Årlig redegørelse for bygningsområdet CAMPUS UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig redegørelse for bygningsområdet CAMPUS UDVIKLING"

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 74, den 6. oktober 2014 Pkt. 9. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 24. SEPTEMBER 2014 Vedr.: Årlig redegørelse for bygningsområdet CAMPUS UDVIKLING Indledning Med nærværende notat modtager bestyrelsen den årlige redegørelse for bygningsområdet på Københavns Universitet. Redegørelsen indeholder en opgørelse af de vigtigste resultater samt en beskrivelse af de aktuelle og nye temaer inden for bygningsområdet, der skal understøtte universitetets kerneaktiviteter de kommende år. NØRREGADE KØBENHAVN K TLF MOB Afsnit 1, Byggeaktivitet Nybyggerier Nybyggerierne på KU er fortsat i gang og med fremdrift, om end der er en række udfordringer. KU har indviet og ibrugtaget tre store byggerier i 2013 og 2014: Fødevarebygningen på Frederiksberg til SCIENCE; bygning 35 i Gammeltoftsgade til SAMF (Det tidligere Kommunehospital) og KUA2 i Søndre Campus på Amager til HUM. De tre bygninger fungerer nu tilfredsstillende for brugerne. Idriftsætningen af bygningerne har krævet betydelige ekstraordinære ressourcer på KU, særligt idriftsætningen af KUA2 og Fødevarebygningen. KU er i 2014 meget synlig i bybilledet med aktivitet på fem store byggepladser, mens endnu et byggeri - CPSC2 i Frederiksberg Campus - og en række mindre bygge- og laboratoriesager projekteres. Arbejdet med forberedelsen af Statens Naturhistoriske Museum (SNM) er i gang; aktuelt udarbejdes bl.a. et endeligt byggeprogram. Det er dog endnu ikke klart, hvorledes finansieringen vil falde på plads. REF: HAHA

2 Alle igangværende store byggeprojekter har Bygningsstyrelsen som bygherre. SIDE 2 AF 13 Status for renovering af laboratorier (statens UNILAB midler) På baggrund af en vurdering af laboratorielokalerne på Københavns Universitet, sammenfattet i Unilab-rapporten fra juli 2009, indgik KU i januar 2010 en aftale med ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om modernisering af universitetets laboratorier. Noget over halvdelen af de 2,5 mia. kr., der blev tildelt KU, indgår efter aftale med ministeriet i finansieringen af nye laboratorier i de igangværende store ny-byggerier, og de resterende 996 mio. kr. benyttes til renovering af eksisterende laboratorier. Alle projekter der omfatter en renovering af statens laboratorier på KU skal jf. aftalen med ministeriet være kontraheret før udløbet af På nuværende tidspunkt er cirka ¾ af projekterne enten i projektering, igangværende eller afsluttet og ibrugtaget. KU og Bygningsstyrelsen, der i fællesskab overvåger fremdriften, forventer at alle projekter vil være igangsat, inden udgangen af Figur 1, Forløb fra for renovering af Unilab laboratorier 400 KU, Årligt beløb til laboratorierenoveringer i mio. kr Figuren viser beløb pr. år for igangsat Unilab-renovering på KU.

3 Samarbejdet med Bygningsstyrelsen Der afholdes regelmæssige opfølgningsmøder mellem KU s direktion og Bygningsstyrelsens direktion om fremdriften af aktuelle byggesager indenfor den gældende SEA-ordning. SIDE 3 AF 13 Nye aftaleformer mellem CAS og rådgivere/entreprenører De seneste år har der været en øget opmærksomhed på at få tidssvarende aftaleformer mellem bygherre, rådgivere, entreprenør m.fl. i byggeriet. Politisk er der bl.a. interesse for aftaler i form af partnerskab. Campus Service medvirker aktuelt i et projekt hvor Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme vil opføre en bygning med fjernmagasiner til KU s museer, Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet. I projektet har KU anbefalet Offentlig Privat Partnerskab (OPP) som aftaleform. Partnerskabet i OPP kan f.eks. udformes således, at en privat aktør er ejer og forestår projektering, anlæg, finansiering, udlejning, drift, vedligeholdelse m.m. Den offentlige aktør er lejer. Fordelen for lejer er, at lejer og udlejer aftaler pris og vilkår for lejers benyttelse, før lejer benytter det lejede. Den aftaleform gælder ikke i dag for KU i SEA ordningen. Campus Service arbejder på i et større omfang, at kunne anvende totalentrepriser ved udførelse af de istandsættelsesopgaver KU selv står for. KU er bygherre i f.eks. vedligeholdsopgaver. Totalentreprise er en aftaleform, hvor bygherren indgår kontrakt med en entreprenør, der knytter rådgivere til sig som underleverandører. Formålet med disse overvejelser er, at opnå større hastighed i gennemførelsen af mere enkle opgaver, hvor den tekniske og arkitektoniske kompleksitet er begrænset. Udgangspunkt for opgaveløsning er en kravspecifikation (beskrivelse af ønsket funktionalitet, kvalitet, tid, pris m.m.), som totalentreprenøren skal anvise løsninger på. Det er så totalentreprenøren, der styrer og indgår aftaler med rådgivere og fagentreprenører om at levere det produkt/løsning, der er aftalt med bygherren. Denne tilgang bringer opgaverne mere i retning af nøglefærdige leverancer forudsat, at der pågår en nøje styring af kravene. Campus Service har gode erfaringer med totalentreprise. Totalentreprise som aftaleform betyder at Campus Service skal involvere sig mere i hver opgave. Til gengæld viste en konkret byggeopgave fra 2014, at totalentreprise er billigere end fagentreprise. KU har bedt Bygningsstyrelsen om at udbyde en nybyggeriopgave på KU en hal i Taastrup Campus til diagnosticering af dyr og til brug for undervisning - der skal opføres i 2015, som totalentreprise.

4 Afsnit 2, Vedligehold af bygninger På vedligeholdsområdet er der generelt fortsat store udfordringer, idet universitetet med implementering af SEA ordningen i 2001 overtog et vedligeholdelsesefterslæb, som universitetet siden har arbejdet med at indhente. Fortsat styres det samlede udvendige vedligehold i SEA ikke af behovet men i stedet af budgetnøgletal, hvor der årligt afsættes for få midler. SIDE 4 AF 13 Indvendigt vedligehold I 2013 blev gennemførelsen af indvendigt vedligehold på KU øget væsentligt, og der er fortsat stort fokus på det i Indvendigt vedligehold finansieres og udføres af KU. Ved seneste justering af SEA ordningen i 2013 stoppede krydsfinansieringen, hvor KU over huslejen til SEA betalte et beløb til indvendigt vedligehold, der så efterfølgende blev refunderet af SEA i forbindelse med ansøgning om de konkrete projekter. Begyndende i 2014 og fra 2015 vil Campus Service og Campus Service Områderne på fakulteterne (CSO) planlægge indvendige vedligeholdelsesprojekter, som rækker flere år frem, og med en samordning i udførelse af bl.a. vedligehold og energiinvesteringer, med færrest genevirkninger for kerneaktiviteterne. Dette er muligt, idet KU nu selv varetager det indvendige vedligehold. Der vil være stor fokus på at der høstes energisparegevinster og indarbejdes bæredygtighedsløsninger, når KU gennemfører vedligehold og renovering. Udvendigt vedligehold I forbindelse med indførelsen af SEA-ordningen blev Københavns Universitet af ministeriet stillet i udsigt, at det vedligeholdelsesefterslæb, der var konstateret gennem de foregående år, ville blive løst i forbindelse med, at ordningen skulle træde i kraft i Efterslæbet blev på daværende tidspunkt, dvs. før fusion mellem KU, KVL og DFU, opgjort til 300 mio. kr., samlet for udvendigt vedligehold. Dette løfte blev ikke indfriet. Efterslæbet i udvendigt vedligehold er blevet stadigt større, og i dag er det udvendige efterslæb ca. 1 mia. kr., heraf er ca. 300 mio. kr. kritiske skader. Det er Bygningsstyrelsen som udlejer, der har ansvar for og jf. aftale skal budgettere og udmelde midler til udvendigt vedligehold. Styrelsens bevillinger har fra 2009 til i dag kun været mellem 27 og 52 mio. kr. om året til formålet. Bygningsstyrelsen oplyser, at fremadrettet vil de budgettere 30

5 mio. kr. årligt til formålet. Det beløb er utilstrækkeligt, og det står i kontrast til behovet, idet den mest kritiske udvendige vedligeholdelse som nævnt er skønnet til ca. 300 mio. kr. Det kritiske vedligehold, er steder i bygninger, hvor f.eks. facader og tag er utætte, og der er nedstyrtningsfare, funktionsnedbrud o. lign. Med et budget på 30 mio. kr. om året, vil nedbrud/forfald i bygningerne accelerere. Herudover kan der med 30 mio. kr. pr. år ikke gennemføres et oprettende og forebyggende udvendigt vedligehold af bygningerne. SIDE 5 AF 13 Figur 2, Gennemført bygningsvedligehold i mio. kr., siden 2010 Gennemført udvendigt vedligehold, (mio. kr.) Gennemført indvendigt Vedligehold (mio. kr.) 2014 til d.d Udvendigt bygningsvedligehold gennemføres og finansieres af Bygningsstyrelsen. Midlerne svarer ikke til behovet. Indvendigt bygningsvedligehold gennemføres og finansieres af KU; den årlige afsætning af midler er mere end dobbelt så stor som til udvendigt vedligehold. Samtidig med at efterslæbet i udvendigt vedligehold vokser, så øges også kompleksiteten i flere og flere af de vedligeholdsprojekter, der udføres. De vedligeholdsprojekter, der ikke er råd til et år, viser det sig de følgende år at blive dyrere, idet skaderne er blevet værre og mere komplicerede, og vanskeligere at gennemføre. Det som i starten er et hul i taget og vanddryp på gulvet, udvikler sig ofte hurtigt til også at omfatte råd i konstruktionen og skimmelsvamp. Afsnit 3, Grøn Campus KU etablerede Grøn Campus i 2008 for at sætte et grønnere og mere bæredygtigt universitet på dagsordenen. Den store indsats og resultaterne, der er opnået , viser, at KU i dag er et grønt universitet, og det kan betale at være grøn. I 2008 vedtog KU ambitiøse mål for Grøn Campus på KU i 2013: Reduktion af CO2 udledning på KU med 20 % pr. årsværk (ansatte og studerende)

6 Reduktion af energiforbrug på KU med 20 % pr. årsværk (ansatte og studerende). SIDE 6 AF 13 I KU s grønne regnskab for 2013 dokumenteres, at målene er nået: 28,8 % reduktion af CO2-emissionerne pr. årsværk 20,4 % reduktion af energiforbruget pr. årsværk. Grøn Campus indsatsen har særlig omfattet tekniske energieffektiviseringer (ventilation, varme, lys mv.), effektiv energistyring og kampagner for energirigtige adfærd. I perioden er der investeret ca. 135 mio. kr. for at spare driftsomkostninger og gøre KU grønnere. Det er anslået, at den samlede energibesparelse på KU udgør ca. 35 mio. kr. årligt. Det er derfor en god investering for KU, for efter 4 år er summen af besparelser større end det samlede investerede beløb på ca. 135 mio. kr. Grøn Campus 2020 KU er i dansk og international sammenhæng blevet et eksempel til efterfølgelse på energieffektiviseringer og målrettet CO2-reduktion i universitetssektoren. Campus Service har i tæt dialog med ledelse og nøglepersoner på fakulteterne og i Campus Service områderne udarbejdet en ny plan for et fortsat bæredygtigt KU: Grøn Campus I Grøn Campus 2020 vil der ske en bredere indsats, hvor KU s ansatte og studerende skal møde et bæredygtig KU på en endnu mere meningsfuld måde i hverdagen, og dele af KU s forskning kan anvendes i campus as a living lab, hvor morgendagens bæredygtige løsninger udvikles og afprøves. Internationalt lederskab for bæredygtighed på universiteter Den oktober 2014 gennemføres i København 2 internationale aktiviteter, hvor KU spiller en ledende rolle, som sætter både KU og IARU på det internationale bæredygtighedslandkort i forbindelse med indretning, vedligeholdelse og opførelse af universitetsmiljøer: Lancering af Green Guide for Universities IARU pathways towards sustainability. Guiden beskriver IARU s vigtigste anbefalinger i arbejdet med bæredygtige universiteter. Anbefalingerne er suppleret med konkrete cases fra IARU universiteterne, og er udviklet af Campus Service, de

7 øvrige IARU universiteters bæredygtighedsmedarbejdere samt i samarbejde med Sustainia (Mandag Morgen). Afholdelse af IARU konferencen Making Universities Sustainable. Konferencen afholdes samtidigt med den videnskabelige IARU Sustainability Science Congress og sætter fokus på universiteternes egen bæredygtighed og demonstrerer, at IARU tager konkret ansvar for egne universiteter. SIDE 7 AF 13 Afsnit 4, Nye digitale services på KU Facilities Management Facilities Management er et samlet begreb for de opgaver, der hører indenfor og forener bygningers drift og vedligehold. I universitetsregí vil det almindeligvis omfatte ejendomsadministration, daglig vedligehold, forebyggende vedligehold, bygningssyn, bygningsregister, energiprojekter og tiltag udført af Grøn Campus, kunstregister, rengøring og kantinedrift. KU har påbegyndt forberedelser til at benytte Facilities Management (FM). Fra efteråret 2014 og 1 år frem, vil KU afprøve et FM system. Afprøvningen forventes at give KU et godt indblik i de opgaver og processer, der knytter sig til brugen af FM, og det er en relevant forberedelse forud for en beslutning på KU, om køb af et FM system. KU vil hermed arbejde med bygningsområdet på niveau med sammenlignelige institutioner. Og KU vil have indhentet en betydelig del af det administrative efterslæb ift. state-of-the-art håndtering af bygningsporteføljer. Kendetegnende for KU i dag er, at Campus Service og Campus Service Områderne (driftsområderne på fakulteterne) i en vis udstrækning udfører Facilities Management, men opgaverne bliver ikke alle optimalt forenet på tværs af universitetet. Der mangler sammenhæng mellem disciplinerne. Dette er en hindring for at dele viden, lære af hinanden og udnytte synergien. Denne viden har stor betydning for, hvordan og hvor effektivt, arbejdet kan udføres. UCPH Map KU har den 1. september i år lanceret et digitalt kort inkl. en find-vej funktion, der dækker CSS i City Campus (Det tidligere Kommunehospital). Kortet har fået navnet UCPH Map, og det er tilgængeligt på pc, smartphone og ipad. UCPH Map imødekommer et stort behov hos de studerende for nemt at finde og benytte de lokaler, der er til rådighed for de studerende. UCPH Map er et konkret bidrag, der forbedrer studiemiljøet. Sidst i 2014 vil den daglige ledelse blive præsenteret for et oplæg fra Campus Service til udrul-

8 ning af UCPH Map i de andre campusområder på KU. Udrulningsplanen vil være samordnet med beslutninger på KU om fremtidigt trådløst internet i campusområderne. SIDE 8 AF 13 Note: UCPH Map kan downloades fra App Store. Skriv i søgefeltet: UCPH Map Oplysninger om bygningsområdet er nu samlet ét sted på KUnet Oplysninger til studerende og ansatte på KU, om brugen af bygninger, kontaktpersoner, brug af udstyr m.v. er nu samlet ét sted - på KUnet. På KUnet findes ajourførte svar og oplysninger om bygningsområdet, som før var at finde på mange KU-internetsider. Nu er det tidsbesparende for de studerende og ansatte at søge svar ét sted om bygningsområdet på KU, og det bliver mere enkelt end før, at ajourføre oplysninger. Arbejdet er udført af Kommunikation, Campus Service og Campus Service Områderne på KU. Aktuelt foregår en præcisering af drift af bygningsoplysningerne på KUnet, bl.a. aftaler om ajourføring og af informationer og links om bygningsområdet, der findes på KUnet. Afsnit 5, Overvejelser om fysisk udbygning på KU Dette afsnit redegør for de overvejelser der pt. planlægges med, for udbygning af KU. De enkelte byggesager vil i givet fald blive forelagt bestyrelsen til særskilt beslutning. I den årlige redegørelse fra 2013 blev fortalt, at til især det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) er der behov for flere lokaler og nye faciliteter. I det følgende redegøres der kortfattet for status for at konkretisere og planlægge bygningsløsninger. Ingen af de følgende overvejelser er besluttet på nuværende tidspunkt. SCIENCE Fakultetet har sammen med Campus Service i efteråret 2013 udarbejdet en masterplan for placering af fakultetets institutter og enheder i campusområder, som følge af KU fusionen i Efterfølgende er der foretaget en konkretisering af planerne for rokader/flytninger samt for fakultetets byggeønsker frem til 2020.

9 SCIENCE, Frederiksberg Campus I Frederiksberg Campus ønskes skabt et bygningskompleks for GEOcenter Danmark i form af en samlokalisering af De Nationale Geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Institut for Geoforvaltning og Naturressourcer (IGN, SCIENCE). SCIENCE, GEUS og Campus Service har i 2014 konkretiseret de fysiske og funktionelle behov og vil omkring årsskiftet 2014/15 kunne fremlægge et beslutningsoplæg om nybyggeri i område 3, så projekteringen kan påbegyndes. I område 3 i Frederiksberg Campus findes i dag et stort nedslidt og utidssvarende væksthus. Væksthuset skal nedrives, såfremt nybyggeri IGN og GEUS skal opføres i område 3. Det indgår i fakultetets planer at opføre et kompakt / effektivt væksthus i område 2, hvor KU s plant science huses i dag og i fremtiden. Et nyt væksthus kan opføres som 1. sals byggeri på nuværende P-plads, i en let konstruktion, hvormed P-pladsen opretholdes. SIDE 9 AF 13 SCIENCE, Nørre Campus Arbejdet med at konkretisere indhold og profil i et Videnscenter for Idræt, Ernæring og Sundhed (arbejdstitel) på KU, forløber godt. De aktuelle bestræbelser indeholder at tilvejebringe fondsmidler til en ny faglig rådgivningsenhed og til et nyt tværfagligt forskningscenter, samt at opføre et nybyggeri langs Nørre Allé. Bestyrelsen er i efteråret 2012 orienteret om disse overvejelser. Campus Service forventer før udløb af 2014, at der er udarbejdet et rumprogram og prospekt for det omtalte nybyggeri. Byggeriet er tænkt finansieret overvejende med bidrag fra fonde. Aktuelt pågår konstruktiv dialog med fonde om finansiering af kerneaktiviteterne i videnscentret. SUND SUND, Frederiksberg Campus Campus Service og SUND har siden medio 2013 arbejdet med en Masterplan for det Veterinære område, der er placeret i Frederiksberg Campus og Taastrup Campus. Masterplanen er færdig, og SUND har ønske om et nybyggeri i område 1 i Frederiksberg Campus. Byggeriet skal samle funktioner, give mere plads til studenterfaciliteter og vil muliggøre opsigelse af ældre bygninger. Campus Service og SUND er aktuelt i færd med at konkretisere disse overvejelser.

10 SUND, Taastrup Campus SUND har ønske om at supplere sine aktiviteter i Taastrup Campus i overensstemmelse med den rapport for faglig udvikling i Taastrup Campus som bestyrelsen blev orienteret om i efteråret SUND vil gerne opføre en ny avlsstald (SPF - Specific Pathogen Free). Endvidere ønsker SUND at flytte aktiviteter fra Rørrendegaard til Højbakkegård i Taastrup Campus. Bygninger til disse enheder og aktiviteter er beskrevet i omtalte rapport for faglig udvikling i Taastrup Campus. I forbindelse med konkretisering af disse overvejelser vil Campus Service igangsætte at udarbejde en plan for fysisk udbygning af Taastrup Campus. Rørrendegård er forholdsvist nedslidt og utidssvarende, hvorfor det overvejes, hvilken rolle Rørrendegård kan have i fremtiden. SIDE 10 AF 13 SUND, Universitetsparken Sammen med SUND foretager Campus Service en vurdering af anvendelser af de bygninger som fakultetet benytter i den nordlige del af Nørre Campus. I dette arbejde indgår en vurdering af restpotentialet i området. SUND, Bredgade (Medicinsk Museion) SUND og Campus Service foretager aktuelt en analyse af muligheder for at renovere de bygninger på adressen, som museet fremover kan benytte. Note Campus Service har beregnet, at summen af ovennævnte overvejelser hos SCIENCE og SUND vil betyde, at KU s samlede bygningsomkostninger, i forhold til universitetets samlede omsætning, vil udgøre 20,6 % i 2015 og stige til 22,1 % i Fra 2019 og frem vil andelen falde, så KU s samlede bygningsomkostninger i 2021 vil udgøre 21,2 % af den samlede omsætning. I 2013 var andelen 21,3% (se figur 3 herunder). Beregningen har som forudsætning, at KU s omsætning stiger med 2 % årligt i den eksterne virksomhed, i perioden , og er herudover baseret på 1. budgetkørsel. Kommunernes planbestemmelser for KU s campusområder i hovedstaden I 2014 har Campus Service undersøgt kapaciteten i de eksisterende campusområder til KU s kerneaktiviteter. Undersøgelsen viser, at med kommunernes nugældende planbestemmelser, bliver det bestemmelser for især parke-

11 ringspladsantal og bebyggelsesprocent, der vil sætte grænse for udbygning og omdannelse af campusområderne. KU ønsker ikke at etablere sig i et femte campus i byen; dels vil det være svært at finde plads, og dels vil det blive dyrt. Derfor har KU indledt drøftelser med Frederiksberg og Københavns kommuner, om udnyttelse på langt sigt, af de nuværende campusområder. KU oplever, at der er lydhørhed for at bringe emnet frem, og håber at de to kommuner vil komme KU i møde med sagsbehandling og planbestemmelser til KU, således at de faglige miljøer forsat kan udvikle sig i de 4 campusområder i hovedstaden. SIDE 11 AF 13 Afsnit 6, Boliger til KU-befolkningen Via KU s Boligfond, den selvejende fond, skaffes der et boligtilbud til internationale studerende og forskere, der ønsker det. Dette gælder i første omgang SCIENCE og SUND, men overskudspladser tilbydes de øvrige fakulteter. KU s Boligfond er i udvikling, og forventer inden for 2 år at udbuddet fra de nuværende ca boliger øges til ca boliger. Campus Service bistår KU s Boligfond med at tilvejebringe nye boliger. Seneste eksempel er Sølvgade Kaserne - DSB s tidligere hovedsæde hvor der mellem KU Boligfond og ejer af kasernen er indgået aftale om, at fonden lejer 150 boligenheder. Herudover er Campus Service medvirkende i en række andre projekter med ca. 350 nye potentielle boliger. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Københavns Kommune. Afsnit 7, Status på arealreduktion (aktstykke 148) og nøgletal på bygningsområdet Arealreduktion, Aktstykke 148 Aktstykket er fra juni 2006 og indeholder bl.a. aftale om at KU skal nedbringe sit arealforbrug med m2 bruttoareal. I 2012, da Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Bygningsstyrelsen og KU udarbejdede rapporten Fysisk Strategisk Planlægning på KU, blev det konkluderet, at KU har opsagt og fraflyttet ca m2. Den resterende arealreduktion vil KU opfylde ved opsigelser hos SCIENCE (ca m2) og hos HUM, TEO og JUR (ca m2). Arealreduktion på de m2 realiseres i.f.m. at de tre fakulteter samles i Søndre Campus, hvorefter der opsiges bygninger i Indre by. Planen hos SCIENCE omfatter fraflytning af Universitetsparken 15, bygning 11 (Zoologisk Museum, ca m2) og Universitetsparken 1 (DI-

12 KU bygningen, ca m2). Universitetsparken 15, bygning 11 kan fraflyttes og opsiges efter at SNM samles i bygninger omkring Botanisk Have i SIDE 12 AF 13 Nøgletal KU har gennem de seneste år oplevet en god udvikling målt på omsætning, antallet af årsværk og studenterproduktion (STÅ). Samtidig har KU, i arbejdet med campusplanen, effektiviseret udnyttelsen af arealer og fraflyttet bygninger. KU havde i 2013 et samlet areal på m2, hvoraf ca m2 var genudlejet til eksterne brugere. I lighed med tidligere år, har Campus Service udarbejdet nøgletal, hvor udviklingen i areal og samlede omkostninger på bygningsområdet kan sammenlignes med udviklingen inden for kerneforretningen. Figur 3, Udvikling i bygningsnøgletal for KU Nøgletal; 2013-priser R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 Bygningsforbrug i pct. af omsætning 21,9% 23,4% 23,9% 21,2% 21,0% 20,6% 21,3% Bygningsforbrug, (kr/m2) Areal/VIP+ DVIP (m2) Areal/STÅ (m2) 47,5 47,1 43,4 41,6 40,4 38,7 36,8 Areal/årsværk 1 (m2) 34,3 33,6 31,0 29,6 28,9 27,9 26,4 Note 1: VIP+DVIP+TAP+STÅ I perioden steg KU s samlede omsætning fra 6.8 mia. kr. til 8,3 mia. kr., svarende til en vækst på 21 % i perioden, eller gennemsnitligt ca. 3,5 % pr. år. De samlede omkostninger for bygningsområdet udgør i ,3 % af universitetets samlede omsætning, hvor de i 2007 udgjorde ca. 22 % af samlet omsætning. Fra 2012 til 2013 er bygningsområdets omkostninger steget med ca. 130 mio. kr. (faste priser), hvilket betyder, at bygningsområdets andel af den samlede omsætning er steget fra 20,6 % (2012) til 21,3 % (2013). Årsagerne hertil i hovedtræk er: i 2013 er ibrugtaget to store nybyggerier på henholdsvis CSS (City Campus) og KUA (Søndre Campus), hvor den samlede lejepåvirkning for de to lejemål udgør ca. 48 mio. kr. den forsinkede overtagelse af KUA 2 medførte, at KU måtte afholde ekstra omkostninger til forlængelse af lejemål, der var planlagt fraflyttet. Denne lejepåvirkning beløb sig til ca. 6 mio. kr. KU har rejst

13 et krav mod Bygningsstyrelsen vedr. de øgede omkostninger. Udredning heraf pågår. indflytningen i KUA 2 har medført øgede omkostninger til bl.a. bygningsintegrerede arbejder, bestykning og flytning m.v., hvor der på Det Humanistiske fakultet har været afholdt ca. 30 mio. kr. til disse formål. i 2013 har KU gennemført et stort omfang af indvendig vedligeholdelse. Beløbet anvendt i 2013 er ca. 43 mio. kr. større end beløbet anvendt i 2012, og er anvendt på studenterarealer og forskningsarealer. KU har siden 2009 arbejdet målrettet med påklage af ejendomsvurderinger. I 2013 har KU således modtaget ca. 11 mio. kr. i tilbagebetaling af ejendomsskat fra tidligere år, hvilket er en medfølgende forklaringsparameter i forhold til 2012; denne gang i reducerende retning. SIDE 13 AF 13 Den gode udvikling i KU s nøgletal for bygningsområdet ses også i arealforbruget. Det samlede arealforbrug pr. årsværk er faldet fra 34,3 m2 til 26,4 m2, i perioden , hvilket svarer til et fald på 23 %.

Grøn satsning på Københavns Universitet

Grøn satsning på Københavns Universitet DFM: Morgenmad med mening Grøn satsning på Københavns Universitet Lisbet Michaelsen, projektleder, Grøn Campus http://klima.ku.dk/groen_campus/ 1. Lidt om Københavns Universitet 2. Universitetets klimaindsats

Læs mere

Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2

Nyt væksthus til plante- og fødevareforskning på Frederiksberg Campus område 2 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 5. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse BILAG 1 SAGSNOTAT 16. JANUAR 2017 Vedr. Sagsbehandler Campus Service Nyt væksthus til

Læs mere

Orientering om husleje- og arealreduktion på KU: Campusplan

Orientering om husleje- og arealreduktion på KU: Campusplan K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 41, 15. september 2009 Pkt. 06 - Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse 07. SEPTEMBER 2009 Vedr.: Orientering om husleje- og arealreduktion

Læs mere

Grøn Campus på KU organisering og udfordringer.

Grøn Campus på KU organisering og udfordringer. Grøn Campus på KU organisering og udfordringer. Seminar om energibesparelser på universiteterne Tomas Refslund Poulsen, Teamleder for Grøn Campus på KU Fire campusområder i det centrale København City

Læs mere

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. Aktstykke nr. 42 Folketinget 2012-13 Afgjort den 18. december 2012 42 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 4. december 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Årlig redegørelse for bygningsområdet åben del CAMPUS UDVIKLING

Årlig redegørelse for bygningsområdet åben del CAMPUS UDVIKLING KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 07. OKTOBER 2015 Vedr.: Årlig redegørelse for bygningsområdet åben del CAMPUS

Læs mere

Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU

Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU Grøn Gerning - energirigtig adfærd på KU Tomas Refslund Poulsen Teamleder, Grøn Campus http://klima.ku.dk/groen_campus/ Fire campusområder i det centrale København City Campus Nørre Campus Frederiksberg

Læs mere

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5b. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 19. OKTOBER 2015 Vedr.: KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

Læs mere

Velkommen til Københavns Universitet! Udvikling af Københavns Universitet som bæredygtig organisation

Velkommen til Københavns Universitet! Udvikling af Københavns Universitet som bæredygtig organisation Velkommen til Københavns Universitet! Udvikling af Københavns Universitet som bæredygtig organisation Projektleder Lisbet Michaelsen Grøn Campus, Campus Plan og Byg, KU Byens Netværk på besøg på KU d.18.

Læs mere

Opdatering af KU s Campusplan CAMPUS PLAN & BYG. Sagsbehandler: Campus Plan & Byg NØRREGADE 10

Opdatering af KU s Campusplan CAMPUS PLAN & BYG. Sagsbehandler: Campus Plan & Byg NØRREGADE 10 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 53, 28. april 2011 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 10. MARTS 2011 Vedr.: Opdatering af KU s Campusplan

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 46 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afgiver ved dette

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008

Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Sammenfatning af grønt regnskab for Københavns Universitet 2008 Med et areal på godt 1 mio. m 2 og mere end 40.000 studerende og ansatte, der har sin gang på universitetet, er KU en arbejds- og studieplads,

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Flerårige vedligeholdelsesplaner. Planlægningsværktøj

Flerårige vedligeholdelsesplaner. Planlægningsværktøj Flerårige vedligeholdelsesplaner Planlægningsværktøj 1 Introduktion Udmøntningen af midler til funktionel fornyelse og central vedligehold er en parallel til statens investering i en omfattende udbygning

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Varme seminar. Varmeplan København Juni 2008. Tomas Refslund Poulsen Projektleder Københavns Universitet Grøn Campus

Varme seminar. Varmeplan København Juni 2008. Tomas Refslund Poulsen Projektleder Københavns Universitet Grøn Campus Varme seminar Varmeplan København Juni 2008 Tomas Refslund Poulsen Projektleder Københavns Universitet Grøn Campus Københavns Universitet i dag Det største universitet i Norden 37.000 studerende 7.500

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2015-16 Afgjort den 1. september 2016 142 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter).

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter). KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Intelligente m 2 12-01-2012 Sagsnr. 2011-185553 Dokumentnr. 2012-36513 Københavns Kommunes Porteføljestrategi 2012 Københavns

Læs mere

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016 Bilag : og operationelle mål 016 Kerneop gave Ministerbetjening Kulturstyrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager Bemærkning vedr. resultatmål ændret

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus

Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus Den 29. september 2008 Dias 1 Dagens program 12:40 Velkommen til Nørre Campus og universitetet, ved Bodil Nyboe Andersen Hvorfor nybyggeri på Nørre

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Af Nils Strandberg Pedersen, bestyrelsesformand, Københavns Universitet

Af Nils Strandberg Pedersen, bestyrelsesformand, Københavns Universitet Universitetsfolk er nutidens fæstebønder Af Nils Strandberg Pedersen, bestyrelsesformand, Københavns Universitet Bragt som kronik i Politiken 21. januar 2015 Københavns Universitet har potentialet til

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Energiindsats på Københavns Universitet. Tomas Refslund Poulsen Grøn Campus Teamleder

Energiindsats på Københavns Universitet. Tomas Refslund Poulsen Grøn Campus Teamleder Energiindsats på Københavns Universitet Tomas Refslund Poulsen Grøn Campus Teamleder Green Campus Fire campusområder i København City Campus JURA SCIENCE SAMF TEOLOGI Nørre Campus SCIENCE SUND Fælles Administrationen

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Vedligehold i Bygningsstyrelsen 1 Introduktion Med den statslige huslejeordning (SEA-reformen af november 2015) afsættes der fra 2017 en ny pulje

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København. Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne

Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København. Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne Temaer: - KTC spørgeskema - Udfordringer på ejendomsområdet Staten fokus på ejendomsområdet Vedligeholdelse

Læs mere

TAP-DIALOGMØDE TORSDAG DEN 22. OKTOBER 2009, KL

TAP-DIALOGMØDE TORSDAG DEN 22. OKTOBER 2009, KL TAP-DIALOGMØDE TORSDAG DEN 22. OKTOBER 2009, KL. 9.00 12.00 PROGRAM kl. 9.00-9.15 kl. 9.15-10.00 kl. 10.00-10.30 kl. 10.30-10.45 kl. 10.45-11.15 kl. 11.15-11.45 Morgenkaffe og velkomst IT på KU v/ vicedirektør

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune

1 of 7. Den ny Maltfabrik. Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 1 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale mellem Den erhvervsdrivende fond Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune 2 of 7 Den ny Maltfabrik Samarbejdsaftale - Fase 1 Mellem Den erhvervsdrivende fond Den

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter August 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017.

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. Aktstykke nr. 84 Folketinget 2016-17 84 Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Teknisk Skole Silkeborg opfører

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere