Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats."

Transkript

1 Notat vedr. høring af Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Ifølge Sundhedsloven skal Regionsrådet én gang i hver valgperiode vedtage en Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Forud for Regionsrådets behandling af sundhedsberedskabsplanen skal Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens rådgivning indhentes og der skal indhentes en udtalelse fra de i regionen beliggende kommuner. Efter behandling i Præhospitalt Udvalg d. 15. september 2010 af et udkast til Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats blev planudkastet i slutningen af september fremsendt til Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen med henblik på rådgivning og til regionens kommuner til udtalelse. Endvidere har Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd fået udkastet tilsendt. Der var inden høringsfristens udløb d. 8. november 2010 modtaget svar fra Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråds Kreds Sjælland, Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland samt fra 8 af de 17 kommuner. Der er siden indkommet svar fra 5 kommuner. Der mangler således svar fra 4 kommuner og fra Lægemiddelstyrelsen. Disse rykkes for svar. Dato: Brevid: Initialer: KARESJ Ledelsessekretariatet Alléen Sorø Tlf.: Dir.tlf Sundhedsstyrelsens rådgivning Sundhedsstyrelsen finder generelt at sundhedsberedskabsplanens grundlæggende principper og målsætninger for beredskabet som helhed er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Nedenfor er refereret de væsentligste bemærkninger til planens enkelte dele: Plan for den præhospitale indsats Sundhedsstyrelsen finder at planen for den præhospitale indsats er ambitiøs og styrelsen finder det positivt, at udviklingen skal monitoreres løbende og evalueres med henblik på vurdering af behov for justeringer. Sundhedsstyrelsen tager et forbehold med hensyn til sin godkendelse af planerne om at lade paramedicinerne udføre tjeneste på sygehusenes akutmodtagelser som led i en turnusuddannelse. Side 1

2 Administrationen er opmærksom på, at de gældende bestemmelser om autoriserede sundhedspersoner skal overholdes ved tilrettelæggelse af en sådan turnusuddannelse. AMK og KOOL I relation til det nye lægelige døgnberedskab til varetagelse af funktionerne som AMK (Akut Medicins Koordinering og KOOL (Koordinerende læge) foreslår Sundhedsstyrelsen, at det i planen beskrives hvorledes AMK-funktionen varetages, når den vagthavende læge rykker ud til et skadested som KOOL. Regionen har overfor Sundhedsstyrelsen uddybet regionens planer på dette område bl.a. på et møde mellem regionen og styrelsen d. 11. oktober Administrationen skal hertil bemærke, at der er en AMK-læge i bagvagt, der kan tilkaldes i beredskabssituationer, såfremt den vagthavende AMK-læge er rykket ud til et skadested som KOOL. Dette vil blive skrevet ind i planen. Afslutning på stedet Administrationen er opmærksom på, at afslutning af patienter på stedet dvs. uden transport til sygehus - efter gældende regler kun kan ske efter en læges konkrete stillingtagen i hvert enkelt tilfælde. Der vil med etableringen af et lægeligt døgnberedskab på AMK- Vagtcentralen, som står i kontakt med personalet i ambulancer og akutbiler og dermed kan tage stilling til de konkrete situationer. Hermed kan afslutning ske på lægelig delegation, hvilket vil blive beskrevet over for Sundhedsstyrelsen. Resterende afsnit CBRNE-beredskaber og epedimier, Organisering af sundhedsberedskabet, Risiko og sårbarhedsanalyse, Kvalitet, Uddannelse/øvelser, bilag samt Aktiveringsplan for sundhedsberedskabet er Sundhedsstyrelsens bemærkninger overvejende er af teknisk karakter, og vil danne grundlag for redaktionelle ændringer i de pågældende afsnit. Høringssvar fra kommunerne I regionens høringsbrev af 28. september til kommunerne blev det understreget, at den del af planen, der vedrører den præhospitale indsats tidligere havde været til høring i kommunerne i forbindelse med godkendelse af Rammerne for den fremtidige akutte struktur i maj Det blev ved den endelige godkendelse i forbindelse med budgetseminaret i august besluttet, at de kommuner, der havde afgivet høringssvar, skulle have en individuel tilbagemelding herpå, hvilket også er sket. Med denne høring var der mulighed for at kommentere Sundhedsberedskabsplanen, der vedrører varetagelsen kommunale opgaver og regulerer samarbejdet med regionen herom. Kommunerne har helt overvejende kommenteret de vedtagne ændringer i regionens præhospitale indsats. Generelle bemærkninger til kommunernes høringssvar Da der er stort sammenfald i kommunernes høringssvar vedr. den præhospitale indsats herunder især udfasningen af lægebilerne, har administrationen nedenfor sammenfattet sine kommentarer til kommunernes høringssvar. Efterfølgende kommenteres de enkelte kommuners specielle bemærkninger til Sundhedsberedskabsplanen. Side 2

3 Bemanding af akutbiler med paramedicinere i stedet for læger og sygeplejersker. Flere kommuner udtrykker bekymring over at læger og sygeplejersker ikke længere skal indgå i bemandingen af akutbiler og nogle kommuner henviser til, at der er evidens (videnskabelig dokumentation) for at lægelig indsats på skadestedet har en livreddende effekt. Administrationen er bekendt med, at alle kommuner i forbindelse med sagsbehandlingen har fået tilsendt materiale fra overlæge Niels Foldager på vegne af de læger, der ikke længere skal køre lægebil. Materialet består bl.a. af en opfordring til Sundhedsstyrelsen om at rådgive regionen til at bevare lægebilerne. Endvidere opfordrer flere kommuner til at regionen følger rådgivning fra lægeforeningen. Administrationen er tidligere gjort bekendt med lægernes synspunkter og grundlaget herfor. Når det drejer sig om tilrettelæggelse af sundhedsvæsenets indsats er det imidlertid administrationens opfattelse, at regionens beslutninger ikke alene bør basere sig på rådgivning fra enkelte læger eller deres faglige organisation, men også på et solidt fagligt grundlag i form af anerkendte videnskabelige undersøgelser og rådgivning fra Sundhedsstyrelsen. I oplægget til beslutning af Rammerne for den fremtidige præhospitale indsats blev det påpeget, at det ikke gennem videnskabelige undersøgelser her i landet eller i udlandet har kunnet dokumenteres, at lægelig præhospital indsats er livreddende. Der findes fortsat ikke en sådan dokumentation. I sin rådgivning vedr. udkastet til Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats (brev af 8. november 2010) har Sundhedsstyrelsen ikke udtalt sig om hvorvidt akutbiler bør bemandes med læger og sygeplejersker eller paramedicinere. Derimod har Sundhedsstyrelsen som svar på henvendelsen fra Niels Foldager m.fl. i brev af 16. november 2010 supplerende udtalt, at der ikke er et solidt fagligt grundlag for hverken at fraråde eller anbefale henholdsvis akutlægebiler eller akutbiler bemandet med paramedicinere. Generelt finder Sundhedsstyrelsen, at Region Sjællands plan for det præhospitale beredskab er ambitiøs og med mulighed for at opnå en bedre understøttelse af regionens præhospitale ressourcer. Flere kommuner påpeger, at Region Sjælland fremover ikke vil anvende læger (eller sygeplejersker) i den præhospitale indsats. Dette er ikke korrekt. Ved Præhospitalt Center i Slagelse vil der være et døgnberedskab bestående af en anæstesiologisk speciallæge og en paramediciner, der kan rykke ud hele døgnet til større ulykker og katastrofer som KOOL (koordinerende læge). Det lægelige døgnberedskab sikrer endvidere, at der hele døgnet kan gives lægelig back up til akutbiler og ambulancer. Region Sjælland vil herved få en lægelig understøttelse af de præhospitale ressourcer hele døgnet, hvilket i dag ikke er tilfældet i alle regioner. Denne forbedring af det præhospitale beredskab er også anerkendt af Sundhedsstyrelsen. Omkostningsniveau i den præhospitale indsats. Flere kommuner anfører, at Region Sjælland ønsker et lavt omkostningsniveau i den præhospitale indsats. Dette er ikke korrekt. Region Sjælland er den region, der i forhold til befolkningstallet bruger flest penge på den præhospitale indsats. Budgettet til præhospitale beredskaber er i forbindelse med ikrafttræden af nye ambulancekontrakter i 2010 forøget med 30 mio.kr. svarende til ca. 10 %. Ambulanceberedskaber og responstider Side 3

4 Antallet af ambulanceberedskaber er ikke reduceret men derimod forøget i forbindelse med ikrafttræden af de nye ambulancekontrakter pr Region Sjælland er den region, der har flest ambulanceberedskaber. Styrkelsen af ambulanceberedskabet har betydet, at ambulancer med udrykning nu normalt er fremme indenfor 15 minutter i størstedelen af regionen 95%. Det fremgår af en netop offentliggjort rapport fra Regeringens udvalg om det præhospitale akutberedskab, at Region Sjælland har bedre ambulanceresponstider end regioner med en sammenlignelig geografi (Nordjylland og Midtjylland). På grund af de geografiske forhold er det ikke realistisk at opnå samme responstider i alle dele af regionen. Det er da også erkendt i førnævnte rapport fra regeringens udvalg, at det ikke er realistisk at sikre alle dele af landet helt samme tidsmæssige dækning. Antallet af akutbiler Flere kommuner ønsker akutbiler i deres område. Der er i dag 12 præhospitale enheder (akutbiler, lægebiler og sygeplejerskebiler). Kun 5 af disse kører hele døgnet og en af akutbilerne (i Borup) er samfinansieret med Køge Kommune, da den også varetager hjemmeplejeopgaver. Når den nye plan er fuldt implementeret vil der være 9 døgndækkede enheder inkl. KOOL-lægebilen i Slagelse. Akutbilerne i Roskilde og Næstved indsættes i forbindelse med ophør af akutfunktionerne på sygehusene i disse byer. Etablering af kommunale nødbehandlerenheder Flere kommuner udtrykker opbagning til forslaget om at etablere nødbehandlerenheder forankret i de kommunale redningsberedskaber og drevet i samarbejde med regionen som en integreret del af det præhospitale beredskab. Regionen har ansøgt Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af præhospitale beredskaber om økonomisk støtte hertil. Særlige bemærkninger fra kommunerne Ud over de generelle problemstillinger, der er omtalt ovenfor, er der en række særlige bemærkninger specifikt for den enkelte kommune. De væsentligste af disse er omtalt nedenfor: Odsherred Kommune Odsherred Kommune finder overordnet, at planen og dens målsætninger indeholder mange gode elementer f.eks. flere beredskaber, der er bemandet døgnet rundt, sundhedsfaglig visitation og lægelig backup til akutbiler døgnet rundt. Kommunen ser det som positivt, at akutbilens funktion i Odsherred Kommune udvides til døgnbetjening. Kommunen ønsker at ambulancerne i Odsherred indgår i de 10 ambulanceberedskaber, der bemandes med paramedicinere. Administrationen skal hertil bemærke, at ambulancer med paramedicinere indsættes i områder omkring akutsygehusene, hvor der ikke placeres akutbiler med paramediciner. Der placeres en akutbil med paramediciner i Nykøbing Sj. Odsherred Kommune har ingen bemærkninger til beredskabsplanen. Kalundborg Kommune Generelt er Kalundborg Kommune tilfreds med den fremsendte plan. Der udtrykkes bekymring for, om de gennemsnitlige responstider i beredskabsområde 3 dækker over meget korte responstider i Holbæk og lange responstider i Kalundborg. Kommunen vil gerne indgå i et samarbejde om uddannelse og anvendelse af både borgere og sundhedsfagligt personale ansat i kommunen som akuthjælpere. Side 4

5 Til beredskabsplanen bemærkes, at den skal tilpasses i forbindelse med lukningen af Kalundborg Sygehus. Slagelse Kommune De overordnede målsætninger for udviklingen af den præhospitale indsats anbefales og den præhospitale organisering ses som et kvalitetsløft. Man tilslutter sig ideerne om frivillige akuthjælpere. Der ønskes en beskrivelse af, hvordan der fremover kan ske en akut psykiatrisk indsats (udrykning) i forbindelse med akutte/faretruende situationer, hvor sindslidende er involveret. Der er ikke bemærkninger til beredskabsplanen. Sorø Kommune Der er bekymring over, at de relativt lange ambulanceresponstider i Sorø Kommune sammenholdt med at akutbilen fjernes, medfører forringet tryghed, service og kvalitet for borgere i Sorø-området. Sorø Kommune vil gerne indgå i drøftelser med regionen om etablering af nødbehandlerberedskab forankret i det kommunale redningsberedskab. Med hensyn til Sundhedsberedskabsplanen konstateres, at kommunen og regionen har en fælles opgave som følge af Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer om kriseterapeutisk beredskab. Ringsted Kommune Ingen særlige bemærkninger. Greve Kommune Kommunen ser gerne, at der etableres tekniske muligheder for samspil/koordinering mellem den kørende lægevagt og den øvrige præhospitale indsats. Der opfordres til, at der fortsat arbejdes på at etablere bindende aftaler med de praktiserende læger om deres deltagelse i sundhedsberedskabet. Der peges på de særlige problemer, der er forbundet med evakuering af særligt tunge borgere i en beredskabssituation. Solrød Kommune Der efterlyses planer vedr. den fremadrettede brug af lægehelikopteren efter forsøgsperioden eller erstatning herfor. Der vedlægges bemærkninger fra Brand og Redning Køge, der gerne medvirker til etablering af nødbehandlerenheder. Kommunen har ingen kommentarer til planen for sundhedsberedskabet. Roskilde Kommune Ingen særlige bemærkninger. Køge Kommune Kommunen tilslutter sig planen for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats bortset fra udfasningen af lægebilerne. Der er ingen kommentarer til planen for sundhedsberedskabet. Side 5

6 Faxe Kommune Kommunen finder det positivt, at regionen sætter fokus på at opgradere mulighederne for akuthjælp i udkantsområder men er stærkt bekymret over forslaget om at udfase læge- og sygeplejerskebilerne. Næstved Kommune Næstved Kommune ønsker at fastholde lægebilerne, og henviser til den politiske aftale fra 7. marts 2010 om at akutfunktionen på sygehuset skal understøttes hele døgnet af en lægebil. Endvidere finder man det utænkeligt og helt uacceptabelt, at en så stor kommune som Næstved udelukkende skal bemandes med blot én akutbil og intet egentligt ambulanceberedskab i fremtiden. Det er heller ikke tilfældet og udtalelsen må bero på en misforståelse af planen. Tværtimod er ambulanceberedskabet i Næstved blevet styrket med en ekstra ambulancestation, således at der i dag er 2 stationer med hver 2 ambulanceberedskaber. Styrkelsen er sket for at Falck kan overholde de responstidskrav, der er fastsat i kontrakten, og dette vil også være situationen i fremtiden. Næstved Kommune indgår gerne i et samarbejde med regionen om afdækning af mulighederne for etablering af netværk af frivillige og nødbehandlere og er åben for en dialog om samarbejde med kommunens brandvæsen og hjemmepleje herom. Vedr. beredskabsplanen meddeler Næstved Kommune, at kommunalbestyrelsen er indstillet på at indgå aftale med regionen om procedurer samt afgivelse af kompetence til AMK i beredskabssituationer. Vordingborg Kommune Kommunens bekymring samler sig først og fremmest om udfasningen af lægebemandede akutbiler, idet der henvises til lægernes advarsler. Der er ingen bemærkninger til beredskabsplanen. Guldborgsund Kommune Kommunen er betænkelig ved at paramedicinere skal erstatte læger og sygeplejersker baseret på materiale fremsendt af overlæge Niels Foldager og udsendt som bilag ved sagens behandling i byrådet. Der udtrykkes undren over, at der iflg. planen ikke skal placeres akutbiler i kommunen. Administrationen skal bemærke, at dette skyldes den korte afstand til akutsygehuset i Nykøbing F., og at der placeres to ambulancer med paramedicinere i Nyk. F. Endvidere udtrykkes der bekymring over at de i kontrakten med Falck aftalte responstider i beredskabsområde 6, hvortil Guldborgsund hører, er dårligere end i den øvrige del af regionen. Administrationen skal hertil bemærke, at 90 % af ambulancer med udrykning i år er kommet frem indenfor 15 minutter i beredskabsområde 6. Til sammenligning kan anføres, at den tilsvarende målopfyldelsesprocent i beredskabsområde 1 (Roskilde og Lejre kommuner) var 91 % i samme periode. I såvel Region Sjælland som i andre regioner er der forskelle på responstiderne afhængig af de geografiske forhold og befolkningstætheden. Side 6

7 Det påpeges, at det er en mangel, at der ikke indgår en plan for den præhospitale indsats på det psykiatriske område. Vedr. beredskabsplanen påpeges, at man ser en opgaveglidning fra regionen mod kommunerne. Administrationen forstår ikke baggrunden for dette udsagn, der ikke er underbygget med konkrete henvisninger til planen. Udtalelser fra faglige organisationer Lægeforeningen Lægeforeningen udtrykker bekymring over udfasningen af lægebilerne, som man mener i værste fald vil kunne komme til at koste liv i alvorlige ulykkessituationer og der henvises til materiale, som Lægeforeningen og lægerne ved lægebilerne har sendt til Sundhedsstyrelsen. I sit svar til Lægeforeningen og lægerne har Sundhedsstyrelsen refereret den foreliggende videnskabelige litteratur vedr. medicinsk nyttevirkning af lægelig præhospital indsats og konkluderer på grundlag heraf, at der ikke er et solidt fagligt grundlag for hverken at fraråde eller anbefale henholdsvis akutlægebiler eller akutbiler bemandet med paramedicinere. Generelt finder Sundhedsstyrelsen, at Region Sjællands plan for det præhospitale beredskab er ambitiøs og med mulighed for at opnå en bedre understøttelse af regionens præhospitale ressourcer. Administrationen kan tilslutte sig Sundhedsstyrelsens konklusion, der er baseret på den samme videnskabelige litteratur, som har ligget til grund for Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland som er godkendt af Regionsrådet. Dansk Sygeplejeråd (DSR), Kreds Sjælland DSR finder det uforståeligt og bekymrende, at Region Sjælland ikke finder det nødvendigt at bemande akutbilerne med højt uddannet fagprofessionelt sundhedspersonale og påpeger, at der er opnået gode erfaringer med såvel læge- som sygeplejerskebemandede akutbiler i regionen. Endvidere påpeger DSR, at der bør anvendes sygeplejersker (og underforstået ikke paramedicinere) på AMK-Vagtcentralen, og man finder det meget foruroligende at det som led i paramedicinernes uddannelse er planer om at ansætte paramedicinere i rotationsstillinger på sygehusenes akutmodtagelser. Med hensyn til nyttevirkningen af sygeplejefaglig præhospital indsats skal administrationen henvise til Sundhedsstyrelsens ovenfor refererede svar til lægerne. Hvad angår DSR s synspunkter om paramedicineres beskæftigelse (sammen med sygeplejersker) på AMK- Vagtcentralen og i sygehusenes akutmodtagelser skal administrationen bemærke, at det tjener et gensidigt uddannelsesmæssigt formål at paramedicinerne og sygeplejersker får kendskab til hinandens arbejde på det præhospitale område. Det skal i øvrigt bemærkes, at det fortsat altovervejende vil være sygeplejersker, der er ansat i akutmodtagelserne og som sundhedsfaglig visitator på AMK-Vagtcentralen. Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Region Sjælland De af PLO i Region Sjælland fremsatte synspunkter vedr. samarbejdet mellem den præhospitale organisation og lægevagten er i overensstemmelse med PLO s holdning på landsplan. PLO ønsker at bevare lægevagtssystemet som en selvstændig organisation, der fungerer uafhængigt af sygehusene og den præhospitale organisation. Side 7

8 PLO kan ikke tilslutte sig de nye akutte rammers forslag om, at AMK-Vagtcentralen ved hjælp af GPS skal kunne se, hvor de kørende lægevagter befinder sig, således at de kan indgå i det præhospitale beredskab med henblik på at kunne disponeres til akutte indsatser indenfor de praktiserende lægers kompetenceområde, f.eks. hurtig indsats ved hjertestop eller akut opståede almen medicinske tilstande og mindre skader. Side 8

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende udkast til Region Sjællands Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende udkast til Region Sjællands Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats Region Sjælland, Att. Kvalitetsdirektør Peder Ring s rådgivning vedrørende udkast til Region Sjællands Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats Region Sjælland har den 28. september fremsendt

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og. den præhospitale indsats

Plan for. Sundhedsberedskabet og. den præhospitale indsats Udkast til Plan for Sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats Indholdsfortegnelse 1 OVERORDNEDE RAMMER OG MÅLSÆTNINGER FOR SUNDHEDSBEREDSKABET OG DEN PRÆHOSPITALE INDSATS... 4 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

1. Introduktion Historik og forhenværende driftsaftale Nationale målsætninger 6

1. Introduktion Historik og forhenværende driftsaftale Nationale målsætninger 6 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Drifts- og udviklingsaftalens formål 2 1.2. Virksomhedens rammebetingelser 2 1.2.1. Præhospitalt Centers ansvarsområder 2 1.2.2. Organisering 3 1.2.3. Økonomi

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Kommuner hvor akutbil er nedlagt og paramediciner er indsat i ambulance 2016 (4 kvt) Ambulance responstid Faaborg Midtfyn Billund Haderslev Tønder 10,2 (10,1) 9,2 (9,1) 8,6 (8,3)

Læs mere

DEN PRÆHOSPITALE PLAN. UDKAST den 24.11.15

DEN PRÆHOSPITALE PLAN. UDKAST den 24.11.15 DEN PRÆHOSPITALE PLAN UDKAST den 24.11.15 Indholdsfortegnelse 1. DEN PRÆHOSPITALE PLAN... 3 1.1 Sundhedsberedskabsplan og sundhedsplan... 3 Region Sjællands sundhedsberedskabsplan... 3 Region Sjællands

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland april 2010 Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Arbejdsgruppe 2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbejdsgruppens opdrag og sammensætning...

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Tema vedrørende Førsteindsatsen

Tema vedrørende Førsteindsatsen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Notat (Perspektiveringer af den fremtidige præhospitale indsats) www.regionmidtjylland.dk Tema vedrørende Førsteindsatsen

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Torsdag den 7. juni 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 4 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center DRIFTSAFTALE 2015 Præhospitalt Center a 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 2 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet i Region Syddanmark 2016 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 13. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 13. december 2011 9. december 2011. Nr. 1150. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland istriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR

UNDERUDVALGET FOR HOSPITALSSTRUKTUR D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 28. august 2007 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 5 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten Lee Vibeke

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat - Fortroligt Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Forretningsudvalget

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010

Læs mere

Referat Beredskabsrådsmøde

Referat Beredskabsrådsmøde Hospitalsenheden Vest Plan og strategi Gl. Landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat Beredskabsrådsmøde Mandag d. 12. sep 2012 kl. 13.30 15.30 Mødelokale: Udvalgsværelse 1, Herning Dato

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Distriktspsykiatrien Kalundborg

Distriktspsykiatrien Kalundborg istriktspsykiatrien Kalundborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelses- og øvelsesudvalget 2016 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Side 3 Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Forord...3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen...3 1.2 Beredskabspligt...3 1.3 Beredskabsplanens

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Driftaftaleopfølgning pr. 31. marts for Præhospitalt Center

Driftaftaleopfølgning pr. 31. marts for Præhospitalt Center Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309479 Driftaftaleopfølgning pr. 31. marts for Præhospitalt Center Driftsaftalen er centret omkring følgende indsatser i 2014: styrkelse af paramedicinernes kompetence i interhospitale

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse istriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2014 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Side 2 Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUME: INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse RESUME: INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse RESUME:... 3 1. INDLEDNING... 4 2. FORUDSÆTNINGER FOR PLANLÆGNING AF DEN PRÆHOSPITALE INDSATS I REGION SJÆLLAND... 5 2.1 REGION SJÆLLANDS GEOGRAFI OG DEMOGRAFI... 5 2.2 VURDERING AF

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler Regionshuset Århus Præhospitalet Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Århus N Tel. +45 7841 4848 Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler www.regionmidtjylland.dk Regionsrådsmedlem Bente Nielsen

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats Januar 2014 BERETNING OM REGIONERNES PRÆHOSPITALE INDSATS Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region Vejle 12. november 2009 Præhospital udbygning fra amter til region Det Præhospitale område Den alarmering, disponering af ressourcer, kommunikation, behandling, visitation og transport der foregår fra

Læs mere

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland 112 dag sundhedsfaglig visitering Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2008 en arbejdsgruppe med den opgave at konkretisere anbefaling

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) foretager ekstern survey ultimo 2015.

Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) foretager ekstern survey ultimo 2015. Dato: 18. oktober 2015 Brevid: 2709091 Bilag 3 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2015 for Præhospitalt Center I dette notat gives en opfølgning på driftsaftalerne for Præhospitalt Center pr. 31. august

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Koordineret med: Sagsnr.: 0903832 Dok. nr.: 1776499 Dato: 7. januar 2016 Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland 1. Vagtordningens formål Formålet med denne aftale er at sikre borgerne i Region Sjælland en god og sikker lægebetjening uden for de praktiserende

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere