VEDTÆGTER. svend Trøsts Vej 6 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. Matr.nr.. Anmelder. Advokat Jørgen Lindeberg Vestag_ervej København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. svend Trøsts Vej 6 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. Matr.nr.. Anmelder. Advokat Jørgen Lindeberg Vestag_ervej 3 2100 København Ø"

Transkript

1 ' _,.,.. Matr.nr.. 29 bi, 29 ip, 29 iq, 29 ir Frederiksberg Beliggende carl Plougs Vej 1-3 Carl Plougs Vej 5 /Danas Plads 19 Danas Plads svend Trøsts Vej 6 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Anmelder. Advokat Jørgen Lindeberg Vestag_ervej København Ø TLF: "l, ~~ 11i~~ '!' Ol. - V E D T.Æ G T B R FOR EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN DANAS PLADS 1 9 M. FL.

2 B/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Side 2. Navn~ 1. Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeninqen Danas Plads 19 m.fl., beliggende ca.rl Plougs Vej 1-3, carl Plouqs Vej 5/Danas Plads 19, Danas Plads 21-25, svend Trøsts Vej 6. Hjemsted og værneting: 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Foreningens værneting er retten på Frederiksberg for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender, såvel mellem ejerlejlighedsejerne indbyrdes som mellem foreningen og ejerlejlighedsejerne. Foreningen ved dennes formand er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder oq forpligtelser i foreningens anliggender. l!'ormål: " 3. Foreningens formål er at administrere ejendommene matr.nr. 20 bi, 2Q ip, 20 iq, 20 ir, Frederiksberg, beliggende Carl Plougs Vej 1-3, Carl Plougs Vej 5/Danas Plads 19, Danas Plads 21-25, svend Trøsts Vej 6 og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

3 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Side 3. Medlemskreds: 4. som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendolllll\e. Medlemsskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pagældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden forinden nævnte tidspunkt indtræder medlemsskabet dog På overtagelsesdagen. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretninq om ejerskiftet. Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers :indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser overfor foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er.endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtaqelsesdagen er opfyldt og betalt. Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under :foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpliqtelser overfor foreningen oq hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid. Hæftelsesforhold: " s. Foreningen som sadan hæfter for foreningens forpligtelser overfor tredjemand. Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser overfor tredjemand. Medlemmerne er berettiget og forpligtet overfor foreninqen i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. Fordelingstallene er fastsat som følger:

4 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VBDT.IGTER Side 4. Ejerlejlighedsnr.: Beliggenhed: Fordelingstal: 29 bi/1 carl Plougs Vej l, st. tv st. + kld st. tv. + kld. 3,_ 4 - st. th tv th tv th. 7 g 3. tv ~IQ 3. th tv ' th kælderen lager 1 ' 14 3, kælderen lager st. tv st. th tv tb tv th tv th tv th l + 3, 5. sal loftsrum 1 20 ip/1 Carl Plougs Vej s, st. tv st. th tv th tv th tv th tv th Danas Plads 19, st. tv st. th tv th tv th tv th. a 19 4 tv. 6.."~.~- - - ' ::=..~--~ 2.a..... ~th 7 21 Carl Plougs Vej 5/ Danas Plads 19, loftet 1 22 Carl Plouqs Vej s, kælderen lager " 1 23 Carl Plougs Vej 5/ Danas Plads 19, kælderen lager 7

5 Ejerlejlighedsnr.: Beliggenhed: E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDT.IG'l'KR. Side 5. Fordelingstal: 29 iq/1 Danas Plads 21, stuen , Danas Plads 23 stuen lager Svend Trøsts Vej, kælderen th. 5 ~ 7 Danas Plads 23, st. tv. 7 B - st. th. 5 g 1. tv l. th tv th tv th tv th Danas Plads 25, st. tv st. tb/kælder laqel:' stuen/ kælder lager 4 29 l. th tv. B th. B tv th. B tv th tv , 23 og 25 loftet l 20 ir/l Svend Trøsts Vej -6, st. tv. 6 2 st. th tv th tv tb ,.. ~ 3. tv th tv th loftet 1 12 kælderen/indg.stuen 2 13 kælderen lager =a======== ~ -

6 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTJIGTBR Generalforsamling: Side Foreningens øverste myndighed ar generalforsamlingen. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan at ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for qeneralforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, safremt begæringen afgives senest en uge efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende med. lem. Bestyrelsens beslutning om at retsforfølge medlemmer, der er i restance til foreningen, kan dog ikke tillægges opsættende virkning. Foreningens generalforsamlinger afholdes i foreningens hjemsteds~ kommune. Foreningens ordinære generalforsmnling afholdes hvert år så vidt muliqt inden udgangen af april måned. 7. Indkaldelse af medlemmer til foreninqens ordinære generalforsamling sker skri~liqt af bestyrelsen eller administrator med et varsel på mindst 2 uger og højst 4 uqer. Indkaldelsen skal angive tid og sted :for generalforsamlingen samt dageorden. Med indkaldelsen skal medfølge det reviderede regnskab for det forløbne Ar samt forslag til budget for indeværende år. Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på generalforsamlingen. Ethvert medlem har ret til at få et angivent emne behandlet på generalforsamlingen. forslag, som ønskes behandlet på generalforsam,l~i~n--=g,_,,e~n...,~elk41 :være _fo.rmande!li.jiamde-senest s dage før ge11e~~...- samlingen. Et forslag kan kun behandles pa en generalforsamling, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen til foreningens medlenuner,.. eller medlemmerne ved opslag eller på lignende måde, senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. ".

7 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Side 7. i a. Ekstraordinær generalforsamling afholdesi når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivent emne begæres at mindst 25% af foreningens medlemmer efter fordelingstal, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når et medlem i medfør af disse vedtægter kræver en bestyrelsesbeslutning indbragt for generalforsamlingen eller når administrator forlanger dette. Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller af adiiiinfstrator med et varsel på ~ndst en uge og højst to uger. Y-.-J (\ Med indkaldelsen skal medfølge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgen _ de punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab og status med påtegning af revisor til godkendelse. 4. Bestyrelsen forelægger budqet for det kommende år. 5 Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlenuner til bestyrelsen. 7. Valg af statsautoriseret revisor. e. Valg af administrator. 9. EVentuelt ~ " "

8 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Side 8. lq, Den på generalforsamlingen valgte dirigent, afgør om generalforsamlingen er lovlig, og leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. 11. samtlige foreninqens lovlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. stemmeretten kan udøves a! et medlem, et medlems ægtefælle/bofælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om ændring af denne vedtægt, om væsentlige forandringer, forbedringer eller istandsættelse af fal.le~besu.npdele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, kræves dog, at mindst 2/3 af stenanerne efter fordelinqstal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede., stemmer for forslaget efter fordelingstal. Såfremt, der ikke var repræsenteret 2/3 af stemmerne efter fordelingstal, men forslaget opnåede tilslutning fra mindst 2/3 af de frenuuødte stemmeberettigede efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 14...da.ge, og pa denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal " I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på qeneralforsamlingen. Beretningen underskrives af diriqenten og formanden for bestyrelsen, og. en kopi heraf udsendes snarest muligt til medlemmerne. ---.:.:...=~--+""-...,.'.. =-r ==,... =-=- - """"""'"' ""'~ =::;::;=,,,, , ,..._...,..._.,...v,..._~=.;-= ; =-, = ===::::; ::::;::::c::;:::::::;-;:~=::::;::;:::::=::::::;:::::::=.--,:::;-:=-::;::.., -

9 . E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER. Sided 9. Bestyrelsen: 13. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og bestar af 3-5 m~lemlemmer. Bestyrelsen konstituerer siq selv. Bestyrelsen vælqer selv sin formand. Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil næste generalfors8lllling. Valgbare er foreningens medlemmer elle.r disses ægtefælle/bofælle. Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstenunelse roed nuværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan ved en forretninqsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 14. Bestyrelsens!ormand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der findes anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når form.anden og mindst halvdelen af de øv-rige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.., I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet , - : -..,.. -:--~~ -= ~=-:::::::::~::: -::::".'. '~:::::~~~~==:.::::====~========' ~~~ - - "'

10 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VIIDTÆGTER Side 19. Administrator: 15. Administrator, der skal være bestallin9shavende advokat, vælges h~ert år på den ordinære generalforsamling. Efter beslutning Oll\ nyvalg af administrator er truffet på en generalforsamling, kan den ikke genvalgte administrator opsiges af bestyrelsen med et varsel På 6 måneder til udgangen af et regnskabsår. Opsigelse fra administrators side skar med 6 lllåneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og reviso~s kontrol. Administrators honorar fqr sædvanlig administration af ejendommen fastsættes i.h.t. de til enhver tid gældende takster for administration af faste ejendomme oq afholdes som en fællesudgift. Der oprettes en særskilt adminietrationsattale mellem ejerforeningep og administrator. Tegningsret: 16. Foreningen :forpligtes ved underskrift af et medlem af bestyrelsen sammen med formanden., Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuld- magt. = - ). :::se wsu

11 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Side 11.Arsregnskab: 17. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det af bestyrelsen vedtagne årsreqo.skab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Revision: 18. ~oreningens!rsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger oq kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydni~g for udførelsen af sit hverv. Der føres en. reviaionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkom~ende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.,

12 Kapitalforhold: 'E/F DANAS PLADS lf;l M.FL. VEDTÆGTER Side Foreningen skal, bortset fra en evt. grundfond og en rimeliq driftskapital, ikke oparbejde noqen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlenunerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udqifter. net kan dog p6 en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser oq øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at foreningen optager lån. Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller i GiroBank, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den dagliqe drift. Grundfond: 2å. Når det begæres ar mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter fordelingstal, skal der til bestridelse af fællesudgifter oprettes en grundfond, hvortil de enkelte medlemmer årligt skal bidrage med mindst 19% af ordinære a conto fællesudgifter for medlemmets ejerlejlighed. Grundfondens midler skal efter bestyrelsens beslutning anbringes enten i bank, sparekasse eller statsobligationer. Bestyrelsen er dispositionsberettiget over grundfonden til afholdelse af nødvendige ekstraordinære udgifter, som ikke kan dækkes af de løbende indbetalinger fra med~ernmerne. Regnskab vedrørende grundfonden forelægges p6 hvert års generalforsamling sammen med årsregnskabet. " Enhver ejerlejliqhedsejer er forpligtet til at overdrage sin andel i grundfonden ved salg af sin ejerlejlighed, men kan ikke på anden måde disponere over denne.

13 E/P DANAS PLADS 19 M.FL. VEDT.MG'l'l!!R Side 13. Budget og medlemsbidrag: 21. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til god~ kendelse. Til dækning af foreningens udgifter betaler medlenunerne i forhold til de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal en årlig ydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte budget. Den årlige ydelse betales a conto månedsvis forud til ejendonunens administrator efter bestyrelsens nærmere bestemmelser herom. I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag fra medleljijt\erne. Sådanne ekstraordinære bidrag ma indenfor et kalenderår ~kke uden godkendelse pa en ekstraordinær qeneralforsamling samlet overstige 1øt af det på sidste generalfors8ml.ing fastsatte årlige bidrag baseret på det af generalforsamlingen godkendte budget. Varme- og varmtvandsforsyningen drives for fælles reqninq. Hver ejerlejlighedsejer indbetaler A. conto et beløb til dækning af den pågældende ejerlejligheds andel af udgifterne. Udgifterne fordeles 09 a~regnes i øvrigt i overensstenu:nelse med principperne i lejelovgivningen. Fælles elforbrug fordeles alene på beboelseslejlighederne efter disses fordelingstal. ---~-. -~ - ~.~-~-~~.

14 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VED'l'.ÆGTER. Bide 14. Panteret: 22. "". Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og!øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få pa et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, er en køber af en ejerlejlighed, efter nærværende vedtægtstillægs tinglysning forpligtet tll at udstede oq lade tinglyse et ejerpantebrev å rente s p.a. over diskontoen, hvilket ejerpantebrev håndpantsættes til ejerforeningen. Ejerpantebrevet skal have en sådan størrelse, der svarer til det bel0b som kreditforeningerne godkender med 1. prioritetspanteret og uden i6neafkortning. størrelsen på ejerpantebrevet justeres dog kun i forbindelse med ejerskifte. Udover det nævnte beløb omfatter pantesikkerheden endvidere sikkerhed for forrentning af foreningens krav samt sikkerhed,for alle omkostninger foreningen med føje har afholdt til incasso af foreningens tilgodehavender, udlæg, inddrivelse samt varetagelse af foreningens interesser i tilfælde af pågældende ejerlejli9hedsejers misligeholdelse i øvrigt, eller i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side. Ejerpantebrevet respekterer de på ejerlejligheden påhvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvriqt ingen pantegæld, slledes at køber er forpligtet til at lade ejerpantebrevet lyse forud for lån, optaget i forbindelse med køb af ejerlejligheden. Skyldige beløb forrentes uden særlige påkrav fra forfaldsdatoen med en årlig rentesats svarende til sæd.vanlig procesrente.

15 Veciligeholdelse: E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER Side nen indvendige vedliqeholdelse 09 modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelta ejerlejlighedsejere. Al anden vedligeholdelse og modernisering foranstaltes af foreningen for dennes regning og afhqldes som en fælles udgift. Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forst4s såvel maling, hvidtning og tapetsering, som vedligeholdelse af gulve,.træværk, murværk oq puds, som den indvendige side af døre og vinduer, som alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammerne, som hvad der iøvl:'igt efter den til enhver tid gældende lejelovgivning måtte påhvile lejeren at vedligeholde og forny. - Såfremt foreningen efter godkendelse på en generalforsamling f~ranstalter udført udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, hvor det efter foreningens skøn tindes nødvendigt eller hensiqtsmæs.siqt, at der samtidig hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte ejerlejlighedsejer forpligtet til at lade diss~ udføre for ejerforeningens reqning. Hvis ejerlejligheden groft forsømmes eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. overskrides denne frist, kan bestyrelsen sætte den pågæl-. dende ejerlejlighed i stand for ejerlejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i.foreningens panteret. Om nødvendigt kan bestyrelsen fot'lange, at det påqældende medlem traflytter lejligheden, så længe istandsættelsen pågår. Enhver ejerlejlighed.sejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer m.v. eller ombygninger. Såfremt ejeren - eller en af ham udpeget person. - ikke er til stede under arbejdets udførelse, skal viceværten eller dennes stedfortræder hol<;te opsyn med håndværkerne under arbejdets udførelse Vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, der skal foranstaltes af foreningen for dennes regning, skal efter endt udførelse besigtiges af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller viceværten og et bestyrelsesmedlem i forening, og reqninqer vedrø.rende arbejdets udførelse skal anvises til betaling af de nævnte. Vedligeholdelsesarbejder skal om muligt udføres af håndværkere, der til enhver tid er påført den af bestyrelsen Udarbejdede håndværkerliste.

16 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDT.IGTBR Side 16. Ordensforskrifter: I 24. Medlemmet, oq de personer der opholder sig i med~ennnets ejerlejlighed, ml nøje efterkomne de af bestyrelsen (eller generalforsamlingen) fastsatte ordensregler. r intet vedtaget, gælder den af Boligministeriets godkendte lejekontraktsformular vedr. ordensreglement. Uden bestyrelsens tilladelse via administrator er det i kke tilladt at holde husdyr. Tilladelsen vil kunne tilbaqekaldes, hvis husdyrholdet er til væsentlig gene for andre ejerlejlighedsejere. Medlemmet ma ikke uden bestyrelsens samtykke foretage ændringer, reparationer eller maling af fælles bestanddele i ejendommen udenfor ejeriejligheden, herunder udvendiq maling af vinduer eller døre mod fællesarealet eller opsætte skilte, reklamer, udhængsskabe, udvendige antenner m.v. Et medlem er berettiget til at ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillevægge, 1 det omfang dette ikke er til gene eller medfører udgifte~ tor de øvrige ejere i foreningen. Bestyrelsen afgør, hvornår et patamkt arbejde er til gene tor de øvrige ejer i!oreninqen. Sådanne arbejder, herunder rørqennemtøringer, kan kun foretages uden samtykke fra ejerne af de ejerlejligheder, som berøres heraf, såfremt der af det medlem, der ønsker arbejdet udført, forelægges en helhedsplan for de deraf berørte ejerlejligheder og denne plan godkendes på en generalforsamling. Godkendelsen kan betinges af, at der fastsættes en erstatning for gener og ulemper til den eller de medejere, hvis ejerlejligheder berøres. Medlemmet er pligtig at indhente samtlige fornødne tilladelser og godkendelser fra by'111inqsmyndiqhederne eller andre og dokumentere dette overfor foreningen.. I! ~=-~~"~. --. ~.,.,. _«-- ~-~ ~ '"'"""""""'::;;..,"'"""'=====-=~-

17 E/F DANAS PLADS 19 M.FL. VEDTÆGTER. Side (fortsat) Bn ejerlejlighed, der ved ejendommens opdeling i ejerlejligheder, har status som beboelseslejlighed kan ikke uden bestyrelsens samtykke benyttes til erhverv. Bestyrelsens samtykke kan gives, såfremt lokalplaner m.v. ikke er til hinder for erhvervsudnyttelse. =. Bestyrelsens samtykke til erhvervsudnyttelse kan gives, i det omfang det er sædvanligt for tilsvarende lejlighede~ i kommunen, og såfremt udnyttelsen til erhverv ikke er til gene for andre beboere. Bestyrelsens samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med 3 måneders forudgående varsel, hvis udnyttelsen giver anledning til berettigede klager fra andre beboere. Medlemmer må ikke foretage udlejning af enkelte værelser eller hele ejerlejligheden i et sådant omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, end der er værelser i denne, og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed. I tilfalde af udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin ~elhed, har foreningen overfor lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstamdigt optræde som procespart overfor lejeren, evt. sideløbende med ejerlejlighedsejeren. Den pågældende leje.r skal gøres opmærksom på. denne bestenunelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen. "

18 B/P DANAS PLADS 19 M.FL. VEDT&GTIR Side 18. Misligholdelse: 25. Svis et medlem væsentligt. misligholder sine forpligtelser i henhold til nairværende vedtægt, he:runder ved undladelse af betaling af de medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme lovlige pa.bud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger medlemmet, ved gentagen krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd overfor medejerne, kan bestyrelsen forlange, at det pagældende medlem oq medlemmets husstand fraflytter sin ejerlejlighed med 3 måneders vai:sel tj,.l den l. i en måned. Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet af ejerlejligheden med fogedens bistand. Det medlem, som er pålagt at fraflytte sin ejerlejlighed er da berettiget og forpligtet til at sælge ejerlejligheden hurtigst muligt. QPløsning: 26.. Da foreningen er oprettet i henhold til lovgivningen om ejerlejligheder, kan den inqensinde opløses uden enighed mellem samtlige. medlei11iner om, at ejendonuneus ejerlejlighedsstatus skal ophøre

19 8/F DANAS PLADS 19 M.PL. VEDT.IGTER Side 19. Tinglysning: J 27. Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendom- / men matr.nr. 29 bi, 29 ip, 29 iq og 29 ir Prederiksberg. Påtaleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse oq-enhver / ejerlejlighed.sejer under foreningen. Med hensyn til de ejendommen oq ejerlejlighederne p&h~ilende servitutter, byrder og panthættelser, henvises der til ejendommens og / ejerlejlighedernes blade i tingboqen...; ;. ' IJ Frederiksberg, den Bestyrelsen: I!z. -199f ", " r Til vitterlighed om ~te underskrift, rigtig datering og underskrivernes myndighed: NAVll STILLING BOPÆL : fo-~ vokat Wentzel Bohn-Wllleber VeetagerveJ Kbh. ø

20 .. ". *** * * * * * *** * * *** *** Retten i Frederiksberg Tinglysningsafdelingen Side: 20 I I 1 I Påtegning på byrde vedrørende matr.nr. 20 IR. Bjerlej. 13, Frederiksberg Ejendomsejer: Ole Holst Pedersen Lyst første gang den: under nr.: Senest ændret den. : under nr. : Lyet i sin helhed på matr. nr. 20-bi, ejerl. 1-26: 20-ip, ejerl. 1-23, 20-iq, ejerl og 20-ir, ejerl Retten i.frederiksberg ~en( 't Allan Bo Poulsen ~ / I' '

21 Registreringsafgift kr ,00 ORIGlNAL TÅ 1.400r00 K... Måtr.nr.: 20 bi (ejerl. 1-25) og 20 ip (ejerl. 1-23) og 20 iq (ejerl. 1-28) og io ir (ejerl. 1-13) Frederiksberg Øeliggtade: Danas Plads 19-iS og Carl Plougs Vej 1-5 og Svend Trøsts Vej 6 Afunelder: DIS nygge- og. Ejendomsadministration H.C. Andersens Boulevard København V 11i: ~"""- Nedellsdeade vedtæpændribpfonbg vedtaget eadeugt pl'b"rdiner generalforsamling den 2..l marts 2002 l E/F l>anas Plads 19 m.o., matr.nr. 20 bl (ejerl 1-"> oa 20 lp (ejerl 1-23) og 20 lq (ejert l-18) og 20 ir (ejetl 1-13) Frederiksberg, begæres herved tinglyst: 15, 1. afsnit ændres med følgende fon:nulering: nadmini.strator, der skal være et ejendomsadministrationsselskab med e.rhvervsansvarsforsikring eller bestallings.havende advokat. vælges hvert Ar pa den ordinære generalforsamling." Prederiksberg, den //L~ ~ Klaus Lund$llger Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:... ~~~-- -~ :;z::::::;+;3,. ;:u:s+...:.".

22 Side: 22 * ketten i Frederiksberg *** 'Ir** Tinglyaningaafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 20 BI Eje~lej. 1, Frederiksberg Ejendomsejer: Britta Wilfert Jensen Lyat første gang den: under nr Senest ændret den under nr Akt.nr.: BI 20 Lyst på matr.nr. 20bi ejerl. 1-24, 20ip ejerl. 1-20,22,23, 20iq ejerl og 20 ir ejerl Anm: Diverse servitutter Retten i Frederiksberg den , ::q!1!f!!s?z4!!!2..!!! i :;...,.... -!&, !.,...,..,......,~ "T,-;::::::+;::t, -:+'. '" I. ""'. _''!'---. _;,.

23 ORI GIMAL TA K Registreringsafgift kr. 1'.400,00 Matr.nr.: 20 bi (ejer ) og 20 ip (ejerl. 1 23) og 20 iq (ejerl. 1-28) og 20 ir (ejerl. 1-13) Frederiksberg Beliggende: Danas Plads og Carl Plougs Vej 1-5 og Svend Trøsts Vej 6 Anmelder: Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard Hellerup Tit Fax Nedenstlende vedtægtsændringsforslag vedtaget endeligt pa ordinær generalforsamling den 27. februar 2007 i E/F Danas Plads 19 m.fl., matr.nr. 20 bi (ejerl. 1 25) og 20 lp (ejerl. 1-23) og 20 iq (ejerl. 1-28) og 20 ir (ejerl. 1-13) Frederiksberg, begæres herved tinglyst: Nuværende 23 stk. 1, 2 og 3 udgsr og ændres til følgende formulering : Vedligeholdelse: Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelte ejerlejlighedsejere. Ved Indvendig vedligeholdelse og modernisering forståes såvel maling, hvidtning og tapetsering, som vedligeholdelse af gulve, træværk, Indvendige trapper, murværk og puds, som den indvendige side af døre og vinduer, som alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske Installationer, gasinstallationer, indvendige ildsteder og skorstene, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som tilgangs-.og afløbs"rør"ud til fællesstammerne, som hvad der I øvrigt efter den til enhver tid gældende lejelovgivning måtte p~hv lfe lejeren at vedligeholde og forny. I det tilfælde, at en ejerlejlighedsejer har ladet foretage ombygninger i forhold til den originale fælles bygning og dens installationer, som f.eks., men Ikke begrænset til dette, ænd rer tag-, væg-, loft-, eller gulvkonstruktioner, tilføjer eller fjerner vægge, lofter eller gulve, ændrer murene for Isætning af nye vinduer, altaner, franske altaner, eller andet, ændrer tagene for isætning af tagaltaner, skorstene, tagvinduer eller andet, ændrer de fælles forsyninger af varmt- og koldt vand, ændrer centralvarmesystemet, ændrer afløbssystemerne, ændrer gasforsyningssystemet m.m. er vedkommende pligtig at foretage vedligeholdelse og fornyelse af disse ændringer både udvendig og indvendig samt pligtlg at udbedre følgeskader pi den originale fælles bygning som følge af disse ombygninger. Al anden vedligeholdelse og modernisering foranstaltes af foreningen for dennes regning og afholdes som en fælles udgift. * Frederlksbe~~6-2007~~k ens (~:,~Isen~ ~ Form~vga '.~~ /e~~~.medl. ~rg~nsen ~ Maalo est. Medl

24 *** * *** Side:... * * * *... * * * Retten i Frederiksberg Akt.nr. : * *** *** Tinglysningsafdelingen BI 20 2 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 20 BI Hovedejd, Frederiksberg Ejendomsejer: Lyst første gang den: under nr Senest ændret den under nr Tillige lyst på matr.nr. 20 BI ejl. 1-25, 20 IP ejl. 1-23, 20 IQ ejl samt 20 IR ej! Anm.: Diverse servitutter samt panthæftelser. Retten i Frederiksberg den B~ermann Nielsen

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr.

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. 18896 / DAN VEDTÆGTER For Ejerforeningen Langelinie Allé 3 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen GODTHÅBS HAVE omfattende ejerlejlighederne:

V E D T Æ G T E R. for foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen GODTHÅBS HAVE omfattende ejerlejlighederne: Matr.nr. 11 LC, 11 LE, 11 LF Anmelder: Frederiksberg Beliggende: Godthåbsvej 35-41 og Aksel Møllers Have 2-30 2000 Frederiksberg V E D T Æ G T E R for foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen GODTHÅBS

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. E/F Bryggertorvet

Vedtægter. E/F Bryggertorvet Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere