FynBus bestyrelse. Dagsorden for ekstraordinært møde. Tirsdag, den 31. maj 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus bestyrelse. Dagsorden for ekstraordinært møde. Tirsdag, den 31. maj 2011 kl. 11.00 12.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense"

Transkript

1 FynBus 26. maj 2011 Bestyrelsesmøde den 31. maj 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for ekstraordinært møde Tirsdag, den 31. maj 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen, Assens Bestyrelsesmedlem Kasper Westh, Odense Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart Bestyrelsesmedlem Kim Johansen, Nordfyn Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen, Svendborg Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj, Nyborg Bestyrelsesmedlem William Jensen, Region Syddanmark Repræsentantskabsmedlem Niels Peter Ellegaard, Faaborg-Midtfyn Repræsentantskabsmedlem Peter Lund, Ærø Repræsentantskabsmedlem Bjarne Møller Petersen, Langeland Direktør Carsten Hyldborg Jensen Drifts & Kvalitetschef Jan Gudmann Hansen Økonomichef Benny H. Hansen Sekretariatsleder Ingrid Dissing Kommunikationsleder Martin Bødker Krogh Planleder Søren Junker Ledelseskonsulent Lars Tidemann Side 1 af 7

2 FynBus 26. maj 2011 Bestyrelsesmøde den 31. maj 2011 DAGSORDEN 1. Meddelelser... 3 Sager til beslutning: Udførelse af siddende patientbefordring for Region Syddanmark Eventuelt... 6 Side 2 af 7

3 FynBus 26. maj 2011 Bestyrelsesmøde den 31. maj Meddelelser 1. Henvendelse fra Finn Dalgård vedr. brug af skolekort. Sager til beslutning: 2. Udførelse af siddende patientbefordring for Region Syddanmark Sagsfremstilling: Bestyrelsen godkendte på mødet den 14. april 2011 oplæg til planlægning og udførelse af siddende patientbefordring. Oplægget var udarbejdet i fællesskab med Sydtrafik, der godkendte oplægget på bestyrelsesmødet den 13. april FynBus og Sydtrafik har i oplæg af 31. marts 2011 præsenteret Region Syddanmark (RSD) for en løsning af opgaven, med planlægning og udførelse af siddende patientbefordring fra 1. maj 2012, baseret på to parallelle udbud og de to trafikselskabers nuværende forskellige systemløsninger (BeKTra i Sydtrafik og FynBus it-system, kaldet SBH-systemet). Sammenlignet med ét udbud og en fælles systemløsning, har modellen nogle ulemper for Region Syddanmark, herunder at kørslen på tværs af Lillebælt ikke ville kunne koordineres fuldt ud, og øget kompleksitet for sygehuspersonalet, der i visse situationer ville være nødt til at forholde sig til to planlægningssystemer. Region Syddanmark har derfor ønsket yderligere analyser af konsekvenserne af den delte model og undersøgelse af om en fælles model, som er regionens foretrukne løsning, trods den korte tidshorisont kan etableres fra 1. maj På baggrund af de supplerende analyser og sonderinger er FynBus, Sydtrafik og Region Syddanmark blevet enige om en fælles model, der indebærer, at FynBus træder ind i BeKTra, således at patientbefordringen kan håndteres efter BeKTra-modellen fra 1. maj Forudsætningen for aftalen er, at Region Syddanmark afholder omkostningerne på ca. 5 mio. kr. til systemudskiftning hos FynBus, og at BeKTra kan garantere en vellykket implementering på Fyn i god tid inden 1. maj Hvis FynBus skulle håndtere siddende patientbefordring med det nuværende SBH-system, ville dette have krævet videreudvikling af SBH-systemet til en værdi af ca. 0,5 mio. kr. Dette beløb vil indgå i den samlede pulje til systemudskiftning, som en udgift FynBus skal påtage sig. Den løbende årlige systemomkostning vil ved overgangen til BeKTra samlet set blive 0,3-0,5 mio. kr. dyrere, end det ville med SBH-systemet. Side 3 af 7

4 FynBus 26. maj 2011 Bestyrelsesmøde den 31. maj 2011 Samlet set forventer FynBus at ovennævnte omkostninger kan rummes indenfor det administrative budget, dog således at kommunerne ikke som hidtil kan forvente tilbagebetaling ved årsafslutning. Til gengæld forventes en reduktion i kørselsomkostningerne ved at kunne kørselskoordinere den nuværende kørsel i SBH-systemet med den siddende patientbefordring. Nedenfor er givet en nærmere beskrivelse af konsekvenserne for FynBus og FynBus samarbejdspartnere ved at indtræde i BeKTra. Beskrivelse af BeKTra BeKTra (Behovsstyret Kollektiv Trafik) er et samarbejde mellem Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik og Movia om planlægning og udførelse af handicapkørsel, telekørsel/flextur, anden kommunal kørsel og siddende patientbefordring. BeKTra løser således de samme opgaver, som FynBus løser gennem SBH-systemet. BeKTra har 3 hovedopgaver: - Drift - Udvikling - Call center BeKTra benytter planlægningsværktøjet Planet, der også benyttes af en række svenske trafikselskaber. BeKTra styres gennem en bestyrelse, sammensat af direktørerne for alle deltagende trafikselskaber. Opgaverne løses som udgangspunkt på fællesskabets vegne, men det er muligt for de enkelte trafikselskaber at få udviklet specialfunktioner mv. for egen regning. BeKTra udfører årligt ca. 3,2 mio. ture i Danmark. Til sammenligning udfører FynBus pt ture årligt, mens der forventes i alt ture årligt indenfor den siddende patientbefordring i hele Region Syddanmark. Konsekvenser af overgang fra SBH til BeKTra FynBus har sammen med BeKTra analyseret forskellige konsekvenser af at lave systemudskiftninger. Økonomisk betyder overgangen til BeKTra en investering for FynBus på i alt 5,5 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i indtrædelsesgebyr, 1,5 mio. kr. i licenser og 2,0 mio. kr. i implementeringsudgifter. Med det forventede fremadrettede kørselsomfang, vil FynBus årlige kontingent til BeKTra være ca. 2,5 mio. kr. Den tilsvarende omkostning i SBH-systemet ville være ca. 2,0 mio. kr. Kunderne I forhold til kunderne vil den væsentligste forskel være, at BeKTra opererer med et større planlægningsvindue. Det betyder, at kunderne vil opleve større forskel på ønsket afhentningstidspunkt og faktisk afhentningstidspunkt. SBH sikrer afhentning inden for -/+ 15 minutter, mens BeKTra sikrer afhentning inden for -15/+45 minutter. Der er endvidere forskel i den tilladte omvejskørsel, idet SBH tillader omvejskørsel på max. 30 minutter ud over kundens direkte køretid. BeKTra tillader en omvejskørsel på op Side 4 af 7

5 FynBus 26. maj 2011 Bestyrelsesmøde den 31. maj 2011 til 100 % af kundens direkte køretid. På ture under 30 minutter vil omvejskørslen i BeKTra således kunne blive mindre end i SBH systemet, mens omvejskørslen i BeKTra vil kunne blive større på ture over 30 minutter og helt op til over en times omvejskørsel. Kommunerne I forhold til kommunerne vil overgangen til BeKTra medføre mindre fleksibilitet i forhold til at lave skræddersyede løsninger. Det bliver i store træk det fælles system, der bestemmer tilbudsmulighederne. Dette vil formentlig have størst betydning i forhold til de (forskellige) former for telekørsel, som kommunerne efterspørger. Derudover er der i BeKTra et andet afregningsprincip end i SBH, idet BeKTra opererer med fordeling af omkostningerne på den konkrete tur, mens SBH tager udgangspunkt i en solidarisk fordeling af omkostningerne. Forskellen i afregningsprincip vil således medføre en anden fordeling af omkostningerne mellem kommunerne. Et særligt problem er tilrettelæggelsen af kørsler til kommunale centre. BeKTra vil kunne løse denne opgave, men der indgår i BeKTra ikke et fælles integreret produkt til løsningen, som det er udviklet i SBH- systemet. Der er et særskilt problem i forhold til Ærø Kommune, hvor der er indgået en 6 årig kontrakt. Der kan ikke uden videre indføres BeKTra på Ærø, idet det i kontrakten med vognmændene er forudsat, at kørslerne fremsendes til vognmanden aftenen inden kørslen. Dette ligger ikke indenfor principperne af BeKTra, hvor kørselsordrerne først sendes direkte til vognene samme dag, som kørslen udføres, og umiddelbart før ordren skal udføres. Vognmændene I forhold til vognmændene er de væsentligste konsekvenser ved at overgå til BeKTra: - De vil i langt mindre grad kende næste dags kørsel om eftermiddagen, dagen før. - Kommunikationen fra systemet vil være direkte til vognene eller direkte ind i de enkelte taxasystemer. Systemet overtager noget af overblikket, og det meste af planlægningen fra vognmændene, der dog via en vognmandsportal og et GPS værktøj kan følge udviklingen på vognene i realtid. - De kan pga. ovenstående ikke længere afvikle private ture ind imellem SBH ture på samme måde som nu, hvor de ikke behøver at anvende en specifik vogn til en tur, kun en specifik vogntype. - Der vil være længere ubrudte vognløb, hvor vognene ikke kommer tilbage til depotet, men i stedet ved hjælp af flydende pauser får sikret, at de kan overholde køre- /hviletidsbestemmelserne. - De skal investere i et sæt udstyr, der kan kommunikere med Planet, og som kan sende GPS signaler til Planet. - De skal lære ny udbudsform (elektronisk tilbudsgivning) og sandsynligvis forholde sig til flere konkurrenter fra andre steder end Fyn, herunder fra de såkaldte E/P vognmænd, der pt. ikke har kontrakt med FynBus. En række af disse konsekvenser vil også i et vist omfang være der, hvis FynBus skulle lave de nødvendige ændringer i SBH systemet for at kunne varetage opgaven med siddende patientbefordring. Side 5 af 7

6 FynBus 26. maj 2011 Bestyrelsesmøde den 31. maj 2011 Medarbejderne i FynBus I forhold til medarbejderne i FynBus vil der skulle ske oplæring i en række nye systemer til bestilling, afregning, visitering og trafikstyring. Ligesom for vognmændene vil alene det, at skulle varetage opgaven med siddende patientbefordring ændre måden at arbejde på. Indtrædelse i BeKTra vil give flere faglige kolleger rundt omkring i landet, som de kan deltage i efter- og videreuddannelse med. Varetagelsen af opgaven med den siddende patientbefordring forventes isoleret set at øge ressourcebehovet med 4-5 medarbejdere. BeKTra har herudover en række funktionaliteter som WEB bestillinger, WEB visitation, alarmovervågning og realtidskommunikation, ligesom BeKTra har gang i en række udviklingstiltag som betaling for flexture via internettet, samarbejde med rejseplanen, opbygning af bestillingsmodul for ambulancetjenesten hos Region Sjælland. Indstilling: Administrationen indstiller, at at oplægget af 24. maj 2011 om planlægning og udførelse af siddende patientbefordring for Region Syddanmark baseret på fælles systemløsning godkendes, at der i konsekvens heraf indgås aftale med BeKTra om indførelse af systemet hos FynBus, at kommunerne orienteres om beslutningen og om de ændrede afregningsprincipper, at handicaporganisationerne orienteres om beslutningen om de ændrede servicemæssige principper og at der arbejdes videre med at finde en løsning på håndteringen af kørslen på Ærø. Vedtagelse: Bilag: Bilag 2.1: Oplæg af 31. marts 2011 som godkendt på bestyrelsens møde 14. april 2011 Bilag 2.2: Oplæg af 24. maj Eventuelt Side 6 af 7

7 FynBus 26. maj 2011 Bestyrelsesmøde den 31. maj 2011 Formand Torben Andersen Næstformand Lasse Krull Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen Bestyrelsesmedlem Kasper Westh Bestyrelsesmedlem Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Kim Johansen Bestyrelsesmedlem Bruno Hansen Bestyrelsesmedlem Peter Jordhøj Bestyrelsesmedlem William Jensen Direktør Carsten Hyldborg Jensen Side 7 af 7

8 31. marts 2011 Bilag 2.1 Oplæg vedrørende planlægning og udførelse af siddende patientbefordring for Region Syddanmark 1

9 Resume og anbefaling 31. marts 2011 Trafikselskaberne tilbyder en løsning på det korte sigt fra maj 2012 og på det lange sigt fra maj 2013/2014. På det korte sigt kan Sydtrafik og FynBus tilbyde en løsning, hvor den siddende patientbefordring pr. 1. maj 2012 udbydes gennem trafikselskaberne. Løsningen er baseret på 2 systemer, dog således at det enkelte sygehus alene vil skulle håndtere ét system. Løsningen vil indebære fuld koordinering af 91 % af kørslen, det vil sige al kørsel internt i Jylland og på Fyn, i hvert af områderne er koordineret med andre kommunale kørselsformer, mens 9 % af turene, der køres over Lillebælt, koordineres i mindst samme omfang som i dag. Trafikselskaberne udbyder løbende kørslen. Første gang for siddende patientbefordring i efteråret På det lange sigt, med en tidshorisont, der rækker frem mod 2013/2014, gennemføres en vurdering af mulighederne for én samlet løsning til Region Syddanmark baseret på ét system, således at også turene over Lillebælt kan indgå i en samlet koordinering. Trafikselskaberne udbyder kørslen i efteråret 2012 el med henblik på ét fælles system. Den samlede besparelse for Region Syddanmark ved at overdrage opgaven med siddende patientbefordring til Sydtrafik og FynBus vurderes i størrelsesordenen mio. kr. årligt i forhold til den nuværende kørsel. Løsningen med ét fælles system vil give Region Syddanmark en marginalt større besparelse end løsningen med 2 systemer. Finansministeriet har i rapport af 15. februar 2011 underbygget, at den siddende patientbefordring kan reduceres med 30 % ved at lade trafikselskaberne udføre kørslen. Efter trafikselskabernes opfattelse giver både den kortsigtede som den langsigtede løsning Region Syddanmark mulighed for, at indrette sin bestillings- og visitationsmodel, som ønsket, uden væsentlige administrative ulemper for Region Syddanmark, specielt fordi der kan sikres løsninger, hvor det enkelte sygehus alene skal håndtere ét system. Sydtrafik og FynBus har således alle forudsætninger for at kunne løfte opgaven med den siddende patientbefordring i Region Syddanmark. En alternativ løsning med at lade Sydtrafik udføre den samlede opgave med siddende patientbefordring for Region Syddanmark vurderes ikke mulig i henhold til lovgivningen. 2

10 31. marts 2011 Baggrund Region Syddanmark besluttede i efteråret 2010 at gennemføre en undersøgelse af mulighederne for at udbyde den siddende patientbefordring i regi af et regionalt trafikselskab. Beslutningen blev taget på grundlag af en sammenlignende undersøgelse af udgifter til og praksis ved udførelse af siddende patientbefordring i de danske regioner. Undersøgelsen, særligt sammenligningen til Region Midtjylland, indikerede, at der kunne være et effektiviseringspotentiale i forhold til den nuværende udbudsform for kørslen (økonomi) og i forhold til praksis vedrørende visitation til kørsel. Den siddende patientbefordring i regionen er i dag udbudt som 4 kontrakter dækkende kørslen i henholdsvis den jyske (3 kontrakter) og den fynske (1 kontrakt) del af regionen. I alle områder har det været vanskeligt at opnå en reel konkurrencesituation, idet antallet af bydere, der kan løfte opgaven, er begrænset. Derudover er den siddende patientbefordring ikke koordineret med andre offentlige kørselsformer. Lov om trafikselskaber ( 5, stk. 3 jfr. Stk. 1) giver trafikselskaberne mulighed for at løse opgaver for ejerne af trafikselskaberne inden for eget geografiske område. Det vil sige at Sydtrafik kan løse opgaver for Region Syddanmark som fx siddende patientbefordring og for kommunerne i Sydtrafiks område. Ligeledes kan FynBus løse tilsvarende opgaver for region Syddanmark og for kommunerne i FynBus område. Trafikselskabernes forslag til løsningsmodeller Kørselsopgaven med siddende patientbefordring En oversigt over kørslerne i hele Region Syddanmark i 2009, med opdeling af kørsler indenfor og mellem sygehusområderne, viser, at det samlede antal kørsler udgør , hvoraf (9 %) krydser Lillebælt. Ifølge Region Syddanmark udføres der (2009) enkeltrejser pr. år, der fordeler sig således: i alt indenfor området % kørsler til OUH Kørsler udenfor RSD Kørsler udenfor område men indenfor RSD udenfor området i alt* % Kørsler der krydser Lillebælt % straks 40%** Sønderjylland % % % Sydvestjylland % % % Trekantsområdet % % % Fyn % % % I alt % % % *) Indeholder også ture til regionerne udenfor Region Syddanmark **) Ifølge erfaringer fra Midttrafik udgør bestillinger og ændringer på kørselsdagen ca. 40 %. 3

11 31. marts 2011 Nuværende kørselsopgaver og systemer i trafikselskaberne Sydtrafik tilbyder, med basis i den lovpligtige handicapkørsel, at udføre andre kørselsopgaver for ejerne (kommunerne og Region Syddanmark). Kørslerne udbydes og koordineres samlet sammen med Midttrafik og via BEKTRA, der er et samarbejde om blandt andet IT, udbud og drift af Flextrafik mellem trafikselskaberne i Jylland og på Sjælland. I 2011, som er det første hele driftsår, forventer Midttrafik/Sydtrafik et samlet kørselsvolumen på ture heraf i Syd- og Sønderjylland. Sydtrafik forventer en omsætning i Flextrafik på 43,8 mio. kr. Fordelt med 32 mio. til handicapkørsel, 11mio kr. til kørselsopgaver for kommunerne og 0,8 mio. kr. til de åbne ordninger Flextur og tilkalderuter. 1indeværende udbud er der aftaler med 148 vognmænd med vogne heraf 54 vognmænd med 527 vogne der har hjemsted i Sydtrafiks område. BEKTRA har med basis i IT-systemet Planet gennem mere end 10 år håndteret koordineret kørsel herunder handicapkørsel, kørsel for kommuner og ikke mindst siddende patientbefordring (Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland). FynBus tilbyder, ligeledes med basis i den lovpligtige handicapkørsel, at udføre andre kørselsopgaver for ejerne (kommunerne og Region Syddanmark). FB udførte ca ture i Kørslerne udbydes og koordineres samlet. FynBus omsætter for ca. 43 mio. kr. på behovsstyret kørsel, fordelt ca. 24 mio. kr. lovpligtig handicapkørsel og ca. 19 mio. kr. anden kørsel for kommunerne, omfattende lægekørsel, centerkørsler (genoptræning, dagcenter- og aktivitetskørsel), diverse -kørsler og elevkørsler. Hertil kommer at FynBus i løbet af 2010/2011 sammen med 6 kommuner og regionen har etableret telekørselsordninger, et område som er i vækst. Kørslen varetages dagligt blandt en samlet pulje på 25 vognmænd og 325 biler. FynBus anvender et velgennemprøvet og fleksibelt administrations- og planlægningssystem (SBH), der er udviklet og løbende udbygges til de forekommende kørselsopgaver, og som siden 2003 har løst de ovennævnte opgaver fuldt tilfredsstillende. SBH indeholder flere faciliteter end der anvendes til håndtering af den nuværende kørsel. Det vil være nødvendigt for Fynbus at aktivere disse faciliteter vedrørende blandt andet ændringer i planlægningsrutinen og kommunikationen til vognene, for at FynBus kan varetage opgaven med den siddende patientbefordring. Faciliteterne findes i systemet, men er p.t. ikke implementeret. SBH-systemet er siden ibrugtagningen i 2003 i flere omgange udviklet/omlagt til varetagelse af nye opgavetyper. FynBus har derfor stor erfaring i at teste og idriftsætte nye faciliteter, herunder tilpasning af nye snitflader. Udvikling og implementering af faciliteter til patienttransport vil derfor kunne ske relativt hurtigt og uden tekniske problemer. BEKTRA og SBH vil kunne understøtte Region Syddanmarks ønsker til visitation og booking, og vil kunne levere en samlet, rationel og koordineret planlægning. Begge systemer leverer fuld datasikkerhed og vil kunne levere detaljeret dokumentation for den udførte kørsel mv. Begge trafikselskaber håndterer kørslen gennem udbud, hvor alle vognmænd, der har indgivet et konditionsmæssigt korrekt tilbud, indgår i kørselstildelingen. Udbudsmodellen i trafikselskaberne betyder at alle tilmeldte vognmænd på daglig basis deltager i konkurrencen om at udføre alle dagens kørselsopgaver, herunder den siddende patientkørsel, og at 4

12 31. marts 2011 planlægningssystemerne altid sikrer den samlet set billigste løsning. Dette er i modsætning til modellen i dag, hvor kørslen alene udføres af 2 sammenslutninger af vognmænd. Puljen med de mange vognmænd og vogne øger samtidig den daglige forsyningssikkerhed for både region og kommuner. For løbende at sikre den bedste/rigtige pris på kørslen afholdes der udbud hvert 1-1½ år. Modeller for trafikselskabernes håndtering af siddende patientbefordring Trafikselskaberne leverer kørselsordningerne og Region Syddanmark foretager visitation af patienterne og fastsætter de serviceparametre, der skal være gældende for kørslen. Visitationen og bestillingen af kørslen til sygehuset kan ske fra ét eller flere bestillingskontor(er) under Region Syddanmark. Bestillingen af returkørslen kan ske fra bestillingskontorerne eller fra de enkelte sygehusafdelinger. Bestillingerne indgår straks efter indtastning i den løbende kørselsoptimering hos trafikselskaberne på baggrund af de serviceparametre til ventetid med videre som Region Syddanmark definerer. Trafikselskaberne har vurderet følgende løsningsmodeller til håndtering af den siddende patientbefordring, der alle kan understøtte Region Syddanmarks modeller for visitation og bestillingskontor: o o o Fælles system (BEKTRA) 2 systemer (BEKTRA og SBH) Sydtrafik på Fyn (BEKTRA) Model 1: Fælles system Etablering af et fælles bestillingssystem vil betyde at de regionale kørselsbestillere vil skulle arbejde i samme IT system og der vil kunne sikres maksimal koordineringsgevinst for Region Syddanmark, på Fyn og i Sydog Sønderjylland og på tværs af Lillebælt. Etableringen af et fælles system vil alene kunne ske ved at FynBus tilslutter sig BEKTRA samarbejdet. Denne model kan ikke praktisk realiseres inden maj 2012, men FynBus vil vurdere mulighederne for at indtræde i BEKTRA-samarbejdet, så snart FynBus kender betingelserne herfor. FynBus forventer dog tidligst at kunne indtræde i samarbejdet i Modellen giver Region Syddanmark frit valg for modeller for bestillingsfunktionen. Model 2: 2 systemer Fra opstarten i maj 2012 kan trafikselskaberne tilbyde en model med to bestillingssystemer hvor BEKTRA håndterer kørsel i Jylland og SBH håndterer kørsel på Fyn. Begge systemer håndterer tillige kørslen på tværs af Lillebælt. Denne løsning vil sikre maksimal koordinering af 91 % af turene, mens turene over Lillebælt vil kunne koordineres med samme effektivitet som i dag. Økonomisk skønnes denne løsning dog kun at være marginalt dårligere end model 1 med et fælles system. Denne model vil tilsvarende kunne give Region Syddanmark frit valg med bestillingsfunktionen, men vil dog have visse begrænsninger i forhold til model 1. 5

13 31. marts 2011 Med ét fælles bestillingskontor for hele regionen, vil bestillingskontoret skulle håndtere to IT systemer, og tage stilling til om en kørsel skal håndteres af BEKTRA eller SBH. Det kan enten være kundens bopælsadresse eller placeringen af behandlingssygehuset der kan afgøre, hvor ordren går hen. Den organisatorisk mest hensigtsmæssige løsning vil formentlig være at lade behandlingssygehusets geografiske placering styre ordrens placering. Ved to eller flere bestillingskontorer, vil det enkelte bestillingskontor kun skulle håndtere ét IT system, idet det på forhånd vil kunne fastlægges om en kørsel skal håndteres af BEKTRA (Syd- og Sønderjylland) eller af SBH (Fyn). Såfremt bestillingerne af hjemkørslen decentraliseres til fx de enkelte sygehusafdelinger, vil løsningen kunne sikre at disse kun skal håndtere det system som deres sygehus er koblet op på. Model 3: Sydtrafik på Fyn Trafikselskaberne har ligeledes vurderet en løsning, hvor Sydtrafik varetager den samlede opgave for Region Syddanmark, herunder også den siddende patientbefordringen på Fyn, hvilket vil sikre en løsning med kun ét bestillingssystem. Denne model vurderes ikke at ligge inden for rammerne af lov om trafikselskaber, jf. responsum fra Karsten Revsbech 1, primært fordi Region Syddanmark ikke er omfattet af kommunalfuldmagten. Bilag 1 viser uddrag af ovennævnte responsum. Økonomi På baggrund af konkrete kørselsdata fra Region Syddanmark for den siddende patientbefordring fra november 2010 har Fynbus og Sydtrafik analyseret transportarbejdet i de to trafikselskabers områder. Afhængig af forudsætningerne om servicetid 2 og ud fra et kørselsniveau som i 2009 vil Region Syddanmark kunne opnå en samlet besparelse på mio. kr. årligt. Tilbyder FynBus og Sydtrafik på sigt ét fælles bestillingssystem, vil RSD kunne opnå yderligere en besparelse ved at også rejserne over Lillebælt kan koordineres fuldt ud og at der er et samlet udbud med mulighed for maksimal konkurrenceudsættelse. Ovennævnte besparelsesmuligheder underbygges af rapport fra Finansministeriet 3, der blandt andet nævner; Trafikselskaberne har bedre vilkår og større fokus på at realisere koordineringspotentialer på tværs af befordringsområder. Dels fordi de varetager et større kørselsvolumen, der giver et større koordineringsgrundlag, dels fordi de anvender dynamiske trafikplanlægningssystemer. Rapporten dokumenterer et besparelsespotentiale på op til 30 % ved at lade trafikselskaberne udføre den siddende patientbefordring. Skemaet viser analyseresultaterne i oversigtform. Bilag 2 giver en mere detaljeret beskrivelse af den økonomiske analyse. 1 Karsten Revsbech, professor.dr.jur. i Offentlig Ret ved Århus Universitet har i responsum af 11. september 2008 for trafikselskaberne svaret på spørgsmålet om et trafikselskab kan overtage opgaver fra et andet trafikselskab 2 Den gennemsnitlige servicetid for siddende patientbefordring i Region Midtjylland er 5,8 minutter 3 Kortlægning og analyse af befordringsordninger, Finansministeriet, 15. februar 2011 (udført af Deloitte) 6

14 31. marts 2011 Analyse af kørsel i november 2010 I alt Ture (befordring af patient fra A til B. En returkørsel er altså 2 ture) Km (transportarbejdet opgjort som direkte rejselængde for en PatientTur, dvs. hvis patienten var kørt solo og direkte mellem A og B) Estimeret kørselsomkostning (1.000 kr.) Estimerede omkostninger med 6 min servicetid (1.000 kr.) Administration * (1.000 kr.) 899 Omkostninger i alt ved 6 min Servicetid (1.000 kr.) Betaling til taxa, SP og Taxa Fyn (1.000 kr.) Samlet besparelse november *) I beløbet Administration er ikke indregnet omkostninger til etablering af opsamlingscentraler på de enkelte sygehuse, idet eventuelle opsamlingscentraler forventes finansieret gennem reduktioner på servicetid ved afhentning/aflevering på sygehuset. Den fortsatte proces Ved overdragelse af opgaven til trafikselskaberne i maj 2012 er der en række aktiviteter, der skal gennemføres inden. Disse aktiviteter er overordnet beskrevet i nedenstående tids- og aktivitetsplan: 2011 Maj-juni Aug-okt Beslutning i Regionsrådet om overdragelse af opgaven til trafikselskaberne Opmåling af alle afleveringssteder på sygehusene med henblik på fastsættelse af servicetider i forbindelse med aflevering og afhentning af patienter Aug-nov FynBus vurderer en indtræden i BEKTRA samarbejdet fra maj 2013 Aug-dec okt-dec 2012 jan-mar feb-apr mar-apr Maj-jun FynBus etablere indtastningsnitflade til SBH på baggrund af ønskerne fra Region Syddanmark. Udbudsproces i trafikselskaberne, herunder endelig fastlæggelse af Region Syddanmarks serviceparametre FynBus foretager endelige systemjusteringer Trafikselskaberne implementerer udbudsresultatet i bestillingssystemerne Trafikselskaberne sikrer oplæring af personale på visitationskontorer og på de enkelte sygehusafdelinger i trafikselskabernes område. Trafikselskaberne sikre bistand ved driftsstart 7

15 31. marts 2011 Af hensyn til især udbudsprocessen er det afgørende at regionsrådet tager endelig stilling til overdragelsen af opgaven med siddende patientbefordring til trafikselskaberne inden sommerferien

16 31. marts 2011 Bilag 1 Uddrag af responsum af 11. september 2008 fra professor, dr. Jur. Karsten Revsbech om retlige problemstillinger i trafikselskaberne 14. Kan et trafikselskab overtage opgaver fra et andet trafikselskab? Jeg har (ved af 3. september 2008 fra FynBus) modtaget følgende supplerende spørgsmål, som har relation til spørgsmål 12 og 13: "Kan et trafikselskab udarbejde og gennemføre udbud for et andet trafikselskab eller eks. varetage personaleadministrationen for et andet trafikselskab? Der tænkes ikke på en situation, hvor der samarbejdes men hvor man overtager opgaven. Gør det nogen forskel, at et trafikselskab udbyder eks. buskørslen efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet?" Efter min opfattelse er det ikke lovligt, at et trafikselskab overtager opgaver som de nævnte fra et andet trafikselskab. En mulighed til overvejelse er de ulovbestemte såkaldte betjeningsoverenskomster, som kommuner traditionelt har indgået, og som indebærer, at en kommune mod en vis betaling udfører opgaver for en anden kommune. Som det fremgår af afsnit 12 ovenfor, er det min opfattelse, at trafikselskaber ikke uden lovhjemmel kan indgå betjeningsoverenskomster. Det gør ingen forskel, at det trafikselskab, som udfører opgaven for et andet trafikselskab, ikke tager betaling herfor, idet det udførende trafikselskab herved anvender midler betalt af brugerne og skatteyderne (i kommunerne) inden for trafikselskabets geografiske område til fordel for et andet trafikselskab, hvilket kun kan ske med lovhjemmel (som ikke foreligger). Yderligere en mulighed, der kan overvejes, er lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber, kap.2. hvor det i 2, stk. 1, l. pkt., er bestemt, at "Kommuner kan udføre sådanne opgaver for andre offentlige myndigheder, som kommunerne kan løse for sig selv." Som det fremgår af den citerede bestemmelse (og lovens titel) giver loven imidlertid kun hjemmel til, at kommuner (og ikke regioner og trafikselskaber med deltagelse af regioner) kan udføre opgaver for andre myndigheder. Der er efter min opfattelse ikke andre relevante muligheder til overvejelse, og min konklusion er således - som allerede nævnt - at et trafikselskab ikke kan overtage opgaver som de i spørgsmålet omtalte. Det ændrer efter min opfattelse ikke svaret, at et trafikselskab udbyder f. eks. buskørslen efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, men for en ordens skyld gør jeg (som også anført i afsnit 10) opmærksom på, at jeg ikke er specialist i EU-ret. 9

17 31. marts 2011 Bilag 2 Resultat af økonomisk analyse Analyse af kørsel i november 2010 Sydjylland Fyn I alt Ture (befordring af patient fra A til B. En returkørsel er altså 2 ture). Km (transportarbejdet opgjort som direkte rejselængde for en PatientTur, dvs. hvis patienten var kørt solo og direkte mellem A og B) Tid (transportarbejdet opgjort som direkte rejsetid for PatientTur i timer) Estimeret kørselsomkostning (1.000 kr.) med 6 min servicetid (1.000 kr.) med 12 min servicetid (1.000 kr.) Administration * (1.000 kr.) Driftsomkostninger i alt ved 6 min Servicetid (1.000 kr.) Betaling til taxa, SP og Taxa Fyn (1.000 kr.) Samlet besparelse i kr. november Samlet besparelse i kr. på årsbasis (ved ren opskalering til 2009 niveau med ture) *) I beløbet Administration er ikke indregnet omkostninger til etablering af opsamlingscentraler på de enkelte sygehuse, idet eventuelle opsamlingscentraler forventes finansieret gennem reduktioner på servicetid ved afhentning/aflevering på sygehuset. Beregningsforudsætninger På baggrund af kørselsdata fra november 2010 fra de nuværende operatører, har Fynbus og Sydtrafik analyseret transportarbejdet i de to trafikselskabers områder. Der er tale om et foreløbigt skøn, hvor trafikselskaberne, pga. forskellige systemløsninger, har haft forskellige muligheder for at analysere data. De løbende administrationsomkostninger til trafikselskabet er tilsvarende anslået ud fra henholdsvis BEKTRA-modellen (baseret på de eksisterende erfaringer med patientbefordring i Midttrafik), og Fynbus erfaringer med administration af andre kørselstyper. Her er også tale om et foreløbigt skøn. En mere præcis business case kan først udarbejdes, når endelig løsningsmodel er på plads. Sydjylland Samtlige ture i datamaterialet er ud fra adresserne koblet til de databaser som Planet benytter til at beregne afstande og tidsforbrug i kørselsplanlægningen. Derved er det muligt at opgøre transportarbejdet i tid, som er den faktor vognmanden faktisk afregnes efter i Flextrafik. Dette er sammenholdt med de realiserede omkostninger pr. direkte rejseminut i Midttrafik, som er 6,83 kr. 10

18 31. marts 2011 I Midttrafik er turene gennemsnitligt på 29,3 km og har taget 42,4 minutter at udføre. I Sydjylland er turene gennemsnitligt på 48,1 km og har taget 47,0 minutter at udføre. Forskellen i tidsforbrug skyldes primært en stor andel bykørsel i Midtrafik (Aarhus), hvor tidsforbruget pr. km er relativt stort. De i alt rejser med/uden servicetid i Midttrafik fordeler sig således for 2010: rejser med servicetid rejser uden tildelt servicetid, heraf rejser bestilt som solorejser Den gennemsnitlige servicetid i Midt er på 5,8 min. pr. tur Fyn: Datamaterialet for Fyn (inklusive ture til Rigshospitalet, Århus, Hammel, Give, Vejle, Haderslev m.fl.) omhandler ture. Samtlige adresser er gennemgået og valideret på grund af manglende postnumre og andet. Turene er dag for dag indlagt i et testsystem og koordineret, idet der er regnet med 60 % planlagte ture og 40 % straks-ture jf. erfaringerne fra Midttrafik. Mellem 3 % og 5 % af turene er indregnet som soloture (tilfældigt udvalgt). Resultatet af analysen viser, at turene i gennemsnit er ca. 23 km (PatientKm). Med vognpriser gældende i indeværende kontraktperiode viser analysen, at kørselsomkostningerne (eksklusive servicetid) er ca. 5,8 kr./patientkm. Ved estimering af omkostningerne til servicetid (henholdsvis 6 og 12 minutter/tur) er anvendt den gennemsnitlige minutpris for servicetid for samtlige vogne i indeværende kontraktperiode. For at vurdere effekten ved en koordinering af patientbefordringen med andre (kommunale) kørsler på Fyn er der for en enkelt dag indlæst og koordineret det samlede volumen af alle kørsler kørselstyper (ca ture). Denne simulering indikerer, at der må forventes et yderligere effektiviseringspotentiale ved en samlet koordinering med øvrig kørsel på Fyn. Uanset ovenstående er det i tabellen valgt at anvende et konservativt estimat på 7 kr./patientkm. Implementering og licenser BEKTRA har lavet et oplæg til overordnet implementeringsplan for henholdsvis Sydjylland og hele Regionen, da det endnu er usikkert hvilken model der vælges. Dels for at allokere egne ressourcer. Dels for at kunne give et omkostningsestimat til Region Syddanmark. Estimatet er i sagens natur baseret på en udrulning efter BEKTRA-modellen. Hvis BEKTRA får besked senest ultimo juni, kan udrulning nås til 1. maj Overordnet forventes Jylland at kræve 1435 timer á 600 kr. (= kr.), mens hele regionen er estimeret til 2461 timer (= kr.). Der ligger et stort arbejde på Fyn bl.a fordi en masse nye bestillingscentraler og vognmænd skal være klar til at kunne kommunikere med Planet osv. Hertil kommer indkøb af licenser á 6 kr. pr. tur. Dette er en engangsomkostning. Hvis årligt kørselsvolumen forøges betales de tilsvarende ekstra licenser. 11

19 24. maj 2011 Bilag 2.2 Planlægning og udførelse af siddende patientbefordring Oplæg baseret på fælles systemløsning (Bektra) 1

20 24. maj 2011 Indledning FynBus og Sydtrafik har i oplæg af 31. marts 2011 præsenteret Region Syddanmark (RSD) for en løsning af opgaven med planlægning og udførelse af siddende patientbefordring fra 1. maj 2012 baseret på to parallelle udbud og de to trafikselskabers nuværende forskellige systemløsninger (henholdsvis Bektra/Planet og SBH). Sammenlignet med ét udbud og en fælles systemløsning, har modellen nogle ulemper for RSD. Bl.a. at kørslen på tværs af Lillebælt ikke ville kunne koordineres fuldt ud, og øget kompleksitet for sygehuspersonalet, der i visse situationer ville være nødt til at forholde sig til to planlægningssystemer. RSD har derfor ønsket yderligere analyser af konsekvenserne af den delte model og undersøgelse af om en fælles model, som er regionens foretrukne løsning, trods den korte tidshorisont alligevel kan etableres fra 1. maj På baggrund af de supplerende analyser og sonderinger er FynBus, Sydtrafik og RSD blevet enige om en fælles model der indebærer at FynBus træder ind i Bektra, således at patientbefordringen kan håndteres efter Bektra-modellen fra 1. maj De fynske kommuner har allerede finansieret udviklingen af det nuværende SBH-system, og har som udgangspunkt ikke et selvstændigt ønske om at foretage et systemskift. Derfor indgår det i aftalen om den fælles model, at RSD som en del af implementeringsomkostningerne, kompenserer FynBus for de ekstra udgifter, som følger af systemudskiftningen på Fyn. De samlede etableringsomkostninger for FynBus er anslået 5,5 mio. kr. fordelt over 2 år. Afsatte midler til udvikling af SBH til håndtering af siddende patientbefordring på anslået 0,5 mio. kr., som falder bort pga. overgangen til Planet, fratrækkes. Dermed skal der i alt kompenseres 5 mio. kr. Kørslen vil blive udbudt i fællesskab af FynBus og Sydtrafik/Midttrafik (som i forvejen har fælles udbud), i efteråret Det fælles udbud indebærer et driftssamarbejde mellem de tre trafikselskaber, som betyder at handicapkørsel, telekørsel, Flextur, kommunale kørselsordninger og siddende patientbefordring i både Region Midt og Region Syddanmark koordineres sammen. Opdateret analyse af kørselsøkonomien og et samlet og mere detaljeret skøn over omkostninger til implementering og løbende administration følger nedenfor. Sammenfattende ligger der en relativt stor investering i de første år. Den vil dog kunne finansieres af den forventede reduktion i kørselsomkostningerne, også selvom der må forventes en gradvis indfasning af besparelsespotentialet som nævnt i kørselsanalysen. Regionens besparelsespotentiale fra 2013/2014 er netto mio. kr. i forhold til i dag. 2

21 24. maj 2011 Opdateret analyse af kørselsøkonomien Analyse af kørsel i november 2010 Sydjylland Fyn I alt Ture (befordring af patient fra A til B. En returkørsel er altså 2 ture). Km (transportarbejdet opgjort som direkte rejselængde for en PatientTur, dvs. hvis patienten var kørt solo og direkte mellem A og B) Tid (transportarbejdet opgjort som direkte rejsetid for PatientTur i timer) Estimeret kørselsomkostning (1.000 kr.) med 6 min servicetid (1.000 kr.) med 12 min servicetid (1.000 kr.) Administration trafikselskab (1.000 kr.) Driftsomkostninger i alt ved 6 min Servicetid (1.000 kr.) Driftsomkostninger i alt ved 12 min Servicetid ( kr.) Betaling til taxa, SP og Taxa Fyn (1.000 kr.) Samlet besparelse med og uden administration i kr. november 2010 ved 6 min servicetid Samlet besparelse med og uden administration i kr. på årsbasis ved brug af besparelsesprocent på kørselsudgifter i 2010 (185 mio. kr.) ved 6 min servicetid Samlet besparelse med og uden administration i kr. november 2010 ved12 min servicetid Samlet besparelse med og uden administration i kr. på årsbasis ved brug af besparelsesprocent på kørselsudgifter i 2010 (185 mio. kr.) ved 12 min servicetid ( 27 %) (31 %) (17 %) (22 %) Baggrund og beregningsforudsætninger for analysen Analysen er baseret på opgørelser fra de nuværende kontrakthavere over alle ture i november måned 2010 med oplysninger om startadresse og slutadresse. Samtlige ture er ud fra adresserne koblet til de databaser som Planet benytter til at beregne tidsforbrug i kørselsplanlægningen. 1 Adm.omk ved ture pr. år (delt med 12) jf. bilag B om administrationsomkostninger 3

22 24. maj 2011 Derved er det muligt at opgøre transportarbejdet i tid, som er den faktor vognmanden faktisk afregnes efter i Flextrafik og dermed give et ret præcist bud på størrelsen af transportarbejdet. Dette er sammenholdt med de realiserede omkostninger pr. direkte rejseminut i Midttrafik, som er 6,83 kr. De geografiske turdata er ligeledes koblet med en afstandsdatabase for at give et supplerende mål for transportarbejdet i km 2. I Midttrafik er turene gennemsnitligt på 29,3 km og har taget 42,4 minutter at udføre. I Sydjylland er turene gennemsnitligt på 44,4 km og har taget 44,6 minutter at udføre. På Fyn er turene gennemsnitligt på 25,2 km og har taget 30,0 minutter at udføre Forskellen i tidsforbrug skyldes primært en stor andel bykørsel i Midttrafik (Aarhus), hvor tidsforbruget pr. km er relativt stort. Tendensen er den samme for Fyn hvor meget kørsel går ind omkring OUH. De i alt rejser med/uden servicetid i Midttrafik fordeler sig således for 2010: rejser med servicetid rejser uden tildelt servicetid, heraf rejser bestilt som solorejser Den gennemsnitlige servicetid i Region Midtjylland er på 5,8 min. pr. tur. Erfaringerne fra de øvrige Bektra-selskaber peger på en entydig sammenhæng mellem kørselsvolumen og kørselsøkonomi. Stort volumen giver bedre udbudsresultat, bl.a. fordi det tiltrækker mange bydere, og kørslen for trafikselskabet er en stor del af omsætningen for mange af dem. Det skærper konkurrencen i markedet. Koordineringsmulighederne er selvsagt også langt større end ved et lille volumen. Den bedre koordinering i form af sam- og kædekørsel er desuden en miljømæssig gevinst idet mængden af tom- og solokørsel minimeres. I Region Midt indgår 90 % af turene således i koordinerede vognløb. Tabellen herunder illustrerer volumen-potentialet i Region Syddanmark sammenlignet med Region Midt. November 2010 Areal (km2) Ture Ture pr km2 Km Km pr km2 Region Syd , Region Midt , Planetzoneopdelingen (som er afregningsgrundlaget i Planet) er ikke er nær så fintmasket på Fyn som i Jylland, idet Bektra-selskabernes kørsel på Fyn pt. begrænser sig til et minimum. Det giver alt andet lige flere km, højere anslået tidsforbrug og dermed også en højere omkostning (5-10 %). Det betyder dog samtidig at der er et yderligere potentiale på Fyn, som kan realiseres ved at køretider mv. tilpasses ifm. erfaringerne fra den daglige drift. 4

23 24. maj 2011 Analyseresultater Analysen viser hvordan kørselsøkonomien ville se ud, hvis patientbefordring i Region Syddanmark var afviklet som i Region Midt og med to niveauer for gennemsnitlig servicetid pr. tur - henholdsvis 6 og 12 minutter (i Midt er det realiserede niveau 5,8 min). Set i lyset af ovenstående, er der ingen saglige grunde til at effektiviseringspotentialet i Syddanmark ikke skulle være på højde med det man har opnået i Region Midt. Det må dog forventes at tage en 2-3 år før man når så vidt. I starten vil der således være en indkøringsperiode hvor både sygehuspersonale, patienter og vognmænd skal lære det nye system at kende ligesom markedet skal finde sit niveau over et par udbud. Kørsel over Lillebælt Som led i arbejdet med at analysere konsekvenserne af en delt løsning mellem Sydtrafik og FynBus (2 systemer) er der ønsket et overblik over omfanget af kørsler på tværs af Lillebælt, hvor koordinering mellem landsdelene ikke vil være mulig. Baseret på kørselsdata for november 2010 ser analysen sådan ud: Analyse af kørsel over Lillebælt Sydjylland Fyn I alt % af det samlede transport arbejde Ture (befordring af patient fra A til B. En % returkørsel er altså 2 ture). Km (transportarbejdet opgjort som direkte rejselængde for en PatientTur, dvs. hvis patienten var kørt solo og direkte mellem A og B) Tid (transportarbejdet opgjort som direkte rejsetid for PatientTur i timer) Estimeret kørselsomkostning (1.000 kr.) med 6 min servicetid (1.000 kr.) % med 12 min servicetid (1.000 kr.)

24 24. maj 2011 Skøn over implementerings- og administrationsomkostninger for hele regionen efter Bektra-modellen Implementering og licenser - engangsudgifter Bektra estimerer at implementering af siddende patientbefordring i hele regionen vil beløbe sig til knap 1,5 mio. kr. Hovedopgaverne er: Gennemgang og redigering af de geografiske grunddata Etablering af sygehusadresser og afdelinger i Planet inkl. opmåling af tidsforbrug Forberedelse af nye vognmænd og centralers adgang til og kommunikation med Planet Hertil kommer indkøb af licenser á 6 kr. pr. tur. Dette er en engangsomkostning. Hvis årligt kørselsvolumen forøges betales de tilsvarende ekstra licenser. Ved et turantal på giver det en betaling på kr. De årsværk der er beskrevet under driftsadministration vil skulle starte tidligere end driftsstart for at kunne være driftsklar til 1. maj Projektledelse fra 1. september Øvrige fra årsskiftet. Anslået udgift: kr. Særlige implementeringsomkostninger i forbindelse med FynBus systemudskiftning: I alt kr. efter fradrag af kr., som er sparede udviklings-/implementeringsmidler til SBH. I alt kr. fordelt over 3 år Driftsadministration løbende udgifter Det endelige oplæg skal afpasses efter forventningen til samlet kørselsvolumen som blandt andet kan blive ændret ved en ændret visitationspraksis. I dette estimat er der dog ikke indregnet eventuelle effekter af ændret visitationspraksis, så omkostningerne er anslået ud fra et niveau på ture pr. år (svarende til volumen i Region Syddanmark i 2009). Estimatet er udarbejdet sammen med Midttrafik og baseret på erfaringerne med patientbefordring i Region Midt. Turafhængig betaling: Til dækning af Bektras fællesomkostninger og for adgang til alle relevante programmer og funktionaliteter betales et beløb pr. tur, som erfaringsmæssigt ligger på 6-8 kr kr. (ved 7 kr. pr. tur) Drift i tidsrummet på hverdage: Der betales for det det antal årsværk som skønnes at være nødvendigt for at klare de forskellige driftsopgaver bl.a.: 6

25 24. maj 2011 Udbud og kontraktadministration Afregning/fakturering Kørselskoordinering og vognstyring Udredning af klager Vedligeholdelse og korrektion af grunddata Uddannelse og support af superbrugere på regionens bestillingskontorer Statistik 10,5 årsværk (9 trafikstyrere, 1 projektleder, 0,5 afregningsmedarbejder) kr. inkl. overhead. Drift i tidsrummet 17-23, weekender og helligdage: Der kan laves aftale med Bektra Call Center alt efter RSDs ønsker til betjening. Ved samme serviceniveau som i Midttrafik skønnes en udgift på kr. De samlede omkostninger til løbende driftsadministration beløber sig således til kr. i 2011-prisniveau, hvilket fra 2014 vil være regionens samlede årlige omkostning til løbende driftsadministration til trafikselskaberne i forbindelse med udførelse af siddende patientbefordring ved uændret kørselsomfang. Sammenfattet i tabelform ser fordelingen af omkostninger for RSD i budgetårene således ud: (1.000 kr.) I alt Bektra forberedelse Nettoudgifter Fynbus systemudskiftning Årsværk hos trafikselskaberne til forberedelse af drift Licenser Implementering i alt Løbende adm.bidrag I alt Driftsstart 1. maj 2012, dvs. kun 8 mdrs. drift 7

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 14. april 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 14. april 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 7. april 2011 Bestyrelsesmøde den 14. april 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 14. april 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Notat. Tværregional sammenligning af organisering og udgifter til den siddende patienttransport

Notat. Tværregional sammenligning af organisering og udgifter til den siddende patienttransport Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 10/9578 Dato: 2. september 2010 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat

Læs mere

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

FynBus bestyrelse. Tillægsdagsorden. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Tillægsdagsorden. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Tillægsdagsorden Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab. Region Midtjylland MOVIA. Midttrafik. Sydtrafik BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK

Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab. Region Midtjylland MOVIA. Midttrafik. Sydtrafik BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab Midttrafik MOVIA Sydtrafik Region Midtjylland Grundtanken At optimere den enkelte rejse, bedst muligt ud fra alle kendte ressourcer, udfra den enkelte kundes behov,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger Notat Valg af udbudsform for visiteret kørsel i Egedal Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om visiteret personbefordring er udløbet, eller udløber i den kommende tid. Forvaltningen har derfor foretaget

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Personbefordring i Allerød Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. februar 2011 kl. 16.00 18.00 Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian

Læs mere

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune Indledning Sideløbende med FynBus bestyrelses beslutning, 12. juni 2014, om at indføre et fælles telekørselskoncept, startede FynBus en proces op i foråret 2014 med

Læs mere

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger.

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger. Bestyrelsesmødet den 26. juni 2014. Bilag 09.3 Sagsnummer Uddybning til samarbejdsaftale om Flextrafik 1. Samarbejdsaftalens opgavefordeling Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder.

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder. Notat Til: Børne- og Undervisningsudvalget Kopi til: Fra: Arbejdsgruppen Supplerende overvejelser om udbudsform for Pilehaveskolens elevbefordring I tilknytning til rapporten om evaluering af elevbefordringen

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat af møde Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Trafikbestillerkonferencen Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. juni 2014 Hovedpunkter Flextrafikudviklingen fra 2007 til 2013 Flextrafik i Movias trafikplan Visiteret kørsel Flexturudbredelse

Læs mere

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. Februar 2014 Hovedpunkter Trafikselskaberne i Danmark Hvad er Movia og Flextrafik De 5 ordninger Movias roller

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. november 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. november 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. november 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens - Fraværende

Læs mere

Movia på KKR Sjælland, 5. februar 2013

Movia på KKR Sjælland, 5. februar 2013 Movia på KKR Sjælland, 5. februar 2013 1. Fakta om styrelsesforhold 2. Trafikplanarbejdet 3. Aktuelle samarbejdsprojekter 4. De kommunale kørselsordninger kommer i vælten Movias repræsentantskab 1 medlem

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetrammen for Administration

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009

Midttrafiks kvalitetsstandard for handicapkørsel 2009 1-47-70-2-07 20. november 2009 MLN Hvem visiterer og hvem visiteres Kommunerne visiterer og Midttrafik indlægger data i IT system. Ankemulighed Der er ikke mulighed for at anke visitators afgørelse, men

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus Bestyrelse Dagsorden Torsdag den 2. november 2017 Kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND

ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 VI SIDDER KLAR VED TELEFONERNE PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER: KORTE REJSER (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00 FASTE REJSER alle hverdage 8.00-16.00

Læs mere

Business case Teleløsninger

Business case Teleløsninger FynBus 23. november 2009 PLAN SJ Indholdsfortegnelse. Business case Teleløsninger 1 Indledning. 2 2 Rutekørsel. 2 3 Principper for telesystemer. 2 3.1 kørsel. 3 3.2 kørsel. 3 4 Sammenligning af udgifter.

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd

Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL. EGION MIDTJYLLANd Gældende fra 1. januar 2014 ANDICAP ØRSEL EGION MIDTJYLLANd Ring til Midttrafik på 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op til 100 km) alle dage 8.00-17.00

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars

Læs mere

BEKTRA nu og i fremtiden TØF 12. oktober 2010

BEKTRA nu og i fremtiden TØF 12. oktober 2010 BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK BEKTRA nu og i fremtiden TØF 12. oktober 2010 Christian Roslev Hvad er BEKTRA Baggrund og historie Disposition Udfordringer - analysegrundlag Analysens konklusioner Hvor er

Læs mere

Økonomisk effekt af udvidet tidsrum for afhentning i handicapkørslen. Notat til Movias bestyrelse

Økonomisk effekt af udvidet tidsrum for afhentning i handicapkørslen. Notat til Movias bestyrelse Økonomisk effekt af udvidet tidsrum for afhentning i handicapkørslen Notat til Movias bestyrelse August 2010 Indhold 1 Resumé...4 2 Baggrund, formål og metode...4 3 Beregning af økonomisk effekt for Slagelse

Læs mere

Flextur i Frederikssund Kommune

Flextur i Frederikssund Kommune Flextur i Frederikssund Kommune Januar til august 2015 Præsentationen giver et indtryk af kørselsomfang, kørselsmønstre og udviklingen i kørslen over tid i Frederikssund Kommune fra januar til og med august

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2124 Jour. nr.: 13.05A00 Ref: Peter Marker Principbeslutning

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 16. august 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 16. august 2012 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 16. august 2012 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 INTRODUKTION 3 FLEXTRAFIK KATALOG VERSION 2.0 INTRODUKTION MIDTTRAFIKS FLEXTRAFIK VARETAGER: - INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL - KOLLEKTIV TRAFIK (FLEXTUR OG

Læs mere

13. marts 2009. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

13. marts 2009. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 13. marts 2009 www.svendborg.dk bu@svendborg.dk Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. den 3-årige ungdomsuddannelse

Læs mere

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering i Randers Kommune - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering. Disposition Proces for kørselskoordinering i Randers Kommune Baggrund for Kørselskontoret - evaluering

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning Notat Vedrørende: Serviceniveauer - udbud af personbefordring 2017 Sagsnavn: Udbud af personbefordring 2017 Sagsnummer: 00.01.00-G01-86-16 Skrevet af: Birgitte Wendelboe Stobberup E-mail: bws@randers.dk

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Rapport. Businesscases for forskellige organiseringsmodeller til effektivisering af befordringsområdet i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Rapport. Businesscases for forskellige organiseringsmodeller til effektivisering af befordringsområdet i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Rapport Businesscases

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Hvad er BeKTra? Drift af hardware og software. Kun opgaver for ejerkredsen. Konsulentopgaver for ejerne Hjælp til den daglige drift

Hvad er BeKTra? Drift af hardware og software. Kun opgaver for ejerkredsen. Konsulentopgaver for ejerne Hjælp til den daglige drift Hvad er BeKTra? Formål: Udvikling og drift af realtidssystemer til Behovstyret Kollektiv Trafik Vidensdeling om Behovstyret Kollektiv Trafik Inhouse firma, der ejes af: Nordjyllands Trafikselskab (NT)

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere