Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen."

Transkript

1 Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever forstår og respekterer de fælles rammer for livet på skolen. 78

2 Studie- og ordensregler STUDIEREGLER Skolen forventer, at eleverne deltager aktivt i undervisningen og i øvrigt orienterer sig om og overholder de studieregler, der står beskrevet i dette kapitel. Undervisning Der er mødepligt til alle timer, ekskursioner, fællesarrangementer, omlagt undervisning, eksamen og prøver. Lærerne registrerer den enkelte elevs fravær i Lectio hver dag. Fraværsregistreringen er en objektiv registrering af elevens tilstedeværelse. Alt fravær noteres som fravær uanset årsag. Undtaget herfra er dog fravær i forbindelse med udvekslinger, konferencer o.l. Hvis man på forhånd ved, at man skal være væk fra undervisningen, skal man underrette kontoret, som så sender besked videre til de relevante lærere. I gymnasiet/ib er det efterfølgende elevernes pligt at indtaste årsagen til fraværet i Lectio. I gymnasiet/ib kan man få 50 % fravær fra en time efter en konkret vurdering (fx hvis man er kommet for sent gentagne gange) Hvis en elev er udtaget af skolen til en aktivitet, der foregår i undervisningstiden, vil dette fravær ikke få konsekvenser for eleven, jf. afsnittet om sanktioner. Skriftlige opgaver Alle opgaver skal afleveres til tiden. Registreringen af skriftlige opgaver i Lectio foregår samme dag, som opgaverne afleveres (gælder kun gymnasiet/ib). Såfremt en elev, efter aftale, afleverer senere, indskrives den aftalte afleveringsdato i notefeltet i Lectio (kun gymnasiet/ib) Hvis en elev i gymnasiet/ib ikke afleverer en opgave, afleverer læreren elektronisk gul seddel. Her angives det, hvilken opgave, der er tale om. Sedlen sendes til inspektorerne, der angiver en ny afleveringsdato. Den sendes derefter via mail til både eleven, sovesalslæreren og forældre/værge. Opgaven afleveres efterfølgende på den nye afleveringsdato til inspektor på kontoret og læreren Når opgaven er afleveret, registreres den i Lectio som afleveret af kontoret, dog med den bemærkning, at den er afleveret for sent. 79

3 For sen eller manglende aflevering af opgaver kan betyde inddragelse af fritid for kosteleverne til at få lavet opgaverne. For både kost- og dagelever kan det også betyde, at man tages ud af undervisningen og sættes til at lave opgaverne på skolen i undervisningstiden eller efter normal skoletid. Sanktioner for fravær I forbindelse med fravær er det op til skolen at vurdere, om fraværet har en sådan karakter, at der skal skrides til sanktioner. I en sådan vurdering tages højde for sygdom samt deltagelse i arrangementer på/uden for skolen, man evt. er udtaget til af skolen. Bemærk, at skolen kan sige nej til, at en elev deltager i et arrangement med henvisning til deltagelse i for mange andre aktiviteter/forsømmelser. I gymnasiet /IB er der følgende procedure i forbindelse med forsømmelser (jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser): Problemer søges i første omgang løst ved personlig kontakt Hvis der ikke sker en bedring, tildeles en mundtlig advarsel Alle elever med mundtlige advarsler overgår herefter til ledende inspektor, som overvåger fraværet mhp. eventuelt yderligere sanktioner. Alle sanktionsmuligheder vil kunne blive taget i brug. Det drejer sig om: 1. fortabelse af retten til at deltage i sociale begivenheder arrangeret af skolen 2. skriftlig advarsel 3. henvisning til at aflægge prøve i samtlige fag (kun gymnasiet) 4. fratagelse af SU 5. fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen 6. bortvisning Eventuelle advarsler, bemærkninger mv. lægges altid i kopi til sovesalslæreren og/eller sendes til forældrene og vil desuden fremgå af fraværsprotokollen i Lectio (markeret som varsel ). Eksamen og snyd I forbindelse med eksamen og prøver i grundskolen, gymnasiet og i prep- IB er regelgrundlaget Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms og voksenuddannelser. På Herlufsholm Skole gælder reglerne også de interne eksamenslignende prøver, som f.eks. de store projektopgaver i grundskolen, dansk-historieopgaven i 1.g, studieretningsopgaven i 2.g, årsprøver og terminsprøver. Ved IB er regelgrundlaget ved eksamen General regulations: Diploma Programme og Handbook of procedures for the Diploma Programme. På Herlufsholm gælder disse regler også ved de interne mock exams og midterm tests (= terminsprøver) for 2. og 3. IB. Ved konstateret snyd bortvises man 80

4 81

5 fra prøven og kan først aflægge denne ved næste ordinære eksamenstermin. I særligt graverende tilfælde og i gentagelsestilfælde kan man bortvises fra uddannelsen. Se og Skolen råder over et antiplagieringsprogram (URKUND), som lærerne introducerer i forbindelse med undervisningen, og som anvendes til at opdage plagiat. Målet er at opdrage eleverne til god og sober citatteknik. Herlufsholm accepterer ikke snyd med skriftlige opgaver i form af simpel afskrift (elektronisk kopiering), ikke-markerede citater, referat af unavngivne kilder eller brug af oversættelsesprogrammer i fremmedsprogene. Denne regel gælder hele opgaver såvel som dele af opgaver. Hvis en elev i forbindelse med de daglige opgaver gribes i at udgive en andens arbejde for sit eget har det følgende konsekvenser: Første gang man bliver grebet i snyd udsteder skolen en mundtlig advarsel. En kopi af advarslen bliver sendt til forældrene. Eleven bliver kaldt til samtale og bliver bedt om at skrive en ny opgave. En kopi af advarslen bliver lagt i elevens sagsmappe og klassens lærere orienteres. Anden gang man gribes i snyd, udsteder skolen en skriftlig advarsel. En kopi af advarslen bliver sendt til forældrene. Eleven bliver kaldt til samtale og bliver bedt om at skrive en ny opgave. En kopi af advarslen bliver lagt i elevens sagsmappe og klassens lærere orienteres. Ved yderligere gentagelser afgør rektor, hvilken konsekvens handlingen får for eleven j.f. afsnittet om sanktioner på s I yderste konsekvens kan snyd medføre hjemsendelse i en periode eller bortvisning. 82

6 ONLINE AKTIVITETER Sociale websites Eleverne bør anvende sociale websites (f.eks. Facebook, YouTube, Arto m.m.) med stor forsigtighed, idet det oftest er svært at få noget slettet fra disse hjemmesider. Vi henviser i øvrigt til skolens værdier og IT-reglerne. Fotografering Digitalkamera og mobiltelefon giver let adgang til at tage billeder, men vi kender alle eksempler, hvor den, der bliver fotograferet, ikke er klar over det og med god ret føler sig krænket. Derfor skal man respektere sine medmennesker og aldrig tage billeder uden at spørge først. Skolen tillader ikke fotografering i undervisningen, i spisesalene, på sovesalen eller på valen og i det hele taget aldrig i situationer, hvor det kan virke generende for andre. MOBILTELEFONER Eleverne må gerne have mobiltelefon. Mobilen skal dog være usynlig i skoletiden og må ikke benyttes i undervisningen eller ved bordet. Tilladelse til brug af mobiltelefoner i skoletiden skal altid gives fra den enkelte lærer/medarbejder i den konkrete situation. Anvender elever mobiltelefonen på trods af skolens retningslinjer om brugen af IT, vil denne blive inddraget af læreren/medarbejderen, som afleverer den på Rektorkontoret, hvor den efterfølgende først udleveres, når skoledagen er slut. Læs mere om skolens nye retningslinjer for brugen af mobiltelefoner og bærbare computere på hjemmesiden og ForældreIntra. KØREKORT OG KØRSELSTILLADELSER Kørekort Eleverne har mulighed for at tage kørekort, mens de er på Herlufsholm. Det er alene forældrenes beslutning, om deres søn/datter må gå til køreundervisning, men det er vigtigt, at skolens kontor får besked, så snart denne begynder. Køreundervisning nødvendiggør fravær i timer, når alt medregnes (øvetimer på køreteknisk anlæg, motorvejskørsel, glatbanekørsel samt teoretisk og praktisk prøve). Disse timer ligger i undervisningstiden og 83

7 registreres som fravær. Det må derfor nøje afvejes, om kørekortet bør tages uden for skoletid, f.eks. i ferier. Almindelige køretimer må ikke planlægges i undervisningstiden. Ved at benytte skolens tilbud om teoriundervisning vil eleven opnå en vis sikkerhed for, at køretimerne placeres uden for undervisningstiden. Kørselstilladelse Skolen tillader ikke, at kostelever under skolens ansvar kører bil, motorcykel eller knallert. Det er derfor ikke tilladt at leje eller låne disse, hverken på hverdage eller i mellem- og rejseweekender. Eleverne må ikke have bil, motorcykel eller knallert stående på skolen uden udtrykkelig tilladelse og må naturligvis heller ikke opbevare disse i nærheden af skolen. Kostelever må ikke køre med dagelever, og dagelever må ikke tage kostelever med i bilen, heller ikke selvom det kun drejer sig om en kort tur til byen. Enhver form for kørsel med andre elever, gæster eller Gammelherlovianere kræver Rektors tilladelse, og at elevens forældre har kontaktet skolen og givet deres tilladelse. Alle bør forstå, at det ville være helt uansvarligt, hvis skolen tillod elever at køre med elever. Selv den bedste trafikant kan komme galt af sted uden selv at være skyld i ulykken. Kørsel til og fra skolen Dagelever må køre i bil til og fra skole, men bilen må ikke benyttes i skoletiden. Det er kun tilladt for kostelever at køre i bil til og fra Herlufsholm og have bilen stående på skolen, hvis eleven og dennes forældre har fået Rektors tilladelse. Tilladelse ansøges ved at sende en eller et brev til Rektor med begrundelse for ønsket om, at eleven kører til og fra skole. Tilladelse kan søges både for en længere periode eller som engangstilladelse. Bilen må ikke benyttes i perioden mellem rejseweekender. Kostelever, som har fået sådan en tilladelse, får udleveret en parkeringstilladelse, som skal anbringes i bilens forrude, mens den står på skolen. Når eleven ankommer til skolen mandag aften efter rejseweekend, skal nøglerne afleveres til sovesalslæreren straks efter ankomst. Bemærk, at tilladelsen kun gælder føreren af bilen. Et eventuelt ønske om at medtage kammerater som passagerer hjem og tilbage til skolen skal godkendes af Rektor Dette betyder, 84

8 85

9 at både forældre til den elev, der har bil på skolen, og forældre til den elev, der ønsker at være passager, skal rette skriftlig henvende til Rektorkontoret og tilkendegive, at de er indforstået med kørslen, inden torsdag før rejseweekend. JAGT OG VÅBEN Det er generelt forbudt at medbringe våben på skolen. Skolen er således meget restriktiv i sin holdning til våben, men jagtinteresserede elever kan få rektors tilladelse til at opbevare deres jagtvåben på skolen i sæsonen for jagt og lerdueskydning. Interesserede elever og forældre bedes henvende sig til Rektorkontoret for nærmere information i god tid, inden jagtvåben ønskes medbragt på skolen. Skolen anmoder i denne forbindelse forældrene om at respektere, at der ikke inviteres eller ønskes fri til private jagtselskaber i skoletiden dette gælder også mellemweekends. OPFØRSEL Det er vigtigt, at man som elev udviser respekt og imødekommenhed og opfører sig venligt, forstående og korrekt over for andre mennesker. Herlufsholm tolererer hverken mobning, psykisk eller fysisk chikane, racistisk og sexistisk sprogbrug eller anden form for nedladende og uacceptabel adfærd. Desuden er det vigtigt, at man inddrager kammerater eller lærere, hvis man føler sig forurettet eller ser, at andre gør det. Elever, der ikke forstår dette, må imødese en konsekvent og kraftig reaktion fra skolens side, hvor resultatet meget vel kan blive hjemsendelse for en periode eller besked om at forlade skolen uden forudgående advarsel. Vi ønsker for Herlufsholms elever, at de skal blive en del af en mangeårig tradition, som gerne skal munde ud i, at de bliver helstøbte voksne. Derfor bør alle forstå, at skolens regler ikke kun gælder for selve skoletiden, men også i fritiden udenfor skolen. At være elev på Herlufsholm er ikke en deltidsbeskæftigelse, og at være Herlovianer er noget, der varer hele livet. Vi har en række traditioner, der er en del af skolens særlige atmosfære og med til at underbygge det gode forhold mellem skolens elever på tværs af årgangene. Området omkring Stark har undertiden givet anledning til misforståelser - især i starten af skoleåret, og her er det nødvendigt at præcisere, at bænken 86

10 ved Stark er forbeholdt 3.g, men fortovet ved Stark er for alle, hvilket skal respekteres af alle. Konflikthåndtering Hvor mennesker er sammen, opstår konflikter. Nogle konflikter kan være grobund for udvikling, mens andre kan påvirke elevernes trivsel negativt. Skolen griber ind, når det skønnes, at de involverede parter ikke selv kan løse uoverensstemmelsen, og når det vurderes, at konflikten har negativ indflydelse på en af parternes situation. Mange uoverensstemmelser i klasserummet, på sovesalen eller andre steder, hvor elever er sammen, bliver løst i situationen eller på ganske kort tid ved hjælp af den voksne, der er til stede. Men hvis man oplever en konflikt, som ikke løses, og at det er svært håndtere den, er det vigtigt, at man henvender sig til sin sovesalslærer, team/mentor eller studievejleder. Den metode, skolen i første omgang anvender, er mæglingen, som dog forudsætter, at begge parter ønsker at løse konflikten. Hvis det ikke lykkes at få alle parter til at deltage i mæglingen, orienteres ledelsen hvis den ikke allerede er involveret. I givet fald kan det blive nødvendigt, at ledelsen afgør, hvordan konflikten håndteres og evt. sanktionerer herudfra. Det er derfor vigtigt, at eleverne støtter skolens bestræbelser på konflikthåndtering ved at benytte de rette kanaler. RYGEPOLITIK Iflg. lov af 18. juni 2012 er der rygeforbud året rundt på skoler, der har et flertal af elever under 18 år herunder kostskoler. Det er ifølge loven ikke tilladt at ryge på skolens område. Kun ansatte, der bor i tjenestebolig på området, er undtaget fra loven her er det tilladt for beboerne og deres gæster at ryge i deres private hjem og evt. have. Som konsekvens af loven gælder nedenstående rygepolitik for skolen: For elever under 18 år, der er indskrevet som kostelever, er det ikke tilladt at ryge og heller ikke at medbringe røgvarer eller opbevare dem på skolen. For dagelever og for kostelever over 18 år er det ikke tilladt at ryge på skolens område. Der er rygeforbud på skolens område i skoletiden kl ; dog 87

11 undtages gymnasiets bollepause kl og mausen kl Også ansatte og gæster på skolen er omfattet af rygeforbuddet. De såkaldte e-cigaretter og andre cigaretimitationer er også omfattet af skolens rygepolitik. Rygeforbuddet på skolens område er totalt og gælder både indendørs og udenfor. Skolens område afgrænses af Susåen fra Præstegården til Hvælvingebroen over Susåen og Herlufsholm Allé fra Præstegården hen til Hvælvingebroen - også Spladsen, skov og marker på den anden side af alléen er omfattet af rygeforbud. Herlufsholm omfatter skole, kirke og gods, herunder park med offentlig adgang langs Susåen, hvilket gør det nødvendigt at afgrænse skolens område i forhold til kirke og gods og samtidig tilgodese skolens ønske om at isolere rygere over 18 år fra øvrige elever og sikre tilsyn. Skolen vil ikke fratage trangsrygere over 18 år muligheden for at ryge, men opfordrer til rygestopkurser m.v. og insisterer på at definere vilkår for rygningen for at fastholde sin politik i forhold til elever under 18 år. Rygere over 18 år skal registreres som rygere ved henvendelse til Rektorkontoret. I den forbindelse oplyses eleven om vilkårene for rygning. Ved fester og andre arrangementer på skolen, informeres gæster og registrerede rygere blandt eleverne, hvis der forekommer ændringer. Konsekvensen af overtrædelse af rygepolitikken vil være kontakt til forældrene, samtaler, hjemsendelse m.v. jf. skolens sanktionspolitik. Skolen tilbyder rygestopkurser for både elever og ansatte ved henvendelse på SUS og sikrer oplysning, som kan hjælpe rygerne med at opgive rygning. Skolen kan ikke acceptere, at rygning hos elever over 18 år har en negativ påvirkning på elever under 18 år og forbeholder sig ret til at justere rygepolitikken i løbet af skoleåret. ALKOHOLPOLITIK Elever på Herlufsholm Skole må ikke købe, opbevare eller indtage alkoholholdige drikke, hverken når de er på skolen eller uden for skolens område. Dette generelle forbud gælder i perioden mellem rejseweekender og under rejse til og fra Herlufsholm, og det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol ved ankomst til skolen. 88

12 Enhver afvigelse herfra kræver skolens udtrykkelige tilladelse. Når der gives tilladelse til at indtage alkoholholdige drikke, sker det altid i forventning om en rimelig og naturlig omgang med disse. 1. Når skolen giver særlig tilladelse til at indtage øl og vin, gælder dette kun elever i gymnasiet/ib og 10. præp. 2. Ved skolens fester og større arrangementer er det kun tilladt at drikke øl eller vin, som skolen udskænker eller sælger. 3. Ved øvrige arrangementer gives der undertiden tilladelse til at indtage øl eller vin; det afhænger af arrangementets karakter og kræver en udtrykkelig aftale med skolen eller den ansvarlige lærer. 4. Dagelever må aldrig medbringe nogen former for alkohol på skolen. 5. Elever i 3.g/IB kan få sovesalslærerens tilladelse til at indtage øl eller vin under besøg på restaurant eller pizzeria i forbindelse med fødselsdag eller biograftur. Hjemkomsttidspunkt aftales med sovesalslæreren dog senest kl. 23:15. Sovesalslæreren kan desuden tillade, at elever i 3.g/IB indtager øl og vin i forbindelse med bytur i mellemweekend. Det er elevens ansvar at træffe individuel aftale med sin sovesalslærer, før han/hun tager i byen. Det er ikke tilladt at indtage alkohol uden forudgående personlig aftale med sovesalslæreren, og en sådan aftale giver ikke lov til at indtage alkohol på elevgårdene. Skolen forbeholder sig ret til at teste for alkohol. 89

13 TYVERI Skolen tager enhver henvendelse om tyveri meget alvorligt. Heldigvis viser en anmeldelse sig dog ofte at være en fejl, som skyldes glemsomhed, ligegyldighed eller misforstået lånepolitik blandt eleverne og det er beklageligt, fordi der så verserer rygter om tyveri. Vær derfor opmærksom på, at der gælder bestemte spilleregler, når mange mennesker færdes sammen, og at hver elev har pligt til at tage visse forholdsregler, så svage sjæle ikke fristes. Dette gælder både i skoletiden og på sovesalene. Skoletiden: 1. Tag din skoletaske med dig i løbet af dagen og efter skoletid lad den ikke stå et tilfældigt sted i længere tid. 2. Alle dagelever kan få deres eget skab ved henvendelse på Rektorkontoret. 3. Dagelever har pligt til at opbevare værdifulde ting i deres aflåste skab; det gælder altid kontanter og kontokort, medmindre du har dem på dig. Sovesalene: 1. Du har pligt til at organisere dine ting og holde orden på hummeret et signal om, at du ikke er ligeglad med dine ejendele! 2. Kontanter, kontokort m.v. skal opbevares i dit aflåste skab. Større beløb skal deponeres hos sovesalslæreren. 3. Skriv navn på dine ejendele og sæt navnemærke i dit tøj. Du kan låne en specialpen af din sovesalslærer. 4. Lån aldrig noget af en kammerat uden at spørge om lov. Hvis du låner noget til en kammerat, skal du altid selv udlevere det og også selv være omhyggelig med at få tingene tilbage. I tilfælde af tyveri af ting, der er genkendelige og kan tilskrives ejermanden, vil sovesalslærer/inspektor forfølge sagen. Hvis eleven har forsømt sin pligt til at opbevare kontanter o.l. forsvarligt, undersøger sovesalslærer/ inspektor omstændighederne, men handler kun, hvis der er spor at gå efter. Ved enhver form for tyveri skal den skadelidte elev udfylde en blanket, der nærmere beskriver omstændighederne omkring tyveriet. Denne blanket fås på Rektorkontoret. En sådan anmeldelse fører sjældent til, at det stjålne leveres tilbage, men har det formål, at skolen har overblik over omfanget af tyveri og muligvis kan afdække et mønster, som kan føre frem til gerningsmanden, hvis en elev senere gribes i tyveri. SANKTIONSPOLITIK Sanktionspolitik Fra skolens side er vi omhyggelige med at informere og forklare baggrunden for værdier og regler i hverdagen på Herlufsholm. Skolehåndbogen sammenfatter vilkårene for at være elev på skolen, og det er vigtigt, at forældre og elever gør sig bekendt med dette grundlag. 90

14 Elever på Herlufsholm har pligt til at sætte sig grundigt ind i Skolehåndbogen og loyalt efterleve de forventninger, som skolen stiller. Hvis en elev ikke lever op til skolens forventninger, vil reaktionen oftest være en forpligtende samtale og bestræbelser på at påvirke og ændre elevens adfærd, før skolen skrider til anvendelse af egentlige sanktioner. Skolen ser med største alvor på enhver sanktion, men en skriftlig advarsel efterfølges ikke nødvendigvis af øjeblikkelig bortvisning, selv om rektor finder det nødvendigt at tale med eleven igen. Det er i enhver sag om sanktioner rektor, der anlægger den overordnede vudering og træffer afgørelsen i den konkrete sag. Nogle sager er komplicerede og involverer flere parter og aspekter, som rektor må inddrage i det samlede billede af den enkelte elev, men det sker altid på det fælles retsgrundlag, der opstilles i Skolehåndbogen. Der følges op på mundtlig og skriftlig advarsel med særlig opmærksomhed i bestræbelserne på at fastholde eleven i en positiv udvikling. Enhver sanktion kan ledsages af restriktioner i elevens hverdag, udelukkelse fra arrangementer på skolen, fratagelse af muligheden for at repræsentere skolen i forskellige sammenhænge eller hjemsendelse i en periode afhængig af omstændighederne omkring overtrædelsen. Elevens forældre inddrages, når det er relevant, og informeres altid pr. brev i tilfælde af mundtlig og skriftlig advarsel. Ved enhver form for sanktion arkiveres sagen i elevens 91

15 Samtale med rektor mundtlig advarsel I tilfælde af konkret overtrædelse eller gentagen ligegyldighed i forhold til skolens regler indkaldes eleven til samtale med rektor. Afhængig af forseelsens art kan samtalen resultere i en mundtlig advarsel. Skriftlig advarsel En skriftlig advarsel gives hvis der tidligere er givet en mundtlig advarsel eller overtrædelsen har en sådan karakter, at skolen må tage forbehold for elevens fortsatte forbliven på Herlufsholm. Bortvisning Hvis en elev gør sig skyldig i yderligere alvorlig forseelse, er det normalt bortvisningsgrund; der behøver ikke være tale om samme forseelse. I tilfælde af særligt grove overtrædelser kan skolen skride til bortvisning uden forudgående advarsel. Det er bortvisningsgrund at indtage, opbevare eller forhandle enhver form for euforiserende stoffer, mens man er elev på Herlufsholm Skole. Overtrædelse af dette forbud medfører øjeblikkelig bortvisning, og skolen forbeholder sig ret til uden varsel at teste, om en elev har indtaget euforiserende stoffer. mappe, og der føres journal over de tilfælde, hvor rektor har måttet gribe til sanktioner. Elevens klasseteam og sovesalslærer har adgang til journalen, der opbevares på Rektorkontoret. I enhver sag om overtrædelse af skolens regler orienteres relevante parter (sovesalslærere, team, mentor m.v.) så hurtigt som muligt om hændelsen. Rektor skønner i hver enkelt sag, om der er behov for at informere skolens elever om en given sag for at modvirke rygtedannelse eller understrege skolens principielle holdninger. Inspektorers advarsler i forbindelse med forsømmelser fra undervisningen kædes normalt ikke sammen med sanktion for andre forseelser, men kan indgå i skolens helhedsvurdering. Klagefrist For beslutninger truffet af skolen efter STX-bekendtgørelsen, hvortil der fra ministeriets side ikke er fastsat en klagefrist, er klagefristen på skolen fastsat til 14 dage efter en given afgørelse er meddelt. 92

16 93

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til.

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Kostskolen sovesalene Sovesal og val Præfekter Turnus

Kostskolen sovesalene Sovesal og val Præfekter Turnus Kostskolen SOVESALENE På sovesalen (elevgården) skal der være plads til at være sammen med de andre elever, men man skal også kunne trække sig tilbage i fred og ro, når der er behov for det. Derfor må

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

samt informationer om forældresamarbejde.

samt informationer om forældresamarbejde. Skolen prøver så vidt muligt at gøre informationer om hverdagen nemt tilgængelige for forældrene. I dette kapitel kan man derfor finde oplysninger om kommunikationen mellem skole og hjem samt informationer

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk

DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC * * * Juni 2013 www.kglteater.dk Juni 2013 www.kglteater.dk DR. MARGRETHE KOLLEGIETS ABC I det følgende gives en række informationer om praktiske forhold på Dr. Margrethe Kollegiet og om de regler, som eleverne skal efterleve, når de

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere