KOLDING SUNDHEDSCENTER Bedømmelsesudvalgets betænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDING SUNDHEDSCENTER Bedømmelsesudvalgets betænkning"

Transkript

1 KOLDING SUNDHEDSCENTER

2

3 Side 1 af 27 INDHOLD Side 1. INDLEDNING BEDØMMELSE BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER BEDØMMELSESUDVALGETS GENERELLE BEMÆRKNINGER BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DET ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE PROJEKT BEDØMMELSESUDVALGETS AFGØRELSE BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE FORSLAG FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik FORSLAG MÆRKET Omfang Funktion Arkitektur Energi / Byggeteknik... 26

4 Side 2 af INDLEDNING Kolding Kommune udskrev den 17. januar 2013 totalentreprisekonkurrence omfattende projektering og opførelse af første etape af nyt Sundhedscenter. Det bemærkes, at bedømmelsen af de indkommende tilbud alene beror på den første etape. Kravet til skitsering af anden etape har således alene til formål at tydeliggøre hvorledes etape 1 kan udbygges til det endelige center. Efter en forudgående prækvalifikation blev følgende 5 totalentreprenørgrupper valgt: Hoffmann A/S GPP Arkitekter A/S Alectia RAUNSTRUP A/S Tegnestuen Mejeriet Hundsbæk & Henriksen A/S NCC Construction Danmark A/S Arkitema K/S Sloth Møller Rådg.Ing. MT Højgaard A/S Kjaer & Richter A/S Midtconsult P/S Hans Jørgensen & Søn A/S Ai-Gruppen, Jesper Thyge Brøgger og Vesthardt Balslev Rådgivende Ingeniører Forslag og tilbud blev indleveret anonymt den 3. april 2013, hvor tilbudssummer og forbehold blev oplæst af repræsentant for BDO Kommunernes Revision i overværelse af de bydende. Forslag og tilbud er udarbejdet på grundlag af et byggeprogram og betingelser i øvrigt udarbejdet af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen og Grontmij A/S i samarbejde med Kolding Kommune.

5 Side 3 af BEDØMMELSE De indkomne tilbud er bedømt med henblik på at udvælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af projekt og pris, vurderes som det økonomisk mest fordelagtige for bygherren. Hele bedømmelsen af de 5 indkomne projekter er foregået under opretholdelse af fuld anonymitet i hele bedømmelsesperioden. Ved bedømmelsen af tilbudene blev følgende delkriterier lagt til grund for vurderingen: 1. Omfang 2. Funktion Helhedsplan Disponering af funktioner Fleksibilitet / fællesudnyttelse 3. Arkitektur 4. Energi / Byggeteknik Bygningsdele - vedligehold Driftsforhold Bedømmelsesgrundlaget er udførligt beskrevet i byggeprogrammet - Tildelingskriterier. Bedømmelsen er foretaget af et udvalg bestående af: Bedømmelsesudvalget: Lars Rasmussen, Social- og sundhedsdirektør, Social- og sundhedsforvaltningen Mette Balsby, Udvalgsformand, Forebyggelses- og Sundhedsudvalget Helle Rasmussen, Sundhedschef, Social- og sundhedsforvaltningen Thomas Fonnesbæk Boe, By- og udviklingsdirektør, By- og Udviklingsforvaltningen Arkitektfagdommer, Poul Janum, Creo Arkitekter (udpeget af Dansk Byggeri s totalentrepriseudvalg) Rådgivere for bedømmelsesudvalget: Michael P. Madsen, Afdelingsleder, Kommunale Ejendomme, Kolding Kommune Annett Bundgaard Lassen, Ingeniør, Kommunale Ejendomme, Kolding Kommune Gitte S. Rasmussen, leder af Sundhedsplejen Lone Bach Kristensen, leder af Sundhedsfremme og Forebyggelse Helle Mousing, leder af Træning og Rehabilitering Henrik Juul Sørensen, Projektchef, Sygehus Lillebælt Birgitte Lau Eriksen, Arkitekt, Sygehus Lillebælt Torben Jensen Lorentzen, Bygherrerådgiver, Grontmij A/S Karsten Aagaard, Bygherrerådgiver, Grontmij A/S

6 Side 4 af Bedømmelsesprocessens forløb Totalentreprisetilbudet består af 3 dele: 1. Projektforslag med opklæbede plancher, samt 12 projektmapper inkl. produkttilbudsliste. 2. Kuvert mærket Tilbudslister indeholdende udfyldte tilbudsliste underskrevet med tilbudsgiverens kendingstal samt oplæg til rateplan. 3. Kuvert mærket Navneseddel med tilbudsgivers kendingstal navn og adresse samt underskrevet tro og love erklæring. 2.1 Bedømmelse af tilbud Pointmodel De indkomne tilbud er bedømt med henblik på at udvælge det tilbud, der ved en samlet vurdering af Omfang, Funktion, Arkitektur og Energi/Byggeteknik vurderes som det økonomisk mest fordelagtige for bygherren. Ved opfyldelse af byggeprogrammet opnås 6 point. Omfang, vægtet 30 % For vurdering af projektets omfang er anvendt de oplyste arealer og funktioner der er indeholdt i de enkelte tilbud. Oplysningerne er omdannet til et delpointsystem, således at hver kvadratmeter vurderes i forhold til opfyldelse af byggeprogrammet og vægter 90 % i sammentællingen af de samlede point i omfang. Udearealer vurderes ligeledes i forhold til opfyldelse af byggeprogrammet, og vægter 10 % i sammentællingen af de samlede point i omfang. Dette skyldes, at disse arealer er væsentligt billigere at etablere. Funktion, vægtet 30 % For tildelingskriteriet funktion gives point efter nedenstående karakteristika. Arkitektur, vægtet 20 % For tildelingskriteriet arkitektur gives point efter nedenstående karakteristika. Energi / Byggeteknik, vægtet 20 % For tildelingskriteriet energi/byggeteknik gives point efter nedenstående karakteristika. Modellen er godkendt inden bedømmelsen.

7 Side 5 af 27 Pointmodel Point Bedømmelse 10 Det usædvanligt kompetente tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet imødekommer udbudsmaterialets ønsker med fremragende forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som fremragende 8 Det særdeles kompetente tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet imødekommer udbudsmaterialets ønsker med fortrinlig forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som fortrinlig 6 Det kompetente tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet imødekommer udbudsmaterialets ønsker med god forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som god 4 Det tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet under middel imødekommer udbudsmaterialets ønsker med forståelse for den beskrevne opgave, karakteriseres som jævn 2 Det tilbud, der bedømt i overensstemmelse med delkriteriet mindre godt opfylder udbudsmaterialets krav og kun i nødvendigt omfang imødekommer udbudsmaterialet ønsker, karakteriseres som tilstrækkelig 0 Det uacceptable tilbud, der ikke opfylder udbudsmaterialets krav karakteriseres som utilstrækkeligt 2.2 Bedømmelsesudvalgets møder 8. april møde i bedømmelsesudvalget: Det blev vedtaget, at alle de indkomne forslag var konditionsmæssige og kunne optages til bedømmelse. De fem forslag blev nummereret som følger: 1 Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Forslagene blev overordnet gennemgået af fagdommer, bygherrerådgiver og Sygehus Lillebælt. 18. april møde i bedømmelsesudvalget: Forslagene blev gennemgået af brugere, fagdommer og bygherrerådgiver. Afslutningsvist blev tilbudslisterne åbnet, hvor den kunne konstateres at alle projekter overholdte den fastlagte ramme. 24. april møde i bedømmelsesudvalget: Bedømmelsesudvalget voterede og besluttede, hvilket forslag der er det økonomisk mest fordelagtige. Herefter blev navnekuverterne åbnet.

8 Side 6 af BEDØMMELSESUDVALGETS GENERELLE BEMÆRKNINGER 5 totalentreprenører var prækvalificeret til konkurrencen og alle 5 indleverede et forslag. Forslagene blev gennemgået af BDO Kommunernes Revision, hvorefter bedømmelsesudvalget på 1. møde erklærede alle forslag konditionsmæssige, og samtlige projekter blev optaget til bedømmelse. Bedømmelsen er gennemført anonymt. Alle projektteams har fremkommet med projekter der tilbyder Kolding Kommune et funktionsdygtigt sundhedscenter, hvor programforudsætningerne i forskellig udstrækning er bearbejdet detaljeret og grundigt. Det er således 5 kompetente besvarelser, hvor forfatterne med forskellige udgangspunkter i hoveddisponeringen, giver meget spændende bud på en fremtidig løsning for Kolding Sundhedscenter. Generelt gælder det at forslagsstillerne er opmærksomme på de landskabsmæssige kvaliteter og den arkitektoniske udfordring som tilknytningen til lokalområdet giver, og dermed bruger stedets kraft. Ligeledes gælder det at alle projekterne har adopteret målsætningen om at skabe rammer for de tilknyttede borgere og medarbejdere. Der er afgivet meget forskellige og spændende forslag til indretning af Kolding Sundhedscenter, men også mange lighedspunkter fremtræder i en levende disponering af de efterspurgte funktioner. Det er således også her, at projekterne adskiller sig indbyrdes, hvilket har givet en spændende bedømmelsesproces, hvor fordele og ulemper har været vægtet og debatteret.

9 Side 7 af BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DET ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE PROJEKT Projekt er af et enigt bedømmelsesudvalg udpeget som det økonomiske mest fordelagtige projekt. Stedets Kraft Et nyt Sundhedscenter der ligger direkte ud til parkeringspladsen med stor synlighed fra Kolding Sygehus. Det store glasparti danner ramme om det centrale torv og udtrykker en klar indbydelse til både besøgende og personale. Bygningen er placeret nord/syd og dermed langs med fredskoven så de fleste rum får udsigt til naturen. Bygningen har begrønnede tagterrasser der inviterer til udeaktiviteter oppe på etagerne og trækker det grønne lys ind i bygningen i dualisme med skoven. Med udgangspunkt i den helende arkitektur er projektet skaleret og indrettet åbent, lyst og med en venlighed i indretning og materialitet der skabe overblik, ro og tryghed. Det rumlige hierarki er meget overskueligt og der er særlig fokus på de brugerrelaterede områder. Torvet er et rumligt forløb der både samler og formidler overgangene til centerets forskellige afdelinger. Rummet udvides med balkoner og skaber således overblik fra stueplan og op igennem alle etager og lyset får mulighed for at komme dybt ind i bygningen. Det centrale torvs placering og udbredelse i bygningen giver små gangafstande på alle etager og der opnås stor nærhed for alle aktiviteter.

10 Side 8 af BEDØMMELSESUDVALGETS AFGØRELSE Ud fra konkurrencens grundlag og de opstillede evalueringskriterier er bedømmelsesudvalget nået frem til en enstemmig afgørelse om at udpege tilbud og forslag med kendingstallet 90222, som det økonomisk mest fordelagtige. Dette tilbud er udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Hoffmann A/S GPP Arkitekter A/S Alectia (Formand) Lars Rasmussen Social- og sundhedsdirektør, Social- og sundhedsforvaltningen Mette Balsby Udvalgsformand, Forebyggelses- og Sundhedsudvalget Thomas Fonnesbæk Boe By- og udviklingsdirektør By- og Udviklingsforvaltningen Helle Rasmussen Sundhedschef, Social- og sundhedsforvaltningen Poul Janum Arkitektfagdommer Godkendt af bedømmelsesudvalget Kolding, den 1. maj 2013

11 Side 9 af BEDØMMELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE FORSLAG 6.1 Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: MT Højgaard A/S Kjaer & Richter A/S Midtconsult P/S 5,1 point Omfang Forslagets omfang vurderes god. Tilbudet indeholder et forslag, der med sine 3010 m 2 brutto leverer et sundhedscenter svarende til den ønskede størrelse. Flere funktioner tilbydes dog mindre end forventet, herunder de for centerets brug vitale undersøgelsesrum. Forslaget beskriver en ubesværet ankomstsituation til hovedindgangen med gode muligheder for standsning og afsætning. Parkeringspladserne er nært tilknyttet indgangen og tilfredsstiller forventningerne til antal. Det vurderes, at projektets tilretning af områdets vejnet skal betragtes som et forslag til en fremtidig regulering af færdslen. Om dette imødekommes ligger dog udenfor denne bedømmelse, hvorved det vurderes, at ankomsten med bil ikke vil virke efter projektets hensigt. Multistiens udformning med mindre opholdsområder vil give en dragende og naturlig bevægelse herpå. Det er dog beklageligt at denne først udføres ved etape 2, hvilket således ikke medtages i denne bedømmelse.

12 Side 10 af 27 Indvendigt tegner der sig et generelt billede af, at fordelingen af kvadratmeter til de enkelte rumfunktioner overholder de i byggeprogrammet angivende - med undtagelse af et enkelt handicaptoilet som er undladt Funktion Forslagets funktion vurderes jævn. Helhedsplan Bygningen er disponeret således, at der skabes direkte forbindelse mellem det centrale atrium og de overliggende etager. Dette vil give en god sammenhæng mellem bygningens interne funktioner og give en oplevelse af sammenhæng mellem de forskellige sundhedstilbud. Tolkningen med at placere hovedparten af de borgerrelevante funktioner i stueetagen er rigtig og personalet vil med den afskærmede placering få ro til deres arbejdsopgaver. Disponering af funktioner Plandisponeringen er spændende og de skæve rum og muligheden for at gå rundet om kernen virker indbydende. Torvet som har den dobbelte størrelse af det ønskede, opleves uhensigtsmæssigt indrettet, hvoraf mange kvadratmeter vil blive benyttet til gennemgang. Forpladsen optræder skyggefuldt, hvilket kan bekymre brugerne med, at forslaget ikke lever helt op til intensionerne om et transparent, imødekommende, åbent byggeri med helende arkitektur. Sammenhængen mellem stueetagen og niveau over varetages primært af trappeforbindelsen i torvet, hvilket giver et godt forløb fra ankomsten ved hovedindgangen og op i bygningen. Dette ses imidlertid dog ikke forsat til øverste etage, idet trappeforbindelsen hertil er placeret på modsatte side af kernen, hvorved bevægelsen mellem etagerne for primært personalet besværes. Forslaget mangler flere af de efterspurgte funktioner herunder 5 lukkede samtalerum (at de udføres som nicher i andre lokaler betragtes ikke som en brugbar løsning), 2 handicaptoiletter samt 4 undersøgelsesrum i forbindelse med træning i stueetagen. Funktionerne i træningsafdelingen er hensigtsmæssigt placeret i bygningens stueetage, hvilket giver gode ankomstmuligheder og nærdepotet har god nærhed til træningssalene. Undersøgelsesrummenes disponering op mod torvet er udfordret af at borgerne undersøges afklædt, hvorved vinduerne vil skulle afskærmes størstedelen af tiden et krav der vil være til gene for personalet. Arbejdsprocessen i dagligdagen udfordres samtidig af at undersøgelsesrummenes manglende forbindelse til træningssalene i stueetagen. Borgerne indbydes naturligt på torvet og omklædningsrummene har god sammenhæng hertil. De bemærkes dog, at sidstnævnte ikke er gennemarbejdet ift. handicaptoiletter da disse er kønsopdelt. Fleksibilitet / fællesudnyttelse Projektet har generelt gode muligheder for at sammenlægge rum via foldevægge og tolker således ønskerne fint. Muligheden for at inddrage Sundhedstorvet til større arrangementer i multisalen overholdes, men det vurderes at det rent praktisk kan have sine begrænsninger grundet åbningens størrelse.

13 Side 11 af 27 De brugerbestemte funktioner orientering sig i stueetagen mod det fri og giver gode muligheder for at flekse mellem inde og ude i det daglige Arkitektur Forslagets arkitektur vurderes god. Et meget spændende og skulpturelt formet sundhedscenter, der er inspireret af kvadratet og dermed i kontekst med eksisterende bygninger og helhedsplanen. Et kvadrat i kvadratet som første fase og som selvstændig bygning med meget synlig indgang og adkomst. Fokusområdet for bygningens udformning er tilgængelighed, information, inddragelse og kommunikation. Allerede på forpladsen starter, det irregulære kantede atrium og skaber en glidende overgang mellem ude og inde og dermed tilgængelighed. Atriet opleves mere som space end traditionelt rumligt med den fine spænding det giver. Med fællesfaciliteter på tværs i rummet bliver atriet todelt og differentieret med en mere offentlig og åben del og en mere rolig. Ved ankomst er der stor overskuelighed og information og projektet lever op til stor synlighed af aktiviteterne og dermed god kommunikation og inddragelse af brugerne. Fællesarealerne er placeret ud fra specifikke funktioner op igennem etagerne og understøtter åbenhed og tilgængelighed igennem hele huset. Materielvalget er som udgangspunkt en neutral ramme for funktionerne, hvor hovedadkomst, torvet og væggen på fælles faciliteter, er fremhævet med henholdsvis trægulv og farvede plader samt stållameller, der med enkle midler, hæver betydningen og er styrende for bevægelsen ind i bygningen. Arkitektonisk er det et meget veldisponeret projekt med flotte rum og forløb. Dommerkomiteen savner en tilsvarende smuk proportionering af betonfacaderne som fremstår modsat uden fortælling for det indre liv. Facaderne er differentieret med opsatte stållameller som pynt ved indgangen og indgår således ikke i en aktiv arkitektur med mere anvendelige formål. I forbindelse med etape to vil indgangspartiet synlighed bliver sløret i forhold til Kolding Sygehus og spalterne både til fredskov og indgang bliver vurderet for trange for sollys og udsigt og indsigt med treetagers høje bygninger. Haveanlægget er udformet i sammenhæng med sundhedscenterets tilbud med stiforløb og forskellige aktivitetslommer der er meget enkelt og smukt disponeret i det samme formsprog som sundhedscenteret og fremstår tilpas doseret i forhold til fredskoven som den dominerende natur Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes jævn til god Bygningsdele vedligehold Bygningen opføres med bærende sandwichelementer og indvendig element i beton, hvilket giver en byggeteknisk velkendt og pålidelig konstruktionsopbygning. Facaden beklædes ved hovedindgangen med en udvendig beklædning af lodrette lameller af aluminium. Sidstnævnte vil kræve en grad af vedligehold, men det vurderes generelt at vedligeholdelsesbehovet på den udvendige klimaskærm er begrænset.

14 Side 12 af 27 Driftsforhold Forslaget opfylder byggeprogrammets krav til en bygning i lavenergiklasse 2015, ved brug af solceller som aktivt tiltag. Der etableres udvendige screens på facaderne mod syd og vest som solafskærmning, hvorved varmetilførslen fra solen har mindre indflydelse på indeklimaet. Teknisk opfylder forslaget byggeprogrammet ift. ventilations- og varmeanlæg. Styringen af anlæggene er tilsluttet CTS-anlægget og det er sikret at indeklimakravene formuleret i byggeprogrammet er overholdt. CTS-anlægget tilbydes dog ikke som efterspurgt. Brandteknisk vurderes projektet som værende god, hvor den generelle oplevelse er at de forholdsvis komplicerede brandforhold er forsøgt håndteret. Hertil kommer gode tiltag som sprinkling og 3 flugtvejstrapper, der tydeliggør, at huset har været underlagt en brandteknisk redegørelse. Røgspredning fra en brand i atriet vurderes dog ikke bearbejdet tilfredsstillende, hvorved nødvendige tiltag med begrænsning af røgudviklingen skulle indarbejdes.

15 Side 13 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: NCC Construction Danmark A/S Arkitema K/S Sloth Møller Rådg.Ing. 5,6 point Omfang Forslagets omfang vurderes jævn til god Tilbudet indeholder et bygningsværk på m 2 brutto der generelt opfylder byggeprogrammets arealer. Bygningsarealer der tilbydes udover det programsatte, forefindes primært i den fælles centerfunktion og ved genoptræning, hvilket som udgangspunkt vil øge kvaliteten af tilbudet. På mange måde en veldisponeret bygning. Det fremkommer derfor som en stor mangel, at projektet ved en senere projekteringen skal underlægges en reduktion af m 2 brutto. Trods tilbudsgiverens tilkendegivelse om at disse kan findes uden at forringe funktionaliteten, er det vurderet, at dette vil svække projektet og dette regnes derfor som et tab for projektet. Ankomstsituationen er flot udført med en veltilrettelagt forplads der giver nem mulighed for standsning og afsæt. Den umiddelbare nærhed mellem parkeringspladsen og hovedindgangen virker godt og synliggør tilgængelighed. De befæstede udearealer omkring bygningen skaber god sammenhæng mellem bygningens indre og naturen, hvilket er en styrke for projektet. Multistiens anlæg-

16 Side 14 af 27 ning med opholdsområder med træningsredskaber er gennemtænkt og vil bevirke en søgning ud i naturen som vægtes højt i samværet med borgerne Funktion Forslagets funktion vurderes jævn til god. Helhedsplan Tilbudsgiver har med dette forslag præsenteret et særdeles interessant forslag der i mange henseende har tolket byggeprogrammet korrekt. Afdelingerne hænger fint sammen og mulighederne for at bevæge sig rundt på etagerne er indbydende, idet atriet både er afsæt og ende på et gangforløb. Bygningen har en god disponering således personalekontorer er adskilt fra de borgerrelevante funktioner. Dette vil afstedkomme gode arbejdsforhold personale såvel som borger. Disponering af funktioner Projektets udtryksmæssige styrke ligger i det samlende atrium, hvor forbindelsen mellem etagerne tilvejebringes fint med nærtliggende trappe, der inspirere til færdsel herpå fremfor brug af elevator. Det opleves, at funktionernes disponering er gennemarbejdet og at tolkningen af byggeprogrammet har afledt et funktionsdygtigt sundhedscenter. Der optræder dog flere mangler herunder et møderum, 2 kopirum og et rengøringsrum ligesom afstanden mellem modtagerkøkkenet og undervisningsrummene virker lang. Som beskrevet virker færdsel på etagerne indbydende, men gangforløbende bør dog være bredere så der kan ske uhindret færdsel i begge retninger af kørestole. Træningslokalerne orienter sig flere steder ud af bygningen med store åbninger i facaden. Dette vil slippe lys ind og samtidig synliggøre sundhed og motion for området. Desuden regnes det positivt, at der i flere træningslokaler er etableret opbevaring ifm. funktionen. Begge tiltag styrker funktionerne. Med hensyn til kontorer skal det bemærkes, at byggeprogrammets ønske om at undgå storrumskontor ikke er fulgt. Rummene virker store og der efterlyses generelt vægflader til etablering mindre kontorenheder. Personalets indgang og omklædningsrum har en god sammenhæng og det opleves ikke som en begrænsning, at funktionerne er placeret i kælderen. Fleksibilitet / fællesudnyttelse Forslaget afspejler tydeligt den fleksibilitet og fællesudnyttelse af funktionerne som byggeprogrammet efterspørger. Træningslokalerne har den rette sammenhæng og de indarbejde foldevægge åbner op for naturlige sammenlægning. Multisalens placering i tilknytning til centrets torv kombineret med den store åbning betyder, at rummene kan sammenlægges ved større arrangementer. En fin løsning.

17 Side 15 af 27 Den fleksible indretning af kontorerne vurderes dog som værende en begrænsning af projektet - jf. beskrivelsen ovenfor efterspørges en tydeligere opdeling af kontorerne Arkitektur Forslagets arkitektur vurderes god til fortrinlig. Sundhedscenteret er udformet som en rektangulær atriumsbygning i tre etager. Et meget enkelt konceptionelt projekt, som udstråler klar forståelse for opgavens prioriteter på en meget bygbar måde. Den overordnede disponering, tager udgangspunkt i stedets arkitektur med klassiske atrium og gårdhavestrukturer. Sundhedscenterets første fase får således et lukket atrium og i anden fase udformes det centrale rum som en stor gårdhave. Der er klare arkitektoniske formelementer inspireret af Kolding Sygehus. Centeret har sammenhæng, men forstærkes bevidst af materialevalg der adskiller centeret fra sygehuset med underetage af gylden anodiseret aluminium, der skaber lethed og betonen på de øvrige etager udstøbes med grafisk støbning, der er inspireret af fredskoven. Det er igen en meget enkel og flot behandling som skaber kontekst til stedets værdier. Vinduespartierne er udformet så forskellige aktiviteter bliver synbare, så bygningen opleves aktivt allerede inden man kommer ind. Ankomsten er direkte ind i torvet og atriet hvor en siddetrappe indikerer og inviterer op på de næste etager. Transparents via multisalen giver lys og udkik til fredskoven der bliver inkluderende i rummet. På etagerne er der et varieret gangforløb men små pladsudvidelser for ophold. Opholdsnicherne er vurderet lidt som plads der er blevet tilovers. Indvendig er der anvendt klassisk trælister på akustikplader der både lyddæmper og skaber en behagelig ro med varme naturmaterialer. Det treetagers atrium er med fuldt ovenlys som kan opfylde dagslysbehov i rummet på en god måde. Udearealerne har ikke det store formmæssige sammenhæng med bygningen men mere en omkransende disposition. Det overdækkede areal til barnevogne er næsten for godt til denne fine overdækkede plads, der sammen med træningsterrassen danner et spændende udsigtstvist Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes god. Bygningsdele vedligehold Forslaget bygger på solide bygningskonstruktioner med betonelementer som i stueetagen beklædes med aluminiums kassetter og derover med en hvid og glat betonoverflade med grafisk prægning. Tagkonstruktionen samt etageadskillelsen udføres som betonhuldæk. Indvendige vægge opføres enten som beton, letbeton eller gipsvægge som pudses og malerbehandles. I atriet beklædes hovedparten af de indvendige vægge med lameller af træ.

18 Side 16 af 27 Alle bygningskonstruktioner vurderes solide og gedigne, med lang levetid og begrænset vedligehold. Driftsforhold Tilbudsgiver beskriver, at projektet kan opfylde kravet om bebyggelse i lavenergiklasse 2015 uden aktive tiltag i form af fx solceller. Solafskærmningen forventes udført med indvendige persienner som derved vil sikre en overholdelse af energiklasen. Det opleves derfor betænkeligt, at projektet ikke indeholder disse solafskærmninger, men at bygherre skal levere disse. Dette vil have betydning for energiforbruget ligesom indeklimaet vil være udfordret heraf. Det akustiske indeklima belastes ligeledes af at eventuelle nødvendige akustiske vægabsorbenter i multisalen, genoptræningsrum og undervisningsrum ikke er indeholdt i tilbudet og således selv tilvejebringes af bygherre. Trods opfordringen til selv at levere solafskærmningen og vægabsorbenter vurderes ordningen - med selv at skulle sikre indeklimaet - som en for bygherre ringe løsning. De tekniske installationer overholder byggeprogrammet og indeholder derfor tilstrækkelig tilslutning til CTS-anlæg og velkendte principper indenfor ventilation og opvarmning. Det vurderes, at projektets tekniske installationer derfor kan sikre gode betingelser for brugerne af bygningen. Brandteknisk vurderes projektet som værende godt, hvor der er taget hånd om de forholdsvis komplicerede brandforhold. Flugtvejsforholdene er generelt håndteret korrekt og sprinklingen af bygningen vil kunne afstedkomme en nemmere gennemgang ved myndighederne. Vægbeklædningen i atriet i træ skal udføres brandimprægneret eller alternativt vælges som ubrændbart materiale. Et brandmæssigt godt projekt som med mindre tilpasninger vil kunne godkendes ved en myndighedsbehandling.

19 Side 17 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: Hans Jørgensen & Søn A/S Ai-Gruppen, Jesper Thyge Brøgger og Vesthardt Balslev Rådgivende Ingeniører 4,3 point Omfang Forslagets omfang vurderes jævn Tilbudet der omfangsmæssigt indeholder 3133 m 2 brutto, giver et godt bud på det fremtidige sundhedscenter. Det vurderes, at projektet på flere område er bearbejdet med henblik på at opfylde byggeprogrammets anvisninger, men det fremgår dog ikke tydeligt, idet en beskrivelse af de enkelte funktioners størrelse ikke er præsenteret. Hertil kommer flere funktioner som ikke kan benyttes efter hensigten, herunder multisalens begrænsede mulighed for sammenlægning med det tilstødende torv og flere mindre lokalers aflange form som begrænser funktionen.

20 Side 18 af 27 Parkeringspladsens placering resulterer i at adgang til centrets hovedindgang ikke virker naturligt, men den nærliggende bagindgang opvejer dog denne betragtning. På den måde virker adgangen til huset logisk, dog med den bemærkning, at en belægning med grus på de enkelte parkeringspladser ikke vil fungere hensigtsmæssigt i et tilgængelighedsperspektiv. Det vurderes, at projektet på flere områder er bearbejdet, men på centrale områder mangler fuldendelse Funktion Forslagets funktion vurderes tilstrækkelig til jævn. Helhedsplan Det vurderes overordnet, at projektet ikke har udvist den rette forståelse for byggeprogrammet. Samtidig har grundlaget for bedømmelsen været usikker grundet en manglende angivelse af kvadratmeter på de enkelte funktioner. Disponering af funktioner De enkelte funktioner lider under at mangle angivelse af faktiske rumstørrelser, ligesom flere rum herunder undersøgelsesrum er for aflange til at give en funktionel indretning, hvorved rumdisponeringen vil virke begrænsende i brug. De 4 konsultationsrum i stueetagen samt den lange terrasse på 1. salen er dog tiltag der vægtes positivt i bedømmelsen. De små kringlede gange virker ufremkommelige og rodet for borgerne og vil afstedkomme øget behov for skiltning. Lokalerne i træningsetagen har en god sammenhæng og giver denne funktion fine arbejdshvilkår i det daglige. Desværre for projektet tilvejebringes der ikke de i byggeprogrammet efterspurgte opdelinger af trænings- og kontorlokalerne. At træningslokalerne opdeles med gardiner er en uacceptabel løsning og storrumskontoret har som udgangspunkt været ønsket opdelt i mindre enheder. Fleksibilitet / fællesudnyttelse Projektet mangler på flere punkter den ønskede fleksibilitet som har været ønsket. Multisalens sammenhæng med torvet åbner ikke op for, at disse kan forenes til et stort sammenhængende rum, idet det vurderes, at de tre dobbeltdøre ikke vil være en tilstrækkelig åbning. Træningslokalerne opleves med gardinadskillelsen som et sammenhængende rum, hvorved det fleksible alene er at rummene er visuelt adskilt Arkitektur Forslagets arkitektur vurderes god til fortrinlig. Et meget visionært projekt til nyt sundhedscenter der tager arkitektonisk afsæt i det opdaterede Kolding Sygehus, og tilfører stedet et signifikant landmark.

21 Side 19 af 27 En vision om at skabe en ny kompleks hybrid som en samlet fysisk ramme og base for kommunens sundhedsydelser. Et meget stærkt arkitektonisk greb omkring udformningen af bygningen, specielt i eksteriøret, hvor det til fulde lykkes at skabe en både organisk og dynamisk bevægende arkitektur som et aftryk af den overordnede ortogonale struktur. Hovedindgangen er klart eksponeret med en stor trappe der skulpturelt fremkaldes i hjørnet og som inviterer til at gå op på 1.sal mens en tragtformet passage ved siden af trappen fører ind ad en anden dør til stueplan. Der er således ikke en entydig indgangssituation og der tvivles på trappens anvendelighed og brugsværdi samt at den ikke fører til nogen pladsdannelse, et informativt fordelingsareal men til sekundært funktioner. Hvis brugerne vælger stueplan går det bedre, med indgang til et mindre torveareal som er placeret smukt med lys fra gårdsiden og sammen med intern trappe, der igen skaber stærk arkitektonisk rumlighed. Projektet lever til fulde op til programforudsætningerne der ønsker arkitektur og design der inspirerer og motiverer til bevægelse. Det opfylder et samspil mellem sundhed, arkitektur og miljø så det er en nyskabende og innovativ bygning. Projektet materialitet er stærkt hvor betonens styrke er udtrykt i formgivningen og de farvede øvre dele. Det skal dog bemærkes at farven ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Dommerkomiteen finder dog at det arkitektoniske bevægelsesudtryk med mange trapper, ramper og gangforløb med skiftende oplevelser har taget fokus fra ønsket omkring de enkelte rums udformning, som er blevet meget smalle og de meget lange gangforløb som hindrer, at sundhedscentrets sammenhængende områder bindes sammen af en central kerne/torv på en tilfredsstillende overskuelig og informativ måde. Projektet har en fin symbiose mellem ude og indearealer, hvor terrasser er placeret meget smukt og kan anvendes i intime og rolige omgivelser Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes tilstrækkelig til jævn Bygningsdele vedligehold Den bærende konstruktion udføres med tunge og stærke sandwichelementer i beton. Ligeledes er tagkonstruktionen og etageadskillelsen udført med betonelementer, hvorved der er god overførelse af kræfter igennem bygningen. Bygningskonstruktionen fremtræder derved som relativ overskuelig at vedligeholde. Indervægge som ikke er bærende udføres med gipsbeklædning, hvilket giver god mulighed for fremtid tilpasninger hvis behovet opstår. Det skal dog bemærkes, at løsningen med rumadskillelser mellem gymnastiksalen via gardiner ikke betragtes som en byggeteknisk gangbar metode.

22 Side 20 af 27 Driftsforhold Kravet om opfyldelse af bebyggelse i lavenergiklasse 2015 er ikke opfyldt, idet projektet alene overholder kravet til Teknisk tilbyder projektet de efterspurgte løsninger indenfor varme- og ventilationssystemer. Ventilationsanlæggene placeres på 1. og 2. sal, hvilket giver gode muligheder for en fremtid servicering. Generelt set er der ikke gået i dybden med brandforholdene. Flugtvejsforhold samt brandmæssig opdeling med åbent atrium der adskiller de 2 flugtvejstrapper, virker ikke gennemtænkt, ligesom flugtvejsforholdene ikke er tilstrækkelige fra 2. sal. Tilbudsgiver tydeliggør i materialet, at bygningen vurderes ud fra en anvendelseskategori 1 ift. ventilationsanlægget, hvilket er klart i modstrid med byggeprogrammets fastlagte kategori 3. Overordnet vil dette forslag give problemer ved en myndighedsbehandlingen. Der er således tale om et projekt, som flere steder halter.

23 Side 21 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: RAUNSTRUP A/S Tegnestuen Mejeriet Hundsbæk & Henriksen A/S 4,3 point Omfang Forslagets omfang vurderes jævn. Forslaget indeholder et veludnyttet bygningsværk på 3485 m 2 brutto, som dog ikke tilvejebringer de i byggeprogrammet angivende arealkrav. Betragtes de enkelte funktioner, erfares det, at flere funktioner er så reduceret, at brugerne ikke kan se hvordan de skal gennemføre deres aktiviteter. Det vurderes, at centret er funktionsdygtigt, men at flere funktioner vil blive begrænset. Tilbudets parkeringsforhold er godt udført med en nær sammenhæng med centrets torv og de omkringliggende opholdsarealer. Projektet virker generelt som omhyggeligt bearbejdet, men de begrænsninger som påligges de fremtidige aktiviteter trækker ned i bedømmelsen.

24 Side 22 af Funktion Forslagets funktion vurderes tilstrækkelig til jævn. Helhedsplan Generelt er forslaget præget af, at der tilbydes færre kvadratmeter i funktionerne end forventet, hvorved flere funktioner mangler plads i de angivende rum. Konkret betyder reduktionen på 114 kvadratmeter, at afdelingen for genoptræning ikke har den tilstrækkelige kapacitet, hvorved enkelte funktioner ikke kan tages med i den nye bygning, men skal blive på andre adresser. Hertil kommer at der mangles klarhed over hvad der indgår i tilbudet i første etape i bygningens sydøstlige hjørne. Flere rum er her gennembrudt af etapeadskillelsen, hvilket drager tvivl om hvorvidt denne løsning udføres. Disponering af funktioner Der er tale om et projekt, hvor variationen på tilbudte kvadratmeter samt for aflange lokaler går ud over funktionerne. Undervisningskøkkenet er fx både reduceret med 15 kvadratmeter samtidig med at det er smalt, ligesom sekretariatet reduceres ift. forventningerne. Torvet og derved ankomsten til bygningen vurderes noget kedelig og imødekommer ikke ønsket om en stor grad af åbenhed. Træningsafdelingen på 2. sal opleves ikke som gennemarbejdet. Flere lokaler får ikke dagslys på trods af, at de er arbejdsrum og der skal være gennemgang gennem styrketræningslokalet for at komme til de to undersøgelsesrum. Plads til ankomst og venteophold mangles, idet dette vurderes som værende en mellemgang snare end et område til ophold for borgere der venter på at komme til træning Arkitektur Fleksibilitet / fællesudnyttelse Det vurderes, at der er mulighed for fællesudnyttelse af arealerne, idet der etableres oplukkelige partier i form af skydedøre imellem de ønskede funktioner. Forslagets arkitektur vurderes jævn Et nøgternt og meget regulært forslag til ny sundhedscenter, hvor det ydre facadeudtryk, ønsker at udtrykke variation og lethed i forhold til tidligere tiders stringens inden for sundhedsarkitekturen. Første etape er en rektangulær bygning i tre etager der ved den samlede udbygning vil indgå som den nordlige del af et lukket gårdrum. Der er etableret indgang fra to sider som tværforbindelse så der er ligeværdig ankomst til sundhedscentret. Hovedindgangen ligger synbart fra Kolding Sygehus og der er et vindfang med kontakt til sekretariat når man kommer ind. Planløsningen er tredelt zoneopdeling, som bevirker, at brugerne kommer ind i en gang og herefter til torvet. Torvet har et atrium udformning i sin rumlighed igennem alle etager og med fin materialitet med akustik og trælister.

25 Side 23 af 27 Intentionen med et torv der sammenbinder og giver en præsentation af aktiviteter i centret er imidlertid ikke en del af ankomsten og den meget stringente rumfordeling langs gange giver ikke symbiose mellem rekreative områder i centret og specifikke funktioner. Den variation og bevægelse der var lagt op til i facadebearbejdningen slår ikke igennem i plandispositionerne og målet med en arkitektur der inspirerer og motivere er ikke helt klart. Den første etape forholder sig ikke til fredskoven, men i næste etape vil det blive med god kontakt og et indrammet smukt gårdrum Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes god. Bygningsdele vedligehold Det konstruktive princip basseres på et statisk system af bærende betonelementer, hvilket giver tydelige og velkendte bærelinjer. Den udvendige klimaskærm beklædes med facadepuds der forstærkes i stueetagen. Sidstnævnte tiltag regnes nødvendigt, idet overfladen ellers ville være meget modtagelig for skader ved stød. Erfaringsmæssigt skal der dog påregnes løbende udgifter med vedligehold af disse pudsede facader og det vurderes derfor at facaden driftsmæssigt alene kan få karakteren tilstrækkelig. Indvendige vægge udføres med stabiliserende vægge i beton og resterende vægge som lette gipsvægge der pudses og males. En løsning som giver gode overflader og muliggør fleksibilitet i indretningen. Driftsforhold Forslaget løser bygningens energitekniske egenskaber tilfredsstillende og overholder byggeprogrammets krav om et byggeri i lavenergiklasse Der etableres et stort anlæg af solceller på 235 m 2 der placeres på taget, hvilket energiteknisk suppleres med aktive tiltag som udvendig solafskærmning i nødvendige facader. De tekniske installationer vurderes overordnet til at overholde byggeprogrammet. Enkelte områder er dog ikke tydeligt beskrevet, herunder om der benyttes den efterspurgte styrring i form af CO 2 - og temperaturfølere. Det tilbudte CTS anlæg stemmer desuden ikke overens med det ønskede. Indeklimateknisk vurderes det, at de valgte løsninger vil tilvejebringe gode forhold for medarbejdere og borgere. Brandteknisk vurderes projektet bearbejdet med gode tiltag der sandsynligvis vil kunne gennemføres uden en sprinkling. Det kan dog være problematisk med et åbent atrium, hvor en brand i kantinen vil medføre røgfyldning af hele atriet til og med 2. sal. En formildende omstændighed er, at der er god underopdeling i brandceller. Tilbudsgiver tilkendegiver desuden, at de om nødvendigt er indstillet på at lave en brandteknisk beregning. Generelt er der et godt greb om de brandmæssige forhold med enkelte kritikpunkter - eksempelvis er en åben udvendig flugtvejstrappe uacceptabel.

26 Side 24 af Forslag mærket Udarbejdet af: Totalentreprenør: Arkitektfirma: Ingeniørfirma: Projektet har samlet opnået: Hoffmann A/S GPP Arkitekter A/S Alectia 6,6 point Omfang Forslagets omfang vurderes god til fortrinlig. Materialet præsenterer, det største tilbud målt på kvadratmeter - indeholdende et byggeri på 3815 m 2 brutto - der omfangsmæssigt til fulde opfylder byggeprogrammet. Der er tale om et projekt, som disponerer funktionerne med borgerdeltagelse i bygningens nederste etager, hvorved medarbejderne skærmes med en mere decentral placering. Ankomstsituationen virker velgennemtænkt med en nær sammenhæng mellem parkeringspladserne og hovedindgangen, og den ligeværdige ankomst for gående såvel som bilister vurderes positivt. De udvendige befæstede arealer kan evne at trække aktiviteter ud af bygningen og multistiens sammenhæng til centret vil opfylde visionen for denne. Tilbudet fremkommer derfor veltilrettelagt og gennemarbejdet med respekt for de fremtidige funktioner. Det forventes dog i bedømmelsen, at projektet vil skulle brugsmæssigt tilrettes i mindre omfang, for at tilvejebringe de rette forhold for fremtidens brug.

27 Side 25 af Funktion Forslagets funktion vurderes god til fortrinlig. Helhedsplan Et arkitektonisk hovedgreb der med sin disponering skaber et sundhedscenter, der signaler imødekommelse og åbenhed. Bygningens atrium giver en god sammenhæng mellem etagerne og de interne trapper i bygningen muliggør let bevægelse imellem funktionerne. Udnyttelsen af etagerne er flot og de enkelte funktioner er generelt blevet tildelt de ønskede arealer, hvorved funktionerne kan opretholdes som tænkt. De steder hvor der forefindes afvigelser, udnyttes overskudspladsen til gavn for andre funktioner, hvilket gavner i bedømmelsen. Bygningen åbner sig i stor udstrækning op og orientere sig mod den omkringliggende natur og sygehuset. Et tiltag der vil trække borgerne og funktionerne ud af huset, hvorved intensionen omkring en helende arkitektur kan opfyldes. Den redegørelse for udeområderne og beplantningen som der refereres til i tilbudsmaterialet efterlyses dog og skal foreligge inden kontraktindgåelse. Disponering af funktioner Torvet opfylder i høj grad byggeprogrammets beskrivelse i dens funktionelle udformning. Rummet opleves oplyst af sollys fra varierende sider, hvilket giver en oplevelse af dagens rytme. Infokontor og multisal er tolket korrekt og er placeret i tilknytning til torvet. Bygningen optræder afvekslende og overskuelig for borgere og personalet. De udvendige tagterrasser på 2. sal regnes som et stort plus i bedømmelsen og det opleves, at tilbudsgiver har forsøgt, at udnytte den gode udsigt der findes ud over byen. Det kan i den henseende godt undres, at netop denne udsigt ikke har været italesat tydeligere indvendigt i bygningen, idet en trappeskakt i det sydligste hjørne er valgt fremfor et mere repræsentativt lokale. Som en torn i projektet kan nævnes, den opdelingsmetode der er valgt ifm. kontorerne. Kontorerne skal laves om til cellekontorer og der skal udføres skillevægge som møder facaderne. Ligeledes skal enkelte skydedøre erstattes med gående døre. Dette er en forudsætning for bedømmelsen. Det har ifm. bedømmelsen ikke været muligt at finde den tilbudte miljøstation på tegningsmaterialet. Det er en forudsætning i bedømmelsen at denne indarbejdes. Sundhedschefens kontor (lokale 2.1) har adgang fra andre funktioner. Dette skal bearbejdes således adgang til rummet kan ske fra gangen, dog uden at gå på kompromis med den central placering og tiltalende arbejdsforhold. I bygningens 2. sal opleves vekslen mellem samtalerum og konsultationsrum som et positivt element, men den store afstand mellem modtagerkøkken og undervisningsrummene beklages samtidigt. Adgangsforholdende til personaleomklædningen i kælderen er gode både indeog udefra, men det bemærkes, at handicaptoilettet bør flyttes ud af det ene omklædningslokale og at depotrummet ikke har en optimal placering, da det skal servicere multisalen.

28 Side 26 af 27 I afdelingen for genoptræning skal undersøgelsesrummene nemt kunne afskærmes fra indkig, ligesom at der skal anvises plads til udførelse af gangtest, hvorved den snoede gang skal bearbejdes. Desuden skal projektet bearbejdet med mindre tiltag således funktionerne i højere grad kommer til deres ret. Fleksibilitet / fællesudnyttelse Rumudformningen er disponeret således den ønskede fleksibilitet er tilvejebragt. Multisalens direkte sammenhæng med torvet via en bred åbning vurderes som en rigtig god tolkning af byggeprogrammet Arkitektur Forslagets arkitektur vurderes god til fortrinlig. Et klassisk forslag der har stor indlevelse i hvordan et Sundhedscenter bliver brugervenligt og overskueligt. Arkitekturens udgangspunkt er en rektangulær bygning, som indgår som den ene længe ved den fulde udbygning. Bygningen er placeret nord/syd og dermed langs med fredskoven, så de fleste rum får udsigt til naturen. Bygningen er suppleret med begrønnede tagterrasser, der inviterer til udeaktiviteter oppe på etagerne og trækker det grønne lys ind i bygningen i dualisme med skoven. Adgangsforholdene til bygningen er direkte ind i det store torveområde, som bliver et aktivt møde, fra det første skridt brugerne træder ind i bygningen og hvor alle aktiviteter er repræsenteret med synlighed op igennem etagerne. Torvet er et rumligt forløb, der både samler og formidler overgangene til centerets forskellige afdelinger. Rummet udvides med balkoner og skaber således overblik fra stueplan op igennem alle etager og lyset får mulighed for at komme dybt ind i bygningen. Det centrale torvs placering og udbredelse i bygningen giver små gangafstande på alle etager og der opnås stor nærhed for alle aktiviteter. Gangforløb er lidt labyrintiske i stueetagen, men med nicher og rummelighed på de øvrige etager der skaber menneskelig skala og socialsfære. De forskellige rum er meget velproportionerede, der skaber fleksible møbleringsmuligheder og behagelige rumligheder. Sundhedscentrets materialevalg er meget dansk/nordisk med lyse teglsten, aluminiumsprofiler med og uden træ indvendig på vinduer og trælister på akustisk dæmpende materiale på væggene, der definerer det centrale rum. En buket af materialer der godt kunne udfordres lidt mere og det sammenholdt med inspirationsbillederne. I interiør fokuseres på materialevalg og farveholdning, der skaber specielle nedslag, som klart adskiller sig fra omgivelserne som stemningsmæssige Landmarks. Farveholdning og grafisk bearbejdning betoner de forskellige afdelinger Energi / Byggeteknik Forslagets energi / byggeteknik vurderes jævn til god Bygningsdele vedligehold Det bærende system opbygges ud fra et velkend byggeprincip bestående af bærende elementer af betonvægge/søjler og huldæk. Indvendige stabiliserende

29 Side 27 af 27 vægge udføres som betonelementer og der resterende vægge udføres i gips eller porebeton som spartles og males. Udvendige facader udføres som tegl, hvilket betragtes som et robust og velkendt materiale. Der er således tale om, at de primære overflader ikke har det store vedligeholdelsesbehov, hvilket regnes positivt i bedømmelsen. Driftsforhold Bygningen udføres i overensstemmelse med kravet om bebyggelse i lavenergiklasse 2015, hvorved byggeprogrammets forskrifter er fulgt. Dette opnås ved at etablere 130 m 2 solceller på taget. Desuden mindskes tilførslen af varme fra solen ved at benytte solglas, som i nødvendigt omfang suppleres med mekanisk eller konstruktiv solafskærmning i relevante facader. Forslaget udføres med tekniske installationer der tilnærmer sig en opfyldelse af byggeprogrammet. Af afvigelser kan nævnes brugen af et tungt gulvvarmesystem, hvor byggeprogrammet kræver et let system. Det fremgår desuden ikke tydeligt, om varme- og ventilationsanlægget tilsluttes CTS-systemet. Det bemærkes i den anledning ligeledes, at det regnes negativt i bedømmelsen, at fremføring til radiatorer forventes udført synligt langs facaderne og at der benyttes decentralt varmtvandsveksler for det varme brugsvand. Det vurderes dog, at projektet vil give et godt indeklima for brugerne mht. de tekniske installationer. Ovenstående forudses ændret i en videre bearbejdning. Brandteknisk vurderes projektet som værende jævn. Den medsendte redegørelse er acceptabel, men det forventes, at der skal etableres yderligere tiltag for at bygningens brugere kan bringes i sikkerhed i tilfælde af brand. Konkret bemærkes det, at der skal etableres de rette flugtvejsforhold fra kontorerne i tilknytning til atriet i tilfælde af brand. Den indvendige træbeklædning i atriet skal brandimprægneres eller have en brandmæssig modstandsevne, således at overfladen bibeholder sin modstandsevne overfor en brandpåvirkning gennem hele bygningens levetid. Hertil skal medregnes løbende omkostninger på driften. Det skal forventes, at den efterfølgende myndighedsbehandling vil afføde konkrete krav til projektet, som i denne bedømmelse forventes indeholdt i tilbudet. Det vurderes dog, at bygningen kan tilpasses myndighedernes forventninger. Det forudsættes, at bygningen tilpasses kommentar i tilbudets fulde bedømmelse uden ændring af gennemsigtighed mellem funktionerne og uden merudgift for bygherren. Dette forudsættes ligeledes gældende for en eventuel udgift forbundet med omlægning af fjernvarmeledning syd for bygningen.

30

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING

BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING BEDØMMELSESUDVALGETS BETÆNKNING Totalentreprisekonkurrence 19. december 2011 Holstebro Kommune Udbygning af Holstebro Rådhus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Bekendtgørelse og udvælgelse... 1

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris...

Læs mere

Dommerkomitéens betænkning

Dommerkomitéens betænkning Projektkonkurrence 1 Kolding HF & VUC Ny skole 2 14. september 2012 13 Kolding HF & VUC Ålegården 2 6000 Kolding Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C 2 / 36 Indholdsfortegnelse 3 Indledning...

Læs mere

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET

FREDERIKSBJERG- BYGGERIET ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE FREDERIKSBJERG- BYGGERIET DOMMERBETÆNKNING ENDELIG UDGAVE

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Trekroner Allé Roskilde

Trekroner Allé Roskilde Dommerbetænkning Campus 6. juli 2010 Side 2 Campus Dommerbetænkning Indholdsfortegnelse Dommerbetænkningen... 3 Generelt for alle forslag... 5 Forslag 1 Enemærke & Petersen A/S... 8 Forslag 2 Davidsen&

Læs mere

Aarhus Universitet Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin

Aarhus Universitet Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin Aarhus Universitet Faculty of Health Forskningsfaciliteter til Institut for Biomedicin Juryens betænkning Juni 2012 Indledning Indledning 1 Juryens generelle bemærkninger 4 Forslag 45100 vinder af konkurrencen

Læs mere

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING

KOLD ING SYGE HUS KOLDING SYGEHUS UDBYGNING AF INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING KOLD ING SYGE HUS UDBYGNING AF KOLDING SYGEHUS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KS INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING SEPTEMBER 2010 KOLD ING SYGE HUS FORORD 2 KONKURRENCEFAKTA

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037993 (Poul Holm, Michael Jacobsen) 8. juni 2015 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Emil Baumann Geist, København) mod Region Hovedstaden (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014

G. TILBUDSEVALUERING. OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING April 2014 OM- OG TILBYGNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Udbudsforløbet... 2 2. Bedømmelsesarbejdet... 4 2.1 Bedømmelsesudvalget... 4 2.2 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING Miniudbud renovering og ombygning af Åbyhøjgård AL2bolig, afdeling 110 og 310

DOMMERBETÆNKNING Miniudbud renovering og ombygning af Åbyhøjgård AL2bolig, afdeling 110 og 310 DOMMERBETÆNKNING Miniudbud renovering og ombygning af Åbyhøjgård AL2bolig, afdeling 110 og 310 Tilst, den 19. december 2014 1 INDHOLD 1. BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTAT s. 3 2. GENNEMGÅENDE TRÆK I DE AFLEVEREDE

Læs mere

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT

APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT APRIL 2014 UDBUD MED FORHANDLING NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND EVALUERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk

Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Bedømmelsesudvalgets betænkning Fredensborg Kommune, Idrætscenter i Humlebæk Titel Bedømmelse af tilbud Dato 23. september 2013 Til De bydende Fra Bedømmelsesudvalget 1. Baggrund Fredensborg Kommune udskrev

Læs mere

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG RETTEN PÅ FREDERIKSBERG Indbudt projektkonkurrence Frederiksberg Dommerbetænkning 2009 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafisk tilrettelæggelse: ADman Kommunikation Forsideillustration:

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Kunststrategi Sygehus Sønderjylland og Psykiatri Aabenraa v/ Lars Grambye og Inger Krog INDHOLD

Kunststrategi Sygehus Sønderjylland og Psykiatri Aabenraa v/ Lars Grambye og Inger Krog INDHOLD 14. oktober 2011 Kunststrategi Sygehus Sønderjylland og Psykiatri Aabenraa v/ Lars Grambye og Inger Krog INDHOLD 1. INDLEDNING 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Værdier og definitioner 2. KUNST PÅ SYGEHUSE

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Tilpasning mellem 85 og 125

Tilpasning mellem 85 og 125 Maj 2014 Tilpasning mellem 85 og 125 m 2 AlmenBolig+ Tømmergården, Jyllinge Bedømmelseskomiteens betænkning Bedømmelseskomiteens betænkning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE BEMÆRKNINGER... 2 TILBUDSGIVERE...

Læs mere

MODELPROGRAM TÆT-LAV OG HELHEDSPLAN GRÆSE BAKKEBY

MODELPROGRAM TÆT-LAV OG HELHEDSPLAN GRÆSE BAKKEBY 71345 MODELPROGRAM TÆT-LAV OG HELHEDSPLAN GRÆSE BAKKEBY 71345 1 2 KAN MAN SKABE ET LOKALSAMFUND? 71345 INDHOLD Indledning 03 Der er brug for et analyseværktøj, der er baseret på en gængs bæredygtighedsmodel,

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

vandkulturhus thyborøn

vandkulturhus thyborøn dommerbetænkning indbudt projektkonkurrence juni 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Thyborøn

Læs mere

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD

L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD L Y S E T S B Y RESSOURSEBEVIDST BYGGERI I ØRESTAD Indhold: Lysets By - et sammendrag 3 Del 1: Ressourcebevidsthed og arbejdsprocesser - og byen, karréen og byrummene 5 Del 2: Indeklima- og lysforhold,

Læs mere