Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. november Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. november 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 3. november 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orienteringssager JA - Dialogmøde J&A og LBR om nytteindsats JA - Virksomhedspris JA - Fælles administrativ modtagelse af ny etablerede virksomheder i Lejre JA - Seniorførtidspension JA - Orientering om målgrupper langtidssyge JA - Forventet Regnskab ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - november JA - Eventuelt...26

3 Lejre Kommune Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 14/17327 Resumé: A. Lejre Kommune er via bestyrelsen for Ungdommens Uddannelsesvejledning v. bestyrelsesformand Carsten Rasmussen orienteret om, at Roskilde Kommune har rettet henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning med ønske om et møde. Formålet med mødet er at drøfte det fremtidige samarbejde om UU-vejledningen. Roskilde Kommune anbefaler, at Lejre Kommune inviteres til at deltage i mødet. Administrationen tager initiativ til at koordinere dette mhp. Lejre Kommunes deltagelse v. udvalgsformænd og to administrative repræsentanter. Bilag vedlagt B. Nyhedsbrev skoler INFORMATIONSBREV OM VEJLEDNINGSREFORMEN M.V. m. bilag. Vedlagt. Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Nyhedsbrev skoler - Informmationsbrev om vejledningsreformen mv. med bilag

5 Lejre Kommune Side 3 3. JA - Dialogmøde J&A og LBR om nytteindsats Sagsnr.: 14/16230 Resumé: Folketinget vedtog den 28. juni 2013 to lovforslag, der udmønter hele kontanthjælpsreformen. På baggrund af reformen skete væsentlige ændringer i forhold til indsatsen for borgere på kontanthjælp, herunder oprettelse af kommunale nytteindsatser. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2013 oprettelse af 24 faste nyttejob i Lejre Kommune fra januar pladser i Center for Vej & Trafik og 12 pladser i Center for Velfærd & Omsorg. I Center for Vej & Trafik er der 50 fastansatte, hvilket giver mulighed for at oprette 10 nyttejobs, hvorfor kommunalbestyrelsen besluttede, at der fremsendes en ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd om dispensering fra rimelighedskravet for pladser derudover. Det lokale beskæftigelsesråd ville ikke give dispensation til 12 pladser inden for Center for Vej & Trafik. Af kontanthjælpsreformen fremgår det bl.a. at Kommunen (Jobcentret) en gang årligt i samarbejde med LBR skal drøfte en samlet strategi for etablering af og opfølgning på anvendelsen af nytteindsats. Dette møde i indledes med et fællesmøde med Det lokale Beskæftigelsesråd, hvor strategi for nytteindsatsen drøftes og hidtidige indsats evalueres. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender dagsorden for dialogmødet med Det lokale Beskæftigelsesråd. Beslutning den : Godkendt Udvalget modtog kollektivt afbud fra LO. Temamødet blev afholdt som planlagt med repræsentation fra det resterende LBR. LBR Lejre nedlægges formentlig med udgangen af Udvalget er åben overfor, at der fremadrettet fortsat er en dialog med de lokale arbejdsmarkedsparter om nytteindsatsen. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2013 oprettelse af 24 faste nyttejob i Lejre Kommune fra januar pladser i Center for Vej & trafik og 12 pladser i Center for Velfærd & Omsorg. I Center for Vej & Trafik er der 50 fastansatte, hvilket giver mulighed for at oprette 10 nyttejobs, hvorfor kommunalbestyrelsen besluttede, at der fremsendes en ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd om dispensering fra rimelighedskravet for pladser derudover.

6 Lejre Kommune Side 4 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 to lovforslag, der udmønter hele kontanthjælpsreformen. Der er på baggrund af reformen væsentlige ændringer i forhold til indsatsen for borgere på kontanthjælp. Det Lokale Beskæftigelsesråd får fremover mulighed for at dispensere for rimelighedskravet i forhold til nytteindsatsen. Nytteindsats er job på kommunale og andre offentlige arbejdspladser og kan maksimalt have en varighed på 13 uger. Nytteindsatsen er omfattet af samme rimelighedskrav, som er gældende for anvendelsen af virksomhedspraktik og løntilskud. Ifølge lovgivningen gælder de sædvanlige regler ved etablering af praktikpladser. Kommunerne forventes at skulle aktivere langt flere en tidligere, hvorfor der i loven er givet mulighed for dispensation fra rimelighedskravet. Det vil sige, at der kan ansættes flere end 1 i nyttejob for hver 5 ordinært ansatte. Jf. 48 stk. 4: Stk. 4. For personer, der er i virksomhedspraktik i form af nytteindsats, kan det lokale beskæftigelsesråd dispensere fra rimelighedskravet efter ansøgning fra kommunen. Kommunen (Jobcentret) skal en gang årligt i samarbejde med LBR drøfte en samlet strategi for etablering af og opfølgning på anvendelsen af nytteindsats. Nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende. Nytteindsatsen kan på den offentlige arbejdsplads kun oprettes efter, at ledelse og tillids- eller medarbejderrepræsentant har drøftet det. Som det er tilfældet med løntilskud og virksomhedspraktikpladser skal kommunen (Jobcentret) orientere LBR om anvendelsen af nyttejob ud fra den landsdækkende model, som Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller til rådighed. Det lokale Beskæftigelsesudvalg havde den 3. december 2013 og 29. januar 2014 ansøgning om dispensering fra rimelighedskravet i Center for Vej & Trafik til drøftelse. Det lokale Beskæftigelsesråd gav afslag på dispensering på rimelighedskravet. Nytteindsatsen er i 2014 kun kommet i gang inden for Center for Vej & Trafik. Der er tvist mellem FOA og Lejre Kommune om etablering af nytteindsats inden for Center for Velfærd & Omsorg. Tvisten ligger til afgørelse mellem KL, STAR (Styrelsen for arbejdskraft og rekruttering) og LO. Administrationen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet mellem Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Det lokale Beskæftigelsesråd: Godkendelse af dagsorden Status på hidtidig nytteindsats (statistik, effekter og oplæg) Fremtidig nytteindsats (formål og indsatsområder) Opsamling Tid til mødet. 1 time. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der er behov for oprettelse af yderligere faste nyttejobpladser, udover de 10 pladsen inden for Center for Vej & Trafik således, at lovkrav fra januar 2014 kan overholdes. Handicappolitik: Handicappede jobparate er også omfattet af nyttejobkravet. Der skal dog tages hensyn til handicappet i jobfunktionen. Økonomi og finansiering:

7 Lejre Kommune Side 5 Administrationen peger på, at udgifterne til nyttejob, herunder koordinering og projektledelse kan finansieres af kontanthjælpsbudgettet, da nytteindsatsen vil øge omsætningen i forhold til de jobparate. Flere vil komme hurtigere i ordinært job. Beslutningskompetence:

8 Lejre Kommune Side 6 4. JA - Virksomhedspris 2014 Sagsnr.: 14/16206 Resumé: Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde i maj 2013 en virksomhedsstrategi for Jobcenter Lejres virksomhedsindsats i 2013/14. Et af strategiens strategielementer var, at synliggøre lokale virksomheder, f.eks. ved uddeling af en virksomhedspris. På dette møde skal Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme drøfte oplæg til fælles virksomhedspris og beslutte hvorvidt der skal uddeles en virksomhedspris 2014 samt proces for denne prisuddeling. Som bilag til sagen er vedlagt eksempel på annoncering af Virksomhedspris Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalgene beslutter, at der skal uddeles en virksomhedspris for at udvalgene giver input til kriterier 3. at udvalgene på deres december møde 2014 vedtager endelige kriterier og procedurer for virksomhedspris Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : 1. Indstillingen tiltrådt. 2. Drøftet. Der afholdes fællesmøde mellem UJA og UET i december forud for godkendelse af kriterier. 3. Indstillingen tiltrådt. Afbud: Julie Hermind (F) Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Udvalget ønsker, at der primært fortsat er et fokus på, at det er en beskæftigelsesrettet pris. Andre strategier, Lejre for Livet etc. kan indgå som sekundære kriterier. Der ønskes et fællesmøde med Udvalget for Erhverv & Turisme om kriterier. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde i maj 2013 en virksomhedsstrategi 2013/14 for Jobcenter Lejre. Et af strategiens strategielementer var, at synliggøre lokale virksomheder, f.eks. ved uddeling af en virksomhedspris. I april 2014 blev Lejre Kommunes virksomhedspris for 2013 tildelt DKT A/S.

9 Lejre Kommune Side 7 Siden Kommunalbestyrelsens vedtagelse af virksomhedsstrategi 2013/14 er der i Lejre Kommune etableret et nyt udvalg, Udvalget for Erhverv & Turisme, samt ansat en erhvervschef. Administrationen foreslår derfor, at virksomhedsprisen for 2014 uddeles af Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme i fællesskab. Administrationen forslår følgende procedure for uddeling af virksomhedspris 2014: På udvalgsmøderne den 3. november 2014 drøftes og besluttes det at uddele fælles virksomhedspris 2014 På udvalgenes december møder 2014 besluttes kriterier for tildeling af virksomhedspris 2014, samt tidsplan, procedurer for indstilling af virksomheder til virksomhedspris 2014 På udvalgenes møder i februar 2015 udvælges virksomhed til virksomhedspris 2014 Marts 2015 uddeles virksomhedspris Kriterier for s tildeling af Virksomhedspris 2013 var, at virksomhedens indsats havde medvirket til: - at fastholde medarbejdere som ellers var i fare for at miste jobbet - at integrere personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet - oprettelse af uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune - at der ansættes medarbejdere i job på særlige vilkår. Dette i fleksjob og eller skånejob. Hvem kan få prisen? Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Det behøver ikke at være store projekter. Det vigtigste er, at indsatsen har bidraget til at en eller flere personer er fastholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der har gjort de pågældende helt eller delvist selvforsørgende. Indstillingerne skal indeholde oplysninger om: virksomhedens navn, adresse samt navn på ejer, direktør eller arbejdsleder baggrunden for indstillingen, herunder de initiativer, der har været med til at fremme rummeligheden i virksomheden gerne med beskrivelse af succeshistorier og gerne med angivelse af omfang - hvor mange, hvor længe navn på indstilleren (navn, adresse, telefon evt. ) Administrationen foreslår, at virksomhedsprisen er på kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt kunst fra en lokal kunstner. Den samlede udgift til prisen, kunstværkerne og arrangementet i forbindelse med prisoverrækkelsen anslås at andrage kr. Kandidater virksomhedspris 2014 findes ved annoncering i de lokale medier; Lokal Avisen Lejre, Roskilde Avis mv. Lejre Kommunes og Jobcenter Lejres hjemmesider. Her opfordres ansatte i virksomheder og borgere i Lejre Kommune til at indstille en virksomhed til udvalgets virksomhedspris 2014.

10 Lejre Kommune Side 8 Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme vurderer indstillinger og træffer beslutning om prisvinder på møde i februar Prisen uddeles i marts Administrationens vurdering: Tildelingen af en virksomhedspris til en lokal virksomhed vil medvirke til at synliggøre aspekterne omkring rummelighed og hermed socialt engagement blandt virksomheder i Lejre. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Administrationen foreslår følgende budget for virksomhedsprisen: - kunstværk af lokal kunstner kr. - gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere kr. - Annoncering kr. - Traktement kr. I alt kr. Udgiften kan afholdes under 7 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Udgiften konteres på konto: Der er jf. 117 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats ingen refusion på denne udgift. Beslutningskompetence: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme.

11 Lejre Kommune Side 9 5. JA - Fælles administrativ modtagelse af ny etablerede virksomheder i Lejre Sagsnr.: 14/16278 Resumé: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og for Erhverv & Turisme har begge fokus på virksomhedsindsatsen og erhvervsservice. Inden for begge udvalgsområder er der således udarbejdet strategier og handleplaner for indsatserne. Det drejer sig bl.a. om s virksomhedsstrategi 2013/14 og den af Udvalget for Erhverv & Turisme godkendte opbygning af Lejre Kommunes Erhvervsservice. Administrativt udmøntes udvalgenes strategier gennem Jobcenter Lejre og Lejre Kommunes Erhvervsservice. Udvalgene skal på dette møde drøfte og beslutte om der skal etableres en fælles administrativ modtagelse af nyetablerede virksomheder i Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. udvalgene beslutter, at der skal ske en fælles administrativ modtagelse af nyetablerede virksomheder i Lejre Kommune. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Julie Hermind (F) Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og for Erhverv & Turisme har begge fokus på virksomhedsindsatsen og erhvervsservice. Der er en række muligheder for synergier ved at samarbejde på tværs. Der pågår derfor et administrativt samarbejde som f.eks. har resulteret i en fælles folder om Lejre Kommunes erhvervs- og virksomhedsservice. For at styrke samarbejdet mellem de to udvalg blev det på møder i udvalgene blev det den 6. oktober 2014 besluttet, at afholde fællesmøde i 1. kvartal 2015 med henblik på at udarbejde fælles oplæg for indsatserne mod virksomhederne i Lejre. (Mødedato er endnu ikke fastlagt). I denne sag foreslås det, at samarbejde udbygges ved at Erhvervschef Thomas Hørdam og leder af virksomhedsservice i Jobcenter Lejre fremover sammen tager imod nyetablerede virksomheder i Lejre Kommune. Det foreslås konkret at ske gennem halvårlige møder, hvor nye virksomheder inviteres til at komme for at få viden om bl.a. kommunens serviceydelser. Møderne vil blive annonceret og formidlet i god tid også på kommunens hjemmeside. Der vil være mulighed for, at udvalgsmændene for Udvalget for Erhverv & Turisme og kan deltage på møderne for at præsentere de politiske målsætninger.

12 Lejre Kommune Side 10 Administrationens vurdering: Det vurderes, at møderne vil bidrage til erhvervsvenligheden i Lejre Kommune. Handicappolitik: En dialog mellem administration i Lejre Kommune og nyetablerede virksomheder vil medvirke til at synliggøre aspekterne omkring rummelighed og hermed socialt engagement blandt virksomheder i Lejre. Økonomi og finansiering: Kan holdes inden for budgetrammerne. Beslutningskompetence: Udvalgene for Job & Arbejdsmarked og Erhverv & Turisme.

13 Lejre Kommune Side JA - Seniorførtidspension Sagsnr.: 14/16769 Resumé: Den 1. januar 2014 trådte loven om seniorførtidspension i kraft, hvor borgere over 60 år skulle have lettere adgang til sagsbehandling af deres førtidspensionsansøgning uden at der forinden skulle ske arbejdsprøvninger. En lovgivning, som blev vedtaget i forbindelse med tilbagetrækningsreformen i Imidlertid trådte ny reform om førtidspension og fleksjob i kraft 1. januar 2013, der begrænser målgruppen for seniorførtidspension. Ifølge den nye førtidspensionsreform skal alle, der vil kunne arbejde få timer om ugen inkluderes på arbejdsmarkedet via aftale om fleksjob. Dvs. også borgere over 60 år, som er dem der er i målgruppen for seniorførtidspension. Flere borgere er uforstående overfor, at de vejledes til at få udredt arbejdsevnen, da det af lovteksten fremgår, at seniorførtidspension tilkendes uden forudgående arbejdsprøvninger. Denne problemstilling, som er indbygget i samspillet mellem Lov om Førtidspension samt Beskæftigelsesloven, giver udfordringer i mødet med sårbare borgere, der naturligt nok ikke kan forstå, at de ikke klart er berettiget til seniorførtidspension uden forudgående arbejdsprøvning. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt orienteres hermed om, at borgmesteren vil henvende sig til de 2 involverede ministerier angående uklarheden i seniorførtidspensionsloven. Dette med henblik på, at få ændret lovgivningen, så der kommer ensrettede love på området. Samtidig indstilles, at udvalgene godkender, at administrationen udarbejder forslag til en visitationsramme for førtidspension herunder seniorførtidspension - der forelægges begge udvalg til godkendelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Udvalget for Job & Arbejdsmarked tager til efterretning, at borgmesteren retter henvendelse til henholdsvis Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold samt Beskæftigelsesministeriet med henblik på at få ensrettet lovgivning på førtidspensionsområdet 2. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkender, at administrationen udarbejder forslag til en specifik visitationsramme for førtidspension herunder seniorførtidspension, som forelægges udvalgene til godkendelse. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: I 2011 indgik regeringen en aftale om tilbagetrækningsreform (tilbagetrækning af efterlønnen). I forbindelse med denne reform blev der også i 2011 indgået aftale om seniorførtidspension. Loven om Seniorførtidspension trådte først i kraft 1. januar 2014.

14 Lejre Kommune Side 12 Seniorførtidspension er ikke som efterløn betinget af, at ansøgeren har betalt til ordningen eller er medlem af en a-kasse. 1. januar 2013 trådte den nye førtidspensionsreform og fleksjobreform i kraft. Intentionerne med disse reformer er, at så mange borgere som muligt inkluderes på arbejdsmarkedet og bidrager med en beskæftigelsesindsats trods kroniske handicaps og f.eks. nedslidningsgener. Fra 2013 har fleksjob kunne bevilges og aftales med arbejdsgiver helt ned til få effektive arbejdstimer ugentlig. Før 2013 havde borgere retskrav på førtidspension, såfremt kommunen ikke kunne påvise arbejdsevne ud over svarende til ca timer ugentlig. Seniorførtidspensionen blev således vedtaget i 2011, hvor der var lempeligere krav om anvendelse af arbejdsevne i et fleksjob, men trådte som nævnt først i kraft i Reglerne om seniorførtidspension giver en ny ansøgningsmulighed for personer med mange års arbejdsmarkedstilknytning, der højst er 5 år fra folkepensionsalderen. Intentionen har været, at det skulle være en mere enkel og smidig sagsbehandlingsprocedure, da afgørelsen udelukkende skal lægge vægt på lægelige oplysninger. Endvidere, at kommunen skal undgå langstrakt og unødig brug af beskæftigelsesrettede tilbud med henblik på at afklare restarbejdsevnen. Der er ikke tale om en ny førtidspensionsmulighed kun en lettere sagsbehandling og krav om, at sagen skal behandles inden for 6 måneder. Sagsbehandlingsproces Sagsbehandlingsproceduren er den samme i forhold til seniorførtidspension som for almindelig førtidspension. Borgeren skal have foretræde for kommunens lovpligtige rehabiliteringsteam. Teamet er tværfagligt sammensat af repræsentanter fra social, sundhed og beskæftigelsesområdet samt en sundhedskoordinator fra sundhedsregionen (en læge). I Lejre Kommune er rehabiliteringsteamet sammensat af: en repræsentant fra Center for Velfærd & Omsorg, en repræsentant fra Center for Social & Familie samt en repræsentant fra Jobcentret og en sundhedskoordinator for sundhedsregionen. Rehabiliteringsteamet fremkommer med indstilling til sagsbehandleren i Center for Social & Familie, der træffer afgørelse om hvilken paragraf sagen skal realitetsbehandles efter, samt videresender ansøgningen med en indstilling til behandling i kommunens pensionsudvalg. Der henvises til bilag, hvor den lovpligtige procedure for sagsbehandling af ansøgning om seniorførtidspension illustreres i diagram. Dilemma: Dilemmaet i forhold til seniorførtidspension er, at borgere forventer at få en førtidspension grundet lægedokumenteret nedslidning uden, at deres eventuelle restarbejdsevne skal udredes og afprøves, men fleksjobreformen betyder, at kommunerne skal afprøve muligheder for fleksjob, hvis dette skønnes realistisk. Rehabiliteringsteamet skal drøfte eventuelle muligheder for fremtidig arbejdsmarkedstilknytning med borgeren ud fra de foreliggende lægelige oplysninger. Det tværfaglige rehabiliteringsteam vurderer ofte, at der er mulighed for, at ansøgeren vil kunne arbejde under skånevilkår trods nedslidningen. Dette kunne fx være i et fleksjob få timer om ugen. Denne problemstilling er kendt i alle kommuner og adresseret af Ankestyrelsen I realiteten vil de borgere, som får tilkendt en seniorførtidspension sandsynligvis også kunne få tilkendt en almindelig førtidspension på baggrund af samme lægelige oplysninger. Konsekvensen bliver derfor, at mange af de borgere der søger seniorførtidspension får

15 Lejre Kommune Side 13 afslag og først derefter skal gennemgå arbejdsprøvninger og udredninger. Sagsbehandlingsprocessen forlænges og borgere er uforstående overfor, at de alligevel skal gennemgå beskæftigelsesrettede udredningsprocesser. Fakta: Lejre Kommune har kontinuerligt borgere, der modtager midlertidig offentlig forsørgelse, og også er i målgruppen for seniorførtidspensionsordningen. Den største målgruppe modtager sygedagpenge, hvor mange ønsker at vende tilbage til deres job eller til et job på arbejdsmarkedet igen, hvorfor de ikke er interesseret i at søge seniorførtidspension. I Lejre Kommune har der således kun været 4 ansøgninger om seniorførtidspension i har fået afslag og 2 har fået tilkendt seniorførtidspension. Ankestyrelsen: Siden Lov om seniorførtidspension trådte i kraft er der udkommet 2 principafgørelser, som handler om førtidspension dvs. også seniorførtidspension. Ingen af disse omhandler den beskrevne problematik. Ankestyrelsen har udmeldt svar på den indbyggede problemstilling i de 2 reformer. Ankestyrelsens juridiske hotline meddeler, at seniorførtidspension ikke er en ny førtidspensionsordning, men en ny ansøgningsmulighed. Dette giver den problemstilling i forhold til borgernes forventninger, som er beskrevet ovenfor. Administrationens vurdering: Det indbyggede dilemma, som forefindes i seniorførtidspensionsloven i samspillet med beskæftigelseslovgivningen, herunder specielt fleksjoblovgivningen og sygedagpengeloven, anbefales at blive formidlet til de 2 involverede ministerier, med henblik på en retningsgivende udmelding fra ministeriet eller en lovændring, så der sker en tydeligere ensretning. En større klarhed vil kunne fremme samarbejde med borgere om beskæftigelsesfremme, herunder udredning af mulighederne for beskæftigelse på særlige vilkår. Administrationen vurderer, at der ved central udmelding fra ministerierne eller en lovændring, vil kunne skabes klarhed til gavn for borgerne og kommunerne. Administrationen vurderer endvidere, at en visitationsramme vil kunne støtte dialogen med pensionsansøger i rehabiliteringsteamet samt vurderingen pensionsudvalget. Handicappolitik: Borgere med handicap befinder sig også i målgruppen for seniorførtidspension. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt. Bilag: 1. Diagram for ansøgning af henholdsvis seniorpension og førtidspension - Diagram for ansøgning af henholdsvis seniorpension og førtidspension.docx

16 Lejre Kommune Side JA - Orientering om målgrupper langtidssyge Sagsnr.: 14/16016 Resumé: blev på sit møde i august 2014 introduceret til den nye sygedagpengereform som trådte i kraft den 1. juli I forbindelse med denne introduktion ønskede udvalget en beskrivelse af, hvilke faggrupper og aldersgrupper der er langtidssyge dvs. får forlænget deres sygedagpenge ud over 52 uger, samt hvilke sygdomme disse borgere har. Denne oversigt er nu udarbejdet og fremlægges for udvalget til orientering. Oversigten, som er et øjebliksbillede er vedlagt som bilag. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget for Job & Arbejdsmarked tager orienteringen til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: blev på sit møde i august 2014 introduceret til den nye sygedagpengereform som trådte i kraft den 1. juli I forbindelse med denne introduktion ønskede udvalget en beskrivelse af, hvilke faggrupper og aldersgrupper der er langtidssyge dvs. får forlænget deres sygedagpenge ud over 52 uger, samt hvilke sygdomme disse borgere har. Denne oversigt er nu udarbejdet og fremlægges for udvalget til orientering. Oversigten er udarbejdet på baggrund af borgerer, som har været sygemeldt i over 52 uger. Borgerne havde forinden sygedagpengereformen ret til sygedagpenge i 52 uger. Med den nye sygedagpengereform er denne ret rykket til 22 uger. For at få forlænget sygedagpengene er der nogle kriterier der skal være opfyldt. I denne oversigt er der fokuseret på sager, hvor sygedagpengeperioden er forlænget ud over 52 uger. I oversigten, som indgår som bilag, er der redegjort for 31 forlængelsessager. Administrationens vurdering: Ingen Handicappolitik: Handicapgrupper berøres på lige fod med ikke handicappede af sygedagpengeloven. Økonomi og finansiering: Lejre Kommune modtager fra staten refusion på sine udgifter til sygedagpengemodtagere (forsørgelsesdel).

17 Lejre Kommune Side 15 Når sygedagpengesager strækker sig ud over 52 uger bortfalder statens refusion til forsørgerudgifterne. Dette betyder, at kommunen fremadrettet efter 52 uger bærer den fulde udgift til sygedagpenge. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Oversigt over forlængede sygedagpengesager til udvalget for Job & Arbejdsmarked

18 Lejre Kommune Side JA - Forventet Regnskab Sagsnr.: 14/16759 Resumé: Lejre Kommunes budgetoverholdelse i 2014 er fortsat udfordret af et betydeligt udgiftspres. Forventet Regnskab viser, at udgiftsudviklingen på de fleste af de udfordrede områder er vendt, og der er tale om reducerede merforbrug i forhold til forventningerne tidligere på året. På det specialiserede socialområde er der dog sket en yderligere forværring, og området forventes at ende med et betydeligt merforbrug. Samlet set er udfordringerne på bevillingerne derfor blevet forøget siden Forventet Regnskab Det efterlader en betydelig finansieringsudfordring, hvis bevillingerne uden overførselsadgang i overensstemmelse med kommunens Principper for Økonomistyring skal budgettilpasses til det forventede udgiftsniveau for På den baggrund anbefales det, at både robustheds- og råderumspuljen anvendes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer teknisk-finansielle forhold, som samlet set tilfører kassen et overskud, der ikke er budgetlagt med. Koncerndirektionen anbefaler, at disse midler anvendes til at finansiere driftsudfordringer, og det resterende merforbrug finansieres med et kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. Sagen indeholder desuden budgettilpasninger af teknisk karakter: I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der sker en nedjustering af anlægsbudgettet i 2014 Som i årets øvrige forventede regnskaber, anbefales en række tekniske omplaceringer imellem bevillinger, f.eks. uddeling af vikarpuljen. Forventet Regnskab tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i november. Herefter behandles den igen af Økonomiudvalget, før Kommunalbestyrelsen har den på mødet sidst i november. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning, 2. at budgettilpasninger inden for Udvalget Job & Arbejdsmarked (jf. bilag 1, 3 og 4) godkendes. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: I den følgende sagsfremstilling gennemgås først forventningerne til 2014 i hovedtal. Herefter uddybes udfordringerne på driftsbevillingerne samt Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering. Efterfølgende uddybes forventningerne til anlægsbudgetterne. Forventningerne i hovedtal

19 Lejre Kommune Side 17 Lejre Kommune har igennem hele 2014 været udfordret på overholdelse af driftsbudgetterne. Flere områder gik ud af 2013 med et betydeligt underskud, og det har fra årets start været nødvendigt med et skarpt fokus på økonomistyring og udgiftsreduktioner inden for de berørte budgetområder. Samtidig blev der allerede i foråret iværksat arbejde med at etablere en råderumspulje, som sammen med den afsatte robusthedspulje i budget 2014 skal bidrage til finansiering af de merudgifter, som også forventes i I august 2014 blev det vurderet, at udgiftsudviklingen på de fleste områder var forbedret, idet de forventede merforbrug var reduceret i forhold til tidligere forventninger. På det specialiserede voksen-socialområde var der dog sket en forværring, der medførte en stigning i det samlede udfordringsniveau. Udfordringerne på socialområdet blev efter nærmere analyse vurderet til at være over 20 mio. kr. På de fleste områder forventes der fortsat et faldende udfordringsniveau. Det gælder især jobog arbejdsmarkedsområdet, hvor der nu vurderes at blive et mindreforbrug. Forventningen til det specialiserede socialområde er imidlertid blevet yderligere forværret. På voksenområdet skyldes det især, at forudsatte reduktioner ikke har kunnet gennemføres i På børneområdet kan udgiftsstigningen henføres til nye sager og en netop tabt sag i ankestyrelsen. Det specialiserede socialområde udfordrer samlet set kommunen med 28,5 mio. kr. De samlede økonomiske forventninger til 2014 ses af tabel 1 nedenfor. Her fremgår den forventede afvigelse for driftsudgifterne at være godt 12 mio. kr. det er et netto-tal, der inkluderer alle udfordringer og mindreforbrug, og som forudsætter fuldstændig anvendelse af robustheds- og råderumspuljen. Tabel 1: Hovedoversigt Opr. Budget Korr. Budget Forventet Forventet (1000 kr.) afvigelse resultat Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Anlægsudgifter Optagne lån Balanceforskydninger Renter Afdrag Udgifter i alt Budgetbalance Kommunens øvrige økonomiske poster trækker i retning af overskud på 22,9 mio. kr., hvilket er godt 54 mio. kr. højere end det budgetterede kassetræk på 31,3 mio. kr. Den væsentligste afvigelse er anlægsbudgettet, hvor der forventes et mindreforbrug på over 65 mio. kr. Størstedelen af disse midler er dog afsat til konkrete projekter, og forudsættes stort set alle overført til 2015, selvom der også indgår mer- og mindreforbrug på projekter, som ikke vil blive overført til 2015, men i stedet tilbageføres til kassen (1,6 mio. kr.). De finansielle forhold (skatter, tilskud og udligning, renter og afdrag) tilgår tilsvarende kassen og kompenserer i regnskabet for et merforbrug på driftsudgifterne i 2014.

20 Lejre Kommune Side 18 Forventninger til driftsudgifterne Siden begyndelsen af 2014 har seks områder været særligt udfordrede i forhold til budgetoverholdelse. De blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab , mens der i Forventet Regnskab og blev sat konkrete tal på udfordringerne. Alle områder er nu blevet revurderet på baggrund af forbrug og disponeringer ved udgangen af 3. kvartal Det specialiserede socialområde (voksen): I forbindelse med den såkaldte lynplan på området blev der konstateret et merforbrug, der er væsentligt højere end de tidligere forventninger for Samlet set blev udfordringen vurderet til at være omkring 24 mio. kr. Ændringerne i forhold til årets tidligere budgetopfølgninger skyldes til dels, at disse er foretaget på et ufuldstændigt grundlag, hvor der ikke er blevet taget højde for meget sandsynlige revisiteringer af tidsbegrænsede foranstaltninger. Når udgiftsniveauet imidlertid også er højere end i 2013, skyldes det primært en stigning i mængden af sager og foranstaltninger inden for området. En række af de nytilkomne borgere kan henføres til, at de i løbet af det sidste år er fyldt 18 år og dermed er overgået fra børneområdet. Det gælder især for 107 (midlertidige botilbud), hvor størstedelen af de nytilkomne sager kommer fra børneområdet. På 108 (længerevarende botilbud), 104 (aktivitetsog samværstilbud) samt 103 (beskyttet beskæftigelse) er aldersspredningen i de nytilkomne helårspersoner større, og afspejler en reel tilgang i specialiserede tilbud. I Forventet Regnskab forventede administrationen, at der ved gennemgang af alle sager, en skærpelse af visitationskriterierne på nye sager, samt ved genforhandling i sager udpeget af den tidligere Task Force kunne udgiftsreduceres for omkring 2 mio. kr. i Hertil kom et forventeligt overskud på 2 mio. kr. fra bostedet Solvang, hvorved områdets forventede merforbrug i 2014 kunne begrænses til 20 mio. kr. Det må nu konstateres, at det ikke har været muligt at udgiftsreducere, samtidig med at overskuddet på bostedet Solvang er blevet lavere end forventet. Samlet set forventes merforbruget i 2014 nu til at blive 23 mio. kr. Det specialiserede socialområde (børn): Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 5,5 mio. kr., hvilket er en markant forværring i forhold til Forventet Regnskab Det skyldes primært øgede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger (jf. handleplanen på området), samt øget visitation til I-Klasserne på Osted skole. Hertil kommer to nye sager, som er iværksat i juli, samt en netop tabt sag i ankestyrelsen, der alene medfører udgifter på 2,5 mio. kr. i Det forventes ikke muligt at nedbringe udgiftsniveauet i løbet af årets resterende måneder. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Ved FR-1 blev der skønnet en merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,4 mio. kr. Herfra forventedes at der kunne fratrækkes 2 mio. kr. i forventet efterregulering fra 2013 samt en effekt på 2 mio. ved controlling af regionens udgifter, hvilket efterlod en nettoudfordring på 2,4. De 6,4 mio. kr. var beregnet ud fra en fortsat stigningsprocent som i Den faktiske udgift i årets første halvår var imidlertid lavere end forudset, og budgettet for 2014 blev derfor skønnet til at kunne overholdes, selvom controllingen har haft lavere effekt end forventet. Allerede i august blev det dog konstateret, at regningerne til regionen igen øgedes, og at forbruget ikke vil blive på det lave niveau, som tallene viste op til Forventet Regnskab Forventningen er nu en overskridelse på omkring 2 mio. kr., efter at efterreguleringen fra 2013 er tilført området. Job- og arbejdsmarkedsområdet: Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet har betydet, at der ved begyndelsen af 2014 var stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne betydningen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelsesog alderskrav. Lejre Kommune har oplevet øgede udgifter til sygedagpengemodtagere, ligesom udgifterne til ressourceforløb har været større end budgetteret. Til gengæld er udgifterne til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse faldet i en grad, så der nu samlet

21 Lejre Kommune Side 19 forventes en mindreudgift på omkring 1 mio. kr. Hertil kommer forventet efterregulering på netto 1 mio. kr., hvormed områdets samlede overskud bliver på omkring 2 mio. kr. Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og krav om store omstillinger. Det gælder for både dagplejen og institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt, som budgetreduktionen forudsatte. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. I budgettet for 2014 var det forventet, at børnetallet ville falde markant i institutionerne. Faldet har imidlertid ikke været så stort som budgetlagt. Samtidig ses en større tilgang til de private institutioner end forudsat tidligere på året, hvilket medfører større udgifter end forventet i Forventet Regnskab Samlet set forventes et merforbrug på omkring 3,5 mio. kr. på området, fordelt med 2,3 mio. kr. på dagplejen og 1,2 mio. kr. på områdets fælles funktioner, hvorfra der bliver omplaceret ressourcer til både de kommunale og private daginstitutionerne. Sociale og kontante ydelser: I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale og kontante ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved FR-1 og FR-2. Forventningen forudsætter fortsat, at en række personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang af førtidspensionsmodtagere. I tillæg til de seks områder er der øvrige bevillinger, hvor der forventes mindre budgetafvigelser. Dette fremgår af Tabel 2, der viser udviklingen i forventninger fra FR1- FR3.

22 Lejre Kommune Side 20 Tabel 2: Udvikling i forventninger til driftsresultatet (bevillinger uden overførsel) (1.000 kr.) FR-1 FR-2 FR-3 Økonomiudvalget Politiske udvalg Støttet boligbyggeri Administrativ organisering Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Det specialiserede børnesocialområde Dagtilbudsområdet Udvalget for Teknik & Miljø Vintervedligeholdelse Sygedagpenge Introduktionsprogram og ydelser til udlændinge Dagpenge til forsikrede ledige Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Merindtægt - mellemkommunale indtægter fra plejecentre Det specialiserede voksensocialområde Sociale ydelser (førtidspension og boplacering af flygtninge) Udvalget for Erhverv & Turisme Forventet resultat Robustheds- og råderumspuljen Forventet resultat i alt Samlet set er der således tale om en forværring siden FR-1, som dog især er afgrænset til de specialiserede socialområder. Bevillinger med overførselsadgang: På kommunens bevillinger med overførselsadgang er der samlet ser indmeldt forventning om overførsel af et merforbrug på mere end 10 mio. kr. Det skyldes fx daginstitutionerne, der de seneste år har skubbet et merforbrug fra det ene år til det andet, om end det på alle områderne på nær ét tegner til, at merforbruget ikke eskalerer i Også på administrationsområdet tegner der til at blive et merforbrug på social- og familiecenterets budgetramme, ligesom energibevillingen fortsat er udfordret af overførte merforbrug fra de tidligere år. Historisk har der været overført betydelige mindreforbrug imellem årene. Selvom størstedelen af besparelserne til råderumspuljen på 15 mio. kr. kom fra bevillinger med overførselsadgang, så forventes der fortsat at være positive overførsler til 2015 på minimum det niveau, der på nuværende tidspunkt er indmeldt som forventet merforbrug. Derfor indgår bevillingerne med overførselsadgang i Forventet Regnskab med forventning om samlet budgetbalance. Anbefalinger på baggrund af de driftsmæssige udfordringer Forventet Regnskab indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen 35 mio. kr., som det er redegjort for ovenfor. Koncerndirektionen vurderer ikke længere, at

23 Lejre Kommune Side 21 det er muligt at nedbringe merforbrugene på de pågældende områder. Det efterlader en betydelig finansieringsudfordring, hvis bevillingerne uden overførselsadgang i overensstemmelse med kommunens Principper for Økonomistyring skal budgettilpasses til det forventede udgiftsniveau for På den baggrund anbefales det, at både robustheds- og råderumspuljen afsættes fuldt ud til at finansiere kommunens udfordringer. Hertil kommer de finansielle forhold, som samlet set tilfører kassen med et overskud, der ikke er budgetlagt med. Koncerndirektionen peger derfor på følgende finansieringsmuligheder: Tabel 3: Finansieringsmuligheder (mio. kr.) Merindtægt grundet mellemværende vedrørende kirkelig ligning 1,3 Lavere udgifter til renter og låneoptag 2,4 Midtvejs- og efterregulering af statslige tilskud mv. 1,0 Voldgiftssag -0,7 Ejendomsskatter (efterregulering og tilbagebetaling) -2,2 Finansieringsmuligheder i alt 1,8 Resterende finansieringsudfordring (ved behov på 12,9 mio. kr.) 11,1 Det resterende merforbrug (11,1 mio. kr.) kan der ikke umiddelbart udpeges finansiering til. Koncerndirektionen anbefaler ikke, at den forventede finansieringsudfordring løses gennem yderligere besparelser på tværs af den kommunale organisation. Der har allerede været gennemført en sparerunde i foråret (råderumspuljen), og der er behov for stabilitet i budgetterne resten af året. Det er Koncerndirektionens vurdering, at det i stedet er nødvendigt at finansiere de resterende 11,1 mio. kr. med et kassetræk ud over det oprindeligt budgetterede. Denne vurdering blev også i Forventet Regnskab fremhævet som en nødvendig mulighed, såfremt forudsætningerne bag budgetopfølgningen blev ændret. Med de øgede udfordringerne på især det specialiserede socialområdet, må dette konstateres at være tilfældet. Det foreslåede kassetræk skal ses sammen med, at der også kommer jordsalg, som heller ikke har været budgetteret. Af Bilag 1 fremgår en samlet oversigt over alle budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang, som Koncerndirektionen indstiller. D. Anlæg Det forventes, at den overordnede tidsplan for Lejre Kommunes anlægsprojekter i 2014 for størstedelen af projekterne kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). De mest markante undtagelser herfor er rådhusrenoveringsprojektet, samt anlægsprojekterne under dagstilbudsområdet, som er sat på hold som følge af visionsprocessen på børneområdet. En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som Bilag 2 Anlægsoversigt. Samlet set forventes der overførsler for mere end 60 mio. kr. Denne forventning indgår som en væsentlig forudsætning for et investeringsniveau på godt 280 mio. kr. i budgettet for I overensstemmelse med budgetsagen anbefales det, at der i forbindelse med Forventet Regnskab sker en nedjustering af anlægsbudgettet i I Bilag 3 fremgår de konkrete anlægsprojekter, der indstilles budgetreduceret i Administrationens vurdering:

24 Lejre Kommune Side 22 Administrationen vurderer, at Lejre Kommune fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med råderums- samt robusthedspuljen, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme område uholdbart. Det er derfor nødvendigt at fortsætte arbejdet med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Dette gælder især på det specialisede voksensocialområde, hvor de økonomiske udfordringer er vokset yderligere siden Direktionen vurderer aktuelt, hvad der skal til for at realisere i For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt at det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviserings- og besparelsespotentialer. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Samlet set forventes det, at Lejre Kommunes likvide beholdning vil blive reduceret ud over det budgetlagte i Grundet anlægsoverførsler vil kassebeholdningen ganske vist blive opbygget, men disse midler er imidlertid allerede disponeret til konkrete projekter. Den disponible kassebeholdning forventes at falde til omkring 15 mio. kr., som det fremgår af Tabel 4 nedenfor: Tabel 4: Forventet kasseudvikling (1.000 kr.) Beholdning primo Beholdning ultimo Kassebeholdning heraf allerede disponeret Disponibel kassebeholdning Forskellen mellem primo- og ultimo beholdningen er det samlede overskud på omkring 23,4 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt forventes, at året ender med. Ændringen i allerede disponerede midler skal forstås som forskellen imellem, hvad der var disponeret ved årets start (anlægs- og driftsoverførsler fra 2013 fratrukket manglende lånoptagelse) og hvad der ved årets slut forventes at skulle overføres til Ændringen i disponibel kassebeholdning afspejler det forventede merforbrug på driftsudgifterne, de ekstra indtægter for jordsalg, samt mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, som ikke vil blive overført til Den disponible kassebeholdning vil med den forventede reduktion nå til et relativt lavt niveau. Det skal dog ses i sammenhæng med, at der i Budget indgår en et samlet overskud i størrelsesordenen mio. kr. over hele perioden. Kommunens likviditet er forsat god, og der forventes ingen udfordringer i forhold til kassekreditreglens krav om løbende positiv likviditet over en 12-måneders periode. Forventet Regnskab indeholder i øvrigt en række ansøgninger om tekniske omplaceringer imellem bevillinger, som Koncerndirektionen anbefaler. Alle omplaceringer fremgår af Bilag 4 - Tekniske omplaceringer. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag:

25 Lejre Kommune Side Bilag 1 Budgettilpasninger af bevillinger uden overførselsadgang 2. Bilag 2 Anlægsoversigt 3. Bilag 3 Budgettilpasninger af anlægsbevillinger jf. Budget Bilag 4 Tekniske omplaceringer

26 Lejre Kommune Side ØU - Opfølgning på dagsordner som led i plan for øget kvalitet i politisk betjening - november Sagsnr.: 14/6207 Resumé: Som led i den af Kommunalbestyrelsen vedtagne plan for øget kvalitet i den politiske betjening vil der på samtlige udvalgsmøder blive fulgt systematisk op på udvalgsmedlemmernes vurderinger af sagsfremstillingerne på dagsordenen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget giver sine kommentarer til sagsfremstillingerne. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Drøftet. Afbud: Julie Hermind (F) Beslutning den : Resume opleves at være som en gentagelse af sagsfremstilling. Bør ændres. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. maj 2014, at der skal arbejdes med en generel styrkelse af politiske dagsordener og beslutningsoplæg. For at sikre størst mulig kvalitet i arbejdet blev det besluttet at inddrage de politiske udvalg løbende og systematisk. Det betyder blandt andet, at de forskellige fagudvalg får mulighed for at kunne give løbende tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på dagsordenen. Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal af bilag o. lign.) eller til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprogbrug, politisk handlerum o. lign.). Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra om spørgsmål om: - Er sagerne relevante for politisk behandling? Hvis nej hvilke er ikke relevante? - Er der sager som er svære at forstå? Hvilke og hvorfor? - Er der sager der indeholder overflødige bilag? Hvilke og hvorfor? - Giver resuméet en relevant og enkel indføring i sagens substans? - Er indstillingerne præcise, så det er klart, hvad udvalget skal beslutte eller tage til efterretning? - Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder? Hvilke sager og hvad mangler? Herudover kan der naturligvis tilføjes andre kommentarer til sagerne generelt eller til en enkelt sag specifikt. Der vil løbende blive arbejdet med udvalgenes tilbagemeldinger, som inddrages i det administrative arbejde med at forbedre sagsfremstillingerne. Ved udgang af 2014 vil der ske en samlet opsamling på tilbagemeldingerne. Administrationens vurdering:

27 Lejre Kommune Side 25 Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Fagudvalgene

28 Lejre Kommune Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet under punktet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

29 Bilag: 2.1. Nyhedsbrev skoler - Informmationsbrev om vejledningsreformen mv. med bilag Udvalg: Mødedato: 03. november Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

30 Roskilde d INFORMATIONSBREV OM VEJLEDNINGSREFORMEN M.V. Til skoleledere,skolebestyrelser og forvaltningerne i Roskilde og Lejre kommuner Ny ledelse og ændringer i UU- Roskilde/Lejre Pr. 1. oktober fratrådte Kenneth Sejlø Andersen som centerleder i UU-Roskilde/Lejre og i samme forbindelse besluttede bestyrelsen, at konstituere souschef Bjarne Kristiansen som centerleder. Som ny souschef er koordinator og vejleder i Ungeguiden Mette Sunemeier blevet konstitueret. I forhold til tidligere udmeldinger om strukturændringer m.v. i UU, så vil vi fremover prioritere kerneopgaverne i så høj grad det overhovedet er muligt, herunder at vejlederne er til stede der, hvor de unge befinder sig, dvs. for grundskolerne på skolerne og for ungevejledningen i Jobcenter Lejre og Ungeguiden i Roskilde. Vi er p.t. ved at udarbejde en oversigt over de kerneydelser UU yder, opdelt så man kan se,hvad der blev ydet før reformen og hvad der fremover ydes efter reformen, samt målgruppen. Desuden fordelt på henholdsvis UU og skolens ansvar. Vi forventer at kunne udsende kataloget i slutningen af uge 44. Opgavefordelingen blandt vejlederne er afsluttet og i bilaget til denne skrivelse, kan man se fordelingen af vejlederne på skolerne. Reformerne Folkeskolereformen, erhvervsuddannelsesreformen og vejledningsreformen betyder, at der fra 1.august 2014 er sket nogle markante ændringer for både indsats og ansvar i forhold til elevernes overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Eksisterende aftaler og procedurer står over for tilpasninger og ændringer. Vi vil godt prøve at skabe et overblik, sådan at dette arbejde kan komme godt fra start til gavn for skoler, ungdomsuddannelserne og UU-centret, men mest af alt til gavn for de unge og deres forældre. Gældende praksis er, at alle elever kan modtage gruppevejledning og individuel vejledning fra UU. Indsatsen er differentieret, sådan at vejledning er målrettet de elever, som har særlige vejledningsbehov. Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 15 D, 4000 Roskilde Telefon

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. november 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. november 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat mandag den 3. november 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - november...2 3. SSÆ - Uanmeldt tilsyn på Ammershøjparken

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. september 2014

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. september 2014 Referat mandag den 8. september 2014 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - september...2 3. JA - Endelig

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget mandag den 27. oktober 2014 Kl. 19:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013

Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013 Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013 Status ultimo november 2013 over LBR-projekter (Bevilling 2013: 367.887 kr. + overført fra 2012: 81.125

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

Tirsdag den 3. december 2013, Kl. 15.00 17.00 Drejergården, Roskildevej 34-38, 4330 Hvalsø.

Tirsdag den 3. december 2013, Kl. 15.00 17.00 Drejergården, Roskildevej 34-38, 4330 Hvalsø. Medlemmer af Beskæftigelsesrådet i Lejre Lejre 22. november 2013 Christian Plank, Lejre kommune Henrik Theill, FTF Dorthe Sørensen, DH- Ása Abildgaard, DH - Charlotte Frølund, Praktiserende Lægers Organisation

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. november 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. november 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. november 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering...2 3. JA - Virksomhedspris

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. marts 2015 Referat mandag den 2. marts 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema Beskæftigelsesplan

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. maj 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. maj 2015 Referat mandag den 4. maj 2015 Kl. 15:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema: Tværfaglig indsats for unge ikke

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. september 2014

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. september 2014 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. september 2014 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014. Kl. 16:15 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014. Kl. 16:15 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 214 Kl. 16:15 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU Orientering...2 3. ØU Ansøgning som forsøgsprojekt genfødsel

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere