Lønstatistik Vejledning. Revideret udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave"

Transkript

1 Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave

2 Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede oplysninger om lønmodtagernes fortjeneste efter branche, arbejdsfunktion (stilling), køn osv. en kvartalsvis lønstatistik (konjunkturstatistik), der har til formål at belyse den løbende udvikling mellem to årsstatistikker. Virksomheder, der skal indberette til kvartalsstatistikken, er udvalgt via en stikprøve. Sandsynligheden for at indgå i stikprøven afhænger af virksomhedens størrelse og branche. Virksomheder med 100 ansatte eller derover indgår altid i stikprøven. Elektronisk indberetning Typisk vil indberetningen kunne ske ved anvendelse af virksomhedens lønsystem. Virksomheder, der ikke har mulighed for at indberette via deres lønsystem, skal indberette på det elektroniske spørgeskema eller på papirspørgeskemaer. Hvis Deres virksomhed ændrer indberetningsform, bedes De informere Danmarks Statistik. Indberetning via arbejdsgiverforening Hvis virksomheden er medlem af en af nedenstående arbejdsgiverforeninger, kan der indberettes direkte til pågældende forening: Dansk Arbejdsgiverforening Finanssektorens Arbejdsgiverforening Danmarks Apotekerforening Hvis De indberetter lønstatistik via en arbejdsgiverforening, skal der ikke indberettes direkte til Danmarks Statistik. Mere information Hvis De har spørgsmål til lønstatistikken, er De velkommen til at kontakte Danmarks Statistiks lønsektion på telefon Generelt Personoplysninger Medarbejderens ansættelsesforhold defineres ved personoplysninger, se side 4 og 5. Hvis personoplysningerne ændres i løbet af året, skal en ny optælling påbegyndes, og den gamle gemmes. Lønoplysninger For hver enkelt medarbejder skal der indberettes lønoplysninger, i det omfang der er beløb og timer, se side 6 og 7. Perioder Til den årlige lønstatistik skal der indberettes for hele året. Løn- og personoplysningerne skal afgrænses med fra- og til-datoer for den periode, hvor i lønnen er optjent. Hvis medarbejderen ikke har været ansat hele året, skal dette fremgå af fra- og tildatoerne. Er personoplysningerne ændret i løbet af året, dvs. en ny optælling er påbegyndt, så skal dette fremgå af fra- og til-datoerne for alle optællinger for den enkelte medarbejder. 2

3 Den kvartalsvise lønstatistik dækker teknisk set ikke hele kvartalet. Der skal kun indberettes oplysninger for én enkelt lønperiode i hvert kvartal. For 1. kvartal skal lønperioden indeholde uge 7 For 2. kvartal skal lønperioden indeholde uge 20 For 3. kvartal skal lønperioden indeholde uge 33 For 4. kvartal skal lønperioden indeholde uge 46 Det betyder, at der for fx 1. kvartal for månedslønnede skal indberettes for februar måned, mens der for 14-dages lønnede kun skal indberettes for uge 6 og 7 eller for uge 7 og 8. Beløb Ved indberetning via et lønsystem angives beløb i øre. Ved indberetning på skema angives beløb i hele kroner. Timer/dage Ved indberetning via et lønsystem angives antal timer/antal dage i 1/100. Fx skrives 200 for 2 hele dage og 325 for 3 timer og et kvarter. Ved indberetning på skema angives hele dage og hele timer. Aflønningsform: Timelønnede Med timelønnede menes ansatte med timeopgørelse. Herunder hører alle lønmodtagere, hvor lønnen beregnes på basis af antallet af arbejdede timer. Aflønningsform: Fastlønnede Med fastlønnede menes ansatte uden timeopgørelse. Typisk funktionærer, men fx også arbejdere, hvis løn beregnes uden brug af timefaktorer. Identifikationsoplysninger CVR-nummer/SE-nummer Angiv virksomhedens CVR-nummer. Hvis virksomheden har flere SE-numre, anføres det samme SE-nummer, som anvendes til skatteafregning over for SKAT. Hvis virksomheden skatteafregner på flere SE-numre, skal der indberettes for samtlige disse numre. Arbejdsstedskode Arbejdsstedskoden anføres kun, hvis virksomheden har aktiviteter på flere adresser. Arbejdsstedskoderne fremgår af Arbejdsstedsfortegnelsen, der udsendes i december fra Danmarks Statistik til brug for lønoplysningssedlerne til SKAT. Hvis en person er beskæftiget på flere arbejdssteder, angives arbejdsstedskoden på det arbejdssted, hvor vedkommende har sin hovedbeskæftigelse. Hvis en person skifter arbejdssted, skal der startes en ny optælling til årsstatistikken. Hvis De har arbejdssteder, der ikke har fået tildelt en arbejdsstedskode, eller De i øvrigt har spørgsmål til arbejdsstedskoderne, bedes De kontakte Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske register, tlf DA-foreningskode Dette felt skal udfyldes ved medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening. CPR-nummer Angiv medarbejderens fulde CPR-nummer. 3

4 Personoplysninger Der skal startes en ny optælling til statistikken, hvis der sker ændringer i en af følgende personoplysninger: IP0200 Ansættelsesvilkår IP0300 Arbejdsfunktion IP0400 Job-status IP0600 Antal normaltimer pr. uge IP0610 Antal feriedage pr. år IP0620 Særlig feriegodtgørelse IP0100: Ansættelse i virksomheden 1, hvis medarbejderen er ansat på normale betingelser, 2, hvis medarbejderen er ansat for en forud fastsat periode eller til at løse en bestemt opgave. hvor medarbejderen første gang blev ansat i virksomheden. IP0200: Ansættelsesvilkår 1, hvis medarbejderen er dækket af funktionærloven eller er tjenestemand eller ansat i en tjenestemandslignende stilling, eller er elev inden for et fag, der almindeligvis fører til ansættelse som funktionær eller tjenestemand, 2, hvis medarbejderen ikke er dækket af funktionærloven, men har vilkår som funktionær, 3, i alle andre tilfælde. hvor medarbejderen har opnået de gældende ansættelsesvilkår. IP0300: Arbejdsfunktion Angiv en sekscifret kode for arbejdsfunktion. Koderne fremgår af hæftet: Medarbejdernes arbejdsfunktion DISCO- LØN På kan hæftet downloades som pdf-fil. Her findes også en søgefunktion, som oversætter stillingsbetegnelser til den sekscifrede kode. hvor medarbejderen har fået den pågældende arbejdsfunktion. IP0400: Job-status 1, for elever og lærlinge, 3, for ledere og mellemledere, 5, for medarbejdere, med særligt ansvar. Disse har ikke ledelsesfunktioner, men adskiller ved at have et særligt ansvar eller højere faglig kompetence, end der sædvanligvis forventes til pågældende arbejdsfunktion. Der kan også være tale om en leders stedfortræder, 9, for øvrige medarbejdere. hvor medarbejderen har fået den pågældende jobstatus. IP0600: Kun for fastlønnede Normaltimer pr. uge Her angives det normale ugentlige timetal (ekskl. spisepauser uden løn) for de medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke registreres løbende. Hvis den ugentlige arbejdstid varierer, angives det gennemsnitlige antal timer pr. uge. For medarbejdere uden aftalt arbejdstid angives et skøn over den normale ugentlige arbejdstid. IP0610: Antal feriedage pr. år Kun for medarbejdere der har ferie med løn. Her angives det antal feriedage, som medarbejderen optjener ret til på årsbasis. Det vil typisk være 25 årlige feriedage (ekskl. lørdage) iht. ferieloven. Såfremt der er aftalt yderligere ferie (anciennitetsferie e.l.), som medarbejderen ligeledes optjener ret til, skal disse dage medregnes. Derimod skal særlige feriedage, børnefridage, omsorgsdage og lignende fridage ikke medregnes. Hvis ugen regnes for andet end 5 dage, omregnes til en 5-dagesuge Dage angives i 1/ dags ferie med 6-dagesuge omregnes til 100 x 5/6 = 0,83 dage. 1 dags ferie med 4-dagesuge til 100 x 5/4 = 1,25 dage. 4

5 IP0620: Særlig feriegodtgørelse Kun for medarbejdere der har ferie med løn. Her angives den procentsats, der anvendes til beregning af særlig feriegodtgørelse. Procentsatsen angives i 1/100. Således indberettes fx 1 pct. i særlig feriegodtgørelse som tallet 100. IP0700: Aflønningsperiode 1, hvis medarbejderen får månedsløn, 2, hvis medarbejderen får løn hver anden uge, 3, hvis medarbejderen får løn hver uge, 4, hvis medarbejderen får løn hver dag. IP0800: Aflønningsform For medarbejdere med aflønningsform 1 og 2 skal de præsterede timer anføres under IL0010, jf. lønoplysningerne. For medarbejdere med aflønningsform 3, 4 og 5 skal den ugentlige arbejdstid anføres i IP , for timeløn, hvis medarbejderen får hovedparten af lønnen som timeløn, 2, for præstationsbaseret timeløn, hvis medarbejderen får hovedparten af lønnen som akkord, bonus e.l., 3, for fast løn med overtidsbetaling, 4, for fast løn uden overtidsbetaling, 5, for fast løn med provision, hvis medarbejderen har fast løn, men hovedparten af lønnen beregnes i forhold til omsætningen. 82, for medarbejdere, hvor andre tidsfaktorer end præsterede timer indgår i lønberegningen. Fx døgnaflønnede eksportchauffører, der aflønnes med en grundløn 24 timer i døgnet evt. suppleret med en sats for hver kørt kilometer, 83, for medarbejdere, der modtager supplerende aflønning fra andre instanser eller som på grund af revalidering eller lignende ikke aflønnes efter de regler, som i øvrigt gælder for virksomhedens medarbejdere, 84, for hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt. Herunder ansatte under familieplejeordninger, hvor der betales pr. døgn eller efter antal personer i pleje. 91, for bestyrelsesmedlemmer og andre, der ikke er lønmodtagere. Herunder også fratrådte medarbejdere, hvor der er efterbetalinger, der administreres via lønsystemet, fx udbetaling af kompensation iht. konkurrence- eller kundeklausul, 92, for medarbejdere, der beskattes efter særlige regler. Herunder søfolk i udenrigsfart (DIS-overenskomster), kabinepersonale i fly, der beskattes efter særlige regler, 93, for medarbejdere, hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstiger otte timer, samt medarbejdere, hvis ansættelsesforhold varer mindre end en måned. Andre aflønningsformer: For medarbejdere med aflønningsform 81, 82 og 84 skal præsterede timer ikke anføres under IL0010. I stedet anføres et skøn over den gennemsnitlige reelle ugentlige arbejdstid i IP , for medarbejdere, der ikke har en fast løn, og hvor tidsfaktorer ikke indgår i lønberegningen. Fx taxachauffører og tjenere, der er rent provisionslønnede, bladbude, der aflønnes efter (skiftende) rute og antal uddelte blade. For hjemmearbejdende uden fast arbejdstid, anvendes dog kode 84, 5

6 Lønoplysninger mv. IL0010: Bruttoindkomst A-indkomst før træk af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing, dvs. summen af de indkomster, der angives i oplysningssedlens rubrik 13: A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing og 14: A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag. For timelønnede Angiv medarbejdernes præsterede (arbejdede) timer inkl. overtimer, IL0036. Betalte fraværstimer, IL0023 medtages ikke. IL0011: Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Angives med det fulde beløb i henhold til oplysningssedlens felt 69, dvs. før eventuelle bundfradrag. Den del af fratrædelsesgodtgørelsen/jubilæumsgratialet, som er indbetalt til pension, skal ikke indgå i IL0021. IL0013: Ferieberettigende løn Her angives den samlede ferieberettigende løn. IL0015: Personalegoder Kun personalegoder, der er A-indkomst, dvs. værdi af fri bil og værdi af fri kost og logi. (Fri telefon er fra 1. januar 2002 B-indkomst, og skal derfor ikke indberettes.) IL0121: Lønmodtagers bidrag til pension og ATP Her anføres lønmodtagerens bidrag til ATP, arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver og fører til fradrag i A- indkomsten. Den særlige pensionsopsparing (SP) samt pensionsbidrag, der stammer fra fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale (IL0011) skal ikke medregnes. IL0122: Arbejdsgivers bidrag til pension og ATP Her anføres arbejdsgiverens bidrag til ATP, arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger. IL0022: Dagpengegodtgørelse i forbindelse med ledighed mv. Her anføres arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse i forbindelse med afskedigelse, hjemsendelse, ophør af opgave- og tidsbestemt akkord o.l., arbejdsfordeling samt nedsættelse af arbejdstid. IL0023: Kun for timelønnede Fravær med betaling (betaling og antal fraværstimer) Arbejdsgiverens betaling i forbindelse med fraværstimer. Antal timers fravær i forbindelse med egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke og andet fravær, hvortil der ydes betaling, herunder særlige feriedage, børnefridage, omsorgsdage og lignende fravær. Deltagelse i uddannelses- og kursusaktivitet betragtes i denne sammenhæng ikke som fravær. Fraværstimerne skal ikke medtages i opgørelsen af præsterede timer under IL0010. IL0024: Kun for timelønnede Feriebetalinger og søgnehelligdagsudbetalinger Feriepenge og udbetalinger for søgnehelligdage, der er indregnet i A-indkomsten under IL0010. IL0025: Kun for fastlønnede Feriebetalinger Særlig feriegodtgørelse samt eventuelle feriepenge, der er indregnet i A-indkomsten under IL0010. IL0026: Kun for fastlønnede Afholdte feriedage uden løn Antal afholdte feriedage uden løn. For medarbejdere, der ikke har optjent hele den afholdte ferie, vil feriedage uden løn typisk svare til det antal dage, der indgår i beregningen af løntrækket. Såfremt arbejdsugen adskiller sig fra en 5-dagesuge, omregnes til 5-dagesuge, jf. IP0610 under personoplysninger. 6

7 IL0027: Kun for fastlønnede Andet fravær med delvis eller ingen betaling (betaling og antal fraværsdage) Her angives arbejdsgiverens eventuelle betaling i forbindelse med fraværsdage. Kun andet fravær med delvis eller ingen betaling, som fx den del af barselsorloven, hvortil der ikke ydes fuld betaling. Feriedage uden betaling medtages i IL0026, mens fravær med fuld betaling medtages i IL0034. Såfremt arbejdsugen adskiller sig fra en 5-dagesuge, omregnes til 5-dagesuge, jf. IP0610 under personoplysninger. IL0032: Uregelmæssige betalinger Betalinger, som ikke vedrører en enkelt lønperiode. Herunder akkordoverskud, bonus, produktionstillæg, efterbetaling (lønregulering), gratialer, overskudsdeling (OD), provision, tantieme, kompensation for ikke afholdte særlige feriedage, børnefridage, omsorgsdage mv. Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratialer (IL0011) skal ikke medtages. IL0034: Kun for fastlønnede Fravær med fuld betaling (ikke feriedage) Antal dages fravær - med fuld løn - i forbindelse med egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke og andet fravær, herunder særlige feriedage, børnefridage, omsorgsdage og lignende fridage med fuld løn. Deltagelse i uddannelses- og kursusaktivitet betragtes i denne sammenhæng ikke som fravær. Såfremt arbejdsugen adskiller sig fra en 5-dagesuge, omregnes til 5-dagesuge, jf. IP0610 under personoplysninger. IL0035: Genetillæg eksklusive overtidstillæg Holddriftstillæg og andre genetillæg i og uden for arbejdstiden, herunder varsko-, smuds-, udearbejds-, skur-, forskudt frokost-, varme-, tank-, vagt-, udkalds-, rejsetids-, vejpenge-, zone-, forskydnings- og forlægningstillæg. IL0036: Kun for timelønnede Overtidstillæg og overtimer Her anføres kun tillægget, ikke den samlede betaling for overtiden. Her anføres antal timer arbejdet ud over den normale arbejdstid. IL0037: Kun for fastlønnede Overtidsbetalinger og overtimer Den samlede overtidsbetaling. Her angives det udførte antal overtimer. Til overtimer medregnes timer, der overstiger normaltimerne angivet under personoplysning IP0600. Herunder også ekstratimer for deltidsansatte uden særskilt overtidstillæg. Overtimer skal dog ikke medtages, hvis de senere afspadseres. I det omfang der gives afspadsering ud over det udførte antal overtimer, skal denne afspadsering medtages som et negativt overtimetal (tillægsafspadsering). Timelønnede/fastlønnede De forskellige typer af lønoplysninger er beskrevet her på side 6 og 7. Det er vigtigt at understrege, at nogle af typerne kun skal anvendes for timelønnede og at andre typer kun skal anvendes for fastlønnede. Den videre behandling af de indberettede oplysninger er baseret på at dette overholdes. I modsat fald kan det betyde, at indberetningen kun kan anvendes i begrænset omfang. Nedenfor ses hvilke typer, der kun skal anvendes for henholdsvis timelønnede og fastlønnede. Timelønnede IL0023 Fravær med betaling for timelønnede. (Betaling og fraværstimer) IL0024 Feriebetalinger og søgnehelligdagsudbetalinger for timelønnede IL0036 Overtidstillæg og overtimer for timelønnede Fastlønnede IL0025 Feriebetalinger for fastlønnede IL0026 Afholdte feriedage uden løn for fastlønnede IL0027 Andet fravær med delvis eller ingen betaling for fastlønnede IL0034 Fravær med fuld betaling for fastlønnede IL0037 Overtidsbetalinger og overtime for fastlønnede 7

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012

Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012 Vejledning december 2012 Lønstatistik 2013 DA s LønStatistik Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014 VEJLEDNING DECEMBER 2014 LØNSTATISTIK 2015 DA S LØNSTATISTIK Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Lønbog 2012.

Microsoft Dynamics C5. Lønbog 2012. Microsoft Dynamics C5 Lønbog 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE A... 10 Aconto udbetalt... 10 Adgangskontrol... 10 Afrunding... 11 Afstemningsliste... 11 AM-bidrag... 12 Regulering af AM-bidrag......... 13 Anciennitetstillæg...

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04 for lønsystemet Opdateret 2012-01-02 Udskrevet 2012-01-02 Side 1 af 81 Indhold 1 Introduktion 9 1.1 LetLøn og eindkomst........................ 9 2 Generelt 9 2.1 Opstart................................

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKATTETRÆK GRØNLAND. Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen. Januar 2012

SKATTETRÆK GRØNLAND. Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen. Januar 2012 SKATTETRÆK I GRØNLAND Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen Januar 2012 Forord Denne vejledning informerer arbejdsgivere og andre, der skal indeholde A-skat, om reglerne for udbetaling af A-indkomst og

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 September 2014 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2014...46 Stikordsregister...72

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for metal- og blik- og rørarbejde mellem

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere