Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011

2 Siden sidst: Input fra interessentworkshoppen i februar 2010 Dansk Byggeri: Det Digitale Byggeri er en del af processen, hvordan integreres den bedre i ydelsesbeskrivelsen Bygherreforeningen: Muligheden for en IT-baseret modulløsning kunne overvejes UBST ønskede en modig State of the Art ydelsesbeskrivelse, der håndterer det digitale byggeri. Det kan ikke blive for moderne. Kommunale bygherre v/ Greve Kommune: Det kan sagtens blive for moderne. Selve aftalens risici skal indtænkes. Plenum: IT-koordineringen er indeholdt i projektlederens ydelse. Men koblingen til ITkoordinatoren skal også styrkes. FRI/PLR/Danske ARK: Henvise til standarder

3 Ydelsesbeskrivelsen er faktisk beskrivelsen af vores samlede faglige erfaringer Ydelsesbeskrivelsen er en standardiseret skabelon. Den kan også forklares som en bruttoliste i prosa, som altid må tilpasses det konkrete projekt!

4 Dato: /4 Initialer.: SA, NCT Notat vedr. Det Digitale Byggeri og Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning (YB) Arbejdsgruppens notat af , Udsendt til de statslige bygherrer og bygherreforeningen den 1. juni Tidsplan: Digitaliseringen og YB Revisionen af Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning er planlagt med deadline i december Det Digitale Byggeri (DDB) har som bekendt siden 1. januar 2007 stillet en række krav til statsligt byggeri. Danske Ark og FRI gennemførte en lille revision af Ydelsesbeskrivelsen i 2009, hvor IKT-koordinering i kapitel 2.2 blev ajourført og DDB blev adresseret i kapitel 8 som særydelser, men naturligvis automatisk gældende i relevant omfang for opgaver og bygherrer, hvor reglerne tilsiger det. Organisationerne planlagde samtidig en større revision, og arbejdet blev skudt i gang med en interessent-workshop i februar Det Digitale Byggeri forventes at blive udvidet til også at omfatte regioner og kommuner i forbindelse med lovforslaget om ændring af Lov om Statens Byggevirksomhed pr. 1. juli Udfordringen i at beskrive digitaliseringen i YB er, at der af princip skal være metodefrihed. Det skal være muligt at anvende de metoder og værktøjer som den enkelte rådgivningsvirksomhed finder relevant for opgaven og som samtidig lever op til den aktuelle bygherres behov. Desuden bør YB ikke favorisere bestemte værktøjer eller producenter. Vi forventer dog, at digitalisering og BIM projektering hurtigt vil vinde udbredelse i branchen fordi det er økonomisk rigtigt. I denne udvikling skal YB stadig give mulighed for at arbejde med f.eks. analoge metoder, digital 2D projektering eller noget helt tredje, som kunne tænkes at opstå i en fremtidig udvikling. BIM projektering og faserne Som en konsekvens af kravene i DDB har ganske mange danske rådgivningsvirksomheder taget udfordringen med BIM projektering op. Da BIM projektering er en radikalt anderledes arbejdsmetode end digital 2D projektering har der naturligt nok været en øget arbejdsmængde i omlægningen. Det har desværre ført til en myte om, at BIM projektering er uforeneligt med den nuværende fasemodel i YB. Det er uheldigt af flere grunde: Internationalt er der enighed om, at et givent byggeprojekt gennemløber en række faser svarende til dem vi finder i YB. Det er meget vigtigt for det internationale standardiseringsarbejde i bla. buildingsmart at fastholde denne konsensus. Se bilag 1 på side 4. Desuden er det ændrede indhold i faserne nok så meget forårsaget af øgede krav til energioptimering samt behov for optimering af brand- og flugtvejsforhold begge dele forhold, der forholdsvist øger projekteringsomfanget i de tidlige faser og generelt tenderer til at understøtte brugen af BIM projektering.

5 Bilag 1 til Notat vedr. Det Digitale Byggeri og Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning (YB) Sammenligning af fasemodeller fra internationale standardiseringsprojekter, RIBA, ABR89 og Danske ARK/FRI Revision 3, dato CEN/TC 395 (udkast) IDM based on GPP RIBA ABR 89 DANSKE ARK/ FRI YB Initiative Market study Business case Initiation Project initiation Feasibility study Project definition Design Conceptual Design, Preliminary Design Developed Design Technical Design Detailed Engineeering Portfolio Requirements Conception of need Outline Feasibility Substansive Feasibility Outline Conceptual Design Full Conceptual Design Coordinated Design and Procurement Preparation Apprasial: Design Brief Design Concept Design Development Technical Design Preconstruction Production Information Tender Documentation Tender action Og her bibeholder vi det der har vist sig at fungere over hele verdennævne værdibyg? grænseflader? Programfasen Rådgivning før projektering Idéoplæg Byggeprogram Forslagsfasen Projekteringsfasen Fasemodellen er vigtig for det internationale standardiseringsarbejde Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Construction Pre-construction Construction Commissioning Hand Over Regulatory Approval Usage Operation Maintenance End of life Revamping Dismantling Production Information Construction Construction Mobilisation Construction to Practical Completion Operation and maintenance Use Post Practical Completion Disposal Udførelsesfasen Projektopfølgning Byggeledelse Fagtilsyn Brugsfasen Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan Implementering af drifts- og vedligeholdelsesplan Bistand ved ejendomsdrift 4 Foreningen af

6 IDM ID: DK-GOV-Area IDM Header: Arealinformation fra projekt til FM 0 0 DENMARK Document id Title Organisation /Author Date Status DK-GOV-Area Arealinformation fra projekt til FM buildingsmart-dk Udarbejdet efter international standard ISO/DIS Information Delivery Manual (IDM) 0 0 Vejledning for aflevering af digital arealinformation Denne vejledning beskriver formål, procedure og specifikation for aflevering af digitale arealdata via en bygningsinformationsmodel (BIM) I IFC-format. App En central diskussion i arbejdsgruppen har drejet sig om IDM er. Arbejdsgruppen mener at der skal satses på udviklingen af IDMer, men at der er brug for prosabeskrivelser, idet en IDM består af tekniske specifikationer som ikke umiddelbart er let forståelige. Formål 0 0 I forbindelse med arealforvaltning i de statslige styrelser er det af stor værdi at have overblik over alle bygningernes arealer. Arealer er selve formålet med bygningerne og er styrende i en lang række af forvaltningsprocesserne. Arealer danner således grundlag for konkurrencer, husleje, rengøring, energivurdering, indberetninger, benchmarking og lignende. Derfor er det af vital betydning, at arealinformation efter nybygning, renovering og ombygning, hurtigt bliver registeret korrekt i centrale systemer hos driftsherren. Derfor stilles der med denne vejledning konkrete krav om aflevering/udveksling af arealinformation i de relevante processer. Specifikationen vil blive benyttet af de statslige bygherrer i Danmark. Det er udelukkende rum og den rumlige struktur i bygningen, der stilles krav til og som skal afleveres. Læsevejledning Afsnittene Formål, Leveranceoversigt og Procesoversigt er rettede mod projektledere og beslutningstagere. Øvrige afsnit omhander specifikationer for dataleverancen, og er derfor rettede mod teknikere. 0 0 Udarbejdet af buildingsmart Danmark på initiativ af Slots- og Ejendomsstyrelsen I samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen og Forsvarets Bygningsog Etablissementstjeneste Side Author 1 af 9 buildingsmart DK - Jan Karlshøj, Stig Brinch

7 2011 Ydelsesbeskrivelser: "Hvad skal der leveres" Arbejdsgruppen har været i dialog med Bips og Cuneco siden april 2011, og har senest haft et møde den 10. august Der var på mødet en generel konsensus om at opdelingen mellem YB, IKT-specifikation og evt. IDMér er rigtig. Generelle Tekniske Specifikationer: "Hvordan skal det leveres ved digital projektering" 20xx IDM (Information Delivery Manual) Specifikke Tekniske Specifikationer: "Hvormeget skal der helt præcist leveres ved BIM projektering" Diagram over fordelingen af Ydelser og Tekniske Specifikationer 3

8 Det væsentlige er at fastlægge de faglige ydelser først. Hvad skal der til for at planlægge og opføre det ønskede byggeri, og hvordan skal det dokumenteres? Først derefter kan man fastlægge de digitale leverancer mm. i IKT specifikationen. Altså: Hvordan bruger vi BIM projektering bedst muligt i denne konkrete opgave?

9 Foreningen af En anden vigtig diskussion i arbejdsgruppen har drejet sig om dokumentation. Arbejdsgruppen har arbejdet med at skelne mellem ydelser og dokumentation, fordi dokumentationen kan oversættes til dataleverencer. Pt. er både tegninger og målestoksforhold bibeholdt i YB. Og hvorfor skulle vi ikke blive ved med at tale om tegninger og målestokke? Vi har tegnet bygninger i tusindvis af år, det er en tradition der stort set er en international standard, og planer, snit og facader kan fortsat fomidle en bygning i sammenhæng med de nye måder at vise den på, nemlig i modellens isometri og perspektiv. Plan af det schweiziske klosterkompleks St. Gall. ca 819

10 Dokumentation som udtræk af BIM-modellen

11 BEK 1381 Krav nr. 1 vedr. Klassifikaton Krav nr. 2. vedr. Projektweb Krav nr. 3. vedr. Digitale bygningsmodeller Krav nr. 4. vedr. Digitalt udbud Krav nr. 5. vedr. Digital aflevering YB 2011 YB 8.xx KLASSIFIKATION YB 8.11 DIGITAL KOMMUNIKATION samt 8.xx YB 8.14 DIGITAL PROJEKTERING YB 8.14 DIGITALT UDBUD OG TILBUD YB 8.15 DIGITAL AFLEVERING Ydelser fastlægges for hver fase, og det aftales hvilken dokumentation der er nødvendig for at planlægge og opføre det ønskede byggeri. Der er lagt en vej gennem faserne for Digital Projektering. Nu skal det specificeres hvordan man når målet i den konkrete sag. bips F202 F202 F buildingsmart - - F F IDMer på vej for konkrete behov:energi-beregning, Mængder, Kollisionskontrol IDM F IDM_DK_GOV_Area

12 Ydelsen: hvad skal der præsteres PROJEKTDOKUMENTATION Afpasset efter opgavens karakter udarbejdes følgende dokumentation: Arkitekt: - beskrivelse, herunder beskrivelse af den samlede arkitektoniske holdning, motiveret valg af konstruktioner og materialer - situationsplan i mål 1:200/1:500 - planer, snit og facader i mål 1:100/1:200, samt eventuelt detailudsnit i større mål - principielle møbleringsplaner - redegørelse for etageareal og beregning af bebyggelsesprocent... Ved aftalt digital projektering skal omfang af de digitale bygningsmodeller fastlægges i en IKT specifikation, således at koordinerede bygningsmodeller og projektdokumentation kan leveres digitalt DIGITAL PROJEKTERING Ydelsen omfatter udarbejdelse af en eller flere digitale bygningsmodeller (BIM) som grundlag for koordineret projektering, analyse og projektdokumentation. Kun i det omfang, bygningsmodeller danner grundlag for projektdokumentation, skal modeller på klientens opfordring udleveres sammen med projektdokumentationen. Udveksling og aflevering af bygningsmodeller skal fastlægges i IKT specifikation og eventuelle tilhørende IDM er. Udveksling og aflevering koordineres af projekteringslederen og IKT lederen i forhold til byggeriets faser. Specifikation: hvordan skal det præsteres Formater: Aktører: Generelle principper (CAD manual) Modeliondhold Teknikken: hvordan skal det virke teknisk

13 Model indhold Foreningen af

14 Eksempel: Stort campusbyggeri. Statslig bygherre. Totalrådgivning Præ projekt Program Projektering Projektering Udførelse Bygherre org. Bygherrerådgiver Totalrådgiver Underrådgivere Kontrakt bilag Kontrakt bilag Kontrakt bilag Entreprenører Kontrakt bilag Paradigma Program YB Projekt YB Projekt YB Paradigma Paradigma Revision A Revision B Revision C Standard Standard Standard Standard Standard Tekniske spec. Tekniske spec.

15 Eksempel: Alment boligbyggeri. Bolig selskab. Totalrådgivning Præ projekt Program Projektering Projektering Udførelse Bygherrerådgiver Kontrakt bilag Totalrådgiver Kontrakt bilag Underrådgivere Kontrakt bilag Entreprenører Kontrakt bilag Program YB Projekt YB Projekt YB Revision A Revision A Revision C Standard Standard Tekniske spec.

16 Eksempel: Kontorbyggeri. Privat bygherre. Totalentreprise Præ projekt Program Projektering Projektering Udførelse Bygherre org. Bygherrerådgiver Total entreprenør Underrådgivere Kontrakt bilag Kontrakt bilag Kontrakt bilag Program YB Projekt YB Revision A Revision B Standard Standard Tekniske spec.

17 Digital projektering Foreningen af Forord: Ved aftale om digital projektering og digital aflevering bør der udarbejdes IKT specifikation, eventuelt jf. bips publikation F202 og tilhørende projektspecifik beskrivelse. Det er væsentligt, at den relevante dokumentation for rådgiverens ydelser fastlægges som det første i rådgiveraftalen. Derefter er den aftalte dokumentation grundlaget for at fastlægge formål med og omfang af den digitale leverance i IKT specifikationen. 1.1 IDÉOPLÆG Projekt Såfremt der ikke forefindes tegningsmateriale, kan klienten overdrage til rådgiveren at foretage registre-ring, opmåling og optegning og digitalisering af eventu-elle eksisterende friarealer, anlæg og bygninger. 1.2 BYGGEPROGRAM Indhold Byggeprogrammet skal indeholde en redegørelse for klientens eventuelle krav til digital projektering og aflevering af digitale projekt- og driftsdata. Eksempelvis i form af en IKT specifikation. Består byggeriet af mange rumtyper, kan der udar-bejdes rumbeskrivelser i skemaform eller som kravmodel, der opregner rummenes nettoareal, møbleringsbehov, behov for tekniske installationer mv.

18 Digital projektering Foreningen af Klienten Klienten medvirker ved igangsætningen af funkti-onsanalyser, lokalebehov og budgetrammer m.m. Klienten udpeger eventuelle brugerrepræsentanter og definerer disses ansvarsområder. Klienten skal, sammen med rådgiveren, drage omsorg for - at - at eventuelle krav til digital projektering og aflevering af digitale projekt- og driftsdata fastlægges i form af IKT specifikation

19 Digital projektering Foreningen af 2. Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse omfatter 2.1 Projekteringsledelse Herunder 2.2 IKT ledelse ved opgaver, hvor digital projektering er aftalt IKT ledelse varetages som en del af projekteringsledelsen, og IKT lederen referer til projekteringsledel-sen. Hvis én rådgiver varetager den samlede opgave, varetages projekteringsledelsen af denne. 2.2 IKT LEDELSE Ved aftalt digital projektering forestår IKT lederen koordineringen af det digitale samarbejde mellem rådgiverne, projekterende leverandører og entreprenører, klient og eventuelle myndigheder Indhold IKT lederen skal tilse, at der for den aftalte projektdokumentation foreligger IKT specifikationer, der som minimum omhandler følgende hovedområder: - Formål med og omfang af digitale bygningsmodeller for hver fase og hvert fag - Udveksling af digitale data og dokumenter (herunder frekvens, formater, navngivning, metode, klassifikation mv.) - Håndtering af den digitale produktion af bygningsmodeller og tegninger (herunder, layout, formater, datastrukturer, koordinatsystemer, koter, sektionering mv.) - Aflevering af digitale data (herunder formater, datastruktur, navngivning mv.) - Håndtering af datasikkerhed (herunder virusbeskyttelse, password mv.) IKT lederen deltager i projekteringsmøder i nødvendigt omfang med henblik på at varetage IKT samarbejdet, samt foranstalter, leder og refererer øvrige nødvendige møder om IKT samarbejdet på projektet.

20 Digital projektering Foreningen af Tid IKT lederen deltager i udarbejdelse af projekteringstidsplan, herunder fastlæggelse af tidspunkter for udveksling og aflevering af digitale data Kvalitetssikring Ved digital projektering forudsættes, at kollisionskontrol sker ved anvendelse af de udarbejdede digitale bygningsmodeller Klienten Klienten udleverer tilgængeligt digitalt grundlag til - rådgiverne i aftalt format og struktur. Klienten specificerer eventuelle krav til adgangsrettigheder, datasikkerhed mv. 3.1 DISPOSITIONSFORSLAG Projektdokumentation Alt efter opgavens art, f.eks. nybygning, tilbygning, ombygning eller restaurering udarbejdes følgende dokumentation: Arkitekt: xx Ved aftalt digital projektering skal omfang af de digitale bygningsmodeller fastlægges i en IKT specifikation, således at koordinerede bygningsmodeller og projektdokumentation kan leveres digitalt. Klienten sikrer, at øvrige rådgivere og parter tilknyttet projektet forpligtes til IKT samarbejde i relevant omfang.

21 Digital projektering Foreningen af 3.2 PROJEKTFORSLAG Projektdokumentation Afpasset efter opgavens karakter udarbejdes følgende dokumentation: Arkitekt: xx Ved aftalt digital projektering skal omfang af de digitale bygningsmodeller fastlægges i en IKT specifikation, således at koordinerede bygningsmodeller og projektdokumentation kan leveres digitalt.

22 Digital projektering Foreningen af 3.3 FORPROJEKT (MYNDIGHEDSPROJEKT) Kvalitetssikring Projektdokumentation Ved aftalt digital projektering skal omfang af de digitale bygningsmodeller fastlægges i en IKT specifikation, således at koordinerede bygningsmodeller og projektdokumentation kan leveres digitalt. 3.4 HOVEDPROJEKT Projektdokumentation Alt efter opgavens art, f.eks. nybygning, tilbygning, ombygning eller restaurering, udarbejdes følgende dokumentation: Ved aftalt digital projektering skal omfang af de digitale bygningsmodeller fastlægges i en IKT specifikation, således at koordinerede bygningsmodeller og projektdokumentation kan leveres digitalt. Rådgiveren stiller krav til leverandørers og entreprenørers supplerende leverandørprojektering og dokumentationen heraf. Ved digital projektering fastlægges kravene til leverandørprojekteringen i en IKT specifikation. 3.5 PROJEKTOPFØLGNING Projektdokumentation Rådgiveren indsamler ajourført projektmateriale, herunder eventuelle digitale bygningsmodeller, udført af leverandører og entreprenører i overensstemmelse med krav, jf. aftalegrundlaget med de enkelte leverandører og entreprenører. Ved aftalt digital projektering skal omfang af de digitale bygningsmodeller fastlægges i en IKT specifikation, således at koordinerede bygningsmodeller og projektdokumentation kan leveres digitalt.

23 Digital projektering Foreningen af 4.2 FAGTILSYN Indhold Fagtilsynet sikrer, at reviderede tegninger og eventuelle digitale bygningsmodeller mv. udleveres til de udførende. 6.2 PROJEKTERING AF INVENTAR OG UDSTYR Projektdokumentation Ved aftalt digital projektering skal omfang af de digitale bygningsmodeller fastlægges i en IKT spe-cifikation, således at koordinerede bygningsmodel-ler og projektdokumentation kan leveres digitalt. 8.2 REGISTRERING AF EKSISTERENDE FORHOLD Udarbejdelse af en registrering af eksisterende forhold kan omfatte: - undersøgelse, opmåling samt optegning eller digitalisering af eksisterende friarealer, anlæg og bygninger 8.10 DIGITALISERING AF EKSISTERENDE FORHOLD Ydelsen omfatter digitalisering af eksisterende bygninger og anlæg i bygningsmodeller eller tegninger.

24 Digital projektering Foreningen af 8.xx KLASSIFIKATION Klassificering af digital projektinformation ved an-vendelse af en fælles klassifikation som f.eks. DBK, Dansk Bygge Klassifikation, Forvaltnings Klassifikation eller andet klassifikationssystem baseret på ISO eller senere versioner. Ved klassificering skal formål og omfang fastlægges i en IKT specifikation og/eller en IDM DIGITAL KOMMUNIKATION Ydelsen kan omfatte anvendelse af fælles digital kommunikationsplatform til udveksling og deling af projektdokumentation, der er fælles for flere projekt-parter. Eksempler på egnede systemer er projektweb, BIM server, internet websites, tele- eller videokonferencesystemer samt sociale medier. Ydelsen skal fastlægges i en IKT specifikation. 8.xx ETABLERING AF KOMMUNIKATIONS-PLATFORM Ydelsen kan omfatte etablering og drift af fælles digital kommunikationsplatform DIGITAL PROJEKTERING Ydelsen omfatter udarbejdelse af en eller flere digitale bygningsmodeller (BIM) som grundlag for koordineret projektering, analyse og projektdokumentation. Kun i det omfang, bygningsmodeller danner grundlag for projektdokumentation, skal modeller på klientens opfordring udleveres sammen med projektdokumentationen. Udveksling og aflevering af bygningsmodeller skal fastlægges i IKT specifikation og eventuelle tilhørende IDM er. Udveksling og aflevering koordineres af projekteringslederen og IKT lederen i forhold til byggeriets faser SÆRLIGE VISUALISERINGER

25 Digital projektering Foreningen af 8.14 DIGITALT UDBUD OG TILBUD Ydelsen omfatter håndtering af udbuds- og tilbudsfasen digitalt, herunder udarbejdelse af struktureret digitalt udbudsmateriale, valg af og håndtering af udbudsportal samt vurdering af den digitale kvalitet af indkomne digitale tilbud. Ydelsen skal fastlægges i en IKT specifikation. 8.xx SOM UDFØRT Som udført er en ydelse, der skal foretages for at bringe projektmaterialet til det niveau, hvor materialet og det aktuelt udførte projekt er i overensstemmelse med hinanden ud over den opdatering, der er nødven-dig for at kunne opnå myndighedsgodkendelse og ibrugtagningstilladelse inden for rådgiverens ansvarsområde BESKRIVENDE MÆNGDEFORTEGNELSE Ydelsen omfatter udarbejdelse af tilbudslister med mængder. Ved aftalt digital projektering skal mængder udtrækkes fra bygningsmodeller. Endvidere skal der redegøres for anvendte opmålingsmetoder. 8.xx OPMÅLING AF UDFØRT ARBEJDE Ydelsen omfatter opmåling af udført arbejde. Opmålingens omfang og detaljeringsgrad skal aftales mellem parterne DIGITAL AFLEVERING Ydelsen omfatter aflevering af digitalt projektmateriale eller digitalt som udført materiale på baggrund af specifikke krav fra klienten. Ydelsen skal fastlægges i en IKT specifikation og eventuelt relevante IDM er.

26 UDBUDSTIDSPUNKT

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser December 2009 Byggeri og Planlægning Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, PLR og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning Foreningen bips skal hermed fremkomme med høringssvar til de to udkast til IKT-bekendtgørelse og det tilhørende

Læs mere

Digitale leverancer ved aflevering af byggeri

Digitale leverancer ved aflevering af byggeri Digitale leverancer ved aflevering af byggeri Udredningsrapport om bygherrekrav efter IKTbekendtgørelserne for offentligt og alment byggeri SBI 2013:21 Digitale leverancer ved aflevering af byggeri Udredningsrapport

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET Til Universitets- og Bygningsstyrelsen Dokumenttype Evalueringsrapport Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager Titel Projektweb manual Undertitel Udgave En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager 1. udgave Udgivelsesår 2013 Redigering Følgegruppe Forfattere Webportal Bygherregruppe Webportal Projektgruppe

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

DET DIGITALE BYGGERI

DET DIGITALE BYGGERI VIA University College, Aarhus DET DIGITALE BYGGERI HVORDAN SER FREMTIDEN UD? Toke Grud Titelblad SPECIALE TITEL: DET DIGITALE BYGGERI VEJLEDER: JENS OTTO GRABAU (JOG) FORFATTER: TOKE GRUD DATO / UNDERSKRIFT:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Modeller på kollisionskurs

Modeller på kollisionskurs Modeller på kollisionskurs Kollisionskontrol af BIM modeller Forfatter: Thomas Lykkebo Vejleder: Sigurður Ólafsson Afleveret: 26.11.2012 7. semester speciale - Bygningskonstruktøruddannelsen - VIA University

Læs mere

Forankring af Det Digitale Byggeri

Forankring af Det Digitale Byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Forankring af Det Digitale Byggeri Rapport Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD

KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS EJENDOMME KØBENHAVNS EJENDOMMES VEJLEDNING TIL TOTALØKONOMI I UDBUD Københavns Ejendomme, december 2012 Udgave 1. udgave, december 2012 Københavns Ejendomme Københavns Ejendomme

Læs mere

BIM. - Et værktøj til bedre Projektering

BIM. - Et værktøj til bedre Projektering 7. semester afgangsspeciale Afleveret d. 28. november 2011 Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College Campus Horsens BIM - Et værktøj til bedre Projektering Jesper Bredkær-Sørensen Stud. Nr.124365

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves Plug-and-play

Læs mere