Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer"

Transkript

1 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Februar 2014

2 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Undervisnings pla-nens baggrund Uddannelsesmålet er opstået i forbindelse med etablering af Offentlig Service Trafik (OST), hvor det er blevet aktuelt at opdele uddannelsesmålet Befordring af bevægelseshæmmede i tre selvstændige moduler. Uddannelsesmålet er det andet i rækken, og vil give mest mening for deltagerne, hvis det første modul er gennemført inden. Dette modul er rettet mod befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer, og udgør således en delmængde af uddannelsen Befordring af bevægelseshæmmede. 1 Målformulering Uddannelsesm ålet 1. Deltageren kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation. 2. På baggrund af sin viden om særlige passagerers behov for supplerende ilt, kan chaufføren befordre denne gruppe passagerer sikkert og professionelt. 3. Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke eller sygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommende brandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj. 2 Uddannelsesmålets formelle rammer FKB 2722 Specialbefordring af personer Varighed Myndighedskr av 2,0 dage De fleste regionale trafikselskaber og kommuner stiller krav om et gennemført kursus i Befordring af bevægelseshæmmede, eller hvis den offentlige service trafik foregår uden brug af fysiske hjælpemidler til støtte for fysisk handicappede, så blot følgende 2 delkurser: Introduktion til offentlig servicetrafik, 1 dag Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer. Uddannelsen afsluttes med en 20 minutter Multiple Choice test i de emner, der indgår i denne uddannelse. Testen gennemføres i Multitest, og der må ikke benyttes hjælpemidler under testen. Personbefordringsbranchens Kvalitetssekretariat udsteder certifikat til de chauffører, Version 3 Side 2 / 7 14/02/14

3 som har bestået testen. I praksis printer skolerne certifikat ud til de chauffører, der har gennemført uddannelsen og bestået den afsluttende prøve. Der skal anvendes A4 papir der på forhånd er markeret i A6 formatet. Der printes således op til 4 certifikater pr. A4 papir. 3 Uddannelsesmålets placering i uddannelsesstruktur Adgang til uddannelsen har deltagere, som lovligt kan befordre passagerer i køretøj. Der udstedes selvstændigt certifikat for de tre moduler, og de kan således gennemføres i valgfri rækkefølge. Men grafikken viser den mest hensigtsmæssi ge rækkefølge. 4 Uddybende målformulering 4a Supplerende målformulerin ger 1. Chaufføren kan gennem teori om forskellige handicaps, aldrings- og sygdomslære samt kendskab til forskellige personlige værnemidler, genkende og forholde sig til forskellige alderdoms og sygdomstegn, så han kan vælge den korrekte løsning på en befordringsopgave. Chaufføren opnår kendskab til de handicaps og sygdomme der er beskrevet i kompendiet Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer. 2. Deltageren kan på baggrund af teori og afprøvning af ergonomiske grundprincipper udvælge den rigtige måde at håndtere passageren på, således at det er ergonomisk forsvarligt for både passageren og chaufføren selv. 3. Herudover kan deltageren på baggrund af sin viden om forskellige kommunikationsformer, kommunikere med fysisk og psykisk handicappede passagerer. Version 3 Side 3 / 7 14/02/14

4 4. Endelig kan deltageren alarmere og evakuere køretøjet korrekt i tilfælde af brand, uheld eller ulykke, samtidig med at deltageren vil få kendskab til det mest almindeligt forekommende brandslukningsmateriel. 4b Vejledende timefordeling Dag 1 Dag lektion Velkomst Aldrings- og sygdomslære Aldrings- og sygdomslære lektion Aldrings- og sygdomslære Ergonomi, kommunikation og kundeforståelse lektion Aldrings- og sygdomslære Håndtering af passagerer med støtte-ilt Ergonomi, kommunikation og kundeforståelse 7. (8.) lektion Færdselsulykke, brand, evakuering og alarmering Afsluttende test Evaluering 4c Forslag til øvelser Aldrings- og sygdomslære Helt eller delvis blind Helt eller delvis døv Ergonomi Afprøvning af hjælpemidler Simulation af balancen hos Gå med en blind. Her afprøves der ledsagerteknik samt forskellige forhindringer og underlag. Gå rundt om borde og planter, sætte sig på stole, gå tur i grus, på klinker, gulvtæppe, og trapper samt køre i elevator. Underviseren kan bruge arme og ben som forhindringer. Den blinde skal guides ind og ud af lille bil. Ind og udstigning af lille bil i forbindelse med ergonomisk vejledning. I forhold til ledsagerteknik eller ind og udstigning af lille bil, kan der bruges sikkerhedsbriller med fx sort papir og et hul i som indikerer tunnelsyndrom, sort papir på halvdelen af begge brilleglas, som giver indtrykket af, at have en hemianopsi (halvsidig lammelse med synsudfald). Herudover kan glassene slibes for, at give indtrykket af, at have grå/grøn stær. Det anbefales kun at øve et stærkt reduceret tegnsæt i Tegn til tale systemet. Der eksisterer mange varianter af døvesprog og herunder Tegn til tale symboler, så man bør koncentrere sig om helt centrale udtryk som fx Goddag og farvelhilsen, Har du brug for hjælp osv. Øve støtte til kunder, der skal rejse sig, sætte sig, komme ind og ud af en bil mv. under hensynstagen til egen ergonomi og arbejdsstilling. Afprøve forskellige hjælpemidler, fx spilerdug og drejesæder, som gør det nemmere at dreje kunden om på sædet. Afprøv den enkeltes reaktionstid efter at være blevet snurret rundt. Dette kan give et indblik i, hvordan den ældre har det, når denne bliver hjulpet op at stå, idet Version 3 Side 4 / 7 14/02/14

5 ældre Rollator øvelser 4d Forslag til afholdelsesfor mer balancesansen ofte nedsættes med alderen. Øve støtte til kunde som bruger rollator: modtage kunde, hjælpe ind i bil og stuve rollator i bagagerum. Undervisningen kan gennemføres som modulopbygget undervisning på ikke mindre end 3½-4 lektioner (½ dag). En relativ stor del af uddannelsen forudsætter en tilstedeværelse af meget udstyr i form af biler mv., samtidig med at undervisningen bedst foregår i en dialog mellem et hold chauffører og en eller flere undervisere. Fjernundervisning kan evt. komme på tale i forbindelse med emnet Aldrings- og sygdomslære, men det er et ganske kompliceret og abstrakt stof at læse for den enkelte chauffør, så det kan ikke anbefales med fjernundervisning i dette emne. 5 Anbefalede deltagerforudsætninger Deltageren kan lovligt føre taxi, gennemføre OST eller erhvervsmæssig personbefordring i busser. 6 Værktøj til kompetenceafklaring Der kan ikke tildeles meritafkortning på dette uddannelsesmål, da det er en del af en certifikatuddannelse. 7 Anbefalede faciliteter Udstyr og Materialer Der skal være en bil (Taxi størrelse) til stede i forbindelse med emnerne Ergonomi og kundeforståelse, Håndtering af passagerer med støtte ilt samt Færdselsulykke, Brand, evakuering og alarmering. Der skal være forskellige fabrikater af kørestole til stede i undervisningen, da chaufførerne skal kunne skille dem ad / pakke dem sammen til transport i bagagerum. Lokaler og Øvelsesarealer I lokalerne opfordres der til, at man har av-udstyr til rådighed (projektor, computer, højtalere), flipovers til at skrive på, og en tavle (både til fremvisning med projektor, men også til at skrive på). Der skal være større arealer til rådighed, hvor taxi kan parkeres i undervisningen. I vinterperioder anbefales, at arealet/rummet er stort nok til, at man kan være inden døre, mens undervisningen finder sted. I sommerperioden kan undervisningen foregå udendørs, men arealet skal både være stort nok til at komme omkring med kørestole, lave øvelser m.m. Der kan evt. køres til et område, hvor der kan gennemføres øvelser. Version 3 Side 5 / 7 14/02/14

6 Anbefalede Undervisnings -materialer Ergonomi: At-vejledning D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer. Tjek dine løft. På Arbejdstilsynets hjemmeside er det muligt at tjekke sine løft på et interaktivt værktøj enten som app eller på AT s hjemmeside. Arbejdsmiljø håndbog for chauffører, side BAR Transport og en gros rbejdsmiljoehaandbog-chauf_2012.pdf Brand, færdselsulykke, alarmering og evakuering: Færdselsrelateret førstehjælp, s TUR Forlag Håndbog i elementær brandbekæmpelse (kommende udgivelse) TUR Forlag Elementær brandbekæmpelse TUR Teori Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer: Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer, kompendium. TUR har i samarbejde med de regionale trafikselskaber udgivet et kompendium om sygdomme og aldring, som er målrettet chaufføren, der skal befordre ikke behandlingskrævende syge eller alderssvækkede passagerer. Kompendiet kan hentes på TURs hjemmeside: Vejledende pensum til Befordring af bevægelseshæmmede Denne vejledning forefindes på TURs hjemmeside: 8 Anbefalede faglærerkvalifikationer Faglige kval. Det er vigtigt, at faglæreren mestrer det fag, der undervises i, rent fagligt, men også pædagogisk. Underviseren har måske før undervist i lignende fag, eller har erfaring fra andet arbejde fx som afspændingspædagog, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, social og sundhedsassistent, samarit, ellers skal der indkaldes specifikke faggrupper. Herudover anbefales det stærkt, at faglæreren har: 1. Gennemført Modul 1: Introduktion til offentlig servicetrafik Version 3 Side 6 / 7 14/02/14

7 Efteruddannel se 2. Gennemført et kursus i Befordring af bevægelseshæmmede i sin fulde udstrækning. 3. Gennemført et faglærerkursus hos TUR i samme emne. Faglæreren har endvidere tilegnet sig faglige og personlige kompetencer i form af sidemandsoplæring, kurser, VUU eller pædagogisk diplomuddannelse, for at kunne undervise i de forskellige moduler på kurset. Det anbefales, at faglæreren løbende deltager i efteruddannelse i form af fx: 1. VUU eller pædagogisk diplomuddannelse. 2. Personbefordringskursus. 3. Kursus om sundheds- og sygdoms lære. 4. Sidemandsoplæring/føl tjeneste efter, at man har været på kursus. 5. Pædagogiske kurser. 6. I praktik hos en bus-, OST eller taxachauffør med/uden liftarbejde. 9 Afsluttende Certifikatprøve Regler for den teoretiske test Prøven løses selvstændigt uden brug af hjælpemidler og notater (lommeregner, blyant og papir er tilladt). Deltagernes gennemførelse af den teoretiske prøve overværes af en tilsynsførende. Den tilsynsførende skal være en person, som ikke har kompetence til at undervise i emnet. Den teoretiske prøve omfatter 15 spørgsmål, hvortil der maksimalt må anvendes 20 minutter til den enkelte deltagers besvarelse. Der skal svares korrekt på mindst 12 af spørgsmålene. Der må kun anvendes prøver udarbejdet af PKS, og prøven bestilles i Multitest senest 24 timer inden prøven skal gennemføres. Ved bestillingen af den teoretiske test, fastlægger institutionsadministrator følgende: 1. Dato og tid for testen. Det er starttidspunktet der skal angives. 2. Tilsynsførende - er den person, som skal hente adgangskoder i Multitest og være til stede i lokalet under prøven. Den tilsynsførende må ikke have faglig kompetence til at undervise i målene. 3. Underviser - den person der har undervist holdet. Prøvespørgsmålene må under ingen omstændigheder kopieres til noget medie, og naturligvis slet ikke bringes til deltagernes kendskab. Version 3 Side 7 / 7 14/02/14

8 Kriterier for at bestå certifikatprøven Der er en teoretisk prøve. Ikke beståede prøver og omprøver Prøven skal være bestået. Hvis en deltager ikke består den teoretiske prøve, kan deltageren inden for en 6 måneders periode indstilles til en omprøve. Hvis en deltager ikke består den teoretiske, kan vedkommende tidligst komme til omprøve dagen efter den ordinære prøve. Hvis deltageren heller ikke består omprøven, kan vedkommende tidligst komme til omprøve igen efter endnu en hverdag. Hvis deltageren heller ikke består 2. omprøve, skal vedkommende gennemføre et helt nyt uddannelsesforløb. Tilsyn PKS og/eller Trafikselskaberne, på vegne af PKS, fører tilsyn med at certifikatprøverne sker efter dennes vejledningsbestemmelser. Afgørelser træffes af PKS efter samråd med Trafikselskabet. Klagemulighe der Deltagere Uddannelsesinstitutionen behandler eventuelle klager fra deltagere i henhold til Bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser og om arbejdsmarkedsuddannelser, Bek. nr. 802 af 22/09/2003. Version 3 Side 8 / 7 14/02/14

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse -

Læs mere

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt

Analyse af vagtprøven. Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Analyse af vagtprøven Input til revision af bedømmelsessystemet på arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Metodisk fremgangsmåde...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

Flextrafik. Kompetencebehov for chauffører i flextrafik. Heidi Lindtoft Christiansen December 2010. Udarbejdet for Transporterhvervets Uddannelser

Flextrafik. Kompetencebehov for chauffører i flextrafik. Heidi Lindtoft Christiansen December 2010. Udarbejdet for Transporterhvervets Uddannelser Flextrafik Kompetencebehov for chauffører i flextrafik Udarbejdet for Transporterhvervets Uddannelser Per Bruhn Kubix Heidi Lindtoft Christiansen December 2010 Side 1 Transporterhvervets Uddannelser har

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Rengøring. Multimedieordbog Vejledning. Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole

Rengøring. Multimedieordbog Vejledning. Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole Rengøring Multimedieordbog Vejledning Undervisningsministeriet Randers Tekniske Skole Rengøring Multimedieordbog Multimedieordbogen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 19-2004 og kan hentes

Læs mere

AMU 03: Den tværgående udviklingspulje. Levering af kompetencer direkte til virksomhedens medarbejdere, hvor fjernundervisning indgår i leverancen

AMU 03: Den tværgående udviklingspulje. Levering af kompetencer direkte til virksomhedens medarbejdere, hvor fjernundervisning indgår i leverancen AMU 03: Den tværgående udviklingspulje Levering af kompetencer direkte til virksomhedens medarbejdere, hvor fjernundervisning indgår i leverancen Projekt nr. 2003-2834-0072 Afsluttende rapport April 2005

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

AFRAPPORTERING AF SEMINAR OM REVISION AF GRUNDLÆGGENDE VAGT

AFRAPPORTERING AF SEMINAR OM REVISION AF GRUNDLÆGGENDE VAGT AFRAPPORTERING AF SEMINAR OM REVISION AF GRUNDLÆGGENDE VAGT Notat August 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk August

Læs mere

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 INTRODUKTION 3 FLEXTRAFIK KATALOG VERSION 2.0 INTRODUKTION MIDTTRAFIKS FLEXTRAFIK VARETAGER: - INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL - KOLLEKTIV TRAFIK (FLEXTUR OG

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Faglig læsning (47670)

Faglig læsning (47670) Faglig læsning (47670) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller, Råd om Undervisning

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Familien Mekanik på grundforløbet for Mekanik, transport og logistik Intro-kursus Karr./El-gr. Grundfagsmodul Service kørekort Projektforløb Praktikophold Servicearbejde URO Projekt

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS... 4 1.1.1 Didaktiske principper

Læs mere

Lærervejledning til Dansk på vej

Lærervejledning til Dansk på vej Lærervejledning til Dansk på vej Dansk på vej sigter mod at udvikle elevernes læsekompetencer, så de bliver klædt på til at arbejde med de forskellige typer af tekster, de vil møde på en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere