Kun navnet er tilbage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kun navnet er tilbage"

Transkript

1 Kun navnet er tilbage 199 grænser spillede en meget stor rolle. I sidste ende var det også forestillingen om Norges riges integritet der tvang kong Gustav til at moderere sin appetit. Konklusionen må vel være, at der var åbninger, men at de var langt mindre, end radikale sjæle som Gustav Vasa forestillede sig, blandt andet fordi centrale elementer i den politiske kultur skabte stærk modstand mod visse arter af ændringer. Det får vi faktisk også at vide, men det burde nok have modificeret fremstillingen mere, end det er sket. Det væsentligste spørgsmål, som jeg sidder tilbage med, drejer sig imidlertid om retningen for den fremtidige forskning. Værkets centrale synspunkter er, at Norden i første del af 1500-tallet var præget af en kompleks politisk kultur, som ikke var domineret af de kollektive identiteter med rige og folk i fokus, selv om disse eksisterede og var de vigtigste former for kollektiv identitet; og at den statsdannelsesproces, som helt klart fandt sted, var en dannelse af fyrstestater, ikke nationalstater. Accepterer man disse synspunkter, placeres nogle nye spørgsmål centralt. Vi ved ikke meget om, hvordan fyrstemagten fungerede som et forhold mellem mennesker. Det samme kan siges om de relationer mellem stormænd og mindre folk, som også spillede en central rolle. Bogens fremstilling af de politiske og militære forløb viser hele tiden fyrster og stormænd som aktører, og analysen af den politiske kultur udpeger nogle centrale begreber, som har med forholdet til dem at gøre. Undersåt, troskab og ære blandt andet. Kort sagt tegnes et billede af den politiske kultur, hvor kollektive identiteter er relativt mindre vigtige end senere, og personlige relationer, ikke mindst mellem de mere og mindre mægtige, spiller en helt central rolle. Udforskningen af disse relationer og de ideer som strukturerede dem, må blive en lige så central opgave. Gunner Lind SEBASTIAN OLDEN-JØRGENSEN: Kun navnet er tilbage en biografi om Peter Griffenfeld. Gads Forlag s., ill. På titelbladet til denne Griffenfeld-biografi, der udkom i 300-året for rigskanslerens død, har Olden-Jørgensen anbragt et Lytton Stracheycitat:»Human beings are too important to be treated as mere symptoms of the past.«idet man må gå ud fra, at dette også udtrykker hans egen holdning, har han dermed på forhånd erklæret sig som anti-strukturalist og tillige markeret et historiesyn, der også i opposition til tidligere tiders materialistiske historieopfattelse tillægger det handlende og frit

2 200 Anmeldelser vælgende individ en væsentlig rolle i den historiske udvikling. Og det er jo ikke noget dårligt udgangspunkt for en biografi om en af danmarkshistoriens mere fascinerende skikkelser, den højt begavede københavnske vinhandlersøn Peder Schumacher, der i kraft af sin eminente dygtighed en kort stund i 1670erne formåede at samle så godt som al politisk magt i sin hånd, inden han styrtedes ud i et hvirvlende fald fra magtens tinder for at ende sine dage som livstidsfange på Munkholm i Trondhjem Fjord berøvet alt undtagen minderne om en meteoragtig livsbane. En Griffenfeld-biografi er ikke hverdagskost i den historiske fagverden. Ser man bort fra Steffen Heibergs udmærkede artikel i 3. udgave af Dansk biografisk Leksikon, blev rigskansleren senest biograferet i 1910 af Knud Fabricius. Han leverede den gang en portrætskitse, der var væsensforskellig fra den, der forelå i A.D. Jøgensens monumentale tobinds biografi fra Hvor A.D. Jørgensen tegnede omridset af en nærmest karaktersvag, men til gengæld grænseløst ærgerrig mand, der ikke skyede noget middel i sit magtstræb og blot fik løn som forskyldt, da han til slut blev fanget i sit eget dobbeltspil, fremstod rigskansleren i Knud Fabricius udlægning ulig mere sympatisk. Han var ifølge Knud Fabricius forståelse en visionær politiker, i besiddelse af et udenrigspolitisk klarsyn og fortaler for en fredspolitik, der endte med at føre ham ud over afgrunden, da det revanchistiske krigsparti i 1675 for alvor vandt kongens øre. Mens A.D. Jørgensen nærmest tolkede Griffenfelds skæbne i hybris/nemesis-termer, fremstod han for Knud Fabricius snarest som det miskendte geni, der netop i kraft af sin genialitet kom så grueligt galt af sted. Olden-Jørgensens her foreliggende tolkning af Griffenfeld-figuren rummer elementer fra begge de nævnte»skoler«. Fremstillingen igennem har han et vågent øje for, at Griffenfelds tøjlesløse ambitioner og bestikkelighed gjorde ham sårbar over for sine fjender og han peger ligeledes på den stædige fastholden ved ikke-konfrontationspolitikken over for Sverige som den tue, der til slut fik læsset til at vælte og sendte Griffenfeld i afgrunden. Det egentligt nye er derfor Olden-Jørgensens stærke understregning af, hvad han benævner det»retoriske«træk i rigskanslerens karakter, dvs. hans tro på, at han alene ved overtalelse og formuleringskunst var i stand til at forandre verden og ved hjælp af tale og pen kunne forme 1 Knud Fabricius, Griffenfeld. Kbh og A.D. Jørgensen, Peder Schumacher Griffenfeld. Bd. I-II. Kbh Af uforklarlige grunde anføres ingen af disse titler i værkets litteraturliste, selv om de naturligvis benyttes som grundlag for fremstillingen.

3 Kun navnet er tilbage 201 omgivelserne i overensstemmelse med sine ønsker. Denne forståelse formuleres mest prægnant s. 127, hvor det hedder:»det retoriske er således ikke kun nøglen til hans personlige succes og historiske betydning, men samtidig også hans skæbne.«denne centrale indsigt er selve rygraden i det Griffenfeld-billede, der her tegnes. Denne erkendelse er den i filologisk henseende særdeles kyndige forfatter nået frem til efter indgående og eftertænksomt studium af de bevarede optegnelser fra den unge Schumachers studietid og hans senere brevveksling, hvilket i sig selv repræsenterer en betydelig primær forskningsindsats. Olden-Jørgensen mener deraf at kunne udlede, at Schumacher lagde tydelig ironisk distance til»de mange unge politici«blandt sine medstuderende (s. 45) og først og fremmest betragtede sig selv som en filolog (s ) i datidens udvidede betydning af ordet der alene i kraft af sin»smidige ånd«(s ) nok skulle vide at bemestre verden og tilpasse sig dens omskiftelighed, som Schumacher selv formulerede det i et brev af 18. maj 1658 til Thomas Bartholin. Denne tilsyneladende tyrkertro på det talte og skrevne ords manipulative kraft genfinder forfatteren flere steder i Schumachers senere korrespondance, derunder i kærestebrevet til Mette Trolle (s. 125), i forsoningsbrevet til Gyldenløve i 1673 (s. 202), afspejlet i Christian 5.s beklagelser i det berømte Rendsborgbrev 1675 (s. 253) samt i forsvarsskrifterne i forbindelse med processen året efter (s. 272). Disse eksempler viser Griffenfeld som sand ordkunstner og en mesterlig meningsmanipulator. Tilsammen tegner de ifølge forfatteren omridset af en mand med en vaklende virkelighedsopfattelse, eller i det mindste en virkelighedsopfattelse uløseligt forbundet med tekst og tale det retoriske menneske med andre ord. Der er næppe tvivl om, at Olden-Jørgensen her har fat i en væsentlig side af Griffenfelds personlighed; men det er dog et åbent spørgsmål, om den kan tillægges helt så stor fortolkningsværdi, som det her sker. Jeg skal her pege på tre usikkerhedsmomenter. For det første kan det godt virke, som om forfatterens egen store fortrolighed med de filologiske discipliner undertiden fører til overbetoning af disse aspekter på bekostning af det realpolitiske. For en uinitieret læser er det således ikke indlysende, at den unge Schumachers angiveligt ironiske distance til de»unge politici«nødvendigvis skal tolkes som afstandtagende ironi. Formuleringen kan lige så vel forstås som en ung, fremadstræbende politikerspires syrlige omtale af åndsbeslægtede potentielle konkurrenter til attraktive embeder. Desuden bygger forfatterens karakteristik af Schumacher som i egen opfattelse filolog i realiteten blot på et enkelt citat fra filologen Caspar von Barth, som han satte øverst i sin studiebog:

4 202 Anmeldelser»En filolog bør ikke være uvidende om noget«(s ), hvilket derefter bringer Olden-Jørgensen til at slutte, at Schumacher»altså«efter eget udsagn først og fremmest var filolog. Det må vist i al stilfærdighed betegnes som en dristig slutning på et spinkelt grundlag. For det andet lider hele fremstillingen af den skævhed, at den er så godt som blottet for drøftelse af handels- og indenrigspolitiske aspekter. Og det er netop de felter, hvor Griffenfeld traditionelt tillægges størst realpolitisk initiativrigdom. Denne prioritering må derfor næsten uundgåeligt føre til en systematisk underbetoning af den realpolitiske side af Griffenfelds personlighed. For det tredje forekommer det, at forfatteren ved behandlingen af de udenrigspolitiske aspekter der til gengæld indtager en fremskudt plads i fremstillingen stedvis gør sig skyldig i tendentiøse fortolkninger, der er egnede til at fremmane billedet af det retoriske menneske. Når han i den i øvrigt kyndige redegørelse for de udenrigspolitiske vilkår i Griffenfelds embedsperiode lægger betydelig vægt på, at rigskansleren til det sidste ønskede at holde alle alliancemuligheder åbne (s. 240 ff.) og tolker dette som et retorisk træk, bør det vel snarest forstås som udtryk for realpolitisk klarsyn og ikke for retorisk blindhed over for omgivelserne, således som det her udlægges. Nok var Griffenfeld en glimrende retoriker, hvilket til overflod dokumenteres i værket; men han var nu også realpolitiker i betydelig højere grad, end Olden-Jørgensen er parat til at medgive, hvilket alene fremgår af hans dygtige håndtering af de indviklede udenrigspolitiske problemer, så længe han fik lov. Det her præsenterede Griffenfeld-portræt er derfor en kende for endimensionalt i den forstand, at det retoriske menneske i for høj grad har fået lov til at skygge for realpolitikeren Griffenfeld. Påpegningen af denne fortolkningsmæssige ensidighed må derfor være hovedindvendingen mod dette værk, der således ikke erstatter, men på udmærket vis supplerer de ældre biografier. I bogens indsigtsfulde afsnit om Kongeloven, Schumachers svendestykke (s. 98 ff.) har forfatteren kunnet trække på sine tidligere publicerede undersøgelser af omstændighederne omkring dette vigtige aktstykke. Han benytter her lejligheden til at korrekse de historikere deriblandt undertegnede der tidligere har betegnet Kongeloven som opfyldelse af kongens løfte ved arvehyldningen den 18. oktober Dette var på ingen måde tilfældet, siger han s , men tværtimod udtryk for, at vi har ladet os vildlede af Schumachers beskrivelse af Kongeloven som en naturlig følge af begivenhederne i 1660 og dertil har overset hans udtryk, en»uforanderlig grundvoldslov«i lovens artikel 3, hvilket han ifølge Olden-Jørgensen nærmest skulle have grebet ud af luften.

5 Kun navnet er tilbage 203 Denne tilrettevisning er efter min bedste overbevisning malplaceret. I den betænkning, som stænderudvalget den 14. oktober 1660 udformede som betingelse for håndfæstningens kassation, hed det, at dette skete»i al underdanighed formodende, at højstbemeldte Hans Majestæt lader formere en reces, saaledes som det kan være Hs. Kongel. Majestæt, riget og enhver stand især til gavn og det gemene bedste.«2 Det forekommer vanskeligt at opfatte Kongeloven som andet end opfyldelse af dette vilkår for håndfæstningens kassation på linie med de øvrige betingelser om rigets udelelighed og en kristelig regeringsform, der også blev indskrevet i loven. Schumachers formulering på dette punkt kan derfor ikke forstås som retorisk manipulation, men som en realpolitisk opfyldelse af kassationsvilkårene og affattet i nøje overensstemmelse med enevoldsarveregeringsakten af 10. januar 1661, der var den egentlige herskerkontrakt mellem konge og folk. Den havde Schumacher ifølge sagens natur absolut ingen indflydelse haft på. I parentes bemærket bidrager det i øvrigt ikke til klarheden, at forfatteren benytter betegnelsen arvehyldning både om begivenhederne den 13. og 18. oktober 1660 (s. 86, jfr. s. 101). Man plejer at reservere denne betegnelse for sidstnævnte begivenhed, mens førstnævnte normalt beskrives som overdragelsen af arveriget. Olden-Jørgensen opererer i fremstillingen med begrebet»den bureaukratiske opposition«som betegnelse for de kræfter i embedsværket, der ved hjælp af bureaukratiske metoder skulle have søgt at sætte grænser for den principielt uindskrænkede og vilkårlige kongelige magtudøvelse, som Kongeloven lagde op til. Som analytisk indfaldsvinkel er denne anskuelsesmåde givetvis frugtbar, når det drejer sig om enevældens gennempolitiserede embedsapparat. Den genfindes da også i Gunner Linds behandling af den tidlige enevældes forvaltning i den nys udkomne forvaltningshistorie. Sagen bliver dog en anelse tvivlsom, når forf. s. 209 nærmest indlemmer rigskansleren i den bureaukratiske opposition med hjemmel i blot en enkelt afgørelse, som Griffenfeld i sin egenskab af præsident for Statskollegiet var med til at træffe i forbindelse med en supplik 1674 fra ceremonimester Bolle Luxdorph om tilladelse til at tvangsudskrive soldater blandt tidligere»bortsolgte«vornede bondesønner fra hans gods. Afgørelsen, der med henvisning til retssikkerheden gik Luxdorph imod, tolkes her som et behjertet forsøg på at håndhæve visse grundlæggende retssikkerhedsprincipper og dermed sætte grænser for regi- 2 Citeret efter C.O. Bøggild-Andersen, Statsomvæltningen i Kritiske Studier over Kilder og Tradition. Kbh. 1936, s

6 204 Anmeldelser mets vilkårlighed»og det tjener Griffenfeld til ære«, siges det s Det er dog tvivlsomt, hvor megen ære der tilkommer rigskansleren på netop denne konto. Den selv samme dag underskrev han nemlig sammen med Statskollegiets øvrige medlemmer endnu en betænkning, der imødekom et næsten tilsvarende andragende fra rigsmarskal Körbitz vedrørende Roskilde Domkirkes vornede. 3 Denne afgørelse der i modsætning til afgørelsen af Luxdorphs ansøgning ikke drøftes i fremstillingen kunne godt tyde på, at realpolitiske overvejelser spillede en nok så stor rolle for Griffenfeld som abstrakte hensyn til retssikkerheden og bureaukratisk oppositionspolitik. Fremstillingen er som helhed holdt i et smukt og velklingende sprog og rummer mange rammende formuleringer, der givetvis ville have fået sprogkunstneren Griffenfeld til at nikke anerkendende. Enkelte sprogblomster er dog undervejs løbet forfatteren i pennen. Her skal blot nævnes to, en klassisk og en morsom. Den klassiske finder vi s. 83, hvor det anføres, at fortællingen om Kornerups fald»hører til en af de små opbyggelige historier fra tiden.«den morsomme skal vi frem til s. 124 for at nyde. Her fortælles om Schumachers elskerinde Mette Trolle, at hun foragtede sin mand Jørgen Reedtz,»som hun fik 14 børn med, men var i øvrigt dannet...«hvoraf man måske tør slutte, at børnefødsler og dannelse åbenbart ikke går godt i spand, om man skal tro Olden-Jørgensen! Bogen udmærker sig for øvrigt ved at være behageligt fattig på trykfejl. De få stykker, der er, findes især hen imod slutningen; hvilket formentlig kan tilskrives en vis tilgivelig træthed i arbejdets afsluttende faser. Selv om bogens centrale skikkelse ifølge sagens natur er Griffenfeld hvis fornavn i modstrid med stavemåden i Dansk biografisk Leksikon her konsekvent staves med t rummer den også gode karakteristikker af andre centrale figurer, såsom Ahlefeldt, Gyldenløve og Christian 5. Især for den sidstes vedkommende spores der ansatser til en nuanceret positiv omvurdering af denne traditionelt undervurderede kongeskikkelse. Vel rundt regnet omkring en tredjedel af bogens sider optages af baggrundsstof om statsomvæltningen, om magtiscenesættelsen og især om udenrigspolitikken. Ikke mindst på de to sidstnævnte felter formidles megen ny indsigt. Mesterligt øjenåbnende er således analysen af Christian 5.s salvingsceremoni (s. 162 ff.), der giver ny erkendelse af magtiscenesættelsens teknik og dermed af den unge enevældes selvfor- 3 Betænkningen af 2. november 1674 er aftrykt som nr. 387 hos Johs. Lindbæk (udg.), Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie Kbh , s

7 Kun navnet er tilbage 205 ståelse. Resultaterne af Olden-Jørgensens tidligere indtrængende primærstudier på dette felt kommer her til deres fulde ret. Også hans gennemgang af den udenrigspolitiske situation i første halvdel af 1670erne (s. 180 ff.) er solid og bærer gunstigt præg af hans fortrolighed med den righoldige men desværre ofte oversete tysksprogede litteratur på feltet. Den stærke fremhævelse af Gottorp-spørgsmålets centrale rolle for den udenrigspolitiske beslutningsproces er værdifuld og rummer tillige kimen til en generel omvurdering af præmisserne for dansk udenrigspolitik i perioden. Derimod virker udsagnet s. 183 om, at den tyske rigsforfatning betød»snævrere rammer for rå magt og ren interessepolitik«, en anelse verdensfjern hvor var det nu, at Trediveårskrigen især udkæmpedes, og hvor var det, at hovedparten af det følgende århundredes krige udkæmpedes, og mellem hvem? I det tyske område såmænd, og mellem medlemmer af det tyske rige! På s. 187 kan forfatteren ikke blive enig med sig selv om, hvorvidt subsidiesystemet virkede dynamiserende eller dæmpende på krigsbegivenhederne. Som helhed udgør disse almene afsnit en god baggrund for forståelse af Griffenfelds skæbne. Man kunne dog som nævnt godt have ønsket sig, at de indre og handelspolitiske forhold var blevet underkastet en tilsvarende grundig behandling, således at vi også havde været i stand til at vurdere denne side af rigskanslerens virksomhed på tilsvarende velinformeret vis og inddrage den i helhedsvurderingen af hans personlighed. Den afsluttende skildring af åbningen af Griffenfelds kiste i Vær Kirke den 21. september 1998, hvor forfatteren selv var til stede, er formet med næsten poetisk skønhed. Den rummer tillige en overraskende pointe som ikke her skal røbes der i et lynglimt afslører vilkårene for at udtrykke en politisk ukorrekt mening i enevældens politisk korrekte miljø. Det var også her i skriftbåndet på datteren Charlotte Amalies kiste at Olden-Jørgensen fik inspiration til bogens titel. På dette skriftbånd står:»il n en reste que le nom«. Værket henvender sig til en bred læserskare og er derfor kun nødtørftigt forsynet med noter og er stort set uden forskningsdiskussion sådan er nu engang vilkårene i denne genre. På trods deraf virker det som helhed veldokumenteret og ikke mindst velargumenteret. Sebastian Olden-Jørgensen mestrer den vanskelige kunst at forene populær historieskrivning med stor belæsthed og faglig soliditet. Selv om hans værk strengt taget ikke på afgørende punkter rokker ved den Griffenfeld-figur, som vi kender fra de ældre biografier, er det i kraft af den stærke understregning af det retoriske element i hans personlighed,

8 206 Anmeldelser den ajourførte redegørelse for den samfundsmæssige baggrund og ikke mindst den veloplagte fremstillingsform et glimrende supplement dertil. I kraft af sine mange kvaliteter fortjener bogen stor udbredelse. Knud J.V. Jespersen KNUD KNUDSEN: Arbejdskonflikternes historie i Danmark. Arbejdskampe og arbejderbevægelse , København, Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, Skriftserie nr. 41, 1999, 384 sider. Forarbejderne til denne bog om arbejdskonflikter i Darunark blev allerede præsenteret i to stofmættede bidrag til Årbog for arbejderbevægelsens historie 1976 og 1979 om henholdsvis arbejdskampe under verdenskrisen og de faglige storkampe i årene Det er også perioden mellem verdenskrigene, der udgør tyngden i denne bog. Det fremgår imidlertid allerede fra bogens start, at det har været forfatterens ambition at give en samlet fremstilling af arbejdskampe set i et socialhistorisk perspektiv. Det er også vigtigt at lægge mærke til, at det ikke kun drejer sig om en traditionel kronologisk beskrivelse, men derimod om en analyse af de lange linier i strejke- og lockoutudviklingen; det vil med lidt andre ord sige, at Knud Knudsen (herefter KK) bygger sin fremstilling op omkring en tese, der både ser på årsagerne til de langsigtede ændringer i strejkemønstret, og hvilken betydning konflikterne har haft for arbejdsmarkedsrelationerne, dvs.»den danske model«. Men hvorfor overhovedet studere arbejdskonflikternes historie, spørger KK allerede i indledningen. Og ud over at det er godt historisk stof med en koncentreret dramatik, vidner arbejdskampenes historie om»et centralt konfliktområde i samfundet. Arbejdskonflikternes betydning for arbejderbevægelsens historie og deres rolle i det moderne samfunds udvikling er i sig selv to gode grunde til at studere deres historie«(s. 9). Men KK har selvfølgelig ikke været ene om denne opgave, og han redegør da også fyldigt og kompetent for den tidligere forskning, historieskrivning og det væsentligste kildemateriale. Denne gennemgang viser både, at der foreligger mange spredte studier, men også, at der er meget få samlende fremstillinger; endnu en begrundelse for at give sig i kast med dette store projekt. Knud Knudsens fremstilling er imidlertid ikke kun baseret på sekundære studier. Han inddrager et omfattende utrykt kildemateriale i form af forbunds- og fagforeningsarkiver og trykte kilder som organi-

Den danske filosofis historie

Den danske filosofis historie 252 Anmeldelser valgt at udelade Slesvig. Men når der alligevel kommer omtale af hertugdømmet, er denne ikke altid lige godt udtrykt. Kortet side 10 har den fejl, at det udelader de kongerigske enklaver

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Det kan ved første øjekast synes paradoksalt:

Det kan ved første øjekast synes paradoksalt: FREM- TIDENS DANMARK - TILBAGE PÅ PLADS Af Niels Vium Olesen På baggrund af en analyse af Socialdemokratiets efterkrigsprogram Fremtidens Danmark i Årbog for arbejderhistorie 1993 diskuteres programmets

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

Fra dannelsesdiskussionen

Fra dannelsesdiskussionen Fra dannelsesdiskussionen 1 1830ernes og 1840ernes skoledebat Af GUNHILD NISSEN I 1830erne og 1840erne førtes herhjemme en livlig debat om latinskolens indhold, ikke mindst om»realfagenes«stilling. I denne

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Dines Andersen Anne-Dorthe Hestbæk Socialforskningsinstituttet 99:22 Ansvar og værdier Hvilke værdier lægger nutidens forældre vægt på i deres børneopdragelse?

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Ind under huden. en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Afsluttende rapport Projekt 1.

Ind under huden. en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Afsluttende rapport Projekt 1. Afsluttende rapport Projekt 1.3 Ind under huden en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse Rapporten er udarbejdet af: Barbara Day Birte Kaiser Lone Nordskov Nielsen

Læs mere

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden Professionsbacheloren 2011 Af: Esben Brøgger Mikkelsen 30280604 Opgavens

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Fra en konfliktkultur til udvikling i fællesskab social kapital i danske slagterier

Fra en konfliktkultur til udvikling i fællesskab social kapital i danske slagterier Fra en konfliktkultur til udvikling i fællesskab social kapital i danske slagterier Peter Hasle og Niels Møller De danske slagterier er kendt for et konfliktpræget forhold mellem ledelse og medarbejdere

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere