Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober Punkt nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 4

2 Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretariatet Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel Region Midtjylland Sundhedsstaben Skottenborg Viborg Anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med gennemførelsen af fase O-projekt i akutplanen. Baggrund Med udgangspunkt i akutplanen for Region Midtjylland har hospitalsledelsen i samarbejde med Leif Hansen, rådgivende ingeniører, udarbejdet et samlet projekt med etablering af fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Herning, akutmodtagelse på Regionshospitalet Holstebro samt akutklinik på Regionshospitalet Ringkøbing. Dato 2. oktober 2008 Journalnr: Sagsbehandler: Holger Skott Tel Side 1 Efterfølgende er der foretaget mindre justeringer, grundet de forslag som er godkendt af regionsrådet vedr. budgettilpasningen i budgettet for Hospitalsenheden Vest. Det samlede projekt er opdelt i to etaper fase 0-projekt samt et efterfølgende afsluttende projekt, fase 1. -projektet er beskrevet i det følgende og der vedlægges projektbeskrivelsen. Konsekvenser af akutplanen og budgettilpasningen 2009 er: Traumemodtagelsen samt den kirurgiske funktion, med undtagelse af mammakirurgien, samles ved Regionshospitalet Herning Den fælles akutte modtage enhed FAME etableres ved Regionshospitalet Herning Protesekirurgien samles ved Regionshospitalet Holstebro Collum femoris fraktur (lårbensbrud) samles ved Regionshospitalet Holstebro Der nedlægges samlet 40 medicinske sengepladser i Hospitalsenheden Vest, med 10 i Holstebro og 10 i Herning, samt 20 pladser på Regionshospitalet Ringkøbing.

3 Det medfører at der er behov for Opstart på ændringer af de fysiske rammer i de arealer der bliver en delmængde af den akutte skade/modtagelse, således der bliver etableret 12 kirurgiske senge/behandlerrum. Behovet for denne ændring skyldes at traumetologien samt den kirurgiske funktion samles på Regionshospitalet Herning. Sengene/behandlerrummene etableres som en-sengsstuer og ibrugtages som den første delmængde af akutsengene som tilknyttes den nye fælles akut modtage enhed. På trods af der flyttes ortopædkirurgiske senge fra Herning til Holstebro er der behov for ovennævnte tilpasning, idet indeværende pladser er en forudsætning i den sengekabale som direktionen har fået fremsendt fra Hospitalsenheden Vest, i forbindelse med Regionsrådets møder vedrørende budgetforliget. Endvidere er der tale om indretning/placering af senge/behandlerrum som er forskelligt fra traditionelle sengestuer. Etablering af yderligere 3 intermediære (halv intensive) sengepladser ved Regionshospitalet Herning. Behovet skal ses i sammenhæng med samlingen af traumetologien samt den kirurgiske funktion. Yderligere og mere hensigtsmæssig beliggende vagtværelser ved Regionshospitalet Herning. I forbindelse med det forannævnte vil der være flere læger i vagt i Herning, desuden betyder den nye uddannelse af yngre læger at der etableres 2 vagthold i Herning og et vagthold i Holstebro af basislæger, som skal have den første del af uddannelsen i den nye fælles akutte modtage enhed. En større sengerokade på Hospitalsenheden Vest, således at der sikres en hensigtsmæssigt logistik i forhold til placering af den fælles akutte modtagelsen i Herning samt akutmodtagelsen i Holstebro til de stationære sengeafsnit. En anden karakter i sengemassen, med færre patienter per stue, således at den første etape af den fælles akutte modtage enhed kan etableres. Konvertering af kapacitet til yderligere medicinske ambulatoriefaciliteter, idet der nedlægges et ikke ubetydeligt antal medicinske senge. Side 2 Herudover er der i fase 0-projektet medtaget en arbejdstilsynssag vedr. fysisk og psykisk belastning af pleje- og sekretærpersonale på et sengeafsnit på medicinsk afdeling på Regionshospitalet Herning. Problemet omhandler manglende fysiske rammer til samtalerum, uddannelsesrum, sekretærarbejdsplads og konferencelokale. Samtlige disse funktioner løses i dag på et vagtkontor med de deraf betingede psykiske problemstillinger. Problemet er medtaget i projektet, således at funktionerne etableres i pavilloner. Projektet

4 Projektet indeholder: Etablering af to midlertidige pavilloner på samlet m2 ved Regionshospitalet Herning. Pavillonerne skal indeholde ikke kliniske funktioner som kontorer, konferencerum, lægesekretariater samt kliniske funktioner som samtalerum og mindre former for ambulatoriefaciliteter. Funktionerne flyttes ud fra de nuværende bygninger, således at der her kan skabes rum til yderligere ambulatoriefaciliteter, færre patienter pr. stue således at første etape af den kommende fælles akut modtage enhen kan etableres samt flytning af funktioner der løser APV-problemstillinger, jf. arbejdstilsynssagen. Herudover har de midlertidige pavillonerne en størrelse der sikrer den nødvendige fysiske fleksibilitet, set i relation til sengerokaden, ombygningen på intensiv afsnit m.v. Etablering af 9 nye vagtværelser beliggende tæt på den nye fælles akut modtage enhed. Bygningsmæssige ændringer på intensiv afsnit, således at der kan etableres yderligere 3 intermediære sengepladser (halv intensive) med tilhørende birum, d.v.s. med en bedre logistik i forhold til opvågningsafsnittet, vagtfaciliteter til intensiv personale samt udvidelse af det sterile depot på afnsittet. De nuværende ikke kliniske funktioner flyttes ud i pavillonerne. Lægeligt udstyr til den yderligere kapacitet på intensiv afsnit. Mindre bygningsmæssige ændringer på Regionshospitalerne i Holstebro og Ringkøbing i de akutte modtagefunktioner. Side 3 Økonomi Regionen meddelte den 20. august 2008 en anlægsbevilling på kr til rådgivningsbistand i forbindelse med fase 0-projektet. Herudover blev der anbefalet afsat et rådighedsbeløb i budgettet på kr. 35,5 mio (indeks 127). Der ansøges om en anlægsbevilling på kr. 35,5 mio, således at den samlede anlægsbevilling udgør kr. 36,4, som skønnes fordelt, således: Midler til projektering Sagsbehandling, udbud, tilsyn getotekniske forhold m.v. Indkøb af 2 pavilloner, herunder opstilling, forbindelsesgange og tilslutninger Etablering af 3 intermediære sengepladser, samt opbygning på intensiv afsnit Bestykning til 3 intermeidiære sengepladser Etablering af vagtværelser Bygningsmæssige ændringer i Holstebro og Herning I alt kr. 0,9 mio kr. 0,5 mio kr.23,0 mio kr. 7,0 mio kr. 0,5 mio kr. 4,0 mio kr. 0,5 mio kr.36,4 mio

5 Der kan være forskydninger i ovennævnte, alt afhængig af licitationsresultatet. Det afsatte rådighedsbeløb i 2009-budgettet på kr. 35,5 mio ønskes fordelt med et rådighedsbeløb i 2008 på kr. 5,0 mio, som primært anvendes til projektering, udbud og igangsætning af pavilloner og kr. 30,5 mio i 2009, som anvendes til færdiggørelse af byggearbejder, tilsyn samt evt. rekruttering af nødvendig personale for at gennemføre byggeriet. Anskaffelser af pavilloner, samt etablering af vagtværelser udbydes i hovedentreprise, efterfølgende udbydes bygningsmæssige ændringer på intensiv afdeling i hovedentreprise. Årsagen til delingen er at den første entreprise omhandler konstruktioner og nybyggeri og den anden hovedentreprise omhandler installationer og ombygning. Side 4 Tidsplanen i projektet er således: Udbud af opgaven under forbehold for regionsrådets godkendelse Oktober 2008 Igangsætning af projektet December 2008 Afslutning af projektet Juli 2009 Med venlig hilsen Henning Vestergaard Hospitalsdirektør

6 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord Regionshospitalet Herning Indledning Regionshospitalet Herning Medicoteknisk udstyr Myndigheder Økonomi Tidsforløb Regionshospitalet Ringkøbing Generelt Regionshospitalet Holstebro Indledning

7 2 Forord I fortsættelse af rapporten FAME, Akutplan dateret august 2008 er der foreskrevet en fase 0 og en fase1. omhandler overordnet set forberedelserne til igangsætning af den efterfølgende fase (gælder Herning og Holstebro), samtidig med at der tages fat på APVproblematikken, skabes rum til 12 kirugiske senge, etableres 3 intermediære sengepladser samt ekstra vagtværelser ved Regionshospitalet Herning. Endvidere etableres Akutklinikken i Ringkøbing. I det efterfølgende er i fase 0 beskrevet i relation til de byggetekniske forhold. 3 Regionshospitalet Herning 3.1 Indledning Projektets hovedindhold er følgende: Etablering af 2 pavilloner. Flytning af funktioner fra de nuværende bygninger til de nye pavilloner, f.eks. kontorer, konferencerum, sekretariater mv. Skabe rum i de nuværende bygninger til yderligere 12 kirurgiske senge. Behov skabt i forbindelse med samling af den akutte kirurgi ved Regionshospitalet Herning. Bygningsmæssige ændringer på intensivt afsnit, således at der etableres yderligere 3 intermediære sengepladser. Afledt virkning i forbindelse med samling af traumatologien ved Regionshospitalet Herning. Etablering af vagtværelser til læger og sygeplejersker. Yderligere behov i forbindelse med etablering af den fælles akutte modtagelse ved Regionshospitalet Herning, samt en løsning med en mere hensigtsmæssig placering af vagtværelserne i forhold til den akutte modtagelse. Løsning af akutte APV-forhold, som er kendte og relaterer sig til de områder, der berøres, og som kan løses uden væsentlig indgriben i afsnit. De mindre arbejder på Regionshospitalerne Holstebro og Ringkøbing igangsættes. Omfanget er primært flytninger og mindre tilpasninger. 3

8 På Regionshospitalet Herning vil følgende bygningsafsnit blive inddraget i forbindelse med fase 0: Bygning 27 S etage 3,tilslutning af pavillon Bygning 30 S etage 3, intensivt afsnit og vagtværelser Bygning 30 M etage 2 og 3, vagtværelser Bygning 30O tilslutning af pavillon. Parkeringsforholdene i fase 0 projektet er løst ved at der lejes et areal i umiddelbar nærhed af hospitalet. P-forhold er derfor ikke behandlet i nærværende rapport. I efterfølgende afsnit gennemgås de bygningsafsnit, som kommer i spil i fase 0 projektet. 4

9 Bygning 27S Bygningen vil i denne fase blive tilsluttet til pavillonen, der opstilles mellem bygning 26 S og bygning 27S. Tilslutningen til bygningen foregår i 2 niveauer. Bygning 30 S etage 3 Afsnittet indeholder i dag intensive sengepladser og opvågningspladser. Afsnittet udvides med 3 intermediære sengepladser. Ændringerne omfatter en ud- og ombygning af etagen samt en rokade. Ved etablering af plads til sengene flyttes sekretariat og kontorfaciliteter, som naturligt hører hjemme i afsnittet, til en udbygning ind mod gårdrummet. Der vil tillige blive arbejdet med et større konferencerum på etagen, idet der inddrages konferencefaciliteter til vagtværelsefunktionerne. Vagtværelsesfunktionerne samles, og der etableres et fælles ophold. Opvågningen rykkes tættere mod gangarealerne for at gøre plads til 3 intermediære senge. Udbygningen af afsnittet foregår ud i gårdrummet oven på den nuværende eksisterende bygning på etage 2. Dette betyder, at gårdrummet ikke mindskes. Bygning 30 M etage 2 og 3 Der skal etableres vagtværelser i forbindelse med akutsenge og modtagelse. Disse vagtværelser etableres, da der i dag ikke er tilstrækkelig med vagtværelser, og samtidig er de der forefindes i dag placeret uhensigtsmæssigt. Disse værelser tilvejebringes ved, at der i bygning 30 S etage 3 ombygges et antal værelser og et antal kontorer. Endvidere ombygges et konferencerum og et pårørende rum på etage 2 til vagtværelser. Samlet giver det 6 ekstra vagtværelser. Ved bygning 30 M etage 2 og 3 bygges der som nybygning uden på gangforløbet over mod bygning 30 O vagtværelser i 2 etager, hvilket giver 9 ekstra vagtværelser. 5

10 I henhold til overenskomsten skal der tillige være fælles opholdsrum, hvilket forudsættes at kunne etableres i gårdrummet ved bygning 30 S fælles for samtlige vagtværelser. Gårdrummet etableres i fase 1. Indtil da etableres et fælles ophold på etage 3 bygning 30 S. Pavillon Der etableres 2 pavilloner henholdsvis mellem bygning 30S og bygning 40samt mellem bygning 26S og bygning 27S. Pavillonen mellem bygning 30S og bygning 40 etableres i to etager og er tænkt som aflastning for de kontorer, der ikke kan etableres i forbindelse med intensivafdelingen, samt som supplement til akutmodtagelsens og akutsengenes administrative del. Endvidere kan konferencefaciliteter / møderum placeres i pavillonen. Placeringerne ligger strategisk midt mellem akutsenge, akutmodtagelse og intensiv/ opafsnittet. Antallet af kontorer opgøres endeligt i den videre bearbejdning af projektet. Pavillonen mellem bygning 26S og 27S etableres i op til 3 etager. Disse etager indeholder kontorer med tilhørende faciliteter. Kontorerne er tænkt tilknyttet de afdelinger, hvor der skal ske rokader i fase 0 og fase 1, og som dermed ikke kan indeholdes i de nuværende rammer. Placeringerne ligger strategisk midt mellem bygning 26S og 27S. Antallet af kontorer opgøres endeligt i den videre bearbejdning af projektet. Begge placeringer er vist på efterfølgende illustration. 6

11 4 Regionshospitalet Herning 4.1 Medicoteknisk udstyr I forbindelse med etableringen af akutsenge skal der opgraderes eller suppleres med medicoteknisk udstyr. Nærmere udredes i den kommende proces for fase Myndigheder Sagen er sendt til myndighedernes behandling. 4.3 Økonomi Beløbene er uden moms og ved indeks jan Tallene er vurderede overslag. 7

12 Økonomiske hovedtal i indeks 127 ekskl. moms Midler til projektering kr. 0,9 mio Midler til bygningsmæssige ændringer, udvidelse af kapacitet på intensiv afsnit m.v. kr. 12,0 mio Køb, opsætning og installation af pavilloner til ikke-patientnære aktiviteter kr. 23,5 mio. 4.4 Tidsforløb Nedenstående tidsforløb er tænkt som vejledende og kan forskydes afhængig af opstartstidspunktet. Leverance af pavilloner er direkte forespurgt hos en leverandør og kan variere efter virksomhedens ordrebeholdning. Det overordnede tidsforløb kan se ud som følger for den fasevalgte model: Projektfærdiggørelse myndighedsbehandles, og der foretages udbud Afsluttes december 2008 Pavilloner December april 2009 Intensiv Juni december 2009 Vagtværelser December juli 2009 Arbejder på Ringkøbing og Holstebro Afsluttes april 2009 Tidsplanen bygger på nogle forudsætninger: 1 politisk behandling Pavilloner og vagtværelser udbydes i hovedentreprise i særskilt forløb. Intensivområdet (bygning 30 S etage 3) udbydes efterfølgende. De mindre arbejder I Ringkøbing og Holstebro igangsættes med lokal håndværkere. 8

13 5 Regionshospitalet Ringkøbing 5.1. Generelt På Regionshospitalet Ringkøbing skal der ved etablering af akutklinik ske nogle mindre tilpasninger i form af etablering af sygeplejeklinik, venteområde, omklædningsfaciliteter. Endvidere skal der etableres overvågningsudstyr og tekniske foranstaltninger for aflåsning af døre. 9

14 Området som kan komme i betragtning er markeret på nedenstående tegning. 6 Regionshospitalet Holstebro 6.1 Indledning På Regionshospitalet Holstebro er følgende bygningsafsnit med i fase 0: Bygning 25 etage 3, akutmodtagelsen På Regionshospitalet Holstebro er det muligt at skaffe den nødvendige bygningsfysik indenfor den bestående bygningsmasse. Endvidere er det berørte afsnit delvis nyrenoverede og kan derfor i stort omfang tages i brug umiddelbart. Da akutfunktionen indarbejdes indenfor bestående bygningsmasse udløser dette ikke ekstra P-pladser. 10

15 Bygning 25 etage 3 Dette afsnit er i dag skademodtagelse og kan med mindre indgreb anvendes til akutmodtagelse som den er forefindes i dag. Et enkelt OP-afsnit ændres til brug for ØNH, hvilket betyder de skal ske en ombygning. 11

16 12

17 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Tilsynscenter 4 Postboks København C Tlf Fax CVR nr Tilbagemelding på rapport om psykisk arbejdsmiljø på medicinsk afdeling B2, Regionshospitalet Herning, P: Vi har modtaget tilbagemelding på rapport om psykisk arbejdsmiljø på medicinsk afdeling B2, arbejdsmiljøproblem nr ), der er dateret den 27. juni 2008 og er underskrevet af afdelingens sikkerhedsrepræsentant og hospitalsdirektør Henning Vestergaard. Problemet omhandlede de fysiske rammer på bl.a. vagtkontor sammenholdt med krav i arbejdet og den psykiske belastning af de ansatte blandt plejepersonalet og afdelingens faste sekretær heraf. 10. juli 2008 Vores sag /50 Vores ref. Flemming Rasmussen CVR nr Det fremgår af tilbagemeldingen, at afdelingen indgår i et samlet udredningsarbejde bl.a. i forhold til akutplanen, der er under forhandling, og hvor en beslutning i Regionsrådet var forventet i juni 2008, men som blev udskudt foreløbig til august i år. I tilbagemeldingen foreslås en midlertidig løsning baseret på pavilloner, der skal opstilles på hospitalets område hvor der kan indrettes rum til bl.a. samtaler, studieaktiviteter, sekretæropgaver, møder m.m. Bevilling af midler til disse pavilloner forventes besluttet på Regionsrådsmøde i august og pavillonerne forventes at kunne så klar primo Vi har på baggrund af tilbagemeldingen besøgt afdelingen den 7. juli 2008 som anmeldt besøg (aftalt med arbejdsmiljøkonsulent Lone Kaiser) sammen med afdelingens sikkerhedsrepræsentant Mette Cramer. Det blev her konstateret, at der ikke sket nogen ændringer i afdelingens indretning eller funktion siden vi sidst besøgte sidste år. Den påtænkte løsning med pavilloner som beskrevet i tilbagemeldingen og kort resumeret ovenfor blev drøftet med sikkerhedsrepræsentant og tilstedeværende plejepersonale på afdelingen. Det er efter deres mening en nødvendig forudsætning hvis en sådan løsning skal have nogen effekt, at der bliver direkte adgang fra afdelingen til pavillon. Det blev oplyst, at flere ansatte i afdelingen blandt plejepersonalet udviser symptomer, der kan være stressrelateret og som kan være arbejdsbetinget.

18 Ovenstående blev samme dag forelagt cheflæge og hospitalsdirektør Per Østergaard Jensen ved personlig samtale, og hvor vi gav udtryk for, at der er grund til bekymring vedrørende afdeling B2, at en løsning med pavilloner har nogle forudsætninger hvis denne skal have effekt for de ansattes psykiske arbejdsmiljø, og, at vi ikke anser det for tilfredsstillende, at der ikke er sket mere på den tid, der er gået siden rapporten blev fremsendt. Per Østergaard Jensen oplyste, at der under forudsætning af de nødvendige bevillinger, er gang i et større projekt ang. akutfunktionen kaldet FAME, og som vil indebærer en større rokade af senge og afdelinger på hospitalet, og det bl.a. forventes at få betydning for den fysiske placering af afdeling B2. Det blev aftalt mellem Per Østergaard Jensen og Arbejdstilsynet, at da vi p.t. er midt i ferietiden afventer møde i Regionsrådet medio august 2008 og sagen vedrørende afdeling B2 tages op igen ultimo august For god ordens skyld skal det oplyses her, at vi ved samtalen med Per Østergaard Jensen, understregede, at vi ikke finder, at der har været arbejdet på en tilfredsstillende møde med løsningen af problemerne, der er beskrevet i den fremsendte rapport om psykisk arbejdsmiljø, på afdeling B2. Det kan derfor ikke udelukkes, at vi når sagen tages op ultimo august 2008 vil overveje at udstede et påbud med frist om problemet samt med krav om brug af autoriseret rådgiver til løsning heraf. Sagen genoptages ultimo august 2008 på vores foranledning. De berørte medlemmer af sikkerhedsorganisationen og afdelingens ledelse bedes venligst gjort bekendt med indholdet af dette brev. Hvis De har spørgsmål til indholdet af dette brev, er De velkommen til at kontakte undertegnede. Venlig hilsen Flemming Rasmussen Dette dokument er sendt til følgende modtagere: Originalbrev: Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg Originalbrev: Regionshospitalet Herning, Gl Landevej 61, 7400 Herning 2

19 Hospitalsenheden Vest Hospitalsdirektøren Tel Arbejdstilsynet Tilsynscenter 4 Postboks København C Tilbagemelding til Arbejdstilsynet vedr. Psykosociale belastninger som følge af utilstrækkelige fysiske rammer på afdeling B2 (Arbejdsmiljøproblem nr ) Arbejdstilsynet har efter tilsynsbesøg d. 5. oktober 2007 på Regionshospitalet Herning (P-nummer: ) fremsendt rapport om psykisk arbejdsmiljø. Herefter har Hospitalsledelsen givet forslag til handlingsplan på rapportens problemstillinger, som er fremsendt til Arbejdstilsynet d. 30. januar 2008 med en uddybning d. 27. juni I tilbagemeldingen fra Arbejdstilsynet på denne handlingsplan er det beskrevet, at Arbejdstilsynet ønsker en tilbagemelding på sagen ultimo august Dato Lone Kaiser Tel Side 1 Løsninger, der arbejdes på i efteråret 2008 Afdelingsledelsen ved Medicinsk afdeling vil tage initiativ til sammen med Kirurgisk afdeling at klarlægge, om det fælles kontor kan bruges mere effektivt. Det skal undersøges, om der kan etableres bedre arbejdsgange ved at flytte én eller flere funktioner fra vagtkontoret på B2 til det fælles kontor. Løsninger, som gennemføres på B2 i 1. kvartal 2009 For B2 vil der blive opstillet en pavillon, hvor der etableres direkte adgang fra pavillon til afsnit B2. Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, som fungerer som rådgivere på byggeriet, har givet tilsagn om, at det er en praktiserbar løsning. På Regionsrådsmødet d. 20. august blev fase 0 i Akutplanen behandlet, og 0,9 millioner blev frigivet til planlægning, projektering og rådgivning i forhold til projektet. Midlerne til etablering af en løsning af de fysiske rammer i forbindelse med flytning af den akutte kirurgi udgør 36,4 millioner kroner og skal endeligt bevilges af Regionsrådet i forhold til budget 2009.

20 Hospitalsenheden Vest vil fremsende en ansøgning til Regionsrådet d. 22. oktober, hvor der ansøges om de 36,4 millioner, med det ønske at vi på baggrund af Arbejdstilsynets tilsyn får bevilget 12 millioner til etablering af pavillonen ved B2 allerede i Tidsmæssigt vil der dog efter den forventede bevilling gå 3 4 måneder før pavillonen står klar til indflytning på grund af ansøgning om byggetilladelse, udbud og selve opstillingen af pavillonen. Hospitalsenheden Vest forventer således, at pavillonen kan benyttes af B2 i løbet af 1. kvartal Samling af Medicinsk afdeling Side 2 Udredningsarbejdet ift. det medicinske område er i fuld gang. Dette er en del af Akutplanen, som betyder, at det vil være nødvendigt at flytte enkelte af de medicinske specialer til andre fysiske rammer. Udredningsarbejdet forventes afsluttet i løbet af 1. halvår Vi står naturligvis til rådighed, hvis Arbejdstilsynet ønsker en uddybning af ovenstående. Venlig hilsen Henning Vestergaard og Mette Cramer Hospitalsdirektør Sikkerhedsrepræsentant

REGIONSHOSPITALET VIBORG

REGIONSHOSPITALET VIBORG REGIONSHOSPITALET VIBORG ANSØGNING OM ENDELIGT TILSAGN, 26-05-2010 RESUME 00 PROJEKTBESKRIVELSE 01 PROJEKTOPLYSNINGER 02 DIMENSIONERING OG ØKONOMI 03 FLEKSIBILITET I BYGGERIET 04 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORHOLD

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup)

Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Styringsmanual for byggeprojektet Det nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) Udarbejdet 3. august 2011 Revideret 12. marts 2012 Udkast til revision 22. januar 2013 Godkendt i regionsrådet 27. februar 2013

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet. Koncernledelsens oplæg 27. april 2015. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Spareplan 2015-2019 Sundhedsområdet Koncernledelsens oplæg 27. april 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrunden for spareplanen...3 1.2 Spareplanen

Læs mere

Referat. HMU-møde. Tirsdag 2. november 2010 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Herning, medicinsk konferencerum, bygning 03, 4. sal, indgang C.

Referat. HMU-møde. Tirsdag 2. november 2010 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Herning, medicinsk konferencerum, bygning 03, 4. sal, indgang C. Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat af HMU-møde Dato 09-11-2010 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Ansøgning om endeligt tilsagn

Ansøgning om endeligt tilsagn DNV Gødstrup Ansøgning om endeligt tilsagn Dokumentnummer: DNV C XX 05 RAP XXX Ansøgning Kvalitetsfonden Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 12.03.2012 Udgave for bygherre

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner 19.August 2011 Udarbejdet af: Moe & Brødsgaard v. Jan Sørensen og Lone Andersen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 21 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -2 af 21 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Baggrund

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 De regionale udviklingsråd...2 1.2 Sammensætning

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 Punkter på åbent møde: 228. Budgetopfølgning budget 2007 pr. 31. juli 1 229. Frigivelse af

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 04-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19.45. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med omsorgshjem 237 2. Temamøde

Læs mere