Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces"

Transkript

1 Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge nogle vigtige elementer i danske kommuners budgetlægningsproces i forbindelse med budget Du vil som tak for din deltagelse få fremsendt undersøgelsens resultater, når disse foreligger primo september Resultaterne vil blive afrapporteret samlet og på et aggregeret niveau for alle/flere kommuner enkeltkommuner vil ikke blive fremhævet. Der skelnes i undersøgelsen overordnet set mellem to dele af budgetprocessen - den tekniske/administrative del og den politiske del - og spørgeskemaet er struktureret ud fra denne opdeling. Med den tekniske/administrative del forstås den understøttende proces, som administrationen som hovedregel gennemfører selvstændigt indenfor politisk besluttede, overordnede rammer. Med den politiske del forstås den del af budgetprocessen, som gennemføres i de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen og handler om konkrete politiske beslutninger. Der vil fra kommune til kommune være forskel på skillelinjerne mellem den tekniske/administrative og den politiske del. Spørgeskemaet er struktureret ud fra hensigten om at ramme skillelinjerne, så de bedst muligt repræsenterer kommunernes opdeling. Angiv venligst følgende baggrundsinformationer Navn Stilling Direkte telefonnummer Kommunenummer Kommunenavn

2 Page 2 of 14 Den tekniske/administrative del af budgetprocessen På hvilket tidspunkt blev budgetproceduren/tidsplanen for budgetlægningen vedtaget i direktionen/af chefgruppen? Før 1. januar 2008 Januar 2008 Februar 2008 Marts 2008 April 2008 Maj 2008 Juni 2008 Er ikke blevet vedtaget i direktionen/chefgruppen På hvilket tidspunkt blev budgetproceduren/tidsplanen for budgetlægningen vedtaget politisk? Før 1. januar 2008 Januar 2008 Februar 2008 Marts 2008 April 2008 Maj 2008 Juni 2008 Budgetproceduren/tidsplanen blev ikke vedtaget politisk Giv evt. en uddybende kommentar vedrørende den vedtagne budgetprocedure/tidsplan her: Budgetprocessen kan have flere udgangspunkter. Hvad var det primære udgangspunkt for budgetprocessen i 2009 i din kommune? Budgettet for 2008

3 Page 3 of 14 Første overslagsår i budgettet for 2008 Andet (Skriv hvad) Giv evt. en uddybende kommentar vedrørende udgangspunktet for budgetprocessen Hvilke af følgende ændringer blev indregnet teknisk/administrativt uden at være genstand for konkrete politiske drøftelser?(sæt gerne flere krydser) Konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet Demografiudvikling Afledt drift af anlæg Pris- og lønfremskrivning Konsekvenser af tidligere byrådsbeslutninger Tilpasninger som følge af regnskabstal Ændringer i beskatningsgrundlaget Andet Giv evt. en uddybende kommentar vedrørende tekniske/administrative ændringer her: I hvor høj grad blev der i udarbejdelsen af det tekniske/administrative budgetoplæg for 2009 (drift) anvendt mængdefremskrivninger (demografi, antal klienter, antal elever, osv.)? På budgettet for det tekniske område På budgettet for skoler På budgettet for sundhedsområdet På budgettet for daginstitutioner Anvendes på hele området Anvendes på store dele af området Anvendes på mindre dele af området Anvendes slet ikke

4 Page 4 of 14 På budgettet for udsatte børn og unge På budgettet for ældreområdet På budgettet for voksne handicappede På budgettet for overførselsindkomster På budgettet for administration (konto 6) Giv evt. en uddybende kommentar vedrørende mængdefremskrivninger her: Hvornår blev der politisk forelagt en samlet teknisk/ administrativ budgetoversigt (inklusiv alle udgifter, indtægter og kassevirkning)? (sæt gerne flere krydser) Januar 2008 Februar 2008 Marts 2008 April 2008 Maj 2008 Juni 2008 Juli 2008 August 2008 September 2008 I nogle kommuner blev Lov- og Cirkulæreprogrammet/DUT-midlerne indarbejdet i budgettet rent administrativt, mens det i andre kommuner blev prioriteret på lige fod med andre politiske ændringer. På en skala fra 1-4, hvor 1 er altovervejende administrativt og 4 er Altovervejende politisk, bedes du angive, hvordan Lov- og Cirkulæreprogrammet blev indarbejdet i budgettet i din kommune (1) Altovervejende administrativt (2) Overvejende administrativt

5 Page 5 of 14 (3) Overvejende politisk (4) Altovervejende politisk Blev der teknisk/administrativt i budgetlægningsprocessen anvendt generelle rammereduktioner ("grønthøstermetoden"/"effektiviseringsrum")? Ja Nej Blev der anvendt særlige tekniske/administrative rammereduktioner på udvalgte områder? Ja Nej I hvor høj grad blev de tekniske/administrative rammereduktioner vedtaget i det endelige budget? I høj grad I nogen grad I mindre grad

6 Page 6 of 14 Slet ikke Kommunerne har i forskellig grad arbejdet politisk med budgettet op til 1. behandlingen. Angiv hvor enig du er i følgende udsagn: "Budgetforslaget til 1. behandling er udarbejdet af administrationen/direktionen for Økonomiudvalget uden politisk behandling" Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Den politiske del af budgetprocessen Var der politisk fastsatte mål i budgetprocessen?(bemærk at det er de politisk fastsatte mål vi er interesseret i) Der var i budgetprocessen klare politiske mål om uændret skat Der var i budgetprocessen klare politiske mål om et balanceret driftsresultat Der var i budgetprocessen klare politiske mål vedrørende størrelsen af kassebeholdningen Der var i budgetprocessen klare politiske mål om at overholde kommunes individuelle servicevækstramme Der var i budgetprocessen klare politiske mål om uændret serviceniveau Ja Nej

7 Page 7 of 14 Der var i budgetprocessen klare politiske mål om at bidrage til overholdelsen af den kollektive anlægsramme Angiv her hvis der var andre politisk vedtagne mål for budgetprocessen. Giv evt. en uddybbende kommentar. Angiv i hvor høj grad eventuelle politisk fastsatte mål var udtryk for en flerårig politisk strategi (Bemærk at det er politisk fastsatte mål vi er interesserede i). De politisk fastsatte mål var i høj grad udtryk for en flerårig politisk strategi De politisk fastsatte mål var i nogen grad udtryk for en flerårig politisk strategi De politisk fastsatte mål var i ringe grad udtryk for en flerårig politisk strategi De politisk fastsatte mål var slet ikke udtryk for en flerårig politisk strategi Eventuelle politiske mål kan være tydelige i budgetprocessen og i budgettets resultat. Angiv i hvor høj grad du er enig i følgende udsagn?(bemærk at der skelnes mellem budgetproces og budgetresultat) De politisk fastsatte mål var tydelige gennem hele budgetprocessen De politisk fastsatte mål blev realiseret i det endelige budget Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Giv evt. en uddybende kommentar vedrørende tydeligheden af de politiske mål i såvel budgetprocessen som i budgetresultatet.

8 Page 8 of 14 De fleste kommuner afholder budgetseminarer/temadrøftelser for Kommunalbestyrelsen. Vi er interesseret i tidspunkt og indhold i eventuelle budgetseminarer (sæt gerne flere krydser). Der blev afholdt budgetseminar før KL's og Regeringens aftale om kommunernes økonomi Der blev afholdt budgetseminar efter KL's og Regeringens aftale om kommunernes økonomi, men før budgettets 1. behandling Der blev afholdt budgetseminar efter budgettets 1. behandling Ja, med et overordnet strategisk indhold Ja, hvor udgiftssiden var på dagsorden Ja, hvor indtægtssiden var på dagsorden Ja, hvor fokus var et balanceret budget Ja, men ikke med det nævnte indhold Nej, der blev ikke afholdt budgetseminar på pågældende tidspunkt Giv evt. uddybbende kommentarer til tidspunkt og indhold i forhold til eventuelle budgetseminarer i din kommune her: Hvor ofte blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for nye og/eller ændrede tekniske forudsætninger i forbindelse med budgetprocessen? Én gang To gange Tre gange Fire gange eller oftere Angiv evt. uddybende kommentarer her:

9 Page 9 of 14 Havde Kommunalbestyrelsen i budgetprocessen konkret adgang til et omstillingskatalog (Katalog med udvidelses- og reduktionsblokke)? Vi interesserer os her for et eventuelt omstillingskatalog i den politiske fase. Ja Nej I hvor høj grad blev et eventuelt omstillingskatalog benyttet i den politiske fase? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Giv evt. uddybende kommentarer her: Blev der i din kommune gennemført en "sparerunde" i den politiske fase? Ja Nej Hvori bestod den foromtalte "sparerunden"? (Sæt gerne flere kryds) Der var udgiftsreduktioner i forhold til overslagsår for budget 2008 Der var udgiftsreduktioner i forhold til budget 2008 Der var udgiftsreduktioner i forhold til budgettet til 1. behandling Der var udgiftsreduktioner i forhold til et tidligere teknisk budgetoplæg Der var et generelt fald i det gennemsnitlige serviceniveau i forhold til budget 2008 Andet Hvor stor en andel af den oprindeligt udmeldte sparerunde blev efter din vurdering realiseret i det endelige budget? 0-20 % % % %

10 Page 10 of % Vi vil nu bede dig vurdere i hvor høj grad de besparelser, der blev vedtaget i det endelige budget, var uudmøntede - altså i hvor høj grad der var tale om rammereduktioner/reduktionspuljer: De vedtagne besparelser var i høj grad uudmøntede (rammereduktioner/reduktionspuljer) De vedtagne besparelser var i nogen grad uudmøntede (rammereduktioner/reduktionspuljer) De vedtagne besparelser var i mindre grad uudmøntede (rammereduktioner/reduktionspuljer) De vedtagne besparelser var slet ikke uudmøntede (rammereduktioner/reduktionspuljer) Ofte ser man, at der bliver afsat midler til nye tiltag i forbindelse med budgetforhandlingerne. Sparerunde eller ej - vurder, i hvor høj grad der i budget 2009 blev afsat midler til nye tiltag/serviceforbedringer (Bemærk at der skelnes i mellem drift og anlæg): I forbindelse med budget 2009 blev der afsat midler til nye driftstiltag I forbindelse med budget 2009 blev der afsat midler til nye anlægstiltag I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke I det følgende spørgsmål er det sanktionslovgivningens betydning for selve processen vedrørende budgettet som vi er interesseret i. Hvor enig er du i følgende udsagn vedrørende sanktionslovgivningen og budgetprocessen? (Bemærk, at der spørges til betydningen i din kommune) https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

11 Page 11 of 14 Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Anlægsrammen fik afgørende betydning for budgetprocessen 2009 Servicevækstrammen fik afgørende betydning for budgetprocessen 2009 Skattestoppet fik afgørende betydning for budgetprocessen 2009 Hvor det i det foregående spørgsmål var sanktionslovgivningens betydning for budgetprocessen vi var interesseret i, er det nu budgetresultatet vi er interesseret i. Hvor enig er du i følgende udsagn vedrørende sanktionslovgivningen og budgetresultatet? (Bemærk, at der spørges til betydningen i din kommune) Anlægsrammen fik afgørende betydning for budgetresultatet Servicevækstrammen fik afgørende betydning for budgetresultatet Skattestoppet fik afgørende betydning for budgetresultatet Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Hvor enig er du i følgende udsagn? Borgmestermøderne (koordinationen mellem kommunerne) fik i din kommune afgørende betydning for: Anlægsbudgettet Skatten Servicevækstrammen Processen i forbindelse med budgettet Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

12 Page 12 of 14 Hvor mange kommunalbestyrelsesmedlemmer er der i din kommune? Hvor mange medlemmer af Kommunalbestyrelsen stod bag det endeligt vedtagne budget 2009? Har der været foretaget en evaluering af sidste års budgetproces? (Sæt gerne flere kryds) Ja en politisk evaluering Ja en administrativ evaluering Nej der er ikke foretaget en evaluering Har en eventuel evaluering fået indflydelse på budgetprocessen for 2010? Ja Nej Hvis ja, hvilken betydning har evalueringen haft for budgetprocessen for Du bedes angive de væsentligste punkter: Hvilke lokale temaer/udfordringer vil du i øvrigt fremhæve i din kommune for budgetprocessen for 2009?

13 Page 13 of 14 KREVI takker for din besvarelse.

14 Page 14 of 14

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere