Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014"

Transkript

1 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat

2 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen af holdbarhedsmodellen for Modellen foreligger med opdaterede tal fra offentlige finanser på nationalregnskabsform frem til 2012 samt med indarbejdelse af befolkningsprognosen, Fra og med 2013 er de offentlige finanser fremskrevet på baggrund af blandt andet finanslovene for 2013 og 2014 samt finanslovsforslaget for Økonomisk Råds konjunkturvurdering for er desuden indarbejdet i holdbarhedsmodellen. Fra og med 2016 følger fremskrivningen af de offentlige indtægter og udgifter de generelle fremskrivningsprincipper, jf. nedenstående. Holdbarhedsmodellen er forankret i Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender og udvikles og vedligeholdes i samarbejde med Økonomisk Råd. Modellen giver holdbarhedsberegninger, der blandt andet bruges i Økonomiske Råds årlige rapport til vurdering af den økonomiske politik. Der pågår løbende et udviklingsarbejde af holdbarhedsmodellen. For en mere detaljeret diskussion af modellen og fremskrivningsmetoden henvises til de tekniske baggrundsnotater på hjemmesiden for økonomisk råd Baggrund Naalakkersuisut har givet Økonomiske Råd et opdrag om at vurdere holdbarheden af den økonomiske politik, og komme med udredninger om, hvorvidt den økonomiske politik fører til en højere grad af økonomisk selvbærenhed. Til dette formål har Økonomisk Råd udviklet holdbarhedsmodellen. Holdbarhedsmodellen anvendes til langsigtet fremskrivning af de offentlige udgifter og indtægter for at kunne identificere eventuelle systematiske finansieringsproblemer knyttet til indretningen af velfærdssamfundet. Analyser på holdbarhedsmodellen er først og fremmest et input i den politiske beslutningsproces i forhold til at fremtidssikre velfærdsordningerne ved at gennemføre reformer i tide. Modellen giver ikke en nøjagtig langtidsprognose for de offentlige finanser. Fremskrivninger kan vise store og systematiske underskud, der vil indebære en uacceptabel gældsætning for långivere. Modellens fremskrivninger skal hjælpe med at identificere omfanget af sådanne eventuelle fremtidige ubalancer i de offentlige finanser givet den nuværende indretning af velfærdsordningerne og beskatningen. Analyser på holdbarhedsmodellen viser, at der opstår et stigende finansieringsproblem for velfærdssamfundet i takt med at der bliver flere ældre og færre i de erhvervsaktive aldre. Disse analyser er baseret på en række antagelser, og der er naturligvis usikkerhed forbundet med disse. Følsomhedsanalyser viser, at størrelsen af finansieringsproblemet kan ændre sig med ændrede forudsætninger, men resultatet, at et systematisk finansieringsproblem fremkommer over tid, holder robust for alle realistiske fremtidsscenarier. 3. Opdateringer af holdbarhedsmodellen i 2014 Det er valgt at holde selve modellen, herunder fremskrivningsprincipperne, uændret i forhold til tidligere. Det indebærer blandt andet, at fremskrivningerne tager udgangspunkt i første år efter konjunkturperioden konkret i året 2016 og at økonomien fremskrives med en antagelse om en underliggende inflationsudvikling på lidt under 2 pct. og en produktivitetsvækst på 1½ pct. I lyset af de senere år udvikling 1 2

3 ligger produktivitetsantagelsen i den høje ende. Som det fremgår af Grønlands Økonomi 2014 har økonomien vist sig at have et beskedent vækstpotentiale. Uden nye erhvervsaktiviteter ser langsigtsudsigterne dystre ud. Indarbejdelse af en lavere produktivitetsvækst i beregningerne ville isoleret set have trukket i retning af en forværring af den finanspolitiske holdbarhed. For så vidt angår udgangsåret for fremskrivningerne 2016 er der lagt til grund, at der ikke er tale om et konjunktur-neutralt år med omtrent (strukturel) balance mellem indtægter og udgifter. Underskuddet antages at være mindre end i I analyserne på holdbarhedsmodellen er der endvidere ikke indregnet virkningen af annoncerede men ikke-besluttede reformer af velfærdsordninger. Dette sker ud fra et forsigtighedsprincip. Til brug for Økonomisk Råds årsrapport 2014 er holdbarhedsmodellen opdateret med en række nye informationer (oplistet kronologisk): Grønlands Økonomi 2014, Økonomisk Råd (september 2014): For årene 2013 til 2015 følger udviklingen i bruttonationalproduktet og i det samlede offentlige forbrug Økonomisk Råds prognose. Det indebærer omtrent uændret nominelt niveau for bruttonationalproduktet i perioden, mens det nominelle offentlige forbrug stiger en smule som følge af prisudviklingen og den forudsatte realvækst på 1 pct. i 2013 og 2014 og ½ pct. i Forslag til finanslov for 2015 mv., Naalakkersuisut (juli 2014): En række udgiftsposter er fremskrevet med udgangspunkt i regnskab, budget og forslag til finanslov. Det drejer sig især om udgiftsposter, der ikke indgår i socialstatistikken, dvs. børnetilskud, boligsikring og uddannelsesstøtte. Endvidere er bloktilskud for 2015 hentet i finanslovsforslaget. Socialstatistikken 2013, Grønlands Statistik (juni 2014): En stor del af de offentlige transfereringer består af sociale ydelser, og den fordeling af transfereringerne fra socialstatistikken anvendes til fremskrivningen. Det drejer sig om udgifterne til alderspension, førtidspension, arbejdsmarkedsydelse, offentlig hjælp og barsel, som er indarbejdet i holdbarhedsmodellen. Befolkningsfremskrivning , Grønlands Statistik (maj 2014): Udviklingen i det individuelle offentlige forbrug og i indkomstoverførslerne følger befolkningsudviklingen og sammensætningen af befolkningen på aldersgrupper. Befolkningsudviklingen peger som hidtil mod en stigende andel af ældre og en faldende andel af yngre. Den stigende ældrebefolkning vil alt andet lige lægge pres på de offentlige udgifter, hvilket fortsat er den væsentligste grund til det langsigtede finansieringsproblem. Nationalregnskab 2012, Grønlands Statistik (december 2013): Nationalregnskabstal for BNP frem til 2012 er indarbejdet til udregning af indtægter, udgifter mv. som andel af BNP. Offentlige finanser 2012, Grønlands Statistik (oktober 2013): De offentlige finanser på nationalregnskabsform frem til 2012 er indarbejdet. De offentlige finanser i holdbarhedsberegningerne er på den nationalregnskabsform, der internationalt anvendes til bedømmelse af de offentlige finanser. Den offentlige saldo på nationalregnskabsformen adskiller sig fra DAU-saldoen. Forskellen mellem de to opgørelser består i en periodiseringsforskel mellem 3

4 DAU s likviditetsprincip, hvor indtægter og udgifter indgår i forbindelse med betalingen, og nationalregnskabsprincippet, hvor indtægter og udgifter henføres til året hvor den tilhørende aktivitet har fundet sted, jf. også Teknisk baggrundsnotat : Finanspolitisk Holdbarhed. 4. Fremskrivninger af offentlige indtægter og udgifter frem mod 2040 Baseret på ovenstående opdateringer af datagrundlaget for holdbarhedsmodellen kan de offentlige udgifter og indtægter frem mod 2040 fremskrives. Fremskrivningen sker for de samlede indtægter og udgifter, eksklusive nettorenteudgifter, for offentlig forvaltning og service, dvs. selvstyret, kommunerne og den statslige sektor. For den statslige sektor vil indtægterne svare til udgifterne, og den statslige sektor er dermed neutral i forhold til den offentlige saldo. Holdbarhedsfiguren (Figur 1) viser fremskrivningen i offentlige indtægter og udgifter, hvor udviklingen er angivet som indtægter og udgifter som andel af BNP. Forskellen mellem de to linjer er således den primære offentlige saldo, idet udgifter og indtægter er opgjort eksklusive rentebetalinger, der håndteres separat i modellen, jf. Teknisk rapport 2010:1 Finansindikatoren. Med de nye beregninger kan holdbarhedsindikatoren opgøres til minus 6,5 procent. Dette betyder, at hvis de offentlige finanser frem mod 2040 varigt bliver forbedret med 6,5 procent af BNP, så vil de samlede indtægter netop svare til de samlede udgifter frem mod Af tabel 1 fremgår udviklingen i indtægter og udgifter frem mod Figur 1: Fremskrivning af offentlige indtægter og udgifter % af BNP Indtægter Fremskrivning indtægter Udgifter Fremskrivning udgifter 4

5 Tabel 1 Fremskrivning af drifts- og kapitalindtægter og udgifter for offentlig forvaltning og service Drifts- og kapitalindtægter (u. renter mv.) Pct. af BNP Mio. kr. Andel af BNP i pct. Bloktilskud 26, ,2 26,4 25,8 Andre overførsler 8, ,2 8,2 8,2 Importskatter 3, ,1 4,1 4,1 Indkomst og formueskatter 26, ,8 25,8 25,8 Afgifter 1, ,6 1,6 1,5 Øvrige indtægter 4, ,1 5,1 5,1 Indtægter i alt 71, ,8 71,1 70,4 Drifts- og kapitaludgifter (u. renter mv.) Pct. af BNP Mio. kr. Andel af BNP i pct. Offentligt forbrug Sundhedsvæsen 9, ,2 9,8 9,9 Alderdom 2, ,5 3,3 4,4 Kollektivt konsum 19, ,0 23,3 23,6 Øvrigt offentligt forbrug 19, ,0 20,7 20,6 I alt 50, ,7 57,0 58,5 Transfereringer Alderspension 2, ,3 5,1 6,3 Førtidspension 1, ,9 1,9 1,9 Øvrige transfereringer 11, ,8 11,8 12,1 I alt 15, ,1 18,8 20,3 Kapitaludgifter 4, ,5 4,5 4,5 Udgifter i alt 70, ,3 80,3 83,3 Drifts og kapitaloverskud (u. renter mv.) 1, ,5-9,2-12,8 Anm.:1) Øvrigt offentligt forbrug dækker over undervisning, sygdom og invaliditet og familie og børn 2) Øvrige transfereringer dækker over arbejdsløshed, sygdom, offentlig hjælp, barsel, børnetilskud, boligsikring, uddannelsesstøtte, øvrige transfereringer Kilde: Grønlands Statistik og egne beregninger 5

Finanspolitisk holdbarhed

Finanspolitisk holdbarhed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat 2013-04 Finanspolitisk Holdbarhed 1. Definition på finanspolitisk holdbarhed Formålet med en analyse

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Grønlands Økonomi 2014

Grønlands Økonomi 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Grønlands Økonomi 2014 Konjunkturudsigter Aktuel økonomisk politik Boliger Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og dette er rådets 5.

Læs mere

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning Greenland Development A/S Januar 2010 Rådgivende ingeniører og planlæggere HOVEDKONTOR Postboks 769 3900 Nuuk Telefon +299 32 31 11 E-mail niras@greennet.gl Web www.niras.gl KONTOR I ALLERØD Sortemosevej

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007 Langsigtet økonomisk fremskrivning 27 December 27 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...4 1.1 Hovedelementerne i analysen...5 Kapitel 2 Den demografiske udvikling...7 2.1 Indledning...7 2.2 Antal

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2015

Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Oktober 2004 Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Udgiver: Danish Rational

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Politisk Økonomisk Beretning 2011

Politisk Økonomisk Beretning 2011 Departementet for Finanser Politisk Økonomisk Beretning 2011 FM 2011 / 10 Naalakkersuisut er i henhold til budgetloven forpligtet til at fremlægge en årlig Politisk- Økonomisk Beretning på Inatsisartuts

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2012

Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Beregning af en skattereform 1

Beregning af en skattereform 1 Beregning af en skattereform 1 4. juli 2012 Indledning Dette notat beskriver, hvorledes DREAM-modellen vurderer, at en skattereform, som er foreslået af Dansk Erhverv (DE), vil påvirke dansk økonomi. Skattereformen

Læs mere

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2010 2011:2. Overskud på den offentlige saldo i 2010

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2010 2011:2. Overskud på den offentlige saldo i 2010 Offentlige finanser 2011:2 Offentlige finanser 2010 Overskud på den offentlige saldo i 2010 Overskud på den offentlige saldo Figur 1. Overskuddet er tilbage på den offentlige saldo i 2010. Overskuddet

Læs mere