Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013"

Transkript

1 Fastsættelse af udgiftslofter for maj Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni Der skal fastsættes udgiftslofter for perioden , jf. budgetlovens 21. Der fastsættes følgende udgiftslofter, jf. budgetloven 6.: To særskilte dellofter på det statslige område, henholdsvis: a) Det statslige delloft for driftsudgifter b) Det statslige delloft for indkomstoverførsler. Et kommunalt udgiftsloft To særskilte dellofter på det regionale område, henholdsvis: a) Regionalt delloft for sundhedsområdet b) Regionalt delloft for udviklingsopgaver Det centrale finanspolitiske mål i budgetloven er, at det årlige strukturelle offentlige underskud højst må udgøre ½ pct. af BNP. For at understøtte dette baseres udgiftslofterne på forudsætningerne i en mellemfristet makroøkonomisk fremskrivning, konkret Danmarks Konvergensprogram 2013 (KP13). I KP13 er indregnet konsekvenserne af initiativer, der er fundet politisk flertal for, herunder aftalerne om Vækstplan DK. Udgiftslofterne for kan på den baggrund beregnes, jf. tabel 1. Tabel 1. Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene mia. kr. (2013 pris- og lønniveau) Statsligt delloft for driftsudgifter 184,9 185,8 187,7 191,2 194,2 Statsligt delloft for indkomstoverførsler 249,1 250,8 251,6 252,1 Kommunalt udgiftsloft 229,0 229,0 229,0 229,0 229,0 Regionalt udgiftsloft for sundhedsområdet 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 Regionalt udgiftsloft for udviklingsopgaver 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Anm: Udgiftslofterne tager afsæt i det pris- og lønniveau, som blev anvendt til at opregne budgetterne for På baggrund af de indgåede overenskomstforlig vurderes lønudgifter at være lavere end det forudsatte ved budgetlægningen for Udgiftslofterne i 2014 justeres i forbindelse med PL-reguleringen for de lavere lønstigninger i de indgåede overenskomster. Kilde: Egne beregninger baseret på forudsætningerne i Aftale om en Vækstplan og KP13, april 2013.

2 Side 2 af 12 Baggrunden for beregningen af de enkelte udgiftslofter gennemgås nedenfor. Overholdelse af udgiftslofterne skal bidrage til, at målet for de årlige strukturelle offentlige underskud kan efterleves. Fordelingen af offentlige udgifter, der er placeret henholdsvis inden for de forskellige lofter og uden for udgiftslofterne, fremgår af bilag A. 2. Statsligt delloft for driftsudgifter Det statslige delloft for driftsudgifter er beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger, der uddybes under tabel 2. Udgangspunktet er de budgetterede driftsudgifter på finansloven for 2013 på konti, der fra 2014 vil være omfattet af delloftet for driftsudgifter udgangspunktet korrigeres for at sikre, at blandt andet EU-bidraget, udviklingsbistanden og visse udgifter på beskæftigelsesministeriets område håndteres parallelt til KP udgangspunktet fremskrives med konsekvenserne af de aftalte initiativer i Aftaler om Vækstplan DK. Hele den aftalte forbrugsvækst på 10½ mia. kr. fra 2013 til 2017 placeres i udgangspunktet under de statslige lofter. Delloftet er fastsat i 2013 pris- og lønniveau og opregnes til 2014 pris- og lønniveau i forbindelse med fremsættelse af finanslovsforslaget for 2014, jf. bilag B. På den baggrund kan det statslige delloft for driftsudgifter beregnes, jf. tabel 2. Tabel 2 Finansieret vækst i drifts/serviceudgifter i Aftale om en Vækstplan, april 2013 og KP13 Mia. kr. (2013-pl) Udgangspunkt - statslige driftsudgifter i ,9 184,9 184,9 184,9 184,9 2. Korrektion af udgangspunktet -1,8-2,7-1,7-2,2 Korrigeret udgangspunkt statslige driftsudgifter 183,2 182,3 183,2 182,7 3. Vækst i offentligt forbrug 1,8 4,4 7,1 10,5 4. Øvrige initiativer 0,8 1,0 0,9 1,0 5. Statsligt udgiftsloft ,9 185,8 187,7 191,2 194,2 De enkelte elementer i tabel 2 gennemgås nedenfor. Ad 1. Udgangspunkt statslige driftsudgifter i 2013 Delloftet for driftsudgifter er afgrænset således, at loftet omfatter udgifter/finanslovskonti, der i 2013 er placeret på den statslige driftsramme 1, 2 og 3 samt på budgetteringsramme 1, 2 og 4.

3 Side 3 af 12 Udgangspunktet er baseret på FL13-budgetteringen på disse konti, som også afspejler skønnene for de offentlige udgifter i 2013 i KP13. Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter er 184,9 mia. kr. i Ad 2. Korrektion af 2013-udgangspunktet Bidragene til EU og udviklingsbistanden er placeret under det statslige delloft for driftsudgifter, men fremskrives særskilt udenfor det offentlige forbrug i KP13. Det indebærer, at der i den mellemfristede fremskrivning er sket en særskilt fremskrivning/forudsætning om udviklingen i disse udgifter, som der tages højde for i fastsættelsen af det statslige delloft for driftsudgifter, jf. C. Derudover er der foretaget en teknisk korrektion for, at lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen indgår i det offentlige forbrug i nationalregnskabet, men medregnes til det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. budgetlovens 9. Ad 3. Vækst i offentligt forbrug i aftale om en vækstplan Følgende fremgår af Aftale om en vækstplan fra april 2013: Aftaleparterne er enige om at tilvejebringe et finansieringsbidrag på ca. 1,9 mia. kr. i 2014 stigende til ca. 4,2 mia. kr. årligt i 2017 og frem ved en afdæmpning af det offentlige forbrug. Afdæmpningen af det offentlige forbrug indebærer isoleret set, at forbrugsvæksten nedjusteres til ca. 0,4 pct. i 2014, ca. 0,5 pct. i 2015, ca. 0,6 pct. i 2016 og ca. 0,7 pct. i Denne aftalte, afdæmpede forbrugsvækst på 0,4 (0,38)pct. i 2014, 0,5 (0,53) pct. i 2015, 0,6 (0,56) pct. i 2016 og 0,7 (0,71) pct. i 2017 indebærer isoleret set en stigning i udgiftslofterne på 1,8 mia. kr. i 2014, 4,4, mia. kr. i 2015, 7,1 mia. kr og 10,5 mia. kr. i Hele udgiftsvæksten placeres i udgangspunktet under det statslige delloft for driftsudgifter. Ad 4. Øvrige aftalte initiativer i Aftale om en vækstplan Følgende fremgår af Aftale om en vækstplan fra april 2013: Ved fastsættelsen af udgiftslofterne indregnes endvidere øvrige konsekvenser af det samlede aftalekompleks om Vækstplan DK, herunder blandt andet fastholdelsen af kommunernes serviceudgifter fra 2013 til 2014 og reformerne af SU og kontanthjælp. Initiativerne i aftalekomplekset om Vækstplan DK indebærer, at den offentlige forbrugsvækst ændres i forhold til den i Vækstplan DK foreslåede afdæmpning af det offentlige forbrug. Ændringen kan primært tilskrives kontanthjælpsreformen, der styrker de offentlige finanser med ca. 0,5 mia. kr. i 2014 stigende til ca. 1,2 mia. kr. i 2020, men hvor der særligt på kort sigt afsættes ekstra midler til styrkelse af den målrettede aktive indsats. Ændringen i forbrugsvæksten er fuldt finansieret. 1 Forbrugsvæksten er beregnet med udgangspunkt i de samlede forbrugsrelaterede drifts/serviceudgifter i kommuner, regioner og staten, som udgør 478,7 mia. kr. i De forbrugsrelaterede drifts/serviceudgifter er opgjort som de kommunale serviceudgifter på 229,0 mia. kr., de regionale nettodriftsudgifter på 104,7 mia. kr. samt de statslige driftsudgifter på 184,9 mia. kr. fratrukket udgifterne til EU-bidrag, udviklingsbistand og øvrige overførsler til udlandet, som fremskrives særskilt udenfor det offentlige forbrug. Det bemærkes, at det offentlige forbrug skønnes til 529,5 mia. kr. i Når det offentlige forbrug er større end de samlede forbrugsrelaterede drifts/serviceudgifter under lofterne skyldes det blandt andet det offentlige forbrug omfatter størrelser, som Danmarks Statistik beregner, f..eks. imputerede tjenestemandspensioner og afskrivninger af kapitalapparatet.

4 Side 4 af 12 Konsekvenserne for det statslige delloft for driftsudgifter af kontanthjælpsreformen og de øvrige elementer i det samlede aftalekompleks om Aftaler om Vækstplan DK fremgår af tabel 3. Tabel 3. Øvrige initiativer i Aftale om en Vækstplan, april 2013 mio. kr Voksen- og efteruddannelse Driftsudgifter i kontanthjælpsreform Små Vækstkautioner Vækstlån til iværksættere Tilskudspulje til el intensive virksomheder Tilskud til industriel kraftvarme Pulje målrettet Shredder-virksomheder Eksport- og investeringsfremmeindsats Erhverv med international konkurrencekraft Energirenovering af statslige bygninger Bedre bredbåndsdækning på Bornholm Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere Grøn boligkontrakt Støtte til jernbanegodstransport Øvrige initiativer (2014-priser) Øvrige initiativer (2013-priser) Kilde: Aftale om en vækstplan, april 2013 Medregnes konsekvenserne af øvrige initiativer i Aftale om en Vækstplan, april 2013 skønnes realvæksten i det offentlige forbrug i KP13 til 0,6 pct. i 2014, 0,5 pct. i 2015, 0,6 pct. i 2016 og 0,7 pct. i Det statslige delloft for indkomstoverførsler Det statslige delloft for indkomstoverførsler er beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Udgangspunktet er skønnene for den statslige del af udgifterne til indkomstoverførsler i KP13, som blandt andet er fastsat på baggrund af skøn for demografi, konjunkturer mv. Konsekvenserne af de aftalte initiativer i Aftaler om Vækstplan DK, herunder som følge af SU- og kontanthjælpsreformen er indregnet i KP13 og indgår dermed i grundlaget for fastsættelsen af loftet. De kommunale udgifter til indkomstoverførsler medregnes ikke det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. budgetlovens 10. De ledighedsrelaterede indkomstoverførsler medregnes ikke det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. budgetlovens 9.

5 Side 5 af 12 Der er indregnet en udsvingsbuffer på 1 mia. kr. årligt fra 2014 og frem. Udsvingsbufferen udgør en sikkerhedsmargin til finansiering af midlertidige merudgifter til indkomstoverførsler under loftet, jf. bemærkningerne til budgetlovens 9. Udgiftsloftet er fastsat i 2013 pris- og lønniveau og opregnes til 2014 pris- og lønniveau i forbindelse med fremsættelse af finanslovsforslaget for 2014, jf. bilag B. På den baggrund kan det statslige delloft for indkomstoverførsler beregnes med afsæt i skøn for de enkelte udgiftsposter tillagt en udsvingsbuffer på 1 mia. kr., jf. tabel 4. Tabel 4 Det statslige delloft for indkomstoverførsler mia. kr. (2013-priser) Skøn for udgifter under loft 248,1 249,8 250,6 251,1 Buffer 1,0 1,0 1,0 1,0 Samlet loft inkl. buffer 249,1 250,8 251,6 252,1 heraf folke- og tjenestemandspensioner 139,6 142,6 145,6 148,2 heraf efterløn 19,4 17,7 16,0 13,8 heraf førtidspension 21,0 20,4 20,1 20,0 heraf syge- og barselsdagpenge 15,1 15,5 15,3 15,5 heraf SU-stipendier 19,8 20,2 20,5 20,6 heraf børne- og familieydelse 14,1 14,0 13,9 13,8 heraf boligydelse til pensionister 7,1 7,1 7,2 7,2 heraf øvrige 12,0 12,2 12,1 12,0 Kilde: Danmarks Konvergensprogram 2013, april 2013 Grundlaget for det statslige delloft for indkomstoverførsler er uddybet i bilag D. 4. Det kommunale udgiftsloft Følgende fremgår af Aftale om en vækstplan fra april 2013: Kommunernes serviceudgifter fastholdes fra 2013 til 2014, hvilket frigør 2 mia. kr. årligt. Det skal blandt andet ses i lyset af, at regeringen og KL i januar 2013 aftalte, at kommunerne i 2013 inden for en samlet set uændret budgetramme kan hæve anlægsudgifterne med 2 mia. kr. mod tilsvarende lavere serviceudgifter. Det kommunale udgiftsloft er blandt andet på den baggrund beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger: Det kommunale serviceudgiftsloft for er fastsat svarende til niveauet i de kommunale budgetter for 2013 fratrukket 2 mia. kr. Det justerede niveau for serviceudgifterne i 2013 udgør 229,0 mia. kr. og videreføres som udgangspunkt i fastsættelsen af det kommunale udgiftsloft i

6 Side 6 af 12 Der er i henhold til budgetloven adgang til at foretage en omfordeling mellem udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke for kommuner og regioner. Udgiftsloftet er fastsat i 2013 pris- og lønniveau og opregnes til 2014 pris- og lønniveau i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi. På den baggrund kan det kommunale udgiftsloft fastsættes, jf. tabel 5. Tabel 5 Kommunalt udgiftsloft for 2014 til 2017 mia. kr Kommunale budgetter for ,0 veksler service til anlæg -2,0 Kommunale udgiftslofter 229,0 229,0 229,0 229,0 229,0 5. De to regionale udgiftslofter De to regionale dellofter for nettodriftsudgifter på hhv. sundhedsområdet og udviklingsopgaver i er på tilsvarende vis som udgangspunkt fastsat svarende til niveauet i de regionale budgetter for De to regionale dellofter er således beregnet med udgangspunkt i følgende forudsætninger: De to regionale dellofter for er fastsat svarende til udgiftsniveauet i Der er i henhold til budgetloven adgang til at foretage en omfordeling mellem udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke for kommuner og regioner. Udgiftsloftet er fastsat i 2013 pris- og lønniveau og opregnes til 2014 pris- og lønniveau i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi. På den baggrund kan de to regionale dellofter fastsættes, jf. tabel 6. Tabel 6 Regionale udgiftslofter for 2014 til 2017 mia. kr Regionalt udgiftsloft for sundhedsområdet 101,8 101,8 101,8 101,8 101,8 Regionalt udgiftsloft for udviklingsopgaver 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

7 Side 7 af 12 Bilag A. Fordeling af offentlige udgifter indenfor og udenfor lofter Udgiftslofterne omfatter drifts- og serviceudgifter i hhv. stat, kommuner og regioner. Hertil kommer et særskilt loft for den statslige del af udgifterne til indkomstoverførsler. Offentlige udgifter i form af investeringer, rentebetalinger på gæld, kommunale indkomstoverførsler og ledighedsafhængige udgifter holdes udenfor lofterne. Samlet set er omtrent ¾ af de samlede offentlige udgifter omfattet af lofterne, jf. figur 1. I 2013 udgør udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter ca. 185 mia. kr., de kommunale serviceudgifter udgør 229 mia. kr. og de regionale nettodriftsudgifter 104,7 mia. kr. i 2013, jf. figur 2. Figur 1 Offentlige udgifter Figur 2 Loftsbelagte drifts/serviceudgifter i 2013 Udgifter udenfor lofterne Statsligt delloft for indkomstoverførsler Mia. kr Mia. kr Kommunale og regionale udgiftslofter Statsligt delloft for driftsudgifter Kommuner Regioner (loft for sundhedsområdet og udviklingsopgaver) Staten Anm: Udgifterne indenfor lofterne er beregnet med afsæt i de offentlige budgetter, mens udgifterne udenfor lofterne er baseret på nationalregnskabets principper. Der er en række metodemæssige forskelle mellem de to opgørelser, som blandt andet afspejler at de kommunale serviceudgifter, de regionale nettodriftsudgifter og de statslige driftsudgifter følger forskellige budgetterings- og regnskabsprincipper. Danmarks Statistik foretager egne beregninger af en række størrelser, herunder afskrivninger af kapitalapparatet og hensættelser til tjenestemænd. Kilde: Egne beregninger

8 Side 8 af 12 Bilag B. Pris- og lønopregning og satspulje Udgiftslofterne fastsættes som udgangspunkt i 2013 pris- og lønniveau. Der tages udgangspunkt i det pris- og lønniveau, som dannede udgangspunkt for opregningen af de offentlige budgetter i I forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi samt finanslovforslaget for 2014 opregnes de fastsatte udgiftslofter til 2014-priser og samtidig niveaukorrigeres, der for eventuelle ændrede skøn for pris- og lønudviklingen i Der vil blandt andet blive korrigeret for, at lønstigningerne i overenskomsterne for 2013 blev lavere end forudsat ved opregningen af de offentlige budgetter for Satspuljen i årene vil i overensstemmelse med hidtidig praksis blive beregnet årligt. Det vil derfor ikke være muligt at tage højde for satspuljen for de kommende fire år i forbindelse med den oprindelige fastsættelse af udgiftslofter for En eventuel satspulje bliver i stedet årligt håndteret i den årlige pris- og lønopregning af udgiftslofterne ved finanslovforslaget.

9 Side 9 af 12 Bi Bilag C. Korrektion af 2013-udgangspunkt Korrektionerne i det statslige delloft for driftsudgifter fremgår af tabel 1. Tabel 1 Korrektion af 2013-udgangspunktet mia. kr. (2013-priser) Vækst i BNI- og momsbidragene til EU -1,5-2,3-1,8-2,6 2. Vækst i udviklingsbistanden og øvrige overførsler til udlandet 0,2 0,4 0,7 0,9 3. Forbrug under det statslige loft for indkomstoverførsler -0,5-0,7-0,6-0,6 Korrektion af 2013-udgangspunktet i alt -1,8-2,7-1,7-2,2 Det statslige delloft for driftsudgifter omfatter en bredere vifte af udgifter end det offentlige forbrug. Bidragene til EU og udviklingsbistanden er placeret under det statslige delloft for driftsudgifter, men indgår ikke opgørelse af det offentlige forbrug. Udgiftslofterne skal derfor korrigeres for udviklingen i udgifterne til de offentlige overførsler til udlandet, herunder bidragene til EU og udviklingsbistanden. Ad 1 Vækst i BNI- og momsbidragene til EU Bidragene til EU fremskrives særskilt udenfor det offentlige forbrug i KP13. Det indebærer, at der i den mellemfristede fremskrivning er sket en særskilt fremskrivning/forudsætning om udviklingen i disse udgifter, som blandt andet afspejler konsekvenserne af aftalen om EU s budget for 2014 til Dette bliver således en del af forudsætningerne for den offentlige forbrugsvækst, der i henhold til KP13 er plads til frem mod BNI- og momsbidragene skønnes til knap 19 mia. kr. i 2013 og reduceres gradvist til 16½ mia. kr. i Ad 2 Vækst i udviklingsbistanden og øvrige overførsler til udlandet Udgifterne til udviklingsbistand kan henføres til det statslige delloft for driftsudgifter. Udviklingsbistanden fremskrives, som en uændret andel af BNI i de mellemfristede planer. De øvrige overførsler til udlandet omfatter bloktilskuddene til Grønland og Færøerne. Der er i KP13 finansieret en vækst i disse udgifter på knap 1 mia. kr. fra 2013 til 2017, som primært skal ses i lyset af en relativ høj vækst i BNI afledt af en forventet konjunkturnormalisering. Ad 3 Forbrug under det statslige loft for indkomstoverførsler Lovbundne driftsudgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen indgår i det offentlige forbrug i nationalregnskabet, men medregnes til det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. 9. I fastsættelsen af det statslige delloft for indkomstoverførsler er indregnet udgifter for 2½ mia. kr. i 2014, hvilket er en stigning på ½ mia. kr. i forhold til niveauet i Stigningen afspejler primært højere driftsudgifter i forbindelse med seniorjobordninger, ressourceforløb og integrationsprogrammer. I fastsættelsen af det statslige delloft for

10 Side 10 af 12 driftsudgifter korrigeres derfor for stigningen, da den allerede er medregnet i fastsættelsen af det statslige delloft for indkomstoverførsler.

11 Side 11 af 12 Bilag D. Det statslige delloft for indkomstoverførsler De fremadrettede skøn for udgifterne under delloftet for indkomstoverførsler er konformt med grundlaget i KP13 og er fastlagt i en proces mellem de relevante ministerier. Der forventes udgifter under det statslige delloft for indkomstoverførsler på 248,1 mia. kr. i 2014 stigende til 251,1 mia. kr. i 2017, jf. tabel 1. Loftet er opgjort i 2013-priser og PL-opregnes til 2014-priser i forbindelse med finanslovforslaget for Tabel 1. Det statslige delloft for indkomstoverførsler mia. kr. (2013-priser) Skøn for udgifter under loft 248,1 249,8 250,6 251,1 Buffer 1,0 1,0 1,0 1,0 Samlet loft inkl. buffer 249,1 250,8 251,6 252,1 heraf folke- og tjenestemandspensioner 139,6 142,6 145,6 148,2 heraf efterløn 19,4 17,7 16,0 13,8 heraf førtidspension 21,0 20,4 20,1 20,0 heraf syge- og barselsdagpenge 15,1 15,5 15,3 15,5 heraf SU-stipendier 19,8 20,2 20,5 20,6 heraf børne- og familieydelse 14,1 14,0 13,9 13,8 heraf boligydelse til pensionister 7,1 7,1 7,2 7,2 heraf øvrige 12,0 12,2 12,1 12,0 Kilde: Danmarks Konvergensprogram 2013, april 2013 Samlet set udgør udgifterne til folke- og tjenestemandspensioner ca. 55 pct. af de samlede udgifter under loftet i 2014, og den forventede stigning i udgifterne under delloftet skal i overvejende grad ses i lyset af højere udgifter til folkepension. De højere udgifter til folkepension bliver dog delvist modvirket af lavere af lavere udgifter til efterløn, som ventes reduceret fra 19½ mia. kr. i 2014 til knap 14 mia. kr. i Det 4-årige tidsperspektiv for budgetteringen af lofterne øger usikkerheden. De ledighedsrelaterede og kommunale overførsler holdes udenfor udgiftslofterne, jf. figur 1. Ifølge budgetloven kan udgifterne under delloftet for indkomstoverførsler ikke overskride loftet ved finanslovforslaget og ved finansloven. Derfor skal der afsættes en øremærket reserve, som fungerer som en slags finansieret buffer i tilfælde af merudgifter.

12 Side 12 af 12 Figur 1 Offentlige indkomstoverførsler Figur 2 Buffer i tilfælde af merudgifter Kommunale indkomstoverførsler mv. Mia. kr. 260 Mia. kr. 260 Ledighedsrelaterede overførsler Statsligt delloft for indkomstoverførsler Reserve til merudgifter Udgifter under statsligt delloft for indkomstoverførsler 200 I KP13 er der indregnet en buffer på 1 mia. kr. til finansiering af eventuelle merudgifter under det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. figur 2. Reserven udgør knap ½ pct. af udgifterne under delloftet for indkomstoverførsler. Det er ikke muligt at anvende en evt. uforbrugt buffer under delloftet for indkomstoverførsler til merudgifter på andre områder.

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2014

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2014 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 14. maj 2014 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 217 Folketinget

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 217 Folketinget Lovforslag nr. L 217 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter

Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 19. august 2015 Morten Holm, kontorchef, Det Økonomiske Råds Sekretariat Dagsorden I. Budgetloven kort fortalt (Lidt om baggrunden,

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15 26. august 2014 Samlede korrektioner på FFL15 I forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

Offentlige Finanser 2014

Offentlige Finanser 2014 Offentlige Finanser 2014 Juni 2014 Formandskabet OFFENTLIGE FINANSER 2014 De Økonomiske Råds formandskab JUNI 2014 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Indledning og opsummering 4 2. Strukturel saldo 10 3.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetlov. Udgiftsstyring med udgiftslofter. 27. marts 2012

Budgetlov. Udgiftsstyring med udgiftslofter. 27. marts 2012 Udgiftsstyring med udgiftslofter Regeringen har indgået aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om vedtagelse af en budgetlov, der indeholder regler om et nyt udgiftsstyringssystem for den offentlige

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Finansudvalget 2013-14 L 201 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 22. september 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 24 (L 201) af 9.

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. Maj 2017

Udgiftslofter og statens finanser. Maj 2017 Udgiftslofter og statens finanser Maj 2017 Udgiftslofter og statens finanser Maj 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 380 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2017 15. Social- og Indenrigsministeriet Teknisk gennemgang Den 1. sep. 2016 Indhold Kort om finansloven

Læs mere

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret)

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret) Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 390 Offentligt Enhed Koncernøkonomi Sagsbehandler Julie Rosenkilde Laursen Koordineret med Sagsnr. 2016-2960 Doknr. 342963 Dato 01-09-2016 Notat om

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

På den baggrund er der fremsat lovforslag om udgiftslofterne for 2021, jf. tabel 1.

På den baggrund er der fremsat lovforslag om udgiftslofterne for 2021, jf. tabel 1. Notat 31. august 2017 Dokumentation for fastsættelsen af udgiftslofter for 2021 Ifølge budgetloven skal der hvert år i august fremsættes lovforslag om udgiftslofterne for det nye fjerde år. I lovforslaget

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015

Forslag til finanslov for finansåret 2015 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 355 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2015 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 25-09-2014 MINISTERIET FOR BØRN,

Læs mere

KP13 og det statslige delloft for indkomstoverførsler 14. maj 2014

KP13 og det statslige delloft for indkomstoverførsler 14. maj 2014 KP13 og det statslige delloft for indkomstoverførsler 14. maj 2014 Det statslige delloft for indkomstoverførsler i 2014-17 er beregnet med udgangspunkt i skønnene for den statslige del af indkomstoverførslerne

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. August 2016

Udgiftslofter og statens finanser. August 2016 Udgiftslofter og statens finanser August 2016 Udgiftslofter og statens finanser August 2016 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. August 2017

Udgiftslofter og statens finanser. August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 Udgiftslofter og statens finanser August 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Aftale om en vækstplan

Aftale om en vækstplan Aftale om en vækstplan Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 345 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2018 15. Børne- og Socialministeriet Teknisk gennemgang 6. september 2017 Disposition

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Udsigt til underskud på godt 3 pct. af BNP i 2015 og 2016 Vigtigt med

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 27. oktober Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pelle Dragsted (EL).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 27. oktober Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pelle Dragsted (EL). Finansudvalget 2015-16 L 1 Bilag 3 Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 76 28. oktober 2015 J.nr. 15-3056666 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 9. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 580 (Alm. del) af 18. september

Læs mere

Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2019 teknisk fremsættelse

Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2019 teknisk fremsættelse Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2019 teknisk fremsættelse August 2015 Opdateret 2020-forløb, august 2015: Grundlag for udgiftslofter 2019 teknisk fremsættelse Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Notat 19. april 1 Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Antallet af asylansøgere er steget markant siden sommeren 1. I 1 blev der givet ca. 19. opholdstilladelser til asylansøgere

Læs mere

På den baggrund er der fremsat lovforslag om udgiftslofterne for 2019, jf. tabel 1. Statsligt delloft for driftsudgifter 201,9

På den baggrund er der fremsat lovforslag om udgiftslofterne for 2019, jf. tabel 1. Statsligt delloft for driftsudgifter 201,9 Notat 25. august 2015 Dokumentation for fastsættelsen af udgiftslofter for 2019 Ifølge budgetloven skal der hvert år i august fremsættes lovforslag om udgiftslofterne for det nye fjerde år. I lovforslaget

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Budgetoversigt 2 August 2014

Budgetoversigt 2 August 2014 Budgetoversigt 2 August 2014 Budgetoversigt 2 August 2014 Budgetoversigt 2 August 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2016 Teknisk baggrundsnotat 2016-1 1. Indledning Dette er den fjerde baggrundsrapport om metode og datagrundlag,

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2015 Teknisk baggrundsnotat 2015-1 1. Indledning Naalakkersuisut har givet Økonomiske Råd til opgave at vurdere

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2014

Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017 Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017 Maj 2017 Formandskabet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udvikling i de offentlige finanser til 2025... 4 2.1 Skøn for de offentlige

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013 - kommentar v/ Lars H. Pedersen 6. marts 213 Budgetloven og Lov om De Økonomiske Råd Budgetlovens 4 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo Lov

Læs mere

Finanspolitisk vagthund i Danmark

Finanspolitisk vagthund i Danmark Finanspolitisk vagthund i Danmark Finanspolitiska rådet 23. Januar 2015 Morten Holm, kontorchef, Det Økonomiske Råds Sekretariat Dagsorden I. Baggrunden for rollen II. Rollen som vagthund III. Seneste

Læs mere

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 212 3. november 211 Kasseeftersyn i to dele Den første del vedrører 212 og håndteres nu: Opdaterede konjunkturudsigter Gennemgang af finanslovforslaget fra august

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Budgetoversigt 3 December 2014

Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Finanspolitiske rammer i Danmark Rolle som finanspolitisk vagthund Strukturel saldo tæt på ½ pct.- grænsen i 2017 De finanspolitiske rammer i Danmark er blandt

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. December 2016

Udgiftslofter og statens finanser. December 2016 Udgiftslofter og statens finanser December 2016 Udgiftslofter og statens finanser December 2016 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014 Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 150 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 29. april 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del)

Læs mere