Væksthus Midtjylland udbyder hermed kontrakt vedrørende Facilitering af regionale business angels netværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væksthus Midtjylland udbyder hermed kontrakt vedrørende Facilitering af regionale business angels netværk"

Transkript

1 Væksthus Midtjylland udbyder hermed kontrakt vedrørende Facilitering af regionale business angels netværk Kontrakten, der omfatter en såkaldt bilag B tjenesteydelse jf. EU s udbuds-direktiv, udbydes som et offentligt udbud efter proceduren i tilbudslovens afsnit II. Generelle forhold Ordregiver er: Væksthus Midtjylland Åbogade Aarhus N Væksthus Midtjylland er under udbuddet repræsenteret ved udviklingschef Anna Maria Sønderholm For en nærmere beskrivelse af Væksthus Midtjylland henvises til Væksthus Midtjyllands hjemmeside Alle henvendelser vedrørende dette udbud skal ske skriftligt via til Anna Maria Sønderholm på Henvendelser skal mærkes: Udbud af facilitering af regionale business angels netværk Der henvises endvidere til punktet vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet. Tidsplan Udbudsproceduren kan forventes at følge følgende tidsplan: Tidspunkt Torsdag den 3. februar 2011 Tirsdag den 15. februar 2011, kl Torsdag den 17. februar 2011, kl Fredag den 25. februar 2011, kl Uge 9 Fredag den 11. marts 2011 Tirsdag den 15. marts 2011 Begivenhed Offentliggørelse af udbudsannonce og udbudsmateriale Sidste frist for indlevering af spørgsmål Sidste frist for udsendelse af rettelsesblade Indlevering af tilbud Evt. tilbudspræsentation Forventet orientering om tildeling af kontrakt Kontraktindgåelse Udbudsmateriale Udbudsmaterialets omfang: Udbudsmaterialet består ud over nærværende udbudsbetingelser af følgende dokumenter: Bilag A Kontraktgrundlag Bilag B Afrapporteringsskema Bilag C BEK nr 207 af 05/03/2010 Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Bilag D Tro og love erklæring Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet herunder anmodning om yderligere oplysninger skal stilles skriftligt via til Anna Maria Sønderholm på Henvendelser skal mærkes: Udbud af facilitering af regionale business angels netværk Mundtlige henvendelser vil af hensyn til Væksthus Midtjyllands forpligtelse til at behandle tilbudsgiverne ligeligt blive afvist.

2 Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på programmets hjemmeside i anonymiseret form. Side 2/9 Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet og/eller den udbudte opgave skal være Væksthus Midtjylland i hænde senest den 15. februar 2011, kl Henvendelser, som modtages efter den 15. februar 2011, kl kan således ikke garanteres besvaret. Rettelsesblad I tilfælde af, at Væksthus Midtjylland finder det nødvendigt at foretage ændringer i udbudsmaterialet og/eller supplere oplysningerne i udbudsmaterialet, vil meddelelse herom blive givet i form af rettelsesblade, der offentliggøres på programmets hjemmeside Rettelsesblade nummereres fortløbende og indgår i udbudsmaterialet. Der vil som udgangspunkt ikke blive udsendt rettelsesblade efter den 17. februar 2011, kl Den udbudte opgave STARTmidt Accelerator Vækstforum for Region Midtjylland har besluttet at igangsætte det regionale iværksætterprogram STARTmidt Accelerator i perioden 1. januar december Det overordnede mål med STARTmidt Accelerator er at øge nye virksomheders etablerings- og overlevelsesrate samt at øge antallet af vækstiværksættere fra det nuværende niveau på 4% til 8% af nye virksomheder. Væksthus Midtjylland er operatør på programmets gennemførelse. STARTmidt Accelerator indeholder følgende iværksætter-/virksomhedsrettede indsatsområder: Start- og Vækstpakker med køb af rådgivning Investor Readiness/Kapitalcoach Acceleratorforløb Spin off iværksætteri Vækstgrupper Netværk for iværksættere, herunder Plato-forløb Iværksættere uden for større byområder Mentorordning Fokuseret erhvervsservice i samarbejde med kommunerne Udviklingsforløb for virksomheder i forsker- og udviklingsparker Kompetenceudvikling og certificering Evaluering og effektmåling Markedsføring og administration Nærværende vedrører facilitering af regionale business angels-netværk som en del af programmets Investor Readiness-aktiviteter. Investor Readiness-aktiviteterne Investor Readiness-aktiviteterne indeholder tre indsatsområder: Kapitalcoaches Masterclasses, seminarer, temamøder, springboards mv. Facilitering af regionale business angels netværk Kapitalcoaches er ressourcepersoner med kompetencer og netværk inden for kapitalformidling. Kapitalcoaches har således såvel indsigt i de væsentligste faktorer ifm. kapitalformidling til unge virksomheder og har samtidig muligheden for at arbejde i egne netværk i relation til business

3 angels og finansielle institutioner. Formålet med kapitalcoaches er at tilføre iværksættere/unge virksomheder viden og kompetence vedr. tiltrækning af risikovillig kapital. Side 3/9 Masterclasses, seminarer, temamøder, springboards mv. har til formål målrettet at tilføre viden og kompetencer til iværksættere/unge virksomheder med vækstambitioner, således at disses muligheder for at opnå kontakt med eks. business angels bliver markant forbedrede. Facilitering af regionale business angels netværk har til formål at tilbyde business angels en platform for at udveksle erfaringer, udvikle nye individuelle og evt. fælles tiltag og få adgang til nye investerings-muligheder i nye/unge virksomheder. Målsætningen for regionale business angels netværk Der skal opbygges og gennemføres attraktive netværksaktiviteter for såvel uformelle som formelle business angels i hele region Midtjylland. Hensigten er at opnå kontakt med potentielle og eksisterende investorer ift. vækst i nye og unge virksomheder med netværksmøder som det centrale omdrejningspunkt, hvor disse præsenteres for investeringsmuligheder. Målet er, at 25% af de præsenterede investeringscases/projekter skal resultere i en kapitaltilførsel. De regionale business angels netværk skal afspejle de faglige og geografiske behov/forhold, som findes i region Midtjylland; dvs. at de dels skal tage højde for evt. sektororienterede investeringspræferencer (eks. it, life science, fødevarer, clean tech mv.) blandt region Midtjyllands business angels og dels sikre, at netværksaktiviteterne afspejler den geografiske lokalisering af business angels (dvs. at der bliver let adgang til tilbudene i såvel den vestlige som den østlige del af region Midtjylland). Sidstnævnte kan gøres ved eks. at etablere flere netværk evt. med fællesaktiviteter mellem netværkene i relevant omfang og eks. ved at sikre, at netværksaktiviteterne i hensigtsmæssigt omfang har sammenhæng med øvrige regionale og lokale erhvervsfremmende aktiviteter i region Midtjylland, som er relevante for unge vækst-orienterede virksomheder. Her tænkes eks. på inkubatormiljøer og udviklingsprogrammer inden for den specialiserede erhvervsservice med adgang til vækstkapital (eks. Accelerace). Endvidere skal der være sammenhæng mellem de regionale business angels netværksaktiviteter og den specialiserede vejledning hos Væksthus Midtjylland mhp. at sikre, at relevante emner i den specialiserede vejledning screenes videre til præsentation i de regionale business angels aktiviteter. Endelig skal der være et godt overblik over og sammenhæng til alle relevante kapitalformidlingstilbud ift. vækstorienterede unge virksomheder (eks. i regi af pengeinstitutter, ventureselskaber, Vækstfonden m. fl.). Min. 50 uformelle og min. 50 formelle business angels skal involveres i det regionale business angels netværk. Aktivitetsmæssigt skal der min. afholdes seks møder i (hvert af de) regional(e) business angels netværk årligt, og der skal præsenteres min. 35 investeringscases i alt i netværkene årligt. Beskrivelse af opgaven og målgruppen herfor Opgaven er at opbygge og drive regionale netværk for business angels i region Midtjylland. Målgruppen er således bemidlede personer, som investerer enten alene eller sammen med andre i vækstorienterede unge virksomheder, eller har interesse i/kapacitet til det. Endvidere stiller business angels ofte deres kompetencer, erfaringer og netværk til rådighed for virksomheden ifm. investeringen. Business angels er ikke mindst interessante, idet de ofte er motiverede til at investere i den tidlige fase (i en virksomheds liv) og kan således fremstå som komplementære til den traditionelle venturekapital. Business angels opdeles i nærværende sammenhæng i en formel og en uformel kategori. De formelle business angels er de personer i målgruppen, der opfatter sig som aktive business angels og gerne står frem som sådan, i netværk og andre mere eller mindre offentlige sammenhænge.

4 De uformelle business angels er de personer i målgruppen, som ikke oplever sig selv som business angels og ikke vil/ønsker at optræde med denne identitet udadtil. Begge dele af målgruppen er relevante for initiativet, men fordrer forskellig indgangsvinkel. Side 4/9 Facilitering af regionale business angels netværk har således til formål at fremme investeringer i iværksættere/unge virksomheder fra business angels såvel formelle som uformelle. Indholdet vil være:. Markedsføring/formidling overfor business angels og potentielle investeringscases i region Midtjylland. Markedsføringen skal ske i et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland, således at der sikres en sammenhæng mellem regionale business angels netværk og de øvrige tilbud i STARTmidt Accelerator. Specifikt kan det nævnes, at der skal udarbejdes en særlig hjemmeside for de regionale business angels netværk. Hjemmesiden skal udarbejdes af tilbudsgiver, den skal være en del af Imidt.dk portalen og have domænenavnet Der skal ved opstart af regionale business angels netværk udarbejdes en markedsførings-/kommunikationsplan, som godkendes af STARTmidt Accelerator projektledelsen før implementering. Udgifter til markedsføring, herunder udgifter til underrådgivere, annoncering, udarbejdelse af hjemmeside, etc. skal være indeholdt i tilbudssummen. Væksthus Midtjylland stiller krav om, at tilbudsgiverne anvender min. kr ekskl. moms til ekstern markedsføring i den samlede kontraktperiode Dialog med nuværende business angels og afdækning af/kontakt til potentielle business angels (uformelle business angels). Der skal deltage min. 50 uformelle og min. 50 formelle business angels involveres i regionale business angels netværk. Gennemførelse af netværksbaserede aktiviteter for business angels. Der skal holdes min. seks møder i (hvert af de) regional(e) business angels netværk årligt Screening og kvalitetssikring af projekter til præsentation for business angels. Tilbudsgiver skal foretage screening af indkomne projekter, dvs. tilbudsgiver skal gennemgå de indkomne projekter og derefter foretage kvalitetssikring af disse, hvorefter de projekter, som kommer gennem screeningen og kvalitetssikringen, sendes videre til netværkene som mulige investeringscases. Præsentation af projekter for business angels. Der skal præsenteres min. 35 investeringscases i alt i netværkene årligt. Målet er, at 25% af de præsenterede investeringscases/projekter skal resultere i en kapitaltilførsel. Sparring og vejledning af iværksættere/virksomheder omkring gennemførelse af business angels-investeringer Opfølgning på foretagne business angels-investeringer. Tilbudsgiver skal henholdsvis 1 og 2 år efter, at der er foretaget en business angel investering i en for netværket fremlagt investeringscase foretage en telefonisk opfølgning. Opfølgningen skal registreres/noteres og fremsendes til Væksthus Midtjylland i forbindelse med afrapportering. Mellem netværksmøderne skal business angels løbende holdes orienteret via nyhedsmails.. Ift. de uformelle business angels bør kontakten indledningsvis ske på individuel basis. Afdækningen af og kontakten til denne del af målgruppen kan eks. ske via de netværk, som er omkring pengeinstitutter, advokatfirmaer, revisionsfirmaer, CONNECT Denmark, innovationsmiljøer, forsker-/udviklingsparker m. fl. I princippet bør indholdet være det samme som for de formelle business angels, men alt afhængig af den enkelte uformelle business angels tilgang/ønsker, kan præsentationen af potentielle investeringsemner ske på individuel basis.

5 Der skal kontinuerligt være fokus på at udvide netværket af såvel formelle som uformelle business angels. Side 5/9 Væksthus Midtjylland stiller CRM-faciliteter til rådighed og finansierer adgang til screeningsværktøj (aktuelt Væksthjulet), som skal anvendes ifm. udførelse af aktiviteterne; dvs. at investeringsmuligheder i konkrete virksomheder inden for rammerne af nærværende initiativ skal registreres i omtalte CRM-system, og sagsbehandlingen skal så vidt muligt tage udgangspunkt i terminologien bag Væksthjulet. Endelig forventes de involverede personer i udførelsen af nærværende opgave at holde sig orienteret om udbuddet af kompetenceudvikling i regi af MEA - Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi og deltage i aktiviteterne i relevant omfang mhp. dels at være kompetencemæssigt opdateret og dels at pleje netværksrelationer til de øvrige aktører i det midtjyske erhvervsservicesystem. Mht. afrapporteringen og den øvrige dokumentation af gennemførte aktiviteter, så forpligter tilbudsgiver sig til at overholde de for EU s Socialfond gældende specifikationskrav, idet der er tale om et projekt, hvortil der ydes tilskud fra EU s Socialfond. 1 Opgavens varighed Opgaven vil skulle varetages i perioden 1. april 2011 til og med 31. december Procedurer og vilkår Udarbejdelse af tilbud Sprog og tilbudspriser Tilbuddet skal afgives skriftligt på dansk. Beløbsangivelser skal være i danske kroner (DKK) ekskl. moms. Den maksimale økonomiske ramme er kr ekskl. moms for årene Den maksimale økonomiske ramme pr. år er følgende: 2011 kr hvoraf maksimalt kr kan anvendes til rejser, kost og logi kr hvoraf maksimalt kr kan anvendes til rejser, kost og logi kr hvoraf maksimalt kr kan anvendes til rejser, kost og logi. Tilbud, der overskrider den økonomiske ramme, vil blive anset som ukonditionsmæssige. Vedståelsesfrist/acceptfrist Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 3 måneder fra afleveringsdagen, dvs. frem til og med den 25. maj Væksthus Midtjylland anser ikke en aftale for indgået og udbudsforretningen for afsluttet, førend kontrakten er underskrevet ubetinget af alle parter. Tilbuddets udformning Tilbuddet skal indeholde samtlige de i udbudsmaterialet angivne ydelser inkl. alle nødvendige biydelser. Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet og i den forbindelse fastlæggelse af ydelsens omfang. Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen og dermed for vurderingen af de indkomne tilbud (sammenlignelighed i besvarelsen) skal tilbuddet følge nedennævnte disposition: 1 BEK nr 207 af 05/03/2010, Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

6 Identifikation af tilbudsgiver mv. Oplysning om tilbudsgivers navn, adresse, telefonnummer, , telefaxnummer samt kontaktpersoner. Side 6/9 Oplysning om eventuelle underrådgivere og samarbejdspartnere med tilsvarende angivelse af navn, adresse, telefonnummer, , telefaxnummer samt kontaktpersoner. Forbehold og forudsætninger Forbehold over for udbudsmaterialet samt Væksthus Midtjyllands krav skal angives særskilt under overskriften "Forbehold". Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at Væksthus Midtjylland vil være forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder over for Væksthus Midtjyllands kontraktudkast. Væksthus Midtjylland er desuden berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller alternativt søge sådanne forbehold prissat. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål således at forbehold i videst muligt omfang undgås. Tilbudsgiver skal desuden under overskriften "Forudsætninger" angive, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for tilbuddet, herunder hvis der er punkter i udbudsmaterialet, der forekommer uklare. Honorartilbud Tilbuddet skal afgives som et samlet tilbud for årene , men med særskilt oplysning om tilbudsgiverens honorar for hvert enkelt år. Som anført ovenfor har Væksthus Midtjylland en maksimal økonomisk ramme på kr ekskl. moms pr. år, som ikke må overskrides. Kompetencer Tilbudsgiver skal beskrive organiseringen af tilbudsgiverens varetagelse af opgaven (projektorganisation). Tilbudsgivers beskrivelse af projektorganisationen skal indeholde navne på alle væsentlige personer, der i givet fald vil skulle indgå i løsningen af opgaven. Som væsentlige personer betragtes de fagansvarlige personer for: Projektleder (Væksthus Midtjyllands kontaktperson) Markedsføring Dialog med nuværende business angels og kontakt til potentielle business angels Gennemførelse af netværksbaserede aktiviteter Screening og kvalitetssikring af projekter Præsentation af projekter for business angels Sparring og vejledning af iværksættere Opfølgning på foretagne business angels-investeringer En person kan være fagansvarlig for flere områder. Tilbudsgiver skal desuden for alle personer, der indgår i tilbudsgivers projektorganisation, aflevere CV. CV et skal tydeligt angive, hvilken funktion medarbejderen har med reference til projektorganisationen. CV et skal i øvrigt udformes således, at der dannes et klart billede af de kvalifikationer, som tilbudsgiveren tilbyder at løse opgaven med samt den kendskab den enkelte medarbejder har til de regionale erhvervsmæssige forhold.

7 Metodebeskrivelse Tilbudet skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiver vil opfylde kravene til opgavens løsning jf. punktet Den udbudte opgave samt udkast til resultatkontrakt (bilag A). Side 7/9 Metodebeskrivelsen bør indeholde en beskrivelse af følgende elementer: Hvorledes tilbudsgiver vil gennemføre screeningsprocedurer såvel ift. business angels (både formelle og uformelle) som vækst-orienterede unge virksomheder med investeringspotentialer, samt opfølgningsprocedurer Hvorledes tilbudsgiver forventer at ville anvende de kr , der er øremærket til markedsføring af netværket. Hvorledes tilbudsgiver vil gennemføre netværksaktiviteter, mødeafvikling mv., herunder sammensætningen af forskellige typer netværksaktiviteter set ift. målgruppens behov og de vækstpotentielle unge virksomheder, som repræsenterer investeringsmulighederne Hvorledes tilbudsgiver vil sikre og arbejde frem mod, at 25% af de præsenterede investeringscases/projekter skal resultere i en kapitaltilførsel. Hvorledes tilbudsgiver vil sikre, at der er sammenhæng mellem aktiviteterne i de regionale business angels aktiviteter og de offentlige erhvervsservicetilbud i region Midtjylland, herunder i særlig grad sammenhængen ift. den specialiserede erhvervs-service (vejledning og tilbud i program-/projektform) Hvorledes tilbudsgiver vil sikre et kontinuerligt overblik over alle relevante aktuelle kapitalformidlingstilbud til vækstpotentielle unge virksomheder og at disse bringes i spil i kombination med de regionale business angels aktiviteter Hvorledes tilbudsgiver vil sikre, at business angels, både formelle og uformelle business angels, i alle dele af region Midtjylland opnår kendskab til tilbudene i regionale business angels netværk og opnår let adgang hertil. Hvorledes tilbudsgiver vil sikre, at tilbuddene i regionale business angels netværk markedsføres i tilknytning til den specialiserede erhvervsservice, således at der opnås optimal synergieffekt Hvorledes tilbudsgiver vil sikre, at business angels netværket vil samarbejde med alle relevante aktører i region Midtjylland ift. kapitalformidling til nye og unge virksomheder udover business angels (innovationsmiljøer, venturefonde, pengeinstitutter mv.) Hvorledes tilbudsgiver vil markedsføre de regionale business angels aktiviteter, således at mulighederne for synergi ift. markedsføringen af de specialiserede erhvervsservicetilbud i Region Midtjylland er optimale Tro og Love Erklæring Tilbudsgiverne skal i tilbuddet vedlægge en tro og love erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Dette kan ske ved at vedlægge underskrevet bilag D til tilbuddet.

8 Tilbudsgiverens omkostninger Tilbudsgiverens omkostninger i forbindelse med udbudsforretningen er Væksthus Midtjylland uvedkommende og kan ikke kræves refunderet af Væksthus Midtjylland. Der ydes således ikke betaling for deltagelse i udbudsforretningen. Side 8/9 Fortrolighed og ejendomsret Fortrolighed Tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers personale og rådgivere mv., er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed over for tredjemand med hensyn til alle oplysninger, som måtte komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med udbudsforretningen, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige. Ejendomsret Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Væksthus Midtjyllands ejendom og skal behandles fortroligt. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge end nærværende udbudsforretning uden Væksthus Midtjyllands forudgående skriftlige samtykke. De afgivne tilbud vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiveren. Aflevering af tilbud Aflevering Væksthus Midtjylland skal have modtaget tilbuddet senest den 25. februar 2011, kl Tilbuddet skal afleveres som anbefalet post eller ved personlig aflevering mod kvittering til: Væksthus Midtjylland Att.: Anna Maria Sønderholm Åbogade Aarhus N Tilbuddet skal afleveres i en lukket kuvert i 4 eksemplarer (1 original og 3 kopier) samt på en CD-rom. Tilbuddet skal være mærket Udbud af facilitering af regionale business angels netværk. Åbningen af bud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Tilbudsevaluering Tildelingskriterier Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: Honorar/tilbudspris 10 % Organisation 30 % Metodebeskrivelse 60 % Væksthus Midtjylland vil ved vurderingen af underkriterierne lægge vægt på følgende: Honorar/tilbudspris Ved vurderingen af "honorar/tilbudspris" vil Væksthus Midtjylland lægge vægt på den samlede tilbudte pris på løsning af opgaven. Som anført under afsnittet Sprog og tilbudspriser vil overskridelse af såvel den samlede økonomiske ramme som den økonomiske ramme pr. år føre til, at tilbuddet anses som ukonditionsmæssigt. Organisation Ved vurderingen af "organisation" vil Væksthus Midtjylland lægge vægt på kvaliteten af tilbudsgivers projektorganisation og de enkelte medarbejderes kvalifikationer.

9 Til brug for vurderingen af "organisation" skal tilbudsgiver således vedlægge tilbuddet de ovenfor under punktet Kompetencer anførte oplysninger. Side 9/9 Metodebeskrivelse Ved vurdering en af "metodebeskrivelse" vil Væksthus Midtjylland lægge vægt på tilbudsgivers beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiveren vil opfylde kravene til opgavens løsning. Vurderingen af "metodebeskrivelse" vil således være en samlet helhedsvurdering af tilbudsgiverens planlægning af opgaven. Til brug for vurderingen af "metodebeskrivelse" skal tilbudsgiveren derfor vedlægge tilbuddet de ovenfor under punktet Metodebeskrivelse anførte oplysninger. Tilbudspræsentation Væksthus Midtjylland forbeholder sig ret til at afholde individuelle tilbudspræsentationsmøder med alle tilbudsgivere, som har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, hvor tilbudsgiverne vil få lejlighed til at præsentere de afgivne tilbud. Tilbudspræsentationerne forventes afholdt i uge 9. Evaluering og behandling af tilbud Forinden selve tilbudsbedømmelsen vil det blive konstateret, om tilbuddene er konditionsmæssige. På grundlag af tildelingskriterierne "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" vurderet efter de ovenfor anførte underkriterier, udarbejdes en evalueringsrapport med indstilling om, hvilken tilbudsgiver der skal tildeles den udbudte opgave. Endelig valg af tilbudsgiver træffes af en bedømmelseskomité bestående af: Direktør Erik Krarup Afdelingschef Per Høj Jørgensen Udviklingschef Anna Maria Sønderholm Projektleder for STARTmidt Accelerator (ansættelsesproces pågår pt.) Orientering Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidig blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgiverens tilbud er identificeret som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakten er underskrevet ubetinget af alle parter.

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Facilitering af regionale business angels netværk

Facilitering af regionale business angels netværk Kontrakt om Facilitering af regionale business angels netværk mellem Væksthus Midtjylland STARTmidt Accelerator Åbogade 15 8200 Århus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme udbyder opgaven vedrørende Iværksætterindeks for Nydanskere 2013.

Etnisk Erhvervsfremme udbyder opgaven vedrørende Iværksætterindeks for Nydanskere 2013. Etnisk Erhvervsfremme udbyder opgaven vedrørende Iværksætterindeks for Nydanskere 2013. Om Etnisk Erhvervsfremme Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (nu Arbejdsmarkedsstyrelsen), Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Udbud af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Budgetafdeling Ebeltoft

Tilbudsbetingelser. Udbud af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Budgetafdeling Ebeltoft 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Tilbudsbetingelser Udbud af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser Februar 2016

Udbudsbetingelser Februar 2016 Udbudsbetingelser Februar 2016 Udbud af rammeaftale om levering af konsulentydelser til projektet "Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder" Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Udbudsbetingelser. Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af internetbaseret informationssystem om KLs budgetvejledning samt overenskomster

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Udbud Vask af arbejdstøj

Udbud Vask af arbejdstøj Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2241 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Amoj,Fnor,Kajo,Whal Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Business Missions.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Business Missions. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Business Missions. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Annoncering i henhold til Tilbudsloven Afsnit II Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Sagsnr. 2012-160040 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Annoncering af udarbejdelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere