Pusterummet Nordbycentrets åbne rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pusterummet Nordbycentrets åbne rådgivning"

Transkript

1 Pusterummet Nordbycentrets åbne rådgivning Løbende dokumentation af rådgivningen Slagelse Kommune Maria Ringsmose

2 Om dokumentationskataloget Nordbycentrets åbne rådgivning Pusterummet åbnede Pusterummets tilbud og erfaringerne herfra blev efterfølgende evalueret i 2008 ud fra en spørgeskemaundersøgelse tilvejebragt af rådgivningens psykolog. Informanterne var forældre og personaler i dagtilbuddene i Nordbyen. Denne evaluering forefindes særskilt og indeholder såvel kvantitative som kvalitative data. Behovet for at have løbende overblik over udviklingen i rådgivningstilbuddet samt at have fokus på typen og antallet af henvendelser fra borgere i Nordbyen, har nødvendiggjort arbejdet med et dokumentationskatalog. Dokumentationskataloget dokumenterer derfor de forskellige aktiviteter, tilbuddets type og henvendelser i rådgivningen løbende. De mennesker, der henvender sig i rådgivningen, benævnes konsekvent som borgere, for uanset om de er forældre, beboer eller hvilket tilhørsforhold de har til rådgivningens fysiske enheder, så er de borgere i det store område, der betegnes som Nordbyen. Vi har enkelte borgere udenfor Nordbyen, og vi registrerer selvfølgelig, når de opsøger os og afviser dem ikke. 2

3 Registrering af henvendelser Rådgivningen Pusterummet januar 2012-december 2013 Periode Januar 2013-juli stk. i Nordbycentret 24 borgere i Nordbyen, der ikke har tilknytning til NBC 19 borgere udenfor Nordbyen. 5 personalehenvendelser, 2 uden aftale, 3 med aftale, 0 personale fra Oasen. 4 kursister fra Stabil Start 16 borgere har modtaget mellem 2-6 samtaler. 3 er henvist til jobcenter og vejledt med henblik på dette. 2 er henvist gennem jobkonsulent Åben rum i Oasen Telefonrådgivning? Emner: Personlige problemstillinger, familiære problemstillinger. Jobmæssige problemstillinger. Vanskeligheder i forhold til de sociale myndigheder. Div. Supervision 2 med kursister fra Stabil Start Supervision med personale 2 Rådgivningen Pusterummet januar 2012-december 2013 I 2012 har rådgivningen arbejdet på at lave aftaler med Oasen og få fundet en form for, hvordan vi kan gøre brug af hinanden. Der er lavet aftaler omkring samarbejde på et af Oasens kursusforløb samt sommerkoloni Endvidere har rådgiverne været på kursus i it-baseret rådgivning, og det er blevet drøftet om, vi kun udvide tilbuddet med dette. Eftersom PTSD-ramte familier udgør en større del af rådgviningens klientel har rådgiver og centerleder været på ekskursion til Klinik for Traumatiserede Flygtninge i Korsør og forventer at være mere opsøgende på kommunale og regionale samarbejdspartnere i det kommende år.der er dog ikke taget beslutning omkring dette. I 2013 vil Nordbycentret effektevaluere rådgivningen for udvalgte borgere. Dilemmaet er at garantere anonymitet samtidig med evalueringen. Derfor skal der i foråret udarbejdes et materiale, som rådgiverne kan drage i anvendelse overfor et udvalgt antal borgere fra Nordbycentret. I Oasen vurderes det at give for meget forvirring. Periode Januar 2012-juli stk. i Nordbycentret 20 borgere i Nordbyen, der ikke har tilknytning til NBC 4 borgere udenfor Nordbyen. 10 personalehenvendelser, 5 uden aftale, 5 med aftale, 1 personale fra Oasen. 3 kursister fra Stabil Start 3

4 Emner: Problemer med familie, kulturelle normer, der giver vanskeligheder, problemer ifth. kommunen, ønsker om arbejde, vejledning i jobmuligheder. Støtte med at holde fast i processer med læge og sagsbehandler. Personlige problemer, stress. Åben rum i Oasen Div. Supervision 0 Telefonrådgivning 8 Periode Juli december stk. i Nordbycentret og 21 borgere i Nordbyen, der ikke har tilknytning til NBC en del løsere samtaler 5 borgere udenfor Nordbyen. med borgere i Oasen, som 6 personalehenvendelser, 6 uden aftale, 0 med ikke kan sammentælles. aftale, 2 personale fra Oasen/Rosenkildegården. 5 kursister fra Stabil Start Personalesupervision 2x2 Emner: 4 henvisninger til sagsbehandlere, 1 henvisning statsforvaltning. Problemer med familie, familiære problemer, arbejdsmæssige problemer, vanskeligheder i forhold til sociale myndigheder, PTSD-reaktioner, behov for afklaring. Rådgivningen Pusterummet januar 2011-december 2011 Periode Januar 2011-december stk. i Nordbycentret 4 samtaler er indviduelt aftalt 41 samtaler med borger 3 kommer flere gange. 3 samtaler med par Flere samtaler med borgere henvist fra Jobcentret, indskrevet i jobplan, fra sagsbehandler, fra dagtilbud. 2 fast som skal mindes om at komme og derved skal have aftalt tid til rådgivning 1 fast borger, der fastholdes med ugentlige 4

5 telefonsamtaler og hjemmebesøg. 7 personalehenvendelser 26 stk. i Oasen 1 borger udenfor Nordbyen Supervision Oasen Emner: Børns kriminalitet, problemer med samarbejde skole, nedtrykt barn, ung med ønske om mønsterbrud. Tyrkisk kvindegruppe Unge mænd Ældre kvinder Yngre kvinder, mødre arabisk, danske, tyrkiske) Sprogskolen har sendt en kursist til rådgivningen, som har været til rådgivning løbende. Emner: Børneopdragelse, selvmord, pension, systempres, hjælp til jobsøgning. Det vurderes, at registreringen af, hvor lang tid en borgers henvendelse varer er mere eller mindre meningsløs. Dette især fordi, at en stor del af rådgivningen i Oasen er fragmenteret og ad hoc, og derfor kan denne type rådgivning ikke opgøres i en borgers henvendelse medmindre der kommer en konkret borger for at modtage individuel rådgivning. Endvidere forekommer registreringen af hvilken faglig problemstilling borgerens henvendelse retter sig imod, ej heller meningsfuld længere. Det er i stedet interessant at undersøge hvem der henvender sig og med hvilke problemfelter de henvender sig. Det bemærkes dog, at der i Nordbycentrets rådgivning kommer flere og flere borgere fra Oasen (og som ikke er tilknyttet Nordbycentret gennem børn mm.). Alt i alt er der kommet langt flere borgere i rådgivningen, og det vurderes at være et væsentligt kriterium, at der laves opsøgende arbejde i Oasen og i Børnehuset Nord (i forbindelse med særlige forældrearrangementer som forældremøder, forældresamtaler, sommerfest mm.) Det har vist sig, at flytningen af en rådgivningseftermiddag fra Nordbycentret til Oasen, ikke har medført problemer med at få borgerne til at opsøge rådgivningen. En familie har således fået rådgivning af flere omgange begge steder. I Oasen veksler rådgivningen mellem at være i det åbne rum og i et tilstødende lokale, hvor der kan samtales under rolige forhold. Rådgiverne har fået erfaringer med, at borgerne i Oasen agerer anderledes end borgerne i Nordbycentret og derved skal rådgivningen også agere anderledes. Generelt er borgerne i Oasen meget nysgerrige og særligt i starten, meget mistroiske. Således har rådgiverne været nødsaget til at sætte sig selv i spil i mødet med især, de unge mænd, som for en stor dels vedkommende opholder sig i Oasen. Eksempelvis har det været nødvendigt flere gange at tydeliggøre rådgivernes uafhængige forholdt til politiet og garanti for anonymitet. Derfor laves registreringsark også om således, at der udelukkende fremgår borgerens tilhørsforhold i Oasen eller Nordbycentret. Rådgiverne beskriver tillige tilbuddet i beboerbladet Dialog. Rådgivningen deltager i det nyetablerede frivillige netværk af markarbejdere i Ringparken som påbegyndes ved årsskiftet. Henover sommeren er der flere af personalerne i Oasen, som ytrer ønske om at modtage rådgivning om håndtering af stedets borgere mm. Der laves derfor aftale om, at de på samme vis som øvrige virksomheder kan få adgang til supervision hos psykologen, dog max. 3 individuelle samtaler. Oasen forespørger endvidere om muligheden for tilkøb af undervisning fra rådgivningen i deres medarbejderuddannelse. 5

6 Efter heltidsskolens åbning oplever rådgiverne et fald i antallet af henvendelser i rådgivningen i Oasen, og det besluttes at lave rådgivningstidspunktet om fra kl ,30 til kl ,30 i Oasen. I Nordbycentret er der kommet flere henvendelser og tidspunktet bevares. I efteråret afholdes der evalueringsmøde mellem personalerne i Oasen og rådgivningen og centerleder. Oasens borgere udtaler sig meget positivt om rådgivningen, og en del har forespurgt om muligheden for at lave aftaler på forhånd. Det aftales, at borgere skal opfordres til at komme begge steder men, at vi kan afprøve muligheden for aftalte rådgivningstidspunkter. En af rådgiverne er dog blevet antastet af en ung mand fra Oasen i sin fritid, hvor han har råbt efter hende. Det drøftes med Oasen, hvordan vi håndterer episoder af denne karakter, idet det ikke bør gå ud over de gode relationer til de øvrige borgere i Oasen. En anden kommunal instans har fjernet deres medarbejdere fra Oasen på grund af de ansattes utryghed ved at færdes dér. Rådgiverne oplever dog, at der generelt er sikkerhed, når de færdes derovre. Efter efterårsferien skal projekt Livet er dit opstarte i Oasen, og rådgivningen deltager i mødet og aftaler videre om, hvordan de kan indgå i projektet som rådgivere. Der drøftes muligheder for at Jobcentret kan indregne rådgivning som en del af borgeres aktivering, og centerleder drøfter dette med Jobcentret. I efteråret har to borgere indskrevet rådgivning som en del af aktiveringen. Rådgivningens psykolog har på baggrund af rådgivningen fået en oplevelse af, at der er en del borgere såvel i Nordbycentret som i Oasen, som kan være traumatiserede. Derfor iværksættes en indsamling af viden omkring arbejdet med borgere, der lider af posttraumatisk stress forstyrrelse. Markarbejdergruppen forespørges om deres oplevelser af borger i Ringparken og en stor del tilkendegiver, at de mangler viden om fænomenet PTSD og endvidere kan være bekymrede for, om en større andel af borgerne bærer sådanne udfordringer med sig. Det besluttes derfor at lave en temadag om arbejdet med udsatte borgere, der lider af PTSD. Det er i høj grad rådgivningens psykolog, Misbrugcentret, Oasen og Nordbycentret, der samarbejder om afholdelse af dagen. Rådgivningen Pusterummet forår 2010-efterår 2010 Sundhedsplejersken skal stoppe i oktober og en ny skal tilknyttes, men Sundhedstjenesten vurderer, at de over tid vil være forhindrede i at tilknytte timer til en sundhedsplejerske grundet omlægning af arbejdet internt og i forhold til antallet af henvendelser i rådgivningen. Til og med januar 2011 vil der ikke blive tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersker er i forvejen i Oasen i de ulige uger, hvor der afholdes åbent hus. For alm. vejledning kan rådgiverne henvise dertil, men er der øvrige forespørgsler kan rådgiverne kontakte sundhedstjenesten med henblik på nærmere aftale. Der afholdes møde med beboerhuset Oasen for at udlede, hvilket behov for rådgivning Oasen oplever. Der opleves at være borgere med stort behov for rådgivning, som dog ikke henvender sig af sig selv, hvilket kan skyldes beliggenheden. Der laves aftaler om at gøre rådgivningen mere opsøgende, idet der må forventes et langstrakt arbejde med at skabe tillid til Oasens borgere. Der skal bl.a. være deltagelse af rådgiverne i opstart af en kvindegruppe, hvilket er i fin forlængelse af Nordbycentrets målgruppe. Det vurderes at være nødvendigt at afholde jævnlige møder og gensidigt opnå viden og forståelse for tilbuddene til målgrupperne i hhv. Oasen og i Nordbycentret og på denne baggrund kunne henvise borgere til de to enheder. I efteråret aftaler centerleder og centerchef for dagtilbud, at Nordbycentrets åbne rådgivning i en forsøgsperiode flyttes til Oasen hver anden uge således, at der begge steder er en eftermiddag med rådgivning. I perioden op til start i Oasen har der været flere henvendelser fra forældre fra de omkringliggende dagtilbud end i foregående periode, og rådgivningen håber meget, at flytningen af en dag ikke betyder en nedgang af henvendelser herfra. 6

7 Periode Maj 2010-december stk., 18 udelukkende Faglig vejledning: fra dagtilbud, 2 fra Psykolog og coach: 4 borgere udenfor Psykolog: 9 Nordbyen Coach: 4 Sundhedsplejerske: 0 Supervision Rosenkildegården Børnehuset Nord Varighed: min.: min.: 8 60-? min.: 4 Rådgivningen Pusterummet efterår 2009-forår 2010 Der oprettes et nyt lokale til rådgivningen i Nordbycentrets kælder, og der oprettes registreringsblanketter til brug for registrering af borgere i rådgivningen i anonym form. Rådgiverne tager kontakt til de 3 nærliggende dagtilbud og tilbyder deltagelse i forældre- og personalemøder, hvor de informerer om rådgivningens funktion og hvordan de kan kontaktes. Herudover deltagelse i centermøde i Nordbycentret. Herudover deltager centerleder i et møde om FOBs forældrekursus, og der laves aftale om, at rådgivere skal deltage i en undervisningsgang koordineret af SSP. Der drøftes løbende muligheder for at psykologen kan give supervision til udvalgte medarbejdergrupper i Børnehuset Nord og på Rosenkildegården ud fra følgende retningslinjer pr : Ved reaktioner på personalers udsættelse for vold eller trusler om vold og voldsomme oplevelser Hjælp til at kunne give slip på/ tage rygsæk af / få ventileret dagligdags konflikter og nødvendig vagtsomhed/parathed i forhold til de unges adfærd, (grænsesøgende, aggressive, konfliktoptrappende) og i forhold til børn, der generelt har vanskeligheder. Oplevelser med dobbeltrettethed hos personale i forhold til de unge, der er i konflikt med andre/ i området dvs. dels som personale at skulle være støttende og dels at have pligten til at vidne. Samarbejde og kommunikation i personalegruppen der dels kan have sammenhæng med konflikter med de unge dels som udtryk for et behov for at udvikle nye tilgange i håndtering af dette. I foråret er der ikke længere mulighed for at gøre brug af den arabiske brobygger, og der er ikke andre brobyggere at kontakte pt. 7

8 Rådgivningen får forespørgsler om, hvorvidt borgere kan bestille tid i rådgivningen. Som udgangspunkt besluttes, at det kan man ikke, da det jo skal være et tilbud for de, der kommer. Rådgivningen består af forskellige faggrupper, som kan kigge på problemet samtidigt. Tidsbestilling vil endvidere medføre udfordringer med at koordinere rådgivernes samtidige tilstedeværelse, men rådgivningen vil på baggrund af henvendelsen vurdere, om det er hensigtsmæssigt at splitte sig op til en rådgivning afhængigt af emnet og arbejdspres den aktuelle dag. Periode Januar til maj stk. udelukkende fra Faglig vejledning: dagtilbud Psykolog og coach: 3 Psykolog: 5 Coach: 4 Sundhedsplejerske: 3 Supervision Rosenkildegården Varighed: min.: min.: 9 60-? min.: 2 Rådgivningen Pusterummet efterår 2008-efterår 2009 Rådgivningen bliver midlertidigt nedlukket i sensommeren 2008, eftersom den eneste tilbageværende rådgiver er psykologen. Den nye centerleder tiltræder samtidig med rådgivningens lukning. I forårets løb er der løbende kontakt med Center for Børn, Unge og Familie med henblik på at tilknytte såvel en kommunalt ansat socialrådgiver og sundhedsplejerske udover den tilknyttede psykolog. I efteråret bliver der tilknyttet en sundhedsplejerske og der drøftes muligheder for samarbejde med en socialrådgiver. Der bliver tilknyttet en sundhedsplejerske, psykolog og idet der ikke kan findes muligheder for tilknytning til en socialrådgiver, ansættes en certificeret coach. I efteråret 2009 afholdes møde mellem rådgiverne og der laves en køreplan for udmøntningen af rådgivningen. Beboerhuset Oasen inddrages i samarbejdet for at sikre mulighed for at deres borgere også benytter rådgivningen. Herudover laves der ny pjece og plakat, som oversættes til tyrkisk, bosnisk, somalisk og arabisk. Der reklameres for rådgivningen, og der udarbejdes kontaktplan for henvendelser til netværk : 5 børnehaver/vuggestuer, ungdomsklubben Rosenkildegården, 2 skoler, 1 beboerhus, autismecentret, dagplejere i området, tyrkisk moske, 2 tyrkiske foreninger, 1 somalisk forening, ungdommens uddannelsesvejledning, ungdomsskole, skiftesporet, sundhedsplejersker, psykologer og socialrådgivere, Jobcentret og Jobenheden på Jakob Dampesvej, Familiecentret, politiet, boligforeninger, SSPmedarbejdere, opslag i alle boligblokke og forretninger i området, annoncering i Ugenyt og Søndagsavisen. Januar 2010 genåbner rådgivningen med to åbningsdage i Nordbycentret fra kl ,30. 8

9 9

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser

Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser Åben anonym PPR på skoler og ungdomsuddannelser Evaluering og erfaringsopsamling fra 10 forsøgsprojekter - en kort opsamling Folderen er udarbejdet for Undervisningsministeriet af NIRAS som led i projektet

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Strategi 2015. Del 2

Strategi 2015. Del 2 Strategi 2015 Del 2 Centrale mål og initiativer Borgerinddragelse Mål Dialogforum At øge inddragelsen af borgere og pårørende i udvikling af centerets aktiviteter og retning. Borgeråbent i værestederne

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 RAPPORT Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 Hun har vist, hun er der. Giver et kram. Bekymrer sig. Viser omsorg hvis ikke man vil hjælpe mig af hjertet,

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Familieinstitutionen Margrethevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere