Forside til ansøgning for elbilsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside til ansøgning for elbilsprojekt"

Transkript

1 Forside til ansøgning for elbilsprojekt Projekttitel: El-delebiler i kommuner Kort sammenfattende beskrivelse af projektet (10-15 linjer): I projektet afprøves og analyseres potentialet for el- og delebilkonceptet i kombination i en række kommuner. Formålet er at optimere udnyttelsen af kommunernes bilressource, at øge antallet af kilometer som kommunen kører i elbiler samt at udbrede elbiler via delebilsordninger til borgerne i de involverede kommuner. I projektet undersøges potentialet for el-delebiler i kommuner og delebilkonceptets potentiale for at introducere elbiler i kommunerne i stor skala. Det gøres gennem analyser af de deltagende kommunernes bilpark ift. økonomi og kørselsmønstre samt gennem afprøvning af el-delebilkoncepter i en række af de deltagende kommuner. Projektet sigter mod at etablere beslutningsgrundlag i de enkelte kommuner der kan lede til udskiftning af kommunens biler med elbiler og biler i delebilkonceptet, samt mod formulering af et storskala eldelebilprojekt (+100 biler) i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger til infrastrukturpuljen i

2 2. Projektbeskrivelse 2.1 Projektets type Projektet er type 1 projekt, dog består en stor del af projekt af analyse (type 3 projekt). Der søges derfor om forskellige støtteintensiteter til de forskellige projektellementer 2.2 Projektets indhold, baggrund og formål Baggrund: En af elbilens væsentligste ulemper i forhold til traditionelle biler er bilens begrænsede rækkevide kombineret med en lang opladningstid. Dette til trods for at langt de fleste bilture er kortere end elbilens rækkevidde. Problemerne viser sig i særligt grad på privatmarkedet, men også i virksomheder og offentlige organisationer med en traditionel flådestruktur, hvor biler er tilknyttet specifikke afdelinger og enheder, er problemet udtalt. Delebilkonceptet tilbyder en organisatorisk løsning på denne udfordring. I en delebilflåde (hvor alle brugere har lige adgang til alle biler) med såvel elbiler og traditionelle biler kan en bruger vælge elbilen hvis turen er kortere end elbilens rækkevidde og en traditionel bil hvis turen er længere. Det giver mulighed for en høj andel af elbiler i en flåde uden at det går ud over brugernes mobilitet. Implementering af delebilkonceptet på eksisterende bilflåder rummer herudover et stort effektiviseringspotentiale i og med at udnyttelsen af bilerne, bilernes belægningsprocent, kan optimeres markant. I et større projekt der pt. er under gennemførelse hos en større offentlig virksomhed med Black Swan Group (projektpartner) som ledende rådgiver forventes det på baggrund af de første resultater at bilflåden kan reduceres med 35 % ved implementering af delebilkonceptet. Et af dette projekts mål er at synliggøre dette besparelsespotentiale i kommunernes bilflåder og herved anvise en finansieringskilde til implementering af elbiler. I Danmark er der endnu ikke gennemført forsøg med el-delebilkoncepter i kommuner. Formål Projektets formål er, gennem pilotprojekter og analyser af de deltagende kommuners bilflåder, at demonstrere storskalapotentiale for implementering af el-delebilkoncepter. Konkret sigter projektet mod at skabe beslutningsgrundlag for et stor skala el-delebilprojekt (+100 biler) i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger til infrastrukturpuljen i En væsentlig del af projektet er således at sikre tilslutning til storskala implementering af elbiler i delebilkoncepter internt i de deltagende kommuner samt i ikkeprojektdeltagende kommuner, som i projektperioden informeres om projektresultaterne. I bredere forstand er det projektets formål at optimere udnyttelsen af kommunernes bilressource og derved kommunernes udgifter til biler, at øge antallet af kilometer som kommunen kører i elbiler samt at udbrede elbiler til borgerne i de i projektet involverede kommuner. Det er desuden et formål med projektet at udbrede kendskabet til elbiler. Elbiler i åbne flåder vil kunne tilgås af kommunernes medarbejdere, virksomheder og borgerne som oprettes som delebilmedlemmer i de 2

3 områder hvor bilerne placeres. Erfaringerne med elbiler i Delebilfonden LetsGos flåde viser at hver elbil i gennemsnit har haft knap 100 unikke brugere. Etablering af el-delebiler i åbne flåder har således potentiale til hurtigt at udbrede kendskabet til elbiler. Projektindhold Analyser af el-delebilpotentialet (type 3 projekt): I projektet gennemføres analyser af el-delebilpotentialet i de følgende kommuner: Thisted, Ringkøbing- Skjern, Skive, Syd-Djurs, Samsø?, Hedensted, Køge, Stevns, Høje Tåstrup, Vejle?, Sønderborg? Holbæk? Analysen har fokus på de økonomiske konsekvenser ved at implementere delebilkonceptet og elbiler i kommunernes bilflåde. Da en af de største hindringer for en optimal udnyttelse af bilerne og delebilprincippet vurderes at være organisatoriske forhold med bl.a. siloopdelte enheder i kommunerne, vil en stor del af analysen være fokuseret på flådestrukturen og de organisatoriske forhold i kommunerne. I analysen af disse og i arbejdet med at udvikle brugbare løsningsmodeller inddrages nøglepersoner i kommunerne. Analysen gennemføres efter en firefaset model. 1. fase består af dokumentation og analyse af den nuværende flådesituation i kommunen. I forbindelse med gennemførelse af fase 1 foretages en vurdering af hvilke biler der har størst potentiale i et el-delebilkoncept og der gennemføres på disse biler efterfølgende en grundigere analyse af flådeøkonomi og kørselsmønstre med henblik på at vurdere potentialet for implementering af el-delebiler. Til vurdering af optimeringsmuligheder og potentialet for eldelebilbiler leverer kommunerne i 1. fase som minimum de informationer der er markeret med kryds nedenfor. Hvis ikke disse informationer er indhentet i 1. fase indhentes de i forbindelse med de følgende analysefaser. I bilerne (op til 50 per kommune) installeres GPS tracker i en måned med henblik at indhente information om kørselsmønstre. Herudover analyseres på baggrund af regnskabsinformation økonomien på flåden for at kunne vurdere den samlede flådeøkonomi før og efter optimering efter implementering af delebilprincippet. Flådedata Afdeling - Niveau I Kunde/Bru Kunde/Bru Bruger Regnr Fabrikat Årgang Km/år Nypris Type/- Leaset ger - Niveau II ger - Niveau III adresse Anvendelse X X X ja/nej Definer anvendelse eller type, Personvogn Mikro Personvogn Personvogn sto r Varevogn u kg 3

4 Bus - til lille kørekort Bus - til stort kørekort Lastbil etc I fase 2. udvikles, med udgangspunkt i resultaterne fra fase 1. og med inddragelse af nøglepersoner og gennemførelse af workshops, et forslag til ideel flådestruktur, hvor der udover økonomiske forhold tages højde for logistiske, driftsmæssige og kompetencemæssige forhold. I fase 3. vælges den fremtidige flådestruktur. Igen inddrages nøglepersoner i workshop og der udarbejdes businesscase for implementering af el-delebiler i større skala som kan tilgå besluttende organer. I fase 4 udvikles og godkendes en implementeringsplan, herunder ansøgning til Energistyrelsens infrastrukturpulje, efteråret Indeholdt i analysen indgår en vurdering af hvor stor en del af kommunens kørsel der med fordel kan lægges på delebiler udbudt af en delebiloperatør, hvor andre virksomheder og borgere også har adgang til bilerne. Fordelen ved at dele bil med borgerne og lokale virksomheder er udnyttelsen af bilerne optimeres yderlig samt at borgerne modtager et udvidet mobilitetstilbud. Herudover får en udvidet gruppe af personer erfaring med elbiler. Kommuner leverer kørsels- og økonomidata og stiller med nøglepersoner til analysen. Analysen gennemføres af Black Swan Group. 4

5 Afprøvning af el-delebilkonceptet (type 1 projekt) I kommunerne Thisted, Skive, Hedensted, Samsø, Stevs og Køge suppleres ovenstående analyse med demonstration og test af el-delebiler i forskelige delebilkoncepter, hvor kommunen deler bil med borgere og lokale virksomheder: Formålet er at skabe praktisk viden og erfaring med el-delebilkonceptet i kommunalt regi. I Thisted kommune implementeres 4 elbiler, Peugeot ion, i et åbent delebilkoncept hvor kommunens medarbejdere samt virksomheder og borgere i kommunen har adgang til bilerne. Bilerne placeres blandt andet i kommunens stationsbyer. I Skive kommune implementeres 4 el-delebiler, Renault Zoe, i et tilsvarende åbent delebilkoncept. Kommunen ønsker bl.a. at bruge bilerne til at erstatte medarbejders brug af egen bil og derved reducere kommunens udgifter til kørselsgodtgørelse. Bilerne placeres som følge af dette i mindre byer hvor kommunen erfaringsmæssigt har store udgifter til kørselsgodtgørelse. I Hedensted kommune implementeres to el-delebiler, Renault Zoe. Bilerne vil fungere i kommunens allerede etablerede åbne delebilkoncept med i alt 14 biler. Kommunen forventer herudover (uafhængigt af projektet) at implementere delebilkonceptet på 4 interne biler. Stevns kommunen deltager med en el-delebil i åbent koncept. Bilen placeres ved rådhuset tæt på stationen, hvor den kan bruges af kommunens medarbejdere og private. Køge kommune deltager med en el-delebil i åbent koncept. Bilen placeres ved rådhuset. Samsø? Delebilfonden LetsGo leverer el-delebilerne til de afprøvning af delebilkonceptet i de respektive kommune og administrere delebilordningerne. Der overvejes i løbet af projekts at gennemføre test med brug af delebilprincippet i en eller flere af de involverede kommuners interne flåde herunder på elbiler. I så fald vil Delebilfonden LetsGo systemer blive benyttet. Erfaringerne fra afprøvningen vil indgå i projektets potentialeanalyser samt indgå i oplæg til beslutningsgrundlag og implementeringsplan. Ansøgning om storskalaprojekt til Energistyrelsens infrastrukturpulje 2014 Projektets aktiviteter forventes forsat efter projektudløb og der stiles mod at en række af projektets partnere, og flere partnere som rekrutteres i projektperioden, indgiver en storskalaansøgning til Energistyrelsens infrastrukturpulje i efteråret Målet er at minimum 20 kommuner deltager i en sådan ansøgning med tilsammen +100 biler. Samling af partnerskab til og udarbejdelse af ansøgning til infrastrukturpuljen vi indgå som en del af projektets afslutning. 2.6 Projektets tids og aktivitetsplan December 2013: Tilsagn/afslag på ansøgning. 5

6 Januar og februar 2014: Projektopstart, indgåelse af leasingaftaler og opsætning af ladestandere. Februar 2014 august 2014: Analyse af bilpark og potentialevurdering ift. implementering af eldelebilkoncepter. Test af el-delebiler. Formidling til borgere. Formidling til ikke deltagende kommuner. August september 2014: Projektafrapportering og udarbejdelse af ansøgning til infrastrukturpulje. El-delebiler i projektet kører videre efter projekts afslutning på to-tre årige aftaler. 3. Projektorganisering 3.1 Beskrivelse af projektets organisering, ansvarsfordeling og ledelse Projektejer og -leder: Delebilfonden LetsGo Partnere i projektet: Ringkøbing-Skjern kommune Thisted kommune Skive kommune Syd-Djurs kommune Samsø kommune Hedensted kommune Køge kommune, Høje Taastrup kommune Stevns kommune Sønderborg kommune Holbæk kommune Københavns kommune Black Swan Group Energitjenesten Projektorganisering Delebilfonden har som projektejer og -leder det overordnede ansvar for projektet. Delebilfonden står for projektadministration. 6

7 Black Swan Group har ansvar for gennemførelse af analyse og vurdering af el-delebilpotentialet i kommunerne, samt for udarbejdelse af businesscase og implementeringsplan. De deltagende kommuner leverer data og nøglemedarbejdere til analysen. Delebilfonden driver de el-delebiler der etableres kommunerne. Delebilfonden leverer evt. delebilsystemer til afprøvning af delebilkonceptet på intern flåde i enkelte af kommunerne. Der etableres en følgegruppe af kommuner der er interesse for projektet og dets resultater men af forskelige årsager ikke kunnet deltage i hverken projektets analysefase eller test og afprøvning af eldelebiler. I praksis betyder det at disse kommuner deltager på de to fællesmøder hvor de øvrige projektpartnere også deltager, samt på projektets afsluttende seminar. Følgegruppens medlemmer er: Københavns kommune, Høje Taastrup, Guldborgsund? Holbæk? 3.2 Fuldmagt fra de øvrige deltagere i projektet Fuldmagter fra følgende deltagere er vedlagt i bilag: Ringkøbing-Skjern kommune, Thisted kommune, Skive kommune, Syd-Djurs kommune, Samsø kommune, Hedensted kommune, Køge kommune, Høje Taastrup kommune, Stevns kommune, Sønderborg kommune, Holbæk kommune, Københavns kommune, Black Swan Group, Energitjenesten. 4. Rekruttering og Formidling 4.1Rekruttering af private el-delebilmedlemmer I tæt samarbejde med kommunerne bidrager Energitjenesten til lokal udbredelse af viden om el- og delebiler til borgerne i de kommuner hvor der implementeres el-delebiler. En del af opgaven bliver at indsamle erfaringer om hvilke kommunikationskanaler der virker for at borgere vælger at køre delebil. Her tages udgangspunkt i de erfaringer, som de eksisterende delebiloperatører allerede har indhøstet. Følgende værktøjer vil blive brugt i arbejdet med at rekrutere el-delebilmedlemmer.informationsmøder med deltagelse af aktive delebils- og elbils brugere, prøv en elbil arrangementer, pressearbejde, udbredelse af informationsmaterialer via lokale aktører som kommunens borgerservice, banker, kulturinstitutioner m.m., information om lokale projekter på relevante hjemmesider, facebookgrupper m.m. Om muligt etableres der lokale borgergrupper til støtte og fremme af delebil tanken. Der gennemføres en enkel evaluering i form af registrering af antal deltagende samt besparelse af spørgeskema under eller efter aktiviteterne. Herved etableres grundlag for at vurdere effekten af de forskellige elementer i rekrutteringsindsatsen Udbredelse til kommunale medarbejdere Kommunens medarbejdere lægger en væsentlig del af kørslen i delebilerne, og danner her igennem fundamentet for at kunne tilbyde delebiler til private. For at sikre, at medarbejderne bruger delebilerne gennemføres en introduktionsindsats overfor medarbejderne. Indsatsen består af bred information gennem kommunens interne medier omkring idé og brug af delebilerne. Ligeledes holdes lokalt i afdelingerne oplæringsmøder, hvor elbilerne præsenteres og bookingsystemet gennemgås, så der ikke bliver en barriere for at booke bilerne. 7

8 4.2 Udbredelse til andre kommuner Energitjenesten udbreder viden til kommuner der ikke deltager i projektet. - Udarbejdelse af præsentationsmaterialer om økonomiske og administrative potentialer ved samtidig udnyttelse af delebilkonceptet og implementering af elbiler i kommuners interne flåde samt ved deling af biler med borgere. - Direkte kontakt til kommuner, der vurderes kunne have interesse i projektet. Der afholdes bilaterale møder med interesserede kommuner. Præsentation og videreformidling af projektresultater. - Præsentation af resultater på KL s netværksdage og relevante konferencer m.m. - Pressearbejde via eksisterende nyhedsbreve og fagblade til kommunerne samt landsdækkende presse. - Afholdelse af afsluttende projektkonference. 4.3 Kommunikationsplan for projektet I. Januar: Opstartsmøde for alle deltagende parter a. Presse om projektopstart. II. Marts til juni: Lokale kampagner for medlemshvervning a. Lokal presse aktiveres b. En række lokale aktiviteter afholdes. Skal præciser! c. Bred information internt i kommunerne, så medarbejderne kender elbilerne og delebilsystemet. d. Informations- og uddannelsesmøder for kommunale medarbejdere. III. Midtvejsmøde med deltagelse af alle parter. Erfaringsudveksling og eventuel korrigering af projektelementer. IV. Maj september: Bilateriale møder med interesserede kommuner. a. Resultater af analyse formidles i fagblade og faglige fora. V. September: Afslutningsmøde med erfaringsopsamling. Nye interesserede kommuner deltager. VI. Oktober: Afslutningskonference hvor projektets resultater formidles bl.a. til kommuner der ikke har deltaget i projektet. a. Presse om projektresultater og interesse hos kommuner og borgere. VII. November: Afslutningsrapport for projektet 8

9 5. Statsstøtte og økonomi Budget: Eldelebiler i kommuner Kr/time Antal Timer Kr/enhed I alt, kr Tilskud Medfinans. Projektforberelse og opstart Analyser Black Swan (210 timer per kommune) Kommuner (110 timer per kommune) Elbilskonsulent GPS tracker Rejseudgifter (2 workshops per kommune) Test og demonostration af el-delebiler Tilskud til meromkostninger elbiler El-delebiler (udgifter 1. år af 36 mdr aftale) Kommunale (80 timer per kommune med eldelebiler) Formidling og kommunikation Energitjenesten Kommuner (80 timer per kommune m eldelebiler) Delebilfonden Materialer (20000kr/kommune m eldelebiler) Rejseudgifter Afslutningskonference Projektafrapportering Projektadm, møder og ledelse Projektleder, Delebilfonden Kommuner (50 timer per kommune) Rejseomk Projektrevision I alt Alle beløb ex moms 43% 57% 5.4 Medfinansiering Kommunerne bidrager med medfinansiering i form af timer, samt for de der har biler med i projektet med udgifterne til disse. 9

10 Kommunernes timer er beregnet med udgangspunkt i følgende: Projektdeltagelse og projektmøder: 50 timer Indhentning af data til analyse af bilflåde: 110 timer Implementering af elbiler og delebilkonceptet: 80 timer. Formidling af el-delebilkonceptet til borgere og lokale foreninger og organisationer: 80 timer. Kommuner der kun deltager i projektetsanalysefase lægger således 160 timer i projektet. Kommuner der også vælger at deltage med biler i projektet lægger således 320 timer i projektet. Timeprisen er sat til 400 kr/time. I ovenstående budget er der taget udgangspunkt i at fire kommuner deltager med biler, fire uden. Indsættelse af el-delebiler og budget for dette afklares inden projektet indsendes mellem den enkelte kommune og Delebilfonden LetsGo. 6. Evt. andre oplysninger 7. Bilag 1. CV for projektlederen CV for Bjarke Fonnesbech vedlægges Appendix Fordele for kommunerne: Optimere kommunernes transport gennem effektiviseret udnyttelse af bilflåde og deraf reduktion i antal biler, udgifter til kørselsgodtgørelse, taxi mv. Reducere kommunens CO2 udslip fra transport gennem effektiviseringerne og implementering af elbiler. Reduktion af kommunens udgifter til kørsel gennem brug af delebiler, som også private og virksomheder har adgang til. Give kommunerne en mulighed for at tilbyde borgerne en klimavenlig og udvidet mobilitetsløsning som supplement til den kollektive transport. Reducere kommunernes administrative byrder i forbindelse med administration af bilflåde. Sikre en hurtig og nem implementering af elbiler ved at dette overlades til delebiloperatør. Reducere kommunens investering i biler i det omfang kørsel lægges på biler stillet til rådighed af delebiloperatører. Fremme kommunens sundhedspolitik, idet adgang til bil på arbejdspladsen gør for medarbejderne at cykle til arbejde. Udvidede mobilitets-, sundheds og klimavenlige tilbud til medarbejdere kan samtidig implementeres, eks. adgang til el-cykler i arbejdstiden. 10

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø Forord Vi kan hurtigt blive enige om, at vækst er godt for samfundet og vores økonomi. Men en del af den vækst, vi går ind for, kan på længere sigt medføre uoprettelig skade på vores miljø og klima. Derfor

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Idrætten slår til for alle

Idrætten slår til for alle Idrætten slår til for alle Roskilde som breddeidrætskommune 2014-2016 Resume Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16 af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER Til VIA University College Dokumenttype Rapport Dato September 2013 MIDTVEJSEVALUERING ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Projektets baggrund og formål 1 1.2 Kort præsentation

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

"Missing Link" og aktivering

Missing Link og aktivering "Missing Link" og aktivering - herunder deltagernes og kommunernes forventninger 1. delrapport Maj 2004 Henning Hansen, Mette Marie Juul og Flemming Jakobsen CASA "Missing Link" og aktivering - herunder

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering Municipality OutReach Europe MORE EUROPÆISK MERVÆRDI FOR MIDTJYSKE KOMMUNER Central Denmark EU Office (CDEU) går nye veje. I samarbejde med de midtjyske kommuner, vil vi være med til at skabe internationalisering,

Læs mere

Valgte Prioriteter. Projekt start dato: 4-1-2010. Projekt slut dato: 31-3-2013

Valgte Prioriteter. Projekt start dato: 4-1-2010. Projekt slut dato: 31-3-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 4-1-2010 Projekt slut dato: 31-3-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc ButlerBot22.06.09.1.docx

Læs mere

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Målet om fossil uafhængighed vil fremover være det overordnede og styrende for hele udviklingen i energisektoren,

Læs mere

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Version 1 Udgivet af Grønt Mobilitetskontor September 2012 Gate 21 www.formelm.dk Side 1/27 Guide til

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere