REFERAT OG BERETNING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT OG BERETNING."

Transkript

1 REFERAT OG BERETNING. Referat af generalforsamlingen lørdag den 08. april 2006 kl i Kirke Hyllinge Hallen, Kirke Hyllinge. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2005/ Forelæggelse af regnskab for 2005 vedrørende foreningen til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budgetter for år 2007 vedrørende foreningen, herunder fastsættelse af kontingent og bidrag til vej- og snerydningsfond. 5. Forelæggelse af regnskab for 2005 vedrørende vandværket til godkendelse. 6. Fremlæggelse af budgetter for år 2007 vedrørende vandværket, herunder fastsættelse af vandafgifter. 7. Indkomne forslag: 7.1 Forslag fra bestyrelsen vedr. takstblad for vandværket. 7.2 Forslag fra bestyrelsen vedr. takster for GF. Vellerup Sommerby Forslag fra medlemskredsen vedr. navneændring af Vellerup Sommerby. 7.4 Forslag fra medlemskredsen vedr. forbedring af snerydning.

2 8. Valg af formand jf I 2006 er formanden ikke på valg. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for afdelingerne jf. 14,3. I 2006 er afdelingsformændene for afdeling 2, 4 og 6 på valg. Alle modtager genvalg. 10. Valg af 2 revisorer. 11. Valg af 2 revisorsuppleanter. 12. Eventuelt. Bestyrelsen. 1. Foreningsformanden Allan Kirkestrup (AK) bød velkommen og foreslog Jytte Pedersen (JP)som dirigent. Ingen havde noget at indvende og JP blev valgt. JP takkede for valget og nævnte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da dette skal ske 14 dg før og at bladet med indkaldelsen var udsendt ultimo februar d.å. Iflg. vedtægternes 18.6 er dagsordenen korrekt og derfor er generalforsamlingen beslutningsdygtig. Derefter overgav JP ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 2. Beretning 2005/2006

3 Indledning: Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk afholder i år sin ordinære generalforsamling nr. 36. Årets beretning vil som sædvanligt omfatte de vigtigste elementer i årets administration af foreningens forskellige aktivitetsområder, og samtidig give et billede af kendte kommende aktiviteter. Beretningens indhold er naturligvis ikke altomfattende, men de udvalgte områder der beskrives, skal kunne give et retvisende billede af foreningens og vandværkets drift. Et medlem har stillet et spørgsmål om, hvorvidt beretningen er formandens eller bestyrelsens. Jeg skal for god ordens skyld hertil oplyse, at der ifølge foreningens vedtægter skal aflægges formands-beretning. Det betyder, at formanden skriver årets beretning. Beretningen bringes derefter til drøftelse i bestyrelsen, og den aflagte beretning vil således være tiltrådt af bestyrelsen uden forbehold. Skulle der være forbehold vil disse naturligvis være fremhævet i selve beretningen. Der er i årets beretning ikke sådanne forbehold. Foreningen: På periodens første bestyrelsesmøde, som afholdtes umiddelbart efter generalforsamlingen d. 9. april, konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Bjerne Rasmussen som foreningens næstformand. Næstformandens opgave er bl.a. at indtræde i formandens sted ved evt. forfald, og jeg noterer derfor med tilfredshed, at valget af Bjerne var enstemmigt.

4 Der har i 2005 været ca. 63 ejerskifter i sommerbyen, hvilket ligger lidt under gennemsnittet af ejerskifterne de seneste år. Årets landliggerudvalgsmøde, som er sommerhusgrundejerforeningernes årlige møde med kommunen, blev afholdt efter det sædvanlige mønster, men da referatet af mødet blev bragt uforkortet i foreningsbladet, vil jeg gå lidt let hen over dette emne. I årets løb har der fundet en gennemgribende renovering af vandværksbygningernes indvendige del sted. Istandsættelsen omfatter både bestyrelseslokalet og vandværkets driftskontorer. En del tidligere byggesjusk blev ved denne lejlighed rettet, og lokalerne fremstår nu igen i særdeles god stand, og kan holde i mange år fremover. Finansieringen af arbejdet er sket over hensættelserne til vedligeholdelse, og påvirker således ikke resultatopgørelsen. Mange af de af foreningens medlemmer, der er flyttet, har desværre undladt at meddele foreningen deres nye adresse. Dette betyder at posten kommer retur, og at der forestår et større detektivarbejde med at klarlægge den nye adresse. Jeg skal herigennem opfordre alle vore medlemmer til at huske at give foreningen besked om flytning, således at opkrævninger og foreningsblad kan sendes og modtages uden problemer. Ellers må jeg generelt sige, at de nuværende medlemmer for næsten alles vedkommende opfylder de regler vi løbende har vedtaget på generalforsamlingerne gennem årene.

5 Et enkelt medlem i Fyrvænget har dog ignoreret alle henvendelser fra foreningen og kommunen om at rydde op på sin ejendom. Forholdet er så uacceptabelt, at kommunen har skredet til påbud og politianmeldelse for at få bragt forholdene i orden. Sagen har stået på i mere end 10 år, og der er i disse år sket en gradvis forværring, som det af hensyn til omgivelserne er nødvendigt at få bragt i orden. Sagen har i øvrigt været omtalt i lokalpressen, og naboer i området er uforstående overfor sagens sendrægtighed. Lad os håbe på en snarlig afklaring af problemerne. Desværre er også katteplage en realitet i sommerbyen. Medlemmer beklager sig fra tid til anden over beboere af sommerhuse, der holder eller fodrer et meget stort antal katte ofte 8-10 stykker. Kattene strejfer om på andres ejendomme, og i flere tilfælde springer de ind af åbentstående vinduer, og forretter deres nødtørft i senge og på gulvtæpper. Dette må af indlysende grunde stoppes, og såfremt foreningen modtager klager over sådanne forhold, er det vigtigt at den ansvarlige navngives ellers er sagen umulig at forfølge. Som mange vil huske fandt der en udstykning sted i Mejsevænget for et par år siden. Ejeren af Vellerup Vig Camping fik udstykningstilladelse til 10 grunde, og disse er siden tillagt grundejerforeningen Vellerup Sommerby. I efteråret 2005 modtog grundejerforeningen en henvendelse fra campingpladsens ejer, der foreslog, at såfremt der kunne opnås tilladelse til udstykning af yderligere 8-10 grunde, ville restarealerne fra Vellerup Vig Camping kunne overdrages vederlagsfrit til Vellerup Sommerby. Bestyrelsen har vurderet, at forslaget er attraktivt for Vellerup Sommerby, bl.a. fordi erhvervelsen af disse arealer vil være ensbetydende med en permanent nedlæggelse af campingpladsen. Foreningen har på baggrund

6 heraf skriftligt tilkendegivet sine synspunkter, som er positive for forslaget. Jeg skal gøre opmærksom på, at det ikke som refereret i lokalpressen er Vellerup Sommerby ide at gennemføre den påtænkte udstykning. Efter sagens behandling i Amtet og kommunen har det imidlertid vist sig at udstykningen sandsynligvis ikke kan gennemføres af hensyn til den på området tinglyste strandbeskyttelseslinie. Mulighederne for en eventuel dispensation fra de gældende bestemmelser undersøges af parterne, og indtil nyt foreligger, vil bestyrelsen forholde sig afventende. Inden jeg forlader gennemgangen af foreningens aktiviteter havde jeg håbet på, at jeg i år kunne takke alle vore medlemmer for en forbedring på restanceområdet. Men det kan jeg desværre ikke, for der er igen tale om en betydelig forværring. Antallet af restancer er igen steget dette til trods for, at vi sidste år vedtog at forhøje gebyret ved for sen indbetaling til kr. 200,00. Efter betalingsfristens udløb havde mere end 100 medlemmer ikke betalt ydelserne til foreningen. Dette er det højeste antal nogensinde. Foreningen vil som følge af denne kedelige konstatering i år anvende en kortere rykkerprocedure overfor restanterne end tidligere. Som det vil være alle bekendt, er der sidste år åbnet mulighed for tilslutning til PBS. I første opkrævningsår havde ca. 130 medlemmer benyttet sig af denne mulighed, hvilket må siges at være et acceptabelt antal. Det er håbet, at så mange som muligt vil benytte sig af PBS for derigennem at lette opkrævninger og bogføring og samtidig komme de lidt glemsomme medlemmer til hjælp. Lidt statistik viser, at mere end 70% af restanterne er de samme - år efter år.

7 Midsommerfesten: På sidste års generalforsamling blev det med overbevisende flertal besluttet at afholde midsommerfester efter den såkaldt store model. Denne beslutning medførte, at bestyrelsen arrangerede midsommerfesten med cirkusforestilling, midsommerbål og efterfølgende fest i cirkusteltet med grill og spisning af medbragte retter. Arrangementet var det første af sin art, og en efterfølgende evaluering af arrangementet afdækkede en del forskellige ting, der ville kunne gøres bedre det følgende år. I 2006 vil der således blive afholdt et tilsvarende arrangement med de justeringer, der er besluttet siden sidst. For de medlemmer med følge, som ønsker at deltage i cirkusforestillingen, kan der købes billetter hos afdelingsformændene så længe lager haves. Der er plads til i alt 600 personer til forestillingen. Medlemmer, som blot ønsker at deltage i aftenens arrangement, skal ikke købe billet. Der er om aftenen gratis adgang for medlemmer med familie og venner. For at udelukke de sædvanlige urostiftere kan det ske, at medlemmer bliver anmodet om at fortælle hvor de hører hjemme. Dette er nødvendigt, fordi dørmændene jo ikke kender alle vore medlemmer. Jeg håber på medlemmernes forståelse for dette. Jeg håber naturligvis også på et fuldt cirkustelt, og på at alle fremmødte må få en hyggelig eftermiddag og aften.

8 Grønne områder: Som mange bemærkede i foråret var den blå flaskecontainer flyttet til en mindre hensigtsmæssig placering ved Verdens Ende, hvor den skæmmede udsigten over fjorden. Denne placering var foretaget af Vestforbrændingen, og var klart opstillet i strid med de gældende regler. Henvendelser til Vestforbrændingen forblev resultatløse, og først efter en henvendelse til Amtets Landskabsafdeling lykkedes det at få fjernet containeren. Vore medlemmer og gæster kan således igen nyde udsigten over fjorden uden at skulle mindes alle deres gamle, tomme flasker. Vedligeholdelsen af foreningens grønne områder har fulgt afdelingsformændenes ønsker og planer, og græsklipningen af foreningens områder er foretaget til stor tilfredshed med foreningens nyerhvervede traktor, som efter en ombytning med den først indkøbte Holder-maskine, har vist sig egnet til formålet. Der er ikke indløbet kritik af kvaliteten af det udførte arbejde, hvilket jeg vil tage som udtryk for medlemmernes tilfredshed. Som det fremgår af regnskabet har udgiften til græsklipning været lidt højere end budgetteret. Dette skyldes til dels, at budgettet blev udarbejdet og vedtaget inden den nye maskine var indkøbt og sat i drift, at der blev brugt nogen tid til indkøring og justering, at udgiftsposten også indeholder klipning af grunde for medlemmer, hvilket skal modregnes med tilsvarende indtægter og selvfølgelig også, at græsset i den forløbne periode er slået hyppigere end året før. Hertil kommer at vedligeholdelsesudgifter og brændstof nu indgår i driften.

9 Året 2005 blev også året hvor vi fik oprenset søen ved Birkebækvej, også kaldet Birkemosen. Opgravet materiale vidner om et betydeligt behov for vedligeholdelse af mosen, som i øvrigt tjener som akkumulator for vandafledningssystemet for de omkringliggende veje. Når arbejdet er færdiggjort, og terrænet er kommet sig lidt, vil området igen fremstå som et stykke smukt natur. Bjerne Rasmussen har påtaget sig opgaven med forhandling med entreprenøren, og har ført det nødvendige tilsyn med arbejdets udførelse. En tak til Bjerne for hans indsats i sagen. Også mosen ved Fjordvænget har undergået en betydelig vedligeholdelse, om end i noget mindre målestok. Arbejdet er sket på frivillig basis bestående af interesserede omkringboende, og der skal ligeledes lyde en tak til disse medlemmer for deres indsats. Et større beskæringsarbejde har i årets løb fundet sted på Nordstien i områdets nordlige del. Det var efterhånden umuligt at færdes med foreningens traktor i området, og en opfordring til medlemmerne i området om beskæring havde ikke den forventede effekt. Enkelte har givet udtryk for at de finder beskæringen lovlig hårdhændet, hvilket jeg nok vil give dem ret i, men af hensyn til brandberedskab og vedligeholdelse var det nødvendigt at gå grundigt til værks. De så ofte omtalte rabatter skal som bekendt holdes fri for henstilling af effekter af enhver art. Desværre efterkommer en del medlemmer ikke bestyrelsens opfordringer til at fjerne forskellige henstillede ting på rabatterne, og i de værste tilfælde har det været nødvendigt at lade det henstillede materiale fjerne.

10 Ganske få medlemmer har været så glade for rabatten at de ligefrem har brolagt den i sin fulde bredde. Tilsvarende har der fundet beplantning sted på flere rabatter. Dette er naturligvis ikke tilladt, og brolægning og beplantning af den omtalte art forlanges fjernet. Med hensyn til befæstigelse af indkørsler, er det bestyrelsens holdning, at man ikke vil påtale sådanne forhold, hvis det kun drejer sig om belægninger i indkørslens bredde beregnet for højest 2 biler. Det skal derimod stå klart, at foreningen ikke påtager sig retablering af indkørsler såfremt gravearbejde er påkrævet. Badebroen: Den populære badebro opsættes og nedtages hvert år af vort flittige badebrolaug, og er meget populær blandt brugerne. Med leveringen af 5 nye vanger sidste år er samtlige vanger nu udskiftet til en rustfri udførelse, og når nye trapper er leveret i 2006 vil kun mindre reparationer blive nødvendige i de kommende år. Bestyrelsen har besluttet at bestille alle 3 trapper samtidig. Dette vil i regnskabet for 2006 betyde en mindre budgetoverskridelse for denne udgiftspost. Som nogen vil bemærke til foråret, genudsættes tømmerflåden ikke. Det er besværligt og farligt at udsætte flåden, og da denne efterhånden er nedslidt og kassabel, har badebrolauget besluttet at kassere den. En ny tømmerflåde er særdeles bekostelig, og kan godt undværes. Hvis en ny flåde skal indkøbes må det derfor ske efter indstilling fra generalforsamlingen.

11 I det fremlagte budget for 2007 kan der ses en fortsat reduktion af udgifterne til broen, og en yderligere reduktion senere vil kunne forventes. Jeg vil gerne rette en tak til brolauget for veludført tjeneste, og håbe det til stadighed vil lykkes vores tidligere udnævnte brobizze Bjerne, at rekruttere og fastholde den nødvendige flexible og motiverede arbejdskraft til broens udsættelse og optagning. Veje: Vellerup Sommerbys knapt 15 km veje fremstår i dag stadigvæk i god vedligeholdelsestilstand, om end asfalten efter nu 36 års slidtage og byggeri bærer præg af generel nedslidning. Som bekendt har foreningen gennem mange år hensat beløb til den kommende istandsættelse. Hvornår dette bliver, er stadig ikke fastlagt, men det er målet at vejkontoen skal have en rimelig størrelse inden arbejdet igangsættes. Det er altså ved at være lige op over, men jeg kan igen i år trøste de grundejere, der har vækst med ødelæggende rødder i asfalten, med at de endnu kan nå at fælde deres træer og fjerne de største rødder. Er dette ikke sket ved vejrenoveringen vil arbejdet blive foretaget af grundejerforeningen for den enkelte grundejers regning. Som det kan læses i de udsendte regnskaber andrager egenkapitalen i vejfonden på nuværende tidspunkt ca. 4,5 mio. kr., og med udgangen af indeværende år er kapitalen vokset til lidt over 4.8 mio. kr. Den totale istandsættelse inklusive nye dæksler til regnvandsafledningen andrager omkring 6,5 mio. kr. og vi er således godt på vej til at have finansiel dækning for denne udgift.

12 Det er stadigvæk planen at udføre arbejdet over 2-3 år, og så snart kommunens kloakinspektioner og efterfølgende omfattende reparationer er tilendebragt vil arbejdet blive igangsat. Indtil hovedistandsættelsen skal udføres skal vejene hvert år repareres og sikres mod frostsprængninger. I 2005 blev i alt anvendt 40 tons asfalt til dette formål, og arbejdet blev koordineret af foreningens vejformand, Tom Vestergaard. Som tidligere nævnt, skal vandværkets forsyningsledninger også vurderes, inden en hovedistandsættelse kan finde sted. Forsyningsledningerne har nået grænsen for normal levetid, hvilket regnes til 40 år for den materialekvalitet, der anvendtes for 36 år siden. I foreningens område er der gennemført en udskiftning af mange af de gamle vejnummerskilte og samtlige skilte med blind vej er udskiftet. Ud over dette er de defekte stispærere fornyet. Bestyrelsen har i årets løb haft en vis meningsudveksling med et par ikkemedlemmers advokater vedr. opkrævet vejbidrag, idet de pågældende føler sig friholdt for at skulle betale vejbidrag på grund af en gammel aftale i forbindelse med udstykningen. Foreningen har anmodet kommunen om afholdelse af vejsyn, og pålæggelse af pligt til at betale vejbidrag på lige fod med øvrige brugere af foreningens private fællesveje. Kommunen har imidlertid valgt den fremgangsmåde, at anmode taksationskommiteen om at afsige en kendelse i sagen. En sådan procedure kan koste en del penge, og det advokatfirma, som repræsenterer modparterne, har meddelt foreningen, at deres klienter nu er indforstået med at betale vejbidrag fra og med året 2006, med det beløb, som grundejerforeningens generalforsamling til enhver tid måtte fastsætte.

13 Bestyrelsen har tiltrådt dette forslag, og sagen afsluttes hermed. Snerydning: Som nævnt på sidste års generalforsamling, fik bl.a. Vellerup Sommerby i februar og marts 2005 de største mængder sne i mange år. Nogenlunde samme mængder dalede ned over sommerbyen i vinter. Foreningens entreprenør blev af vejformanden anmodet om den nødvendige assistance til at få sneen fjernet, i øvrigt i overensstemmelse med de retningslinier bestyrelsen har udstukket. Entreprenøren er til dagligt beskæftiget med andre ting end snerydning i Vellerup Sommerby, og medlemmerne har derfor oplevet lidt ventetid, inden sneen blev ryddet. Da generalforsamlingen for 15 år siden vedtog, at foreningen skulle sørge for at vejene blev ryddet i rimeligt omfang, var debatten meget følelsesladet, idet en del medlemmer ikke ville stemme for rydning overhovedet, mens andre mente, at vejene skulle holdes farbare ved grundejerforeningens foranstaltning. Én ting var dog sikkert: saltning skulle under ingen omstændigheder foretages i forbindelse med snerydning. Også beløbets størrelse var til heftig debat: maksimalt kr. 25,- pr år måtte opkræves. Meget er sket siden, og beløbene til snerydningen opkræves fra år til år på en sådan måde, at snekontoen kun holdes i en størrelse, det tillader et rimeligt beredskab. Jeg tror ikke det vil overraske nogen at høre, at mange har tilkendegivet, at man ønsker en mere effektiv snerydning.

14 Vi skal derfor under dagsordenens pkt. 7 drøfte hvorledes den fremtidige snerydning skal foregå, og i hvilket omfang. Som man kan læse i bladet, har familien Nielsen, Tjørnevænget 41 fundet is på vejene i begyndelsen af januar. Det er også korrekt, for der lå efterhånden is på alle vejene som følge af fastkørsel af sne og mangel på saltning. Uden saltning kan is ikke undgås helt. Familien Nielsen nævner også, at foreningens store traktor ikke skulle være velegnet til snerydning. Dette er en misforståelse, som jeg egentlig tror man godt er klar over. Når snerydningsentreprenøren anvender sin egen traktor er det simpelt hen fordi foreningen på nuværende tidspunkt ikke har investeret i udstyr til snerydning. Hertil kommer, at entreprenøren altid har eget materiel stående klar, bl.a. til brug for opgaver uden for sommerbyen. Prisen for rydning med entreprenørens eget materiel er for tiden den billigste form for rydning. Dette kan imidlertid hurtigt ændre sig ved nye krav til snerydning. Med hensyn til beredskab for hjemmehjælp og evt. ambulancekørsel må jeg konstatere, at ingen af nævnte kategorier er kørt fast i sneen eller forhindret i at færdes på vejene som følge af isbelægninger. Man kan i øvrigt i storbyområderne mange steder se, at kommunerne overhovedet ikke rydder vejene efter snefald her. Men Vellerup Sommerby bestemmer jo selv på hvilken måde der skal ryddes, så lad os vende tilbage til mulighederne, når vi skal debattere dette emne senere.

15 Vandværket: Vellerup Sommerby Vandværk har i den forgangne periode fungeret tilfredsstillende på alle måder. Vandkvaliteten har efter den ombygning der blev foretaget sidste år, opfyldt de betingelser, der fra myndighedernes side kræves med hensyn til grænseværdier for forskelligt kemisk indhold. Den foretagne ombygning af værkets filteranlæg, skylleanlæg og den deraf følgende ændring af den kemiske omsætning, har således opfyldt de forventninger der forud for de projekterede ændringer var stillet i udsigt. Men et er at fremstille drikkevand i høj kvalitet, et andet at få det leveret ud til forbrugerne. I december, januar og februar oplevede vi hele 5 større ledningsbrud, som betød afbrydelser af vandforsyningen i op til 8 timer. Det er naturligvis generende at skulle mangle vand, og alle er af gode grunde uforberedt på de gener vandafbrydelser medfører. Desværre kan ledningsbrud ikke forudsiges, men der kan alligevel gøres meget for at mindske antallet af berørte husstande. Bestyrelsen har arbejdet med en plan for sektionsvis aflukning af mindre områder, men som følge af den eksisterende ledningsførings kompleksitet, er det sandsynligvis en bedre ide at identificere og reparere de gamle skydeventiler, der enten ikke har kunne findes, eller som ikke fungerer. Dette arbejde er allerede igangsat, og ved det seneste ledningsbrud var det muligt at aflukke for kun 14 parceller, og dermed friholde det store flertal for ubehageligheder. Når vandværket skal lukkes ned i forbindelse med ledningsbrud - og bruddet samtidig ligger lavt - skal en stor del af ledningerne tømmes inden reparation kan finde sted.

16 Jeg håber og forventer at det beskrevne tiltag vil fungere efter hensigten, således at kun et fåtal af vore medlemmer vil være berørt ved kommende brud. I september sidste år blev områdets sidste gamle vandmålere udskiftet, og den efterfølgende kalibrering gav kun anledning til en mindre undersøgelse af afregningen med et enkelt medlem. Der har således kun været mistanke om fejlvisning af en enkelt måler ud af næsten 900 målere, og den mulige fejlvisning lå inden for ganske få kubikmeter. Der vil nu gå 5 år inden det skal overvejes at udskifte målere igen. Den udpumpede vandmængde i perioden mellem forbrugsaflæsningerne udgjorde i 2004/2005 i alt m3 - eller godt 4000 m3 mere end året før. Det samlede forbrug målt hos forbrugerne udgør Når der fratrækkes de godkendte 10% for filterskylninger og reguleres for periodeforskydninger som følge af aflæsning ved udskiftning af målere i et forløb på ca. 1 måned, udviser differencen et tal under hvad der vil udløse en efterbetaling af afgift på ledningsført vand. Vi har således nu opnået et tilfredsstillende lavt vandspild for 2. år i træk. Gennem længere tid har der været diskussioner om muligheden for vandforsyning til ejendommen Nordvejen 19 eller Tranevænget 3 som er samme ejendom. Nordvejen 19 har hidtil haft egen boring, men vandanalyser har godtgjort at vandkvaliteten ikke kunne bruges til drikkevand. Vandværket har med udgangspunkt i den gældende lovgivning - stillet en række betingelser som skulle være opfyldt inden tilslutning kunne

17 foretages, men det trak på alle måder i langdrag med at få klargjort installationerne efter vandværkets krav. I februar lykkedes det at få tilsluttet denne ejendom til vandværkets forsyningssystem, og vi må håbe at de beboere i ejendommen, som i længere tid har hentet drikkevand andetsteds nu slipper for denne byrde. Siden kommunesammenlægningen blev en realitet har en del ting ændret sig vedr. vandværkers deltagelse i vandværkssamarbejde. De private almene vandforsyninger ønsker allerede i planlægningsfasen i den nye storkommune at være med ved bordet være med der, hvor arbejdet planlægges, og beslutningerne tages. I Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup kommuner er det såvel private som kommunale vandværker, som står for forsyningen af rent vand. I de 4 nævnte kommuner har vandværkerne sluttet sig sammen i et kontaktudvalg, og det er dette udvalg, som kontinuerligt i flere år har haft kontakten til kommunerne. Kontaktudvalget er enige om at etablere eet fælles Vandråd for alle vandværker i storkommunen. Kommunernes hidtidige opgaver omkring vandværker og vandforsyning bliver i den nye storkommune væsentlig udbygget, idet kommunerne overtager bl. a. indsatsplanlægningen fra amterne. Den private almene vandforsyning er et vigtigt område, som vi gerne vil tage medansvar for, hvorfor vi ønsker hurtigt at blive inddraget både politisk og administrativt. De private almene vandværker i den nye Frederikssund storkommune ønsker at være repræsenteret med minimum en men gerne to - fra hver af

18 de gamle kommuner og med denne repræsentation at være med til at løse opgaverne fra begyndelsen. Det valgte Vandråd består af 8 medlemmer af vandværker i de 4 gamle kommuner. Det blev på Vandrådets stiftende møde besluttet, at det er Vellerup Sommerby Vandværks formand der i Vandrådet indledningsvis forestår kontakten til de 4 borgmestre. Vellerup Sommerby Vandværks formand har således taget kontakt til borgmestrene, som har svaret tilbage positivt, og det må derfor forventes, at vandværkerne fremover bliver inddraget i de aktiviteter, som politikerne skal beskæftige sig med i vandværkssammenhæng. Afslutning: Jeg har nu gennemgået foreningens og vandværkets vigtigste aktiviteter i året der er gået. Jeg har forhåbentlig også kastet lidt lys over kommende opgaver og planer og håber herefter på en positiv dialog efter beretningen. De mange aktuelle opgaver der skal gennemføres i den kommende periode stiller som det ses ret store krav til det enkelte bestyrelsesmedlems indsats. Det er derfor af afgørende betydning for succes, at generalforsamlingen i dag fortsat vil sammensætte en arbejdsduelig bestyrelse, idet 3 bestyrelsesmedlemmer som sædvanligt er på valg. Når man ser tilbage på den forgangne periode er der naturligvis altid plusser og minusser. Bestyrelsesmedlemmer er selvfølgelig forskellige, men når året er omme, er det en stor glæde for mig som formand igen at kunne konstatere, at bestyrelsens resultater samlet set langt overstiger summen af, hvad hver enkelt kunne præstere.

19 Ledelsen af en bestyrelse bør ske professionelt, med fast hånd, med en ufravigelig kurs i forhold til vedtægter og lovgivning, men også på en måde, der tillader individuelle holdninger. Blandt 6 bestyrelsesmedlemmer og en formand kan der sagtens herske forskellige opfattelser af de løsningsmodeller der løbende drøftes, men når sagerne er uddebatteret bør der kunne opnås enighed i bestyrelsen. En sådan enighed er i den siddende bestyrelse opnået i et omfang, der må misunde mine formandskolleger i andre foreningsbestyrelser. Der er selvfølgelig nogle medlemmer, der fra tid til anden bliver lidt kede af at blive mindet om betaling, om oprydning, om beskæring og om at flytte deres forskellige ting fra rabatterne, men det er heldigvis så få, at de ikke udgør noget reelt problem for foreningen. Det er selvfølgelig meningen, at bestyrelsen skal udføre de beslutninger, som fællesskabet vedtager på foreningens generalforsamlinger, og ikke bøje de enkeltes udmeldinger efter forgodtbefindende. Jeg har derfor al mulig grund til at rette en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for den smidighed, mødedisciplin og indlevelse, der er udvist i året der gik. Ligeledes vil jeg rette en varm tak for en god indsats til foreningens ansatte og forretningsforbindelser, samt sende en venlig tanke til foreningens annoncører. En særlig varm velkomst skal rettes til vore mange nye medlemmer, som jeg håber hurtigt må komme til at føle sig godt til rette i Vellerup Sommerby. Med disse ord vil jeg slutte min beretning for 2005/2006.

20 Allan Kirkestrup JP: Jeg kan oplyse, at der er mødt 131 stemmeberettigede, heraf var 25 ved fuldmagter. Herefter gik formandens beretning til debat. Me27: Omtalte, at adr. ændringer var svære at få igennem i Grundejerforeningen (GF). Han havde prøvet 2 år, før det lykkedes. Endvidere havde han ingen opkrævning fået i år, kun 1 rykker på 200,- AK: Refererede til en personlig samtale og en skriftlig henvendelse efter sidste generalforsamling ang. dette emne. Det er i år PBS, der har stået for udsendelsen af samtlige 880 fakturaer og de 130 der har tilmeldt sig har fået et PBS udskrift. Er der nogen, der ikke har fået en opkrævning, må man give mig besked. Bag på bladet står 2 tlf.nr., hvoraf det ene har tilknyttet en tlf. svarer. Alle ved jo, at opkrævningerne bliver udsendt i januar med betalingsfrist 28/2. Gebyr for for sen indbetaling står ved magt. St60: Snerydning skal i.h.t. deklarationen, der er tinglyst for området, være formandens og bestyrelsens ansvar. De skal sørge for at rydde vejene for sne. Gør de ikke dette, kan man selv rydde og så sende regningen til GF. Nævnte, at man ikke kunne opkræve gebyrer af forskellige slags i en GF. GØ9: Snerydningen er ok men nogen burde nok tage en skovl og rydde deres indkørsel. TJ41: Ang. katte, havde vi et stort problem sidste år.. Kattens værn skal have ml. 400,- og 500,- for at indfange og aflive dem. Skibby kommune har ikke en kommuneordning ang. katte, men det har Frederikssund. Så det bliver spændende at se, hvad der sker efter kommunesammenlægningen. Snerydningen er ikke ok - hvordan kan den være det, når skraldemanden ikke vil køre der?. Omtalte endvidere, at vores snerydningsmand kørte alt for hurtigt gennem sommerbyen. Det var måske en ide, at få en fra området til at skrabe, når sneen er faldet og inden det bliver kørt fast.

21 AK: Snerydningen er ikke effektiv nok, så derfor skal vi også senere behandle problemet under pkt. 7. F.eks. skal vi vide, hvordan vi skal gøre det i fremtiden. HY2: Omtalte, at hans byggemodning fra 1973 ikke var færdig endnu. Ang. snerydning, kunne skraldemanden ikke køre på vejene og han kontaktede Skibby Kommune, der kom og hentede affaldet. AK: Skraldemanden kørte ikke i uge 7 af andre årsager. Postvæsenet havde ingen problemer med at køre ud og aflevere post. Snerydning kommer vi tilbage til under pkt. 7. SK7: Generelt var snerydningen ok, men vendepladserne var et problem. Efter et par rydninger, var vi lukket inde. Snakkede med entrp., der sagde at han ikke skulle rydde vendepladserne. Vi betalte ham lidt ekstra og fik ham til at rydde vendepladsen. Læger og ambulancer kunne heller ikke komme frem. AK: Entrp. er blevet bedt om ikke at rydde vendepladserne, men naturligvis skal ingen lukkes inde. Prisen for snerydning incl. vendepladser er det dobbelte af, hvad vi betaler nu, så derfor valgte vi at sortere disse fra. FY 55: Tak for det gode arbejde ang. badebroen og til de nye trapper. Men jeg savner meget tømmerflåden. ØR70: Vejene bliver til glidebaner, når de bliver ryddet med traktor og bagefter med plov. TJ29: Talte om en Epoke saltspreder, som gjorde, at saltet kun spredes på vejene og kun ca. 5 cm på græsrabatten. Græsset tager overhovedet ikke skade af det. AK: Jeg er bevidst om det materiel, der findes, men GF er på en tidligere generalforsamling, blevet enige om, at der ikke må saltes i sommerbyen. Vi har også en holdning til dette i bestyrelsen, men det kommer vi til senere.

22 ST60: Postvæsenet kunne ikke komme frem, så derfor havde han ikke fået post i et par dage. TR65: Mente, at snerydningsproblemet kun var for helårsbeboere og ikke for de mennesker, der kun benytter boligen, som et sommerhus. SK48: Omtalte heste på egen og naboens grund. Kan man ikke forbyde dette? AK: Ridning er forbudt i sommerbyen, med mindre man har en særlig tilladelse. En sådan har vi aldrig givet. Sp25: Omtalte besværligheder med adr. ændringer med hensyn til breve, opkrævninger og udsendelse af bladet. Endvidere sagde hun, at hun havde fået sendt breve og blade til sin rigtige adresse, men i år lå fakturaen på sommerhus adr. mellem alle reklamerne. St60: Helårsbeboere kan kræve snerydning, som alle andre i dette land. Fj 24: Det var et generelt problem med snerydning over hele landet. Fy 24: Tak til bestyrelsen for de at de ikke forkastede formandens beretning. Det var et bravt stykke arbejde. Vi har det godt, her i sommerbyen, så skal vi ikke holde op med alt det personfnidder, det hører ikke hjemme her. Så skal vi ikke se at komme videre. Tj41: Alle har pligt til at rydde på egen grund, selv om vi har snerydning. Derefter gik formandens beretning til afstemning. JP: Kan vi godkende formandens beretning? Formandens beretning herefter godkendt med akklamation. 1 medlem stemte imod.

23 JP: Jeg foreslår, at vi sætter pkt under en afstemning. Men selvfølgelig er der mulighed for spørgsmål til hvert punkt, så det håber jeg, at forsamlingen kan godkende. Det blev herefter godkendt. 3: Regnskab for Grundejerforeningen AK: Jeg vil ikke læse regnskabet op, men blot redegøre for nogle enkelte poster. Man er herefter velkommen til at stille spørgsmål. Nedgang i indtægterne i forhold til budgettet skyldes navnlig to ting, nemlig det lave renteprovenu, vi kunne få, da renten jo er næsten faldet bort og at den rentebærende del af kapitalen har været mindre i sig selv. Forsikringerne er blevet dyrere. Det skyldes, at dækningen er blevet udvidet, så vi nu er dækket ind, hvor vi skal være det. Foreningsbladet er blevet dyrere at trykke og portoen er steget. Ang. vedligeholdelse har vi holdt budgettet. Men man kan se forskydninger i de enkelte poster. F. eks. er græsslåning blevet dyrere end budgetteret. Der er et underskud på kr ,- der igen skyldes det lave renteprovenu. Ellers er de andre poster holdt inden for budgettet. Ang. vejkontoen kan man også se det lave renteprovenu. På snekontoen har vi haft en indtægt på kr ,- men kun brugt kr ,- Herefter er der ca. kr ,- på kontoen. Dette tal bør man huske under pkt. 7, når vi skal behandle, hvilken type snerydning, vi skal have. 4: Budgettet for Grundejerforeningen: Ang. budgettet: Omtalte kontingent for GF 2007 indeholder en forhøjelse på kr. 25,- Jeg ellers har ingen yderligere kommentarer. 5: Regnskab for vandværk. På indtægtssiden holdes budgettet, men også her kan man se nogle forskydninger. Renteprovenuet har været lidt mindre, men vi har solgt lidt mere vand.

24 På udgiftssiden er der en mindre elafgift og udg.til vandanalyser er også betydelig mindre. Ang. vedligeholdelse for bygninger og haveanlæg, er der brugt flere penge, samtidig med at vi har aktiveret et beløb fra fornyelses-fonden. Så nettoresultatet er det samme. 6: Budget for Vandværk: Budgettet for vandværket er uændret i forhold til tidligere år og der er således ingen ændring i takstbladet. Jeg har ikke flere kommentarer til regnskaber og budgetter for GF og vandværk, men svarer gerne på spørgsmål. JP: Giver dette anledning til spørgsmål til de fremlagte regnskaber og budgetter? TJ 41: Der er ændringer i takstbladet med hensyn til campingvogne. Er det ikke en gebyrændring? AK: Det vi taler om her, er vandværkets takstblad og ikke GF takstblad. Derom senere. TJ 41: OK - vi venter TJ 28: Hvorfor skal vi give et gebyr for at få læst vandmålere af? Det kan vi selv gøre. AK: Vi har meget dårlige erfaringer med selvaflæsning af målere. Nogle grundejere har gennem flere år opgivet 0 forbrug på deres aflæsning, hvorefter de er flyttet fra en stor vandregning, der er svær for GF at inddrive. Der er også mange grundejere i udlandet, Jylland og Fyn, der ikke selv kan aflæse på en given dato. Derfor aflæser vi for kr. 20,- pr. måler. ME 30: Der er en post på vandværkets konto, der hedder tilgodehavende GF, som nu er på godt 1,5 mille. Hvad er det? Der er også sket et fald i obl.

25 beholdningen i forhold til 2002 på en ½ mille. Er det en strategi - eller er der en forklaring på det? AK: Vi har kun én konto og det er en girokonto, hvor alle penge går ind på, og den indeholder GF, Vandværk, Vej- og Snefond. Fra denne konto fordeles pengene. ME 27: Ang. græsslåning. I 2003 kostede det kr ,- og i 2005 er det steget med 79%. Mit indtryk var, at man ved indkøb af den nye traktor, skulle holde udgifterne til græsslåning nede, men det fremgår ikke af regnskabet? STO 3: Påtalte utilstrækkelig græsslåning v. Spurve/Storkevænget. Der er en 8m bred sti, der ikke er blevet slået de sidste 4 år. Hvornår bliver det gjort? AK: Svar ME 27: Ang. græsbudgettet, er der anvendt i 2004 kr ,- i 2005 kr ,- budgettet for 2006 siger kr ,-og i 2007 kr ,- Vi har forbedret kvaliteten af græsslåningen de sidste år og alting er jo steget, så derfor er der en lille %-forhøjelse. Som svar til Sto 3: Vi vil ikke tvinges til at slå græs på en 8 m bred sti, hvor der aldrig kommer nogen. Vi har gjort stien farbar. Men jeg går ned og ser på det. Sp 25: Med den store, nye maskine ville det kun tage 8 timer at slå græs over hele sommerbyen. Så det undrer mig, at prisen er steget. Trykning af vort blad er også blevet en stor omkostning. Får GF bibliotekspenge til udsendelse af vort blad? Hvis ikke, foreslår jeg, at vi hæver prisen for vore annoncer, så omkostningerne for os grundejere ikke bliver så stor. JP: Jeg vil opfordre generalforsamlingen til at komme med nye ting, da formanden jo lige har svaret på spørgsmål om græsslåning.

26 Stæ 60: Ang. aflæsningsgebyrer: Kan formanden og driftslederen f. vandværket ikke gå rundt og aflæse vandmålere? De får jo løn. HY 20: De kr. 20,- for aflæsning er møgbilligt. Alt andet, vi får aflæst er meget dyrere. Det kender jeg til. ME: 27: Hvad er prisen for en ½ sides annonce pr årgang? AK: Ang. bibliotekspenge har jeg flere gange i bladet redegjort for, hvorfor det tilskud til bladet, er bortfaldet. Vores blad har en struktur og facon, der ikke er tilskudsberettiget. Med hensyn til måleraflæsning. Hvis der er nogen, der har lyst til at aflæse målere, er de meget velkomne. Godt nok får formand og driftsleder løn, men det gør borgmesteren også og han læser ikke vandmålere af. Ang. annoncepris koster ¼ side 750,- ½ side 1500,-. Der er faktisk reguleret i annoncepriserne. Hertil lægges moms. PG: driftsleder på vandværket: Bramsnæs kommune og Kirke Hyllinge vandværk tager kr. 40,- for en aflæsning. Så vores pris er helt i bund. JP: Kan vi gå over til afstemning af pkt og 6, regnskab og budgetter. Disse blev herefter godkendt med 1 stemme imod. 7. Indkomne forslag. 7.1: Forslag fra bestyrelsen vedr. takstblad for vandværket. 7.2: Forslag fra bestyrelsen vedr. takster for GF. Vellerup Sommerby. 7.3: Forslag fra medlemskredsen vedr. navneændring af Vellerup Sommerby.

27 7.4: Forslag fra medlemskredsen vedr. forbedring af snerydning.. 7.1: AK oplyser, at taksterne for vandværket er uændret for det kommende år og derfor er der ingen forhøjelser. JP: Er der nogle spørgsmål? Eller skal vi gå over til godkendelse? Takstbladet for vandværket herefter godkendt. 7.2: AK fortalte, hvorfor man vil have gebyret for opbevaring af campingvogne på grunden, sat op fra kr. 200,- til kr. 500,-. Det er iflg. Skibby Kommunes deklarationsbestemmelser, som er tinglyst for området, ikke tilladt, at henstille campingvogne på grunden. Yderligere siger Vellerup Sommerby s ordensreglement, at det ligeledes er forbudt. Dog accepterer man kortere ophold, hvis man har gæster eller vognen skal rengøres og pakkes for en ferie. Mange grundejere har på konsultationen, de l ste i md., henvendt sig til mig med stor utilfredshed over, at når man trækker gardinerne fra, kigger man lige over på naboens campingvogn. Vellerup S. er jo et sommerhusområde og ikke en campingplads. Om gebyret skal hæves til kr. 500,- eller blive ved de kr. 200,- eller helt bortfalde, det afgør generalforsamlingen i dag. Jeg vil bede jer tænke på, hvordan området vil se ud, hvis alle har en campingvogn stående. Det var det, jeg havde at sige om dette forslag. FJ 24: Som jeg forstod det, er der klausuler på, at man ikke må have en campingvogn på sin grund og hvis det er rigtigt, kan man ligeså godt sætte en takst på 2000,- el. 5000,-, når man alligevel ikke kan gøre noget ved det. FY 25: Hvis man har en tom grund, må man ikke have nogen campingvogn stående, men hvis der er hus på, må man gerne have en indreg. campingvogn stående? Det er bare noget, jeg har hørt. JP: Jeg oplæser deklarationsbestemmelserne vedr. parkerings- forhold m.m.

28 GØ 39: Spurgte i.h.t. ordensreglementet - hvad menes der med sæsonbetonet opbevaring af campingvogne? AK. Dekl. best. om opbevaring af campingvogne, står ikke til at ændre. Vi har aldrig udstedt bøder. Det skal være så lempeligt, at man naturligvis må have gæster og bygge for et kortere tidsrum. Det vi går efter, er de gamle, grønne campingvogne, der har stået fast i år og aldrig er blevet flyttet. Det er stadig ulovligt, at have indreg. campingvogne stående på grunden. TR 65: Hvem skal køre rundt og finde ud af, hvem der skal betale bøden? Vil man måske oprette et vagtværn? - og hvad med hønsehold og støj fra radioer? Hvorfor bliver det ikke nævnt? AK: Der er regler for hønsehold i samme deklaration. GØ 39: Efterlyser stadig et svar på, hvad sæsonbetonet opbevaring er. AK: Fra 1/4-30/9 må sommerhuset beboes og det er den periode, jeg henviser til. GØ 9: Hvad med de gamle skibsvrag, der står rundt omkring? AK: Skibe er ikke nævnt i dekl. el. i Vellerup S. ordensreglement, så derfor kan vi ikke gøre noget. Tj 29: Hvis det kun er de gamle lig, der skal fjernes, kan jeg godt stemme for forslaget. AK: Bestyrelsen kan ikke fravige dekl. bestemmelserne. Bestyrelsen kan ikke give tilladelse til længere tids opbevaring af campingvogne. ST 60: Formuleringen i den i ordensreglementet er meget uklart m.h.t. campingvogne o.lign. Hvad er lignende?

29 Tj 59: Har indtryk af, at det er heksejagt, der drives på campingvogne og hvad kommunen bestemmer i deres deklarationer, kommer vel ikke os ved i Vellerup Sommerby. AK: M.h.t. spørgsmålet om lignende, må man henvende sig til dem, der har skrevet det. De må så forklare dette og ikke GF. Svar til TJ 59: Skibby komm. dekl. bestemmelser ligger til grund for Vellerup S. ordensreglement. Dette er på foregående generalforsamlinger blevet vedtaget. FY 65: Gør som jeg - køb en autocamper. Så er det en bil og den må jeg gerne have stående. FA 21: Hvad med de mennesker, der bruger campingvognen, som et gæstehus? Og hvad med dem, der har en tom grund og ikke har råd til at bygge, men har en campingvogn stående? AK: Alle dem, som køber en grund i Vellerup S., må vide, at henstilling af camp.vogne er forbudt. Dekl. kan ikke laves om. ST 60: Hvis dekl. skal laves om, skal man søge skriftligt til byrådet. Sk 88: Efterlyste en mere tydelig information af slåtider, da der ikke er mange, der overholder dem. AK: Samtlige nye medlemmer modtager et sæt vedtægter + ordensreglementer ved indmeldelsen, hvoraf slåtider fremgår. Redaktøren: I hvert eneste nummer af bladet står slåtider + pauser. JP: Er der flere spørgsmål? Eller skal vi gå over til godkendelse? Salen bad om et stemmeudvalg v. hvert bord. Forslaget herefter godkendt med 68 for og 55 imod.

30 7.3 Forslag fra medlemskredsen vedr. navneændring af Vellerup Sommerby. JP: Har forslagsstilleren, Eva Nielsen, lyst til at kommentere sit forslag. Sp 25: Sagde bl.a. følgende: Som det fremgår af mit forslag i bladet er ½ delen af Vellerup Sommerby helårsbeboere, så det er ikke en sommerby mere. Derfor foreslår jeg, at vi kalder den Vellerup Villaby eller som sidste års forslag Vellerup Fjordby. JP: Det vedkommer ikke folk her, hvor mange helårsbeboere, her er el. c/o adr. Det er alene navnet forslaget går på. AK: Jeg forstår ikke baggrunden for forslaget. De tal, du fremkommer med, stemmer ikke overens med dem, jeg har fået skriftlig fra kommunen. Bestyrelsens holdning er, at man stemmer imod dette forslag. Jeg vil gøre opmærksom på, at der er tale om en vedtægtsændring. For at forslaget skal gå videre, skal 75% af de fremmødte stemme for. Vi skal herefter igennem en ekstraordinær generalforsamling for at få forslaget endeligt vedtaget. JP: Vil forslagsstilleren stadig opretholde forslaget? Sk 107: Der er noget, Sp25 helt har misforstået. Det er en folketingsbeslutning, at hvis man har haft sit sommerhus i 8 år, har man lov til at bo der, hvis man er efterlønner, førtids - el. folke-pensionist. Så det er stadig en sommeby og det er tåbeligt, at lave navnet om. AK: Der er kun 82 helårsbeboere m. afviklingsdipensationer tilbage i Vellerup S. Disse udløber i 30/ TR 60: Eva Nielsen s forslag er ok, men man kunne jo også kalde det Vellerup Strand. JP: Vi går nu over til afstemning af forslag 7.3.

31 Pkt. 7.3 blev herefter nedstemt med et stort flertal. 7.4: Forslag fra medlemskredsen vedr. forbedring af snerydning. Sto 3: Jeg bor et sted med 10% stigning, hvor det er svært at komme op. Jeg har hjulpet flere biler fri og op ad bakken med min traktor. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan få saltet på udsatte steder. Entrp., der rydder sne for os kommer først ca og kører gennem området med stor hastighed og med skrabebladet hævet en lille smule, så når folk skal på arbejde næste morgen, er der stadig masser af sne. FY 65: Vores veje har holdt i ca 35 år. Når vi får lagt ny asfalt på og samtidig skal salte, skal man ikke regne med, at de holder så længe. Derfor ingen saltning. JP: Vi har allerede været gennem en stor debat omkring dette emne i formandens beretning, så skal vi ikke finde ud af at spørge om noget nyt. Li 4. Vi bor jo i en sommerby og vi forventer ikke, at der er totalt ryddet, når det har sneet. Jeg foreslår, at man klapper hesten. TR 21: Jeg foreslår grusning i stedet for saltning. FY 25: Vendepladserne blev ryddet før og ikke nu. Det vil vi gerne have igen. JP: Vi skal diskutere fremtiden med eventuelt saltning og rydning af vendepladser. TJ 29: På Birkebæk/Skjoldagervej tager græsset ikke skade af salt. Kan Troels (entrp.) ikke lægge saltet direkte på vejen og ikke på græsset? Jeg vil bede bestyrelsen arbejde på, at vi bliver fri for is på vejene. JP: Vi ønsker korte indlæg og vi ser helst ikke medlemmerne går før tiden.

32 FY 60: Hvem er vejformanden? og hvad er kriteriet for, hvornår man starter med at rydde sne? St.60: Foreslår bestyrelsen at konsultere fagkundskaben (Troels, entrp.) der jo kender til snerydning fra sit arbejde. Sk 88: Tænk på, at salt jo skader hundepoter. SP 39: Lad os finde en ny entrp. der kan komme, når sneen kommer. Eller lad os bruge vores nye traktor og kun salte på udsatte steder. der er masser, der vil påtage sig arbejdet her i Vellerup Sommerby. AK: Tom Vestergård, der sidder til venstre for mig, er vejformand og det er ham, der bestemmer, hvornår entrp. kører ud på baggrund af vejrudsigten. Ang. hundepoter, kan man give dem sko på eller vaske deres poter efter de er kommet ind. Det er for længe siden, på en generalforsamling besluttet, at vi ikke skal salte i Vellerup S. Bestyrelsens holdning er, at man kan feje med kost og salte på udsatte steder, samt skrabe på vendepladser. Vi er enige om, at der skal ske en væsentlig forbedring. Men hvordan gør vi det? JP: Ønsker man en generel forbedret snerydning? TJ 29: Kan man forestille sig, at vej for vej kan bestemme, om de vil have saltet eller ej? AK: Nej, det er en generalforsamlingsbeslutning at der ikke skal saltes. Så skal det laves om, må det bestemmes her. TJ 29: Foreslår, at vi spørger entrp. om fordele og ulemper ved saltning. JP: Vi får en kort orientering. TR 45: Det er fuldstændigt ligegyldigt om man bruger skrabeblad eller kost, hvis man ikke salter. Så vil der stadig være is. Mit indtryk er, at vejene skal være farbare og det gør ikke noget, der ligger lidt sne. Hvis man skal undgå is, skal man salte før sneen kommer, så den sne der kommer, bliver

33 til en grød, der er let at fjerne og så salter man igen. Derved undgås is. Snerydning med saltning bliver ca. kr. 6000,- AK: Jeg vil gerne oplyse om, at en ny kost koster ca. kr ,- og den holder ca. 3 sæsoner, hvorefter en udskiftning koster ca. kr ,- Den kommer i bund. Flere grundejere påstår, at der bliver kørt for stærkt og med skrabebladet hævet lidt, så det ikke når sneen. ØR 11: Kan ikke gå ind for saltning, idet det ødelægger miljøet. Li 4: Ønsker oplysning om økonomien ved saltning. TR 45, entrp. 15 saltninger pr. vinter á 5.500,- til 6.000,- incl. rydning af vendepladser kr ,-. Hertil lægges moms. AK: Man kunne salte på udsatte steder og ikke på de lange, lige veje. Hvis man gør, som Troels siger, bruger skrabeblad og salt, er der ingen økonomiske vanskeligheder de første par år. STÆ 5: Jeg har boet her mange år, og jeg er altid kommet op af bakkerne. Alt det her med snerydning er en storm i et glas vand. JP: Stemmer vi for rydning af vendepladser, samt saltning på udsatte steder? Efter en ny lang debat om det samme emne gik forslag 7.4 til afstemning. Resultatet blev med et stort flertal godkendt med rydning af vendepladser og ingen saltning i Vellerup Sommerby. JP: Vi går herefter videre til pkt. 8.

34 8: Valg af formand i.h.t I 2006 er formanden ikke på valg. 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for afdelingerne jf I 2006 er afd. formændene for afd på valg. Alle modtager genvalg. JP: Vi går nu over til pkt. 9, hvor der også er en pause indlagt. Nedenstående afd. formænd og suppleanter blev valgt: Afd. 2. Jørgen Larsen, afd. formand Skadevænget 4 Anders Kappel, suppleant Skadevænget 58 Afd. 4. Mogens Rasmussen, afd. formand Fyrvænget 25 Thomas Brøndum, suppleant Tjørnevænget 59 Afd. 6. Preben Guldberg, afd. formand Spurvevænget 66 Jan V. Eriksen, suppleant Spurvevænget 70

35 10. Valg af revisorer. Genvalgt blev Stats. aut. revisor Claus C. Ørbech. Intern revisor: Lis Guldberg. 11. Valg af 2 revisorsuppleanter. Genvalgt blev Stats.aut. revisor Jan Rasmussen. Intern revisor: Bent Rasmussen 12. Eventuelt. JP: Vi går nu videre til pkt. 12. Er der nogen, der har nogle spørgsmål? Sp 66: Jeg har en opfordring fra Genbrugspladsen om, at der kun kan afleveres affald.o.lign. i klare plastsække. Sorte sække kan således ikke bruges mere og bliver ikke taget imod. JP: Jeg giver ordet til formanden AK: Vi har været langt omkring. Det største problem var snerydningen. Bestyrelsen må se, hvad de kan gøre med de muligheder, de har. Jeg vil takke grundejerne, der mødte op og dem, der holdt ud. Jeg giver nu ordet til dirigenten. JP: Desværre er flere gået, men jeg takker for god ro og orden, især til de udholdende, der blev. Referent: Lis Guldberg. Dirigent: Jytte Pedersen.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Tak hr dirigent. Indledningsvis så vil jeg lige knytte et par kommentarer til året der er gået. På sidste års generalforsamling blev kassereren genvalgt efter

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk MGI Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hammerensgade 1 1267 København K Telefon 33 11 13 26 Fax 33 93 13 25 mgi@mgirevision.dk www.mgirevision.dk CVR 30 50 02 10 Grundejerforeningen Vellerup

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015 Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015 Bestyrelsen fremlægger 2 forslag til generalforsamlingens dagsorden pkt. 9: (1, 2). Der er yderligere forslag fra medlemskredsen 1. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 12.1.2016 Til: Grundejerne i Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2015 og

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen. Tjærbyvang Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dagsorden: Tjærbyvang Tirsdag den 24.03.15. Kl. 19.30. Afholdt på Rytterskolen, Borup Byvej 14, Randers. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent.

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere