pligt til at sætte sig grundigt ind i Skolehåndbogen og loyalt efterleve de forventninger, som skolen stiller. Hvis en elev ikke lever op til skolens forventninger, vil reaktionen oftest være en forpligtende samtale og bestræbelser på at påvirke og ændre elevens adfærd, før skolen skrider til anvendelse af egentlige sanktioner. Skolen ser med største alvor på enhver sanktion, men en skriftlig advarsel efterfølges ikke nødvendigvis af øjeblikkelig bortvisning, selv om rektor finder det nødvendigt at tale med eleven igen. Det er i enhver sag om sanktioner rektor, der anlægger den overordnede vudering og træffer afgørelsen i den konkrete sag. Nogle sager er komplicerede og involverer flere parter og aspekter, som rektor må inddrage i det samlede billede af den enkelte elev, men det sker altid på det fælles retsgrundlag, der opstilles i Skolehåndbogen. Der følges op på mundtlig og skriftlig advarsel med særlig opmærksomhed i bestræbelserne på at fastholde eleven i en positiv udvikling. Enhver sanktion kan ledsages af restriktioner i elevens hverdag, udelukkelse fra arrangementer på skolen, fratagelse af muligheden for at repræsentere skolen i forskellige sammenhænge eller hjemsendelse i en periode afhængig af omstændighederne omkring overtrædelsen. Elevens forældre inddrages, når det er relevant, og informeres altid pr. brev i tilfælde af mundtlig og skriftlig advarsel. Ved enhver form for sanktion arkiveres sagen i elevens 91

15 Samtale med rektor mundtlig advarsel I tilfælde af konkret overtrædelse eller gentagen ligegyldighed i forhold til skolens regler indkaldes eleven til samtale med rektor. Afhængig af forseelsens art kan samtalen resultere i en mundtlig advarsel. Skriftlig advarsel En skriftlig advarsel gives hvis der tidligere er givet en mundtlig advarsel eller overtrædelsen har en sådan karakter, at skolen må tage forbehold for elevens fortsatte forbliven på Herlufsholm. Bortvisning Hvis en elev gør sig skyldig i yderligere alvorlig forseelse, er det normalt bortvisningsgrund; der behøver ikke være tale om samme forseelse. I tilfælde af særligt grove overtrædelser kan skolen skride til bortvisning uden forudgående advarsel. Det er bortvisningsgrund at indtage, opbevare eller forhandle enhver form for euforiserende stoffer, mens man er elev på Herlufsholm Skole. Overtrædelse af dette forbud medfører øjeblikkelig bortvisning, og skolen forbeholder sig ret til uden varsel at teste, om en elev har indtaget euforiserende stoffer. mappe, og der føres journal over de tilfælde, hvor rektor har måttet gribe til sanktioner. Elevens klasseteam og sovesalslærer har adgang til journalen, der opbevares på Rektorkontoret. I enhver sag om overtrædelse af skolens regler orienteres relevante parter (sovesalslærere, team, mentor m.v.) så hurtigt som muligt om hændelsen. Rektor skønner i hver enkelt sag, om der er behov for at informere skolens elever om en given sag for at modvirke rygtedannelse eller understrege skolens principielle holdninger. Inspektorers advarsler i forbindelse med forsømmelser fra undervisningen kædes normalt ikke sammen med sanktion for andre forseelser, men kan indgå i skolens helhedsvurdering. Klagefrist For beslutninger truffet af skolen efter STX-bekendtgørelsen, hvortil der fra ministeriets side ikke er fastsat en klagefrist, er klagefristen på skolen fastsat til 14 dage efter en given afgørelse er meddelt. 92

16 93

Elev på Herlufsholm. Adfærd og holdning. Hverdagen

Elev på Herlufsholm. Adfærd og holdning. Hverdagen Elev på Herlufsholm Elev på Herlufsholm Skolehåndbogen beskriver alle aspekter af livet som elev på Herlufsholm og kan findes i sin helhed på skolehaandbog.herlufsholm.dk eller via skolens hjemmeside.

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til.

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever,

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Information til nye elever

Information til nye elever Information til nye elever SKOLESTART PÅ HERLUFSHOLM Mandag d. 17. august Denne dag ankommer alle kostelever til Herlufsholm Skole: Hver elevs mødetidspunkt står i programmet for den første dag på skolen,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Fraværspolitik GU-Nuuk

Fraværspolitik GU-Nuuk Fraværspolitik GU-Nuuk Holdningen til fravær på GU Nuuk tager udgangspunkt i, at højt fravær på kort og langt sigt medfører, at Inatsisartutlov af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelses grundmålsætning

Læs mere

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner:

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner: Studie- Ordensregler SAG 15/16 Studieregler Det forventes at alle lærere og elever i gymnasiet bidrager til, at der sikres et frugtbart undervisningsmiljø, hvor alle får det størst mulige udbytte. For

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND Skolens ordensregler Skolen er forpligtet på at fastsætte ordensregler for elever på den pædagogiske assistentuddannelse, jf. bek. 1010 af 22/9/2014, 47. Eleverne informeres om ordensreglerne ved uddannelsens

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen 1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER 2017 2018 TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE-

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere