Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober Punkt nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 4

2 Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretariatet Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel Region Midtjylland Sundhedsstaben Skottenborg Viborg Anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med gennemførelsen af fase O-projekt i akutplanen. Baggrund Med udgangspunkt i akutplanen for Region Midtjylland har hospitalsledelsen i samarbejde med Leif Hansen, rådgivende ingeniører, udarbejdet et samlet projekt med etablering af fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Herning, akutmodtagelse på Regionshospitalet Holstebro samt akutklinik på Regionshospitalet Ringkøbing. Dato 2. oktober 2008 Journalnr: Sagsbehandler: Holger Skott Tel Side 1 Efterfølgende er der foretaget mindre justeringer, grundet de forslag som er godkendt af regionsrådet vedr. budgettilpasningen i budgettet for Hospitalsenheden Vest. Det samlede projekt er opdelt i to etaper fase 0-projekt samt et efterfølgende afsluttende projekt, fase 1. -projektet er beskrevet i det følgende og der vedlægges projektbeskrivelsen. Konsekvenser af akutplanen og budgettilpasningen 2009 er: Traumemodtagelsen samt den kirurgiske funktion, med undtagelse af mammakirurgien, samles ved Regionshospitalet Herning Den fælles akutte modtage enhed FAME etableres ved Regionshospitalet Herning Protesekirurgien samles ved Regionshospitalet Holstebro Collum femoris fraktur (lårbensbrud) samles ved Regionshospitalet Holstebro Der nedlægges samlet 40 medicinske sengepladser i Hospitalsenheden Vest, med 10 i Holstebro og 10 i Herning, samt 20 pladser på Regionshospitalet Ringkøbing.

3 Det medfører at der er behov for Opstart på ændringer af de fysiske rammer i de arealer der bliver en delmængde af den akutte skade/modtagelse, således der bliver etableret 12 kirurgiske senge/behandlerrum. Behovet for denne ændring skyldes at traumetologien samt den kirurgiske funktion samles på Regionshospitalet Herning. Sengene/behandlerrummene etableres som en-sengsstuer og ibrugtages som den første delmængde af akutsengene som tilknyttes den nye fælles akut modtage enhed. På trods af der flyttes ortopædkirurgiske senge fra Herning til Holstebro er der behov for ovennævnte tilpasning, idet indeværende pladser er en forudsætning i den sengekabale som direktionen har fået fremsendt fra Hospitalsenheden Vest, i forbindelse med Regionsrådets møder vedrørende budgetforliget. Endvidere er der tale om indretning/placering af senge/behandlerrum som er forskelligt fra traditionelle sengestuer. Etablering af yderligere 3 intermediære (halv intensive) sengepladser ved Regionshospitalet Herning. Behovet skal ses i sammenhæng med samlingen af traumetologien samt den kirurgiske funktion. Yderligere og mere hensigtsmæssig beliggende vagtværelser ved Regionshospitalet Herning. I forbindelse med det forannævnte vil der være flere læger i vagt i Herning, desuden betyder den nye uddannelse af yngre læger at der etableres 2 vagthold i Herning og et vagthold i Holstebro af basislæger, som skal have den første del af uddannelsen i den nye fælles akutte modtage enhed. En større sengerokade på Hospitalsenheden Vest, således at der sikres en hensigtsmæssigt logistik i forhold til placering af den fælles akutte modtagelsen i Herning samt akutmodtagelsen i Holstebro til de stationære sengeafsnit. En anden karakter i sengemassen, med færre patienter per stue, således at den første etape af den fælles akutte modtage enhed kan etableres. Konvertering af kapacitet til yderligere medicinske ambulatoriefaciliteter, idet der nedlægges et ikke ubetydeligt antal medicinske senge. Side 2 Herudover er der i fase 0-projektet medtaget en arbejdstilsynssag vedr. fysisk og psykisk belastning af pleje- og sekretærpersonale på et sengeafsnit på medicinsk afdeling på Regionshospitalet Herning. Problemet omhandler manglende fysiske rammer til samtalerum, uddannelsesrum, sekretærarbejdsplads og konferencelokale. Samtlige disse funktioner løses i dag på et vagtkontor med de deraf betingede psykiske problemstillinger. Problemet er medtaget i projektet, således at funktionerne etableres i pavilloner. Projektet

4 Projektet indeholder: Etablering af to midlertidige pavilloner på samlet m2 ved Regionshospitalet Herning. Pavillonerne skal indeholde ikke kliniske funktioner som kontorer, konferencerum, lægesekretariater samt kliniske funktioner som samtalerum og mindre former for ambulatoriefaciliteter. Funktionerne flyttes ud fra de nuværende bygninger, således at der her kan skabes rum til yderligere ambulatoriefaciliteter, færre patienter pr. stue således at første etape af den kommende fælles akut modtage enhen kan etableres samt flytning af funktioner der løser APV-problemstillinger, jf. arbejdstilsynssagen. Herudover har de midlertidige pavillonerne en størrelse der sikrer den nødvendige fysiske fleksibilitet, set i relation til sengerokaden, ombygningen på intensiv afsnit m.v. Etablering af 9 nye vagtværelser beliggende tæt på den nye fælles akut modtage enhed. Bygningsmæssige ændringer på intensiv afsnit, således at der kan etableres yderligere 3 intermediære sengepladser (halv intensive) med tilhørende birum, d.v.s. med en bedre logistik i forhold til opvågningsafsnittet, vagtfaciliteter til intensiv personale samt udvidelse af det sterile depot på afnsittet. De nuværende ikke kliniske funktioner flyttes ud i pavillonerne. Lægeligt udstyr til den yderligere kapacitet på intensiv afsnit. Mindre bygningsmæssige ændringer på Regionshospitalerne i Holstebro og Ringkøbing i de akutte modtagefunktioner. Side 3 Økonomi Regionen meddelte den 20. august 2008 en anlægsbevilling på kr til rådgivningsbistand i forbindelse med fase 0-projektet. Herudover blev der anbefalet afsat et rådighedsbeløb i budgettet på kr. 35,5 mio (indeks 127). Der ansøges om en anlægsbevilling på kr. 35,5 mio, således at den samlede anlægsbevilling udgør kr. 36,4, som skønnes fordelt, således: Midler til projektering Sagsbehandling, udbud, tilsyn getotekniske forhold m.v. Indkøb af 2 pavilloner, herunder opstilling, forbindelsesgange og tilslutninger Etablering af 3 intermediære sengepladser, samt opbygning på intensiv afsnit Bestykning til 3 intermeidiære sengepladser Etablering af vagtværelser Bygningsmæssige ændringer i Holstebro og Herning I alt kr. 0,9 mio kr. 0,5 mio kr.23,0 mio kr. 7,0 mio kr. 0,5 mio kr. 4,0 mio kr. 0,5 mio kr.36,4 mio

5 Der kan være forskydninger i ovennævnte, alt afhængig af licitationsresultatet. Det afsatte rådighedsbeløb i 2009-budgettet på kr. 35,5 mio ønskes fordelt med et rådighedsbeløb i 2008 på kr. 5,0 mio, som primært anvendes til projektering, udbud og igangsætning af pavilloner og kr. 30,5 mio i 2009, som anvendes til færdiggørelse af byggearbejder, tilsyn samt evt. rekruttering af nødvendig personale for at gennemføre byggeriet. Anskaffelser af pavilloner, samt etablering af vagtværelser udbydes i hovedentreprise, efterfølgende udbydes bygningsmæssige ændringer på intensiv afdeling i hovedentreprise. Årsagen til delingen er at den første entreprise omhandler konstruktioner og nybyggeri og den anden hovedentreprise omhandler installationer og ombygning. Side 4 Tidsplanen i projektet er således: Udbud af opgaven under forbehold for regionsrådets godkendelse Oktober 2008 Igangsætning af projektet December 2008 Afslutning af projektet Juli 2009 Med venlig hilsen Henning Vestergaard Hospitalsdirektør

6 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord Regionshospitalet Herning Indledning Regionshospitalet Herning Medicoteknisk udstyr Myndigheder Økonomi Tidsforløb Regionshospitalet Ringkøbing Generelt Regionshospitalet Holstebro Indledning

7 2 Forord I fortsættelse af rapporten FAME, Akutplan dateret august 2008 er der foreskrevet en fase 0 og en fase1. omhandler overordnet set forberedelserne til igangsætning af den efterfølgende fase (gælder Herning og Holstebro), samtidig med at der tages fat på APVproblematikken, skabes rum til 12 kirugiske senge, etableres 3 intermediære sengepladser samt ekstra vagtværelser ved Regionshospitalet Herning. Endvidere etableres Akutklinikken i Ringkøbing. I det efterfølgende er i fase 0 beskrevet i relation til de byggetekniske forhold. 3 Regionshospitalet Herning 3.1 Indledning Projektets hovedindhold er følgende: Etablering af 2 pavilloner. Flytning af funktioner fra de nuværende bygninger til de nye pavilloner, f.eks. kontorer, konferencerum, sekretariater mv. Skabe rum i de nuværende bygninger til yderligere 12 kirurgiske senge. Behov skabt i forbindelse med samling af den akutte kirurgi ved Regionshospitalet Herning. Bygningsmæssige ændringer på intensivt afsnit, således at der etableres yderligere 3 intermediære sengepladser. Afledt virkning i forbindelse med samling af traumatologien ved Regionshospitalet Herning. Etablering af vagtværelser til læger og sygeplejersker. Yderligere behov i forbindelse med etablering af den fælles akutte modtagelse ved Regionshospitalet Herning, samt en løsning med en mere hensigtsmæssig placering af vagtværelserne i forhold til den akutte modtagelse. Løsning af akutte APV-forhold, som er kendte og relaterer sig til de områder, der berøres, og som kan løses uden væsentlig indgriben i afsnit. De mindre arbejder på Regionshospitalerne Holstebro og Ringkøbing igangsættes. Omfanget er primært flytninger og mindre tilpasninger. 3

8 På Regionshospitalet Herning vil følgende bygningsafsnit blive inddraget i forbindelse med fase 0: Bygning 27 S etage 3,tilslutning af pavillon Bygning 30 S etage 3, intensivt afsnit og vagtværelser Bygning 30 M etage 2 og 3, vagtværelser Bygning 30O tilslutning af pavillon. Parkeringsforholdene i fase 0 projektet er løst ved at der lejes et areal i umiddelbar nærhed af hospitalet. P-forhold er derfor ikke behandlet i nærværende rapport. I efterfølgende afsnit gennemgås de bygningsafsnit, som kommer i spil i fase 0 projektet. 4

9 Bygning 27S Bygningen vil i denne fase blive tilsluttet til pavillonen, der opstilles mellem bygning 26 S og bygning 27S. Tilslutningen til bygningen foregår i 2 niveauer. Bygning 30 S etage 3 Afsnittet indeholder i dag intensive sengepladser og opvågningspladser. Afsnittet udvides med 3 intermediære sengepladser. Ændringerne omfatter en ud- og ombygning af etagen samt en rokade. Ved etablering af plads til sengene flyttes sekretariat og kontorfaciliteter, som naturligt hører hjemme i afsnittet, til en udbygning ind mod gårdrummet. Der vil tillige blive arbejdet med et større konferencerum på etagen, idet der inddrages konferencefaciliteter til vagtværelsefunktionerne. Vagtværelsesfunktionerne samles, og der etableres et fælles ophold. Opvågningen rykkes tættere mod gangarealerne for at gøre plads til 3 intermediære senge. Udbygningen af afsnittet foregår ud i gårdrummet oven på den nuværende eksisterende bygning på etage 2. Dette betyder, at gårdrummet ikke mindskes. Bygning 30 M etage 2 og 3 Der skal etableres vagtværelser i forbindelse med akutsenge og modtagelse. Disse vagtværelser etableres, da der i dag ikke er tilstrækkelig med vagtværelser, og samtidig er de der forefindes i dag placeret uhensigtsmæssigt. Disse værelser tilvejebringes ved, at der i bygning 30 S etage 3 ombygges et antal værelser og et antal kontorer. Endvidere ombygges et konferencerum og et pårørende rum på etage 2 til vagtværelser. Samlet giver det 6 ekstra vagtværelser. Ved bygning 30 M etage 2 og 3 bygges der som nybygning uden på gangforløbet over mod bygning 30 O vagtværelser i 2 etager, hvilket giver 9 ekstra vagtværelser. 5

10 I henhold til overenskomsten skal der tillige være fælles opholdsrum, hvilket forudsættes at kunne etableres i gårdrummet ved bygning 30 S fælles for samtlige vagtværelser. Gårdrummet etableres i fase 1. Indtil da etableres et fælles ophold på etage 3 bygning 30 S. Pavillon Der etableres 2 pavilloner henholdsvis mellem bygning 30S og bygning 40samt mellem bygning 26S og bygning 27S. Pavillonen mellem bygning 30S og bygning 40 etableres i to etager og er tænkt som aflastning for de kontorer, der ikke kan etableres i forbindelse med intensivafdelingen, samt som supplement til akutmodtagelsens og akutsengenes administrative del. Endvidere kan konferencefaciliteter / møderum placeres i pavillonen. Placeringerne ligger strategisk midt mellem akutsenge, akutmodtagelse og intensiv/ opafsnittet. Antallet af kontorer opgøres endeligt i den videre bearbejdning af projektet. Pavillonen mellem bygning 26S og 27S etableres i op til 3 etager. Disse etager indeholder kontorer med tilhørende faciliteter. Kontorerne er tænkt tilknyttet de afdelinger, hvor der skal ske rokader i fase 0 og fase 1, og som dermed ikke kan indeholdes i de nuværende rammer. Placeringerne ligger strategisk midt mellem bygning 26S og 27S. Antallet af kontorer opgøres endeligt i den videre bearbejdning af projektet. Begge placeringer er vist på efterfølgende illustration. 6

11 4 Regionshospitalet Herning 4.1 Medicoteknisk udstyr I forbindelse med etableringen af akutsenge skal der opgraderes eller suppleres med medicoteknisk udstyr. Nærmere udredes i den kommende proces for fase Myndigheder Sagen er sendt til myndighedernes behandling. 4.3 Økonomi Beløbene er uden moms og ved indeks jan Tallene er vurderede overslag. 7

12 Økonomiske hovedtal i indeks 127 ekskl. moms Midler til projektering kr. 0,9 mio Midler til bygningsmæssige ændringer, udvidelse af kapacitet på intensiv afsnit m.v. kr. 12,0 mio Køb, opsætning og installation af pavilloner til ikke-patientnære aktiviteter kr. 23,5 mio. 4.4 Tidsforløb Nedenstående tidsforløb er tænkt som vejledende og kan forskydes afhængig af opstartstidspunktet. Leverance af pavilloner er direkte forespurgt hos en leverandør og kan variere efter virksomhedens ordrebeholdning. Det overordnede tidsforløb kan se ud som følger for den fasevalgte model: Projektfærdiggørelse myndighedsbehandles, og der foretages udbud Afsluttes december 2008 Pavilloner December april 2009 Intensiv Juni december 2009 Vagtværelser December juli 2009 Arbejder på Ringkøbing og Holstebro Afsluttes april 2009 Tidsplanen bygger på nogle forudsætninger: 1 politisk behandling Pavilloner og vagtværelser udbydes i hovedentreprise i særskilt forløb. Intensivområdet (bygning 30 S etage 3) udbydes efterfølgende. De mindre arbejder I Ringkøbing og Holstebro igangsættes med lokal håndværkere. 8

13 5 Regionshospitalet Ringkøbing 5.1. Generelt På Regionshospitalet Ringkøbing skal der ved etablering af akutklinik ske nogle mindre tilpasninger i form af etablering af sygeplejeklinik, venteområde, omklædningsfaciliteter. Endvidere skal der etableres overvågningsudstyr og tekniske foranstaltninger for aflåsning af døre. 9

14 Området som kan komme i betragtning er markeret på nedenstående tegning. 6 Regionshospitalet Holstebro 6.1 Indledning På Regionshospitalet Holstebro er følgende bygningsafsnit med i fase 0: Bygning 25 etage 3, akutmodtagelsen På Regionshospitalet Holstebro er det muligt at skaffe den nødvendige bygningsfysik indenfor den bestående bygningsmasse. Endvidere er det berørte afsnit delvis nyrenoverede og kan derfor i stort omfang tages i brug umiddelbart. Da akutfunktionen indarbejdes indenfor bestående bygningsmasse udløser dette ikke ekstra P-pladser. 10

15 Bygning 25 etage 3 Dette afsnit er i dag skademodtagelse og kan med mindre indgreb anvendes til akutmodtagelse som den er forefindes i dag. Et enkelt OP-afsnit ændres til brug for ØNH, hvilket betyder de skal ske en ombygning. 11

16 12

17 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Tilsynscenter 4 Postboks København C Tlf Fax CVR nr Tilbagemelding på rapport om psykisk arbejdsmiljø på medicinsk afdeling B2, Regionshospitalet Herning, P: Vi har modtaget tilbagemelding på rapport om psykisk arbejdsmiljø på medicinsk afdeling B2, arbejdsmiljøproblem nr ), der er dateret den 27. juni 2008 og er underskrevet af afdelingens sikkerhedsrepræsentant og hospitalsdirektør Henning Vestergaard. Problemet omhandlede de fysiske rammer på bl.a. vagtkontor sammenholdt med krav i arbejdet og den psykiske belastning af de ansatte blandt plejepersonalet og afdelingens faste sekretær heraf. 10. juli 2008 Vores sag /50 Vores ref. Flemming Rasmussen CVR nr Det fremgår af tilbagemeldingen, at afdelingen indgår i et samlet udredningsarbejde bl.a. i forhold til akutplanen, der er under forhandling, og hvor en beslutning i Regionsrådet var forventet i juni 2008, men som blev udskudt foreløbig til august i år. I tilbagemeldingen foreslås en midlertidig løsning baseret på pavilloner, der skal opstilles på hospitalets område hvor der kan indrettes rum til bl.a. samtaler, studieaktiviteter, sekretæropgaver, møder m.m. Bevilling af midler til disse pavilloner forventes besluttet på Regionsrådsmøde i august og pavillonerne forventes at kunne så klar primo Vi har på baggrund af tilbagemeldingen besøgt afdelingen den 7. juli 2008 som anmeldt besøg (aftalt med arbejdsmiljøkonsulent Lone Kaiser) sammen med afdelingens sikkerhedsrepræsentant Mette Cramer. Det blev her konstateret, at der ikke sket nogen ændringer i afdelingens indretning eller funktion siden vi sidst besøgte sidste år. Den påtænkte løsning med pavilloner som beskrevet i tilbagemeldingen og kort resumeret ovenfor blev drøftet med sikkerhedsrepræsentant og tilstedeværende plejepersonale på afdelingen. Det er efter deres mening en nødvendig forudsætning hvis en sådan løsning skal have nogen effekt, at der bliver direkte adgang fra afdelingen til pavillon. Det blev oplyst, at flere ansatte i afdelingen blandt plejepersonalet udviser symptomer, der kan være stressrelateret og som kan være arbejdsbetinget.

18 Ovenstående blev samme dag forelagt cheflæge og hospitalsdirektør Per Østergaard Jensen ved personlig samtale, og hvor vi gav udtryk for, at der er grund til bekymring vedrørende afdeling B2, at en løsning med pavilloner har nogle forudsætninger hvis denne skal have effekt for de ansattes psykiske arbejdsmiljø, og, at vi ikke anser det for tilfredsstillende, at der ikke er sket mere på den tid, der er gået siden rapporten blev fremsendt. Per Østergaard Jensen oplyste, at der under forudsætning af de nødvendige bevillinger, er gang i et større projekt ang. akutfunktionen kaldet FAME, og som vil indebærer en større rokade af senge og afdelinger på hospitalet, og det bl.a. forventes at få betydning for den fysiske placering af afdeling B2. Det blev aftalt mellem Per Østergaard Jensen og Arbejdstilsynet, at da vi p.t. er midt i ferietiden afventer møde i Regionsrådet medio august 2008 og sagen vedrørende afdeling B2 tages op igen ultimo august For god ordens skyld skal det oplyses her, at vi ved samtalen med Per Østergaard Jensen, understregede, at vi ikke finder, at der har været arbejdet på en tilfredsstillende møde med løsningen af problemerne, der er beskrevet i den fremsendte rapport om psykisk arbejdsmiljø, på afdeling B2. Det kan derfor ikke udelukkes, at vi når sagen tages op ultimo august 2008 vil overveje at udstede et påbud med frist om problemet samt med krav om brug af autoriseret rådgiver til løsning heraf. Sagen genoptages ultimo august 2008 på vores foranledning. De berørte medlemmer af sikkerhedsorganisationen og afdelingens ledelse bedes venligst gjort bekendt med indholdet af dette brev. Hvis De har spørgsmål til indholdet af dette brev, er De velkommen til at kontakte undertegnede. Venlig hilsen Flemming Rasmussen Dette dokument er sendt til følgende modtagere: Originalbrev: Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg Originalbrev: Regionshospitalet Herning, Gl Landevej 61, 7400 Herning 2

19 Hospitalsenheden Vest Hospitalsdirektøren Tel Arbejdstilsynet Tilsynscenter 4 Postboks København C Tilbagemelding til Arbejdstilsynet vedr. Psykosociale belastninger som følge af utilstrækkelige fysiske rammer på afdeling B2 (Arbejdsmiljøproblem nr ) Arbejdstilsynet har efter tilsynsbesøg d. 5. oktober 2007 på Regionshospitalet Herning (P-nummer: ) fremsendt rapport om psykisk arbejdsmiljø. Herefter har Hospitalsledelsen givet forslag til handlingsplan på rapportens problemstillinger, som er fremsendt til Arbejdstilsynet d. 30. januar 2008 med en uddybning d. 27. juni I tilbagemeldingen fra Arbejdstilsynet på denne handlingsplan er det beskrevet, at Arbejdstilsynet ønsker en tilbagemelding på sagen ultimo august Dato Lone Kaiser Tel Side 1 Løsninger, der arbejdes på i efteråret 2008 Afdelingsledelsen ved Medicinsk afdeling vil tage initiativ til sammen med Kirurgisk afdeling at klarlægge, om det fælles kontor kan bruges mere effektivt. Det skal undersøges, om der kan etableres bedre arbejdsgange ved at flytte én eller flere funktioner fra vagtkontoret på B2 til det fælles kontor. Løsninger, som gennemføres på B2 i 1. kvartal 2009 For B2 vil der blive opstillet en pavillon, hvor der etableres direkte adgang fra pavillon til afsnit B2. Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, som fungerer som rådgivere på byggeriet, har givet tilsagn om, at det er en praktiserbar løsning. På Regionsrådsmødet d. 20. august blev fase 0 i Akutplanen behandlet, og 0,9 millioner blev frigivet til planlægning, projektering og rådgivning i forhold til projektet. Midlerne til etablering af en løsning af de fysiske rammer i forbindelse med flytning af den akutte kirurgi udgør 36,4 millioner kroner og skal endeligt bevilges af Regionsrådet i forhold til budget 2009.

20 Hospitalsenheden Vest vil fremsende en ansøgning til Regionsrådet d. 22. oktober, hvor der ansøges om de 36,4 millioner, med det ønske at vi på baggrund af Arbejdstilsynets tilsyn får bevilget 12 millioner til etablering af pavillonen ved B2 allerede i Tidsmæssigt vil der dog efter den forventede bevilling gå 3 4 måneder før pavillonen står klar til indflytning på grund af ansøgning om byggetilladelse, udbud og selve opstillingen af pavillonen. Hospitalsenheden Vest forventer således, at pavillonen kan benyttes af B2 i løbet af 1. kvartal Samling af Medicinsk afdeling Side 2 Udredningsarbejdet ift. det medicinske område er i fuld gang. Dette er en del af Akutplanen, som betyder, at det vil være nødvendigt at flytte enkelte af de medicinske specialer til andre fysiske rammer. Udredningsarbejdet forventes afsluttet i løbet af 1. halvår Vi står naturligvis til rådighed, hvis Arbejdstilsynet ønsker en uddybning af ovenstående. Venlig hilsen Henning Vestergaard og Mette Cramer Hospitalsdirektør Sikkerhedsrepræsentant

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Regionshospitalet Randers Bilag til Forretningsudvalgets møde 7. oktober 2008 Punkt nr. 5

Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Regionshospitalet Randers Bilag til Forretningsudvalgets møde 7. oktober 2008 Punkt nr. 5 Region Midtjylland Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Regionshospitalet Randers Bilag til Forretningsudvalgets møde 7. oktober 2008 Punkt nr. 5 Regionshospitalet Randers Økonomiafdelingen Til Kontorchef

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere:

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere: Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i LMU, den 15. juni 2010. Deltagere: Mette Norup Frøjk Britta Glintborg

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Side 1 af 6 Aarhus, 22.8.2013 Sag nr.: F2-31-00 Initialer: HNL Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Notat Vedr. : Godkendelse af bevilling

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anbefalinger ud fra sidste møde i Dialogforum

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Hospitalsenhed Midt HR Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg www.hospitalsenhedmidt.dk December 2015 Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Indledning I det følgende er

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Udvidelse af Akutafdelingen KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Udvidelse af Akutafdelingen KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 Udvidelse af Akutafdelingen Region Sjælland - Køge Sygehus Udvidelse af Akutafdelingen på Køge Sygehus Der må i årene fremover og indtil 2020, hvor det nye

Læs mere

Årsrapport Akutafdelingen

Årsrapport Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Afdelingsledelsen Gl. Landevej 61 7400 Herning Tlf. 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Årsrapport 2009 Akutafdelingen April 2010 Hs/ 1 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord.

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord. Region Midtjylland Direktionen Att.: Søren Bisgaard-Frantzen Petersen København, 29. maj 2011 RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Projektsekretariatet DNV Gødstrup Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Gl. Landevej 61, Bygn 08 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8750 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Etablering af driftscenter i Holstebro Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 4 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 11. september

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

NOTAT Overgangsordning for Region Midtjyllands vagtcentral

NOTAT Overgangsordning for Region Midtjyllands vagtcentral Regionshuset Viborg Præhospitalet Skottenborg 26 DK- 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 NOTAT Overgangsordning for Region Midtjyllands vagtcentral www.regionmidtjylland.dk På møder i Forretningsudvalget 26.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Bilag 1: Uddybende beskrivelse af vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter og el-projekter

Bilag 1: Uddybende beskrivelse af vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter og el-projekter Bilag 1: Uddybende beskrivelse af vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter og el-projekter Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg

Læs mere

Region Midtjylland. Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa. Bilag. til Regionsrådets møde den 19. november 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa. Bilag. til Regionsrådets møde den 19. november 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 9 Regionshuset Viborg Planlægningsafdelingen Regionsrådet den 19. november

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter Bøgeskovhus

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Hospitalets budget for 2015 er på plads

Hospitalets budget for 2015 er på plads Nr. 30 12. september 2014 INDHOLD: Budget 2015 er på plads Tilfredse patienter Støtte til innovationsprojekter Unikt samarbejde mellem kommune og hospital Hospitalets budget for 2015 er på plads Mandag

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. marts 2008 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Århus Kommune Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

BYGGEPROGRAM

BYGGEPROGRAM BYGGEPROGRAM 23.08.2007 Sag nr. 2007-014 OUH Udvidelse af Afd. R i bygning 39 Arkitektfirma et TKT A/S, Englandsgade 25, Postboks 40, 5100 Odense C INDHOLDSFORTEGNE LSE Bygherre Side 2 Byggeplads Side

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice Regionshuset Viborg Koncernøkonomi/ Sundhedsplanlægning Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Søholm og Gudenå Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008.

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008. Region Midtjylland Att. Peter Nielsen Skottenborg 26 8800 Viborg 28. april 2010 Sag 4/0420-0100-0160 / KBN Deres ref. Henvendelse vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale 02.18 i relation til en konkret

Læs mere

Eventuelle afbud bedes meddelt til Holger Skott, tlf. 22 16 25 69, eller på mail: post@brande-fjernvarme.dk.

Eventuelle afbud bedes meddelt til Holger Skott, tlf. 22 16 25 69, eller på mail: post@brande-fjernvarme.dk. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 4. december 2012 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra ordinært møde den 2. marts og ekstraordinært

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra ordinært møde den 2. marts og ekstraordinært Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat fra LMU-møde i Akutafdelingen Den 19. maj kl. 13.00 15.00 Deltagere: Tommy Andersson, Karen Vilsgaard,

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Det

Læs mere

Resumé af byggeprogram. MR Center

Resumé af byggeprogram. MR Center Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere