Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker"

Transkript

1 Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker 1

2 Guiden er lavet i et samarbejde mellem DMRI Teknologisk Ins tut og DSM. Guiden er ikke udtømmende. 2

3 Denne guideline handler udelukkende om produk on af almindelige spegepølser med en middel fedtprocent og sædvanligt indhold af nitrit og salt. Hvis man arbejder med alterna ve produkter, må hver enkelt produk- on vurderes med hensyn l fødevaresikkerheden. Hvad er fermentering? Spegepølser produceres blandt andet ved processen fermentering, hvor saltet råt kød konserveres ved, at en bakteriekultur danner mælkesyre, som får ph i produktet l at falde. PH-værdien kan også nedsæ es ved brug af GDL. Foruden fermentering, sker der en temperering og modning, hvor produktet tørres, så vandak viteten (a w ) falder. Der kan evt. lføres røg l produktets overflade under temperering. Spegepølser kan inddeles i følgende kategorier: Semi- tørrede spegepølser (bløde pølser): 15-20% tørresvind, 35-50% vand, vandak vitet 0,90-0,95, modnings d < 4 uger, o e dage, men kortere d kan forekomme. Fx typiske salamier fra Tyskland og Skandinavien Tørrede spegepølser: 20-50% tørresvind, 20-35% vand, vandak vitet <0,90, modnings d > 4uger. Fx en typisk italiensk salami Guidelinen omfa er ikke smørbare pølser. De er ikke spegepølser, men kølekrævende pølser, der konserveres på anden måde end ved fermentering. Smørbare pølser er fx te-pølser og løgpølser og de er kendetegnet ved at indeholde 50-60% vand, en vandak vitet på 0,94-0,96 og en modnings d på under 2 uger. De vig gste forhold l sikring af høj fødevaresikkerhed ved produk on af semi-tørrede, bløde spegepølser er: Korrekt lsætning af 2,5-3% salt og 100 ppm (mg/kg) nitrit samt GDL eller starterkultur ph fald l under ph 5,3 inden for 48 mers fermentering ved C Ca. 20% tørresvind (væg ab), så vandak viteten (a w )reduceres l 0,94 Opbevaring ved 5 C, når spegepølsens ph er mellem 5,0 og 5,3 og a w over 0,95 Processens betydning for fødevaresikkerhed ved produk on af semi-tørrede pølser: Produk on af spegepølser skal al d leve op l gældende lovgivning om hygiejne og mærkning, så forbrugerne sikres mod sygdom og vildledning. Man kan producere spegepølser korrekt på mange måder. Følgende tabel er et værktøj, som beskriver den fødevaresikkerhedsmæssige betydning af de enkelte procestrin i en typisk proces for frems lling af bløde spegepølser (semi-tørrede) med et middel fed ndhold på mindst 25%. 3

4 Procesbeskrivelse Råvarer (frost, optøning, køl) Hakning og blanding af ingredienser (ca. 0 C) 2,5-3% salt er almindeligt. Naturligt indhold af vand er o e ca. 50%. Det giver en vandak vitet på 0,955-0,965 i farsen Max 100 ppm (mg/kg) ren nitrit, som svarer l 16,6 g rød nitritsalt pr. kg fars Overvågning/ kontrol Kontrol af temperatur i kølerum/frost. Visuel inspek on af råvaren ved modtagelse og før brug. Kontrol af lsa e mængder salt. Til 10 kg fars lsæ es max 166 g rød nitritsalt (0,6% nitrit), hvilket udgør ca. halvdelen af 3% lsat salt (300 g l 10 kg). Kontrol af lsa e mængder nitritsalt. Til 10 kg fars lsæ es max 166 g rød nitritsalt (0,6% nitrit). Dvs. i de e eksempel udgør nitritsaltet godt halvdelen af lsat salt (166 g rød nitritsalt samt 134 g vakuumsalt). De e trins betydning for fødevaresikkerheden Der skal anvendes friske råvarer med høj hygiejnisk status, dvs. god slagtehygiejne og korrekt opbevaringstemperatur. Årsagen er, at frems lling af spegepølser IKKE inak verer bakterier som fx en kogning gør. Starterkulturens konserverende virkning forringes, hvis der er konkurrence fra andre uønskede bakterier. Salt hæmmer bakterievækst, giver smag og medvirker l at give konsistens. Bruges mindre salt end angivet, er denne guideline ikke dækkende! Den lladte mængde nitrit reguleres af den danske bekendtgørelse om lsætning 9 ). Her angives at der maksimalt må lsæ es nitri er (E ) i mængden 100 mg/kg l fermenterede spegepølser. Nitrit i lladte mængder giver farve, smag og hæmmer vækst af sygdomsfremkaldende bakterier. Jo lavere ph er des bedre effekt opnås af nitrit. 4

5 Procesbeskrivelse GDL lsæ es OG/ELLER Starterkultur lsættes Sukker, o e lsæ es 0,5-0,8% Stopning (0 C) i naturtarm eller kunsttarm Temperering Fx i 0-4 dage i kølerum ved 5 C Overvågning/ kontrol Kontrol af lsa e mængder GDL. Kontrol af lsa e mængder starterkultur og korrekt opbevaring jf. producentens anvisninger. Kontrol af lsa e mængder sukker. Hav god hygiejne ved opblødning af tarme. Hvis der tempereres ved højere temperaturer skal det sikres, at starter-kulturen er ak v for at sikre ph-fald. De e trins betydning for fødevaresikkerheden GDL sikrer al d et kemisk be nget og næsten øjeblikkeligt ph-fald. 0,5% GDL (E 575) giver et hur gt ph fald på ca. 0,5 ph enheder, som sikrer imod uønsket bakterie vækst. Starterkulturen, der består af levende organismer, bruger typisk 2 dage på at sænke ph og den giver smag senere i processen. Korrekt opbevaring og håndtering af starterkulturen er vig gt for at sikre, at den har lstrækkelig ak vitet l at den ønskede ph effekt kan opnås. Sukker sikrer, at starterkulturen kan sænke ph. Desuden giver det smag. 0,3% glukose + hur g starterkultur giver et ph fald på ca. 0,5 inden for mer. Brug tarme indkøbt fra anerkendte leverandører. Ingen risiko for vækst af patogener i de e trin. Der må lsæ es sorbinsyre l udblødningsvandet i de koncentra oner, der er nødvendige 8). Forsøg på DMRI har vist, at anvendelse af 5% K-sorbat i vandet kan hindre vækst af skimmel på spegepølser 10). Tør overflade samt røg er også effek vt l at hindre skimmelvækst. Effekten forbedres ved lavt ph og det er især effek vt med røg og tørre overflader ved produk onens start. Der er ingen risiko for vækst af patogener i en frisk fars under opbevaring ved 5 C i op l 4 dage 1) (start ph 6,0 samt ppm nitrit og a w 0,955-0,965). GDL giver lavere ph og øget skærefasthed i løbet af 1-2 mer. 5

6 Procesbeskrivelse Fermentering ved C i 3-5 dage (fx rela- v lu fug ghed 95% og lu cirkula on) Røg lføres i varierende d ved maks. 25 C i ovn med savsmuld eller i koge-røgeskab Tørring/modning på køl ved 5 C i 1-3 uger ind l ca. 20% svind. Tørring og modning ved fx C ind l ønsket svind på ca. 20% Vurdering af produkt Slicening Overvågning/ kontrol ph e er 48 mer ph skal være faldet l under ph 5,3 efter mer 4). Kontrol af temperatur, rela v lu fug ghed (RH) og lu cirkula on for ensartet kvalitet. Tørresvind Mindst 3 pølser pr. produk on kontrolvejes og procent svind beregnes. ph måles. Kontrol af temperatur i kølerum hhv. bu k. Svind og ph måles. Kontrol af temperatur i kølerum hhv. bu k. Udseende, lugt, smag, konsistens Undgå krydsforurening mellem varmebehandlede og ikke-varmebehandlede produkter. De e trins betydning for fødevaresikkerheden Vig gt kontrolpunkt. Hvis ph falder for langsomt eller slet ikke falder, er der risiko for vækst af sygdomsfremkaldende bakterier. Mål derfor e er 48 mer. Jo større ph fald, der er under fermentering, des større drab af uønskede bakterier opnås. God ven la on og lav lu fug ghed sikrer tørre overflader. Sammen med røg er det effek vt l at hindre skimmelvækst på pølsernes overflade. Kombina onen af lavt ph (syrning) og lav vandak- vitet (tørring) hæmmer vækst af bakterier. Ved ph <5,3 samt 100 ppm nitrit og a w faldende fra 0,965 (den friske fars) l 0,94 (færdigvaren) samt opbevaring ved 5 C hindres vækst af sygdomsfremkaldende bakterier. Tør overflade samt røg forhindrer skimmelvækst. Kombina onen af lavt ph (syrning) og lav vandak- vitet (tørring) hæmmer vækst af bakterier. En spegepølse (3% salt i farsen, 100 ppm nitrit) lsat starterkultur, syrnet l ph<5,3 på 48 mer og dernæst tørret ved 16 C l et svind på 20% giver et drab på ca. 1 log cfu/g af E. coli, Salmonella og Listeria 11 ). Tør overflade samt røg forhindrer skimmelvækst (toxin). En fagligt kompetent vurdering af produktets kvalitet er et særdeles vig gt trin, når det gælder om at sikre, at produk onen er forløbet korrekt. Fejlbehæ ede produkter kasseres. Husk hygiejnisk håndtering. Ingen risiko for vækst af patogener i de e procestrin, men risiko for forurening. 6

7 Procesbeskrivelse Pakning i vakuum Lagring Der pakkes som regel l køledisk, da der er større e erspørgsel e er bløde pølser end hårde pølser Salg Færdigpakkede produkter mærkes med anbefalet opbevarings-temperatur og holdbarheds d Overvågning/ kontrol Undgå krydsforurening mellem produkter Hold processerne adskilt. Kontrol af temperatur i kølerum og køledisk Kontrol af temperatur og d i bu k (blokvarer, brudt emballage) Holdbarhed hos forbruger De e trins betydning for fødevaresikkerheden Husk hygiejnisk håndtering Ingen risiko for vækst af patogener i de e procestrin, men risiko for forurening. Opbevaring ved maks. 5 C: Ingen risiko for vækst af patogener i de e procestrin, hvis ph er <5,0 og a w < 0,90 Der er heller ikke vækst af L. monocytogenes i et produkt med ph 5,3, a w < 0,965 og 100 ppm nitrit, når det opbevares ved 5 C i 3 uger 2). Anbefalinger l opbevaring ved over 5 C: Semi-tørrede: 100 mg nitrit, ph<5,0; a w ca. 0,93: opbevaring ved < 15 C. Tørrede: 100 mg nitrit, ph<5,0; a w ca. 0,90: opbevaring ved < 25 C. Hvis der ikke skal s lles krav l opbevaringstemperatur, skal en af følgende forhold være opfyldt 3,5,7) : ppm nitrit, aw <0,90 og ph < 5,0 2. ph 4,4 3. a w 0,85 Listeria monocytogenes kan ikke vokse, hvis en af følgende punkter er opfyldt 7) : ph 4,4 a w 0,92 ph 5,0 og a w 0,94 Hygiejnisk håndtering ved fx oplagring, slicening og pakning. 7

8 Sammenhæng mellem salt, vand, tørresvind og vandak vitet, når farsen lsæ es 3% salt og 25% fedt. Nedenstående tabel viser et eksempel på sammenhæng mellem tørresvind og vandak vitet. Værdierne er fra forsøg på DMRI, hvor farsen er lsat 3% salt og 25% fedt. Bemærk at vandak viteten vil være højere end angivet i tabellen, dvs. hæmningen af uønskede bakteriers vækst bliver mindre, hvis farsen lsæ es mindre salt eller mindre fedt. Tørresvind (%) Salt/vand (w/w %) Vandak vitet (a w ) 0 5,5 0,96 2,4 5,6 0, ,1 0, ,8 0, , ,3 0, ,7 0,868 Ordforklaring Fermentering: Konserveringsform, hvor saltet råt kød konserveres ved, at en bakteriekultur danner mælkesyre, som får ph i produktet l at falde. ppm : Parts per million= mg/kg Vandak vitet: Mål for hvor lgængeligt vandet i en fødevare er. Rent vand har a w =1. A w falder når et produkt tørres. I spegepølser hænger det sammen med hvor meget salt og vand der er i produktet. ph: Mål for produktets surhedsgrad. Lav ph værdi= høj surhedsgrad fx eddikesyre. Høj ph-værdi = lav surhedsgrad fx afløbsrens. Patogener: Sygdomsfremkaldende bakterier fx listeria, salmonella, VT E.coli GDL: Glucon delta lacton. En ingrediens som i kontakt med vand får produktet l at blive surt (lavt ph) Starterkultur: En blanding af gode bakterier, som sænker ph, giver smag og farve i spegepølser Salt i vand: Mængden af salt i produktet divideret med mængden af vand i produktet. Tørresvind (%): Væg ab under tørreprocessen ( vægt start - vægt nu )*100/ vægt start 8

9 Yderligere dokumenta on for fødevaresikkerhed kan findes via følgende referencer. Referencer: 1. Combasepredictor for beregning af vækst ved temperering i 1-5 dage ved 5 C. (Listeria: 0,1 log vækst på 120 mer ved ph 5,8+aw 0, ppm nitrit) h p://modelling.combase.cc/combase_predictor.aspx 2. Combasepredictor for beregning af vækst ved tørring/modning i 3 uger (500 mer) ved 5 C: (Listeria: 0,2 log vækst på 500 mer ved ph 5,3+aw 0, ppm nitrit og 5 C 3. Lund, B., Baird-Parker, T.C. & Gould, G. (2000) The Microbiological safety and quality of food. Volume 1. Chapter 19. Fermented Meats. 4. Associa on of Food and drug Officials (2011). Retail Meat and Poultry Processing Guidelines. 5. Marianski, S. & Marianski, A. (2008) The art of making fermented sausages. 6. Campbell-Pla, G. & Cook, P.E. (1995) Fermented Meats. 7. Mikrobiologiske kriterier i fødevarer. Commission regula on (EC) No 2073/2005 af 15. November Food Addi ves (EU): h ps://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=category.view&iden fier=95 9. Den danske bekendtgørelse om lsætning m.v. l fødevarer nr. 542 af 27. maj Jacobsen, T. & Koch, A.G. (2008) Vækst og mycophenolsyre produk on af Penicillium brevicompactum på spegepølser under produk on og lagring. Rapport nr : Projekt nr Conferm. Beregninger på patogen drab i en spegepølse (3% salt i farsen, 100 ppm nitrit) lsat starterkultur, syrnet l ph 5,3 på 48 mer og dernæst tørret l et svind på 20% giver et drab på ca. 1 log cfu/g af E. coli, Salmonella og Listeria. h p://dmripredict.dk/models/meatsafety/conferm/default.aspx Tak l Slagter Theilgård for faglig sparring under udarbejdelse af guideline. Kontaktoplysninger Har du spørgsmål er du velkommen l at kontakte Annemarie Gunvig, tlf , Ane e Granly Koch, tlf , Tomas Jacobsen, tlf eller Kathrine Lehnskov Christensen, tlf

10 Viden der virker 10

11 BRANCHE-, Arbejdsgiver- og markedsføringsorganisation 11

12 Version 1 / Januar

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed

7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed 7 Hygiejne, temperaturer og holdbarhed Her kan du læse om Bakterier Fordærvelsesfloraen Sygdomsfremkaldende bakterier Skimmelvækst Parasitter og virus Holdbarhed Ansvar for den den mikrobiologiske holdbarhed

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 08.07.14 Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige krav

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

- praktisk viden til skibets egenkontrol

- praktisk viden til skibets egenkontrol Hygiejne i kabyssen - praktisk viden til skibets egenkontrol DEL 3 Til KABYS 1 1.0. Råvarer 6 2.0. Forurening af mad 10 3.0. Fødevarebåren sygdom og smittekilder 11 4.0. Mikroorganismer og fødevarer 12

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion.

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Baggrund: I projektet Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland har VIFFOS i samarbejde med forskere på Fødevareinstituttet på DTU udviklet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

2006 nr. 61. fisk & hav. tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

2006 nr. 61. fisk & hav. tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser 2006 nr. 61 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Prædiktiv mikrobiologi et vigtigt redskab til forudsigelse og styring af fiskeprodukters holdbarhed og sikkerhed Paw Dalgaard (pad@difres.dk)

Læs mere

Projektleder: Reduktion af salt- og fedtindhold

Projektleder: Reduktion af salt- og fedtindhold Projektstatus 4. kvartal 2014 23. januar 2015 SAF Projekter Hygiejne og Forædling 2000249-14 Reduktion af salt- og fedtindhold Flemming Hansen WP4: Clostridium botulinum i helkonserves Formålet er at udvikle

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Cirkulære om mikrobiologiske undersøgelser af levnedsmidler

Cirkulære om mikrobiologiske undersøgelser af levnedsmidler CIR nr 159 af 22/08/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 01-09-1994 Fødevareministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften CIR nr 90 af 16/09/2002 Yderligere dokumenter: Afgørelser truffet i

Læs mere

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014:

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Indhold Reduktion af salt- og fedtindhold...2 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter...3 Værktøjer til dokumentation af

Læs mere

Slutrapport. for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven

Slutrapport. for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Slutrapport DATO: 31. december 2012 for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven 1. Projekttitel: Udvikling af

Læs mere

på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni.

på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni. Om deklarationer på fødevarer Læs udenpå hvad der er indeni. Indhold: Varefakta på fødevarer Sådan bruger du Varefakta Varedeklarationer og Varefakta Hvad står der i Varefakta Næringsindhold Energifordeling

Læs mere

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET ULLA KIDMOSE, POUL HENCKEL OG GRITH MORTENSEN DCA RAPPORT NR. 016 JANUAR 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET UDREDNING

Læs mere

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633 TEKNOLOGISK INSTITUT DMRI Danish Meat Research Institute NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING Nyheder om projekter, teknologi og forskning i nyt design Danish Meat Research Institute er fra den 1. oktober

Læs mere

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Nr. Projekternes titel 1. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter

Læs mere

Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali. Kursus i køkkenhygiejne

Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali. Kursus i køkkenhygiejne Graphic: Jens Burau/Photo: Nurali Kursus i køkkenhygiejne Kursus i grundlæggende køkkenhygiejne Indholdsfortegnelse Kursusoversigt:... side 2 Undervisningsmateriale til dag 1:... side 3 Undervisningsmateriale

Læs mere

1. En systematisk metode til risikoanalyse, udpegning af kritiske kontrolpunkter og HACCP-plan

1. En systematisk metode til risikoanalyse, udpegning af kritiske kontrolpunkter og HACCP-plan Baggrund: I projektet Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland har Viffos i samarbejde med forskere på Fødevareinstituttet på DTU udviklet værktøjer til at styre og dokumentere fødevaresikkerheden,

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 DA 19.05.2010 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske

Læs mere

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc)

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig udg. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING af om mikrobiologiske

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

KOFA GRAIN -ph 5- Konservering Ensilering

KOFA GRAIN -ph 5- Konservering Ensilering Konservering Ensilering KOFA GRAIN -ph 5- Konserveringsmiddel til fugtigt korn og fugtig majs Ensileringsmiddel til sikring af aerob stabilitet i ensilage af hele majs- og kornplanter, nedvisnet græs,

Læs mere

fødevare NR. 3 / MARTS 2014

fødevare NR. 3 / MARTS 2014 fødevare NR. 3 / MARTS 2014 magasinet Sultanen kommer... Se side 34 Messenummer 24 ekstra sider TEMA Foodexpo 2014 NYT FRA SPECIALFØDEVAREHANDELEN DETAIL PRODUCENTER LEVERANDØRER synspunkt Nok en messe

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Mad, hygiejne og mikroorganismer 1

Mad, hygiejne og mikroorganismer 1 L Æ R E R V E J L E D N I N G Mad, hygiejne og mikroorganismer 1 0-7 Indhold Lærervejledningen indeholder: Introduktion Side 3 Hygiejne: bh. kl. - 3. klasse Side 5 Oversigt over materialer til Hygiejne...

Læs mere