Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed og Forebyggelse Tilbud til voksne med særlige behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. 55.05 Sundhed og Forebyggelse 55.10 Tilbud til voksne med særlige behov"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed og Forebyggelse Tilbud til voksne med særlige behov

2 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Sundhed og Forebyggelse Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Rammen indeholder kommunens sundhedsmæssige og forebyggende opgaver og indsatser. Sundhedsområdet i Ballerup Kommune defineres af en række lovgivningsmæssige rammer, herunder primært sundhedsloven og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik og servicestrategi. Rammer for bevillingsområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør 323,4 mio. kr. i Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. I 2013 indgår Træning & Aktivitet, Tandplejen, SundhedsHuset, Sundhedsplejen, Hjælpemiddelområdet og Brydehuset med decentral styring. Øvrige budgetposter varetages centralt i Center for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Tabel 1: Budget Ramme Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Bevillingsområder Nettoudgifter i kr Aktivitetsbestemt medfinansiering Spec. ambulant genoptræning Træning & Aktivitet Tandplejen SundhedsHuset Sundhedsplejen Kommunelæger Andre sundhedsudgifter Hjælpemiddelområdet Brydehuset Vederlagsfri fysioterapi IT-care Sundhedspolitiske initiativer Øvrige, inkl. Elite Miljø Rengøring Plejecenter Sønderhaven, Dagcenter tilpasningsforslag Dagcenter Kræftplan III Socialsygeplejerske Sundhedsforebyggende foranstaltninger og rehabilitering Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt Flerårig økonomisk strategi, udmøntning af tilpasninger på ramme Budgetforslaget for indeholder tilpasningsforslag, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen med konsekvens for både budget 2011, 2012 og

3 Samlet oversigt over tilpasningerne indenfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ramme 55.05: Punkt: T T T S S S S5A TG.T1/ Tilpasninger vedtaget budget Tilpasninger vedtaget budget Gennemført udbud 2012: Gevinstrealisering diabetes hjælpemidler Vedtagne tilpasninger : Ny klinikstruktur i Tandplejen Fortsat alkoholpolitiske fokusering Udleje ledig kapacitet i svømmesal Optimering af visitation for pleje og hjælpemidler Hjælpemiddeldepot i Ballerup kommune Reduktion i brug af boophold ifm. misbrugsbehandling Indsatser i forhold til daghjem og samværsgrupper Tværgående tilpasninger: Intern befordring og vindmøllestrøm I alt Total Målsætning for tilpasninger Omlægningen af klinikstrukturen på den kommunale tandpleje indebærer en reduktion af det nuværende antal tandklinikker på kommunens skoler fra 9 til 4 distriktsklinikker, i Ballerup Nord, Ballerup Midt, Skovlunde og Måløv. Fortsat alkoholpolitisk fokusering indebærer skærpede visitationskriterier i forhold til døgnbehandling, således at det kun vil være de allerdårligste borgere, der vil kunne komme i betragtning til intensiv behandling. Udlejning af ledig kapacitet vedrørende svømmesalen på Parkskolen, som på ugebasis har ledig kapacitet i dagtimerne svarende til ca. 10 timer. I servicestrategien for 2012 indgår optimering af visitationen for pleje og træning som en indsats. Der arbejdes på en optimering af visitationsindsatsen for ældre borgere, idet der i dag foretages visitation til enkeltstående foranstaltninger i flere organisatoriske enheder. Der arbejdes på en omorganisering og ny placering af hjælpemiddelfunktionen, og i den forbindelse er der et besparelsespotentiale på 0,5 mio. kr. årligt. Denne besparelse skal realiseres inden for hjælpemiddelområdet samlet set. Brydehuset har stor succes med at reducere i antallet af misbrugere, der modtager botilbud i forbindelse med behandling, og der er ikke tale om en skal

4 opgave. I andre kommuner gives der slet ikke tilskud til boophold i forbindelse med misbrugsbehandling. I forbindelse med etablering af daghjem og samværsgrupper på Center Sønderhaven kan der lokalt ses på omorganisering og anvendelsen af lokaler. Daghjem og samværsgrupper kan indgå i andre borgerforløb, som ikke tidligere er forsøgt etableret. Status og udvikling på bevillingsområdet Politisk aftale for budget 2013 Pulje til løft på sundhedsområdet (2,6 mio. kr.) KL og regeringen har aftalt at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats overfor mennesker med kronisk sygdom. Målet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb. Ballerup Kommune tilføres 2,6 mio.kr. årligt fra 2013 og frem til disse opgaver. Parterne er enige om, at midlerne skal anvendes til indsatser på tværs af ældre-, trænings-, og sundhedsområdet til forløbsprogrammer for kronisk syge, til styrket indsats for den ældre medicinske patient samt til udvikling af det analytiske beredskab indenfor området. Prioriteringen af puljens anvendelse i relation til kronikerområdet understøtter den målrettede indsats mod ulighed i sundhed. Tværkommunalt samarbejde om hjælpemiddeldepotet På baggrund af den i foråret 2012 gennemførte undersøgelse af potentialerne i et tværkommunalt driftssamarbejde skal der afsøges mulighederne for at indgå i et samarbejde med andre kommuner om et fælles hjælpemiddeldepot. Mål for bevillingsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Målsætning Lov om regionernes finansiering fastsætter også bestemmelser om kommunernes finansiering af regionens sygehus- og sygesikringsudgifter. I forlængelse heraf skal kommunerne bidrage med en aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenets udgifter. På udvalgets ramme er lagt den aktivitetsbestemte medfinansiering, som omfatter: Sygehusudgifter - Somatisk stationær - Somatisk ambulant - Psykiatrisk stationær - Psykiatrisk ambulant - Genoptræning (under indlæggelse)

5 Sygesikringsudgifter - Almen læge - Speciallæge - Øvrige Status og indsats 2013 Pr. 1. januar 2012 trådte ny lovgivning om den aktivitetsbestemte medfinansiering i kraft. Den nye lovgivning medfører, at kommunerne ikke længere skal betale et fast grundbidrag pr. indbygger, men til gengæld øges det aktivitetsafhængige bidrag tilsvarende. Den øgede bruttoudgift modsvares af en besparelse under tilskud og udligning. Ramme er i 2012 blevet forøget med 66,3 mio. kr. stigende til 70,1 mio. kr. i 2015 og frem. Fra og med 2012 har den nye afregningsmodel og en kombination af den lokale aktivitetsudvikling inden for området medført et højere forbrug end oprindeligt forventet. I 2013 vil den videre udvikling blive fulgt nøje. Der vil desuden være fokus på at identificere indsatsområder, som kan føre til færre indlæggelser og ambulante behandlingsbesøg og dermed også til en mindre medfinansieringsudgift. Med virkning fra 2013 er der ved lov nr af 18. december 2011 vedtaget ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand, hvorfor budgettet i hele perioden blevet forøget med 0,9 mio. kr. årligt Træning & Aktivitet Tilbuddene i Træning & Aktivitet retter sig især mod hjemmeboende borgere med problemer som følge af sygdom, operation, handicap, manglende fysiske eller psykiske ressourcer og belastende livsbetingelser. Træning dækker som begreb både over genoptræning og vedligeholdelsestræning. Træning & Aktivitet udfører således: Genoptræning i forlængelse af hospitalsindlæggelse. Genoptræning uden forudgående hospitalsindlæggelse. Vedligeholdelsestræning, herunder opfølgning på: - Hospitalsbehandling samt genoptræning på hospital. - En kommunal genoptræningsindsats. Forebyggende indsats og træning mod funktionsnedsættelse. Hertil kommer: Hjemmevejledning til yngre senhjerneskadede. Samværsgrupper for demente. Daghjem. Målsætning Træning & Aktivitet har som formål i lokalområdet og i et tværfagligt team at medvirke til: at fremme, vedligeholde eller genskabe borgerens ressourcer, så den enkelte borger fungerer bedst muligt i egne omgivelser, at formindske indskrænkninger i den enkeltes mulighed for at udføre meningsfulde hverdagsaktiviteter. Den enkelte skal - trods følgevirkninger af sygdom, operation, handicap, nedslidning, belastninger eller tab - have mulighed for at være aktiv deltager i sociale sammenhænge og samfundet som helhed. Herved minimeres samtidig behov for institutionsophold/hospitalsindlæggelse/hjemmepleje.

6 Træning & Aktivitet har i 2013 et samlet personale- og driftsbudget på 21,9 mio.kr. Status og indsats 2013 Dialogbaseret aftale Træning & Aktivitet fik den første dialogbaserede aftale i 2012 (2-årig aftale). Denne aftale udmøntes og implementeres løbende både i 2012 og Visitationsopgaven I 2010 blev der etableret én indgang til Træning & Aktivitet via en visitation. Visitationen er en stabsfunktion med to medarbejdere, der refererer til lederen af Træning & Aktivitet. Opgaverne i visitationsstaben omfatter den samlede visitering af borgere til organisationens ydelser. Derudover varetager staben bl.a. styring og drift, herunder tilvejebringelse af ledelsesinformation, og udvikler kvalitetsstandarder og ydelseskatalog i tæt samarbejde med ledergruppen. Visitationen er en meget væsentlig omdrejningsakse i Træning & Aktivitet. Visitationen bidrager bl.a. til sammenhæng i den enkelte borgers forløb. Den tætte og faglige dialog mellem visitationen og ledere/udførere understøtter fokus på effektiv ressourceudnyttelse samt relevant prioritering af opgaver. Jævnfør Servicestrategien skal der ses på kommunens samlede visitationspraksis. Ydelseskatalog Der blev i 2010 udfærdiget en ydelsesbeskrivelse og prisberegning af ydelserne inden for Træning & Aktivitet, men grundet nye besparelser hvert år siden, er Ydelseskataloget løbende blevet ændret og endnu ikke sat i drift. Vi forventer, at 2013 bliver det år, hvor vi afprøver den version af et Ydelseskatalog, som der ultimo 2012 arbejdes på at få færdiggjort. Det nye ydelseskatalog evalueres efter ét års brug. Ydelseskataloget skal i 2013 anvendes som grundlag for en økonomistyringsmodel med henblik på, at Træning & Aktivitet kan overgå til at være aktivitetsstyret fra Der er en række udfordringer i aktivitetsstyring for Træning & Aktivitets idet Træning & Aktivitet som en tværgående organisation, der løser opgaver i samarbejde med mange både interne og eksterne samarbejdspartnere, og herunder indgår i en række tværgående projekter. Kvalitetsstandarder. Træning & Aktivitet har i 2012 udarbejdet nye kvalitetsstandarder på baggrund af 2. generation Træning & Aktivitet. Disse forventes politisk behandlet ultimo 2012 og være gældende fra 1. januar Care Omsorgssystemet Care er blevet et meget værdifuldt redskab bl.a. til videndeling mellem samarbejdspartnere/koordinering af indsatser samt dokumentation. Selve systemet kræver dog vedvarende opmærksomhed og det samme gør brugen af systemet. En forudsætning for at Care virker og bruges hensigtsmæssigt, er et velfungerende samarbejde mellem systemadministrator og superbrugere (ikke mindst de koordinerende superbrugerne) samt ledelsesmæssig opbakning og bevågenhed. Træning & Aktivitet har en koordinerende superbruger (visitator) og to superbrugere (terapeuter). Koblingen mellem opgaven som koordinerende superbruger og visitator har vist sig at have meget stor værdi! Hjerneskadekoordinator Som led i fokus på den faglige udvikling, og som led i at kunne tilbyde kvalificerede sammenhængende forløb for borgere med hjerneskade, er der internt i Træning &

7 Aktivitet etableret en stilling som supervisor og hjerneskadekoordinator i forbindelse med fusionen i I og med at hjerneskadeområdet er et fokusområde og et område, hvor opgaverne kun kan lykkes, hvis der arbejdes tværfagligt (tværsektorielt og tværkommunalt) har Træning & Aktivitet søgt og fået bevilget midler fra prioriteringspuljen i Ballerup Kommune til ovenstående pilotprojekt. Dette med henblik på etablering af permanent, tværgående hjerneskadekoordinatorfunktion i Ballerup Kommune. Herudover har Træning & Aktivitet søgt og fået puljemidler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til yderligere et hjerneskadeprojekt, hvor der også er fokus på samarbejde med blandt andet de specialiserede centre på hjerneskadeområdet (3-årigt projekt). I denne 3-årige projektperiode er der via projektmidler ansat en ekstra ressource til projektet på 22 timer/uge. Implementering af forløbsprogrammer Sammen med en række interne samarbejdspartnere indgår Træning & Aktivitet dels i planlægningsfasen via projektgrupper og styregrupper, dels efterfølgende i selve implementering af de forskellige forløbsprogrammer. Træning & Aktivitet indgår også i forskellige relevante eksterne samarbejder omkring denne opgave. Lokaler på SundhedsHuset Træning & Aktivitet forventer at flytte administrationen, øvrige stabsfunktioner og om muligt også basen for den kliniske undervisning (ergo og fysioterapeutstuderende samt kliniske undervisere) til lokaler i SundhedsHuset i løbet af første halvdel af Træning & Aktivitet har i forvejen lokaler i SundhedsHuset, primært til afvikling af tilbud efter Sundhedsloven. Træning & Aktivitet og SundhedsHuset samarbejder om tilbuddet MKiS (Motion og Kost i dit SundhedsHus). Træning & Aktivitet indgår dertil fortsat i et tæt samarbejde med SundhedsHuset om etablering og afvikling af forskellige aktiviteter i forhold til den borgerrettede forebyggelse samt implementering af forløbsprogrammer. Lær at leve med kronisk sygdom (tidligere kaldet Patientuddannelsen) Også i 2012 har Træning & Aktivitet etableret og koordineret tilbud om patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom i samarbejde med Herlev Kommune og SundhedsHuset. Udover samarbejdet med Herlev Kommune er der etableret netværksgrupper for koordinatorer og frivillige instruktører. Ballerup samarbejder med Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Furesø kommuner om dette. Dette tilbud fortsætter i Tværfaglige Genoptræningsforløbsbeskrivelser I Sundhedsaftalen er det aftalt, at der årligt udarbejdes to Tværfaglige Genoptræningsforløbsbeskrivelser (TGFB). Til hver TGFB nedsættes en projektgruppe bestående af to projektledere (en regional og en kommunal) samt et antal projektdeltagere (fra både region og kommuner). Prioriteringen af hvilke TGFB der arbejdes med sker i Udviklingsgruppen for genoptræning (leder af Træning & Aktivitet indgår i denne gruppe som klyngekommunerepræsentant). Beslutning træffes i Den Administrative Styregruppe. Ballerup Kommune har medvirket til udarbejdelse af den første TGFB (Bankart læsion), hvor en af vores dygtige ergoterapeuter har indgået som projektdeltager. Aktivt hverdagsliv Træning & Aktivitet indgår fortsat i projekt Aktivt hverdagsliv og varetager sammen med Support & Udvikling delt projektejerskab i projektet. To ergoterapeuter fra Træning & Aktivitet er frikøbt et år til projektet (frem til februar 2013). Projektet evalueres efter det første år og herunder vurderes, om projektet fortsætter.

8 Tandplejen Tandplejen medvirker til den overordnede målsætning på sundhedsområdet ved at give et tilbud, der hjælper alle til et godt tandplejeliv som en naturlig del af hele livet. For at opnå mest mulig sundhed for de bevilgede midler, arbejdes der opsøgende, forebyggende og behovsorienteret, og der gennemføres regelmæssige tandlægelige undersøgelser og behandlinger. I det forebyggende arbejde lægges der størst vægt på den individuelle vejledning og mindre vægt på de generelle aktiviteter. I det omfang tandsygdomme ikke kan undgås, gennemføres en bevarende behandling, der sigter mod at opretholde den bedst mulige funktion. Målsætning Den kommunale tandplejes opgaver og målgrupper er: Sundhedspædagogisk indsats for børn inden skolealderen. Opgaven udføres i samarbejde med daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje og forældre. Sundhedspædagogisk indsats for skolebørn og unge. Opgaven udføres i samarbejde med lærere, sundhedspleje og forældre. Sundhedspædagogisk indsats i ældreklubber og lignende. Sundhedspædagogisk indsats for alle kommunens borgere i forbindelse med generelle tværfaglige sundhedsfremmende initiativer. Behovsbestemte individuelle systematiske undersøgelser og behandlinger. Tandplejen er lønsumsstyret med overførselsadgang. Det samlede personale- og driftsbudget udgør i 2013 netto 22,598 mio. kr. Status og indsats 2013 Børne- og ungdomstandpleje Børn og unge tilbydes tandpleje på den skole, der er knyttet til deres bopæl. Børn under 16 år kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos en privat tandlæge eller i en anden kommunal tandpleje. Forældrene skal betale 35 % af udgifterne, hvis de vælger en privat klinik. For unge 16 og 17-årige er tilbuddet vederlagsfrit, uanset om de vælger en kommunal eller privat klinik. Omsorgstandpleje Beboere på plejecentre, der er visiteret til omsorgstandpleje, modtager tilbuddet på plejecenteret eller på nærmest liggende tandklinik, hvis der er kapacitetsmæssig mulighed herfor. Omsorgstandplejetilbuddet til hjemmeboende borgere, der er visiteret hertil, gennemføres i hjemmet, når de ikke har mulighed for at blive behandlet på en af klinikkerne. Omsorgstandpleje udføres af kommunens tandplejepersonale, men borgeren kan i stedet vælge at benytte en privatpraktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Der opkræves egenbetaling for deltagelse i omsorgstandplejen. Det maksimale årlige beløb udgør 470 kr. pr. patient i Specialtandpleje Efter aftale varetages denne opgave af Gentofte Kommune, der mod betaling tilbyder dette specialiserede tandplejetilbud for andre kommuner i Region Hovedstaden.

9 Ballerup Kommune opkræver efter gældende regler egenbetaling for deltagelse i specialtandplejen. Det maksimale årlige beløb udgør kr. pr. patient over 18 år i Tandregulering Alle aktiviteter inden for kommunal tandregulering varetages af det fælleskommunale Center for Tandregulering I/S. Ældretandplejen Ældretandplejen blev omlagt pr. 1. januar 2007 med fuld effekt fra Fra 2011 er ældretandplejen yderligere blevet tilpasset, således at tilbuddet især målrettes de svagest stillede pensionister, hvilket reducerer udgifterne med 2,5 mio. kr. Ordningen omfatter alle borgere fra og med 67 år og indebærer, at Ballerup Kommune yder et direkte årligt tilskud til egenbetalingen af tandplejeudgifter på 700 kr. til pensionister, der er berettiget til Helbredskort. Tilskuddet gives efter eventuelt fradrag af tilskud fra sygeforsikringen Danmark og før eventuelt tilskud fra Helbredskort. Ligesom på øvrige områder er der fuld valgfrihed til at modtage tilbuddet på ældretandpleje på en af kommunens tandklinikker eller hos en privat tandplejeudbyder i EU-området. Ordningen er evalueret i 2008 og forudsættes efter omlægningen i 2011 at fortsætte på uændrede vilkår indtil videre. SundhedsHuset Ballerup Kommunes SundhedsHus løser tværgående sundhedsfremme og forebyggelsesopgaver indenfor følgende områder: Borgerrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse (kronikerområdet) Sundhed for medarbejdere (Sund krop og job) Forebyggende hjemmebesøg SundhedsHusets formål er at medvirke til at opfylde de sundhedspolitiske mål og være en god og bæredygtig ramme, der kan skabe synergi og sammenhæng mellem sundhedsfremme og forebyggelsesydelserne og bidrage til en helhedsorienteret indsats på sundhedsområdet på tværs af fagområder og sektorer. SundhedsHuset spiller en væsentlig koordinerende og tværgående rolle internt i Ballerup Kommune, i forhold til eksterne aktører samt i det samarbejdende sundhedsvæsen sundhedstrekantanten mellem almen praksis, hospital og kommune. Målsætning I relation til Ballerup Kommunes Sundhedspolitik indgår SundhedsHuset som væsentlig aktør i forhold til at understøtte den enkeltes mulighed for at træffe de sunde valg. SundhedsHuset understøtter foreningers, frivilliges og andre aktørers sundhedsfremmearbejde såvel indenfor de fysiske rammer af SundhedsHuset som ude i lokalmiljøerne. Det udadrettede forebyggelsesarbejde vægtes højt og betragtes som en vigtig del af SundhedsHusets opgavevaretagelse. SundhedsHuset samarbejder med forskellige aktører og igangsætter, etablerer og videreudvikler en bred vifte af aktiviteter, f.eks. inden for kost, rygning, fysisk aktivitet, mental sundhed, trivsel, og rådgivning i forhold til livsstil. SundhedsHuset i Ballerup Kommune er således alle borgeres SundhedsHus. Det gælder især de borgere, som det erfaringsmæssigt kan være svært at tiltrække til kommunens almene sundhedstilbud og projekter.

10 Udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatserne i SundhedsHuset knytter sig tæt til den vedtagne sundhedspolitik og sundhedsprofilerne, der udarbejdes hvert fjerde år af Regionen. Indsatserne tilpasses løbende udviklingstendenserne og har i disse år særligt fokus på mindskelse af den sociale ulighed i sundhed samt strukturel forebyggelse. I forhold til en sammenhængende indsats overfor kronikerne (beskrevet i diagnosespecifikke forløbsprogrammer) indgår SundhedsHuset i den kommunale opgavevaretagelse i samarbejde med relevante fagområder, hvilket understøttes af en effektiv elektronisk kommunikation såvel internt i Ballerup Kommune som eksternt til almen praksis og hospital. SundhedsHuset har et samlet løn- og driftsbudget på 7,1 mio. kr. Heraf vedrører 1,7 mio. kr. forebyggende hjemmebesøg. Status og indsats 2013 Fortsat udvikling af SundhedsHusets samarbejdsrelationer og tilbud vil være i fokus. Derudover vil temaerne fra KL s strategi om Det Nære Sundhedsvæsen samt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker blive foldet ud i indsatserne. Samarbejdet med de praktiserende læger samt udvikling af målrettede sundhedspædagogiske metoder vil være særlige indsatsområder. Tilbuddene vil udvikle sig i takt med revisionen af Folkesundhedsprogrammet og den skærpede prioritering af indsatsområder rettet mod mindskelse af den sociale ulighed i sundhed og strukturel forebyggelse. Eksempler på sundhedstilbud i SundhedsHuset: Kost- og motionsvejledning Åben Rådgivning Rusmidler mv. Sundhedsplejens Åbent Hus Temaaftener, fyraftensmøder Rygestop Netværksgrupper for overvægtige Sygdomsspecifik og generel patientuddannelse Sundhedsformidlerkorps Sundhed på dit sprog Facilitering af netværk mellem boligområderne Motion til døren Netværksgrupper varetaget af patientforeninger mv. Sundhedscaféer for seniorer Forløbsprogrammet for borgere med KOL og Diabetes er implementeret i et tæt samarbejde med Træning & Aktivitet, Visitationsafdelingen samt Pleje og Rehabilitering. I 2013 vil der blive taget stilling til implementeringen af forløbsprogrammerne indenfor hjerte-kar området og lænde-rygområdet. SundhedsHuset vil udvikle og gennemføre initiativer til mindskelse af den socialt betingede ulighed i sundhed. Derfor er samarbejdet med Kompetencecenteret Dit liv mit liv Vores fælles KRAM en højt prioriteret indsats, lige som samarbejder med boligområderne fortsættes, således at sundheden og forebyggelsesarbejdet finder indpas, hvor folk lever og bor. Etablering af sundhedsformidlerkorpset af anden etnisk baggrund (Sundhed på dit sprog) er et godt eksempel på denne type indsats. Forebyggende hjemmebesøg Ifølge loven skal ældre på 75 år og derover have tilbud om mindst et forebyggende hjemmebesøg årligt. Det er frivilligt for den ældre, om vedkommende ønsker at tage imod besøget. I 2013 vil der blive sat fokus på at udvikle større systematik i besøgene med det mål at forene de socialfaglige og sundhedsfaglige indfaldsvinkler

11 og dermed styrke fx tidlig opsporing af eller forværring i en kronisk lidelse hos borgerne. Der arbejdes således på at implementere WHO s trivselsindex, der med 5 evidensbaserede spørgsmål kan afdække borgerens psykiske tilstand. Derudover afholdes der sundhedscaféer for ældre ude i boligområderne eller på plejecentrene, hvor der fx sættes fokus på sund kost for ældre. Sundhedsplejen Sundhedsplejeordningen i Ballerup Kommune er en del af Den kommunale Sundhedstjeneste med fagligt udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger herfor. Sundhedsplejeordningens målgrupper er: 1. Gravide og spæd- og småbørnsfamilier Tilbud til udsatte gravide gennem hjemmebesøg og/eller ved tværfagligt samarbejde i fødselssamarbejdet i Ballerup (FØB). 2. Familier med spæd- og småbørn Tilbud om hjemmebesøg til alle spæd- og småbørnsfamilier. Serviceniveauet består i tilbud om 5 hjemmebesøg i barnets levemåned samt ekstrabesøg ved behov. Der tilbydes endvidere et barselsbesøg på barnets levedøgn, hjemmebesøg til adopterede børn svarende til besøgsprofilen, behovsbesøg til børn der passes hjemme samt besøg til tilflyttede børn (0-6 år) af anden etnisk oprindelse ved ankomsten til kommunen fra et andet land. Der tilbydes mødregrupper med sundhedsplejerskedeltagelse til unge mødre (< 20 år) og til mødre > 20 år. Der tilbydes endvidere Åbent hus i SundhedsHuset samt på Måløv Bibliotek. Endvidere deltager sundhedsplejen i gruppeaktivitet for spædbørnsmødre på Familieværkstedet. Der tilbydes specialmødregrupper for kvinder med efterfødselsreaktioner. Der tilbydes specialmødregruppe for kvinder af anden etnisk oprindelse and dansk i samarbejde med Bydelsmødrene i Ballerup Kommune. Arrangementet finder sted i Hede-/Magleparken. 3. Skolebørn: Der tilbydes sundhedspædagogiske aktiviteter og/eller undersøgelser og samtaler til alle elever på folke- og privatskolerne og specialskolernes forskellige klassetrin, modtageklasser for flygtninge og indvandrere samt specialklasserne. De sundhedspædagogiske aktiviteter omhandler pubertetsundervisning, seksualundervisning, rygeforebyggelsesundervisning samt rygestopkursus for de ældste elever i skolen. En ændring af Sundhedsloven i juni 2008 betyder, at sundhedsplejerskerne fra medio 2010 er blevet primære udførere af ind- og udskolingsundersøgelserne i Ballerup Kommune. Målsætning Sundhedsydelserne skal bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og dermed gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Der skal således ydes en generel forebyggende indsats samt en specifik og målrettet indsats til børn og unge med særlige behov i 0-16 (18) års alderen.

12 Sundhedsplejen er lønsumsstyret med 5 % overførselsadgang. Det samlede personale- og driftsbudget udgør i 2013 således 7,8 mio. kr., hvoraf personaleudgifter udgør størstedelen. Status og indsats 2013 Tværfagligt samarbejde/konsultative teams: I 2010 blev der udviklet en ny grundstruktur for det tværfaglige samarbejde i Ballerup Kommune. Sundhedsplejen deltager i det tværfaglige samarbejde om forebyggende indsatser og inklusion på skoler, i BFO er, klubber og daginstitutioner med deltagelse i konsultative teams. Derudover blev samarbejdsrelationerne mellem sundhedsplejen og øvrige relevante aktører omkring indsatser rettet mod børn og unge udbygget i Bl.a. drages der nytte af mulighederne for at samle mødregrupper og afholde behovsbesøg i SundhedsHusets rammer og dermed skabe en umiddelbar kobling til relevante sundhedsfremmende tilbud. Konsulentbistand: Sundhedsplejen tilbyder konsulentbistand/rådgivning til alle dagtilbud og skoler. Tilbuddet gives fire gange årligt til institutioner med spæd- og småbørn og to gange årligt til institutioner med skolebørn indtil 3. klasse. Sundhedsplejen varetager desuden kommunens tilsynsforpligtelse med hygiejne og indeklima i daginstitutionerne og skolerne. Projektdeltagelse: Sundhedsplejen har i samarbejde med SundhedsHuset påbegyndt en indsats målrettet overvægtige børn på klassetrinnet. Indsatsen bygger på erfaringer fra sundhedsplejens indsats Spis og rør dig glad, der løb i perioden Indsatsen er dimentioneret til 15 børn og deres familier. Indsatsen løber over et år og indeholder, familiesamtaler, fysisk aktivitet, kost- og madvejledning samt brobygning til foreningslivet. Elektronisk fagjournal: Fra 1. januar 2010 overgik sundhedsplejen til en elektronisk fagjournal med henblik på at kvalitetssikre og optimere arbejdsgange, herunder elektronisk indberetning. Dette understøtter endvidere, at datavaliditeten til den kliniske database Børns sundhed forbedres. Kommunallægeordningen Kommunallægeordningen er etableret jf. lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, lov om aktiv socialpolitik, lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social pension, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om arbejdsmiljø mv. Målsætning Sikre at der er relevant opdateret lægefaglig/socialmedicinsk viden til rådighed for administrationen. Status og indsats 2013 Kommunallægeordningen sikrer sin målsætning gennem: at varetage konsulentfunktioner i forhold til sundhedsplejen, herunder udføre lægeundersøgelse af udvalgte børn. at yde lægefaglig/socialmedicinsk rådgivning/vejledning i kommunens sager angående enkeltsager.

13 at yde lægefaglig/socialmedicinsk rådgivning/vejledning i mere generelle sager med socialmedicinsk indhold. at deltage i tværfagligt samarbejde omkring enkeltsager og i mere generelle spørgsmål med lægefaglig/socialmedicinsk rådgivning. at medvirke til, at der er et optimalt samarbejde og samordning med de lokale praktiserende læger/speciallæger samt de regionale sygehuse til at fremme af kommunens overordnede formål og konkrete sagsbehandling. Der er i efteråret 2012 fremsat lovforslag, der ændrer lovgivningen på området og kan medføre, at nogle af kommunallægeressourcerne overføres til en regional funktion. Der forventes at falde afgørelse herom i løbet af Hjælpemiddelteamet Hjælpemiddelteamets opgaver er lovbundne, jf. servicelovens 10, 112, 113, 114, 115 og 116. Arbejdsområdet reguleres af cirkulærer og vejledninger fra Socialministeriet og Indenrigsministeriet samt afgørelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden og principafgørelser fra Ankestyrelsen. Siden oktober 2010 har lovgivningen givet borgerne mulighed for frit valg af leverandør, når de har fået bevilget hjælpemidler efter Servicelovens 112 og frit valg af håndværker og materialer, når de har fået bevilget boligændring efter Servicelovens 116. I praksis er det kun borgere, der får bevilget kropsbårne hjælpemidler efter 112, der benytter sig af muligheden, og ganske få der får bevilget boligændringer efter 116. Desuden udlånes visse typer hjælpemidler som arbejdsredskaber til hjemmeplejen efter Arbejdsmiljøloven, og tryksårsforebyggende hjælpemidler bevilges efter Sundhedsloven, da de anses for at være behandlingshjælpemidler. I disse love har borgeren ikke mulighed for at benytte frit valg. Hjælpemiddelteamets kerneopgaver varetages af fire grupperinger af medarbejdere med fælles ledelse: De administrative sagsbehandlere varetager sagsbehandling og myndighedsafgørelser ud fra en individuel og konkret vurdering vedrørende kropsbårne hjælpemidler og ydelser herunder høreapparater og høretekniske hjælpemidler. Behovet for og berettigelsen til ydelsen vurderes ud fra lægefaglige udtalelser. Herudover varetages - ved bevilling af støtte til køb af bil den økonomiske vejledning af borgeren samt de administrative og beregningsmæssige opgaver vedrørende udfærdigelse af lånet. Endelig borgerbetjening, når de møder personligt i åbningstiden. Desuden bevilges MOVIA handicapkørsel samt fra december 2010 bevilling af post til dør på baggrund af ændret postlov. Ergoterapeuterne varetager sagsbehandling og myndighedsafgørelser vedrørende tekniske hjælpemidler (herunder genbrug), forbrugsgoder, biler og boligindretning ud fra en konkret og individuel vurdering, oftest foretaget efter hjemmebesøg hos borgeren og på baggrund af den terapeutfaglige viden, men i samarbejde med ansøgeren og eventuelt dennes pårørende. Desuden rådgives og vejledes hjemmeplejens personale om valg af og brugen af arbejdsredskaber i forbindelse med deres egen arbejdspladsvurdering (APV) i borgerens hjem. Området er i stærk udvikling på grund af den meget hurtige udskrivning fra hospitalerne efter kommunalreformen. Depotmedarbejderne varetager udkørsel og hjemtagning af udlånte hjælpemidler samt ikke mindst specialtilpasning af hjælpemidler, reparation af udlånte hjælpemidler samt rengøring og klargøring af genbrugshjælpemidler til lager. Ofte foregår arbejdet i borgerens eget hjem i et tæt samarbejde med ergoterapeuterne. Endvidere overvågning mv. af lagerbeholdning og udlån.

14 Bilstøttenævnet varetager selve myndighedsafgørelsen vedr. bevilling af støtte til bil mv. I nævnets møder deltager en af kommunens lægekonsulenter til vurdering af ansøgernes helbredsmæssige forhold. Målsætning Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning skal sikre, at personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt med mulighed for at deltage aktivt i samfundslivet og i størst muligt omfang være uafhængig af andres hjælp i dagligdagen. Det er dog en forudsætning for bevilling, at funktionsnedsættelsen i væsentlig grad griber ind i den daglige tilværelse. Målgruppen omfatter alle med folkeregisteradresse i Ballerup Kommune, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykkeskader, der gør et hjælpemiddel/ bil/ boligindretning nødvendig. Målgruppen dækker alle aldersgrupper fra 0 år og uanset økonomiske forhold. Efter ændring af Retssikkerhedsloven i oktober 2010 er målgruppen blevet ændret til også at omfatte sagsbehandling vedrørende borgere, der bor i anden kommune. Det gælder de borgere, hvor Ballerup Kommune har valgt at hjemtage sagsbehandlingen, men også de borgere, som efter den anbringes i boformer udenfor Ballerup Kommune. Denne ændring har krævet yderligere personaleressourcer, da nødvendige hjemmebesøg kræver væsentlig mere transporttid for ergoterapeuterne og depotet. Hjælpemiddelteamet medvirker til løsning af Hjemmeplejens arbejdsmiljømæssige problemer, når borgerens hjem bliver en arbejdsplads, og hjælpemidlet bliver et arbejdsredskab også selvom borgeren har valgt anden leverandør end Ballerup kommune. Målsætningen opnås ved at sikre: En individuel, konkret og fleksibel sagsbehandling med ensartet bevillingsniveau overalt i kommunen og ud fra et helhedssyn på den enkeltes situation og de lovmæssige forskrifter. At loven forvaltes således, at borgeren i videst mulig omfang inddrages kombineret med effektiv udnyttelse af de afsatte midler. Hjemmeplejens arbejdsmiljø sikres ved at udlåne relevante arbejdsredskaber samt instruktion i brugen af disse. Et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde for at sikre kvalitet og kontinuitet i vurderingen af borgerens behov for hjælp, uanset om der skal sættes ind med træning, praktisk hjælp eller hjælpemidler/forbrugsgoder, biler og boligindretning som følge af et væsentligt og varigt nedsat funktionsniveau Hjælpemiddelteamet er lønsumsstyret med overførselsadgang og har fra 2008 været på dialogbaseret aftale. Det samlede personale- og driftsbudget udgør i ,9 mio. kr. Status og indsats 2013 Hjælpemiddelteamets arbejdsområder er vokset betragteligt siden kommunalreformen. I 2008 kom MOVIA Handicapkørsel til. På grund af ny lovgivning kom nye opgaver til i 2010: fri valg af leverandør på hjælpemidler, håndværker og materialer, hjemtagelse af handleforpligtelsen for borgere anbragt i botilbud i andre kommuner samt post til dør.

15 I 2013 vil der være fokus på Aktivt hverdagsliv, hvor borgernes egne ressourcer støttes og styrkes, så der først sættes ind med passiv hjælp, når borgerens egne ressourcer ikke længere slår til. Desuden vil der fortsat være fokus på udvikling af snitfladerne mellem kommunen og sygehusene samt kommunen og regionens kommunikationscentre. Fokus på optimering og effektivisering Der vil være fokus på optimering og effektivisering inden for en række områder, herunder forebyggelse af tryksår med inddragelse af hjemmeplejens sårsygeplejersker, hjælpemidler til overvægtige borgere, arbejdsredskaber vedr. plejekrævende borgere, ensartet og metodisk bevillingspraksis, opfølgning på bevilgede hjælpemidler. Desuden er opmærksomheden fortsat rettet mod at nedsætte ventetiden på sagsbehandling på ansøgninger, som ikke vurderes at være akutte. Løbende innovation Hjælpemiddelteamet fortsætter - som altid - med at undersøge, om kerneydelser kan løses på en anden måde til gavn for borgerne, og samtidig kan tage højde for den pressede økonomiske situation, kommunen befinder sig i. Dette er en stor udfordring, da borgerne udskrives meget hurtigt efter hospitalsindlæggelse, og befolkningsgruppen over 80 år øges væsentligt de næste år. Endelig har Hjælpemiddelteamet også fokus på de stærkt stigende udgifter til høreapparater, hørepædagogisk vejledning og høretekniske hjælpemidler. Indsatsen blev i skærpet i 2011 og fortsætter i På høreapparatområdet forventes det, at der i 2013 sker lovændringer på området. Der arbejdes på en total ændring af samarbejdet med KommunikationsCentret Region Hovedstaten (KC-RH), så visitationen til KC-RH foretages af Hjælpemiddelteamet i stedet for, at borgeren kan henvende sig direkte til et af regionens kommunikationscentre. Borgerne kan måske synes, at det er en serviceforringelse, men ændringen er nødvendig, hvis kommunen skal have konkret indflydelse på ydelserne. Tværfaglig rehabilitering for ældre med funktionsnedsættelse Aktivt hverdagsliv blev sat i værk i 2012 og fortsætter i Projektet, der er forankret i Visitationen er en tværfaglig indsats - et samarbejde mellem Træning & Aktivitet, Hjemmeplejen, Visitationen og Hjælpemiddelteamet - der satser på, at hjælpen til borgeren først og fremmest tager afsæt i borgerens egne ressourcer som hjælp til selvhjælp og mindre på at yde passiv hjælp. Har betydet et øget brug af hjælpemidler. Hjælpemiddelkoordinering efter udskrivning af svage ældre fra sygehusene Opgaven er siden kommunalreformen vokset ganske betydeligt. Hjælpemiddelteamet har efter en forsøgsperiode - omlagt og optimeret indsatsen og ressourcerne i forbindelse med udskrivning (fra hospital eller kommunale midlertidige pladser) af borgere med nedsat funktionsevne. På baggrund af den eksterne evalueringsrapport blev funktionen som Hjælpemiddelkoordinator gjort permanent. Nye samarbejdsformer ved specialopgaver Ballerup Kommune har via rammeaftaler mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen indgået aftaler med regionale leverandører, som har den fornødne specialviden på områder, hvor Hjælpemiddelteamet ikke selv råder over tilstrækkelig specialviden. Leverandørerne yder rådgivning, vejledning og afprøvning af egnede hjælpemidler samt instruktion og undervisning i brugen. Området har siden kommunalreformen været meget svært at styre økonomisk, derfor ønsker Hjælpemiddelteamet, at visitationsmodellen vedr. hjælpemidler inkl. høreapparater og hørepædagogisk vejledning opsiges og tages ud af rammeaftalen med henblik på at indgå samarbejdsaftaler/leverandøraftaler tilpasset Ballerup Kommune. Hjælpemiddelteamet har brug for KC-RHs ekspertise på en række områder, men vi ønsker selv at bestille hvilke ydelser, vi har behov for. Som ordnin-

16 gen er nu, kan borgeren henvende sig direkte og KC-RH kan selv iværksætte udredninger som vi som kommune skal betale for - uden at have sikret sig, at vi som kommune har brug for disse udredninger. Ballerup Kommunes samarbejdsaftale med Rødovre Kommune om specialrådgivning fx vedr. siddestillingsanalyse og afprøvning af specialkørestole er ophørt i 2012, da Rødovre Kommunes specialrådgivning er blevet nedlagt. Det betyder, at Hjælpemiddelteamet selv skal sørge for at uddanne terapeuter til varetagelse af disse specialopgaver. Arbejdsgruppe vedr. udlån af midlertidige hjælpemidler og samarbejde med Herlev Hospital Den kommunale og regionale arbejdsgruppe fortsætter sit arbejde med Snitfladekataloget vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber (tidligere CASE kataloget), som præciserer, hvor forpligtelsen til udlån af hjælpemidler og behandlingsredskaber ligger. Snitfladekataloget revideres og udbygges efter behov. Lederen af Hjælpemiddelteamet sidder i Hjælpemiddelforum under samordningsudvalget mellem Herlev Hospital og klyngekommunerne. Flytning og ændring af Hjælpemiddelteamets status I første halvår af 2011 flyttede Hjælpemiddelteamet til lokaler i SundhedsHuset, og samtidig blev Hjælpemidler en decentral institution. Som følge af udflytningen fra rådhuset, stilles der ændrede krav til samarbejdet med de mange centrale afdelinger, som teamet er afhængige af. Som følge af teamets ændring til decentral institution er der en udfordring i at få klarlagt og tilført det nødvendige driftsbudget. Det er besluttet at Hjælpemiddelteamet i 2013 lægges sammen med visitationen for ældre og rehabilitering. Det er planen at temaet flytter retur til Rådhuset medio vil være præget af, at der sandsynligvis skal findes nye lokaler til Hjælpemiddeldepotet, efter at Materielgården er blevet tømt for aktiviteter. Effekt af lovændringer Trods lovændringer om frit valg af hjælpemidler efter 112 og frit valg af håndværkere og materialer ved boligindretning efter 116 samt ændringer af 114 (støtte til køb af bil) viste 2011, at Hjælpemiddelteamets mål om, at kommunens valg også skulle være borgernes, holdt stik. Kun ganske enkelte har ønsket frit valg. Ballerup Kommune har hjemtaget handleforpligtelsen på en del borgere, som bor i botilbud i andre kommuner. Det har medført, at Hjælpemiddelteamet er blevet både handle- og betalingskommune for en række borgere, hvor Hjælpemidler før kun var betalingskommune. Selvom andre kommuner også har hjemtaget nogle borgere, som bor i botilbud i Ballerup Kommune (fortrinsvis Rødbo), har det betydet, at Hjælpemiddelteamet bruger væsentlig mere tid på transport end før ændringen. Samtidig har lovændringen betydet, at der bruges rigtig meget tid på at undersøge om Hjælpemidler er forpligtet til at betale regninger, som kommer fra andre kommuner. I Ballerup Kommune forefindes der ikke en sikker og entydig kommunikation, når det gælder hvilke borgere, der er afgivet betalingstilsagn på til andre kommune. Det ses jævnligt, at et refusionstilsagn ikke fremgår af omsorgssystemet KMD CARE. Brydehuset Brydehuset er et helhedsorienteret tilbud til stof- og alkoholmisbrugere. Centeret løser opgaver inden for råd og vejledning, visitation, social opfølgning, støtte-

17 kontaktperson til særligt udsatte borgere, ambulant behandling og efterbehandling til alle borgere med misbrugsproblematikker uanset alder. Det ambulante behandlingstilbud omfatter gruppeterapeutiske og individuelle samtaleforløb, netværksskabende aktiviteter, motion, akupunktur, kost- og præventionsvejledning. Det skadesreducerende behandlingstilbud omfatter substitutionsmedicin, helbredssamtaler, sårpleje og vaccinationsprogrammer. Desuden er der tilbud om værested og aktiviteter. Centeret tilbyder anonym rådgivning og samtaler individuelt og i gruppeforløb til pårørende. Endelig har Brydehuset et botilbud til stoffrie/ædru brugere i efterbehandling. Centeret har i 2012 haft ca. 250 brugere i de forskellige behandlingstilbud. 2/3 dele i stofbehandling og 1/3 del i alkoholbehandling. Lidt statisk: 50 unge fra år i behandling for hash- og kokain/amfetaminmisbrug, 110 voksne i enten substitutions- og/eller terapeutisk behandling 85 i alkoholbehandling 35 af de indskrevne brugere er fra andre kommuner. Brydehuset har desuden et formaliseret samarbejde med Herlev Kommunes misbrugscenter i forhold til levering af sundhedsfaglige ydelser i form af læge- og sygeplejetimer udført i Kagshuset. Målsætning Der skal være nem og hurtig adgang til råd og vejledning samt behandling for borgere med misbrugsproblemer. Brydehuset skal være et helhedsorienteret tilbud, som afspejler udviklingen og efterspørgslen inden for misbrugsbehandlingsområdet. Behandlingen skal tage afsæt i den enkelte brugers personlige ressourcer og ønsker. Behandlingen skal både omfatte gruppeterapeutiske og individuelle tilbud, ligesom fokus på generelle sundhedsfremmende aktiviteter er et naturlig element i behandlingen. Brydehuset skal yde kvalificeret rådgivning og vejledning til pårørende og fagpersoner i kontakt med misbrugere. Brydehuset er lønsumsstyret med 5 % overførselsadgang, jf. det dialogbaserede aftalesystem. Det samlede personale- og driftsbudget er i 2013 på 13,3 mio. kr. og omhandler Brydehuset inklusive de kommunale drikkeværesteder: Stien i Skovlunde, Skoven i Grantoften og Vængernes venner i Ballerup Midt. Status og indsats 2013 De seneste års store klienttilgang har gjort det nødvendigt at udvide husets fysiske ramme. Det betyder, at Brydehusets alkoholbehandling er flyttet i separate lokaler på Gl. Rådhusvej. I løbet af 2012 er villaen blevet indrettet til formålet, og er nu bemandet med 4 medarbejdere. Det har allerede vist sig at være en god investering; klienterne trives i den nye ramme, og der arbejdes målrettet med at mobilisere frivillige kræfter til at drive et mindre værested/café-miljø på stedet. De frivillige ressourcer hentes blandt de ædru brugere. På det mere generelle plan opleves en stadigt opadgående klienttilgang, som medfører et stort arbejdspres. Tilgangen har betydet et øget fokus på indskrivnings- og visitationsprocedurer. Hver indskrivning koster en arbejdsdag og med 200 nye hen-

18 vendelser om året og et lovkrav om 14 dages behandlingsgaranti, er det nødvendigt med en meget stram struktur. I direkte tilknytning hertil er etableret en manuel statistik, som skal skabe overblik og give afsæt til evaluering af behandlingstilbuddene. Paradoksalt nok kan de IT-systemer, som huset benytter, ikke levere data. I 2012 har Brydehuset oplevet en stigende interesse fra forskellige samarbejdspartnere i kommunen. Især Jobcenter, men også Familiehuset, ungdomsuddannelsesinstitutionerne i kommunen og ungdomsklubområderne efterspørger samarbejde både i projektregi og i forbindelse med konkrete indsatser. Det giver rigtigt god mening, men er samtidig ressourcekrævende på flere niveauer, dels ved de timer der skal lægges i en opgave og dels fordi det ofte kaster nye klienter af sig, som dermed øger arbejdspresset på institutionen. Indsats I sidste kvartal af 2012 startede 4 deltagere af Brydehusets terapeuter i projekt Brug for alle under Jobcenteret. Det forventes at give økonomi til et internt projekt om kropsterapi. Erfaringerne med akupunktur og meditation sammen med den kognitive ramme for husets terapeutiske behandling har givet en idé om at undersøge effekten af at koble en kropslig opmærksomhed til terapien skal bruges til at overveje mulighederne for mere tværkommunalt samarbejde. Meget peger på, at Brydehusets tilbud er attraktive for andre, omkringliggende kommuners borgere, og tilgangen herfra er i vækst. Det fungerer godt i terapien at blande de forskellige kommuners borgere, og det giver samtidig en indtægt i Brydehuset, som løbende giver mulighed for at udvikle og afprøve tilbud og metoder. Som en udløber på alkoholforebyggelsesprojektet afholdes fortsat temadage om alkohol på tværs af Ballerup og Herlev kommuner. Disse temadage er vældigt populære, og der er fyldte hold og ventelister hver gang. Set i lyset af efterspørgslen på sparring og oplæg fra mange forskellige steder skal der arbejdes på at nogle standardiserede materialer og metoder til formidling, og opgaven skal formentlig placeres på faste hænder. Projekt Socialsygeplejerske Projektet er etableret i klyngesamarbejdet omkring Herlev Hospital. Projektet har til formål at forbedre indlæggelsesforløbene for social udsatte ved dels at støtte patientens konkrete behandling, dels ved at støtte personalet på afdelingerne i at håndtere og kommunikere med disse vanskelige patienter. Der udarbejdes løbende statistikker på indlæggelsesforløbene for de enkelte kommuners borgere, og de viser, at der er blevet taget hånd om mange Ballerup borgere og at patienten har fået et godt og stabilt behandlingsforløb. Sygeplejersken er ofte i kontakt med Brydehusets sundhedsfaglige personale omkring fælles indsats i forhold til udsatte Ballerup-borgere. Projekt Dobbelt-diagnosticerede Samarbejdsprojekt mellem region (KAS Ballerup), Egedal og Ballerup kommuner. Efter ganske lang opstart ser det ud til, at den faktiske indsats sættes i gang i løbet af Projektet er for Ballerups vedkommende organiseret under socialpsykiatrien med følgeskab af hhv. gadesygeplejerske og souschef fra Brydehuset.

19 Projekt Tandklinik for socialt udsatte Brydehuset har søgt og fået bevilliget midler til at etablere og drive en tandklinik for socialt udsatte. Bevillingerne er givet som et regionalt tilbud, og klinikken skal bemandes med frivillige tandlæger og tandplejere. Byggeprocessen forventes færdig med udgangen af Dermed skal klinikken efter planen åbne i januar Brydehuset bliver visiterende i forhold til klinikkens tilbud, som skal være gratis for brugerne. Brydehusets pædagogiske og sundhedsfaglige personale skal også deltage i at sikre fremmøde og støtte påbegyndte tandbehandlinger, ligesom sygeplejerskerne skal bidrage til indledende dentalundersøgelser og evaluering af behandlingerne. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi skal sikre personer med en kronisk tilstand den nødvendige vedligeholdelsestræning uden omkostninger for borgeren. Loven omfatter de personer, som opfylder en række nærmere fastsatte diagnose- og handicapmæssige kriterier. Vederlagsfri fysioterapi tildeles efter lægehenvisning. Der er indført frit valg, så borgere kan vælge mellem at få deres tilbud hos en privatpraktiserende fysioterapeut, eller de kan henvende sig til bopælskommunen for at høre, om kommunen har et tilbud. Træning & Aktivitet udbyder dette for Ballerup Kommune. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er steget betydeligt, siden kommunerne overtog finansieringen heraf i Det er et vanskeligt styrbart område, da det er de praktiserende læger, som henviser til tilbuddet, og den udøvende fysioterapeut, som selvstændigt tilrettelægger omfanget af ydelser. Der gennemføres løbende en dialog med de lokale fysioterapiklinikker og de praktiserende læger med henblik på at sikre, at det er de rette borgere, der modtager ydelserne. Sundhedspolitiske initiativer Sundhedspolitiske initiativer er en politisk prioriteringspulje, der har til hensigt at understøtte konkrete sundhedspolitiske indsatser, herunder særligt indsatser med fokus på mindskelse af ulighed i sundhed. Det sker dels gennem målrettede sundhedsfremmende initiativer, bl.a. i boligområderne, dels gennem tilrettelæggelse af de brede sundhedsfremmende initiativer, så de også bidrager til mindskelse af ulighed i sundhed. Sundhedsforebyggende foranstaltninger og rehabilitering Som noget nyt fra og med 2013 har KL og regeringen indgået aftale om sundhedsforebyggende foranstaltninger og rehabilitering på ældreområdet. Hertil er der årligt afsat 2,568 mio. kr. på ramme Plejecenter Sønderhaven Til drift af daghjemmet på Sønderhaven er der i budgetperioden afsat 2,4 mio. kr. årligt. til lønninger, inventar og kørsel. Budgettet skal korrigeres for vedtaget tilpasningsforslag på området (55.05.S5A) indsatser i forhold til daghjem og samværsgrupper på -0,4 mio. kr. i 2013 og stigende til -0,8 mio. kr. årligt i perioden

20 BEVILLINGSOMRÅDE MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Tilbud til voksne med særlige behov Udvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer. Aldersgruppen er voksne fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år). Lovgrundlaget er primært Lov om Social Pension, Lov om Social Service, Lov om almene boliger, Lov om Specialundervisning for voksne og Lov om særlig tilrettelagt uddannelse til unge med særlige behov. Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra følgende funktionsområder: A. Individuel hjælp Pleje og omsorg mv. til ældre og handicappede 96 (Hjælperordning til pleje, overvågning og ledsagelse) Forebyggende indsats for ældre, handicappede og borgere med psykisk sygdom og adfærdsforstyrrelser 85 (Pædagogisk bistand) Plejevederlag til pasning af døende 118, 119 og Kontakt- og ledsageordning (Støtte- og kontaktpersonordning 99, ledsageordning 97, kontaktpersonordning til døvblinde 98) Sociale formål Tilskud til merudgifter 100. B. Boforanstaltninger Botilbud til personer med særlige sociale behov Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold 107. C. Aktivitetsforanstaltninger Særlige dagtilbud og særlige klubber Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud 104. D. Undervisning Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. E. Andet Øvrige Sociale formål. F. Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning. Ballerup Kommunes tilbud på området: Døgntilbud for voksne udviklingshæmmede med: - Tre bofællesskaber. - Aflastningstilbuddet Torvevej. Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede med: - Dagtilbuddet og Aftenklubben Krumtappen. - Bibliotekscaféen. - Støttecenter Stedet. - Hjemmevejlederordning. - Larsbjerggård.

Politisk aftale for 2014 og udviklingsstrategi for sundhedsområdet.

Politisk aftale for 2014 og udviklingsstrategi for sundhedsområdet. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 55.05 Sundhed og Forebyggelse Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Rammen indeholder kommunens sundhedsmæssige og forebyggende

Læs mere

Tabel 1: Budget 2012-15 Ramme 55.05 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Tabel 1: Budget 2012-15 Ramme 55.05 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 55.05 Sundhed og Forebyggelse Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Rammen indeholder kommunens sundhedsmæssige og forebyggende

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering Udvalg REGNSKAB 2014 Social- og Sundhedsudvalg 50.56. Sundhed og Forebyggelse Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser et en nettoudgift på 292,6 mio.

Læs mere

Tabel 1: Budget 2011-14 Ramme 55.05 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Tabel 1: Budget 2011-14 Ramme 55.05 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet BEVILLINGSOMRÅDE 55.05 Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Sundheds- og forebyggelsesudvalget Bevillingsområde 55.05 Sundhed og Forebyggelse Rammen indeholder Kommunens sundhedsmæssige

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Bevillingsområde SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse Bevillingen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Herudover giver 233 i sundhedsloven adgang til at etablere tandplejeforsøg - eksempelvis kommunal ældretandpleje til ældre, når de fylder 67 år.

Herudover giver 233 i sundhedsloven adgang til at etablere tandplejeforsøg - eksempelvis kommunal ældretandpleje til ældre, når de fylder 67 år. Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Sundheds- og forebyggelsesudvalget Bevillingsområde 55.05 Sundhed og Forebyggelse Afgrænsning af bevillingsområdet Rammen indeholder Kommunens sundhedsmæssige og forebyggende

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 4 4.89 Sundhedstjenesten... 6 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 8 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1.

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. REGION HOVEDSTADEN FURESØ KOMMUNE 9. juli 2008 Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. Furesø Kommune og Region Hovedstaden er

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere