Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere (advokat Søren Ole Nielsen) Dommer: Næstformand, højesteretsdommer Jytte Scharling, jf. arbejdsretslovens 8, stk. 2. Indledning Sagen drejer sig om, hvorvidt Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere har handlet overenskomststridigt i sin rådgivning af sine medlemsvirksomheder og således har pådraget sig organisationsansvar. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (NNF), har nedlagt påstand om, at indklagede, Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chololademagere (AKBC) skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat skærpet bod til NNF. Indklagede, AKBC, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling NNF og AKBC fornyede i marts 2009 deres indbyrdes overenskomst, der er en minimallønsoverenskomst. Fornyelsen medførte en generel lønstigning på 4 kr./timen. Efter overenskomstens fornyelse udsendte AKBC følgende meddelelse om minimalløn til sine medlemmer til indsættelse i medlemmernes mappe: I forbindelse med de netop overståede overenskomster med Fødevareforbundet NNF er vi fra flere sider blevet spurgt om, hvad et minimallønsystem er. 1

2 Kort kan det beskrives som, at minimallønsystemets lønsatser udgør minimumsatsen for arbejdet i bagerier og konditorier. Systemet forudsætter, at der ud over minimumsatsen betales et løntillæg på grundlag af en vurdering af den enkelte medarbejderes evner, præstationer, ansvar og erfaring. Eller, som det er sket det sidste par år, ved lønglidning som følge af mangel på arbejdskraft. Minimallønsområdet er ofte kendetegnet ved, at det faktiske lønniveau ligger over de overenskomstmæssige minimallønssatser, der er aftalt i overenskomsten. Bager- og konditorbranchen Vi har nu haft en længere periode med voldsom lønglidning, hvorfor bager/konditorlønninger på helt op til 180,00-200,00 kr i timen ikke er ualmindeligt. Til forskel for normallønssystemet er man som arbejdsgiver ikke forpligtet til at give en lønstigning på 4,00 kr. Bagermesteren kan vælge, ved en individuel lønforhandling med medarbejderen, at give mere eller mindre afhængigt af forhandlingerne. Ud over medarbejdernes evner, præstationer og ansvar bør virksomhedens økonomiske situation, nuværende konkurrencesituation, fremtidsudsigter samt finansielle vilkår også indgå. Alle medlemsvirksomheder er i dag forpligtet til at betale en minimallønsats på 132,50 kr.... NNF blev opmærksom på, at AKBC var af den opfattelse, at overenskomsten generelt gav modregningsadgang, i forbindelse med en konkret sag, der opstod, da et bageri, der var i økonomiske vanskeligheder, ikke kunne honorere lønstigningen og derved søgte at forhandle en lokalaftale med NNF. Bageriet tog under forhandlingerne kontakt til AKBC, der ved et brev af 26. juni 2009 afbrød forhandlingerne under henvisning til, at bageriet i sin lønpolitik havde fulgt reglerne inden for minimallønsområdet. NNF anmodede herefter i brev af 3. juli 2009 om et fællesmøde, hvor NNF ville gøre et organisationsansvar gældende. Endvidere anmodede NNF om, at der blev afholdt et mæglingsmøde, hvor kravet om manglende betaling af lønstigninger ville blive rejst. Mæglingsmødet blev afholdt den 6. august Det fremgår af protokollatet, at der efter forhandling ikke kunne opnås enighed om spørgsmålet om modregningsadgang. 2

3 Der blev herefter den 8. marts 2010 afholdt faglig voldgift om sagen. Opmanden, vicepræsident for Sø- og Handelsretten, Mette Christensen, kom den 11. marts 2010 med følgende tilkendegivelse: Udgangspunktet for aftalte stigninger i timelønnen under en minimallønsoverenskomst er, at der kan ske modregning i det personlige tillæg, så længe den personlige løn overstiger den overenskomstmæssigt aftalte sats. Der er enighed mellem parterne om, at den mellem dem indgåede overenskomst er en minimallønsoverenskomst. Overenskomsten indeholder imidlertid ingen løfteparagraf, hvorfor de ansatte ikke har krav på lønforhandling i overenskomstperioden. Hertil kommer, at der i overenskomsten, der blev indgået i 2007, er indføjet en bestemmelse om, at der over for faglærte kunne ske modregning i den personlige løn i det omfang, det personlige tillæg oversteg halvdelen af den aftalte lønstigning. Modregningsbestemmelsen i 2007-overenskomsten var begrundet i, at der var indført en ny kategori af medarbejdere med en kortere uddannelse, og at der skulle gives lønmæssigt plads i overenskomsten til disse, hvorfor der blev givet en forholdsvis stor lønstigning til de faglærte. I 2009-overenskomsten er der ingen bestemmelse om modregning. Opmanden finder derfor, at klagers påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at der ikke kan finde modregning sted i den overenskomstbestemte lønstigning, som udløstes 1. marts 2009, tages til følge AKBC sendte den 12. marts 2010 følgende medlemsorientering om resultatet af voldgiften: Orientering om fortolkningstvisten mellem AKBC og NNF vedrørende modregning under minimallønsbegrebet Gårs dato afsagde opmanden, Højesteretsdommer Mette Christensen afgørelse i tvisten med NNF, hvorvidt man kunne modregne den i overenskomstforhandlingen aftalte minimallønsstigning på 4,00 kr i timen, såfremt man som arbejdsgiver betaler væsentligt over minimallønssatsen, oprindeligt 132,50 kr i timen og i år efter 1. marts 136,50 kr i timen. Det kan man ikke. Vi annullerer hermed meddelelsen af 2. marts vedr. minimalløn. Begrundelsen er, at overenskomsten ikke indeholder en løfteparagraf. Vi finder at dommen er forkert og har desværre ikke umiddelbart nogen appelmuligheder. Da vi kun har fået dommen overbragt mundtligt, vil begære dommen fremsendt på skrift. Mulighed Finder man, at ens bagerilønninger er blevet for høje, har man herefter kun følgende mulighed for at regulere lønstørrelsen: Man meddeler den/de pågældende med deres opsigelsesvarsel til en uges udgang, at man af (f.eks.) økonomiske årsager må nedsætte pågældendes løn med x,xx kr. Ikrafttrædelsesdatoen angives. 3

4 Man beder samtidigt medarbejderen skriftligt tilkendegive i løbet af en tidsfrist, hvorvidt man vil acceptere lønnedsættelsen. Vil medarbejderen ikke det, kan man betragte lønnedsættelsen som en opsigelse. Og ansættelsen vil ophøre pr den dag lønnedsættelsen skulle træde i kraft. Ønsker man at benytte sig af denne mulighed bedes man kontakte undertegnede og jeg vil så fremsende en brevskabelon som man kan benytte sig af. Herefter blev sagen indbragt for Arbejdsretten. Forklaringer Der er afgivet forklaring af forbundssekretær i NNF Flemming Mogensen og af direktør i AKBC Poul Gunner Sørensen. Flemming Mogensen har forklaret bl.a., at han i 1998 blev valgt som faglig sekretær i NNF. Fra 2005 har han haft ansvaret for overenskomsterne på bager- og slagterområdet. Han har derfor deltaget i såvel som 2009 overenskomstforhandlingerne. Efter hans opfattelse var der ikke modregningsadgang ifølge 2009-overenskomsten, idet der normalt ikke har været modregningsadgang, og da modregningsadgang ikke er beskrevet i overenskomsten. Baggrunden for, at der i 2007-overenskomsten blev indført mulighed for modregning, var, at der blev indført en ny toårig uddannelse og dermed en ny løngruppe i overenskomsten, der lønmæssigt skulle ligge mellem de ufaglærte og de faglærte. For at gøre spændet mellem disse to grupper tilstrækkeligt stort, så der var plads til den nye uddannelse, fik de faglærte en lønstigning på 7,50 kr. i timen. På grund af den store lønstigning blev det gjort muligt at modregne med ca. 3,50 kr. Der var ikke forud for 2007-overenskomsten modregningsadgang. For så vidt angår den konkrete sag, blev NNF kontaktet af Høyers Bageri, da virksomheden havde økonomiske problemer og derfor ikke kunne honorere lønstigningen. NNF og Høyers Bageri var i forhandlinger om at konvertere løn til frihed. Under forhandlingerne blev tillidsrepræsentanten kontaktet af AKBC. Stemningen var anstrengt, og forhandlingerne blev afbrudt overenskomsten giver efter hans opfattelse ikke anledning til misforståelse. Parterne havde voldsomme overenskomstforhandlinger i 2009, hvor de var lang tid om at blive enige. Der burde derfor ikke herske tvivl. Det er korrekt, at forligsmanden, højesteretsdommer Asbjørn Jensen, under 4

5 forhandlingerne bemærkede, at det var normal praksis, at der var modregningsadgang ved minimallønsoverenskomster. NNF protesterede og forklarede, at der var tale om en særlig overenskomst, hvor det var aftalt mellem parterne, at der ikke var modregningsadgang. Han kan ikke huske, at Mette Christensen i forbindelse med afsigelsen af voldgiftskendelsen skulle have nævnt noget om mulighed for lønregulering. NNF skrev efter den faglige voldgift ud til sine medlemmer, at de skulle henvende sig, hvis der opstod problemer med modregning. NNF har ikke modtaget henvendelser fra andre vedrørende modregning. Der kan ikke modregnes i henhold til NNFs overenskomst med arbejdsgiverorganisationen BKD. Dette har der ikke været tvivl om. Overenskomsten har samme tekst og lønsystem som overenskomsten med AKBC. Poul Gunner Sørensen har forklaret bl.a., at han har været direktør i AKBC siden Arbejdsgiverorganisationen blev stiftet i 1992 med 22 medlemmer og har nu ca. 100 medlemmer. Foreningens kontingentindkomst er ca kr. om året. Frem til den 1. april 2009 var han den eneste ansatte. Han er konditor af uddannelse og har efterfølgende taget en HD uddannelse. Han har deltaget i samtlige overenskomstforhandlinger siden foreningens stiftelse.det har været det almindelige, at AKBC rettede ind efter overenskomsten med BKD. Der var konflikt under overenskomstsforhandlingerne i 2009, og der blev afholdt et forligsmøde med forligsmand Asbjørn Jensen, der under forhandlingerne sagde, at det her er jo en minimallønsoverenskomst så er der modregningsadgang. Der blev ikke protesteret fra NNFs side. Efter forligsmandens udtalelse kunne han ikke tro andet end, at der var modregningsadgang. Orienteringsskrivelsen til medlemmerne var en generel orientering om betydningen af en minimallønsoverenskomst. Orienteringsskrivelsen indeholder ikke en rådgivning om automatisk modregningsadgang. Han havde rådført sig med Advokatfirma Dahl, Herning, inden han sendte orienteringsskrivelsen. 5

6 Han har ikke før 2007-overenskomsten oplyst eller rådgivet sine medlemmer om modregningsadgang, da der var mangel på arbejdskraft, og der dermed skete der en betydelig lønglidning ud over de overenskomstfastsatte stigninger. Modregningsproblematikken var således ikke vigtig for medlemmerne. Det var vigtigere med en svend i bageriet. Han hørte ikke NNF før, han sendte orienteringsskrivelsen ud. Det fremgik af overenskomstforhandlingerne, at NNF ikke var umiddelbar lydhør over for modregningen. I forbindelse med den faglige voldgift bemærkede Mette Christensen, medens alle var til stede, at Høyers Bageri i stedet for at modregne skulle have varslet en lønnedsættelse. Dagen efter den faglige voldgiftskendelse skrev han ud til medlemmerne og fortalte, at der ikke var modregningsadgang. Han skrev om lønregulering på baggrund af Mette Christensens udtalelser. Han har ikke rådført sig med NNF i forbindelse med udsendelse af denne orientering. De økonomiske forhold i branchen er særdeles vanskelige. Parternes argumentation Klager har til støtte for sin påstand anført, at AKBC ikke har kunnet været i tvivl om NNFs opfattelse af 2009-overenskomsten. AKBC vidste forud for 2007-overenskomsten, at der ikke var modregningsadgang. Med 2007-overenskomsten opstod et konkret problem, hvorefter en modregningsadgang specifikt blev skrevet ind i overenskomsten. Der er i 2009-overenskomsten ikke en tilsvarende bestemmelse. Dermed var der som før 2007 ikke modregningsadgang. Den modregningsadgang, der var ifølge 2007-overenskomsten, var således konkret for en konkret periode. Det bestrides ikke, at Asbjørn Jensen kan have udtalt sig om modregningsadgang ved minimallønsoverenskomster, men der er formodning for, at udtalelsen var generel og ikke konkret møntet på denne overenskomst. Det kan således lægges til grund, at AKBC, selv om der ikke var enighed mellem parterne om, at overenskomsten gav en generel modregningsadgang, valgte at rådgive samtlige sine medlemmer herom. AKBC udviste i den forbindelse ikke tilbageholdenhed og drøftede ikke spørgsmålet med NNF inden orienteringen. Også efter NNFs protest fastholdt AKBC rådgivningen. 6

7 Med medlemsorienteringen den 12. marts 2010 udtrykte AKBC tvivl om rigtigheden af den faglige voldgiftskendelse. Den udløsende faktor i varslingen af lønnedgangen var i henholdt il orienteringen alene, at lønningerne var blevet for høje. Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med retspraksis, hvorefter en lønreduktion forudsætter, at lønbesparelsen er væsentlig for virksomhedens overlevelse. Der fremgår ingen forbehold i orienteringsskrivelsen, der udfordrer den faglige voldgift og angiver en vej til at undgå overenskomstmæssige lønstigninger. Orienteringsskrivelsen fremstår som en protest på voldgiften, og denne manglende respekt for voldgiftsretten bør afspejles i bodens størrelse. Indklagede har til støtte for sin frifindelsespåstand anført, at der mellem parterne er enighed om, at der er tale om en minimallønsoverenskomst. Udgangspunktet ved minimallønsoverenskomster er, at der er modregningsadgang, hvilket fremgår af den arbejdsretlige litteratur og praksis. Det var også dette udgangspunkt, som forligsmand Asbjørn Jensen tilkendegav under forligsforhandlingerne. Opmanden i den faglige voldgift gav i sin kendelse udtryk for fortolkningstvivlen.en tabt faglig voldgift udløser ikke automatisk et bodansvar. AKBC har handlet i fuld tillid til Asbjørn Jensens udtalelser og indholdet cirkulæreskrivelsen er i overensstemmelse med praksis og teori. AKBC har ikke rådgivet om en automatisk modregningsadgang, men har fremhævet, at der skulle være tale om en individuel vurdering. Modregningsadgangen har ikke tidligere været et tema på grund af lønglidningen i branchen og har derfor ikke tidligere været et problem. Der er endvidere en række undskyldelige omstændigheder. AKBC har handlet i god tro, og der var en rimelig retlig tvivl om forståelsen af overenskomsten, da overenskomsten ikke var klar. AKBC rettede for sig dagen efter voldgiftskendelsen, hvor alle medlemmer fik orientering om, at der ikke var modregningsadgang, hvilket var fremhævet med fed skrift. Der skitseres i orienteringsskrivelsen en mulighed lønregulering for økonomiske trængte medlemmer, og det fremgår, at AKBC skal kontaktes, forinden muligheden udnyttes. Det fremgår klart, at det ikke var tale om en generel metode. En eventuel bod bør på denne baggrund være beskeden. Hertil kommer, at AKBC er en lille arbejdsgiverorganisation, og omfanget af skadevirkningen kan derfor ikke have været stor. 7

8 Arbejdsrettens begrundelse og resultat Som det tidligere er fastslået i Arbejdsrettens praksis, er det forhold, at en parts handlemåde ved en faglig voldgift underkendes som værende i strid med overenskomsten ikke i sig selv ensbetydende med, at det således begåede overenskomstbrud er bodspådragende. Afgørende i så henseende må være, om parten kan antages at have været klar over, at den handlede overenskomststridigt, eller dog har udvist en sådan uagtsomhed, at et bodsansvar må skønnes at være en rimelig reaktion på overenskomstbruddet. Som det fremgår af den arbejdsretlige teori og praksis og som anført i voldgiftskendelsen i sagen, er det udgangspunktet, at der er modregningsadgang ved minimallønsoverenskomster. Uanset at der i 2007-overenskomsten havde været en udtrykkelig bestemmelse om modregningsadgang, kan forløbet under forligsforhandlingerne i 2009 have givet grundlag for en rimelig tvivl om forståelsen af 2009-overenskomsten. Der findes derfor at være sådanne undskyldelige omstændigheder ved overenskomstbruddet i forbindele med udsendelsen af cirkulæreskrivelsen om modregningsadgang, at et bodsansvar ikke findes at være en rimelig reaktion herpå. Den manglende høring af NNF kan ikke føre til et andet resultat. AKBC anførte i sin medlemsorientering af 12. marts 2010 om resultatet af den faglige voldgift, at der ikke var modregningsadgang, men at voldgiftskendelsen efter foreningens opfattelse var forkert, hvorefter AKBC angav en mulighed for lønreduktion. Arbejdsretten finder, at orienteringen fremstår som et forsøg på at omgå voldgiftskendelsen ved at angive en mulighed for medlemmerne til at undgå at betale de overenskomstmæssige lønstigninger. Under disse omstændigheder finder Arbejdsretten, at bod er forskyldt, og at boden passende kan fastsættes til kr. Thi kendes for ret: Indklagede, Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere, skal inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom til Fødevareforbundet NNF betale en bod på kr. I sagsomkostninger til Arbejdsretten skal Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere inden samme frist betale kr. Jytte Scharling 8

9 9

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 i sag nr. A2010.0147: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI på egne vegne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet (advokat Stephan Agger) mod Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Cremo Ingredients A/S (advokat Birgitte Dember) Tvisten Tvisten i denne

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. april 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri for HK/Privat for A og B (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 I sag nr.: AR2012.0643 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. februar 2009 I sag nr.: A2007.953 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Kirstine Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 21.december 2006. Dommer: Lene Pagter Kristensen, jf. arbejdsretslovens 8, stk. 2.

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 21.december 2006. Dommer: Lene Pagter Kristensen, jf. arbejdsretslovens 8, stk. 2. UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 21.december 2006 i sag nr. A2006.285: MaerskAirPilotforening for JanEliReinert, FrankSchellerPetersen, MichaelHansen, PeterStilling Thomsen, JohnSchneider og MadsChristianAndersen

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere