Årlig redegørelse for bygningsområdet CAMPUS UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig redegørelse for bygningsområdet CAMPUS UDVIKLING"

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 74, den 6. oktober 2014 Pkt. 9. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 24. SEPTEMBER 2014 Vedr.: Årlig redegørelse for bygningsområdet CAMPUS UDVIKLING Indledning Med nærværende notat modtager bestyrelsen den årlige redegørelse for bygningsområdet på Københavns Universitet. Redegørelsen indeholder en opgørelse af de vigtigste resultater samt en beskrivelse af de aktuelle og nye temaer inden for bygningsområdet, der skal understøtte universitetets kerneaktiviteter de kommende år. NØRREGADE KØBENHAVN K TLF MOB Afsnit 1, Byggeaktivitet Nybyggerier Nybyggerierne på KU er fortsat i gang og med fremdrift, om end der er en række udfordringer. KU har indviet og ibrugtaget tre store byggerier i 2013 og 2014: Fødevarebygningen på Frederiksberg til SCIENCE; bygning 35 i Gammeltoftsgade til SAMF (Det tidligere Kommunehospital) og KUA2 i Søndre Campus på Amager til HUM. De tre bygninger fungerer nu tilfredsstillende for brugerne. Idriftsætningen af bygningerne har krævet betydelige ekstraordinære ressourcer på KU, særligt idriftsætningen af KUA2 og Fødevarebygningen. KU er i 2014 meget synlig i bybilledet med aktivitet på fem store byggepladser, mens endnu et byggeri - CPSC2 i Frederiksberg Campus - og en række mindre bygge- og laboratoriesager projekteres. Arbejdet med forberedelsen af Statens Naturhistoriske Museum (SNM) er i gang; aktuelt udarbejdes bl.a. et endeligt byggeprogram. Det er dog endnu ikke klart, hvorledes finansieringen vil falde på plads. REF: HAHA

2 Alle igangværende store byggeprojekter har Bygningsstyrelsen som bygherre. SIDE 2 AF 13 Status for renovering af laboratorier (statens UNILAB midler) På baggrund af en vurdering af laboratorielokalerne på Københavns Universitet, sammenfattet i Unilab-rapporten fra juli 2009, indgik KU i januar 2010 en aftale med ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om modernisering af universitetets laboratorier. Noget over halvdelen af de 2,5 mia. kr., der blev tildelt KU, indgår efter aftale med ministeriet i finansieringen af nye laboratorier i de igangværende store ny-byggerier, og de resterende 996 mio. kr. benyttes til renovering af eksisterende laboratorier. Alle projekter der omfatter en renovering af statens laboratorier på KU skal jf. aftalen med ministeriet være kontraheret før udløbet af På nuværende tidspunkt er cirka ¾ af projekterne enten i projektering, igangværende eller afsluttet og ibrugtaget. KU og Bygningsstyrelsen, der i fællesskab overvåger fremdriften, forventer at alle projekter vil være igangsat, inden udgangen af Figur 1, Forløb fra for renovering af Unilab laboratorier 400 KU, Årligt beløb til laboratorierenoveringer i mio. kr Figuren viser beløb pr. år for igangsat Unilab-renovering på KU.

3 Samarbejdet med Bygningsstyrelsen Der afholdes regelmæssige opfølgningsmøder mellem KU s direktion og Bygningsstyrelsens direktion om fremdriften af aktuelle byggesager indenfor den gældende SEA-ordning. SIDE 3 AF 13 Nye aftaleformer mellem CAS og rådgivere/entreprenører De seneste år har der været en øget opmærksomhed på at få tidssvarende aftaleformer mellem bygherre, rådgivere, entreprenør m.fl. i byggeriet. Politisk er der bl.a. interesse for aftaler i form af partnerskab. Campus Service medvirker aktuelt i et projekt hvor Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme vil opføre en bygning med fjernmagasiner til KU s museer, Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet. I projektet har KU anbefalet Offentlig Privat Partnerskab (OPP) som aftaleform. Partnerskabet i OPP kan f.eks. udformes således, at en privat aktør er ejer og forestår projektering, anlæg, finansiering, udlejning, drift, vedligeholdelse m.m. Den offentlige aktør er lejer. Fordelen for lejer er, at lejer og udlejer aftaler pris og vilkår for lejers benyttelse, før lejer benytter det lejede. Den aftaleform gælder ikke i dag for KU i SEA ordningen. Campus Service arbejder på i et større omfang, at kunne anvende totalentrepriser ved udførelse af de istandsættelsesopgaver KU selv står for. KU er bygherre i f.eks. vedligeholdsopgaver. Totalentreprise er en aftaleform, hvor bygherren indgår kontrakt med en entreprenør, der knytter rådgivere til sig som underleverandører. Formålet med disse overvejelser er, at opnå større hastighed i gennemførelsen af mere enkle opgaver, hvor den tekniske og arkitektoniske kompleksitet er begrænset. Udgangspunkt for opgaveløsning er en kravspecifikation (beskrivelse af ønsket funktionalitet, kvalitet, tid, pris m.m.), som totalentreprenøren skal anvise løsninger på. Det er så totalentreprenøren, der styrer og indgår aftaler med rådgivere og fagentreprenører om at levere det produkt/løsning, der er aftalt med bygherren. Denne tilgang bringer opgaverne mere i retning af nøglefærdige leverancer forudsat, at der pågår en nøje styring af kravene. Campus Service har gode erfaringer med totalentreprise. Totalentreprise som aftaleform betyder at Campus Service skal involvere sig mere i hver opgave. Til gengæld viste en konkret byggeopgave fra 2014, at totalentreprise er billigere end fagentreprise. KU har bedt Bygningsstyrelsen om at udbyde en nybyggeriopgave på KU en hal i Taastrup Campus til diagnosticering af dyr og til brug for undervisning - der skal opføres i 2015, som totalentreprise.

4 Afsnit 2, Vedligehold af bygninger På vedligeholdsområdet er der generelt fortsat store udfordringer, idet universitetet med implementering af SEA ordningen i 2001 overtog et vedligeholdelsesefterslæb, som universitetet siden har arbejdet med at indhente. Fortsat styres det samlede udvendige vedligehold i SEA ikke af behovet men i stedet af budgetnøgletal, hvor der årligt afsættes for få midler. SIDE 4 AF 13 Indvendigt vedligehold I 2013 blev gennemførelsen af indvendigt vedligehold på KU øget væsentligt, og der er fortsat stort fokus på det i Indvendigt vedligehold finansieres og udføres af KU. Ved seneste justering af SEA ordningen i 2013 stoppede krydsfinansieringen, hvor KU over huslejen til SEA betalte et beløb til indvendigt vedligehold, der så efterfølgende blev refunderet af SEA i forbindelse med ansøgning om de konkrete projekter. Begyndende i 2014 og fra 2015 vil Campus Service og Campus Service Områderne på fakulteterne (CSO) planlægge indvendige vedligeholdelsesprojekter, som rækker flere år frem, og med en samordning i udførelse af bl.a. vedligehold og energiinvesteringer, med færrest genevirkninger for kerneaktiviteterne. Dette er muligt, idet KU nu selv varetager det indvendige vedligehold. Der vil være stor fokus på at der høstes energisparegevinster og indarbejdes bæredygtighedsløsninger, når KU gennemfører vedligehold og renovering. Udvendigt vedligehold I forbindelse med indførelsen af SEA-ordningen blev Københavns Universitet af ministeriet stillet i udsigt, at det vedligeholdelsesefterslæb, der var konstateret gennem de foregående år, ville blive løst i forbindelse med, at ordningen skulle træde i kraft i Efterslæbet blev på daværende tidspunkt, dvs. før fusion mellem KU, KVL og DFU, opgjort til 300 mio. kr., samlet for udvendigt vedligehold. Dette løfte blev ikke indfriet. Efterslæbet i udvendigt vedligehold er blevet stadigt større, og i dag er det udvendige efterslæb ca. 1 mia. kr., heraf er ca. 300 mio. kr. kritiske skader. Det er Bygningsstyrelsen som udlejer, der har ansvar for og jf. aftale skal budgettere og udmelde midler til udvendigt vedligehold. Styrelsens bevillinger har fra 2009 til i dag kun været mellem 27 og 52 mio. kr. om året til formålet. Bygningsstyrelsen oplyser, at fremadrettet vil de budgettere 30

5 mio. kr. årligt til formålet. Det beløb er utilstrækkeligt, og det står i kontrast til behovet, idet den mest kritiske udvendige vedligeholdelse som nævnt er skønnet til ca. 300 mio. kr. Det kritiske vedligehold, er steder i bygninger, hvor f.eks. facader og tag er utætte, og der er nedstyrtningsfare, funktionsnedbrud o. lign. Med et budget på 30 mio. kr. om året, vil nedbrud/forfald i bygningerne accelerere. Herudover kan der med 30 mio. kr. pr. år ikke gennemføres et oprettende og forebyggende udvendigt vedligehold af bygningerne. SIDE 5 AF 13 Figur 2, Gennemført bygningsvedligehold i mio. kr., siden 2010 Gennemført udvendigt vedligehold, (mio. kr.) Gennemført indvendigt Vedligehold (mio. kr.) 2014 til d.d Udvendigt bygningsvedligehold gennemføres og finansieres af Bygningsstyrelsen. Midlerne svarer ikke til behovet. Indvendigt bygningsvedligehold gennemføres og finansieres af KU; den årlige afsætning af midler er mere end dobbelt så stor som til udvendigt vedligehold. Samtidig med at efterslæbet i udvendigt vedligehold vokser, så øges også kompleksiteten i flere og flere af de vedligeholdsprojekter, der udføres. De vedligeholdsprojekter, der ikke er råd til et år, viser det sig de følgende år at blive dyrere, idet skaderne er blevet værre og mere komplicerede, og vanskeligere at gennemføre. Det som i starten er et hul i taget og vanddryp på gulvet, udvikler sig ofte hurtigt til også at omfatte råd i konstruktionen og skimmelsvamp. Afsnit 3, Grøn Campus KU etablerede Grøn Campus i 2008 for at sætte et grønnere og mere bæredygtigt universitet på dagsordenen. Den store indsats og resultaterne, der er opnået , viser, at KU i dag er et grønt universitet, og det kan betale at være grøn. I 2008 vedtog KU ambitiøse mål for Grøn Campus på KU i 2013: Reduktion af CO2 udledning på KU med 20 % pr. årsværk (ansatte og studerende)

6 Reduktion af energiforbrug på KU med 20 % pr. årsværk (ansatte og studerende). SIDE 6 AF 13 I KU s grønne regnskab for 2013 dokumenteres, at målene er nået: 28,8 % reduktion af CO2-emissionerne pr. årsværk 20,4 % reduktion af energiforbruget pr. årsværk. Grøn Campus indsatsen har særlig omfattet tekniske energieffektiviseringer (ventilation, varme, lys mv.), effektiv energistyring og kampagner for energirigtige adfærd. I perioden er der investeret ca. 135 mio. kr. for at spare driftsomkostninger og gøre KU grønnere. Det er anslået, at den samlede energibesparelse på KU udgør ca. 35 mio. kr. årligt. Det er derfor en god investering for KU, for efter 4 år er summen af besparelser større end det samlede investerede beløb på ca. 135 mio. kr. Grøn Campus 2020 KU er i dansk og international sammenhæng blevet et eksempel til efterfølgelse på energieffektiviseringer og målrettet CO2-reduktion i universitetssektoren. Campus Service har i tæt dialog med ledelse og nøglepersoner på fakulteterne og i Campus Service områderne udarbejdet en ny plan for et fortsat bæredygtigt KU: Grøn Campus I Grøn Campus 2020 vil der ske en bredere indsats, hvor KU s ansatte og studerende skal møde et bæredygtig KU på en endnu mere meningsfuld måde i hverdagen, og dele af KU s forskning kan anvendes i campus as a living lab, hvor morgendagens bæredygtige løsninger udvikles og afprøves. Internationalt lederskab for bæredygtighed på universiteter Den oktober 2014 gennemføres i København 2 internationale aktiviteter, hvor KU spiller en ledende rolle, som sætter både KU og IARU på det internationale bæredygtighedslandkort i forbindelse med indretning, vedligeholdelse og opførelse af universitetsmiljøer: Lancering af Green Guide for Universities IARU pathways towards sustainability. Guiden beskriver IARU s vigtigste anbefalinger i arbejdet med bæredygtige universiteter. Anbefalingerne er suppleret med konkrete cases fra IARU universiteterne, og er udviklet af Campus Service, de

7 øvrige IARU universiteters bæredygtighedsmedarbejdere samt i samarbejde med Sustainia (Mandag Morgen). Afholdelse af IARU konferencen Making Universities Sustainable. Konferencen afholdes samtidigt med den videnskabelige IARU Sustainability Science Congress og sætter fokus på universiteternes egen bæredygtighed og demonstrerer, at IARU tager konkret ansvar for egne universiteter. SIDE 7 AF 13 Afsnit 4, Nye digitale services på KU Facilities Management Facilities Management er et samlet begreb for de opgaver, der hører indenfor og forener bygningers drift og vedligehold. I universitetsregí vil det almindeligvis omfatte ejendomsadministration, daglig vedligehold, forebyggende vedligehold, bygningssyn, bygningsregister, energiprojekter og tiltag udført af Grøn Campus, kunstregister, rengøring og kantinedrift. KU har påbegyndt forberedelser til at benytte Facilities Management (FM). Fra efteråret 2014 og 1 år frem, vil KU afprøve et FM system. Afprøvningen forventes at give KU et godt indblik i de opgaver og processer, der knytter sig til brugen af FM, og det er en relevant forberedelse forud for en beslutning på KU, om køb af et FM system. KU vil hermed arbejde med bygningsområdet på niveau med sammenlignelige institutioner. Og KU vil have indhentet en betydelig del af det administrative efterslæb ift. state-of-the-art håndtering af bygningsporteføljer. Kendetegnende for KU i dag er, at Campus Service og Campus Service Områderne (driftsområderne på fakulteterne) i en vis udstrækning udfører Facilities Management, men opgaverne bliver ikke alle optimalt forenet på tværs af universitetet. Der mangler sammenhæng mellem disciplinerne. Dette er en hindring for at dele viden, lære af hinanden og udnytte synergien. Denne viden har stor betydning for, hvordan og hvor effektivt, arbejdet kan udføres. UCPH Map KU har den 1. september i år lanceret et digitalt kort inkl. en find-vej funktion, der dækker CSS i City Campus (Det tidligere Kommunehospital). Kortet har fået navnet UCPH Map, og det er tilgængeligt på pc, smartphone og ipad. UCPH Map imødekommer et stort behov hos de studerende for nemt at finde og benytte de lokaler, der er til rådighed for de studerende. UCPH Map er et konkret bidrag, der forbedrer studiemiljøet. Sidst i 2014 vil den daglige ledelse blive præsenteret for et oplæg fra Campus Service til udrul-

8 ning af UCPH Map i de andre campusområder på KU. Udrulningsplanen vil være samordnet med beslutninger på KU om fremtidigt trådløst internet i campusområderne. SIDE 8 AF 13 Note: UCPH Map kan downloades fra App Store. Skriv i søgefeltet: UCPH Map Oplysninger om bygningsområdet er nu samlet ét sted på KUnet Oplysninger til studerende og ansatte på KU, om brugen af bygninger, kontaktpersoner, brug af udstyr m.v. er nu samlet ét sted - på KUnet. På KUnet findes ajourførte svar og oplysninger om bygningsområdet, som før var at finde på mange KU-internetsider. Nu er det tidsbesparende for de studerende og ansatte at søge svar ét sted om bygningsområdet på KU, og det bliver mere enkelt end før, at ajourføre oplysninger. Arbejdet er udført af Kommunikation, Campus Service og Campus Service Områderne på KU. Aktuelt foregår en præcisering af drift af bygningsoplysningerne på KUnet, bl.a. aftaler om ajourføring og af informationer og links om bygningsområdet, der findes på KUnet. Afsnit 5, Overvejelser om fysisk udbygning på KU Dette afsnit redegør for de overvejelser der pt. planlægges med, for udbygning af KU. De enkelte byggesager vil i givet fald blive forelagt bestyrelsen til særskilt beslutning. I den årlige redegørelse fra 2013 blev fortalt, at til især det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) er der behov for flere lokaler og nye faciliteter. I det følgende redegøres der kortfattet for status for at konkretisere og planlægge bygningsløsninger. Ingen af de følgende overvejelser er besluttet på nuværende tidspunkt. SCIENCE Fakultetet har sammen med Campus Service i efteråret 2013 udarbejdet en masterplan for placering af fakultetets institutter og enheder i campusområder, som følge af KU fusionen i Efterfølgende er der foretaget en konkretisering af planerne for rokader/flytninger samt for fakultetets byggeønsker frem til 2020.

9 SCIENCE, Frederiksberg Campus I Frederiksberg Campus ønskes skabt et bygningskompleks for GEOcenter Danmark i form af en samlokalisering af De Nationale Geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Institut for Geoforvaltning og Naturressourcer (IGN, SCIENCE). SCIENCE, GEUS og Campus Service har i 2014 konkretiseret de fysiske og funktionelle behov og vil omkring årsskiftet 2014/15 kunne fremlægge et beslutningsoplæg om nybyggeri i område 3, så projekteringen kan påbegyndes. I område 3 i Frederiksberg Campus findes i dag et stort nedslidt og utidssvarende væksthus. Væksthuset skal nedrives, såfremt nybyggeri IGN og GEUS skal opføres i område 3. Det indgår i fakultetets planer at opføre et kompakt / effektivt væksthus i område 2, hvor KU s plant science huses i dag og i fremtiden. Et nyt væksthus kan opføres som 1. sals byggeri på nuværende P-plads, i en let konstruktion, hvormed P-pladsen opretholdes. SIDE 9 AF 13 SCIENCE, Nørre Campus Arbejdet med at konkretisere indhold og profil i et Videnscenter for Idræt, Ernæring og Sundhed (arbejdstitel) på KU, forløber godt. De aktuelle bestræbelser indeholder at tilvejebringe fondsmidler til en ny faglig rådgivningsenhed og til et nyt tværfagligt forskningscenter, samt at opføre et nybyggeri langs Nørre Allé. Bestyrelsen er i efteråret 2012 orienteret om disse overvejelser. Campus Service forventer før udløb af 2014, at der er udarbejdet et rumprogram og prospekt for det omtalte nybyggeri. Byggeriet er tænkt finansieret overvejende med bidrag fra fonde. Aktuelt pågår konstruktiv dialog med fonde om finansiering af kerneaktiviteterne i videnscentret. SUND SUND, Frederiksberg Campus Campus Service og SUND har siden medio 2013 arbejdet med en Masterplan for det Veterinære område, der er placeret i Frederiksberg Campus og Taastrup Campus. Masterplanen er færdig, og SUND har ønske om et nybyggeri i område 1 i Frederiksberg Campus. Byggeriet skal samle funktioner, give mere plads til studenterfaciliteter og vil muliggøre opsigelse af ældre bygninger. Campus Service og SUND er aktuelt i færd med at konkretisere disse overvejelser.

10 SUND, Taastrup Campus SUND har ønske om at supplere sine aktiviteter i Taastrup Campus i overensstemmelse med den rapport for faglig udvikling i Taastrup Campus som bestyrelsen blev orienteret om i efteråret SUND vil gerne opføre en ny avlsstald (SPF - Specific Pathogen Free). Endvidere ønsker SUND at flytte aktiviteter fra Rørrendegaard til Højbakkegård i Taastrup Campus. Bygninger til disse enheder og aktiviteter er beskrevet i omtalte rapport for faglig udvikling i Taastrup Campus. I forbindelse med konkretisering af disse overvejelser vil Campus Service igangsætte at udarbejde en plan for fysisk udbygning af Taastrup Campus. Rørrendegård er forholdsvist nedslidt og utidssvarende, hvorfor det overvejes, hvilken rolle Rørrendegård kan have i fremtiden. SIDE 10 AF 13 SUND, Universitetsparken Sammen med SUND foretager Campus Service en vurdering af anvendelser af de bygninger som fakultetet benytter i den nordlige del af Nørre Campus. I dette arbejde indgår en vurdering af restpotentialet i området. SUND, Bredgade (Medicinsk Museion) SUND og Campus Service foretager aktuelt en analyse af muligheder for at renovere de bygninger på adressen, som museet fremover kan benytte. Note Campus Service har beregnet, at summen af ovennævnte overvejelser hos SCIENCE og SUND vil betyde, at KU s samlede bygningsomkostninger, i forhold til universitetets samlede omsætning, vil udgøre 20,6 % i 2015 og stige til 22,1 % i Fra 2019 og frem vil andelen falde, så KU s samlede bygningsomkostninger i 2021 vil udgøre 21,2 % af den samlede omsætning. I 2013 var andelen 21,3% (se figur 3 herunder). Beregningen har som forudsætning, at KU s omsætning stiger med 2 % årligt i den eksterne virksomhed, i perioden , og er herudover baseret på 1. budgetkørsel. Kommunernes planbestemmelser for KU s campusområder i hovedstaden I 2014 har Campus Service undersøgt kapaciteten i de eksisterende campusområder til KU s kerneaktiviteter. Undersøgelsen viser, at med kommunernes nugældende planbestemmelser, bliver det bestemmelser for især parke-

11 ringspladsantal og bebyggelsesprocent, der vil sætte grænse for udbygning og omdannelse af campusområderne. KU ønsker ikke at etablere sig i et femte campus i byen; dels vil det være svært at finde plads, og dels vil det blive dyrt. Derfor har KU indledt drøftelser med Frederiksberg og Københavns kommuner, om udnyttelse på langt sigt, af de nuværende campusområder. KU oplever, at der er lydhørhed for at bringe emnet frem, og håber at de to kommuner vil komme KU i møde med sagsbehandling og planbestemmelser til KU, således at de faglige miljøer forsat kan udvikle sig i de 4 campusområder i hovedstaden. SIDE 11 AF 13 Afsnit 6, Boliger til KU-befolkningen Via KU s Boligfond, den selvejende fond, skaffes der et boligtilbud til internationale studerende og forskere, der ønsker det. Dette gælder i første omgang SCIENCE og SUND, men overskudspladser tilbydes de øvrige fakulteter. KU s Boligfond er i udvikling, og forventer inden for 2 år at udbuddet fra de nuværende ca boliger øges til ca boliger. Campus Service bistår KU s Boligfond med at tilvejebringe nye boliger. Seneste eksempel er Sølvgade Kaserne - DSB s tidligere hovedsæde hvor der mellem KU Boligfond og ejer af kasernen er indgået aftale om, at fonden lejer 150 boligenheder. Herudover er Campus Service medvirkende i en række andre projekter med ca. 350 nye potentielle boliger. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Københavns Kommune. Afsnit 7, Status på arealreduktion (aktstykke 148) og nøgletal på bygningsområdet Arealreduktion, Aktstykke 148 Aktstykket er fra juni 2006 og indeholder bl.a. aftale om at KU skal nedbringe sit arealforbrug med m2 bruttoareal. I 2012, da Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Bygningsstyrelsen og KU udarbejdede rapporten Fysisk Strategisk Planlægning på KU, blev det konkluderet, at KU har opsagt og fraflyttet ca m2. Den resterende arealreduktion vil KU opfylde ved opsigelser hos SCIENCE (ca m2) og hos HUM, TEO og JUR (ca m2). Arealreduktion på de m2 realiseres i.f.m. at de tre fakulteter samles i Søndre Campus, hvorefter der opsiges bygninger i Indre by. Planen hos SCIENCE omfatter fraflytning af Universitetsparken 15, bygning 11 (Zoologisk Museum, ca m2) og Universitetsparken 1 (DI-

12 KU bygningen, ca m2). Universitetsparken 15, bygning 11 kan fraflyttes og opsiges efter at SNM samles i bygninger omkring Botanisk Have i SIDE 12 AF 13 Nøgletal KU har gennem de seneste år oplevet en god udvikling målt på omsætning, antallet af årsværk og studenterproduktion (STÅ). Samtidig har KU, i arbejdet med campusplanen, effektiviseret udnyttelsen af arealer og fraflyttet bygninger. KU havde i 2013 et samlet areal på m2, hvoraf ca m2 var genudlejet til eksterne brugere. I lighed med tidligere år, har Campus Service udarbejdet nøgletal, hvor udviklingen i areal og samlede omkostninger på bygningsområdet kan sammenlignes med udviklingen inden for kerneforretningen. Figur 3, Udvikling i bygningsnøgletal for KU Nøgletal; 2013-priser R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 Bygningsforbrug i pct. af omsætning 21,9% 23,4% 23,9% 21,2% 21,0% 20,6% 21,3% Bygningsforbrug, (kr/m2) Areal/VIP+ DVIP (m2) Areal/STÅ (m2) 47,5 47,1 43,4 41,6 40,4 38,7 36,8 Areal/årsværk 1 (m2) 34,3 33,6 31,0 29,6 28,9 27,9 26,4 Note 1: VIP+DVIP+TAP+STÅ I perioden steg KU s samlede omsætning fra 6.8 mia. kr. til 8,3 mia. kr., svarende til en vækst på 21 % i perioden, eller gennemsnitligt ca. 3,5 % pr. år. De samlede omkostninger for bygningsområdet udgør i ,3 % af universitetets samlede omsætning, hvor de i 2007 udgjorde ca. 22 % af samlet omsætning. Fra 2012 til 2013 er bygningsområdets omkostninger steget med ca. 130 mio. kr. (faste priser), hvilket betyder, at bygningsområdets andel af den samlede omsætning er steget fra 20,6 % (2012) til 21,3 % (2013). Årsagerne hertil i hovedtræk er: i 2013 er ibrugtaget to store nybyggerier på henholdsvis CSS (City Campus) og KUA (Søndre Campus), hvor den samlede lejepåvirkning for de to lejemål udgør ca. 48 mio. kr. den forsinkede overtagelse af KUA 2 medførte, at KU måtte afholde ekstra omkostninger til forlængelse af lejemål, der var planlagt fraflyttet. Denne lejepåvirkning beløb sig til ca. 6 mio. kr. KU har rejst

13 et krav mod Bygningsstyrelsen vedr. de øgede omkostninger. Udredning heraf pågår. indflytningen i KUA 2 har medført øgede omkostninger til bl.a. bygningsintegrerede arbejder, bestykning og flytning m.v., hvor der på Det Humanistiske fakultet har været afholdt ca. 30 mio. kr. til disse formål. i 2013 har KU gennemført et stort omfang af indvendig vedligeholdelse. Beløbet anvendt i 2013 er ca. 43 mio. kr. større end beløbet anvendt i 2012, og er anvendt på studenterarealer og forskningsarealer. KU har siden 2009 arbejdet målrettet med påklage af ejendomsvurderinger. I 2013 har KU således modtaget ca. 11 mio. kr. i tilbagebetaling af ejendomsskat fra tidligere år, hvilket er en medfølgende forklaringsparameter i forhold til 2012; denne gang i reducerende retning. SIDE 13 AF 13 Den gode udvikling i KU s nøgletal for bygningsområdet ses også i arealforbruget. Det samlede arealforbrug pr. årsværk er faldet fra 34,3 m2 til 26,4 m2, i perioden , hvilket svarer til et fald på 23 %.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017

En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 Medarbejdere og brugere Kommunens opgaver, mål CEI Kommunens faciliteter En fælles ejendomsstrategi 2014 2017 - et område med perspektiv og visioner Egedal Kommune, december 2013 Besluttet i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen Indhold Bygningsstyrelsen lejer på statens vegne Indgåelse af kontrakt i et privat lejemål Den løbende administration af lejemålet Energioptimering Opsigelse og fraflytning af lejemålet 4 6 8 10 13 Forord

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014

ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014 ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014 RENOVERING OG VEDLIGEHOLD www.byggeteknik.com 1 BYGGE- OG MILJØTEKNIK A/S Carsten Pietras Direktør Bygge- og Miljøteknik A/S Mobil telefon 0045 3070

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Sektor: Offentlige bygninger

Sektor: Offentlige bygninger TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS FREMTIDS SIKRING 42 OM OFFENTLIGE BYGNINGER Analysen har taget udgangspunkt i allerede eksisterende analyser, som er udarbejdet om renoveringsog vedligeholdelsesefterslæb

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 21 januar 2013 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 17. januar 2013 Optimering af tidspunkter for ejendomssalg.

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere