Studie af den amerikanske doktrin for Counter-Insurgency.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie af den amerikanske doktrin for Counter-Insurgency."

Transkript

1 Kaptajn N.S. Møller ved Kongens Artilleriregiment, ft. elev på Forsvarsakademiet, Videreuddannelsestrin II/Stabskursus II, hold Studie af den amerikanske doktrin for Counter-Insurgency. Amerikansk doktrin?

2 Kaptajn N.S. Møller ved Kongens Artilleriregiment, ft. elev på Forsvarsakademiet, Videreuddannelsestrin II/Stabskursus II, hold På baggrund af en deskriptiv analyse af den amerikanske doktrin for COIN i forhold til principperne for gennemførelse af henholdsvis en maoistisk og en radikalt muslimsk oprørskamp, vurderes i hvor høj grad doktrinen tager højde for imødegåelsen af oprørsteorierne. Endvidere vurderes udviklingen fra den klassiske COIN doktrin samt hvilke områder af den amerikanske COIN doktrin, der kan give anledning til videre studie i forbindelse med en eventuel udbygning af det danske reglementariske og doktrinære grundlag. 2

3 Resumé: Specialet omhandler den amerikanske doktrin for Counter-insurgency under den givne overordnede problemstilling asymmetri. Erfaringerne fra Irak og Afghanistan har forårsaget den nyskrivning af doktrinen, som behandles efterfølgende. Doktrinen er potentielt interessant for Danmark, grundet valget af strategisk partner, og den mulige indsættelse i missioner, hvor kontakt med, og måske bekæmpelse af, fjendtlige oprørsbevægelser vil forekomme. Maos teori og den nyere radikale islams teori ses som værende repræsentative for oprørsbevægelser ift. både amerikanske erfaringer og det forventede danske interesseområde. Dette leder frem til dette speciales hovedspørgsmål: I hvor høj grad tager den amerikanske COIN doktrin højde for de gængse teorier for oprørsbevægelsers kamp?, som skal give mulighed for at vurdere udviklingen i den nye doktrin ift. den klassiske COIN doktrin, og anvendeligheden ift. den videre danske studie-og udviklingsvirksomhed. Den amerikanske doktrin synes at være endog meget fokuseret på imødegåelsen af maoistisk inspirerede oprørsbevægelser ved en fokusering på COIN som en samlet pakke bestående af fysisk tilstedeværelse, INFO-OPS og CIMIC. Der er dog konstateret, at doktrinen synes at have det bedste grundlag, jo tidligere en indsættelse finder sted i en oprørskamp. Doktrinært set, vil være en tendens til at en række områder reelt overlades til oprørerne, idet man prioriterer opbygningen af tilstedeværelse i byer og omkring vital infrastruktur. Adskillelsen af oprørere fra resten af befolkningen den faktor, der over tid vil få oprøret til at svinde ind. Netop den relativt strukturerede tilgang til organiseringen af en oprørsbevægelse er en af svaghederne ved Maos principper. De amerikanske Shock and Awe principper for symmetrisk kamp, vil kunne modificeres til at fungere mod en maoistisk oprørsbevægelse, især hvis den rammes i oprørets første fase. Overordnet synes doktrinen at være fokuseret på at kunne bekæmpe radikale islamisk inspirerede oprørsbevægelser, men der er dog områder, hvor den militære doktrin i mindre grad kan stå alene. Særligt det transnationale aspekt synes svært at imødegå pga. COIN enheder normalt er inviteret af en specifik HN. Der er relativt store krav til snæver sammenhæng mellem opgaveløsning i HN og på det operative/strategiske niveau pga. den løse struktur og den transnationale appel. Behovet for en effektiv interagency koordination synes også at være udtalt i imødegåelsen af radikal islam, hvilket er en stor udfordring for både militære og civile myndigheder og organisationer. For at fungere som COIN enhed kræver det veluddannede enheder, da de udover de basale soldateropgaver også skal kunne støtte ifm. CIMIC opgaver, løsning af politi- og administrative opgaver indtil interagency og HN struktur er fungerende. Der er sket en udvikling af doktrinen for COIN ift. den klassiske doktrin, idet man i dag er langt mere opmærksom på, hvilke metoder, der anvendes. Den klassiske COIN doktrin lægger op til, at alle metoder må anvendes, herunder uddannelse af egne styrker, der infiltrerer den stat, som huser en oprørsbevægelse, og udpræget hård behandling af fanger, om nødvendigt tortur. Endvidere har INFOOPS langt større betydning for den moderne doktrin, hvor særligt 3

4 informationsdominans er en vigtig asset i bekæmpelsen af oprørsbevægelser. Slutteligt tillægges samtænkning også større vægt i dag end i den klassiske doktrin. COIN skal ses som en proces, hvor militæret er en del af helheden, idet der er behov for en samlet indsats af rent civile midler, politi- og efterretningsmæssige midler tillige. Herunder er der inden for den militære del brug for ikke blot at anskue COIN som en fysisk opsøgen af oprørere mhp. at nedkæmpe disse, derimod er det i stigende grad, vigtigt at kunne præge informationsbilledet ved den befolkning man er gæst hos og resten af verdenssamfundet. Derfor vurderes det hensigtsmæssigt, at det danske forsvar, og andre myndigheder 1 forholder sig til, hvordan man vil gennemføre COIN i et tildelt operationsområde inden for en HN. Herunder vil det også være hensigtsmæssigt at få integreret de erfaringer, der er opnået i missioner i den fremadrettede reglementsskrivning. Særligt synes behovet for at operationalisere samtænkningsbegrebet ift. et konkret missionsområde at være markant. Her kan FMI godt anvendes som inspiration fsva. Kommando-og kontrol, kobling mellem CIMIC og samtænkning samt gennemførelse af INOFOPS. Måden at beskrive oprørsbevægelser på samt forholdene for den taktiske (og operative) efterretningstjeneste kan tjene som inspiration for den videre danske udvikling, herunder eksempelvis brugen af HUMINT, koblingen mellem taktisk og operativ efterretningstjeneste og integrationen af INFOOPS (PSYOPS og CNO). 1 Resortområder, der kan tænkes at skulle give civilt bidrag til COIN 4

5 Liste over anvendte forkortelser: CIMIC= CNO= COIN= GO= HN= HUMINT= IGO= INFOOPS= NGO= PSYOPS= Civilian Military Cooperation Computer Network Operations Counter-insurgency Governmental Organization Host-Nation Human Intelligence Inter-Governmental Organization Information Operations Non-Governmental Organization Psychological Operations 5

6 Indholdsfortegnelse: KAPITEL OPGAVEDISKUSSION OG PROBLEMFORMULERING Indledning Formål Titeldiskussion Begrebsapparat og definitioner Emnediskussion Problemtema og hovedspørgsmål Metode og struktur Afgrænsninger Teorigrundlag Opgavens titel og undertitel KAPITEL Marxistisk teori Formål Leadership MAO FMI Ideology MAO FMI Objectives MAO FMI Environment and Geography MAO FMI External Support MAO FMI Phasing and Timing MAO FMI Sammenfatning...33 KAPITEL Radikal islamisk teori Formål Leadership

7 Radikal islam FMI Ideology Radikal islam FMI Objectives Radikal islam FMI Environment and Geography Radikal islam FMI External Support Radikal islam FMI Phasing and Timing Radikal islam FMI Sammenfatning...52 KAPITEL Konklusion Perspektivering i forhold til klassisk COIN Sammenfatning...55 Tillæg A: Tillæg B: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bibliografi Ordliste Procesmodel Analysemodel Standard guerilla enheder jf. Mao On Guerilla War Styrkernes udvikling over tid ift. Mao Al-Qaidas formodede opbygning 7

8 KAPITEL 1 OPGAVEDISKUSSION OG PROBLEMFORMULERING 1.1. Indledning Dette speciale skrives under emnet asymmetri, som et speciale ud af tre. Udgangspunktet for dette speciale er den militære definition af asymmetri, herunder særligt bekæmpelse af oprørsbevægelser 2 (Counter-insurgency (COIN)) Formål Formålet med dette speciale er at lave et studie af den nye amerikanske doktrin for bekæmpelse af oprørsbevægelser (COIN), herunder analysere hvorvidt doktrinen tager højde for de væsentligste principper for oprørsbevægelsers gennemførelse af et væbnet oprør. Endvidere perspektiveres doktrinen ift. det danske doktrinære grundlag mhp. at vurdere om, der er grundlag for at justere den danske doktrin Titeldiskussion At kæmpe asymmetrisk betyder, at man som udgangspunkt ikke har teknologien, doktrinen, organisationen eller uddannelsen til at kæmpe mod en modstander på lige vilkår:..asymmetry is acting, organizing, and thinking differently than opponents in order to maximize one s own advantages, exploit an opponent s weaknesses, attain the initiative, or gain greater freedom of action. It can be political-strategic, military-strategic, operational, or a combination of these. It can entail different methods, technologies, values, organizations, time perspectives, or some combination of these. It can be short-term or long-term. It can be deliberate or by default. It can be discrete or pursued in conjunction with symmetric approaches. It can have both psychological and physical dimensions. 3 Kernen i begrebet asymmetri er ikke ny, idet teoretikere helt tilbage til Sun Tzu har skrevet herom, dog med fokus på den psykologiske og informationsmæssige del. Mere moderne teoretikere som Liddell-Hart og Luttwak har tillige omtalt asymmetri med andre fraser. Mest kendt er vel den indirekte metode af Liddell-Hart, der nemt kobles på asymmetri, idet skabelsen af gunstige præmisser for egen kamp ved at kæmpe i miljøer, der tilgodeser egen doktrin, teknologisk formåen eller organisatorisk og udannelsesmæssig formåen faktisk ligger tæt op ad definitionen på asymmetri. Der findes en del eksempler fra den nyere krigshistorie på asymmetrisk kamp. Kampene under den første tjetjenske krig i Grozny , kurdernes kamp for et frit Kurdistan, oprøret i Irak efter maj 2003 illustrerer forskellige former for asymmetri, hvor der er tale om en modstander, der er løst organiseret med, som oftest, enkle våben, og som tilrettelægger sin kamp så eget end-state opnås bedst muligt med de rådige midler og muligheder. 2 FMI , 2004,P.-vi: Counterinsurgency is those military, paramilitary, political, economic, psychological, and civic actions taken by a government to defeat insurgency (JP 1-02). 3 ASYMMETRY AND U.S. MILITARY STRATEGY: DEFINITION, BACKGROUND, AND STRATEGIC CONCEPTS, Steven Metz and Douglas V. Johnson II, JAN 2001: 8

9 Særligt har asymmetrisk kamp fået opmærksomhed ifm. kampe i bymæssig bebyggelse, skove og andre typer terræn, der kan vanskeliggøre en symmetrisk sammenhængende kamp. Endvidere kan terrorisme henføres som en form for asymmetrisk kamp, idet denne dog, indtil videre har vist sig noget sværere at bekæmpe med konventionelle militære midler 4. Endvidere synes terror svær at bekæmpe for militære enheder, idet det kræver en opsøgen af terrorister før de bringer deres planer ud i livet, hvilket kan give problemer med legalitet ift. andre landes suverænitet og egne regler for kamp. Grundlæggende kan terrorister rammes inden for tre områder: Rekrutteringsleddet, organisationsleddet og aktionsleddet. Generelt anvendes militære enheder bedst mod de to sidstnævnte led, idet begreber som informationoperations (INFOOPS) og civilian military cooperation (CIMIC) dog kan medvirke til bekæmpelse af rekrutteringsleddet tillige Begrebsapparat og definitioner Insurgency: An insurgency is organized movement aimed at the overthrow of a constituted government through use of subversion and armed conflict 5. Definitionen er fundet uddybet med følgende: Insurgency is a strategy adopted by groups which cannot attain their political objectives through conventional means or by a quick seizure of power. It is used by those too weak to do otherwise. Insurgency is characterized by protracted, asymmetric violence, ambiguity, the use of complex terrain (jungles, mountains, urban areas), psychological warfare, and political mobilization all designed to protect the insurgents and eventually alter the balance of power in their favor. Insurgents may attempt to seize power and replace the existing government (revolutionary insurgency) or they may have more limited aims such as separation, autonomy, or alteration of a particular policy. 6 Begrebet dækker over to overordnede aspekter i en oprørsbevægelses raison d etre. De to aspekter kan, og vil, ofte være til en vis grad sammenblandet, især i de fremskredne faser af et oprør, hvor der er opnået hel eller delvis mobilisering af befolkningen. National-insurgency: The primary antagonists are the insurgents and a national government which has at least some degree of legitimacy and support. The distinctions between the insurgents and the regime are based on economic class, ideology, identity (ethnicity, race, religion), or some other political factor. 7 4 Eksempler herpå er bekæmpelsen af Rote Armee Fraktion, Hamas i de besatte områder og Al-Qaidas terrordel se også pkt FMI p Metz/Millen p.2 7 Metz/Millen p.2 9

10 Liberation-insurgency: These pit insurgents against a ruling group that is seen as outside occupiers (even though they might not actually be) by virtue of race, ethnicity, or culture. The goal of the insurgents is to liberate their nation from alien occupation. 8 Counter-Insurgency: Counterinsurgency is those military, paramilitary, political, economic, psychological, and civic actions taken by a government to defeat insurgency 9. Guerilla krig: Military and paramilitary operations conducted in enemy-held or hostile territory by irregular, predominantly indigenous forces 10. Irregulære styrker: Enkeltpersoner eller grupper, der kæmper aktivt, men som ikke er regulære militære styrker[.]irregulære styrker omfatter bl.a. guerillastyrker, partisaner og terrorister. Endvidere kan militære specialenheder og efterretningstjenester operere som irregulære styrker. 11 Stabilitetsoperationer: Dækker over det overordnede begreb, som COIN indgår som en del af. Der arbejdes i fuld spektrum tankegangen med tre typer operationer: Kampoperationer (offensive og defensive), stabilitetsoperationer og støtteoperationer. Ideen er, at de tre typer operationer principielt indgår i alle militære opgaveløsninger i dag, men vægtes forskelligt i de enkelte missioner og i de enkelte faser af missionerne. Terrorisme: Terrorisme er systematisk brug af vold og terror for at ændre bestående samfundsforhold eller skabe spændinger, som kan lede til en sådan ændring. Som politisk fænomen må terrorisme skelnes fra andre typer af volds- eller terrorhandlinger, som anvendes for at opretholde samfundssystemer - i regulær krig som undertrykkelsesmiddel eller som led i borgerkrig eller kamp mod en besættelsesmagt. Sådanne handlinger kan ikke kaldes terrorisme, men f.eks. massakrer, despoti eller partisanvirksomhed Ibid. 9 JP JP FR I p access

11 1.5. Emnediskussion COIN har som begreb eksisteret i ca. 50 år, og i den amerikanske tænkning ca. 40 år. Dog skal det siges, at kolonimagterne 13 og USA 14 tidligere har gennemført mange lavintensitetskrige og mindre operationer, som reelt var en form for COIN. Der er dog en række forhold omkring selve den amerikanske doktrin for COIN, som kan siges at være generelle karakteristika. COIN er en operationstype, der indgår som en del af en pakke, der skal understøtte amerikanske strategiske interesser uden for USA. Det kan være som opfølgning på en amerikansk ledet operation, hvor der er foretaget regimeskifte, f.eks. som i Irak eller det kan være i et land, hvor amerikanske styrker ikke opererer, men vil støtte den siddende magtstruktur. Et eksempel herpå er støtten til Pakistan. COIN er et begreb, der spænder meget bredt og dækker alle militære niveauer, hvilket kan gøre det svært at håndtere. F.eks. kan der ved en division indsat som militær enhed i COIN være et billede ved de underliggende enheder af, at man er indsat i en fuld spektrum operation, hvor man et øjeblik gennemfører angreb på konkrete mål, det næste øjeblik sikrer distribution af POL produkter og vandforsyningsanlæg. Det er at opfatte som et normalt billede i COIN. COIN er egentlig en formålsbaseret samlebetegnelse, hvor militæret udgør en del heraf. Som anført i definitionen er en væsentlig forudsætning for effektiv COIN, at det gennemføres som en samlet pakke med politiske, psykologiske, civilt-relaterede tiltag. Reelt set samtænkning 15 ift. oprørsbekæmpelse. En anden væsentlig forudsætning for effektiv COIN er, at den stat man støtter over tid bliver i stand til at løse de hårde opgaver med sikkerhedsskabelse selv, således at de væbnede styrker indsat i COIN gradvist får en mere og mere støttende rolle ift. den host-nation man er indsat ved. Endvidere er det også væsentligt, at host-nation gennemfører nogle reformer på det strategiske niveau, der påvirker de root-causes, som har udløst eller forstærket oprøret. Her kommer den mere bløde del af COIN ind i billedet. Lidt firkantet sagt er COIN reelt set oprørsbekæmpelse, og isolering af en konflikt, baseret på den brede sikkerhedsopfattelse 16, som er operationaliseret fra et teoretisk abstrakt niveau til noget konkret målbart i et operationsområde. Ovenstående definition vil de fleste militære ansatte i Danmark kunne nikke genkendende til, fordi det danske forsvar har i løbet af de sidste femten år i stigende grad været indsat internationalt for at standse væbnede 17 konflikter 18, typisk i fejlslagne stater eller kvasistater 19. I disse indsættelser har det danske forsvar gentagne gange været i berøring med 13 Her tænkes især på Storbritannien og Frankrig 14 Filippinerne og Cuba 15 Termen refererer til det danske Samtænkningsnotat. Samtænkningsnotat p.1 ff. 16 Buzan, Barry (1991), People, States and Fear p. 368 ff. 17 Bruun Rapporten p Søren Gade: Svage stater eller stater i opløsning er tikkende bomber under fred og stabilitet i de regioner de befinder sig i. Og også for resten af verden. Svage stater kan eksempelvis fungere som tilholdssteder for terrornetværk, der kan arbejde uforstyrret i disse retsløse områder. 19 Men den kom aldrig i åtnjutande av det som framför allt definierar en självständig nationalstat: suveränitet över ett sammanhängande territorium med 11

12 forskellige typer af bevæbnede fraktioner og grupperinger, typisk tidligere oprørsbevægelser eller parter i en borgerkrig eller kriminelle organisationer med våben. Særligt Mellemøsten har fået den vestlige verdens bevågenhed efter terrorangrebene 11. september Mellemøsten anses af mange for at være arnested for terrorister og en region kendetegnet ved udemokratiske leveforhold for befolkningerne, og bla. derfor er arnested for en række latente konflikter. Det må derfor antages, at dansk forsvar vil have enheder indsat i Mellemøsten med jævne mellemrum i en rum tid fremover 21, hvorfor det synes relevant at se nærmere på den trussel, danske enheder vil stå overfor. De sidste to år har amerikanerne gjort sig mange erfaringer med oprørsbevægelser i Afghanistan og Irak. Særligt Irak har vist sig at være en vanskelig opgave, i særdeleshed skiftet fra et højmobilt angreb til gennemførelse af stabiliseringsoperationer i hele Irak har vist sig at være udfordrende. Dette har afstedkommet en nyskrivning af doktrinen for bekæmpelse af oprørsbevægelser og en for bekæmpelse af terrorisme 22. Det er dog et åbent spørgsmål om der reelt er tale om en nyskrivning eller om amerikanerne har fokuseret på deres erfaringer fra Vietnam og de nyligt indhøstede erfaringer, således at der egentlig blot er tale om en opdatering af de gamle reglementer for COIN. Endvidere synes det værd at se hvorvidt andre landes erfaringer med COIN dels kan applikeres på den nuværende situation dels om der forekommer paralleller til den nye doktrin. Her falder tanken umiddelbart på en af de mest anerkendte bøger, der er skrevet om COIN, nemlig A French View of Counterinsurgency af R. Trinquier, der behandler de franske erfaringer fra Vietnam og Algeriet. Trinquier er en repræsentant for den klassiske COIN teori. Det kunne derfor være interessant at se nærmere på de teorier, som mange oprørsbevægelser har hentet deres inspiration hos, samt om der er forskel i Trinquiers måde at imødegå oprørsbevægelser på ift. den amerikanske doktrin. I Danmark er der pt. kun udarbejdet et kapitel om irregulære styrker til Hærens Feltreglement I, hvor både terrorister, oprørsbevægelser, kriminelle bander m.v. er slået sammen under ét. Derfor bør udviklingen i den amerikanske reglementsskrivning også have et vist fokus i Danmark, da vi har valgt USA som strategisk partner og må forvente at være indsat med amerikanere fremover. Det bør desuden fremhæves, at Danmark ikke har erfaringer, der kan sammenlignes med USA, UK eller Frankrig, med gennemførelse af COIN, hvorfor vores erfaringsdannelse og vidensgenerering inden for dette område naturligt må tage afsæt i andres erfaringer. Sker det ikke, risikerer danske styrker ikke at være optimalt forberedt på indsættelse i COIN fremover. Derfor vurderes det relevant at gennemføre et studie af den amerikanske doktrin for COIN, herunder vurdere hvorvidt den nye amerikanske doktrin kan virke som et startskud i den videre danske studie-og udviklingsvirksomhed. gränser. Inte heller kom den i besittning av en armé, en valuta, ett utrikesdepartement eller kontroll över vatten, jordbruksmark och luftrum. access Birthe Hansen og Carsten Jensen: Mellemøsten i opbrud, 2005, Mellemøsten er i opbrud. Et opbrud der foregår på baggrund af mange og dybe problemer, og som efter 11. september 2001 er blevet af central interesse for Danmark og hele det øvrige internationale samfund. 21 SØREN GADE: Jeg vil gerne sende det budskab, at det faktum, at vi har soldater på Balkan, i Afghanistan og i Irak er en forudsætning for at opretholde vores sikkerhed i Danmark. 22 FMI , p. vi. 12

13 1.6. Problemtema og hovedspørgsmål I hvor høj grad tager den amerikanske COIN doktrin højde for de gængse teorier for oprørsbevægelsers kamp? Hvilke områder af den nye amerikanske COIN doktrin kan give anledning til videre studie ifm. en evt. udbygning af det danske reglementariske og doktrinære grundlag? 1.7. Metode og struktur Ideen med studiet er at analysere den nye amerikanske doktrin for COIN, og vurdere om den synes anvendelig som inspiration for den fremadrettede danske udvikling. Måden at skabe dybde i vurderingen af den amerikanske doktrin er at have en kombination af teorigrundlag inden for både COIN og tilrettelæggelse af oprør med relevante eksempler herpå. Ift. oprørsbevægelser synes de to mest anvendte teoretiske holdepunkter at være hhv. den marxistiske tilgang og den radikalt muslimske, hvorfor disse med fordel kan anvendes og illustreres med historiske eksempler i det omfang pladsen tillader det. Det skal dog bemærkes, at der inden for den radikale islam ikke findes noget konkret nedfældet grundlag som f.eks. Maos principper inden for marxisme. Anvendelse af radikal islam kræver derfor, at principper og kilder om radikal islams holdning til oprørsbevægelser, som analysen skal bindes op på, teori-gøres for at give analysen passende vægt. Zawahiri er den forfatter, der kommer tættest på at have udviklet en decideret teori, men der er her ikke tale om en bog, snarere en række interviews og opfangede breve, som beskriver visse principper for den radikale islams anvendelse af oprørsbevægelser. Endvidere er der en række dokumenter og hjemmesider, der ikke er oversat til europæiske sprog, hvorfor de er uanvendelige for forfatteren. Ved at teori-gøre analyser af radikal islam og bruge interviews samt breve til at konstruere radikal islam som oprørsteori, vil der være en vis risiko for at komme til at beskrive forhold, der ikke er sammenlignelige med maoistisk teori eller ikke kan anses for værende universelle, altså en case ikke en teori. Forfatteren er opmærksom på dette forhold, og fokuserer derfor på oversatte tekster fra Zawahiri og Zarqawi samt analyser heraf. Forfatteren er opmærksom på, at særligt Zarqawi i sine skrifter er meget konkret ift. oprøret i Irak, men vurderer at hans skrifter sammen med Zawahiris mere globalt orienterede skrifter kan udgøre det nødvendige teoretiske fundament for analysen. Der er tillige visse forskelle i Zarqawis og Zawahiris tilgang til udviklingen af oprørsbevægelser i tid og rum. Det vurderes hensigtsmæssigt at eksemplificere begge teoretiske retninger med udgangspunkt i Vietnam/Kina og Iraqi Freedom/Afghanistan. Det skal dog bemærkes, at oprørsgrupperne i Irak består af flere forskellige dele, idet den radikalt muslimske (sunni) er én. Der findes også en række grupper, der betegnes som elementer af det tidligere regime, og nogle shia muslimske grupper. Der vælges dog at fokusere på den radikale sunni islam, da det er den, der er inspiration for de fleste nye oprørsbevægelser i dag, hvorfor opgaven ikke vil komme ind på nationalistiske oprørsgrupper, da de typisk vil anvende metoder, der minder om, det Mao beskriver. Shia oprørsgrupper kunne være værd at se nærmere på, men da deres udbredelse vurderes at være begrænset rent geografisk, og deres metoder ikke er så meget anderledes end, hvad der foreskrives i den radikale sunni islam, bearbejdes de ikke yderligere i denne opgave. 13

14 Roger Trinquiers bog er en væsentlig del af det fundament, som det meste nyere litteratur om COIN bygger på. Ideen med at inddrage Trinquier er, at påvise forskelle og ligheder mellem den nye amerikanske doktrin og de tidligere erfaringer. Herved ophøjes Trinquiers ideer til en form for metateori for at have et teoretisk grundlag inden for både insurgency og COIN. Det skal dog bemærkes, at Trinquier alene anvendes som teoretisk reference grundlag for at illustrere forskelle og ligheder til den amerikanske doktrin, hvorfor dette studie ikke vil indeholde en dybere analyse af den klassiske COIN teori. På grund af at den klassisk-empiriske metode vil kræve mange redegørelseskapitler og mange krydsreferencer fra læserens side og dermed nedsættelse af læsevenligheden, når opgaven skal læses, er der valgt en deskriptiv tilgang, hvor redegørelserne integreres i de enkelte analyser. Her synes det hensigtsmæssigt at bygge opgaven op som en todelt analyse, således at de to teorier indenfor oprørsbevægelser først analyseres ift. FMI, for herefter at perspektivere FMI i forhold til den klassiske doktrin. Ideen hermed er, først at afdække, hvorvidt (og hvordan i givet fald) den amerikanske doktrin tager højde for teorierne om oprørsbevægelser. Derved skabes et sammenligningsgrundlag, der kan diskuteres ift. Trinquier. Herefter vil der således være et nuanceret grundlag for at diskutere den nye amerikanske doktrin for COIN ift. det foreløbige danske grundlag, herunder også at kunne diskutere forskelle i anvendelse af midler, og vurdere i hvorvidt FMI kan tjene som grundlag for den videre danske studie-og udviklingsvirksomhed. Udgangspunktet i den amerikanske doktrin er, at COIN er en operationsform, der anvendes for at støtte en lovlig magthaver, som er direkte truet eller hvis stabilitet er truet pga. af oprørsbevægelser 23. I den amerikanske doktrin arbejdes der med tre måder at støtte en legitim magthaver på, som alle dækkes ind under begrebet COIN. Der tales om indirekte støtte i form af at styrke den truede stats evne til at håndtere truslen selv ved at tildele og opbygge økonomiske og militære kapabiliteter 24. Desuden er der direkte støtte, som ikke involverer kampopgaver. Her støtter man den truede stat med militære enheder, der skal uddanne statens militære og paramilitære enheder. Endvidere vil der blive tildelt midler til CIMIC, efterretningsindhentning/deling samt kommunikationsopbygning/deling og logistik 25. Slutteligt findes der direkte støtte, hvor der indsættes militære enheder i alle opgavetyper, både de ovenfor nævnte og deciderede kampopgaver, indtil den støttede stat er i stand til selv at løse opgaven 26. Umiddelbart synes det mest relevant at fokusere på direkte støtte og kun behandle indirekte støtte perifert, da det vil være på meget højt niveau. Endvidere synes indirekte støtte ikke at være en metode, som Danmark forventes at vil følge andet end i rammen af internationale organisationer. Indirekte støtte vil også ofte være integreret med direkte støtte over tid enten forud for en operation med direkte støtte eller som opfølgning på en operation med direkte støtte. Det er da også direkte støtte, der er tyngden i den amerikanske doktrin, hvorfor den følgelig også vil være den støtte type, som fokuseres på i herværende opgave. 23 FMI p. vi 24 FMI p. vii 25 Ibid. 26 Ibid. 14

15 De militære operationer inden for COIN kan inddeles i tre kategorier: CIMIC, Information Operations og egentlige kampopgaver 27. Alle tre dele behandles i nærværende opgave, idet der ikke gås i dybden med CIMIC og Information Operations, men fokuseres på sammenhængen mellem elementerne i gennemførelsen af COIN. Analysemodellen vil blive bygget op over en række underspørgsmål og emner ift. hver teori. FMI anbefaler, at en analyse af en oprørsbevægelses styrker og svagheder ses ift. følgende seks punkter 28 : Leadership Ideology Objectives Environment and Geography External Support Phasing and timing Dette er en måde at operationalisere forståelsen af en oprørsbevægelses organisation, modus operandi og teknologisk niveau på, som virker ret håndgribelig. Denne opdeling har været udgangspunktet for den amerikanske forståelse af oprørsbevægelser, og er den metode, der anvendes i FMI. Selve den amerikanske doktrin er ikke direkte skrevet ift. ovenstående punkter, men det vurderes at doktrinen bliver nemmere konkretiserbar ved at bruge samme udgangspunkt og så se på de udvalgte oprørsteorier. Disse punkter synes endvidere at være velegnede til at opstille principperne for både den marxistiske og radikale islams teori efter, fordi de giver mulighed for at diskutere både grundlag, planlægning, organisering og gennemførelse af operationer for oprørsbevægelser ud fra. Der formuleres derfor ledespørgsmål ift. hvert af de nævnte punkter til analyse af oprørsteorierne og FMI imødegåelse af oprørsbevægelser 29. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt at anvende strukturen fra FMI, da det er hovedkilden i projektet, hvilket betyder, at fokus vil ligge på kapitel 2,3 og 4 i FMI. Analyse modellen vil derfor kun omhandle Kap. 2 og 3. Ud fra ovenstående udledes følgende struktur på opgaven: Kap 1: Vil indeholde emnediskussion og afgrænsning af opgaven. Kap 2: Vil introducere kerneprincipperne i en maoistisk oprørskamp og analysere FMI evne til at håndtere denne type oprørsbevægelse. Kap 3: Vil introducere kerneprincipperne i en radikal islamisk oprørskamp og analysere FMI evne til at håndtere denne type oprørsbevægelse. Kap 4: Vil perspektivere den amerikanske COIN doktrin ift. den klassiske COIN teori for herved at anskueliggøre evt. forskelle eller ligheder, og perspektivere til det nuværende danske grundlag og vurdere anvendeligheden af den amerikanske doktrin for danske styrker. 27 FMI P FMI p Se bilag 2 15

16 Kap 1: Indledning. KAP 2: Marxistisk teori om oprørs- og guerillabevægelser diskuteret med eksempler for nøgleprincipper og diskuteret ift. FMI KAP 3: Islamiske principper for oprørs- og guerillabevægelser diskuteret med eksempler for nøgleprincipper og diskuteret ift. FMI KAP 4: Konklusion: FMI set ift. klassisk COIN teori (Trinquier). FMI ift. FR I, Irregulære styrker Afgrænsninger Identificerede grænseflader Begrebet COIN vil naturligt have elementer af en række almindeligt forekommende operationstyper under symmetrisk kamp indeholdt, hvorfor der naturligvis vil opstå en række grænseflader. Efterfølgende er der en kort diskussion af de væsentligste grænseflader. CIMIC: Den amerikanske forståelse af CIMIC er lidt bredere end den danske, idet amerikanerne reelt ser alt vedr. humanitær assistance, kontakt til Host-Nation, PSYOPS, støtte til opbygning af både civil og militær administration samt CIMIC i umiddelbar tilknytning til de militære operationer (inden for rammen af direkte støtte) som værende under begrebet CIMIC. Der findes i dag et doktrinært grundlag for CIMIC i Danmark og en række andre NATO lande, men da opgavens mål ikke er at diskutere CIMIC, vil begrebet som sådan ikke blive behandlet, idet opgaven baseres på den amerikanske tolkning af CIMIC for at skabe en bedre forståelse af helheden i doktrinen for COIN. Evt. forståelsesforskelle ift. den danske CIMIC doktrin bliver derfor ikke diskuteret. Såfremt der erkendes forhold af afgørende betydning for diskussionen 16

17 om anvendelighed af doktrinen i Danmark, som involverer forhold vedr. CIMIC, og den forskellige opfattelse heraf, vil det blive kortfattet diskuteret. Civile nationbuilding programmer og opbygning af sikkerhedsstyrker: Disse emner er centrale i den samlede gennemførelse af COIN, men udføres normalt af civile eller politimyndigheder og koordineres med de militære operationer via den stedlige ambassade eller lederen af den samlede opbygning, i stil med Poul Bremer i Irak. Emnerne berøres kun perifert, hvor det er relevant for analysen. Fuldspektrumoperationer: En måde at anskue den nye type konflikter og opgavetype på for militære enheder. Opdelingen af fuldspektrum operationer benævnes forskelligt afhængigt af niveau. På strategisk niveau opdeles der i ikke-krigsoperationer/mootw (Military Operations Other than War)/CRO (Crisis Response Operations), som på det operative niveau udmønter sig i opdelingen mellem krigsoperationer, stabiliseringsoperationer og støtteoperationer. Disse omsættes til en lang række operationstyper på det taktiske niveau. Grundlæggende kan det siges, at den enkelte soldat har et skel, der hedder kamp><ikke-kamp, og det er vekselvirkningen mellem de to i relation til den stillede opgave, der kan sige noget om vægtningen af operationsformen. COIN 30 Kampoperationer (offensive og defensive operationer): Klassiske militære operationer, som alle uddannes til at beherske. Kampoperationer kan indgå som element under alle operationsformer. 30 FM 3-0 p. 1-14ff. 17

18 Støtteoperationer: De operationer, der udgør den bløde del af den militære indsættelse. Opdeles i støtte til hjemlige opgaver (totalforsvarsregi) 31 og internationale opgaver, f.eks. støtte til GO, NGO, IO osv. samt militær hjælp. INFOOPS: (herunder PSYOPS) Er et forholdsvis nyt begreb i COIN sammenhæng, der endnu ikke er fuldt implementeret, men som der er skrevet en anseelig mængde om. INFOOPS er reelt en koordinerende strategi for indsættelsen af PSYOPS, elektronisk krigsførelse, Computer Network Operations (CNO), feltsikkerhed, fysisk ødelæggelse og vildledning mhp. at optimere egne operationer. Modus operandi for INFOOPS forudsættes læseren bekendt, hvorfor INFOOPS ikke diskuteres som selvstændig operationsform i denne opgave, men udelukkende diskuteres i det omfang det har relevans for, og udgør en del af, COIN. Anvendelse af specialoperationsstyrker (SOF): Indsættelse af SOF mod oprørsbevægelser er en meget hyppigt anvendt metode, som har sine egne principper i de store lande (USA, UK), og fremdeles har SOF også deres eget reglementariske grundlag for indsættelse. Der er dog også i de senere år set flere og flere eksempler på, at SOF indsættes til støtte for regulære enheder indsat som direkte støtte i COIN. Når SOF anvendes som en enhedstype (force-multiplier) ved en regulær enhed, der gennemfører COIN vil de blive behandlet i denne opgave. Principper for SOF indsættelse og anvendelse alene vil ikke blive behandlet Teorigrundlag. Opgavens baseres på følgende hovedteorier: Mao s principper for folkets kamp, det har dannet grundlag for en lang række oprørsbevægelser og teoretiske raffinementer af de grundlæggende teser. Eksempler herpå er Giaps tanker om kampen mod imperialismen, Che Guevaras revolutionære principper og til dels Carlos Marighellas tanker om den urbane terrorists virkemidler. Zarqawi/Bin Laden og Zawahiri breve om krig. (se diskussion heraf under 1.7.) Trinquier s metode for COIN (se diskussion heraf under 1.7.) US doktrin for counter-insurgency. Der er her tale om et reglement, hvorfor der ikke er en eksplicit opskrift på, hvordan man gør men snarere en række principper, der kan anvendes alt efter, hvilken situation man står i. Derfor vil en række af svarene på spørgsmålene i analysemodellen også være baseret på tolkningen og forståelsen af det amerikanske feltreglement. Feltreglement I, KAP 8, irregulære styrker samt HOK notat om terminologi. 31 HOK notat p.3 18

19 1.10. Opgavens titel og undertitel. På baggrund af kapitlets diskussion af emnet udledes følgende titel og undertitel: Titel:. Undertitel: På baggrund af en deskriptiv analyse af den amerikanske doktrin for COIN i forhold til principperne for gennemførelse af henholdsvis en maoistisk og en radikalt muslimsk oprørskamp, vurderes i hvor høj grad doktrinen tager højde for imødegåelsen af oprørsteorierne. Endvidere vurderes udviklingen fra den klassiske COIN doktrin samt hvilke områder af den amerikanske COIN doktrin, der kan give anledning til videre studie i forbindelse med en eventuel udbygning af det danske reglementariske og doktrinære grundlag. 19

20 KAPITEL 2 Marxistisk teori Formål Dette kapitel har til formål at analysere om FMI tager højde for den marxistiske teoris måde at føre en oprørskamp på. Der er i denne opgave taget udgangspunkt i en af den marxistiske teoris primære, men ikke eneste, teoretikere. Fokus ligger på Maos skrifter om guerilla krigens betydning og samordning med revolutionen. Mao var i sit teoretiske udgangspunkt inspireret fra tre steder 32 : Lenins skrifter og den russiske revolution, Clausewitz tanker om strategi og særligt forbindelsen mellem den militære strategi og politikken, slutteligt af Kinas historie (Sun Tzu) og sine egne erfaringer med oprørskampen mod dels japanerne og dels det republikanske Kina. Mao understreger gentagne gange i sine skrifter, at teorien er tilpasset Kinas særlige forhold, og at enhver brug af teorien skal tilpasses de særlige forhold, der 33 er andre steder. Desuagtet har Maos skrifter været udgangspunkt for en lang række oprørsbevægelser 34 siden 2. Verdenskrig, og selv i dag findes der fortsat bevægelser, der i større eller mindre omfang tager udgangspunkt i Maos principper 35. Der er i dette kapitel taget udgangspunkt dels i Maos bog om guerillakrigen, dels i to bøger, der samler en rækker skrifter af Mao, som fokuserer på den politiske og militære gennemførelse af en revolutionær kamp, hvorunder guerillakampen indgår som et væsentligt element. Mao arbejder med tre niveauer inden for sin teori, det strategiske, kampagne (operative) og taktiske niveau for både regulære og guerilla enheder 36, og anskuer alle former for revolutionær kamp som værende langvarig og gående over tre strategiske faser: Den strategiske defensiv, en mellemliggende periode (intermezzo/konsolidering) og den strategiske offensiv 37. Der foretages i kapitlet ikke en nøje opdeling i niveauer og perioder, idet emner, der er kendetegnet for et niveau eller en periode, bliver fremhævet. For en uddybning af de enkelte punkter i kapitlet henvises til FMI p. 1-7 til SUN p. 32 og MAO, P MAO, p. 20 samt bagsiden. 35 samt AQ ideologi p SUN p. 33 samt MAO p Mao engelsk p. 358f. 20

21 2.2. Leadership MAO For Mao består al ledelse af militær- og guerillaenheder af en todeling i en politisk og militær ledelse 38. Mao skelner i princippet ikke mellem ledelsesniveauer i sin forståelse, idet han fastslår, at kravene til ledere er de samme 39. Kravene til lederne er først og fremmest en stærk tro på den sag de kæmper for, så skal de nok lære det militære håndværk senere 40. Grunden hertil skal findes i, at Mao forudser at kravene til ledere vil være ekstra høje, når deres enheder konstant befinder sig i fjendens bagland. Den politiske skoling er særlig vigtig hos lederen, idet de enkelte ledere skal tilse, at elementer i enhederne, der kan skabe uvilje hos befolkningen overfor guerillaen f.eks. ved røverier, voldtægter m.v. skal fjernes eller genopdrages 41. Endvidere lægger Mao vægt på, at ledere så vidt muligt er lokalt rekrutteret 42 for derved at opnå større gennemslagskraft og respekt i lokalbefolkningen. Dette gælder naturligvis primært ledere på lavere niveauer. Mao omtaler også nogle principper for, hvordan den enkelte leder bør optræde overfor sine undergivne. Her fremhæves vigtigheden af, at ikke alle er lige, men at lederne lever under samme vilkår som soldaterne for derved at opnå en stærkere enhedsfølelse 43. Udgangspunktet er at jo højere niveau, jo mere centraliseret styring. Dette skal dog tilpasses den fase af kampen man er i, idet guerillaenheder normalt ikke vil fungere optimalt med samme slags styring som i regulære enheder. Generelt set bør styring være centraliseret på strategisk niveau og decentraliseret på operativt og taktisk niveau 44. Det bør dog nævnes, at al politisk styring er centraliseret på alle niveauer. Mao beskriver hvordan en optimal struktur vil se ud. Han opdeler landet i en række regioner med underliggende distrikter, hvor der inden for hvert distrikt skal udpeges en militær og politisk leder. Ledere på højere niveauer skal have en stab til at hjælpe sig som ved regulære militære enheder. Mao anbefaler, at alle guerillaer deles i to typer og niveau-deles i lokale enheder op til kompagni størrelse, distriktsenheder og regionale enheder. De to typer af guerillaer skal være det han kalder kombattanter og lokale selvforsvarsenheder, hvor kombattanterne skal indgå i en struktur, der på mange måder minder om en almindelig hærs struktur 45. Det kan virke lidt som en modsigelse af den grundlæggende tese med centralisering på højt niveau og decentralisering på lavere niveau, men her kommer de tre faser ind i billedet. Det er oplagt at antage, at jo længere i krigen og jo mere fremskreden en fase man er nået til, jo mere vil kombattant guerillaen ligne en reel hær. Hele ideen med guerillaens udvikling er netop, at 38 Mao WWW kap. 1 p Ibid kap. 1 p. 3f. 40 Ibid kap. 5 p Mao WWW kap. 1, p Mao WWW kap. 5, p Mao WWW kap. 6, p Mao p Mao WWW kap. 5, p. 6f., se endvidere bilag 3. 21

22 man i den strategiske offensiv kan konvertere guerillaenheder til regulære enheder, der kan gennemføre mobil kamp FMI 3-07 Den amerikanske doktrin fokuserer meget på oprørsstyrkens lederskab. Efterfølgende vil nogle aspekter af, hvordan USA vil imødegå effekten af lederskabet ved oprørsenheder blive beskrevet. Der fokuseres i doktrinen ikke ensidigt på personerne i ledelsen hos oprørere, men derimod fremhæves ledelsens kontakt til befolkningen og lokale ledere 46, som et område der skal imødegås hurtigst muligt. Ideen er her at forsøge at adskille oprørerne fra befolkningen samt forsøge at undgå, at lokale ledere støtter op om oprøret passivt eller aktivt. Man er også helt opmærksom på ikke kun at se på den formelle ledelse, men at sætte kræfter ind på at erkende uformelle ledere 47, og håndtere disse på passende vis. Med passende vis er der overladt noget til den enkeltes doktrin-og opgave forståelse, men også det forhold at der er forskel på, hvordan man håndterer en vigtig skeptisk forretningsmand ift. en vigtig religiøs leder. Doktrinen nævner bla. nedsættelse af lokal-råd, hvori disse kan integreres og derved bedre informeres om formålet med operationer i området 48. En væsentlig parameter for at kunne identificere potentielle oprørsledere er effektiv efterretningstjeneste, herunder samarbejde med politimyndigheder, og ikke mindst kulturel forståelse ved egne efterretningsled uanset det niveau de arbejder på. Doktrinen fokuserer mest på, hvordan man undgår, at der sker en øget rekruttering, og at oprørsledere vinder indflydelse i befolkningen. Ser man konkret på, hvordan den amerikanske doktrin har været udført i Irak og Afghanistan er det værd at bemærke, at man er meget optaget af at fange eller fjerne centrale oprørsledere bla. ved udstrakt brug af dusører, der langt overgår, hvad lokale kan tjene 49. Viljen til at ville fange eller nedkæmpe topledelsen i en oprørsbevægelse har en to-sidet dimension. På den negative side vil der være en risiko for at en fanget eller dræbt oprørsleder bliver et ikon for hele befolkningen, med mindre egne styrkers måde at håndtere situationen omkring lederen på bliver fokuseret på, at det er en nødvendighed for befolkningens ve og vel, samt at aktionen følges af konkrete sikkerhedsforbedrende tiltag. På den positive side er, at fjernelse af en central leder i et maoistisk inspireret oprør, kan medføre en midlertidig lammelse af den centrale ledelse, indtil en ny leder er udpeget. Doktrinen beskriver ikke konkret, hvordan man fjerner lokale selvforsvarsenheder, der støtter oprøret, men beskriver at etableringen af lokale selvforsvarsenheder undgås ved en kombination af INFO-OPS, CIMIC og regulære kampoperationer 50. Der skal tilvejebringes basal sikkerhed, indledningsvis ved militære styrker, på sigt med politi og evt. lokalt uddannede militser, der typisk gennemfører perimeterforsvar af området. Endvidere skal politimyndighederne snarest gå i gang med at identificere alle i området og kortlægge evt. tilknytningsforhold til oprørsbevægelsen. Endvidere vil CIMIC-teams medbringende penge og viden påbegynde udbedring af infrastruktur med Quick Impact Projects, der kombineret med 46 FMI p. 2-12f. 47 Ibid. 48 FMI p. 2-12f. 49 Starter typisk ved $ og går til $, access FMI p

23 INFO-OPS har som målsætning at skabe et positivt billede af HN (regeringen) i lokalområdet. Vedrørende fjernelse af lokale selvforsvarsenheder, må det antages at man vil anvende samme procedure, om end i mindre skala, som ved bekæmpelse af et baseområde. Her anvendes et begreb, der kaldes Clear and Hold 51, der går ud på at man gennemfører en offensiv operation i et område typisk gennemført som en Cordon and Search eller Clear in Zone operation for at sprede oprørsstyrkerne mhp. stykvis nedkæmpelse eller fremprovokere en reaktion fra oprørsstyrkerne. Når Clear delen er gennemført søger man at anvende f.eks. US styrker til offensiv patruljering, baghold og opretholdelse af pres på resterende oprørsstyrker i området. Samtidig søger man, helst med HN styrker, etablere en basal sikkerhed i det rensede område. Gennemførelse af denne type opgave er meget ressourcekrævende, hvorfor der skal foretages en nøje vurdering af, hvor størst effekt med operationen kan opnås. Den amerikanske doktrin har til formål, at bekæmpe alle typer oprørsbevægelser så tidligt som muligt, men hvis man ser på Maos tre faser af en oprørskamp, så kunne det godt indikere, at man ud fra en rent militær betragtning kunne ønske sig, at bekæmpe oprørsbevægelse, når den begynder at antage elementer af symmetrisk kamp, da det er det US styrker er bedst uddannet til og har materiellet til. Medregnet heri er så ikke det forhold, at Mao ikke forudser iværksættelse af 3. fase før grundlaget for en massemobilisering af befolkningen er til stede. Såfremt det lykkes at skabe det grundlag, skrider ideen med COIN, idet konceptet jo skal sikre den siddende regering og opbygge både dens legitimitet og suverænitet. Det betyder, at når et helhedsperspektiv anlægges på Maos faser af en oprørskamp, vil det altid være COIN doktrinens formål at skabe grundlaget for, at faseskiftende ikke kan ske. Amerikanere oplevede i Vietnam på egen krop effekten af, hvor vigtigt det er, at den HN man støtter har legitimitet og at massemobilisering undgås. Da COIN er meget ressource krævende betyder det heller ikke, at man ikke kan være nødt til at acceptere, at der findes regioner i en HN, hvor oprøret når til 3.fase, blot man kan isolere området, så det ikke kan sprede sig, og evt. fjerne oprøret eller holde det nede (i 1.fase) i resten af landet. Man kunne vove den påstand, at det er det der foregår i Afghanistan i disse år, om end det måske ikke er tilsigtet, at det skal være sådan Ideology MAO Den overordnede ide i Maos skrifter er at gennemføre en revolution, hvor magthaverne fjernes, og partiet overtager rollen som magthaver, indtil folket selv kan styre landet. Dvs. end-state er altså en overtagelse af magten i landet 52. Mao definerer dog, at der findes to typer revolutionære krige 53, dem mod en besættelsesmagt, hvor alle samfundslag i princippet deltager på lige vilkår og har samme målsætning og dem som er ideologisk-revolutionære 54 krige, hvor man ud over besættelsesmagten også skal udviske klasseforskelle i det 51 FMI p. 3-11ff.. 52 FMI p Mao WWW kap.1, p.6 54 Forfatterens term udledt af Mao WWW kap. 1, p

24 eksisterende samfund. Dette kræver en solid mængde propaganda (og opdragelse af meningsdannere). Ideologien er de principper, hvorefter revolutionen tilstræbes gennemført. Derfor er det meget væsentligt for forståelsen af Mao, at den meste virksomhed tager udgangspunkt i et ønske om at skabe tilslutning særligt blandt landbefolkningen 55 og med dennes opbakning udvikle den væbnede revolution. Et væsentligt punkt er også, at tilslutning skal være frivillig 56, idet risikoen for manglende sammenhæng 57 i enhederne og forræderi er mindre. Men i øvrigt ser Mao meget gerne, at der optages studerende og uddannede personer i bevægelsen hurtigst muligt 58. Det skyldes formentlig, at der ikke var mange blandt landbefolkningen, som kunne læse. At kunne læse og skrive var en nødvendighed for at kunne skabe den indoktrinering, som Mao ønskede i sine guerillaenheder. Særligt i de lokale selvforsvarsenheder anså Mao det for vigtigt at få gennemført både en militær og politisk skoling 59, således at kombattanterne ville have bedre mulighed for at gemme sig og færdes i befolkningen. Endvidere lagde Mao også stor vægt på propaganda, og alle de større enheder skulle kunne producere propaganda materiale 60. Her er der reelt tale om en tidlig form for INFO-OPS, der skal virke på, ift. i dag, relativt lavt niveau og ikke er gennemkoordineret. Et vigtigt element i propagandaen er bl.a. at vise, hvad der sker med forrædere, indledningsvis i befolkningen dernæst i guerillaen for at skabe en stemning af had mod dem, som oprørerne anser for forrædere 61. Det skal dog fremhæves, at soldater, der skifter til oprørerne skal have en reel velkomst, og Mao mener, at tilfangetagne soldater skal behandles godt og anvendes i propagandaen for at påvirke fjendens styrker 62. Mao anser det for afgørende, at guerillaenhederne handler, så de har befolkningens opbakning 63. Faktisk kan det anføres at støtte i befolkningen reelt anses for værende et decisive point, særligt i anden fase af krigen 64. Ydermere er det værd at hæfte sig ved, at Mao ikke ser guerillakrigen som den afgørende faktor set over de tre faser i krigen, men derimod som en støttende faktor, der særligt i anden fase (konsolidering) har en mere betydende rolle end de regulære styrker 65. Men da han opfatter Kina som besat af en stærk, men ikke antalsmæssigt stor nok magt til at kunne fastholde hele Kina, er det væsentligt at få skabt en bevægelse i besættelsesmagtens bagland, der aktivt bekæmper den. For at skabe de bedste betingelser sejr, er det derfor nødvendigt at trække krigen i langdrag, herunder lade særligt den anden fase være så langvarig som muligt for at gøre besættelsesmagten krigstræt både hjemme og i det besatte land. Kan man afgøre krigen i 55 Der tales gentagne gange om den agrare revolution (omfordeling af landområder) og nationalismen har hos Mao en større plads end hos f.eks. Lenin. 56 Mao WWW kap. 5, p Forfatterens oversættelse af unit cohesion 58 Mao WWW kap. 5, p Mao WWW kap. 5, p Mao WWW kap. 5, p Mao WWW kap. 5, p.12f. 62 Mao WWW kap. 6, p Mao WWW kap. 1, p Mao WWW kap. 5, p Mao engelsk p

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Informationsoperationer - En nødvendig strategi for Danmark?

Informationsoperationer - En nødvendig strategi for Danmark? DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief 34 Informationsoperationer - En nødvendig strategi for Danmark? Dan Brømsøe Termansen,

Læs mere

Er de klassiske oprørsbekæmpelsesdoktriner anvendelige i Irak?

Er de klassiske oprørsbekæmpelsesdoktriner anvendelige i Irak? DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Er de klassiske oprørsbekæmpelsesdoktriner anvendelige i Irak? Jens Ringsmose

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Ledelse af forandringer

Ledelse af forandringer Ledelse af forandringer Om at forene personlige og organisatoriske virkemidler af arkitekt, HD Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement A/S Resumé Formålet med denne artikel er at indføre læseren

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling:

Min redegørelses formål er derfor at danne basis for en diskussion af følgende problemstilling: 1. Indledning: Relevans, problemstilling og synopsens opbygning Hvem er fjenden? Det er et af kernespørgsmålene indenfor I.P.-teori. I denne synopsis vil jeg redegøre for to forskellige fjendebilleder:

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Dilemma i kræftsygeplejen - fra kurativ til palliativ pleje og behandling Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Landskursus 2013 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling,

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning 23. oktober 2015 Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning Konflikten i Syrien/Irak tiltrækker fortsat personer fra Danmark, men antallet af udrejste og hjemvendte har været

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7 Indledning og problemformulering Anden verdenskrig blev afsluttet i 1945 og det lod USA i en fronts krig med Japan. Den 6. august 1945 kastet USA bomben little boy over Hiroshima. Man har anslået at 80.000

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT.

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. Da USA s præsident Buch i 2001 erklærede krig mod terror forandrede det verden. Dog ikke til det bedre. Det myldrede frem med navne på personer og organisationer, som

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

National Trusselsvurdering

National Trusselsvurdering 31. januar 2012 National Trusselsvurdering 1. Indledning De væsentligste trusler mod Danmark udspringer i dag primært fra religiøst eller politisk motiverede grupper og enkeltpersoner, som søger at gennemføre

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD TFUAFD BEV NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Overgangsuddannelse for reservepersonel, Totalforsvarsunderafdelingen, Bevogtning B. Kort navn C. Formål Uddannelsen skal

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 - Notat - Reformen af humanioras uddannelsesstruktur set i lyset af Tid for forandring for Danmarks universiteter - uddybende pjece til politisk aftale om ny universitetslov

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

Den 28. september 2010 Århus Kommune

Den 28. september 2010 Århus Kommune Notat Emne Til Kopi til Generisk model for vurdering af referenceforhold Den 28. september 2010 Århus Kommune Hensigtserklæring fra budgetforlig som baggrund for vurderingen af generelle referenceforhold

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Oprørskamp case Afghanistan

Oprørskamp case Afghanistan Kaptajn Torben Kristensen Oprørskamp case Afghanistan Afghanistan may evoke the military past, but its importance is as a preview of the battleground of the future - Robert Kaplan Institut for militære

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark Vurdering af terrortruslen mod Danmark 28. april 2016 Sammenfatning Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det betyder, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L - STK 2006/2007 Kaptajn Morten Juul Sparrested APRIL 2007

UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L - STK 2006/2007 Kaptajn Morten Juul Sparrested APRIL 2007 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L - STK 2006/2007 Kaptajn Morten Juul Sparrested APRIL 2007 FLYVEVÅBNET OG COIN INSTITUT FOR MILITÆRE OPERATIONER ASYMMETRISKE

Læs mere

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig:

Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016. Jan Støttrup Andersen. Lidt om mig: Velkommen til Nyt om ISO-standarder ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2016 1 Lidt om mig: Jan Støttrup Andersen Force Technology; Audit og Forretningsudvikling Konsulent indenfor ledelsessystemer

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

UKLASSIFICERET SAMTÆNKNING AF CIVIL- OG MILITÆR INDSATS

UKLASSIFICERET SAMTÆNKNING AF CIVIL- OG MILITÆR INDSATS FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L - STK 2007/2008 Kaptajn F.S. Hegner MAJ 2008 (Ad Dayr, sydlige Irak 2006. Genopbygningen af en pumpestation gennemført af den danske

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Indhold. Forord 11 DEL I 13

Indhold. Forord 11 DEL I 13 Indhold Forord 11 DEL I 13 Kapitel 1. FN - en introduktion 15 FN's formål og grundlæggelse 15 Grundlæggende principper 17 FN's struktur 20 Generalforsamlingen 20 Sikkerhedsrådet 23 Sekretariatet 24 Det

Læs mere

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere