Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 41

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Jonstrupvang Bebyggelsen Chr Hauchs Alle Værløse Tlf.: Hjemmeside: 104 (aktivitets- og samværstilbud) 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) *Målgrupper: 18 til 60 år (medfødt hjerneskade, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse) Pladser i alt: 69 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Henriette Aase Kær Philipsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Bebyggelsen Jonstrupvang er beliggende i en omegnskommune til København, nær skov. Bebyggelsen huser 69 borgere samt aktivitetstilbud og ergo-/fysioterapi. Side 2 af 41

3 *Samlet vurdering: Tilbuddet er etableret efter SEL 108 og 104 Målgruppen, som bor på Jonstrupvang, er borgere med Cerebral Parese i alderen år. Flere af borgerne benytter hjælpemidler i form af kørestole mv. Der bor 46 borgere på Jonstrupvang og i dagtilbuddet er der normeret med 23 fuldtidspladser. Disse pladser benyttes af 14 eksterne borgere og 27 interne borgere. En del borgere har dagtilbud på stedet, mange har dagtilbud udenfor huset og de yngste borgere har STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) udenfor tilbuddet. Socialtilsynet har ved dette tilsyn fokus på kvalitetsmodellens tema 1 "Uddannelse og beskæftigelse", tema 2 "Selvstændighed og relationer" samt kriterium 3 "Målgruppe, metoder og resultater". Derudover er der fokus på sidste tilsyns opmærksomhedspunkter. Det er Socialtilsynets vurdering, at Jonstrupvang støtter borgerne i at have en meningsfuld beskæftigelse i dagligdagen, og støtter dem i at udnytte deres potentiale, men at tilbuddet kun i mindre grad opsætter konkrete mål for indsatsen og den efterfølgende evaluering. Dagtilbuddet arbejder med borgernes trivsel i fokus og sætter mindre mål for dagen, men de arbejder ikke systematiseret med en dokumentation af disse. Socialtilsynet bemærker, at der er iværksat et udviklingsarbejde vedrørende dokumentation for det pædagogiske arbejde, hvor alle medarbejdere skal deltage. Socialtilsynet vurderer, at Jonstrupvang i meget høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og at der på tilbuddet er fælles arrangementer, der blandt andre tiltag, understøtter borgernes muligheder for at have kontakt til netværk og familie. Medarbejderne møder borgerne på en anerkendende måde og benytter sig af metoder, der fører til positive resultater for borgerne og medarbejderne kan i høj grad redegøre for metoden og på den måde, metoderne anvendes i forhold til borgerne. Side 3 af 41

4 Socialtilsynet vurderer, at Jonstrupvang har en faglig kompetent forstander og en ledelsesgruppe, der sikrer, at den daglige drift varetages professionelt. Der er i høj grad fokus på kompetenceudvikling, sådan at den samlede personalegruppe har et fælles fagligt grundlag at arbejde på. Medarbejderne har samlet set relevante kompetencer og megen erfaring i arbejdet med målgruppen. Samlet set finder Socialtilsynet, at sidste tilsyns opmærksomhedspunkter, med undtagelse af ombygning, er imødekommet. Der er iværksat kompetenceudvikling for hele personalegruppen i forhold til bl.a at opsætte mål og evaluere mål mv. og der arbejdes aktuelt på at finde et egnet dokumentationsprogram. Socialtilsynet vurderer på denne baggrund, at tilbuddet er igang med en konstruktiv proces på dette område, som forventes af være fuld gennemført i slutningen af Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i høj grad kan italesætte deres pædagogiske metoder og den faglige indsats og at denne indsats skriftlig dokumenteres. Der er fortsat planer om ombygning af bodelen, og der arbejdes fortsat med de relevante parter om sagen om denne ombygning. Ved dette tilsyn er temaerne "Økonomi" og "Fysiske rammer" ikke berørt. Ved sidste tilsyn var vurderingerne således : Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig og giver mulighed for kvalitet i tilbuddet i henhold til takst og målgruppe. Normeringen matcher borgernes behov for støtte og der er mulighed for kompetenceudvikling. Desuden indtænkes borgernes udvikling af selvstændighed i relation til nytænkning i forhold til IT understøttende systemer, som ønskes implementeret. Dette anerkender Socialtilsynet. Tilbuddet vurderes bæredygtigt med en gennemskuelig økonomi samt retningslinjer og procedurer for håndteringen af borgernes økonomi. Side 4 af 41

5 Jonstrupvang har små boliger til borgerne, som er præget af borgernes egen indflydelse på indretning. Samtidig er boligerne begrænset af de få kvadratmeter, som både skal tilgodese borgernes ønsker samt medarbejdernes arbejdsstillinger mv. Socialtilsynet vurderer, at fællesarealerne bærer præg af de gode rammer for at fastholde en åben relationsbåren kultur. Der kan være behov for mindre miljøer, eksempelvis i caféområdet for at sikre borgere, som er lydfølsomme ikke udsættes unødigt for støj. Aktivitetsområdet er ombygget for nyligt og fremstår med gode forhold, hvad gælder tilgængelighed og lysforhold. Udenomsarealet er beskrevet til at være yderst attraktive. Der er planer om ombygning af Jonstrupvang. Prospekt er udarbejdet og Socialtilsynet vurderer, at disse planer med fordel vil kunne øge kvaliteten i tilbuddet for såvel borgerne som medarbejderne. *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: Side 5 af 41

6 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilsynet fik ved tilsynsbesøget adgang til tilbuddets elektroniske dokumentation. Her sås eksempler på borgeres handleplaner, daglige notater, beskrivelse af borgernes funktionsniveau, enkelte bestillinger fra visiterende kommuner. Tilsynet fik ved tilsynsbesøget adgang til at se tilbuddets elektroniske dokumentation. Her sås eksempler på borgernes handleplaner, daglige notater, beskrivelse af borgernes funktionsniveau samt enkelte bestillinger fra visiterende kommuner. Kim Frederiksen, forstander, ansat i 15 år Medarbejder, uddannet pædagog, ansat 4 år i boenheden Medarbejder, ufaglært, ansat i 4½ år i boenheden Medarbejder, uddannet sosu assistent, ansat 16 år i aktivitetsenheden, TR-repræsentant for FOA Ledelse Medarbejdere Side 6 af 41

7 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : 3500 (Uanmeldt) Henriette Aase Kær Philipsen Susanne Hellstrøm Afdelinger Gruppe 1-3 Gruppe 4-5 Ungdomsafdelingen Gruppe 6-7 Aktivitetsafdeling Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Socialtilsynet har ved dette uanmeldte tilsyn fokus på temaerne "Uddannelse og beskæftigelse" og "Selvstændighed og relationer" samt på kriterium "Målgruppe, metoder og resultater", tillige med fokus på sidste tilsyns opmærksomhedspunkter. Herudover vil tilsynet bede om at se eksempler på dokumentation af indsats og målarbejde. Side 7 af 41

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 41

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Socialtilsynet vurderer, at Jonstrupvang i meget høj grad sikrer, at borgerne er beskæftiget i dagligdagen, og at man understøtter borgerne i at have et dagtilbud, hvor de trives. Der er et godt og relevant samarbejde mellem borgernes dagtilbud og botilbud, og der lægges vægt på at borgerne udnytter deres potentialer. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet er igang med at skabe muligheder for at borgere på tilbuddet kan indgå i ordinære job på tilbuddet, bl.a understøttet af teknologiske hjælpemidler. Socialtilsynet vurderer, at Jonstrupvang i lav grad opsætter konkrete mål for botilbuddets indsats i forhold til at borgeren udnytter sit fulde potentiale og at dette kun i lav grad dokumenteres. Det er Socialtilsynets vurdering, at Jonstrupvang med fordel kan have fokus på målsætning og dokumentation af indsatsen i forhold til at borgerne udnytter deres fulde potientiale i relation til deres dagbeskæftigelse. Det er Socialtilsynets vurdering, at Jonstrupvang med fordel kan have fokus på målsætning og dokumentation Side 9 af 41

10 af indsatsen i forhold til at borgerne udnytter deres fulde potientiale i relation til deres dagbeskæftigelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet bedømmer, at Jonstrupvang i meget høj grad støtter borgerne i deres ønsker om beskæftigelse/ uddannelse, og på tilbuddet er man ved at udvikle egnede job, internt på tilbuddet, til de borgere som ønsker det. Der er et godt og relevant samarbejde med borgernes dagtilbud. Socialtilsynet bedømmer, at Jonstrupvang i lav grad opsætter konkrete mål i samarbejde med borgerne om borgernes formål med beskæftigelse og dermed også kun i lav grad, følger op på disse mål. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 1 (i meget lav opstiller i samarbejde med grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Der er lagt vægt på, at det i interviews med leder og medarbejdere bekræftes, at der ikke opstilles konkret mål i samarbejde med borgerne om deres skolegang, uddannelse eller beskæftigelse og at der dermed ikke følges op herpå. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at alle borgere, med undtagelse af 1-2 borgere, er i beskæftigelse/ uddannelse og at de borgere, som ikke er i beskæftigelse, selv har truffet dette valg. Der er også lagt vægt på, at der ved interview af medarbejdere, gives udtryk for at der reflekteres over, hvordan man kan motivere borgerne, som er uden beskæftigelse, til at komme i beskæftigelse. Borgerne er i beskæftigelse i varierende omfang. Det kan variere fra 1-4 dage og er også afhængig af hvor mange dages beskæftigelse, den visiterende kommune bevilger den enkelte borger. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 10 af 41

11 *Selvstændighed og relationer 4,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Tilbuddet beskriver dette som en af kerneopgaverne og opstiller i samarbejde med borgerne mål for sociale kompetencer og selvstændighed og følger op derpå. Borgerne indgår i sociale relationer efter individuelt behov og formåen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter at borgerne har kontakt til familie og øvrige netværk ud fra egne ønsker og behov. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes netværk ved forskellige arrangementer og traditionsrige aktiviteter, hvor det omkringliggende samfund inviteres til at deltage. Desuden deltager tilbuddet i arrangementer i nærmiljøet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet bedømmer, at Jonstrupvang i meget høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og at målene opsættes i samarbejde med borgerne. Leder oplyser, at man på tilbudsniveau er ved at skabe rammerne for interne job, som borgerne kan bestride. Med udvikling af velfærdsteknologi er det målet, at borgerne bliver i stand til selvstændigt at varetage forskellige jobfunktioner. Med udgangspunkt i interviewguides, både i bodelen og på aktivitetsdelen, skabes der grundlag for at borgerne inddrages i målsætningen omkring udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i mindre omfang har en systematisk opfølgning på evaluering af målene. En del af borgerne på tilbuddet får dækket deres behov for sociale relationer på tilbuddet, mens andre har brug for Side 11 af 41

12 relationer udenfor tilbuddet. Der er en livlig aktivitet mellem de forskellige afdelinger og kulturen i tilbuddet lægger op til en åben kontakt på tværs af hele organisationen. Aktivitetstilbuddet lægger op til, at der vælges efter interesse og det betyder, at der skabes og er grobund for mange forskellige relationer i tilbuddet. Borgerne har i det omfang, de ønsker det, kontakt til familie og netværk og både borger og pårørende understøttes i at fastholde kontakten, hvis der er behov for det. Ledelsen har stort fokus på at inddrage det omkringliggende samfund i tilbuddet samt synliggøre tilbuddet via eksempelvis traditionelle aktiviteter med deltagelse af naboer ved "Musik i skoven" og lignende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i høj grad Socialtilsynet bedømmer, at Jonstrupvang i høj grad, opstiller konkrete individuelle mål i samarbejde med borgerne om udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Medarbejderne oplyser, at der tages udgangspunkt i borgernes personlige plan og at der udfra dette opstilles mål for borgernes sociale kompetence og selvstændighed, i samarbejde med borgeren. Medarbejderne nævner eksempler på, hvordan der i samarbejde med en borger arbejdes på at borgeren, på sigt, skal blive i stand til at handle ind i byen selv. Der er opsat mål og delmål for dette. Derudover nævner medarbejderne eksempler på, hvordan der drages omsorg for at understøtte en borgers nære forhold til en anden borger. Der er aftalt tidspunkter, hvor borgeren ved, at på dette tidspunkt er det muligt at tale fortroligt med en medarbejder. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i mindre omfang har en systematiske opfølgning af evalueringen af disse mål. I aktivitetsdelen er der ligeledes fokus på at støtte borgeren i at indgå i sociale relationer. Dagtilbud og aktivitetstilbud udarbejder, med udgangspunkt i interviewguide, i samarbejde med borgeren mål for udvikling af selvstændighed og udvikling af sociale kompetencer. Der udarbejdes en plan for henholdsvis botilbudsdelen og for aktivitetsdelen. Side 12 af 41

13 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer, at Jonstrupvang i meget høj grad arbejder aktivt med at integrere/inddrage borgerne i det omgivende samfund. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejdere i interviewet nævner flere eksempler på, hvordan borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund og medarbejderne nævner eksempler på, hvordan der konkret arbejdes med at få en borger til, på sigt, at kunne handle selvstændigt ind i den nærmeste butik. Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i meget høj grad har kontakt og samvær med familie og netværk, i det omfang de selv ønsker det. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejdere i interviewet oplyser, at det er individuelt i hvilket omfang borgerne har kontakt til familie og netværk og der nævnes konkrete eksempler på de aftaler, borgerne har med deres pårørende og hvordan borgerne støttes i at fastholde kontakten. Derudover nævner medarbejderne eksempler på, hvordan de understøtter både borger og pårørende i at have en kontakt med hinanden i de situationer, hvor der er behov for det. Derudover oplyser medarbejderne, at der er mange arrangementer på tilbuddet, hvor pårørende og venner kommer og deltager sammen med borgerne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet bedømmer, at Jonstrupvangs medarbejder arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og bedømmer at tilbuddet i høj grad arbejder systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Der er iværksat et kompetenceudviklingsforløb, vedrørende systematisk opsætning og opfølgning af mål og evaluering af disse. Ved dette tilsyn er kriterierne 4,5,6 og 7 ikke behandlet, Side 13 af 41

14 hvorfor teksten er overført fra sidste tilsyn. Socialtilsynet vurderer, at målgruppen på Jonstrupvang er klart defineret, og at tilgangen til borgerne er anerkendende, venlig og med et positivt og selvstændigt afsæt. Tilbuddet er i en begyndende fase med en tilgang og metoder der afspejles i en neuropædagogisk referenceramme. Der opstilles mål i samarbejde med borgerne på baggrund af borgernes ønsker, og der opstilles ikke mål for borgerne i aktivitetsdelen. Der vægtes fortrolighed mellem borger og medarbejder for at skabe en god relation. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne samarbejder på tværs af faglighed og enheder for at sikre størst udbytte, kontinuitet og undgå sårbare situationer. Medarbejderne arbejder meget med dialog og den faglige indsats dokumenteres ikke synligt, hvilket socialtilsynet vurderer kunne fremme effekten og synligheden af de positive resultater og den faglige indsats. Borgerne bliver mødt af forskellige fagligheder tilpasset den enkeltes behov for træning. I dagbeskæftigelsen har borgerne et ugentligt program hvor der sikres, at de får ergo og fysioterapi. Borgerne der benytter STU modtager fysioterapi og ergoterapi sent om eftermiddagen eller Side 14 af 41

15 om aftenen. Ventelisten til Jonstrupvang er øget gennem de senere år. Baggrunden kan dels være gode resultater, dels være resultat af ledelsens markedsføringsstrategi. Selvbestemmelse er nøgleordet for Jonstrupvangs tilgang og socialtilsynet vurderer, at borgernes ønsker, drømme og behov kan udleves i evig stræben mod frihed. Der er tydelige tegn på borgernes inddragelse og indflydelse i hverdagen. Borgerne har blandt andet et aktivt brugerråd, hvis formand og næstformand også har sæde i tilbuddets bestyrelse. Det er socialtilsynets vurdering, at det værdisæt, som er opstillet for både borgere, medarbejdere og ledelse er med til at sikre respekt og en etisk tilgang, som synes at slå igennem i alle dagligdagens udfordringer. Ligeledes er det med til at forebygge magtanvendelser og overgreb. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er en god arbejdsplads, et godt bosted samt et dagtilbud, der giver glæde til mange borgere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse som er voksne med fysiske funktionsnedsættelser. Side 15 af 41

16 målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Endvidere bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet i meget høj grad arbejde systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har iværksat en kompetenceudvikling omkring systematisk opfølgning og opsætning af mål samt evaluering af disse. Det er sjældent, at tilbuddet oplever kommuner opstiller mål for borgernes ophold på Jonstrupvang, hvilket også er lagt til grund for vurderingen. 141 handleplanen ses ofte som en kopi af de planer, som udarbejdes på Jonstrupvang. Se bedømmelse af indikator 3 a, 3 b og 3 c for uddybning af vurderingen. Side 16 af 41

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i meget høj grad tage udgangspunkt i faglige tilgange og metoder, der er relevante for borgerne og som ligger i forlængelse af tilbuddets målsætning. Målgruppen er voksne med cerebral parese og andre fysiske handicap. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det ved interview med leder og medarbejdere oplyses, at der arbejdes udfra en neuropædagogiske referenceramme. Medarbejderne oplyser, at den neuropædaogiske tilgang har ført til positive resultater for borgerne. Borgerne mødes med et større udgangspunkt i deres egen oplevelse af verden og udfra dette støtter medarbejderne borgerne i at skabe overblik og få struktur på deres dagligdag. Medarbejderne nævner eksempler på, hvordan der systematisk er arbejdet med at udrede en borgers vanskeligheder med at bruge sin ene arm, sådan at der blev skabt grundlag for en tværfaglig løsning i samarbejde med en læge. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af 3 (i middel grad Der er endvidere lagt vægt på, hvordan medarbejderne i forskellige pædagogiske forum udveksler erfaringer og at der er en høj grad af tværfagligt samarbejde, som optimere viden om den enkelte borger og viden om forskellige diagnoser. Der er også lagt vægt på, der er en tydelig sammenhæng mellem medarbejdernes mundtlige og skriftlige tilgange til borgerne. Dagsbogsnotater og andre notater i EKJ er skrevet med en anerkendende tilgang til borgerne og vidner om at borgerne inddrages relevant. Der er også lagt vægt på tilbuddets systematiske tilgang til organisering af afholdelse af forskellige tilbagevendende temaer, så som handleplansmøder og kompetenceudvikling for nye medarbejdere. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelse og medarbejder i interviewet oplyser, at der arbejdes med udvikling af denne indsats. Leder oplyser, at der i 2015 er tilrettelagt kurser for alle medarbejdere, som omhandler det at opsætte mål og evaluering af disse mål og at der er en målsætning om at alle borgere i 2016 har en plan, hvoraf dokumentation og evaluering fremgår. Socialtilsynet bedømmer, at de mål, der er fastsat i handleplanen, evalueres ved det årlige Side 17 af 41

18 indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 2 (i lav grad handleplansmøde og at tilbuddet har stor fokus på at opsætte mål og evaluere disse. Leder oplyser, at man er ved at udvikle et dokumentationsredskab, som kan bruges på Jonstrupvang. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at leder og medarbejder ved interviewet oplyser, at de ikke har handleplan eller voksenudredning (VUM) på alle borgere. Der er endvidere lagt vægt på, at tilbuddet altid invitere den visiterende kommune til handleplansmøde, men at de deltager i varierende omfang. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Visionsprojektet er tydeligt tegn på, hvordan borgerne på Jonstrupvang er inddraget og har indflydelse på hverdagen. Ved socialtilsynets deltagelse i møde ang. fremtidige aktiviteter ses en stor lydhørhed og respekt for borgerne og deres synspunkter. Alle borgere tilbydes kommunikationsudredning for at sikre, at der kommunikeres bedst muligt. Der er nedsat et aktivt brugerråd, som selv udformer dagsorden. Formanden og næstformanden for brugerrådet sidder i tilbuddets bestyrelse. Der holdes møde hver 14. dag og leder kommer ca. 1 gang om måneden og orienterer alle borgerne om, hvad der sker - eksempelvis i forhold til planer for nybyggeri. Brugerrådet driver, med støtte fra medarbejdere, blandt andet Bixen - en genbrugsforretning, beliggende på fællesarealet. I de samtaler, der foregår mellem borgere på stedet, får socialtilsynet det indtryk, at det er en aktivitet, som foregår på borgernes præmisser. Der blev eksempelvis talt om åbningstider samt behovet for merindtægter for, at det kan løbe rundt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver 5 (i meget Side 18 af 41

19 hørt, respekteret og anerkendt høj grad Medarbejderne oplyser, at samtale- og omgangstone med borgerne er meget højt prioriteret i medarbejdergruppen. Der er fokus på, at ikke alle forstår humor, hvorfor der ikke benyttes sarkasme og ironi. Der tages udgangspunkt i, at borgerne opfatter stemninger. Alle borgere får tilbudt en kommunikationsudredning, som er en systematisk udredning med det formål at finde det redskab/den metode, som borgeren bedst kan kommunikere med. Mange af de unge borgere, som kommer fra skolen, er udredt, da der er stor fokus på kommunikationen dér. Ved socialtilsynets deltagelse i et møde med borgerne, hvor en ny plan for aktiviteter i dagtimerne blilver fremlagt, opleves der stor respekt og anerkendelse af borgerne. Flere borgere har behov for ekstra tid til at få fremsat deres mening, hvilket medarbejderne er meget opmærksomme på at give dem tid og rum til. En borgers særlige ønske om at sortere perler på et bestemt tidspunkt af dagen bliver imødekommet, selvom det ligger udenfor aktivitetsindhold og -tid. De input/ideer som borgerne bringer op, bliver modtaget positivt og respektfuldt af medarbejderne. Under et besøg hos en borger i vedkommendes lejlighed er det ligeledes tydeligt i relationen mellem borger og medarbejder, at der udvises respekt og anerkendelse. Ledelsen oplyser, at der er borgere, som har værgemål på Jonstrupvang. Borgere som visiteres, skal som udgangspunkt kunne sige til og fra. Derfor er der primært tale om værgemål i forhold til økonomi. Leder oplyser tillige, at det aldrig har været på tilbuddets foranledning, at der er rejst værgemål. Det seneste år er der opsagt to værgemål. Der ses af og til en udfordring i de tilfælde, hvor borgere har lavet aftale med deres forældre om at styre økonomien. I det visionsarbejde, som Jonstrupvang har gennemført for nylig, er borgernes bidrag en meget stor andel af det endelige resultat. Der har været gennemført en trivselsundersøgelse blandt borgerne for år tilbage, som viste stor tilfredshed. Der gennemføres trivselsundersøgelse blandt alle borgerne hvert 2. år. Side 19 af 41

20 Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Ledelsen oplyser, at i det visionsarbejde, som Jonstrupvang har gennemført for nylig, er borgernes bidrag en meget stor andel af det endelige resultat. Det kan både ses ved rundvisning samt ved interview af såvel borgere, ledere og medarbejdere. Jonstrupvang har nedsat et brugerråd. Brugerrådet konstituerer sig selv. Formanden for brugerrådet sidder i Jonstrupvangs bestyrelsen. Tre medarbejdere er tilknyttet brugerrådet, som ressourcepersoner. Der holdes møde hver 14. dag. Brugerrådet udformer selv dagsorden. Leder deltager/informerer på brugerrådsmøde ca. en gang om måneden. Brugerrådet nedsætter sommetider undergrupper; som f.eks. lige pt. er ved at se på ferieledsagelse. Socialtilsynet bliver introduceret til Bixen, en kiosk/genbrugsbutik, som bliver styret af brugerrådet. Borgere i de enkelte afdelinger holder ugentlige møder. Her drøftes bl.a. aktiviteter og trivsel i gruppen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Borgerne kommer til speciallæge i det omfang, der er behov for, og min. 1 x årligt. Det er fys- og ergoterapeuterne på tilbuddet, som står for den fysiske optræning. De borgere der går på STU, kommer oftest så sent hjem, at fysio- og ergoterapeuterne er gået hjem. I øvrigt er beboerne ofte så trætte efter en lang dag, at de ikke orker at træne. Tilbuddet har i høringsperioden fået ansat en fysioterapeut om aftenen samt en anden fysioterapeut møder senere og går senere, således at alle borgere modtager fysioterapi. Der er opmærksomhed på borgere, som gerne vil tage deres medicin selv. Medarbejderne prioriterer tværfaglige møder bl.a med køkken for at koordinere ønsker til mad. Sundhedsstyrelsens kostråd følges i det centrale køkken, som laver meget varieret kost. Ungdomsgruppen laver selv mad, hvilket kan være en udfordring i forhold til kostens sammensætning og de unges ønsker. Side 20 af 41

21 Borgere, som har udfordring med vægten, støttes/motiveres med pædagogiske metoder. Aktivitetsdelen, særligt i træningsdelen, har stor fokus på, at borgerne får forskellige muligheder for at træne fysikken. Eksempelvis blev tidligere brugt lejer til at bevæge/få masseret muskler og krop. Der bruges i dag mange andre redskaber, såsom cykler så flere dele af kroppen aktiveres. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad Ledelsen oplyser, at der har været gennemført en trivselsundersøgelse, som giver et godt indblik i borgernes tilfredshed. Lederen oplyser, at der ses større variation i trivslen hos beboerne end hos personalet. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 3 (i middel grad Hos de interviewede borgere er der bred enighed om, at Jonstrupvang er et godt sted, hvor man trives. Ved fremvisning af dagtilbud udtrykker en borger, som har arbejdet på dagtilbuddet i mange år, ligeledes stor tilfredshed. Ledelsen oplyser, at der ikke udarbejdes omsorgsplaner for borgere i botilbudsdelen, da det efter leders opfattelse er borgere, som skal sammenlignes med andre, som bor i egen bolig. ICF beskriver, hvad borgeren skal have hjælp til. Borgerne kommer til speciallæge i forhold til deres CP (Cerepral Parese) 1 x årligt af en specialist i CP og benytter derud over deres egen praktiserende læge. Ledelsen oplyser, at der er fysio-/ergoterapeut ansat på Jonstrupvang til de at forestå den fysiske optræning. Der er udfordringer med at tilgodese de borgere, som går i STU, generelt ligger udfordringen i, at de beboere der går på STU, oftest kommer så sent hjem, at fysio- og ergoterapeuterne er gået hjem. I Side 21 af 41

22 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad øvrigt er beboerne ofte så trætte efter en lang dag, at de ikke orker at træne, oplyser dagtilbudslederen. I høringsvaret oplyser lederen af dagtilbuddet, at de har imødekommet udfordringerne ved blandt andet at ansætte en fysioterapeut i aftenvagt samt en anden fysioterapeut møder senere og går senere. Således modtager alle borgere fysioterapi og ergoterapi. Ledelsen oplyser, at tilbuddet har en del indberetninger af utilsigtede hændelser. Baggrunden er, at 1/4 af borgerne ikke vil tage deres medicin. Desuden er der nogle borgere som tror, de selv kan administrere medicinen, men finder så ud af, at det kan de ikke. Tilbuddet checker op løbende på de selvadministrerende borgere i forhold til at sikre, at de får den ordinerende medicin. Ifølge medarbejderne bruger de meget tid på tværfaglige møder, som bl.a. inkluderer køkkenet, for at koordinere borgernes ønsker til mad og samtidig skabe en variation af sund og næringsrig mad. Der er et tæt samarbejde mellem køkken og terapeuter i forhold til hvorledes borgerne spiser bedst og hvilken konsistens maden skal have. Borgerne i ungdomsgruppen bestemmer selv, hvad de vil have at spise og der udarbjedes en kostplan som tilgodeser kostrådene, ønsker samt variation. Under Socialtilsynet bliver køkkenets frokostanretning forevist. Der er et bredt udbud af såvel kolde som varme anretninger indeholdende både grønt, brød og kød. Der er opmærksomhed på, at borgerne vejledes, også når det gælder vægtproblemer. Her oplyses socialtilsynet om, at motivation bl.a. er sket via smiley-/badge-ordning. Der er ligeledes opmærksomhed på, at motivation ofte er relationsbunden, som blandt andet ses, når borgerne skal have hjælpere til spisningen. Når enkelte borgere ikke ønsker at træne i fysio-/ergoterapien, undersøges det om træningen kan udføres af bogruppepersonale. Hvis det er tilfældet, instrueres personalet her og træningen flyttes til dem. Side 22 af 41

23 Tilbuddet arrangerer årligt cykelkonkurrencen "Tour de Jonstrupvang", hvor borgerne kæmper mod hinanden i flest kilometer, på Jonstrupvangs mange forskellige motionscykler. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser I visitationskriteriet for Jonstrupvang indgår, at borgerne ikke må have udadreagerende adfærd, da tilbuddet modtager en målgruppe, som har svært ved at flytte sig og dermed ikke kan afværge andres mulige slag/adfærd. Medarbejderne har været på konflikthåndteringskurser. Tilbuddet laver aftaler med borgere, så medarbejderne kan handle/støtte dem i situationer, de ikke selv kan komme ud af. Der er usikkerhed om, hvorvidt disse aftaler er nedfældet og tydelige for alle medarbejdere. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad Ledelsen oplyser, at det er en del af visitationskriteriet, at stedets målgruppe ikke må have en udadreagerende adfærd. Dette fordi der er tale om sårbare personer, som ikke er i stand til at flytte/afværge en person med udadreagerende adfærd. Medarbejderne oplyser, at der har været tilfælde med magtanvendelser, hvor en borger blev frustreret. I disse tilfælde arbejdes der med motivation eller et aftalesæt, hvor en borger kan give forhåndstilladelse til, at medarbejderne må flytte pågældende ved voldsomt temperament. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på 3 (i middel grad Ledelsen oplyser, at der har været afholdt kurser i konflikthåndtering for at undgå magtanvendelser. Undervisning i magtanvendelse sker i samarbejde med Regionen. Tilbuddet har ingen indberetninger på magtanvendelse. Side 23 af 41

24 eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Medarbejderne oplyser, såfremt en borger har svært ved at tackle en situation og ved, at han har svært ved at komme ud af situationen, så laves en aftale om støtte til vedkommende, så han kan komme væk/ud af situationen. Der er forskellig melding fra medarbejdere i bogrupperne på, hvorvidt aftalen gemmes eller det bliver skrevet i EKJ. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det værdisæt, som er opstillet for både borgere, medarbejdere og ledelse, er med til at sikre respekt og en etisk tilgang, som synes at slå igennem i alle dagligdagens udfordringer. I det omfang, der er forhold, som borgerne gerne vil opnå og medarbejderne finder borgeren ikke kan/ kræver noget oplæring, bliver det italesat. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad Ledelsen oplyser, at der er fokus på indgreb i selvbestemmelsesretten hos de ansatte. Eksempelvis fortælles om overvejelser i forbindelse med borgernes egen transport til nyåbnet butik i lokalområdet. Borgerne ville gerne derned, men for at sikre at borgerne er trafiksikre, skal der forud tilrettelægges en træningsperiode. Dette er blevet italesat for at sikre, at borgerne forstår baggrunden og ikke opfatter, at de ikke må gå på indkøb selvstændigt. Medarbejderne støtter op om borgernes seksualitet. Tilbuddet har udarbejdet en politik for området, og hvis borgerne ønsker at drøfte noget personligt, så foregår det i deres egne lejligheder. Indikator 07.b: Tilbuddets 4 (i høj grad Ledelsen oplyser, at der på tilbuddet hersker en anerkendende og venlig tone overfor alle, der skelnes ikke mellem borgere, medarbejdere eller gæst, når man taler til hinanden. Side 24 af 41

25 beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Medarbejderne oplever, at de værdier, der arbejdes efter på Jonstrupvang, bidrager til at forebygge overgreb. Som tidligere nævnt er en del af visitationskriteriet, at stedets målgruppe ikke må have en udadreagerende adfærd, da der er tale om sårbare personer, som ikke er i stand til at flytte/afværge en person med eksempelvis udadreagerende adfærd. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er organiseret, så der er bredt kendskab til borgerne på tværs af både på det pædagogiske, sygeplejefaglige og terapeutiske område. Leder har en strategisk og proaktiv tilgang til tilbuddets profil og fremtid. Mottoet hos lederen er: Forvent det utænkelige. Lederen er for år tilbage blevet kåret som årets leder i region Hovedstaden. Socialtilsynet vurderer, at ledergruppen er tværfagligt sammensat og vurderes til at bruge de forskellige faglige kompetencer, de hver især besidder samtidig med, at der opleves et ledelsesmæssigt fællesskab og sammenhold. Socialtilsynet vurderer, at arbejdet tilrettelægges, så der i størst muligt omfang tages hensyn til borgernes handicap, og at ledelsen har sikret sig, at medarbejderne kender deres kompetencer og kan trække på dem på tværs af organisationen. Side 25 af 41

26 Der er fokus på at tilrettelægge arbejdet ved f.eks. sygefravær, så det mindst muligt påvirker borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Ledelsen på Jonstrupvang har en bred ledelsesmæssig uddannelse og erfaring. Ledergruppen har nyligt været igennem et forløb, som synes at have styrket dem. Leder er tidligere blevet udpeget til at være Regionens bedste leder. Medarbejderne finder, at lederen er åben, imødekommende og lydhør. Lederen har fokus på at inddrage det omkringliggende samfund samt have en strategisk tilgang til, hvordan tilbuddet bliver synlig og kan bevares på sigt. Afdelingslederne er organiseret, så de har kompetencer på tværs og nogle med særlige fokusområder. Organisationen har et MED-udvalg, hvor samtlige ledere er præsenteret. Der afholdes og følges op på MUS. Side 26 af 41

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for 4 (i høj grad 4 (i høj grad Ledelsen er sammensat af faglige baggrunde indenfor pædagogik og sygepleje. I det fremsendte materiale kan læses, at leder af Jonstrupvang i 2012 er udpeget af Region Hovedstaden til at være den bedste leder. Leder oplyser, at baggrunden blandt andet er, at forstanderen har udviklet et helt nyt værdigrundlag for medarbejderne, som har givet lavt sygefravær og høj score i trivselsmåling. Ligeledes har han gennemført regionens uddannelsesforløb Ledelse af ledere, hvor han nu selv er underviser. Alt sammen sker under det tilbagevendende motto: Forvent det utænkelige. Ledelsen oplyser, at ledergruppen er i gang med en omorganisering i forbindelse med pensionering af lederkollega, som har været 37 år på Jonstrupvang. Det har bl.a. betydet, at de sammen udvikler nye tiltag. Ifølge lederen er et motto, at det skal det være sjovt at lede. Afdelingsledere er organiseret, så de har kompetencer på tværs og nogle med særlige fokusområder. Ledergruppen er opmærksom på, at det kræver forberedelse og god dialog, når ting skal ændres. Eksempelvis var der blevet fremlagt nyt forslag til nattevagt-ordning. Dette forslag blev nedstemt efter drøftelse i MED-udvalget. Hele ledergruppen sidder i MED-udvalget. Medarbejderne oplyser, at de gerne ser, at lederen deltager i flere forskellige gruppers møder. Der er ifølge medarbejderne ikke noget, som hedder nej hos ledelsen. I stedet opfordres de til at undersøge og vende tilbage med yderligere (dokumentation/plan mm.) Medarbejdergruppen har ikke oplevet, de ikke er blevet hørt. Afdelingslederne kan have travlt, sidder ikke altid på kontoret, men kan så kontaktes via sms, oplyser en medarbejder. Flere af lederne deltager i eksterne ledernetværk. Ledelsen er blevet uddannet sammen, hvilket de selv oplever, som en styrke. Side 27 af 41

28 sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 5 (i meget høj grad Der gives tværfaglige kurser til medarbejdere, hvis der opstår behov. Det samme sker i forhold til brug af psykolog. Tilbuddet oplever, de er gode til at supervisere hinanden. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med det nye koncept for MUS. Der følges op på samtalerne. Ikke alle grupper har gennemført/prøvet GRUS. Medarbejderne oplever, at der forefindes daglig sparring og efter behov. Tilbuddets bestyrelse er sammensat af forskellige personer og består af 9 medlemmer. 5 medlemmer udpeges af Spastikerforeningen. 2 medlemmer vælges af og blandt beboerne på Jonstrupvang. 1 medlem udpeges af Region Hovedstadens regionsråd. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Furesø Kommune. Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale og regionale råd. Forstander oplyser, bestyrelsen er aktiv. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Botilbuddet har ændret i organisering, så nogle afdelinger går sammen i storgrupper, herved undgås sårbarhed ved eksempelvis langtidssygdom. Det opleves som en meget engageret medarbejdergruppe, som gerne vil nå mere. Samtidig er det borgere, som også gerne vil have flere ressourcer/medarbejdere. Leder oplyser, at det er en opgave hele tiden at italesætte de rammer, som tilbuddet har til rådighed både overfor borgere og medarbejdere. Der er opmærksomhed hos ledelsen i den daglige tilrettelæggelse, så der tages hensyn til borgernes handicap. Der opleves stor tilfredshed hos borgere i den måde tilbuddet drives. Side 28 af 41

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad 3 (i middel grad 4 (i høj grad Lederen oplever, at det er en dedikeret personalegruppe, som gerne vil gøre mere. Ledelsen har fokus på kerneopgaven. Borgerne vil gerne have mere (=flere ressourcer), hvorfor det hele tiden skal italesættes, hvilke rammer medarbejderne har at arbejde under, udtaler leder. Der er pt. to borgere med særtakster, da deres handicap kræver særlig indsats. For at sikre, at der er dækning og undgå sårbarhed ved for få hænder, er der nu lavet organisering med storgrupper. Medarbejderne oplyser, at de skal vænne sig til den nye omorganisering, men at der også er mange fordele. Medarbejderne arbejder mere tværfagligt og deres erfaring bliver i høj grad delt med hinanden. Leder oplever, at Social Kapital er et godt udgangspunkt for at drøfte trivsel. Såfremt man ønsker høj kvalitet i dokumentationen, stiller det krav til medarbejderne, fortæller leder. Lederen ser det som en udfordring i forhold til at holde på nogle af de medarbejdere, som har været ansat flere år. Flere af dem har ikke benyttet digitale værktøj tidligere. Ifølge Tilbudsportalen er personalegennemstrømningen på 17.5%. Den høje procentsats fremkommer ifølge lederen, fordi vikarer, som ansættes i kortere perioder på lavt timetal, også tæller med. Lederen oplyser, at den reelle gennemstrømning nok nærmere ligger på 6-8 % Ledelsen oplyser, der har været et stabilt fravær på ca. 5% det seneste år. Der har været nogle langtidssyge, som giver kraftig udslag i fraværsstatistikken. Der er åbenhed omkring fravær, blandt andet får medarbejderne lister ud om fraværet. Det er vigtig for borgerne, at der er de fornødne ressourcer og kompetencer tilstede. Der gives eksempel på, at hvis medarbejderne har travlt/skynder sig, så kan det betyde, at borgeren blive mere spastiske. Side 29 af 41

30 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne generelt har de kompetencer målgruppen har behov for, og at der er fokus på fælles kompetenceudvikling og på udveksling af tværfaglige erfaringer. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har et godt kendskab til de metoder, der bruges på tilbuddet og kan anvende dem i forhold til borgerne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Ud fra de interview og det datamateriale Socialtilsynet har haft adgang til, er det Socialtilsynets bedømmelse, at medarbejderne i meget høj grad tilbydes kompetenceudvikling, dels ved målrettet kursusvirksomhed og dels interne og eksterne konsulenter. Det er ligeledes Socialtilsynet bedømmelse, at medarbejderne i høj grad har relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og anerkender medarbejdernes engagement i arbejdet med kompetenceudvikling og den tværfaglige erfaringsudveksling. Side 30 af 41

31 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 5 (i meget høj grad Socialtilsynet bedømmer, at Jonstrupvang i høj grad har en medarbejdergruppe, som samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring med målgruppen og Jonstrupvangs metoder. Ved bedømmelsen, er der lagt vægt på, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat af pædagoger, medhjælpere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejerske. I bedømmelsen er endvidere indgået, interview med medarbejderne, som engageret fortæller om hvad den neuropædagogiske tilgang er og hvordan denne tilgang har betydet en større forståelse hos medarbejderne, for borgernes behov, og har dermed ført til en positiv udvikling for borgeren. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 5 (i meget høj grad Tilbuddet har en kompetenceplan, som alle nye medarbejdere skal gennemgå. Der er både erfarne interne undervisere og eksterne undervisere, som inddrages i undervisning indenfor kompetenceplanen. Alle medarbejdere har gennemgået en kortere eller længere uddannelse indenfor neuropædagogikken, og har således et fælles fagligt udgangspunkt. Der holdes teammøder en gang om ugen og hver 6. uge afholdes personalemøder/storgruppemøder og hver 6. uge et tværfagligt møde. En gang om måneden er der et informationsmøde for hele personalegruppen. Derudover er der særlige vidensgruppen f.eks en seksualitetsgruppe, som arbejder på tværs af tilbuddet, og som består af medarbejdere fra tilbuddet. Det er medarbejdernes opfattelse, at der arbejdes meget tværfagligt og at man er gode til at udnytte hinandens særlige kompetencer, alt sammen til gavn for borgerne. Ledelsen oplyser, at der er en fælles indgang til at sikre viden til glæde for borgerne. Ingen har monopol, ifølge medarbejdere, på hvem der har den rette løsning. Det sker i et tværfagligt samarbejde. Der kunne ifølge aktivitetsmedarbejdere godt være større samarbejde på tværs mellem bo- og aktivitet. Side 31 af 41

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan Bofællesskabet Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven 2017. Udviklingspunkter samt Handleplan Tema: Uddannelse og beskæftigelse De konkrete individuelle mål for beboerne skal vise, hvilke handlinger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere