VEDTÆGTER. svend Trøsts Vej 6 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. Matr.nr.. Anmelder. Advokat Jørgen Lindeberg Vestag_ervej København Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. svend Trøsts Vej 6 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. Matr.nr.. Anmelder. Advokat Jørgen Lindeberg Vestag_ervej 3 2100 København Ø"

Transkript

1 ' _,.,.. Matr.nr.. 29 bi, 29 ip, 29 iq, 29 ir Frederiksberg Beliggende carl Plougs Vej 1-3 Carl Plougs Vej 5 /Danas Plads 19 Danas Plads svend Trøsts Vej 6 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Anmelder. Advokat Jørgen Lindeberg Vestag_ervej København Ø TLF: "l, ~~ 11i~~ '!' Ol. - V E D T.Æ G T B R FOR EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN DANAS PLADS 1 9 M. FL.

2 B/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Side 2. Navn~ 1. Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeninqen Danas Plads 19 m.fl., beliggende ca.rl Plougs Vej 1-3, carl Plouqs Vej 5/Danas Plads 19, Danas Plads 21-25, svend Trøsts Vej 6. Hjemsted og værneting: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Foreningens værneting er retten på Frederiksberg for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender, såvel mellem ejerlejlighedsejerne indbyrdes som mellem foreningen og ejerlejlighedsejerne. Foreningen ved dennes formand er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder oq forpligtelser i foreningens anliggender. l!'ormål: " 3. Foreningens formål er at administrere ejendommene matr.nr. 20 bi, 2Q ip, 20 iq, 20 ir, Frederiksberg, beliggende Carl Plougs Vej 1-3, Carl Plougs Vej 5/Danas Plads 19, Danas Plads 21-25, svend Trøsts Vej 6 og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

3 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Side 3. Medlemskreds: 4. som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendolllll\e. Medlemsskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pagældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden forinden nævnte tidspunkt indtræder medlemsskabet dog På overtagelsesdagen. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretninq om ejerskiftet. Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers :indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er.endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtaqelsesdagen er opfyldt og betalt. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under :foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpliqtelser overfor foreningen oq hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid. Hæftelsesforhold: " s. Foreningen som sadan hæfter for foreningens forpligtelser overfor tredjemand. Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser overfor tredjemand. Medlemmerne er berettiget og forpligtet overfor foreninqen i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. Fordelingstallene er fastsat som følger:

4 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VBDT.IGTER Side 4. Ejerlejlighedsnr.: Beliggenhed: Fordelingstal: 29 bi/1 carl Plougs Vej l, st. tv st. + kld st. tv. + kld. 3,_ 4 - st. th tv th tv th. 7 g 3. tv ~IQ 3. th tv ' th kælderen lager 1 ' 14 3, kælderen lager st. tv st. th tv tb tv th tv th tv th l + 3, 5. sal loftsrum 1 20 ip/1 Carl Plougs Vej s, st. tv st. th tv th tv th tv th tv th Danas Plads 19, st. tv st. th tv th tv th tv th. a 19 4 tv. 6.."~.~- - - ' ::=..~--~ 2.a..... ~th 7 21 Carl Plougs Vej 5/ Danas Plads 19, loftet 1 22 Carl Plouqs Vej s, kælderen lager " 1 23 Carl Plougs Vej 5/ Danas Plads 19, kælderen lager 7

5 Ejerlejlighedsnr.: Beliggenhed: E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDT.IG'l'KR. Side 5. Fordelingstal: 29 iq/1 Danas Plads 21, stuen , Danas Plads 23 stuen lager Svend Trøsts Vej, kælderen th. 5 ~ 7 Danas Plads 23, st. tv. 7 B - st. th. 5 g 1. tv l. th tv th tv th tv th Danas Plads 25, st. tv st. tb/kælder laqel:' stuen/ kælder lager 4 29 l. th tv. B th. B tv th. B tv th tv , 23 og 25 loftet l 20 ir/l Svend Trøsts Vej -6, st. tv. 6 2 st. th tv th tv tb ,.. ~ 3. tv th tv th loftet 1 12 kælderen/indg.stuen 2 13 kælderen lager =a======== ~ -

6 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTJIGTBR Generalforsamling: Side Foreningens øverste myndighed ar generalforsamlingen. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan at ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for qeneralforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, safremt begæringen afgives senest en uge efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende med. lem. Bestyrelsens beslutning om at retsforfølge medlemmer, der er i restance til foreningen, kan dog ikke tillægges opsættende virkning. Foreningens generalforsamlinger afholdes i foreningens hjemsteds~ kommune. Foreningens ordinære generalforsmnling afholdes hvert år så vidt muliqt inden udgangen af april måned. 7. Indkaldelse af medlemmer til foreninqens ordinære generalforsamling sker skri~liqt af bestyrelsen eller administrator med et varsel på mindst 2 uger og højst 4 uqer. Indkaldelsen skal angive tid og sted :for generalforsamlingen samt dageorden. Med indkaldelsen skal medfølge det reviderede regnskab for det forløbne Ar samt forslag til budget for indeværende år. Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på generalforsamlingen. Ethvert medlem har ret til at få et angivent emne behandlet på generalforsamlingen. forslag, som ønskes behandlet på generalforsam,l~i~n--=g,_,,e~n...,~elk41 :være _fo.rmande!li.jiamde-senest s dage før ge11e~~...- samlingen. Et forslag kan kun behandles pa en generalforsamling, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen til foreningens medlenuner,.. eller medlemmerne ved opslag eller på lignende måde, senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. ".

7 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Side 7. i a. Ekstraordinær generalforsamling afholdesi når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivent emne begæres at mindst 25% af foreningens medlemmer efter fordelingstal, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når et medlem i medfør af disse vedtægter kræver en bestyrelsesbeslutning indbragt for generalforsamlingen eller når administrator forlanger dette. Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller af adiiiinfstrator med et varsel på ~ndst en uge og højst to uger. Y-.-J (\ Med indkaldelsen skal medfølge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgen _ de punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab og status med påtegning af revisor til godkendelse. 4. Bestyrelsen forelægger budqet for det kommende år. 5 Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlenuner til bestyrelsen. 7. Valg af statsautoriseret revisor. e. Valg af administrator. 9. EVentuelt ~ " "

8 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Side 8. lq, Den på generalforsamlingen valgte dirigent, afgør om generalforsamlingen er lovlig, og leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. 11. samtlige foreninqens lovlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. stemmeretten kan udøves a! et medlem, et medlems ægtefælle/bofælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om ændring af denne vedtægt, om væsentlige forandringer, forbedringer eller istandsættelse af fal.le~besu.npdele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, kræves dog, at mindst 2/3 af stenanerne efter fordelinqstal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede., stemmer for forslaget efter fordelingstal. Såfremt, der ikke var repræsenteret 2/3 af stemmerne efter fordelingstal, men forslaget opnåede tilslutning fra mindst 2/3 af de frenuuødte stemmeberettigede efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 14...da.ge, og pa denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal " I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på qeneralforsamlingen. Beretningen underskrives af diriqenten og formanden for bestyrelsen, og. en kopi heraf udsendes snarest muligt til medlemmerne. ---.:.:...=~--+""-...,.'.. =-r ==,... =-=- - """"""'"' ""'~ =::;::;=,,,, , ,..._...,..._.,...v,..._~=.;-= ; =-, = ===::::; ::::;::::c::;:::::::;-;:~=::::;::;:::::=::::::;:::::::=.--,:::;-:=-::;::.., -

9 . E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER. Sided 9. Bestyrelsen: 13. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og bestar af 3-5 m~lemlemmer. Bestyrelsen konstituerer siq selv. Bestyrelsen vælqer selv sin formand. Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil næste generalfors8lllling. Valgbare er foreningens medlemmer elle.r disses ægtefælle/bofælle. Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstenunelse roed nuværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan ved en forretninqsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 14. Bestyrelsens!ormand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når form.anden og mindst halvdelen af de øv-rige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.., I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet , - : -..,.. -:--~~ -= ~=-:::::::::~::: -::::".'. '~:::::~~~~==:.::::====~========' ~~~ - - "'

10 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VIIDTÆGTER Side 19. Administrator: 15. Administrator, der skal være bestallin9shavende advokat, vælges h~ert år på den ordinære generalforsamling. Efter beslutning Oll\ nyvalg af administrator er truffet på en generalforsamling, kan den ikke genvalgte administrator opsiges af bestyrelsen med et varsel På 6 måneder til udgangen af et regnskabsår. Opsigelse fra administrators side skar med 6 lllåneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og reviso~s kontrol. Administrators honorar fqr sædvanlig administration af ejendommen fastsættes i.h.t. de til enhver tid gældende takster for administration af faste ejendomme oq afholdes som en fællesudgift. Der oprettes en særskilt adminietrationsattale mellem ejerforeningep og administrator. Tegningsret: 16. Foreningen :forpligtes ved underskrift af et medlem af bestyrelsen sammen med formanden., Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuld- magt. = - ). :::se wsu

11 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Side 11.Arsregnskab: 17. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det af bestyrelsen vedtagne årsreqo.skab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Revision: 18. ~oreningens!rsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger oq kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydni~g for udførelsen af sit hverv. Der føres en. reviaionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkom~ende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.,

12 Kapitalforhold: 'E/F DANAS PLADS lf;l M.FL. VEDTÆGTER Side Foreningen skal, bortset fra en evt. grundfond og en rimeliq driftskapital, ikke oparbejde noqen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlenunerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udqifter. net kan dog p6 en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser oq øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at foreningen optager lån. Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller i GiroBank, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den dagliqe drift. Grundfond: 2å. Når det begæres ar mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter fordelingstal, skal der til bestridelse af fællesudgifter oprettes en grundfond, hvortil de enkelte medlemmer årligt skal bidrage med mindst 19% af ordinære a conto fællesudgifter for medlemmets ejerlejlighed. Grundfondens midler skal efter bestyrelsens beslutning anbringes enten i bank, sparekasse eller statsobligationer. Bestyrelsen er dispositionsberettiget over grundfonden til afholdelse af nødvendige ekstraordinære udgifter, som ikke kan dækkes af de løbende indbetalinger fra med~ernmerne. Regnskab vedrørende grundfonden forelægges p6 hvert års generalforsamling sammen med årsregnskabet. " Enhver ejerlejliqhedsejer er forpligtet til at overdrage sin andel i grundfonden ved salg af sin ejerlejlighed, men kan ikke på anden måde disponere over denne.

13 E/P DANAS PLADS 19 M.FL. VEDT.MG'l'l!!R Side 13. Budget og medlemsbidrag: 21. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til god~ kendelse. Til dækning af foreningens udgifter betaler medlenunerne i forhold til de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal en årlig ydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte budget. Den årlige ydelse betales a conto månedsvis forud til ejendonunens administrator efter bestyrelsens nærmere bestemmelser herom. I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag fra medleljijt\erne. Sådanne ekstraordinære bidrag ma indenfor et kalenderår ~kke uden godkendelse pa en ekstraordinær qeneralforsamling samlet overstige 1øt af det på sidste generalfors8ml.ing fastsatte årlige bidrag baseret på det af generalforsamlingen godkendte budget. Varme- og varmtvandsforsyningen drives for fælles reqninq. Hver ejerlejlighedsejer indbetaler A. conto et beløb til dækning af den pågældende ejerlejligheds andel af udgifterne. Udgifterne fordeles 09 a~regnes i øvrigt i overensstenu:nelse med principperne i lejelovgivningen. Fælles elforbrug fordeles alene på beboelseslejlighederne efter disses fordelingstal. ---~-. -~ - ~.~-~-~~.

14 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VED'l'.ÆGTER. Bide 14. Panteret: 22. "". Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og!øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få pa et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, er en køber af en ejerlejlighed, efter nærværende vedtægtstillægs tinglysning forpligtet tll at udstede oq lade tinglyse et ejerpantebrev å rente s p.a. over diskontoen, hvilket ejerpantebrev håndpantsættes til ejerforeningen. Ejerpantebrevet skal have en sådan størrelse, der svarer til det bel0b som kreditforeningerne godkender med 1. prioritetspanteret og uden i6neafkortning. størrelsen på ejerpantebrevet justeres dog kun i forbindelse med ejerskifte. Udover det nævnte beløb omfatter pantesikkerheden endvidere sikkerhed for forrentning af foreningens krav samt sikkerhed,for alle omkostninger foreningen med føje har afholdt til incasso af foreningens tilgodehavender, udlæg, inddrivelse samt varetagelse af foreningens interesser i tilfælde af pågældende ejerlejli9hedsejers misligeholdelse i øvrigt, eller i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. Ejerpantebrevet respekterer de på ejerlejligheden påhvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvriqt ingen pantegæld, slledes at køber er forpligtet til at lade ejerpantebrevet lyse forud for lån, optaget i forbindelse med køb af ejerlejligheden. Skyldige beløb forrentes uden særlige påkrav fra forfaldsdatoen med en årlig rentesats svarende til sæd.vanlig procesrente.

15 Veciligeholdelse: E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Side nen indvendige vedliqeholdelse 09 modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelta ejerlejlighedsejere. Al anden vedligeholdelse og modernisering foranstaltes af foreningen for dennes regning og afhqldes som en fælles udgift. Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forst4s såvel maling, hvidtning og tapetsering, som vedligeholdelse af gulve,.træværk, murværk oq puds, som den indvendige side af døre og vinduer, som alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammerne, som hvad der iøvl:'igt efter den til enhver tid gældende lejelovgivning måtte påhvile lejeren at vedligeholde og forny. - Såfremt foreningen efter godkendelse på en generalforsamling f~ranstalter udført udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, hvor det efter foreningens skøn tindes nødvendigt eller hensiqtsmæs.siqt, at der samtidig hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte ejerlejlighedsejer forpligtet til at lade diss~ udføre for ejerforeningens reqning. Hvis ejerlejligheden groft forsømmes eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. overskrides denne frist, kan bestyrelsen sætte den pågæl-. dende ejerlejlighed i stand for ejerlejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i.foreningens panteret. Om nødvendigt kan bestyrelsen fot'lange, at det påqældende medlem traflytter lejligheden, så længe istandsættelsen pågår. Enhver ejerlejlighed.sejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer m.v. eller ombygninger. Såfremt ejeren - eller en af ham udpeget person. - ikke er til stede under arbejdets udførelse, skal viceværten eller dennes stedfortræder hol<;te opsyn med håndværkerne under arbejdets udførelse Vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, der skal foranstaltes af foreningen for dennes regning, skal efter endt udførelse besigtiges af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller viceværten og et bestyrelsesmedlem i forening, og reqninqer vedrø.rende arbejdets udførelse skal anvises til betaling af de nævnte. Vedligeholdelsesarbejder skal om muligt udføres af håndværkere, der til enhver tid er påført den af bestyrelsen Udarbejdede håndværkerliste.

16 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDT.IGTBR Side 16. Ordensforskrifter: I 24. Medlemmet, oq de personer der opholder sig i med~ennnets ejerlejlighed, ml nøje efterkomne de af bestyrelsen (eller generalforsamlingen) fastsatte ordensregler. r intet vedtaget, gælder den af Boligministeriets godkendte lejekontraktsformular vedr. ordensreglement. Uden bestyrelsens tilladelse via administrator er det i kke tilladt at holde husdyr. Tilladelsen vil kunne tilbaqekaldes, hvis husdyrholdet er til væsentlig gene for andre ejerlejlighedsejere. Medlemmet ma ikke uden bestyrelsens samtykke foretage ændringer, reparationer eller maling af fælles bestanddele i ejendommen udenfor ejeriejligheden, herunder udvendiq maling af vinduer eller døre mod fællesarealet eller opsætte skilte, reklamer, udhængsskabe, udvendige antenner m.v. Et medlem er berettiget til at ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillevægge, 1 det omfang dette ikke er til gene eller medfører udgifte~ tor de øvrige ejere i foreningen. Bestyrelsen afgør, hvornår et patamkt arbejde er til gene tor de øvrige ejer i!oreninqen. Sådanne arbejder, herunder rørqennemtøringer, kan kun foretages uden samtykke fra ejerne af de ejerlejligheder, som berøres heraf, såfremt der af det medlem, der ønsker arbejdet udført, forelægges en helhedsplan for de deraf berørte ejerlejligheder og denne plan godkendes på en generalforsamling. Godkendelsen kan betinges af, at der fastsættes en erstatning for gener og ulemper til den eller de medejere, hvis ejerlejligheder berøres. Medlemmet er pligtig at indhente samtlige fornødne tilladelser og godkendelser fra by'111inqsmyndiqhederne eller andre og dokumentere dette overfor foreningen.. I! ~=-~~"~. --. ~.,.,. _«-- ~-~ ~ '"'"""""""'::;;..,"'"""'=====-=~-

17 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER. Side (fortsat) Bn ejerlejlighed, der ved ejendommens opdeling i ejerlejligheder, har status som beboelseslejlighed kan ikke uden bestyrelsens samtykke benyttes til erhverv. Bestyrelsens samtykke kan gives, såfremt lokalplaner m.v. ikke er til hinder for erhvervsudnyttelse. =. Bestyrelsens samtykke til erhvervsudnyttelse kan gives, i det omfang det er sædvanligt for tilsvarende lejlighede~ i kommunen, og såfremt udnyttelsen til erhverv ikke er til gene for andre beboere. Bestyrelsens samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med 3 måneders forudgående varsel, hvis udnyttelsen giver anledning til berettigede klager fra andre beboere. Medlemmer må ikke foretage udlejning af enkelte værelser eller hele ejerlejligheden i et sådant omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, end der er værelser i denne, og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed. I tilfalde af udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin ~elhed, har foreningen overfor lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstamdigt optræde som procespart overfor lejeren, evt. sideløbende med ejerlejlighedsejeren. Den pågældende leje.r skal gøres opmærksom på. denne bestenunelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen. "

18 B/P DANAS PLADS 19 M.FL. VEDT&GTIR Side 18. Misligholdelse: 25. Svis et medlem væsentligt. misligholder sine forpligtelser i henhold til nairværende vedtægt, he:runder ved undladelse af betaling af de medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme lovlige pa.bud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger medlemmet, ved gentagen krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd overfor medejerne, kan bestyrelsen forlange, at det pagældende medlem oq medlemmets husstand fraflytter sin ejerlejlighed med 3 måneders vai:sel tj,.l den l. i en måned. Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet af ejerlejligheden med fogedens bistand. Det medlem, som er pålagt at fraflytte sin ejerlejlighed er da berettiget og forpligtet til at sælge ejerlejligheden hurtigst muligt. QPløsning: 26.. Da foreningen er oprettet i henhold til lovgivningen om ejerlejligheder, kan den inqensinde opløses uden enighed mellem samtlige. medlei11iner om, at ejendonuneus ejerlejlighedsstatus skal ophøre

19 8/F DANAS PLADS 19 M.PL. VEDT.IGTER Side 19. Tinglysning: J 27. Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendom- / men matr.nr. 29 bi, 29 ip, 29 iq og 29 ir Prederiksberg. Påtaleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse oq-enhver / ejerlejlighed.sejer under foreningen. Med hensyn til de ejendommen oq ejerlejlighederne p&h~ilende servitutter, byrder og panthættelser, henvises der til ejendommens og / ejerlejlighedernes blade i tingboqen...; ;. ' IJ Frederiksberg, den Bestyrelsen: I!z. -199f ", " r Til vitterlighed om ~te underskrift, rigtig datering og underskrivernes myndighed: NAVll STILLING BOPÆL : fo-~ vokat Wentzel Bohn-Wllleber VeetagerveJ Kbh. ø

20 .. ". *** * * * * * *** * * *** *** Retten i Frederiksberg Tinglysningsafdelingen Side: 20 I I 1 I Påtegning på byrde vedrørende matr.nr. 20 IR. Bjerlej. 13, Frederiksberg Ejendomsejer: Ole Holst Pedersen Lyst første gang den: under nr.: Senest ændret den. : under nr. : Lyet i sin helhed på matr. nr. 20-bi, ejerl. 1-26: 20-ip, ejerl. 1-23, 20-iq, ejerl og 20-ir, ejerl Retten i.frederiksberg ~en( 't Allan Bo Poulsen ~ / I' '

21 Registreringsafgift kr ,00 ORIGlNAL TÅ 1.400r00 K... Måtr.nr.: 20 bi (ejerl. 1-25) og 20 ip (ejerl. 1-23) og 20 iq (ejerl. 1-28) og io ir (ejerl. 1-13) Frederiksberg Øeliggtade: Danas Plads 19-iS og Carl Plougs Vej 1-5 og Svend Trøsts Vej 6 Afunelder: DIS nygge- og. Ejendomsadministration H.C. Andersens Boulevard København V 11i: ~"""- Nedellsdeade vedtæpændribpfonbg vedtaget eadeugt pl'b"rdiner generalforsamling den 2..l marts 2002 l E/F l>anas Plads 19 m.o., matr.nr. 20 bl (ejerl 1-"> oa 20 lp (ejerl 1-23) og 20 lq (ejert l-18) og 20 ir (ejetl 1-13) Frederiksberg, begæres herved tinglyst: 15, 1. afsnit ændres med følgende fon:nulering: nadmini.strator, der skal være et ejendomsadministrationsselskab med e.rhvervsansvarsforsikring eller bestallings.havende advokat. vælges hvert Ar pa den ordinære generalforsamling." Prederiksberg, den //L~ ~ Klaus Lund$llger Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:... ~~~-- -~ :;z::::::;+;3,. ;:u:s+...:.".

22 Side: 22 * ketten i Frederiksberg *** 'Ir** Tinglyaningaafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 20 BI Eje~lej. 1, Frederiksberg Ejendomsejer: Britta Wilfert Jensen Lyat første gang den: under nr Senest ændret den under nr Akt.nr.: BI 20 Lyst på matr.nr. 20bi ejerl. 1-24, 20ip ejerl. 1-20,22,23, 20iq ejerl og 20 ir ejerl Anm: Diverse servitutter Retten i Frederiksberg den , ::q!1!f!!s?z4!!!2..!!! i :;...,.... -!&, !.,...,..,......,~ "T,-;::::::+;::t, -:+'. '" I. ""'. _''!'---. _;,.

23 ORI GIMAL TA K Registreringsafgift kr. 1'.400,00 Matr.nr.: 20 bi (ejer ) og 20 ip (ejerl. 1 23) og 20 iq (ejerl. 1-28) og 20 ir (ejerl. 1-13) Frederiksberg Beliggende: Danas Plads og Carl Plougs Vej 1-5 og Svend Trøsts Vej 6 Anmelder: Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard Hellerup Tit Fax Nedenstlende vedtægtsændringsforslag vedtaget endeligt pa ordinær generalforsamling den 27. februar 2007 i E/F Danas Plads 19 m.fl., matr.nr. 20 bi (ejerl. 1 25) og 20 lp (ejerl. 1-23) og 20 iq (ejerl. 1-28) og 20 ir (ejerl. 1-13) Frederiksberg, begæres herved tinglyst: Nuværende 23 stk. 1, 2 og 3 udgsr og ændres til følgende formulering : Vedligeholdelse: Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelte ejerlejlighedsejere. Ved Indvendig vedligeholdelse og modernisering forståes såvel maling, hvidtning og tapetsering, som vedligeholdelse af gulve, træværk, Indvendige trapper, murværk og puds, som den indvendige side af døre og vinduer, som alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske Installationer, gasinstallationer, indvendige ildsteder og skorstene, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som tilgangs-.og afløbs"rør"ud til fællesstammerne, som hvad der I øvrigt efter den til enhver tid gældende lejelovgivning måtte p~hv lfe lejeren at vedligeholde og forny. I det tilfælde, at en ejerlejlighedsejer har ladet foretage ombygninger i forhold til den originale fælles bygning og dens installationer, som f.eks., men Ikke begrænset til dette, ænd rer tag-, væg-, loft-, eller gulvkonstruktioner, tilføjer eller fjerner vægge, lofter eller gulve, ændrer murene for Isætning af nye vinduer, altaner, franske altaner, eller andet, ændrer tagene for isætning af tagaltaner, skorstene, tagvinduer eller andet, ændrer de fælles forsyninger af varmt- og koldt vand, ændrer centralvarmesystemet, ændrer afløbssystemerne, ændrer gasforsyningssystemet m.m. er vedkommende pligtig at foretage vedligeholdelse og fornyelse af disse ændringer både udvendig og indvendig samt pligtlg at udbedre følgeskader pi den originale fælles bygning som følge af disse ombygninger. Al anden vedligeholdelse og modernisering foranstaltes af foreningen for dennes regning og afholdes som en fælles udgift. * Frederlksbe~~6-2007~~k ens (~:,~Isen~ ~ Form~vga '.~~ /e~~~.medl. ~rg~nsen ~ Maalo est. Medl

24 *** * *** Side:... * * * *... * * * Retten i Frederiksberg Akt.nr. : * *** *** Tinglysningsafdelingen BI 20 2 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 20 BI Hovedejd, Frederiksberg Ejendomsejer: Lyst første gang den: under nr Senest ændret den under nr Tillige lyst på matr.nr. 20 BI ejl. 1-25, 20 IP ejl. 1-23, 20 IQ ejl samt 20 IR ej! Anm.: Diverse servitutter samt panthæftelser. Retten i Frederiksberg den B~ermann Nielsen

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GUSTAV ADOLFS GADE 10

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GUSTAV ADOLFS GADE 10 Matr. nr. 3200, Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighedsnr. 1-10 Beliggende: Gustav Adolfs Gade 10 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN GUSTAV ADOLFS GADE 10 Navn Foreningens navn er Ejerforeningen Gustav Adolfs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8 Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: 13-0-015780/BR Ejerlav: Vestermarken Roskilde Jorder Matr.nr.: 12 BC Beliggende:Vognmandsmarken 2-4 4000 Roskilde Anmelder: Hansen Sønderby & co., advokatfirma Middelgade

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

Esbern Snares Gade 1-3 Buddingevej Søborg VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARESGADE 1-3

Esbern Snares Gade 1-3 Buddingevej Søborg VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARESGADE 1-3 Matr.nr.: 1211 Udenbys Vester Kvarter Anmelder: Ejerlejlighednr.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 Advokat Per Therkildsen Beliggende: Dybbølsgade 27/ Ejendomsadministration

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

Matr.nr.: 270 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Anmelder: Ejerlejlighed nr.: 7,9, og 20-24, 46-48

Matr.nr.: 270 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Anmelder: Ejerlejlighed nr.: 7,9, og 20-24, 46-48 Akt: Skab nr. Matr.nr.: 270 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Anmelder: Ejerlejlighed nr.: 7,9, og 20-24, 46-48 Praktiserende landinspektør Beliggende: Store Kongensgade 110 B, 110 F-H Landinspektørkontoret

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER E/F Applebys Gård

VEDTÆGTER E/F Applebys Gård Matr.nr. : 201 A Ejerlav : Christianshavns Kvarter Ejerlejlighedsnr.: 1-40 Beliggenhed: Christianshavns Voldgade 1-3/ Ovengaden oven Vandet 2-2A VEDTÆGTER E/F Applebys Gård 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne nr.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er Ejerforeningen Syvmøllergården cvr.nr. 25063589. 2. Hjemsted og værneting Foreningen er beliggende Nørre Boulevard 118-144, 4600

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr.

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. 18896 / DAN VEDTÆGTER For Ejerforeningen Langelinie Allé 3 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN MØLLEDAMMEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN MØLLEDAMMEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MØLLEDAMMEN Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 2016 Navn 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Mølledammen, beliggende Mølledammen 1A-1J, 3A-3M og 5A-

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. november 2016 Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningens bestyrelse foreslår som en del af Klima og LAR projektet at ændre ejerforeningens vedtægter, så Gentofte

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE Nedenstående vedtægter er for 4, tinglyst d. 3. oktober 1987 og for den resterende del tinglyst i sin helhed d. 10. oktober 1992. Anmeldelse af ny opdeling af ejendommen i ejerlejligheder (vedr. 6, ) er

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Ekstraktudskrift af VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Blommehaven

Ekstraktudskrift af VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Blommehaven Ekstraktudskrift af VEDTÆGTER for Ejerforeningen Blommehaven Maj 2006 Revideret på generalforsamlingen i april 2010 Revideret på generalforsamlingen i april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn Side 3 2.

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer. Tillæg og ændring af vedtægter for ejerforeningen Hotel og Feriepark Gedser, vedtaget på generalforsamling den 29. april 2006 vedrørende ejerlejligheder nr. 1-59 af matr. nr. 21 l Gedesby by, Gedesby.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ

FÆGANGEN 10-16, 4180 SORØ V E D T Æ G T E R for "EJERFORENINGEN FÆGANGEN 10-16", 4180 SORØ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NAVN: Foreningens navn er "Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

Dette er en kopi af vedtægter, tinglyst 12.3.2003.

Dette er en kopi af vedtægter, tinglyst 12.3.2003. Ejerlav: Christianshavns Kvarter Matr.nr. 624, ejl.nre 1-77 Advokatfirmaet Abel & Skovgård Larsen Sønder Allé 9 Beliggenhed: 8000 Århus C. David Balfours Gade 2 og 4, Tlf. 89 31 90 00 Johan Semps Gade

Læs mere