Strateginotat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strateginotat 2015-2018"

Transkript

1 Strateginotat

2 Indhold Side 2 af 48 Indhold Indledning Baggrund for processen Hovedkonklusioner Forudsætningerne for strategiplanen Intern analyse Ressourcer og omkostninger Motiver for medlemskab Organisation opgaver og ydelser Resultater og milepæle Strategisk profilanalyse Den strategiske intention Formål Vision Ambitioner Erhvervsforums succesfaktorer Mål Strategiske indsatsområder Strategi for iværksættere Strategi for ejerledede SMV er... 24

3 5.3 Strategi for store virksomheder Strategi for turismevirksomheder/turisme Strategi for detailsektoren Strategi for arrangementer Strategi for sponsorater Strategi for kommunikation Strategi for organisationen Strategi for kommunen Bilag Ekstern analyse Side 3 af 48

4 1. Indledning Nærværende kapitel beskriver kort baggrunden for strategiprocessen hos Holbæk Erhvervsforum samt processens forudsætninger og arbejdet med at udarbejde strategirapporten. 1.1 Baggrund for processen Bestyrelsen i Holbæk Erhvervsforum besluttede i efteråret 2013 at igangsætte en strategiproces med to overordnede formål: 1. At justere retning og fokus i erhvervsforums arbejde 2. At sikre legitimitet for erhvervsforums videre arbejde hos interessenterne I Holbæk Erhvervsforum har vi hvert andet år gennemført tilfredshedsmålinger blandt vores medlemmer og har generelt scoret højt. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at vores medlemskreds kun omfatter ca. 25 % af de potentielle medlemmer blandt kommunens erhvervsvirksomheder. I forbindelse med den årlige kontingentopkrævning ser vi også et antal virksomheder, der melder sig ud eller blot ikke indbetaler kontingentet og således passivt melder sig ud. Det giver anledning til refleksion med henblik på nye tiltag eller justering af driften for at tiltrække relevante virksomheder og minimere en afgang af medlemmer, selvom det også er en kendsgerning, at der hvert år tegnes flere nye medlemmer end udmeldelser. Bestyrelsen for erhvervsforum besluttede at tilknytte eksterne konsulenter til at fremskaffe et basisgrundlag for strategiarbejdet. De eksterne konsulenter var Keld Harbo som projektleder og Thomas Okkels samt Christian Strøyberg fra konsulentfirmaet IMC, Roskilde. De eksterne konsulenter har gennemført interviews med en række af erhvervsforums interessenter: Bestyrelse Repræsentantskab Holbæks detailhandel Holbæk Kommune Virksomheder der ikke er medlem af Holbæk Erhvervsforum Sekretariatets medarbejdere Side 4 af 48 På baggrund af disse interviews er der udarbejdet et arbejdspapir, som blev præsenteret for bestyrelsen på et møde den 8. maj Med afsæt i denne præsentation og de efterfølgende drøftelser i bestyrelsen blev de væsentligste strategiske spørgsmål drøftet på en workshop med repræsentantskabet den 20. maj Bestyrelsen har på et møde den 17. juni 2014 drøftet signalerne fra repræsentantskabet og anmodet sekretariatet om at udarbejde nærværende strategiplan, som bestyrelsen efterfølgende har behandlet på mødet den 15. september Strategiplanen vil danne grundlag for udarbejdelse af årlige handlingsplaner og budgetter, som bestyrelsen skal konfirmere på december-mødet hvert år.

5 Holbæk Erhvervsforum blev stiftet i 1996 af fire tidligere kommuner, Jernløse, Svinninge, Tølløse og Holbæk sammen med 89 virksomheder under navnet Holbæk Regionens Erhvervsråd. I forbindelse med kommunesammenlægningerne blev tidligere Tornved Kommune også en del af erhvervsfællesskabet. Ved årsskiftet til 2014 toppede medlemstallet med 509 medlemsvirksomheder. Fra starten af 2012 overtog Holbæk Regionens Erhvervsråd driften af Holbæk Turistforening, og skiftede ved denne lejlighed navn til Holbæk Erhvervsforum. Turistbutikken blev flyttet til Holbæk Museum, som der blev indgået en treårig kontrakt med. Fra januar 2011 åbnede Holbæk Kommune i samarbejde med Væksthus Sjælland regionens største Vækstfabrik, og Holbæk Erhvervsforum flyttede ind og påtog sig projektledelsen samt opgaven med at tiltrække vækstiværksættere. Side 5 af 48

6 Dét vil vi Nedenstående tiltag udspringer af Holbæk Erhvervsforums nye vision om at være DET LOKALE ERHVERVS- LIVS VIGTIGSTE SPARRINGSPARTNER. Proaktiv tilgang til medlemmer og øvrige interessenter: Sekretariatet vil i endnu højere grad agere proaktivt overfor de lokale virksomheder; herunder i relation til vores medlemsvirksomheder. Vi vil fortsat henvise til viden, men også selv levere viden og data og bringe dette i spil målrettet den enkelte virksomhed. Som led i den mere proaktive tilgang til virksomhedsservice vil erhvervsdirektøren - sammen med topembedsmænd og politikere fra Holbæk Kommune - jævnligt besøge de lokale virksomheder og gå i dialog med dem om deres behov i relation til at skabe udvikling og vækst og fastholde dem i Holbæk. Derudover vil vi arbejde målrettet for, at Holbæk-virksomheder i større udstrækning byder ind på kommunalt udbudte opgaver. Dét vil vi blandt andet sikre ved at tilbyde de lokale SMV er viden og vejledning i relation til aktuelle udbud, prækvalifikation og afgivelse af tilbud, samt ved at etablere konsortier med SMV er, så disse i fællesskab kan byde ind på større opgaver; fx på bygge- og anlægsområdet. Endelig vil vi med afsæt i den goodwill, vi har opbygget hos vores medlemmer og øvrige interessenter søge at udfordre vores omgivelser; heriblandt Holbæk Kommune og den service og de rammebetingelser i relation til virksomhederne, som man fra kommunalt hold hele tiden arbejder på at optimere. Fastholdelse af medlemmer m.h.p. større grad af egenfinansiering: Der vil blive sigtet mod en større grad af egenfinansiering; dels ved et fortsat fokus på at skaffe nye medlemmer, dels ved at øge indsatsen for at fastholde de medlemmer, som allerede er en del af erhvervsforum. Øget deltagerbetaling til arrangementer: Der vil blive indført en højere betaling til arrangementer primært for ikke-medlemmer; og markedsføring af arrangementer til denne gruppe vil blive intensiveret. Endvidere vil antallet af arrangementer blive reduceret og der vil blive sat mere fokus på sammenhængen med vækstrelaterede tiltag. Systematisk planlægning, opfølgning og ressourceoptimering: Nærværende strategiplan og den efterfølgende handlingsplan er udtryk for, at Holbæk Erhvervsforum i større udstrækning vil fokusere på konkret og systematisk målstyring og evaluering af indsatsen; konsekvent afstemt med vores ressourcer og tidsforbrug. Handlingsplanen vil løbende blive afstemt med erhvervsrettede tiltag i Holbæk Kommune. Større fokus på gruppeydelser og netværk: Erhvervsforum vil i større udstrækning tilbyde gruppeydelser til medlemmerne for at optimere ressourceforbrug og understøtte netværk. Side 6 af 48

7 Gennemførsel af et større og bredt projekt årligt: Som fx i tilfældet med PrototypePortalen.dk og SymbioseNetværket Holbæk. Fokus vil blandt andet blive rettet mod Kina til Holbæk Holbæk til Kina. Professionalisering af turismeindsatsen og fokus på events: På turismeområdet vil fokus rettes mod en stigende professionalisering af indsatsen samt udvikling af nye koncepter (fx på Orø) som kan komme turismen i hele kommunen til gavn. Samtidig vil vi knytte endnu tættere bånd til kulturlivet (herunder Sekretariatet for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune) og sammen med aktørerne - arbejde aktivt for, at Holbæk Kommunes eventstrategi realiseres. Herigennem vil vi medvirke til at brande Holbæk Kommune med det formål, at skaffe flere turister til kommunen samt medvirke til en større tilflytning hertil (både erhverv og privat). I et tværgående samarbejde med Holbæk Kommune og kultur-og turismeaktørerne vil vi endvidere i højere grad afdække mulighederne for fundraising til projekter, som kan skabe vækst i turismen i Holbæk. Endelig vil vi også udnytte potentialet i og omkring fjorden. Detailhandlen på erhvervsforums platform: Holbæk Erhvervsforum vil i fremtiden facilitere detailhandlen i hele Holbæk Kommune på sin platform og sigte mod en stigende grad af koordinering og synergi mellem detailhandel og turisme m.v. Reformering/digitalisering af kommunikationen: Kommunikationen til vores medlemmer (og den øvrige omverden) vil blive reformeret. Vi vil i overvejende grad satse på formidling på de elektroniske platforme; herunder lancere en ny og moderne hjemmeside. Fokus vil også blive rettet mod, at få fortalt de gode historier til vores interessenter; med andre ord få kommunikeret vores værdiskabelse/resultater til disse og i højere grad få markedsført og synliggjort vores ydelser. I kraft af den mere effektive kommunikation er det blandt andet formålet, at vores medlemmer bliver ambassadører for Holbæk Erhvervsforum og for den generelle indsats for erhvervsfremme i Holbæk Kommune. Gearing af organisationen med nye kompetencer: For at realisere det høje ambitionsniveau - som kommer til udtryk i nærværende strategiplan i fuld skala, overvejes det at tilføre organisationen i Holbæk Erhvervsforum nye kompetencer og ekstra kapacitet. Konkret stiles der mod, at der ansættes en detailhandelskonsulent, en kommunikationsmedarbejder samt en administrativ medarbejder. En sådan udvidelse af organisationen skal blandt andet finansieres af et højere medlemstal. Rent organisatorisk lægges der også op til et tættere samarbejde med andre organisationer; det være sig med Væksthus Sjælland, nabokommuner m.fl. på turismeområdet og med andre erhvervsråd (med fokus på best practise). Umiddelbart er der ikke lagt op til fusioner med andre organisationer; men viser der sig et rationale hen ad vejen vurderes et mere forpligtende samarbejde ad hoc. Side 7 af 48

8 1.3 Forudsætningerne for strategiplanen Finansieringsmodellen fortsætter uændret. Det betyder at kommunen finansierer ca. 55 % af budgettet og egenfinansieringen udgør resten. Det forudsættes således, at den 4-årige aftale med kommunen forlænges med en ny 4-årig periode efter denne periodes udløb ultimo Altså med en ny aftale for begge år inklusiv. Det nuværende tilskud på tkr i 2014 fortsætter uændret, dog reguleret med KL`s årlige fremskrivninger. Det samme gælder for de fire kontingentsatser, som også reguleres årligt med KL s fremskrivning, hvilket stadfæstes årligt af generalforsamlingen. Hovedopgaven (turisme og erhverv) fortsætter uændret i Holbæk Erhvervsforums regi, og det gælder også drift af turistbutikken på museet. For så vidt angår bundne opgaver henvises til vedtægterne samt aftalen med kommunen. Når vi benytter ord som virksomheder og erhvervslivet i denne strategiplan omfatter det alle virksomheder og brancher altså også landbrug, detailhandel og turisme. Hvis ikke andet er nævnt hører iværksættere også under betegnelsen virksomheder. Side 8 af 48

9 2. Intern analyse 2.1 Ressourcer og omkostninger Vores ressourcer er styret af økonomien, hvor budgettet i 2014 er på t.kr som nævnt primært finansieret gennem tilskud fra kommunen og medlemskontingenterne. Der er krav om, at vi er nonprofit, men i nogle år er der opbygget en egenkapital i størrelsesorden 4 mio. kr. som betragtes som aktivitetsreserve. Det årlige budget finansierer driften, hvor den største omkostning er vores medarbejderstab på kontoret, som primært er syv fuldtidsansatte, jf. nedenfor. Desuden omfatter ressourcerne en fuldtidsansat i turistbutikken, som juridisk er ansat af Holbæk Museum, som Holbæk Erhvervsforum har indgået en driftskontrakt med. Erhvervskontoret drives i lejede lokaler på Vækstfabrikken ejet af kommunen. Turistcafeen drives i lejede lokaler hos Holbæk Museum. Af eksterne ressourcer kan også nævnes en deltidslejet webmaster, som vedligeholder hjemmesiden visitholbaek.dk der er tale om 1 dag pr. uge. Vores omkostningsstruktur er således: Personaleomkostninger 58 % Lokaleomkostninger 2 % Sekretariatsomkostninger 8 % Egen markedsføring 2 % Bestyrelse, repr.skab, generalfors. 1 % Aktivitetsomkostninger 15 % Turismen 14 % Fordeling af arbejdskraftressourcer (tid) på aktiviteter: Turisme 30 % 1 Øvrige brancher 70 %: Erhvervsservice/vejledning 18 % Iværksætteri 14 % Arrangementer 12 % Informationsvirksomhed 9 % Møder kommunen 5 % Administration/ledelse 12 % Side 9 af 48 1 Omfatter turismechefen (1 årsværk), turismemedarbejder i turistbutikken (1 årsværk), webmaster (1 dag ugentligt) og øvrige mandskabstimer i sekretariatet. Ø-konsulenten er ikke talt med, da vedkommende er finansieret af projektmidler.

10 Ca. 20 % af indtægtsbudgettet kommer fra andre indtægter end kommunens tilskud og medlemskontingenter. Det er turismeindtægter, annonceindtægter, renter, projektledelse af Vækstfabrikken og i mindre omfang betalingsarrangementer. Vores strategiske netværk og samarbejdspartnere er blandt andre: Dansk Erhvervsfremme (DEF) Lederen Sjællands Erhvervsfremme (SJEF) Væksthus Sjælland DI Dansk Byggeri JCI, Holbæk HB&I (fodboldklubben) egne netværk i HEF en række videns- og uddannelsesinstitutioner medlemmerne og kommunen andre kommuner/turismeorganisationer og Østdansk Turisme m.fl. Rotary-klubber i hele Holbæk kommune 2.2 Motiver for medlemskab Gennem de mange interviews og samtaler er der fremkommet en række udsagn om, hvorfor de nuværende medlemsvirksomheder er blevet medlemmer, og hvad de ønsker at få ud af deres medlemskab (i tilfældig rækkefølge): Deltage i netværk - faglig sparring og inspiration. Deltage i netværk - socialt udbytte. Erhvervssalon med foredrag - viden og socialt. Fagligt relevante kurser. Deltage i arrangementer - fagligt udbytte eller inspiration/underholdning. Mulighed for at trække på service og assistance overfor kontakter til kommunen. Mulighed for at få tilført ny viden om egen forretning. Hjælp til at skaffe finansiering. Side 10 af 48

11 2.3 Organisation I erhvervsforums nuværende økonomiske rammer er der budgetteret med syv fuldtidsansatte og en deltidsansat, som udgør: En direktør, en turismechef, en sekretær/bogholder, en projektleder til vækstfabrikken og marketingassistent samt 3 erhvervskonsulenter (fra 1. oktober 2014 endvidere en ø- konsulent på OrøKontor). Derudover omfatter ressourcerne en fuldtidsansat i turistbutikken, som juridisk er ansat af Holbæk Museum, med hvem vi har indgået en driftskontrakt. Og endelig har Holbæk Erhvervsforum som nævnt købt en webmaster hos VisitOdsherred en dag ugentligt til at forestå opdateringen af visitholbaek.dk. Repræsentantskab Bestyrelse Erhvervsdirektør Kenny Jensby Turismechef Claus Westergaard Erhvervssekretær Lena Green Projekt- og marketingassistent Anne-Grete Sørensen Erhvervskonsulent Caspar Christensen Erhvervskonsulent Bodil Islann Erhvervskonsulent Niels Nielsen 2.4 opgaver og ydelser I overensstemmelse med Holbæk Erhvervsforums vedtægter, der senest er reviderede i 2011, er vores opgaver følgende: at fremme erhvervs- og turismeudviklingen i Holbæk Kommune at udvikle og vedligeholde et positivt erhvervsklima i kommunen at udvikle og koordinere turismeindsatsen i kommunen at yde erhvervsservice i form af informationsvirksomhed, problemafklaring, individuel vejledning, etablering og drift af netværk, afholdelse af erhvervs- og turismearrangementer til virksomheder og iværksættere Side 11 af 48

12 at samarbejde med relevante erhvervsfremmeaktører (private som offentlige) om at yde erhvervsservice til virksomheder og iværksættere at medvirke til at tiltrække vækstiværksættere til Vækstfabrikken Holbæk og at vejlede og servicere disse at medvirke til at synliggøre og profilere kommunens erhvervsliv at medvirke til at brande kommunen med særlig vægt på at tiltrække nye virksomheder, turister og tilflyttere primært genne events at samarbejde med uddannelsesinstitutioner med henblik på at øge arbejdsstyrkens erhvervskompetencer at tiltrække flest mulige af kommunens virksomheder som medlemmer til Holbæk Erhvervsforum at medvirke til at formulere og udfolde kommunens erhvervs- og turismepolitik at koordinere relevante indsatser med kommunens kulturaktiviteter Holbæk Erhvervsforums primære geografiske virkefelt omfatter Holbæk Kommune. Medlemskontingenter er som følger i 2014: 1-9 ansatte kr ansatte kr ansatte kr Over 100 ansatte kr Nytegnede medlemmer i løbet af året betaler for de kvartaler, som resterer. Iværksættere er gratis medlemmer i år 1. År 2 betales 25 % år 3 betales 50 % og år 4 fuldt kontingent. Side 12 af 48

13 2.5 Resultater og milepæle I løbet af Holbæk Erhvervsforums hidtidige 18 leveår er der en lang række resultater og milepæle som bør nævnes her: Opbygning og facilitering af et netværk som kommunen og over 500 virksomheder er fælles om Det centrale bindeled mellem kommune og erhvervsliv; herunder etablering af den rigtige indgang for virksomhederne til kommunen i samarbejde med By og Landskab samt Arbejdsmarkedscentret i Holbæk Kommune. Endvidere gennemførsel af arrangementer som Morgenmøde med borgmesteren og Byggeri i Holbæk 201x+ Leverer input til og er udførende på - en del af kommunens erhvervs- og turismepolitik Videreførelse af turistforening og butik Dokumenterbare resultater på turismeområdet Højnelse af turisme- og bosætningsindsatsen på Orø; blandt andet via ansættelsen af en ø- konsulent Gennemførelse af imagekampagnen Velkommen blandt venner i 2012 og af bosætningskampagnen Et godt sted at bo midt i 0 erne (som medvirkede til en stigende tilflytning) Tæt samspil mellem erhverv, turisme, kultur, de frivillige, undervisningsinstitutioner m.fl. i forbindelse med afviklingen af events (samspil med Holbæk Kommune og Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi - effektmåling og videreudvikling af events) Bidragsyder til realiseringen af HolbækArt Del af partnerskabsaftale (fremme af beskæftigelsen) i forbindelse med fjernelse af dækningsafgiften Deltager i LBR, Uddannelsesrådet, Holbæk i fællesskab og stiller generelt op, når Holbæk Kommune ønsker det Varetaget analyseopgave i forbindelse med Holbæk Arena-projektet Andre kommuner/erhvervsråd henvender sig, for at lære om Holbæk Erhvervsforums virke Bidraget til, at Holbæk Kommune i 2014 er nummer 3 på Dansk Byggeris undersøgelse af erhvervsvenligheden hos de danske kommuner og nummer 13 på Dansk Industris tilsvarende undersøgelse Løbende formidling af kommunens udbud Side 13 af 48 Fået HD-uddannelse til Holbæk samt skabt mange forbindelser mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv

14 Opbygning og drift af regionens største vækstfabrik Samarbejde med Væksthus Sjælland Tiltrækning af virksomheder Etablering af PrototypePortalen (netværk) Etablering af Symbiose-netværket Etablering af Restauratør-netværket Etablering af LederForumHolbæk Månedlig rådgivercafé gratis rådgivning fra advokater, revisorer, bankrådgivere og marketingseksperter Løbende gennemførelse af en lang række arrangementer, som tilbyder virksomheder og deres medarbejdere netværk og kompetenceløft Vejledning af iværksættere og etablerede virksomheder Årlig nytårskur med uddelingen af to erhvervspriser Side 14 af 48

15 3. Strategisk profilanalyse Den strategiske profilanalyse viser Holbæk Erhvervsforums nuværende strategiske profil - defineret ved en række parametre. Nedenfor ses de enkelte parametre, samt en markering af hvor Holbæk Erhvervsforum for nærværende er placeret på den tilhørende skala, som interviewpersonerne opfatter det. Placeringen er markeret ved et X. Figur A Den nuværende strategiske profil Overordnet kan man have forskellige tilgange til vores ydelser: Vi kan specialisere os på forskellige sektorer, brancher eller virksomhedstyper eller blive på et mere generelt niveau. Det er sidstnævnte tilgang erhvervsforum skal udvise. Side 15 af 48

16 Figur B Bredden og dybden i ydelserne Vores medlemmer er ikke i tvivl: De ønsker et Holbæk Erhvervsforum, der faciliterer vækst og udvikling samt er et center for videndeling og kompetenceløft. Med andre ord skal vi kunne servicere alle de valgte målgrupper med generelle kompetencer. Som det fremgår nedenfor vælger vi at fokusere på nogle af medlemsvirksomhederne mere end på andre. Alle medlemsvirksomheder og ikke-medlemmer kan finde noget på vores hylder, men ikke alle får den samme opsøgende vejledning. På næste side fremstår den samme strategiske profilanalyse, men denne gang med en markering af den overordnede retning, vi kommer til at bevæge os i. Side 16 af 48

17 Figur C Den fremtidige strategiske profil Bevægelsen vedr. finansieringsmodel er et udtryk for tiltrækning og fastholdelse af flere medlemmer og dermed en øgning af egenfinansieringen og fastholdelse af det nuværende kommunale tilskudsniveau. Finansieringsprofilen understøtter flg. strategiske profil for Holbæk Erhvervsforum: 1. Fokus på proaktiv vejledning af virksomheder i Holbæk Kommune, medlemmer udenfor kommunen vejledes ikke proaktivt. 2. Gerne samarbejde med andre erhvervsråd (ikke mindst på turisme-området). Evt. perspektiver i fusioner afklares ad hoc. 3. Vi organiserer arrangementer af høj kvalitet for alle, og vi tiltrækker gerne ikke-medlemmer i og udenfor kommunen mod betaling, der i højere grad bidrager til egenfinansieringen. Bevægelsen i retning af gruppeydelser er udtryk for et ønske om proaktivt at samle en gruppe af virksomheder om et konkret projekt eller andre ydelser, hvor ressourceudnyttelsen øges markant ved at gå fra en til en-ydelser over til gruppeydelser. PrototypePortalen og Symbiosen er eksempler herpå, ligesom en meget stor del af vores arrangementer er eksempler på gruppeydelser. Side 17 af 48

18 Bevægelsen vedr. geografien er et udtryk for at udviklingen (primært på turismeområdet) skal ske med fokus på omverdenen uden for kommunens grænser, men at medlemmer primært fortsat befinder sig indenfor kommunens område. Tilgangen til vejledningen skal være mere proaktiv end i dag. Og vejledningen skal fortsat ses i sammenhæng med den specialiserede erhvervsservice, som ydes af Væksthus Sjælland. Erhvervslivet skal opleve, at vejledningstilbuddene samlet set er proaktive men koordinerede. Bevægelsen vedr. virksomhedsstørrelsen er reelt et udtryk for den aktuelle situation. Mindre virksomheder med færre interne ressourcer har større behov for service end større virksomheder. Side 18 af 48

19 4. Den strategiske intention 4.1 Formål De formelle vedtægter fastholdes, men formålsparagraffen/missionen omskrives til en mere mundret formulering: Holbæk Erhvervsforum skaber en platform af viden og netværk, der gør det muligt for virksomhederne at skabe værdi i form af vækst og udvikling. Vi arbejder for at fastholde og tiltrække virksomheder til kommunen. Vi arbejder for, at alle virksomheder i kommunen gennem erhvervsforum bliver opfordret til at udnytte den viden, vi har til rådighed og til at opbygge de lokale og regionale relationer, der er med til at skabe et grundlag for vækst. Vi er generalister og har viden om, hvor der er ekspertviden at hente hos os og vores samarbejdspartnere. 4.2 Vision Det lokale erhvervslivs vigtigste sparringspartner Det lokale erhvervslivs vigtigste sparringspartner Erhvervsforum ønsker at være det naturlige og primære omdrejningspunkt for virksomhederne, kommunen og kultur- og uddannelsesinstitutionerne i spørgsmål om erhvervslivets forhold. Side 19 af 48

20 4.3 Ambitioner Vi er kendt for at være servicemindede og tilgængelige. Og for at have et stort netværk af videninstitutioner og samarbejdspartnere, der kan supplere erhvervsforums egne kompetencer med viden til udvikling af virksomhederne. Vi skaber værdi for virksomhederne og kommunen. Værdiskabelsen skal bestå i 1. At yde service og vejledning til virksomhederne, når de henvender sig, og have viden om, hvor der er relevant viden at hente for medlemmerne. Dette sker gennem netværk af videninstitutioner og samarbejdspartnere, der kan bidrage med viden til udvikling af virksomhederne. 2. At etablere sociale og erhvervsmæssige netværk bl.a. gennem relevante arrangementer og kurser, der kan skabe væsentlige relationer og viden for virksomhederne. 3. At yde proaktiv vejledning af virksomhederne, så de bliver inspirerede til at skabe vækst, udvikling og øget beskæftigelse. 4. At fortælle den gode historie i egne og eksterne medier som eksponerer Holbæk og Holbæk Erhvervsforum - på en værdifuld måde. 5. At inspirere erhvervsfolk til at være gode ambassadører for vores kommune. Side 20 af 48

21 4.4 Erhvervsforums succesfaktorer Vores succes skal måles på følgende parametre, selvom nogle også er under påvirkning af eksterne forhold: 1. Vækst i antallet af medlemmer 2. Godt resultat af medlemstilfredshedsanalysen hvert andet år 3. Gode resultater på evalueringer af arrangementer 4. Antal proaktive, opsøgende virksomhedsbesøg pr. år 5. Vækst i antallet af turister 6. Tiltrækning af nye virksomheder 7. Høj udlejningsgrad på Vækstfabrikken 8. Vækst i antallet af arbejdspladser 9. Fremgang i relevante målinger af erhvervsvenlighed f.eks. Dansk Industri og Dansk Byggeri 10. Hits på hjemmesiden og omtale/eksponering i eksterne medier Måling af værdiskabelse sker i et samarbejde med Væksthus Sjælland. Vi viser løbende vore resultater på vores egne medier og i den årlige afrapportering. 4.5 Mål De konkrete mål fremgår af de årlige handlingsplaner. Side 21 af 48

22 5. Strategiske indsatsområder Dette afsnit afspejler, hvordan sekretariatet i Holbæk Erhvervsforum kombinerer sine kerneydelser med organisationens kernekunder/interessenter. Afsnittet beskriver også, organisationens virke og udvikling. Holbæk Erhvervsforums kernekunder/interessenter omfatter iværksættere og etablerede virksomheder indenfor alle brancher samt Holbæk Kommune. De strategiske overvejelser i forhold til turismesektoren og detailsektoren har fået særlige underafsnit; dels fordi det fortsat er forholdsvist nyt, at Holbæk Erhvervsforum har ansvaret for udviklingen af turismen; dels fordi det overvejes, om erhvervsforums platform skal udvides med organisatoriske opgaver i relation til detailsektoren. Udgangspunktet er dog, at alle virksomheder og iværksættere uanset størrelse og brancheforhold serviceres af Holbæk Erhvervsforum. Side 22 af 48

23 5.1 Strategi for iværksættere Holdning til området Iværksætterområdet er et strategisk vigtigt område for Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune. Succesfuld etablering af en ny virksomhed medfører nye arbejdspladser og det er et væsentligt indsatsområde for Holbæk Erhvervsforum. Overlevelsesraten af nystartede iværksættervirksomheder og væksthastigheden er imidlertid relativt lav, hvilket medfører et vist spild af ressourcer, som vi må acceptere for at nå det overordnede mål om at stimulere iværksætteri. Hvad angår de iværksættervirksomheder, som overlever og skaber vækst og udvikling, er det endvidere væsentligt, at Holbæk Erhvervsforum arbejder målrettet for at fastholde dem i Holbæk Kommune. Strategi Vækstfabrikken og iværksættervejledningen skal markedsføres aktivt, så iværksætterne bliver opmærksomme på mulighederne for kvalificeret vejledning. Vi vil således kommunikere vores succeshistorier lokalt, regionalt og nationalt med det formål at tiltrække flere iværksættere til Holbæk Kommune. Endvidere skal lokale rådgivere og kommunale aktører orienteres om vores etableringsvejledning. Vi kontakter og afvikler møder med alle relevante og interesserede iværksættere i Holbæk Kommune indenfor det første år fra virksomhedens etablering, hvor vi spørger ind til iværksætterens udfordringer og præsenterer mulighederne via Holbæk Erhvervsforum. Vi leverer det, de skal bruge. Og vi vil hjælpe iværksætterne i gang med deres virksomhed via egne ydelser og ved at formidle relevant kontakt til vores netværk. Vi vil være det videns- og aktivitetscenter, hvor iværksætteren kan henvende sig med sine spørgsmål og være sikker på, at få hjælp til at komme godt videre. I sammenhæng hermed arbejder vi målrettet for implementeringen af Vækstfabrikkerne version 2.0 Vi vil skabe et levende og aktivt iværksættermiljø med Holbæk Erhvervsforum og Vækstfabrikken Holbæk som omdrejningspunkt, hvor vi tilbyde iværksætterne pakketilbud ved at samarbejde og trække på andre interessenter: kommunen, professionelle rådgivere, etablerede virksomheder, banker og finansieringsselskaber samt diverse netværk etc. Og hvor vi naturligvis også udbyder kurser. Side 23 af 48

24 5.2 Strategi for ejerledede SMV er Holdning til området De små- og mellemstore virksomheder (med under 50 medarbejdere) udgør den væsentligste del af medlemsgruppen i Holbæk Erhvervsforum og repræsenterer samtidig et stor antal arbejdspladser i kommunen. Vores holdning til SMV erne er at de er strategisk vigtige for erhvervsforum, da de indeholder et vækstpotentiale og er lokalt forankret. Vi vil fastholde og hjælpe med udvikling af kommunens SMV er via en mere proaktiv opsøgende indsats overfor disse virksomheder, hvor vi aktivt markedsfører vores netværk og videnrelationer. Strategi Vi vil være proaktivt opsøgende overfor SMV ernes ejere/ledere med det formål at møde dem og lytte til deres udfordringer og ønsker samt byde ind med hjælp og vejledning i forhold til SMV ernes udfordringer og udviklingspotentiale; herunder skabe værdi ved at lave projekter/gruppeydelser. Vi vil præsentere SMV erne for vores ydelser, så de løbende har indblik i den bredde af ydelser, der findes i Holbæk Erhvervsforum. Vi vil fortsat tilpasse og udvikle vores arrangementer, kurser og netværk, så de i videst muligt omfang efterkommer SMV ernes behov. Side 24 af 48

25 5.3 Strategi for store virksomheder Holdning til området De store virksomheder (som har fra 50 medarbejdere og op) udgør en mindre del af vores medlemskreds i antal, men repræsenterer et relativt stort antal arbejdspladser. Vores erfaring er, at de store virksomheder ikke søger egentlig vejledning hos Holbæk Erhvervsforum, men i større grad en form for erhvervsservice i forbindelse med kommunikation med kommunen, netværk, søgning af videncentre m.m. Endvidere deltager de store virksomheder gerne som en god rollemodel i lokalsamfundet og som en aktiv inspirator for de mindre virksomheder i relation til udvikling og vækst. Strategi Vores basale rådgivningsydelser er ikke henvendt til de store virksomheder, men vi fungerer som en videnservice, hvor de kan få konkrete kontakter i andre videncentre, kommunen, uddannelsesinstitutioner eller lign. Netværksarrangementerne i Holbæk Erhvervsforum forventes at være det primære kontaktpunkt med og for de store virksomheder og vi vil tage hensyn hertil, når netværksarrangementerne planlægges og gennemføres. Med Lederforum Holbæk (LFH 1), som er lanceret i 2013, har Holbæk Erhvervsforum skabt et netværk for fortrolig sparring og udvikling, som blandt andet er målrettet ledere i de større lokale virksomheder. Det nye tiltag er en succes, og efterspørgslen så stor, at LFH 2 søsættes i efteråret Side 25 af 48

26 Side 26 af Strategi for turismevirksomheder/turisme Holdning til området Holbæk Kommune er et dejligt sted at besøge med et stort og ikke til fulde indfriet potentiale i forhold til turisme. Bl.a. fjorden og naturen er trækplastre. Men også vores attraktioner, events, kulturliv og handelsliv etc. kan medvirke til at tiltrække flere besøgende. Den positive udvikling er i gang; og i de seneste år har der kunnet ses en tendens til en stigning i antallet af turister i Holbæk. Skal vi dog i endnu højere grad lykkes, er der nogle præmisser som skal være på plads: I Holbæk har vi en række fyrtårne fx Andelslandsbyen Nyvang og Brorfelde Observatorium; og havneområdet kan i lighed hermed også blive et fyrtårn. Men vi er i konkurrence med mange andre attraktioner/forlystelser. Skal vi derfor i større omfang tiltrække turister til området, handler det basalt om to ting: dels at blive stærkere på store events; dels at tænke turismebegrebet bredt, så det også omfatter brancher/grene som detailhandel, kultur, foreninger og fødevareproducenter osv. Events skal sætte os på landkortet; og mangfoldigheden skal bruges til at tilbyde yderligere autentiske oplevelser (evt. pakketeret), som kan fastholde folk i Holbæk på et kortere eller længevarende ophold. Der skal arbejdes for at alle i turismebranchen og med relation hertil tænker hinanden som samarbejdspartnere (ikke konkurrenter). Vi skal have en fælles tro på, at vi sammen kan skabe vækst, som drypper af på alle. Det fordrer åbenhed, tillid og vilje til at investere i fællesskabet. Og vi skal have fokus på, hvordan det øvrige erhvervsliv kan tænkes ind i aktiviteterne; heriblandt detailhandlen. Vi skal tænke turister som mangeartede og målrette vores produkter og markedsføring med det for øje. Turisten er fx sommerhusgæsten i Odsherred (som vil handle, spise og opleve i Holbæk), udlændingen som vil afvikle en ferie i en provinsby tæt på København og den besøgende fra hovedstaden som vil opleve én af vores events. Alle rummer de potentiale i relation til vækst; ikke kun ved forbrug under deres ophold, men også med øje på bosætning. Turisterne er ligeglade med kommunegrænser; og derfor er vi åbne over for samarbejder med nabokommuner og andre organisationer, når det giver mening. Vi skal turde tænke nyt og prøve nye ting af, når vi spotter et muligt vækstpotentiale. Orø som har momentum i disse år, når der kommer til en stigning i antallet af turister, er et eksempel herpå. Med ansættelsen af en ø-konsulent sætter vi nu et stærkt fokus på turisme/bosætning på øen velvidende, at det er et sats. Væsentligt er det også, når vi træder ubetrådte veje, at vi husker at opsamle de nye erfaringer undervejs; og udbrede dem til hele kommunen, så nye koncepter forankres bredt. For at kunne fejre vores fælles fremskridt og tiltrække investeringer i turismebranchen, er det vigtigt, at vi dokumenterer effekten af indsatsen. Østdansk Turismes overnatningstal samt VisitDenmarks målinger af unikke hits på bl.a. visitholbaek.dk er fx gode indikatorer i den sammenhæng. Men vi skal et par spadestik dybere, hvis vi reelt skal kunne måle på omsætning og forbrug. God gæsteservice er afgørende for turistens oplevelse af et besøg. Ikke mindst herhjemme, hvor udgifter til ferie er høje. Derfor skal vi samarbejde om at tilbyde turisten den bedst mulige og mest imødekommende service; det der lille ekstra, som gør den store forskel på hotellet, ved attraktionen eller i turistbutikken. I Danmark er der en række videregående uddannelser, som tilbyder ny og professionel viden om, hvordan man arbejder med turisme/oplevelsesøkonomi. Den viden skal vi søge at implementere i Holbæk, så den går hånd i hånd med den dygtighed og erfaring som allerede er her på området.

27 Strategi Vi vil løbende levere viden, arbejdskraft (fx i relation til PR/markedsføring) og opbakning til de større events, som finder steder i Holbæk Kommune; herunder det årlige pinse-arrangement på havnen og HolbækArt (i overensstemmelse med Holbæk Kommunes eventstrategi). Vi vil fortsat indgå i et tæt samarbejde med Holbæk Kommune og Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi om måling på effekten af vores event, som afsæt til videreudvikling af disse. Endvidere vil vi inddrage alle relevante aktører i planlægning/afvikling af events. Netværk, vidensdeling, produktudvikling, koordinering og markedsføring skal fortsat styrkes i idegruppen vedr. turisme. Men i høj grad også tænkes i relation til andre brancher/aktører; herunder detailhandlen. Endvidere skal flere små aktører udenfor idegruppen involveres i udvikling/markedsføring. Endelig gennemfører vi fra 2014 en årligt tilbagevendende kendskabstur i bus til overnatningssteder og turistattraktioner i Holbæk Kommune for alle interesserede samme dag som markedsføringsplanen for det efterfølgende år lanceres (jf. nedenstående). Med henblik på, at brede turisme-/kulturbegrebet ud medvirker vi til at søsætte oplevholbaek.nu i efteråret 2014, hvor alle kultur- og turistaktiviteter store som små profileres på én fælles elektronisk platform (funderet på den landsdækkende KultuNaut). Vi vil fortsætte vores samarbejde med VisitOdsherred og VisitKalundborg (nu VisitVestsjælland), om videreudvikling og udbredelse af de digitale touch skærme (og app); og vi vil styrke samarbejdet med Frederikssund Kommune, Lejre Kommune og VisitRoskilde. Et samarbejde som indtil videre er udmundet i konceptet Oplevelser i Fjordlandet. Endvidere vil vi fortsat (med midler fra Holbæk Kommune) indgå i samarbejde med Østdansk Turisme (eller anden regional organisation afhængigt af udmøntningen af regeringens vækstplan) og VisitDenmark om fælles markedsføring af hele regionen nationalt og på nærmarkederne i udlandet. Vi vil med ansættelsen af en ø-konsulent på Orø understøtte samarbejde, dialog og vækst på øen; og udvikle koncepter som kan komme aktører i hele Holbæk Kommune til gode. Hvert år i kølvandet på højsæsonen gennemføres en dybdegående analyse af højsæsonens resultater. Analysen tilrettelægges af erhvervsforum og eksekveres af Visit Holbæk. Vi vil i 2015 udbyde servicekurser for alle indenfor turismebranchen eller med relation hertil. Vi vil i idegruppen vedr. turisme i 2015 invitere en række uddannelsesinstitutioner (fx Aalborg Universitet) til at komme og fortælle om, hvad deres kandidater kan tilføre turismebranchen. Vi optimerer arbejdsgangene vedr. visitholbaek.dk, og forankrer know how en om det bagvedliggende CMS-system hos flere personer i organisationen, så timerne til opgaven bliver flere og ekspeditionstiden kortere. Vi vil fremover lancere den fælles markedsføringsplan for det efterfølgende kalenderår i oktober (samme dag som kendskabsturen i bus jf. ovenstående), så aktørerne kan planlægge deres budget/markedsføringsmæssige aktiviteter i relation hertil. Vi vil i de næste år fortsat udlicitere opgaven med at drive turistinformation, -butik og -café Visit Holbæk til Holbæk Museum; herunder opgaven med at sælge det elektroniske gavekort. Side 27 af 48

28 5.5 Strategi for detailsektoren Holdning til området Detailsektoren i Holbæk Kommune udgør sammen med kommunen selv den største arbejdsgiver. I forhold til en samlet strategi for erhvervsudvikling og for bosætning i Holbæk Kommune er detailsektoren af afgørende betydning. Holbæk Erhvervsforums nuværende platform indenfor erhverv og turisme kan med fordel benyttes på hele detailområdet, og derfor har der over tid været drøftelser med Handelsstandsforeningen i midtbyen. Vi anerkender, at der kan være modstridende interesser mellem de forskellige detailhandelscentre i Holbæk Kommune, og derfor skal Holbæk Erhvervsforums rolle på området være af overordnet og koordinerende karakter. Det gælder i forhold til kommunen og mellem de respektive detailhandelscentre. Der er store synergier ved at koordinere detailhandlen med turismen. Vi kan ikke rumme detailsektoren indenfor vores nuværende rammer, hvorfor endnu en detailhandelskonsulent med speciale i detailhandelsudvikling skal ansættes, såfremt der kan opnås enighed med i særlig grad Handelsstandsforeningen, også omkring finansieringen, som også kommunen bør deltage i. Detailhandlen skal naturligvis tilbydes en central plads i erhvervsforums organisation ved at oprette en ny idegruppe, hvor detailhandlen placeres. Ved at placere detailsektoren under Holbæk Erhvervsforum sikrer Holbæk Kommune en helhedsorienteret detailstrategi for kommunen, hvor erhvervsforums opgaver bliver at indtænke alle butikker og byområder indenfor kommunen i en samlet detailudviklingsstrategi. Dermed vil placeringen af detailsektoren under Holbæk Erhvervsforum være med til at styrke de øvrige byer i Holbæk Kommune. Holbæk Erhvervsforum har bevist, at en platform for turismeudvikling har styrket området. På samme måde kan en platform for udvikling af detailområdet være en styrkelse for det tværgående samarbejde på området såvel som en styrkelse af det naturlige bindeled mellem detailhandel og turisme. Strategi Der ansættes en konsulent med speciale i detailhandel. Denne skal finansieres af kommunen og detailhandlen. Holbæk Erhvervsforum skal skabe en videnbank om detailhandel, der skal formidles til de relevante detailcentre i kommunen. Dette inkluderer et tæt samarbejde mellem relevante videncentre på området. Der skal udarbejdes en fælles strategi for udvikling af samarbejdet mellem turismevirksomheder og detailforretninger. Holbæk Erhvervsforums detailhandelskonsulent skal formidle et samarbejde mellem kommunen og de relevante organisationer om udvikling af detailsektoren. Holbæk Erhvervsforum samarbejder med kommune og detailhandel omkring Projekt Holbæk Byforum Holbæk Erhvervsforum driver og videreudvikler det elektroniske gavekort Side 28 af 48

29 5.6 Strategi for arrangementer Holdning til området Et af kerneområderne i Holbæk Erhvervsforum er afviklingen af forskellige erhvervsrelaterede arrangementer. Der afholdes omkring arrangementer om året. Arrangementerne har afsæt i en årlig forespørgsel til alle medlemmer, hvor de bidrager med temaer og fagligt indhold til arrangementerne. Desuden tages der også initiativer til aktiviteter i erhvervsforums idégruppe for arrangementer, ligesom udbuddet og planlagte aktiviteter drøftes med denne gruppe af erhvervsfolk. Arrangementerne har en markant netværksfunktion i Holbæk Erhvervsforum. Det er her virksomhederne mødes, skaber nye kontakter, udveksler erfaringer og drøfter muligheder der ofte ender med nye samarbejdspartnere eller kunder. Strategi Vi vil fremadrettet lave en kritisk gennemgang af vores arrangementer med fokus på, at sikre den rette kvantitet og en fortsat høj kvalitet Vi tilstræber at erhvervsforums arrangementer skal være en blanding af aktiviteter der finder interesse hos en bred del af vores medlemmer, ligesom vi gerne vil være med til at udvikle nye idéer der kan medvirke til at flytte virksomhedernes grænser og bidrage til at udvikle nye forretningsmuligheder. Vi vil fortsat arbejde på at udvikle netværksdelen i forbindelse med vores arrangementer, således at arrangementerne bliver endnu mere attraktive at deltage i. Vi vil have fokus på øget deltagerbetaling primært for ikke-medlemmer og i større udstrækning markedsføre vores arrangementer til disse Planlægning og afvikling af arrangementer er ressourcekrævende. Derfor sigtes der mod, at en ny administrativ medarbejder skal medvirke til gennemførslen af vores arrangementer. Det vil aflaste erhvervskonsulenterne og frigøre tid hos dem til en mere proaktiv adfærd overfor virksomhederne Side 29 af 48

30 5.7 Strategi for sponsorater Holdning til området Sponsorater besluttes altid af bestyrelsen i Holbæk Erhvervsforum; enten ad hoc eller som led i den årlige budgetlægning. Holbæk Erhvervsforum er udelukkende sponsor for aktiviteter der matcher og fremmer vores kerneopgaver; og medvirker til at profilere Holbæk Erhvervsforum. Dvs. understøtter erhverv, turisme og branding samt skabelsen af netværk. Aktuelt er det sådan, at Holbæk Erhvervsforum er sponsor for følgende: Andelslandsbyen Nyvang kroner årligt: turismefremme Hjalm kroner årligt: turismefremme HolbækArt kroner (engangsbeløb): turismefremme Young Enterprise kroner årligt: fremme af iværksætteri blandt unge studerende Holbæk Bold- & Idrætsforening kroner årligt (typisk via afvikling af arrangementer): branding, erhvervsnetværk samt talentudvikling Junior Chamber International Holbæk og Holbæk Bold- & idrætsforening afvikler endvidere sammen med Holbæk Erhvervsforum en årlig fest og auktion. Overskuddet herfra går til JCI og HBI Side 30 af 48

31 5.8 Strategi for kommunikation Holdning til området I Holbæk Erhvervsforum ønsker vi at være et godt forbillede vores for medlemmer og øvrige interessenter, når det kommer til en effektiv, tidsvarende og målrettet kommunikation. En kommunikation, hvor vi får formidlet vores ydelser, resultater og værdiskabelse tydeligt til vores omgivelser. Med det for øje lægger vi nu op til en egentlig reformering af vores kommunikative indsats, så vi i overvejende grad kommunikerer på de elektroniske platforme. Strategi Det laves en ny hjemmeside under adressen heforum.dk. En hjemmeside, som er responsiv/mobiltilpasset; og hvor der i højere grad end i dag er et løbende nyhedsflow. Det overvejes i samme moment, om medlemsmagasinet viden og vækst skal afskaffes. Holbæk Erhvervsforum går på Facebook og bruger eksempelvis dette medie til at kommunikere om vores arrangementer både før og efter. Derudover søger vi også på mere målrettet vis, at udnytte mulighederne for kommunikation om vores ydelser og resultater på LinkedIn. I relation til pressen skal vi fremover agere langt mere proaktivt. De gode historier om Holbæk Erhvervsforum er mange; og det er vigtigt, at vi får kommunikeret disse både til vores medlemmer og den øvrige omverden. Det handler ikke blot om, at udsende en pressemeddelelse i ny og næ; men også om at fodre pressen med cases, kontakter etc. og i højere grad at opdyrke gode relationer til pressen både lokalt, regionalt og nationalt Evt. kampagner eller lign. som har til formål at tiltrække erhvervsliv til Holbæk Kommune eller understøtte bosætning afklares altid i en dialog med Holbæk Kommune På det interne niveau skal vi i fællesskab finde veje til, at blive endnu dygtigere til, at orientere hinanden om, hvad vi aktuelt har fokus på hver især. Derved kan vi således i højere grad kommunikere om hele sekretariatets virke, når vi er i dialog med medlemmer og øvrige interessenter Der ansættes en kommunikationsmedarbejder, som får til opgave at videreudvikle og drive vores kommunikation; herunder den nye hjemmeside og den nye facebook-side kommunikation og markedsføring i relation til turismeindsatsen i regi af Holbæk Erhvervsforum er berørt særskilt under afsnit 5.4. Side 31 af 48

32 5.9 Strategi for organisationen Holdning til området Vi vil fortsat være et godt eksempel og et forbillede for vores medlemsvirksomheder på det organisatoriske område. Det betyder, at vi går foran i kompetencer og holdninger (viden og kunnen) og anvendelse af ny teknologi (jf. afsnit 5.8). Vi vil leve op til vores egen vision om at være det lokale center for viden og netværk, og derfor skal vi løbende udvikle vores kompetencer indenfor vores kerneopgaver og have særlig fokus på kommunikation, netværk og projekter. Strategi Den vedtægtsbestemte organisation med repræsentantskab og bestyrelse fastholdes. Driftsorganisationen (sekretariatet) udvides med en citychef/detailchef-konsulent, såfremt detailhandelsområdet lægges ind over. Samtidig udvides idegrupperne med en detailhandelsgruppe. Turismeområdet er udvidet med en projektansat Ø-konsulent med særlig fokus på udvikling af turismemulighederne på Orø, men også med sigte på at udnytte viden til andre dele af kommunen på turismeområdet. Sekretariatet skal i forbindelse med handlingsplanerne nøje drøfte, hvordan vi anvender vores arbejdskraftressourcer, så der kan frigøres mere tid på at agere proaktivt overfor eksisterende medlemmer. Vi har vist, at vi kan tiltrække mange nye medlemmer, så der er ikke overvejelser om at øge indsatsen for ny-salg, men vi ønsker at styrke indsatsen for at fastholde medlemmerne, og dermed reducere antallet af udmeldelser, hvilket vi tror en mere proaktiv indsats kan sikre. Vi ønsker at frigøre mere tid hos konsulenterne ved, at de ikke bruger tid på administrative og praktiske opgaver, som vil kunne løses af en ny medarbejder, som er mindre løntung. En sådan medarbejder skal naturligvis finansieres, og dette kan sikres ved, at medlemskredsen øges med ca. 80 medlemmer, hvilket jo kan opnås ved at reducere antallet af udmeldelser, som ligger på ca. 60 om året. Der vil formentligt gå to år inden en sådan finansiering er sikret, og indtil da kan vores aktivitetsreserve finansiere en ny medarbejder. Vores vision på kommunikationsområdet er, at vi bliver tæt på 100 % elektroniske herunder afskaffer bladet viden og vækst og anskaffer en mere dynamisk hjemmeside. Vi er imidlertid meget i tvivl om effekten ved at afskaffe viden og vækst. Der er dog ingen tvivl om, at organisationen bør styrkes ved at ansætte en kommunikationsmedarbejder med særlige kompetencer på den nye teknologi og anvendelse af sociale medier. En sådan medarbejder skal vi også finde finansiering til, og en del af denne kan findes ved at anvende nuværende ressourcer anderledes (besparelser på produktion og distribution af viden og vækst samt opsigelse af vores eksterne webmaster, som vi lejer hos Odsherred). Der skal findes fleksible systemer til at måle og styre organisationens indsats og som understøtter en hensigtsmæssig ressourceanvendelse, opgaveprioritering og målopfyldelse. Side 32 af 48

33 5.10 Strategi for kommunen Holdning til området Holbæk Kommune er en væsentlig finansieringskilde for Holbæk Erhvervsforum, nemlig ca. 55 % af budgettet. Dermed er Holbæk Kommune den markant største enkeltstående indtægtskilde for erhvervsforum, og derfor er det helt naturligt, at erhvervsforum servicerer kommunen på en professionel, imødekommende og fleksibel måde, hvor et højt serviceniveau skal kunne opleves både af det politiske og administrative niveau. Holbæk Kommune har en indlysende interesse i at være en god kommune for bosætning, erhvervsliv, turisme kultur og fritidsoplevelser. Herved tiltrækkes ressourcestærke borgere og virksomheder med attraktive arbejdspladser samt turister og besøgende, som styrker kommunens indtægtsgrundlag og dermed forudsætningerne for at kunne finansiere kommunens kerneydelser og øget velfærd. Derfor har kommunen bakket op om Holbæk Erhvervsforum siden starten i 1996 såvel økonomisk som samarbejdsmæssigt. Samarbejdet mellem kommunen og erhvervsforum er forankret i en 4-årig samarbejdsaftale, hvor der er sammenhæng med erhvervsforums vedtægter, og kommunen yder et årligt tilskud til Erhvervsforum. Den nuværende aftale skal genforhandles i 2015 med henblik på en ny 4-årig aftaleperiode. I forbindelse med den årlige generalforsamling afrapporter Holbæk Erhvervsforum til Holbæk Kommune om det foregående års aktiviteter og resultater. Der er ikke tale om et traditionelt bestiller- og leverandørforhold, idet aftalen ikke rummer eksakte mål og specifikke ydelser, da erhvervsforum og kommunen løbende har brug for hinanden i et åbent og tillidsfuldt samarbejde med stor fleksibilitet, som ikke honoreres ud over det generelle tilskud. Parterne kan indgå særlige aftaler, som honoreres særskilt, såfremt sådanne opgaver har en særlig ekstraordinær karakter, som eks. kan nævnes projektet vedr. Ø-konsulenten og den tidligere opgave vedr. Holbæk Arena. Erhvervsforum er i høj grad kommunens talerør overfor erhvervs- og turismelivet, ligesom erhvervsforum er erhvervs- og turismelivets talerør overfor kommunen. Erhvervsforum samarbejder meget tæt med kommunens afdelinger indenfor teknik og miljø (By og Landskab) beskæftigelse (Arbejdsmarkedscentret) samt kultur- og fritidsafdelingen, kommunikationsafdelingen og strategi- og analyseafdelingen. Strategi Holbæk Erhvervsforum giver input til, hvordan kommunen kan blive så erhvervsvenlig som muligt. Det være sig i forhold til byggesager, byggetilladelser, miljøforhold, infrastruktur, gebyrer og afgifter, beskæftigelsesforhold, uddannelse og kulturoplevelser samt branding. Holbæk Erhvervsforum er det naturlige bindeled mellem erhvervslivet og kommunen i forhold til dialog og arrangementer. Med det for øje har Holbæk Erhvervsforum også budt sig til i forhold til de nye vækstråd: Erhverv og udbud Uddannelse Bosætning. Med henblik på at fastholde og tiltrække virksomheder til Holbæk Kommune understøtter Holbæk Erhvervsforum realiseringen af kommunens eventstrategi Side 33 af 48

34 For at understøtte vækst og udvikling i de lokale virksomheder og sikre at disse fastholdes i Holbæk tager erhvervsdirektøren sammen med relevante topembedsmænd og politikere på jævnlige virksomhedsbesøg. De samme personer indgår endvidere i ERFA-grupper ad hoc, når dette giver mening Holbæk Erhvervsforum deltager altid i relevante kommunale fora, når Holbæk Kommune ønsker det; fx LBR, Uddannelsesrådet og Holbæk i Fællesskab etc. Der arbejdes videre med at sikre den rigtige indgang til kommunen for virksomhederne i samarbejde med By og Landskab samt Arbejdsmarkedscentret. Ambitionen er, at erhvervslivet skal opleve Holbæk Kommune som en dynamisk samarbejdspartner Side 34 af 48

35 Bilag Ekstern analyse Holbæks demografi Der bliver flere ældre og færre unge i Holbæk Kommune. Denne udfordring er Holbæk ikke ene om, men aldersgrupperne år og 0-19 år bliver markant mindre i de kommende år. Holbæk Kommune har to år i træk haft nulvækst i indbyggertallet, imens Holbæk by, ligesom nogle af de omkringliggende byer, er vokset en smule. De unge, der flytter ud fra Holbæk Kommune flytter primært til København og Roskilde for at tage en uddannelse. Børnefamilierne flytter derimod den anden vej. I 2011 har tilflytningen af børnefamilier dog ikke været tilstrækkelig til at opveje de mange unges fraflytning. Tilflytning og bosætning er særlig vigtig for det lokale erhvervsliv og er med til at styrke den lokale efterspørgsel. Materialet i nærværende afsnit er hentet fra VækstVilkår situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv, Væksthus Sjælland. I analysen foreligger også tal i relation til beskæftigelse, uddannelse, eksport og iværksætteri, som kan være nyttige som supplement til den eksterne analyse her i strategien. Overordnet viser analysen blandt andet, at Holbæk har en udfordring og i øjeblikket ikke tiltrækker nok tilflyttere. Nedenfor følger nøgletal i relation til demografien i Holbæk Kommune. Figur 1: Befolkningssammensætning i 2012 og 2020 Side 35 af 48

36 Figur 2: Befolkningens fordeling på byområder Side 36 af 48

37 Figur 3: Tilflytning og fraflytning fordelt på kommuner Figur 4: Arbejdspladser pr. 100 indbyggere Side 37 af 48

38 Figur 5: Nettotilflytning til Holbæk Kommune F Figur 6: Udvikling i boligpriser og antallet af handler Side 38 af 48

39 Holbæk Kommune har mange udpendlere, og de har langt til arbejde. Ikke overraskende sker udpendlingen især til arbejdspladser i København og langs med Holbækmotorvejen. Anderledes ser det ud for dem der har deres arbejdsplads i Holbæk Kommune. Her er det især Odsherred, Kalundborg og Sorø der leverer arbejdskraft til virksomhederne. Det ses også i den afstand som indpendlerne i gennemsnit har til arbejde. Afstanden er blandt de laveste i Region Sjælland. Det især er de højtuddannede, der pendler ind. Generelt er billedet, at desto lavere uddannelsesniveau de beskæftigede har, desto kortere vej har de til arbejde. Figur 7: Top ti over indpendling og udpendling FF Figur 8: Gennemsnitlig pendlingafstand Side 39 af 48

40 Figur 9: Pendlingmønstre fordelt efter uddannelse Side 40 af 48

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere