Budgetvejledning 2010 for specialfritidshjem og klubber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetvejledning 2010 for specialfritidshjem og klubber"

Transkript

1 Budgetvejledning 2010 for specialfritidshjem og klubber Børne- og Ungdomsforvaltningen December

2 Forord Hensigten med denne budgetvejledning, der særskilt omhandler specialfritidshjem og - klubber er, at den skal være et opslagsværk og et redskab til at skabe klarhed og forståelse for den decentrale styring. Der findes ligeledes en budgetvejledning rettet specifikt mod specialbørnehaver. Team for Dagtilbud vil gerne modtage kommentarer, ris og ros, til budgetmaterialet således at budgetmaterialet og processen omkring udarbejdelsen bliver bedre til næste år. Dette gerne både som ris for hvad der mangler og ros for hvad der skal være mere af. Kommentarer og ønsker skal sendes pr. til (Skriv Kommentar til Budgetvejledning i emnefeltet). Indkomne forslag vil blive samlet op som led i næste års budgetproces. Team for Dagtilbud Kontoret for Økonomi- og Ledelsesinformation Kontakt Spørgsmål i øvrigt vedrørende budget og forbrug skal rettes til distriktet. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

3 Indholdsfortegnelse Forord...2 Indholdsfortegnelse Indledning Lovgrundlag Selvforvaltning Reform på Specialområdet Principperne i modellen for specialfritidshjem Hvad er procedurerne? Budgetudmelding Vigtige begreber i modellen Gennemgang af de konkrete budgetposter Institutionsbevilling Grundbeløb (Fast budgetpost) Bygningsrelateret bevilling Husleje (Fast budgetpost) Skatter og afgifter (Fast budgetpost) Fysiske kompensationer (Fleksibel budgetpost) Ejendomsressourcer: Rengøring og gårdmand (Fleksibel budgetpost) Rengøringsselskab (Fleksibel budgetpost) Hovedrengøring (Fleksibel budgetpost) Energiudgifter (Fleksibelt budgetpost) Ordinær vedligeholdelse (Fleksibel budgetpost) Øvrige reguleringer drift (Fleksibel budgetpost) Særbevillinger til særlige opgaver (Fleksibel budgetpost) Udflytterkørsel (Fast budgetpost) Andre busordninger, drift (Fast budgetpost) Uddannelse (Fleksibel budgetpost) Åbningstidskompensation fra 55 timer ugl. (Fleksibel budgetpost) Bevilling til særlige pladser (løn & drift) (Fleksibel budgetpost) Særlige bevillinger midlertidige (Fleksibel budgetpost) Social kompensationsordning (Fleksibel budgetpost)...22 Børne- og Ungdomsforvaltningen December

4 Diverse, i alt Arbejdsskadeforsikring Administrationsbidrag (Kun for selvejende institutioner) Pensionsregulering Praktikanter, i alt Udgift til drift af it (Kun for kommunale institutioner) Rammebevilling, i alt Heraf udgør det fleksible budget, i alt Opslagsværk for budget Fremskrivning af budgettet til Fremskrivning af løn Fremskrivning af øvrige udgifter/drift Gårdmænd Særlige elementer i budgettet Selvejende institutioner og udbetaling af raten Budget med og uden moms Rengøringsselskaber og hovedrengøring Vedligeholdelse Nye institutioner Refusioner Sygedagpengerefusion Barselsrefusion KK Indkøbsweb Selvejende institutioners løn og personaleoplysninger Gruppelivsforsikring (vedrører alene de selvejende institutioner) Koncernservice...36 Bilag 1 - Specifikation til Budget...37 Bilag 2 Takster...38 Bilag 3 Kompensationsordninger...39 Børne- og Ungdomsforvaltningen December

5 1. Indledning 1.1. Lovgrundlag Specialfritidshjem og klubber er ifølge kontoret for Støtte, Rådgivning og Sundhed (SRS) baseret på tre forskellige lovgivninger: 1) Folkeskoleloven KKFO v/ Øresundsskolen, KKFO v/ Skolen i Ryparken, KKFO v/ Frejaskolen, KKFO v/ Skolen i Peter Vedelsgade, KKFO v/ Skolen i Charlottegården, KKFO v/ Friluftsskolen samt Fritidshjemmet på Kastelvejens Skole er underlagt bestemmelserne i Folkeskoleloven ( 3 stk. 4): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Stk. 4: Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse. 2) Serviceloven Dele af Hjælpeskolernes Fritidshjem v/ Vendsysselvej, Hjælpeskolernes Fritidshjemet v/ Strandparkskolen, Fritids- og Ungdomsklubben Rughave samt Ungdomsklubben i Utterslev er underlagt bestemmelserne i Serviceloven (Kap. 7, 32 og 36): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=20938 Kapitel 7 - Dagtilbud til børn Særlige dagtilbud 32. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

6 Stk. 2. Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud. Kapitel 8 - Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Særlige klubtilbud 36. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der er nævnt i 65 og 66 i dagtilbudsloven. Stk. 2. Velfærdsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige klubtilbud. Bekendtgørelser: BEK nr af 20/08/2007 Gældende Bekendtgørelse om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=20904 BEK nr af 20/08/ Gældende Bekendtgørelse om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= ) Dagtilbudsloven Endelig er fritidshjemmet Dyveke, Hjælpeskolernes Fritidshjem v/ Engskolen og størstedelen af Hjælpeskolernes Fritidshjem v/ Vendsysselvej underlagt bestemmelserne i Dagtilbudsloven 52 og distrikterne er ansvarlige for visitationen til disse institutioner: 52. Fritidshjem kan etableres som institutioner. Stk. 2. Fritidshjem kan drives af en eller flere kommuner som kommunale fritidshjem. Stk. 3. Fritidshjem kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som selvejende fritidshjem. Stk. 4. Fritidshjem kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører som private fritidshjem. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

7 . https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=32025#a Selvforvaltning Institutionerne i BUF har selvforvaltning. Selvforvaltning betyder, at langt de fleste beslutninger om hverdagen i institutionerne træffes af institutionens ledelse og forældrebestyrelse. På den måde kan institutionerne udvikle sig i den retning, som forældrene, institutionslederen og det øvrige personale ønsker. Frihedsgraderne skal bruges til at finde de bedste løsninger for driften af den enkelte daginstitution. Det gælder fleksibilitet mellem løn og drift i budgettet, hvem institutionerne vil ansætte og overførselsadgang mellem årene. Overførsel mellem budgetår Hvis institutionen har et mindreforbrug på selvforvaltningsrammen, der består af de fleksible budgetposter, kan der højest overføres 6 % af dette til næste års budget. For merforbrug gælder det, at hele merforbruget overføres til næste års budget. Merforbrug og mindreforbrug på de faste budgetposter overføres ikke. Hvis forbruget afviger fra budgettet skal dette forklares til distriktet jf. Budgetinstruksen (tryk på link) Lønsumsstyring En anden del af selvforvaltningen består af lønsumsstyring. Det betyder, at alle institutioner og klubbers børnetalsafhængige bevilling udmeldes som beløb ud fra en pladspris eller klubmodel, og opgøres altså ikke i antal stillinger. Det vil sige, at der er frie rammer til sammensætningen af personalet, så længe det fleksible budget overholdes. Det er altså f.eks. tilladt at have flere eller færre ansatte end en gennemsnitlig normering, eller vægte mellem personalekategorier som led i lønsumsstyringen i budgetåret under hensyn til selvforvaltningsprincipperne. Prognoser En tredje del af selvforvaltningen, er udarbejdelse af prognoser, med en så høj sandhedsværdi som muligt. Prognosen er et økonomisk element, der giver institutionerne incitament til at indregne alle former for kendte og forventede (skønnede) forbrug i et Børne- og Ungdomsforvaltningen December

8 budgetår. Dette giver både institutionen og forvaltningen et bedre overblik over institutionens økonomi. Prognosen er et nutidsbillede, og forvaltningen er indforstået med, at forudsætningerne for en prognose kan ændre sig. Der udarbejdes tre prognoser årligt, og det forventes, at årets tredje prognose ligger meget tæt på regnskabsresultatet. På normalområdet er brugen af økonomistyringsredskabet obligatorisk. For specialinstitutioner skal dette redskab i højere grad betragtes som et hjælpeværktøj. Som noget nyt er der udarbejdet en Prognosevejledning (tryk på link), der ligger tilgængelig på Opgaveportalen under opgaven Prognoser. Prognosevejledning er integreret med økonomistyringsværktøjet, som der vil blive afholdt kurser i anvendelsen af først i Børne- og Ungdomsforvaltningen December

9 2. Reform på Specialområdet Den 30/ vedtog BUU en udmøntningsplan vedrørende reform på specialområdet for Reformen på specialområdet er opdelt i 8 delspor. Delspor 3 med titlen Ressourcetildeling har haft fokus på at lave nye budgetmodeller på specialområdet. Modellerne skulle oprindeligt have været færdige i 2008 og været gældende fra 2009, men processerne er blevet udsat et år. Målsætningen for de nye modeller er, at de skal være enkle og gennemskuelige og understøtte bl.a.: højtspecialiserede tilbud og kompetencecentre en bred vifte af tilbud inkluderende indsatser på almenområdet fleksibel tilbudsstruktur Der er blevet etableret et særskilt sagsbehandlerteam i Kontoret for Økonomi- og Ledelsesinformation, der i samarbejde med distrikterne og relevante centrale kontorer vil have specialområderne som fokusområde. Special F&K institutionerne vil blive indbudt til budgetseminar og undervisningen i økonomistyring og prognosearbejde med afsæt i økonomistyringsværktøjet, først i Børne- og Ungdomsforvaltningen December

10 3. Principperne i modellen for specialfritidshjem Opdeling i budgettet i en institutionsbevilling og en række børnetalsafhængige bevillinger udmålt efter antallet af børn, åbningstid og støttebehov. Et grundbeløb, der afspejler budget til leder/souschef, udmeldes til hver institution. Den enkelte institution tildeles en samlet rammebevilling, som er kendt ved budgetårets start, og som institutionen selv forvalter og tager ansvar for at overholde. Overskud på op til 6 % af det fleksible selvforvaltningsbudget og underskud overføres til næste års bevilling, når regnskabet er godkendt af Borgerrepræsentationen. Rammebevillingen i 2010 er udmeldt dels på baggrund af de senest foreliggende børnetal i perioden 1/ /9 2009, dels en vurdering af belægningen i Der foretages en budgetkorrektion i oktober 2010 på baggrund af indskrivningen 12 måneder tilbage. Der er 100 % afregning (+/-) i forhold de budgetudmeldte pladser. Huslejerelaterede budgetposter, kørsel samt løn til leder og souschef er faste bevillinger. Denne nye budgetvejledningen omhandler: Hjælpeskolernes Frh. v. Vendsyselsvej; Hjælpeskolernes Frh. v. Engskolen; Specialfritidshjemmet Stifinderen; Frh. v. Strandparksskolen; Specialfritidshjemmet Dyveke; KKFO v. Øresundsskolen; KKFO v. Frejaskolen; KKFO v. Fensmarkskolen (Øresund filial); KKFO v. Skolen i Ryparken; KKFO v. Friluftsskolen (Skolen ved Sundet); KKFO v. Peter Vedels Gade; KKFO v. Skolen i Charlottegården;; Spec. frh & uk Rughave; og Uk på ungdomsskolen i Utterslev Der foreligger ikke en ny budgetvejledning for Lavuk, Absalon og Fritidshjemmet v. Kastelvejens skole, der har deres egne budgetmodeller. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

11 4. Hvad er procedurerne? 4.1. Budgetudmelding Fritidshjem og klubber (F&K) på specialområdet vil i 2010 få budget på baggrund af indskrivningen i perioden fra 1. januar 2009 til 30. september 2009, samt en konkret vurdering af belægning i 2010 som følge af opnormeringen i Det er udelukkende det børnetalsafhængige budget, der påvirkes af forskelle mellem det budgetudmeldte antal børn og det faktisk indskrevne antal børn. Eksempel Udmelding: En institution med en normering på 26 børn og et udmeldt budget i 2009 baseret på 24 børn, får i 2010 børnetalsafhængigt budget på baggrund af det gennemsnitlige antal indmeldte børn i perioden 1/ til 30/ Hvis institutionen har haft et gennemsnit på 22,3 indmeldte børn, er der rundet op til næste hele tal (altså 23): Børnetalsafhængigt budget *pladspris ( kr.) = kr. Børnetalsafhængigt budget *pladspris ( kr. + fremskrivning) = kr. (+fremskr.) Før budgetudmelding og afregning bliver belægningstallene gennemgået af Distrikterne, Støtte, Rådgivning og Sundhed samt Plads- og Kapacitetskontoret. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

12 4.2. Vigtige begreber i modellen Budgetmodellen for specialfritidshjem og -klubber omfatter institutioner på 6-18(26) års området og opererer med forskellige centrale begreber. Normering (pladser) Institutionen har en normering, som repræsenterer institutionens maksimale indskrivningskapacitet. Normeringen bruges ikke længere i forhold til tildeling af budget. Budgetudmeldte pladser Institutionerne får i 2010 udmeldt budget på baggrund af det gennemsnitlige antal indmeldte børn i perioden 1/ til 30/ Denne justering vil blive udmøntet således, at institutionsbevillingen holdes uændret, mens den børnetalsafhængige bevilling tilpasses det faktiske antal børn. Visitation Visitationsprocedurerne for special Fritidshjem og Klubber afhænger af støtteniveauet for børnene på institutionen. For niveau 2 institutionerne visiterer distrikterne og for niveau 3 institutioner visiterer Støtte, Rådgivning og Sundhedskontoret i BUF. Institutionerne er afhængige af, at der visiteres det antal børn, de har fået budget til, da de ellers vil få modregnet deres budgetter for tomme pladser. Indmeldte børn 30/9 opgøres et gennemsnit af de indmeldte børn 12 måneder tilbage (i perioden 1/10 30/9) Afregning Det beløb institutionerne reguleres med grundet afvigelser (+/-) er indmeldte børn i forhold til det udmeldte antal børn. Specialfritidshjem & klubber afregnes 100 %. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

13 Eksempel Afregning: Ved pladsafregning 30/9 2010, vil institutionerne blive efterreguleret/afregnet på baggrund af den faktiske belægning i perioden 1/ til 30/ Den faktiske vægtede belægning i perioden var 23,5 børn. Udmeldte 2010 budget: 22,7* kr. = kr. Afregning: (23,5-22,7)* = kr. NB. Institutionen vil uden en merindskrivningsaftale højest kunne modtage kompensation op til normeringen. I tilfælde af mindrebelægning er der 100 % afregning. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

14 5. Gennemgang af de konkrete budgetposter Budgettet for specialbørnehaver har i 2010 fået en ny form. Ligeledes kan alle budgetændringer fremover findes i én samlet journal, der derved afløser budgetbrevene. Den øverste del giver institutionerne et overblik over, hvor mange børn deres budget er baseret på. Inst. aktuelt udmeldte pladser: Giver et overblik over det udmeldte antal pladser på et givent tidspunkt. Institutionens normering: Den fastlagte kapacitet på institutionen. Helårspladser: Budgettet vises i helårseffekt, og det er summen af helårspladserne, der skal ganges med pladspriserne for at finde institutionens børnetalsafhængige bevilling. Antallet af helårspladser vil kun variere fra Inst. Aktuelt udmeldte pladser, hvis der har været op- eller nednormeringer i løbet af året. Da budgetsystemet oprindeligt er udviklet til normalområdet, fremgår den børnetalsafhængige bevilling endnu ikke af oversigten. I Bilag 1 og på BUFLIS, er det muligt at se Specifikation til Budget, der er opdelt i flere poster end budgettet i BUFLIS (Der genereres af Det Grønne System ) Børne- og Ungdomsforvaltningen December

15 Under pladsoversigten er der en mere detaljeret gennemgang af rammebevillingen. Som en konsekvens af placeringen af specialinstitutioner i dagområdets budgetsystem, afspejler budgetposterne ikke i tilstrækkelig grad, de særlige forhold på specialområdet. I bedes i denne sammenhæng derfor se bort fra opdelingen i institutionsbevilling og børnetalsafhængig bevilling. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

16 Budgetjournal med samtlige budgetændringer kan ligeledes findes på BUFLIS og ser ud som følger: For institutioner der har flere belastningsgrader, vil antallet stå på flere linjer og af tekniske årsager have forskellige startdatoer. Det vil ikke have indflydelse på budgettets størrelse. Det anbefales special F&K institutioner at anvende budgetindberetning på BUFLIS, da dette vil give budgettet en mere korrekt opdeling til anvendelse i arbejdet med bl.a. økonomistyringsværktøjet og KØR-rapporter. På BUFLIS kan man finde vejledning i budgetindberetning. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

17 5.1. Institutionsbevilling Grundbeløb (Fast budgetpost) Grundbeløbet indeholder løn til leder og souschef Bygningsrelateret bevilling Bevillingen er summen af posterne: Husleje, Skatter og afgifter, Lejeindtægter, Renter af godkendte lån, Afdrag af godkendte lån, Fysiske kompensationer, Ejendomsressourcer: Rengøring og gårdmænd, Energiudgifter, Ordinær vedligeholdelse, Øvrige reguleringer drift Husleje (Fast budgetpost) Udgifter til husleje udgør den konkrete huslejeudgift i forhold til institutionens kontraktuelle vilkår. Institutioner i egne bygninger modtager budget efter 3. mandshusleje (dvs. at udlejer ikke er kommunen, men er privat) og institutioner i kommunale bygninger modtager budget i forhold til den husleje forvaltningen aftaler med Københavns Ejendomme (KEjd). Budgetposten er en del af det faste budget. Som en del af institutionens samlede udgifter til ejendom fremgår også budgetposterne skatter og afgifter, lejeindtægter og renter og afdrag af godkendte lån. Da KEjd betaler huslejerne for de kommunale institutioner modtager disse også alle varslinger af huslejestigninger. KEjd sagsbehandler huslejestigninger og videresender til distriktet til budgetforhøjelse. For de selvejende institutioner har KEjd fået den samlede sagsbehandlerkompetence på huslejeområdet. Varsling af huslejestigninger tilgår den enkelte selvejende institution, som sender disse videre til distriktet. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

18 Skatter og afgifter (Fast budgetpost) Budgetposten dækker: - Vandafgift - Vagt/bevogtning/alarm - Dagrenovation - Ejendomsskatter og afgifter - Ejendomsrelaterede forsikringer OBS! Intern forsikringsordning: Bygning og løsøre Hidtil har selvrisikoen for skader på bygninger og løsøre udgjort kr. På grund af økonomisk ubalance i Kommunens interne forsikringsordning sættes selvrisikoen op til kr. på bygninger og kr. på løsøre med virkning fra 1/ Opkrævning af selvrisiko Selvrisikoen i den interne forsikringsordning påhviler både den enkelte institution og KEjd., alt efter typen af skade. Udvendig bygningsskade udbedres af KEjd., som derved afholder selvrisikoen, dog undtaget rene glasskader, som viderefaktureres til institutionen. Løsøreskader og indvendige bygningsskader udbedres af institutionen, som derved afholder selvrisikoen. NB! Bemærk at selvrisikoen er en fleksibel udgift Fysiske kompensationer (Fleksibel budgetpost) Denne post dækker over institutionernes ekstrabevilling på baggrund af fysiske forhold på den enkelte institution Ejendomsressourcer: Rengøring og gårdmand (Fleksibel budgetpost) Budget til Rengøring og gårdmand tildeles på baggrund af den oprindelige normering, som herefter er fremskrevet. (Se mere under afsnit ) Børne- og Ungdomsforvaltningen December

19 Rengøringsselskab (Fleksibel budgetpost) Denne post har kun relevans for institutioner, der får udført rengøring af private rengøringsselskaber. Det er vigtigt at beløbet står opført her, da beløbet er beregnet med moms Hovedrengøring (Fleksibel budgetpost) Special F&K får ikke midler på denne budgetpost, da beløbet ligger i Bevilling til særlige pladser (Løn og Drift) Energiudgifter (Fleksibelt budgetpost) Energibudgettet 2010 er udmeldt på baggrund af et løbende gennemsnit af de 3 seneste regnskabsår og fremskrevet med den generelle prisudvikling på området. Derudover er der i energibudgetterne indlagt en forventet indkøbsbesparelse samt tværgående effektiviseringsgevinst som følge af kommunens samlede genopretningsplan. Kontor for Økonomi- og Ledelsesinformation (ØKL) er opmærksom på, at der fra lokaludbyder af energi for nogle institutioner er varslet store prisstigninger. På baggrund heraf, har ØKL søgt om særlig kompensation i Økonomiforvaltningen, men har fået afslag med den begrundelse, at prisstigningen af omfattet af den generelle prisfremskrivning. ØKL har vurderet, at prisstigningen er af sådan en karakter, at det ikke er muligt at skævvride fremskrivningen af driftsbudget inden for eget område, hvorfor energibudgettet fremadrettet vil være fastfrosset både inden for budgetåret 2010 og mellem budgetårene fremadrettet. Budgetterne vil i udgangspunktet ikke blive reguleret, før der foreligger en ny objektiv model for budgettering af energi. Reglerne for tilpasning af energibudgettet er derfor også ændret. I den nedenstående oversigt fremgår betingelserne for imødekommelse af regulering af budgetposten. Det sker ved særlige omstændigheder og konkret sagsbehandling på området. Anmodning herom skal ske via kontakt til distriktet. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

20 Årsag Ændringer i fordelingsregnskaber mellem flere institutioner Omstruktureringer, udbygninger eller sammenlægninger Ny institution oprettet Betingelse for imødekommelse af regulering En eventuel regulering skal omfatte det totale mer- /mindreforbrug på involverede institutioner. Alle involverede institutioner skal være enige om korrektionen Ændringerne medfører markante merudgifter for institutionerne. Dokumentation vedlægges. Ændring af budget sker efter konkret vurdering. Mer-/mindreforbrug nulstilles Ordinær vedligeholdelse (Fleksibel budgetpost) Ordinær vedligeholdelse er en nøgletalsbestemt budgetpost. Københavns Ejendomme (KEjd) har forpligtigelsen til udvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af varmeanlæg for kommunale bygninger, samt faste installationer. (Se mere under afsnit på s. 25) Det gælder for budget til vedligeholdelse, at det budgetterede beløb til vedligeholdelse set over en femårig periode, skal anvendes til vedligeholdelse Øvrige reguleringer drift (Fleksibel budgetpost) Indeholder momsbærende ekstrabevillinger Særbevillinger til særlige opgaver (Fleksibel budgetpost) Specialområdet er som noget nyt kommet ind i budgetsystemet for dagområdet, og derfor er budgetoversigten endnu ikke tilpasset de særlige forhold på specialområdet endnu. Dette medfører, at stort set samtlige midler til specialinstitutionerne bliver tildelt under denne budgetoverskrift. Institutionerne vil fremover kunne finde Specifikation til Budget (se bilag 1) på BUFLIS og distrikterne vil kunne være behjælpelige med en gennemgang af specifikationen. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

21 Udflytterkørsel (Fast budgetpost) Denne budgetpost bruges kun for Fritidshjemmet på Strandparkskolen og Fritids- og Ungdomsklubben Rughave. Budgettet til kørsel er en fast budgetpost, hvilket vil sige at institutionerne afregnes/kompenseres i forhold til det faktiske forbrug Andre busordninger, drift (Fast budgetpost) Denne budgetpost bruges ikke for Special F&K institutioner (Evt. se ovenstående) Uddannelse (Fleksibel budgetpost) Specialfritidshjem og klubber får en grundsats samt en sats pr. barn (jf. bilag 2) Åbningstidskompensation fra 55 timer ugl. (Fleksibel budgetpost) Denne budgetpost bruges ikke for Special F&K institutioner Bevilling til særlige pladser (løn & drift) (Fleksibel budgetpost) Denne bevilling udgør en stor del af institutionernes samlede budget. Beregningen for tildelingen af lønsum sker efter formlen: Antal børn * Åbningstid + komp. timer ledertimer pr. uge = pædagogtimer pr. uge Støttebehov Antallet af pædagogtimer pr. uge ganget med den budgetterede gennemsnitsløn udgør lønsummen til pædagogisk personale. Den budgetterede gennemsnitsløn på fritidshjem og KKFO er i 2010 er: 172,77 kr. (2007 niveau) * 1,0399 * 1,04812 * 1,00519 = 189,28 kr./time På klubber er den budgetterede gennemsnitsløn i 2009: 163,68 kr. (2007 niveau) * 1,0399 * 1,4812 * 1,00519 = 179,33 kr./time Børne- og Ungdomsforvaltningen December

22 Driften er nøgletalsbestemt (se bilag 2) Særlige bevillinger midlertidige (Fleksibel budgetpost) Konkrete engangsbevillinger som tildeles til institutioner som eksempelvis: - Budgetoverførslen fra tidligere år - Midlertidige opskrivninger (ledsageordning, tolkning, merindskrivning m.m.) Social kompensationsordning (Fleksibel budgetpost) Denne budgetpost bruges ikke for Special F&K institutioner Diverse, i alt Arbejdsskadeforsikring Administrationsbidrag (Kun for selvejende institutioner) Administrationsbidrag for selvejende institutioner består af et administrationsbidrag beregnet som 2,1 % af visse dele af institutionens budget. Ved regnskabsafslutning reguleres bidraget endeligt i forhold til forbruget. Administrationsbidraget dækker løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand Pensionsregulering Pension til tjenestemands- og reglementsansatte ledere, souschefer, afdelingsledere og pædagoger afholdes af Økonomiforvaltningen. Det betyder, at institutionen ikke afholder udgiften til pension for tjenestemands- og reglementsansatte inden for budgettet. Der er i institutionsbudgettet derfor fratrukket et beløb for samtlige stillinger med tjenestemandseller reglementsansatte. Derfor reguleres institutionsbudgettet med en gennemsnitlig udgift til pension, hvis institutionen har tjenestemands- og reglementsansatte. Erstattes en tjenestemands- og reglementsansat af en overenskomstansat, bliver pensionsmidlerne lagt tilbage på institutionen. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

23 Modsat vil budgettet blive nedskrevet i det omfang en tjenestemands- og reglementsansat erstatter en overenskomstansat. Det er institutionens pligt at indrapportere ændringer vedrørende pension til distriktet Praktikanter, i alt Indeholder budget til praktikanter Udgift til drift af it (Kun for kommunale institutioner) På denne budgetpost tilføres institutioner et beløb svarende til prisen for opkobling af 1,5 PC er, da daginstitutionerne fremadrettet skal betale for opkoblingen til koncernservice. Der udsendes på et senere tidspunkt en vejledning i, hvordan institutionerne skal forholde sig i forbindelse hermed Rammebevilling, i alt Dette er institutionens samlede budget, der er summen af Institutionsbevillingen og den Børnetalsafhængige bevilling (Bemærk at det børnetalsafhængige budget ikke vises i budgetoversigten, da det ligger under Bevilling til særlige pladser (løn & drift) ) Heraf udgør det fleksible budget, i alt Selvforvaltningsbudgettet (det fleksible budget) er beregnet som summen af samtlige selvforvaltningsbudgetposter (poster markeret med *). Det fleksible budget, er det budget, institutionen frit kan disponere over. Afvigelser i forhold til de faste poster dækkes af forvaltningen. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

24 6. Opslagsværk for budget 2010 I dette kapitel findes ordninger, der ikke er nævnt under de konkrete budgetposter, men som har relevans for institutionerne Fremskrivning af budgettet til Fremskrivning af løn Den nedenstående tabel viser den udmeldte lønfremskrivning for budget FREMSKRIVNINGSPROCENTEN PÅ SPECIALOMRÅDET Procent virkning fra Virkning i Emne: Dato Tekst udmøntningsdatoen 2010 Overhæng 2009: apr-09 Kompensation, personale goder 0,20 0,05 Organisationsforhandlinger 3,13 0,78 Lokal løn dannelse 0,12 0,03 Gennemsnitslønsgaranti (organisationsforhandlinger) 0,07 0,02 Barns 2. sygedag 0,15 0,04 okt-09 Aftalte generelle lønstigninger 0,68 0,51 Reguleringsordningen (skøn) 0,48 0,36 Effekt af ændringer 2010: jan-10 Organisationsforhandlinger 0,11 0,11 Særlig feriegodtgørelse, forhøjelse 0,42 0,42 apr-10 Aftalte generelle lønstigninger 0,50 0,38 Særlig feriegodtgørelse, forhøjelse 0,00 0,00 Organisationsforhandlinger 0,08 0,06 Lokal løn dannelse 1,09 0,82 Feriepenge i stedet for ferie med løn 0,02 0,02 okt-10 Reguleringsordningen (skøn) -1,06-0,27 I alt 5,99 3,32 Justering vedr ,15 Effektivisering -2,951 Herefter i alt: 0,519 Børne- og Ungdomsforvaltningen December

25 Fremskrivningsprocenten på løn for år 2010 udgør i alt 0,519 %. Generelt Den generelle løn fremskrivningsprocent udgør 3,32 %. I forbindelse med fordelingen af skævvridningspuljen for 2010 i den samlede kommune, er der tilbageført kr. 4,6 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til de øvrige forvaltninger. Dette svarer til et fradrag i den generelle fremskrivningsprocent 0,07 %. Herudover er det også i år lykkedes at få kompensation for merudgifter i forbindelse med afgang af tjenestemandsansatte. Merudgiften består som bekendt af den forøgede udgift til pension idet institutionen afholder udgiften til den overenskomstansattes pensionsordning hvorimod Økonomiforvaltningen afholder udgiften til tjenestemandspensionen for tjenestemanden. Det betyder, at kompensationsordningen for merudgiften til pension videreføres uændret i Den generelle lønstigning pr. oktober 2009 var 0,61 % højere en forudsat i takster og satser for Årsagen herfor er, at reguleringsordningen oktober 2009 i løbet af 2009 blev opjusteret fra 0,25 % til skønnet 0,48 %. (faktisk 0,44 %). Ændringen er indarbejdet i løn fremskrivningen fra 2009 til 2010 ved generelt at opregulere takst/ satsgrundlaget fra 2009 med 3 måneders virkning af de 0,61 % - svarende 0,15 %. Restvirkningen på de 9 måneders virkning i 2010 er indregnet i den generelle fremskrivningsprocent på de 3,32 %. Herudover er der taget højde for udvidelsen i arbejdsgiverperioden ved langtidssygdom ved at indarbejde denne i løn fremskrivningen med et generelt procenttillæg på 0,07 %. Lokal løn dannelse Alle midler til lokal løn dannelse er udmeldt. Der indgår i alt 0,88 % af den samlede løn fremskrivning effekt fra 1. april ,17 %. For hovedparten af medarbejderne skal der løn forhandles i Der er ved overenskomst- forhandlinger aftalt en udmøntningsgaranti det vil sige, at de ekstra løn midler skal være forhandlet med effekt Børne- og Ungdomsforvaltningen December

26 for lønudbetalingen april måned Kommunen skal allerede 1. februar kunne levere en statusopgørelse over den forventede udmøntning pr. 1. april Det bemærkes, at den aftalte procentsats til forhandling er afhængig af hvilket kar den pågældende medarbejdergruppe tilhører henholdsvis 0,7 % (f.eks. pædagoger på det selvejende område og pædagogmedhjælpere) og 1,25 % for lærere og pædagoger på det kommunale område. CRS Personale varetager forhandlingsforløbet centralt og forestår den videre information herom til jer omkring det videre forløb. Det forventes p.t. at samtlige løn midlerne til udmøntningsgrupperne skal forhandles decentralt. Lønsummen til ledelse er ikke omfattet af udmøntningsgarantien. Det skal noteres, at udmøntningsgarantien skal overholdes og at manglende overholdelse heraf betyder, at der tillægges en strafporto på 15 %. Denne merudgift er ikke kompenseret. Reguleringsordningen oktober 2010 Ifølge KL s budget vejledning forventes en lønnedgang på 1,06 % fra oktober Det betyder for Børne- og Ungdomsforvaltningen, at løn rammen er tilpasset samme forventning til lønudviklingen i I økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og KL er indlagt et skøn om at udmøntningen fra reguleringsordningen 1. oktober 2010 bliver negativ -1,06 pct. Ved økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen var der usikkerhed, om hvordan aftalen om reguleringsordningen mellem KL og KTO skal fortolkes. Spørgsmålet er, om de kommunalt ansatte rent faktisk kan sættes ned i løn, eller om den indgåede aftale betyder, at der først kan ske en udmøntning af en negativ udmøntning fra reguleringsordningen, når der er øvrige generelle lønstigninger at nedsætte. På grund af denne usikkerhed blev det ved økonomiforhandlingerne som en teknisk forudsætning lagt til grund, at de ansatte kan sættes ned i løn pr. 1. oktober 2010, og at udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010 vil blive -1,06 pct. Det kan dog bemærkes, at det Fælles Kommunale Løn datakonto (FLD) nu forventer en Børne- og Ungdomsforvaltningen December

27 lønreduktion på 0,77 % fra oktober 2010 det svarer til, at der p.t. på lønrammen må forventes et ikke finansieret merforbrug på (1,06 % - 0,76 %) * 3 mdr. / 12 mdr. svarende til en manko på 0,08 %. - i alt for BUF omkring 5,5 mio.kr. Lønudgifter 2010 profil Måned Indeks Profil Kommentar: Januar 100,00 8,058 % Februar 100,00 8,058 % Marts 100,00 8,058 % April Generelle lønstigninger, OK effekt, samt særlig feriegodtgørelse 119,24 9,608 % bagudlønnede Maj Særlig feriegodtgørelse, 106,08 8,547 % Forudlønnede Juni 106,01 8,542 % Udbetaling 6. ferieuge Juli 101,69 8,194 % August 101,69 8,194 % September 101,69 8,194 % Oktober 101,86 Reguleringsordning et minus på 8,208 % 0,76 % (i følge FLD) November 101,86 8,208 % December 100,93 8,133 % I alt 100,000 % Da løn forhandlingerne i 2010 er omfattet af udmøntningsgarantien, forventes samtlige nye lønaftaler at være udmøntet i lønnen fra april måned I forhold til den generelle fremskrivningsprocent på løn, er der effektiviseringer for 2,951 % hvilket medfører at fremskrivningsprocenten på løn udgør 0,519 % i I forhold til den generelle fremskrivningsprocent på 3,47 % er der følgende reduktioner: Børne- og Ungdomsforvaltningen December

28 Flere hjemtagelser af fleksjob- og barselsrefusioner Tidlig indsats overfor langtidssyge medarbejdere Grønthøster Sygefravær Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Rammetilpasning Fremskrivning af øvrige udgifter/drift Fremskrivningsprocenten for driftsnøgletallene for år 2010 udgør i alt -0,5132 % I forhold til den generelle fremskrivningsprocent på 2,5 % er der følgende reduktioner på sammenlagt 3,0132 %: Etablering af fælles annonceenhed Indkøbsbesparelse på kaffe gennem begrænsning af sortiment Mindreudgifter til stillingsannoncer Udbud af fastnet- og mobiltelefoni Grønthøster Vikarkorpsaftaler 6.2. Gårdmænd De institutioner, som ikke har egen gårdmand, vil blive serviceret af et gårdmandsteam. Gårdmandsteams er forankret i distrikterne. Hvor lønnen til gårdmænd tidligere har været placeret under budgetposten Nettovirkning puljer, er den nu flyttet ned i lønsummen. Spørgsmål vedrørende fordeling af gårdmandsmidler kan rettes til Torsten Bak, Byggekontoret, eller tlf Børne- og Ungdomsforvaltningen December

29 6.3. Særlige elementer i budgettet Selvejende institutioner og udbetaling af raten De selvejende institutioner får budgetmidler anvist ved udbetaling af 12 rater, dvs. månedligt til institutionens bankkonto. Raterne er til disposition den sidste hverdag i måneden og er forudbetalt. Hvis en selvejende institution får likviditetsproblemer kan institutionen kontakte det lokale distrikt og anmode om en Straksanvisning. Institutionen vil herefter modtage de efterfølgende rater justeret i forhold til det anviste beløb Budget med og uden moms Budgettet udmeldes både med og uden moms. Hermed har de selvejende institutioner likviditet til at afholde deres udgifter med moms. Kommunale institutioner har ikke samme likviditetsbehov, idet samtlige regninger bogføres i KØR uden moms, og momsen indgår i kommunens samlede momsregnskab. Institutionernes økonomiske råderum er ikke påvirket af momsregnskabet, men det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis der flyttes midler fra øvrig drift til løn, skal beløbet fratrækkes momsen. Modsat skal momsen lægges til, hvis lønmidler bruges på øvrig drift. Eksempel En institution kan disponere over 125 kr. fra drift og udbetale 100 kr. i løn svarende til i alt 100 kr % moms. Hvis institutionen har 100 kr. i ubrugte lønmidler kan institutionen købe varer for 125 kr. Opsparede midler, der overføres mellem budgetår, overføres fremadrettet som én samlet budgetpost på løn. Dermed overføres midler uden moms, idet der ikke er moms på løn. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

30 Rengøringsselskaber og hovedrengøring Som hidtil indgår rengøringsbudgettet i selvforvaltningsbudgettet. Midlerne til hovedrengøring er for kommunale institutioner under dagtilbud også en del af selvforvaltningsbudgettet. Institutionerne kan frit disponere over midlerne, herunder frit vælge leverandør til hovedrengøring. Det skal dog påpeges, at der vil være krav til hygiejnestandarden på institutionen. Dette er et krav, som håndhæves af stadslægen. De kommunale institutioner kan vælge at købe rengøringsydelsen hos de to kommunale rengøringsselskaber: Rengøringssektion fra Børne- og Ungdomsforvaltningen eller Rengøringsservice fra Kultur og Fritidsforvaltningen. Institutionerne kan også løse opgaven ved ansættelse af eget personale. Dette gælder både hovedrengøring, rengøringsydelser generelt, samt tilsyn med og uddannelse af rengøringspersonale. Vikardækning kan købes af de kommunale institutioner hos de i indkøbsaftalen nævnte vikarfirmaer. For de selvejende institutioner gælder, at de frit kan vælge leverandør, såfremt den samlede kontraktsum over 48 måneder ligger under gældende grænseværdi iht. tjenesteydelsesdirektivet fra EU. Kontakt: Hvis der er spørgsmål til køb af rengøring kan Juanitta Lenskjold kontaktes på eller tlf Vedligeholdelse Københavns Ejendomme varetager den udvendige forpligtelse. Det vedrører bl.a.: Reparation og vedligehold af bygningernes klimaskærm Reparation af befæstede arealer rundt om bygningerne Udvendig bygningsrenhold (fx hærværk og fjernelse af graffiti) m.v. Større renoveringer af køkkener og toiletområder Vedligeholdelse af bygningernes basisinstallationer (varmeanlæg, kloaksystem, elevatorer, el-tavler, ventilation mv.) Børne- og Ungdomsforvaltningen December

31 Institutionernes vedligeholdelsesforpligtigelse omfatter bl.a.: Indvendig vedligeholdelse (alle overflader gulv, loft, vægge) Græsslåning, træfældning, hækkeklipning og ukrudtsbekæmpelse udenfor bygningerne Vedligeholdelse af institutionens legepladser og havemøbler m.v. Løbende vedligeholdelse af køkkener og toiletområder Vedligeholdelse af brugerbetjente tekniske installationer (blandingsbatterier, elinstallationer mv.) Vedligeholdelsesperioden løber fra 1. januar 2009 og 5 år frem. Det betyder, at der ikke følges op på forbrug og budget for de institutioner, der får afbrudt deres vedligeholdelsesperiode. Alle begynder på denne måde på en ny periode Nye institutioner Nyoprettede institutioner modtager ikke umiddelbart et budget til ordinær vedligeholdelse. Disse institutioner indfases over en årrække. Dette gælder både kommunale og selvejende institutioner. Indfasningen følger nedenstående tabel: År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 6.4. Refusioner Sygedagpengerefusion Det er vigtigt, at institutionen sikrer sig en eventuel kompensation ved sygdom over 21 dage. Sygedagpengeindtægter vedrørende institutionen indtægtsføres direkte på institutionens lønkonto. Institutionen skal være opmærksom på de krav, der er omkring rettidig anmeldelse af sygdom. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

32 Der er to elementer som er vigtige, når en medarbejder er syg over længere tid. - For det første skal arbejdsgiveren (via KMD for kommunale institutioner) anmelde sygefraværet senest 4 uger efter den 1. fraværsdag (til bopælskommunen). - For det andet kan arbejdsgiveren anmode om refusion i den periode, hvor arbejdsgiveren er berettiget til refusion (efter 21 dage altså fra dag 22). Det er institutionslederens ansvar, at syge- og raskmeldinger er indtastet korrekt og til tiden i fraværssystemet. Herefter udsendes dagpengeskema automatisk til den enkelte medarbejder. KMD varetager afregningsopgaven for de kommunale institutioner på vegne af BUF. De selvejende institutioner varetager selv denne opgave. Kommunale institutioner kan følge sagsgangen med hensyn til dagpengeskemaer på DH01-billedet i CICS87. Dette skærmbillede viser, om fraværet er registreret korrekt, om dagpengeskemaerne udsendes fra KMD på korrekt vis og endelig om dagpengeskemaerne bliver indsendt rettidigt. - Vejledning vedrørende sygedagpengerefusion (tryk på link) Generelle spørgsmål vedrørende administration af sygedagpengeordningen kan rettes til Center for Ressourcestyring, Personale. Spørgsmål vedrørende refusion kan rettes til: På Personalekontorets del af KK-net ligger opdaterede vejledninger til de forskellige refusionstyper (tryk på link) Barselsrefusion Fra og med 1. marts 2009 håndteres alle sager vedrørende graviditetsgener og barsler af Refusionsgruppen i CRS/Personale. Det er denne forbindelse institutionens ansvar at: Indsende kopi af vandrejournal til Refusionsgruppen i Personalekontoret Kontrollere den modtagne barselsdagspengefusion og refusion fra Barselfonden i CICS87 i billedet "D606". Børne- og Ungdomsforvaltningen December

33 For yderligere oplysninger se Opgaveportalen Dag- og Fritidsinstitutioner Løn og Personale barsler (tryk på link), eller følg dette link: Det er i forbindelse med de nye procedurer for barselsrefusioner vigtigt at pointere, at det udelukkende er sagsbehandling, der foretages af CRS/Personalekontoret. Dette med henblik på at sikre en gennemskuelig og effektiv behandling af refusioner, der betyder, at institutionen vil modtage deres barselsrefusion fra dag ét. Økonomien ligger stadig på institutionen, hvorfor de barslende medarbejdere såvel som vikarer fortsat vil fremgå af institutionens personaleoversigt i økonomistyringsværktøjet. Ordningen er udelukkende et tilbud til Kommunale institutioner og det gælder derfor for de selvejende, at de fortsat skal indberette barselsrefusioner, som de hidtil har gjort KK Indkøbsweb Borgerrepræsentationen godkendte den 20. juni 2003 en revideret udgave af kommunens indkøbspolitik. Formålet med indkøbspolitikken er at sikre en samordning af kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser. Samordningen af kommunens indkøb indebærer, at kommunen kan optræde som én kunde overfor leverandørerne, hvilket medfører forretningsmæssige fordele og administrative gevinster. De indgåede indkøbsaftaler er obligatoriske at anvende for de kommunale institutioner. Dette gælder ikke de selvejende institutioner, men det anbefales at de selvejende institutioner ligeledes anvender rammeaftalerne. Yderligere information kan findes på internetportalen: eller på KKnet: mmunes+indkobsweb.htm 6.6. Selvejende institutioners løn og personaleoplysninger I forbindelse med overenskomstfornyelsen fra 2008 er udmøntningsgarantien videreført. Herudover har Københavns Kommunes medlemskab af Kommunernes Landsforening Børne- og Ungdomsforvaltningen December

34 forstærket kravet om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal have adgang til specificerede løn - og personaleoplysninger for de selvejende institutioner. Herudover skal de selvejende institutioner indberette konsekvenserne af lønforhandlingerne inden 1/ Der fremsendes indberetningsskema medio januar, hvor de nærmere forhold vil blive beskrevet. Hvis I har spørgsmål/kommentarer til ovenstående indberetningskrav, bedes I rette henvendelse til Jacob Brandt Hansen: For så vidt angår Børne- og Ungdomsforvaltningens adgang til specificerede løn - og personaleoplysninger i øvrigt, er dette nødvendigt i henseende til: At Børne- og Ungdomsforvaltningen kan sikre sig den forholdsmæssige andel af overenskomstpuljer. At Børne- og Ungdomsforvaltningen kan redegøre for serviceniveauet på de selvejende institutioner. At der i forbindelse med forhandling og udmøntningen af forhåndsaftaler er det nødvendige beregningsgrundlag. Det forventes, at personale- og løn oplysningerne så vidt muligt leveres samlet og i elektronisk form. Indberetningen skal Ifølge aftale med Fælles Kommunale Løn datakonto (FLD) indeholde medarbejderoplysninger og løn linjer sidstnævnte en specifikation af medarbejderens aktuelle aflønning. Indberetning af løn oplysninger: Medarbejderoplysninger og Løn linjer Der er intet krav om at indberetningen deles i to filer oplysningerne kan samles i en enkelt fil med de nedennævnte specifikationer: 1. Medarbejdereoplysninger: Periode angivelse Institutions. Id (institutionsnummer (KK) Børne- og Ungdomsforvaltningen December

35 Medarbejdernavn Startdato, ansættelsesdato, hvis startet efter kørselsdato Stopdato, Stopdato, hvis stoppet før sidste dato i kørselsmåned Aflønningsform: 00 - forudløn, 01 bagudløn, 07 timeløn Stillingsbetegnelse (Leder, souschef, afdelingsleder, pædagog, pædagogmedhjælper, rengøringsmedarbejder, andet) Løntrin, grundlønstrin Medarbejderens erfaringsdato i periodens aktuelle stilling Løn tæller. (kun for aflønningsform 0 og 1) Løn nævner. (kun for aflønningsform 0 og 1) Antal feriedage For udfyldt med 25 feriedage Procentsats i særlig ferie godtgørelse i henhold til overenskomstens bestemmelse. 2. Lønlinjer: Periode angivelse Institutions. id Medarbejdernavn TFkode/ lønart, løndelstekst Timer/ enheder, Enheder udbetalt Beløb, Udgift Aftale, kode for aftale: C (central - overenskomstmæssig), I (Individuel). Pensionsordning, pensionsprocenten på den specifikke løn del Eventuelt: Pensionsordning, lønmodtagerens procentsats Pensionsordning, Arbejdsgiver procentsats Pensionsgrundlag, beløbsgrundlag for pensionsprocenten. Der er en række paraplyorganisationer, som indberetter samlede datasæt, der opfylder forvaltningens behov for videregivelse af lønoplysninger til FLD. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

36 6.7. Gruppelivsforsikring (vedrører alene de selvejende institutioner) Gruppelivsordningen indbetales samlet af ØKL til Forenede Gruppeliv. Yderligere information kan findes på Forenede Gruppelivs hjemmeside Koncernservice I forbindelse med at Koncernservice overtager flere opgaver, kan det forekomme, at institutionerne opkræves for ydelser udført af Koncernservice. Der afvikles pt. drøftelser gældende for den samlede kommune vedrørende Koncernservices ydelser. Udgangspunktet er at ydelser udført af Koncernservice skal være udgiftsneutrale for institutionerne. Børne- og Ungdomsforvaltningen December

37 Bilag 1 - Specifikation til Budget Børne- og Ungdomsforvaltningen December

38 Bilag 2 Takster Fritidshjem, grp. 1 Fritidshjem, grp. 2 Fritidshjem, grp. 3 Klub, basisgrp. Klub, grp 1 Bestyrelsesarbejde Børnerelateret Institutions- og adm. Forhold Inventar I alt Børne- og Ungdomsforvaltningen December

39 Bilag 3 Kompensationsordninger Bygningsmæssige forhold blanket 6 18 år De Særlige forhold der kan udløse kompensationstimer på specialfritidshjem og klubber er: Udvidet åbningstid Udvidet morgenåbning Udvidet aftenåbning Børne- og Ungdomsforvaltningen December

40 Børne- og Ungdomsforvaltningen December