Grønt regnskab Allerød Spildevands renseanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2013. Allerød Spildevands renseanlæg"

Transkript

1 Grønt regnskab 2013 Allerød Spildevands renseanlæg 1

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Lillerød Renseanlæg... 8 Sjælsmark Renseanlæg Lynge Renseanlæg Slamhåndtering Ordforklaring Bilag 1: Bassiner...16 Bilag 2: Pumpestationer...17

4 0

5 Indledning Foreliggende grønne regnskab dækker over miljøforholdene i 2013 på Allerød Spildevands renseanlæg: Lillerød Renseanlæg (beliggende i Allerød Kommune), Sjælsmark Renseanlæg (beliggende i Hørsholm Kommune) og Lynge Renseanlæg (beliggende i Allerød Kommune). Først i denne rapport vil de overordnede resultater fra renseanlæggene blive gennemgået. Efterfølgende vil de mere specifikke informationer fra driften blive belyst for hvert enkelt renseanlæg med en hertil hørende miljøredegørelse. Slutteligt informeres samlet om data på spildevandsslammet. Hvad er et grønt regnskab? Grønt regnskab Et grønt regnskab er en årlig opgørelse over en virksomheds miljøforhold. Et grønt regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i en virksomheds produktion - indgående stoffer. Regnskabet beskriver også arten og mængden af forurenende stoffer, der forlader virksomheden igen - udgående stoffer. Dette kan ske ved: - Afledning til luft, vand og jord, - Udsendelse via produkter, - Affald, der forlader virksomheden. Formålet med det grønne regnskab er dels, at informere bestyrelsen og borgere om miljøbelastning af omgivelserne, og dels til internt brug i spildevandsforsyningens organisation for at fremme en miljørigtig adfærd ved driften. Målsætninger Målsætninger for spildevandsrensning Det er målsætningen, at spildevandet i Allerød Spildevands område bortskaffes på en sådan måde, - at forureningen af søer og vandløb begrænses - at grundvandet beskyttes, samt - at risikoen for oversvømmelse i kloakerede områder under regnskyl minimeres. Målene skal opfyldes ved - at Allerød Spildevands renseanlæg fungerer optimalt, så kravene til udledning overholdes, - at udledningen af spildevand i forbindelse med regn begrænses, så kravene i vandområdeplanerne opfyldes, og der opnås en god vandkvalitet i lokale søer og vandløb, samt - at bortskaffelse af spildevandsslam sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Spildevandssystemet skal være velfungerende, således at tilstopninger undgås, og rottegener minimeres. Ledningssystemet skal være tæt, så der ikke sker udsivning af stoffer, som kan forurene grundvandet. Desuden arbejdes der løbende på, - at optimere renseprocessen, så kemikalieforbrug og strømforbrug minimeres, - at sørge for optimal drift samt begrænse driftsstop, - at minimere forbrug af alle materialer og kemikalier - at effektivisere energiforbruget - at anvende miljømærkede produkter, hvor det er hensigtsmæssigt, samt - at udarbejde grønne regnskaber. 1

6 Redegørelse Redegørelse Det grønne regnskab præsenteret i det følgende omfatter Allerød Spildevands renseanlæg beliggende i Allerød Kommune: Lillerød og Lynge renseanlæg, og Sjælsmark Renseanlæg beliggende i Hørsholm Kommune. Driften var i 2013 udliciteret til et privat firma. Medarbejderes anciennitet og alder Der er ansat 5 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget med renseanlæg og pumpestationer med en gennemsnitsalder på 49,4 år og en gennemsnitsanciennitet på 17 år. Personale og arbejdsområder Personalet på renseanlæggene består p.t. af 1 driftsleder og 5 spildevandsoperatører, som varetager drift og vedligeholdelse af de tre renseanlæg med tilhørende udearealer. Derudover varetages drift og tilsyn med pumpestationer. Arbejdsskader I 2013 blev der ikke registreret arbejdsskader. Spildevandssystemet Alle ejendomme i Allerød Kommune er tilsluttet offentlig kloak, bortset fra ca. 200 ukloakerede ejendomme i landdistrikterne. De fleste af dem har bundfældningstank og nedsivning og er tilmeldt tømningsordningen. 28 af de ukloakerede ejendomme har samletank, og er ikke tilmeldt tømningsordningen, men tømmes efter behov. Slam og spildevand fra henholdsvis bundfældningstanke og samletanke køres til Lillerød Renseanlæg. Spildevandet fra de kloakerede ejendomme ledes via spildevandssystemet til rensning på Lillerød, Sjælsmark og Lynge renseanlæg. Spildevandssystemet består af: - ca ha kloakerede oplande - ca. 267 km ledninger - 42 bassiner (bilag 1) - 80 pumpestationer (bilag 2) husstandspumpestationer (bilag 2) - 84 overløbsbygværker 2

7 Oplande Langt størstedelen af spildevandet fra de forskellige oplande i Allerød Kommune ledes til et af Allerød Spildevands tre renseanlæg. En lille den ledes til andre forsyningers renseanlæg, ligesom Allerød Spildevand modtager en mindre mængde spildevand fra oplande i nabo kommuner (se figur 1). Lillerød Renseanlæg modtager vand fra Lillerød, en lille del af Blovstrød samt forskellige kloakerede områder beliggende udenfor egentlige byområder. Endvidere modtager renseanlægget vand fra ca. 40 ejendomme i Kirkelte Landsby i Fredensborg Kommune. Lynge Renseanlæg modtager vand fra Lynge, Uggeløse og Vassingerød. Endvidere modtages spildevand fra området ved Bastrup. Sjælsmark Renseanlæg ligger i Hørsholm Kommune og modtager spildevand fra størstedelen af Blovstrød, Forsvarets arealer og nogle få ejendomme i Hørsholm Kommune. Figur 1: Oversigtskort over Allerød Spildevands oplande i Allerød Kommune

8 Behandlet vandmængde [mio. m3/år] Nedbør [mm/år] Generelt om renseanlæggene I dette kapitel vil de overordnede resultater fra renseanlæggene blive gennemgået. Belastning af renseanlæggene Kravene for udledningen af renset spildevand har været overholdt på de tre renseanlæg i Mængderne af organisk stof (PE (BOD)) som renseanlæggene Lillerød og Sjælsmark modtager er større end den beregnede anlægskapacitet. Den hydrauliske belastning ligger indenfor anlæggenes kapacitet på alle tre renseanlæg. Tabel 1: Belastningstal for Allerød Spildevands renseanlæg 2013 Gennemsnit 2013 Lillerød Sjælsmark Lynge Renseanlæg total Forureningsbelastning i PE (BOD) Anlægskapacitet i PE (BOD) Hydraulisk belastning m 3 /døgn m 3 /år Hydraulisk kapacitet tørvejr(m 3 /døgn) regnvejr(m 3 /døgn) På figur 2 ses sammenhængen mellem den behandlede vandmængde på de tre renseanlæg og den årlige nedbørsmængde indenfor de sidste 3 år. 3, ,5 0,443 0, ,0 0,684 0,772 0, ,5 0, ,0 0,5 1,705 1,490 1, , Lillerød Sjælsmark Lynge Sjælsø, nedbør 0 Figur 2: Sammenligning mellem total behandlet vandmængde og samlet nedbørsmængde på de tre renseanlæg i perioden Nedbør er målt i regnmåler på Sjælsø Renseanlæg (529 mm i 2013) 4

9 Rensegrad (%) Generelt om renseanlæggene Den gennemsnitlige rensegrad af spildevand på de tre renseanlæg kan ses på figur 3. Organisk stof bliver fjernet med en rensningsgrad over 99 %, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende for alle renseanlæg. Fjernelsen af kvælstof ligger på et tilfredsstillende niveau for alle renseanlæg med en rensegrad på ca. 93 %. Fjernelsen af fosfor på renseanlæggene ligger på % Rensegrad ,2 99,7 99,2 93,9 93,0 96,3 96,5 92,2 92, Lillerød Lynge Sjælsmark Organisk stof (BOD) Kvælstof (Tot-N) Fosfor (Tot-P) Figur 3: Procentvis fjernelse af organisk stof, kvælstof og fosfor på de tre renseanlæg i 2013 Spildevandsafgift Spildevandsafgiften er en statsafgift afhængig af den udledte mængde af de tre stoffer, fosfor, kvælstof og organisk stof, fordelt på hvert af de tre renseanlæg, som vist på figur 4. Det observeres, at Lillerød Renseanlæg skiller sig ud med en stor andel af afgift på fosfor, hvilket passer med figur 3, hvor det ses at Lillerød har en lavere rensegrad for fosfor, end de to andre renseanlæg. Spildevandsafgift - Lillerød Spildevandsafgift - Sjælsmark 46% 16% 38% 31% 16% 53% BOD (kr) Tot-N (kr) Tot-P (kr) BOD (kr) Tot-N (kr) Tot-P (kr) Spildevandsafgift - Lynge 33% 11% 56% BOD (kr) Tot-N (kr) Tot-P (kr) Figur 4: Fordeling af spildevandsafgift på BOD, N, og P på de tre renseanlæg. 5

10 Generelt om renseanlæggene Den samlede spildevandsafgift for alle tre renseanlæg er vist på figur 5. Den samlede spildevandsafgift i 2013 var på kr., hvilket svarer til fald på 30 % i forhold til 2012, hvilket skyldes, at der er udledt færre næringsstoffer, formodentligt pga. lavere nedbørsmængde. Spildevandsafgift 2013 Fosfor kr 41% Organisk stof (BOD) kr 15% Kvælstof kr 44% Figur 5: Fordelingen af samlet spildevandsafgift mellem fosfor, kvælstof og organisk stof. På figur 6 ses fordelingen af den samlede spildevandsafgift. Spildevandsafgift 2013 Sjælsmark kr 15% Lynge kr 22% Lillerød kr 63% Figur 6: Fordeling af samlet spildevandsafgift mellem de tre renseanlæg. 6

11 Generelt om renseanlæggene På figur 7 ses den betalte spildevandsafgift for de tre renseanlæg indenfor de seneste 3 år. Faldene nedbørsmængder i 2012 og 2013 har været medvirkende til lavere spildevandsafgifter Spildevandsafgift Lillerød Sjælsmark Lynge Figur 7: Oversigt over betalt spildevandsafgift På figur 8 er vist forholdet mellem spildevandsafgiften og den behandlede vandmængde på hvert af de tre renseanlæg, samt den solgte vandmængde i de tilhørende oplande. Spildevands afgifterne for Lillerød, Lynge og Sjælsmark renseanlæg er på henholdsvis 0,13, 0,13 og 0,17 kr. per m 3 behandlet spildevand. I gennemsnit for alle tre renseanlæg, bliver det 0,14 kr/m Forhold mellem vandmængder og spv. afgift ,17 0, ,13 0,13 0, ,07 0 Lillerød Lynge Sjælsmark Solgt vandmængde [m3] Behandlet vandmængde [m3] Spv.afgift/Behandlet [kr/m3] 0,00 Figur 8: Sammenligning mellem vandmængder og spildevandsafgift for de tre renseanlæg 7

12 Lillerød Renseanlæg Lillerød Renseanlæg Lillerød Renseanlæg er beliggende Enghaven 3, 3450 Allerød. Driften var i 2013 udliciteret til et privat firma, men blev hjemtaget d. 1. marts Naturstyrelsen er tilsynsmyndighed. Lillerød Renseanlæg er det største renseanlæg i Allerød Kommune. Renseanlægget modtager vand fra Lillerød ( indbyggere pr. 1/1-2012), en lille del af Blovstrød samt forskellige kloakerede områder beliggende udenfor egentlige byområder. Endvidere modtager renseanlægget vand fra ca. 40 ejendomme i Kirkelte Landsby i Fredensborg Kommune. Renseanlægget overholder udledningskravene, både med hensyn til næringsstoffer og vandmængder. Ved større regnhændelser forekommer der aflastning fra overløbet fra bassinet, der findes i tilknytning til renseanlægget. Den præcise aflastningshyppighed er ikke kendt, da der ikke er etableret monitering, men beregningsmæssigt er det fundet, at der aflastes fra bassinet ca. 1,3 gange om året og den årlige aflastede vandmængde er omkring m 3. Udledningen fra renseanlægget og aflastningen fra bassinet sker til Kollerød Å. I tabel 4 og 5 ses oversigter over ind- stoffer og udgående stoffer fra renseanlægget og renseresultater ses i tabel 6. 8

13 Lillerød Renseanlæg Tabel 4: Indgående stoffer på Lillerød Renseanlæg Spildevand Enhed Gennemsnit Vandmængde mio. m 3 /år 1,705 1,490 1,282 1,492 Organisk stof målt som personækvivalenter 1PE=60g BOD/dag Organisk stof ton BOD/år Fosfor ton/år 9,0 13,2 13,9 12,0 Kvælstof ton/år 43,0 71,1 80,2 64,8 Energi og hjælpestoffer El beluftning 1000 kwh/år El pumpning, lys m.m kwh/år Naturgas (rumopvarmning, varmt vand) m³/år Kemikalier (alusulfat til fjernelse af fosfor) ton/år 29,6 30,5 28,8 29,6 Vand (opbl. af kemikalier, spuling af bassiner) m³/år Tabel 5: Udgående stoffer fra Lillerød Renseanlæg Renset spildevand Enhed Gennemsnit Vandmængde mio. m 3 /år 1,705 1,490 1,282 1,492 Organisk stof ton BOD/år 3,30 4,61 3,69 3,87 Fosfor ton/år 1,30 1,08 1,08 1,15 Kvælstof ton/år 3,92 5,70 4,91 4,84 Affald fra mekanisk rensning Sand (deponering) ton/år 59,9 65,3 132,7 86,0 Fedt ton/år Ristestof (forbrænding) ton/år 54,6 22,2 44,5 40,4 Tabel 6: Udvalgte afløbskrav / renseresultater fra Lillerød Renseanlæg Afløbskrav Resultat af årskontrol Stof Enhed Krav Kontroltype Suspenderet stof mg SS/l <10 Tilstand 8,1 9,9 6,2 6,3 5,0 Organisk stof mg BOD/l <5 Tilstand 4,9 5,0 3,2 2,6 3,0 Organisk stof mg COD/l <75 Transport 28,3 31,2 24,5 22,7 23,3 Kvælstof (total-n) mg N/l <6 Transport 2,61 2,38 2,87 3,29 2,65 Ammoniak vinter mg NH4-N /l <3 Tilstand 1,26 1,10 1,67 1,41 0,96 Ammoniak sommer mg NH4-N /l <1 Tilstand 1,36 0,72 1,19 1,13 0,59 Fosfor (total-p) mg P/l <1,5 Transport 0,57 0,78 0,69 0,59 0,63 ph 6,5-8,5 Absolut 7,2-7,8 6,9-7,9 7,0-7,7 7,4-7,8 7,4-7,8 Opløst ilt (mætningsgrad) % >50 Absolut 74,0 60,0 77,0 79,0 80,0 Bundfældeligt stof ml/l <0,5 Tilstand 0,15 0,35 0,09 0,05 0,06 Miljøredegørelse Driften af Lillerød Renseanlæg er igen i 2013 forløbet fuldt tilfredsstillende. Alle kvalitetskrav er overholdt, og der har ikke været nedbrud eller uheld, der har haft indflydelse på driften. 9

14 Sjælsmark Renseanlæg Sjælsmark Renseanlæg Sjælsmark Renseanlæg er beliggende Sjælsmarkvej 18, 2970 Hørsholm. Driften var i 2013 udliciteret til et privat firma, men blev hjemtaget d. 1. marts Sjælsmark Renseanlæg ligger i Hørsholm Kommune ved Sjælsø. Anlægget modtager spildevand fra størstedelen af Blovstrød (2.226 indbyggere 1/1 2012), Forsvarets arealer og nogle få ejendomme i Hørsholm Kommune. Anlægget er dimensioneret til PE og er i udledningstilladelsen godkendt til PE. Der er behandlet ca m³ vand i gennemsnit om året de sidste fem år, men med en tendens til øgede vandmængder gennem de fem år. Anlæggets aktuelle belastning er meget afhængig af Sandholmlejren og Sjælsmark Kaserne. Der er de seneste år gennemført en række tiltag på renseanlægget. Blandt andet er der lavet en ny ind- og udløbspumpestation, en ny udløbsledning, der er etableret et bassin og filtrene er blevet renoveret. Der har tidligere været hyppige aflastninger fra overløbet, der findes i tilknytning til renseanlægget, men tiltagene på anlægget de seneste år har nedbragt disse væsentligt. Udledningen fra Sjælsmark Renseanlæg sker til Usserød Å. I tabel 7 og 8 ses oversigter over ind- stoffer og udgående stoffer fra renseanlægget og renseresultater ses i tabel 9. 10

15 Sjælsmark Renseanlæg Tabel 7: Indgående stoffer på Sjælsmark Renseanlæg Spildevand Enhed Gennemsnit Vandmængde mio. m 3 /år 0,684 0,772 0,355 0,604 Organisk stof målt som personækvivalenter 1PE=60g BOD/dag Organisk stof ton BOD/år 264,8 417,7 82,9 255,1 Fosfor ton/år 21,3 34,3 3,8 19,8 Kvælstof ton/år 54,1 104,9 16,9 58,6 Energi og hjælpestoffer El samlet 1000 kwh/år El pumpning, lys m.m kwh/år Olie (rumopvarmning, varmt vand) m³/år Kemikalier (alusulfat til fjernelse af fosfor) ton/år Vand (opbl. af kemikalier, spuling af bassiner) m³/år Tabel 8: Udgående stoffer fra Sjælsmark Renseanlæg Renset spildevand Enhed Gennemsnit Vandmængde mio. m 3 /år 0,684 0,772 0,355 0,604 Organisk stof ton BOD/år 2,89 1,72 0,70 1,77 Fosfor ton/år 0,58 0,40 0,13 0,37 Kvælstof ton/år 2,68 2,14 1,27 2,03 Affald fra mekanisk rensning Sand (deponering) ton/år Fedt ton/år Ristestof (forbrænding) ton/år 2,36 0,80 2,44 1,87 Tabel 9: Udvalgte afløbskrav / renseresultater fra Sjælsmark Renseanlæg Afløbskrav Resultat af årskontrol Stof Enhed Krav Kontroltype Suspenderet stof mg SS/l <10 Tilstand 5,1 6,0 4,5 4,3 2,8 Organisk stof mg BOD/l <8 Tilstand 2,6 2,8 2,9 2,4 2,1 Organisk stof mg COD/l <75 Transport 14,5 16,4 15,6 16,4 17,0 Kvælstof (total-n) mg N/l <8 Transport 2,06 2,26 1,93 2,37 2,98 Ammoniak vinter mg NH4-N /l <3 Tilstand 0,34 0,43 0,66 0,43 0,16 Ammoniak sommer mg NH4-N /l <1 Tilstand 0,21 0,17 0,25 0,23 0,04 Fosfor (total-p) mg P/l <1,5 Transport 0,39 0,58 0,42 0,33 0,28 ph 6,5-8,5 Absolut 6,9-7,7 6,9-8,4 7,0-7,4 7,2-7,5 7,1-8,1 Opløst ilt (mætningsgrad) % >50 Absolut 85,0 53,0 69,0 67,0 85,0 Bundfældeligt stof ml/l <0,5 Tilstand 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 Miljøredegørelse Driften af Sjælsmark Renseanlæg er i 2013 forløbet tilfredsstillende. Alle kvalitetskrav er overholdt, og der har ikke været nedbrud eller uheld, der har haft indflydelse på driften. 11

16 Lynge Renseanlæg Lynge Renseanlæg Lynge Renseanlæg er beliggende Højrisvej 1, 3540 Lynge. Driften var i 2013 udliciteret til et privat firma, men blev hjemtaget d. 1. marts Lynge Renseanlæg modtager vand fra Lynge (4.072 indbyggere pr. 1/1-2012), Uggeløse og Vassingerød. Endvidere modtages spildevand fra området ved Bastrup. Anlægget er dimensioneret til PE og er i udledningstilladelsen godkendt til PE. Der er behandlet i gennemsnit m³ vand om året på Lynge Renseanlæg de sidste fem år. Renseanlægget overholder udledningskravene, både med hensyn til næringsstoffer og vandmængder. Når vandmængderne der kommer, mod renseanlægget bliver for store i forhold til anlæggets kapacitet, sker der aflastning fra et bassin i oplandet. Den præcise aflastningshyppighed er ikke kendt, da der ikke er etableret monitering. Beregningsmæssigt at det fundet at der aflastes ca. 5 gange årligt, og der aflastes en samlet mængde på ca m 3 årligt. Udledningen fra Lynge Renseanlæg sker til Kedelsø Å. I tabel 10 og 11 ses oversigter over ind- og udgående stoffer fra renseanlægget og renseresultater ses i tabel

17 Lynge Renseanlæg Tabel 10: Indgående stoffer på Lynge Renseanlæg Spildevand Enhed Gennemsnit Vandmængde mio. m 3 /år 0,443 0,376 0,327 0,382 Organisk stof målt som personækvivalenter 1PE=60g BOD/dag Organisk stof ton BOD/år 95,399 85, , ,923 Fosfor ton/år 4,66 3,40 5,31 4,46 Kvælstof ton/år 22,86 22,16 25,15 23,39 Energi og hjælpestoffer El beluftning, pumpning, lys m.m. (total) 1000 kwh/år Kemikalier til fjernelse af fosfor ton/år - - 6,85 6,85 Vand (opbl. af kemikalier, spuling bassiner) m³/år Tabel 11: Udgående stoffer fra Lynge Renseanlæg Renset spildevand til Øresund Enhed Gennemsnit Vandmængde mio. m 3 /år 0,443 0,376 0,355 0,391 Organisk stof ton BOD/år 1,555 0,651 0,438 0,881 Fosfor ton/år 0,33 0,16 1,77 0,76 Kvælstof ton/år 1,72 1,47 0,19 1,13 Affald fra mekanisk rensning Sand (deponering) ton/år Fedt m³/år Ristestof (forbrænding) ton/år 4,3 1,7 4,2 3,4 Tabel 12: Udvalgte afløbskrav / renseresultater fra Lynge Renseanlæg Afløbskrav Resultat af årskontrol Stof Enhed Krav Kontroltype * Suspenderet stof mg SS/l <5 Tilstand 4,5 1,3 1,2 1,2 0,7 Organisk stof mg BOD/l <5 Tilstand 2,2 1,5 1,5 1,2 1,4 Organisk stof mg COD/l <75 Transport 21,3 20,1 17,4 22,2 26,7 Kvælstof (total-n) mg N/l <6 Transport 2,86 2,34 2,69 2,30 3,26 Ammoniak vinter mg NH4-N /l <3 Tilstand 0,16 0,24 0,24 0,32 0,10 Ammoniak sommer mg NH4-N /l <1 Tilstand 0,12 0,14 0,11 0,34 0,03 Fosfor (total-p) mg P/l <1,5 Transport 0,48 0,26 0,43 0,28 0,47 ph 6,5-8,5 Absolut 7,2-7,8 7,1-8,4 7,1-7,8 7,3-7,6 7,2-7,5 Opløst ilt (mætningsgrad) % >50 Absolut 68,0 58,0 60,0 58,0 69,0 Bundfældeligt stof ml/l <0,5 Tilstand 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 *Kun 11 af årets 12 analyser er medregnet årskontrollen for Lynge Renseanlæg 2013 Miljøredegørelse Driften af Lynge Renseanlæg er i 2013 forløbet tilfredsstillende. Alle kvalitetskrav er overholdt, og der har ikke været nedbrud eller uheld, der har haft indflydelse på driften 13

18 Slamhåndtering I tabel 13 ses en oversigt over de slammængder, som er kørt til udbringning på landbrugsjord i 2012 og Alt slam fra de tre renseanlæg slutafvandes på Lillerød renseanlæg i centrifuge. Opkoncentreret slam fra Lynge og Sjælsmark renseanlæg køres til slamlagertank på Lillerød Renseanlæg hvorefter det slutafvandes sammen med koncentreret slam fra Lillerød. Det afvandede slam overholder kravene i slambekendtgørelsen til udspredning på landbrugsjord, og slammet slutdeponeres derfor på landbrugsjord. Slamcontainere til opbevaring og bortkøring af afvandet slam på Lillerød Renseanlæg Tabel 13: Slammængder kørt væk fra Lillerød Renseanlæg Slam Enhed Slam, tørvægt ton TS 567,8 580,8 Miljøfremmede stoffer i slam Ved anvendelse af slam på landbrugsjord er der ifølge Slambekendtgørelsen fra 2006 grænseværdier for fire grupper af miljøfremmede stoffer, som skal overholdes. Det drejer sig om LAS (Lineære alkylbenzensulfonater), PAH (Polycykliske, aromatiske hydrocarboner ), NPE (Nonylphenol(+ethoxylater)), og DEHP (di(2-ethylhexyl)phtalat. De gennemsnitlige målte koncentrationer i slammet fra Lillerød, Sjælsmark og Lynge renseanlæg inden udbringning på landbrugsjord er at finde i tabel 14. Tabel 14: Miljøfremmede stoffer i slammet Stof Enhed Grænseværdi LAS mg/kg TS ,5 55,0 59,2 NPE mg/kg TS 10 0,77 1,16 0,98 PAH mg/kg TS 3 0,93 1,26 0,63 DEHP mg/kg TS 50 14,33 10,12 8,54 Tungmetaller i slam I tabel 15 ses de gennemsnitlige målte koncentrationer af en række tungmetaller, der ifølge slambekendtgørelsen fra 2006 skal overvåges i slam, som disponeres til udbringning på landbrugsjord. Tabel 15: Tungmetaller i slammet Stof Enhed Grænseværdi Cadmium mg/kg totalfosfor Kviksølv mg/kg totalfosfor Bly mg/kg totalfosfor Nikkel mg/kg totalfosfor Crom mg/kg TS Zink mg/kg TS Kobber mg/kg TS Miljøredegørelse Tabel 14 og 15 viser, at indholdet af relevante miljøfremmede stoffer og tungmetaller i slammet fra de fire renseanlæg, er under grænseværdierne for at kunne udbringes på landbrugsjord. 14

19 Ordforklaring PE Personækvivalent. Den forureningsmængde, der svarer til, hvad en enkelt person udskiller. F.eks. 60 gram organisk stof pr. døgn og et vandforbrug på 200 liter pr. døgn. Anvendes f.eks. i forbindelse med dimensionering af renseanlæg. BOD Biological Oxygen Demand. En målemetode, der angiver hvor meget ilt spildevandets mikroorganismer forbruger i en 5-dages periode til biokemisk iltning af organisk stof i spildevandet. Fosfor / kvælstof Fosfor og kvælstof fungerer som næringsstof for algerne i å og hav. Hvis næringsstofindholdet i vandet er højt, vil der forekomme algeopblomstring om sommeren. Effekten er, at vandet bliver uklart, og algerne skygger for bundvegetationen, således at bundfaunaen og vegetationen får dårlige livsbetingelser. Eksempelvis vil ålegræs kun kunne få lys nok på lavt vand. Når algerne dør, forbruges der ilt til forrådnelse, iltkoncentrationen falder, og iltsvind kan forekomme med fiskedød og ødelæggelse af bunden i å og hav til følge. Kvælstofindholdet i å og hav har størst indflydelse på algevæksten, mens fosforindholdet kun i perioder af året har betydning. Ristestof Det første der fjernes på renseanlægget er ristestof, dvs. klude, vatpinde, toiletpapir og faste ekskrementer. TS Tørstof LAS (Lineære alkyl sulfonater) Organiske stoffer, der forekommer i store mængder i rengørings- og vaskemidler. Stofferne har økotoksisk effekt. De er nedbrydelige under iltrige forhold, men langsomt nedbrydelige under iltfattige forhold. NPE, nonylphenoler, nonylphenoletoxylater Organiske stoffer, der blandt andet anvendes i store mængder i vandbaseret maling og lak samt i vaske- og rengøringsprodukter. Stofferne er delvist nedbrydelige under iltrige forhold på Renseanlæg. Stofferne kan forårsage hormonforstyrrende effekter. PAH (Polycykliske, aromatiske hydrokarboner) PAH dækker over en lang række organiske forbindelser, bl.a. naftalener, phenantrener og pyrener. De stammer fra forbrændingsprocesser og forekommer også som urenheder i en del olieprodukter. Stofferne er økotoksiske og en del af dem er kræftfremkaldende. Stofferne er mere eller mindre biologisk nedbrydelige, især under iltrige forhold. DEHP, DBP, phthalater Organiske stoffer, der benyttes som blødgørere i PVC samt i fugemasse, gummi, rustbeskyttelsesmidler, maling og lak. Stofferne er svært nedbrydelige. Økotoksicitet En betegnelse for de giftpåvirkninger et givent stof kan tilføre økosystemet. Dette omfatter akutte eller kroniske effekter på organismer i vand eller på land. LPS-pumper Et system af husstandspumper til bortledning af spildevand. LPS står for Low Pressure Sewer. 15

20 Bilag 1: Bassiner Nr. Navn System Nr. Navn System Lillerød området Lynge/Vassingerød området 1 Ålekæret Regnvand Åbent bassin 28 Elmedalen v. børnehave Regnvand Åbent bassin 2 Allerød gymnasium Regnvand Vådbassin 29 Engmosen Regnvand Vådbassin 3 Allerødvej 2 v. Fritz Hansen Fælles Fælles Rørbassin 30 Engtoften 2 ( Domkirken ) Fælles Underjordisk 4 Amtsvej 3 Fælles Rørbassin 31 Granlyet Regnvand Vådbassin 5 Banevang 5 Fælles Åbent bassin 32 Kirkebakkegårdsvej Regnvand Åbent bassin 6 Conferencevej v/ nr. 9 Regnvand Vådbassin 33 Langkæret/Troldhøj Fælles Underjordisk 7 Cypresvej v. Lillerød r/a Regnvand Åbent bassin 34 Lyngebygade Fælles Rørbassin 8 Enghave park/enghaven Regnvand Vådbassin 35 Materielgården Regnvand Vådbassin 9 Frugthaven 3 v/lobovej nr. 3 Regnvand 2 vådbassiner 36 Ny møllevej/nordkranvej Regnvand Åbent bassin 10 Gl. Lyngevej 72 Fælles Underjordisk 37 Uggeløsesø Fælles Rørbassin 11 Gydevang 23 Regnvand Vådbassin 38 Vassingerød bygade 40 Regnvand Vådbassin 12 Hvidehusvej Regnvand Vådbassin 39 Vassingerødvej 107 Regnvand Vådbassin 13 Hvidesten Enghaven Fælles Rørbassin 14 Kollerødvej/Møllemosevej Regnvand Vådbassin Blovstrød området 15 Prunusvej/Platanvej Regnvand Åbent bassin 40 Blovstrød hallen Regnvand Vådbassin 16 Rådyrvænget v/ nr. 1 Regnvand Vådbassin 41 Herrensmark, Kongevejen 4 Fælles Rørbassin 17 Ravnsholt skolen Regnvand Vådbassin 42 Vindbygårdsvej Fælles Underjordisk 18 Rørmoseparken v. nr. 11 Regnvand Vådbassin 19 Rørmosevej v. nr. 28 Regnvand 3 vådbassiner 20 Stationspassagen Fælles Rørbassin 21 Søageren ( 4 regnvandssøer ) Regnvand 4 vådbassiner 22 Søengen v/ nr Regnvand Vådbassin 23 Svanevang/Solvang Fælles Åbent bassin 24 Tingvej v/ nr Regnvand Vådbassin 25 Tokkekøbvej/Banevang Fælles Underjordisk 26 Tonedraget Regnvand Åbent bassin 27 Viaduktvej 2 Regnvand Underjordisk 16

21 Bilag 2: Pumpestationer PST Navn PST Navn PST Navn PST Navn 188 stk. LPS pumper åbne land 102 Mosevænget 246 Fritz Hansen 321 Lynge syd PB 5.3 Kirkeltevej 75 Bastrupvej 103 Byagervej 8A 247 Allerød Have 323 Vildroseparken PB 6.1 Frederik d. 7 vej 29 Bjergvej 105 Blovstrødhallen 248 Kirkelte-Kongevejen 324 Knud Rasmussensvej PB 6.2 Frederik d. 7 vej 28 Bregnerød Skovvej 106 Vindbygård 249 Prins Valdemars Allé 325 Maglevangen PB 6.3 Frederik d. 7 vej 26 Bøgevangen 107 Parkvej 250 Kollerød Bygade 326A Nøglegårdsvænget PB 6.4 Frederik d. 7 vej 24 Falkenhøjvej 109 Sjælsø Allé Allerød Tennispark 326B Nøglegårdsvænget PB 6.5 Frederik d. 7 vej 20 Farremosen 110 Hesselgårdsvej 253 Engbuen 327 Bøgevangen PB 6.6 Frederik d. 7 vej 22 Fr. d. 7 s vej 111 Stengårdsvej Enghave Park 328 Widex PB 6.7 Frederik d. 7 vej 25 Frederiksborgvej Ny Kongevejen 255 Blommevej PB 1.1 Rytterhegnet 2 PB 6.8 Frederik d. 7 vej 21 Ganløsevej 200 Granhegnet Uglevang Børnehaver PB 1.2 Rytterhegnet 4 PB 6.9 Frederik d. 7 vej 18 Høveltevej 201 Viaduktvej 258 Tornebjerggårdsvej PB 1.3 Nattergalevej 13 PB 6.10 Frederik d. 7 vej 23 Kattehalevej 202 Poppelgården 259 Ellevej PB 1.4 Rytterhegnet 7 PB 6.11 Frederik d. 7 vej 16 Kirkeltevej 203 Skovkrogen Horsemosevej 18 PB 2.1 Nattergalevej 14 PB 7.1 Frederik d. 7 vej 15 Krogenlundvej 204 Skovbrinken Havebovej PB 2.2 Nattergalevej 12 PB 7.2 Frederik d. 7 vej 14 Lerbjergstien 205 Skovbrinken Hesselgårdsvej PB 2.3 Nattergalevej 11 PB 7,3 Frederik d. 7 vej 12 Lyngevej 206 Hvidehusvej Møllemoseparken PB 2.4 Nattergalevej 8 PB 7.4 Frederik d. 7 vej 11 Mosevang 211 Sortemosen 265 Møllemoseparken PB 2.5 Nattergalevej 7 PB 7.5 Frederik d. 7 vej 10 Mørdrupvej 212 Stolelyngen 266 Frederiksborgvej PB 2.6 Nattergalevej 6 PB 9.1 Dæmpegårdsvej 24 Rosenlundsvej 213 Allerødvej 24 Ny Sportsplads PB 3.1 Kirkeltevej 32 PB 9.2 Frederik d. 7 vej 2 Rødpælevej 215 Rådyrvænget 301 Materielgården PB 3.2 Kirkeltevej 34 PB 9.3 Dæmpegårdsvej 22 Sandersvej 217 Lillegårdsvej 305 Vassingerødvej 105 PB 3.3 Kirkeltevej 57 PB 9.4 Frederik d. 7 vej 7 Stengårdsvej 219 Tonedraget 306 Bastrupvej PB 3.4 Kirkeltevej 59 PB 9.5 Frederik d. 7 vej 6 Sønderskovvej 222 Gl. Lyngevej 307 Idrætsvej, Lyngehallen PB 3.5 Kirkeltevej 63 PB 9.6 Frederik d. 7 vej 4 Thorsvej 226 Ligustervangen 308 Hillerødvej 48 PB 3.6 Kirkeltevej 46 PB 9.7 Frederik d. 7 vej 3 Vrålyngen 228 Høveltvangsvej 309 Lynge Bytorv PB 3.7 Nattergalevej 2 PB 9.8 Frederik d. 7 vej 5 Østre teglværksvej 238 Gydevang Troldhøj PB 3.8 Nattergalevej 3 + flere på vej 239 Gydevang Elmedalen PB 3.9 Nattergalevej Lynge Øst 312 Uggeløse Sø PB 4.1 Kongevejen Ny Allerødgård 318 Granlyet 7 PB 4.2 Kongevejen IBM/Niras 319 Vassingerødvej 52 PB 4.4 Kongevejen Kontorhuset 320A Lynge Nord PB 5.1 Kongevejen Rørmosevej B Lynge Nord PB 5.2 Kongevejen

22

23 Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften Holte Tlf Lillerød Renseanlæg Enghaven Allerød Sjælsmark Renseanlæg Sjælsmarkvej Hørsholm Lynge Renseanlæg Højrisvej Lynge 19

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg Grønt regnskab 213 Rudersdal Forsynings renseanlæg 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Sjælsø Renseanlæg... 8 Bistrup Renseanlæg... 11 Vedbæk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 5. Hvad er et grønt regnskab? side 5. Målsætninger. side 5. Redegørelse. side 6. Spildevandssystemet.

Indholdsfortegnelse. side 5. Hvad er et grønt regnskab? side 5. Målsætninger. side 5. Redegørelse. side 6. Spildevandssystemet. Indholdsfortegnelse Hvad er et grønt regnskab? Målsætninger Redegørelse Spildevandssystemet Sjælsø Renseanlæg Bistrup Renseanlæg Slamafvanding Ordforklaring side 5 side 5 side 5 side 6 side 7 side 12 side

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Allerød Spildevands renseanlæg

Grønt regnskab 2015 Allerød Spildevands renseanlæg Grønt regnskab 215 Allerød Spildevands renseanlæg GRØNT REGNSKAB 215 Indhold Indledning til det grønne regnskab... 4 Generelt om renseanlæggene... 6 Lillerød Renseanlæg... 9 Lynge Renseanlæg... 12 Sjælsmark

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S GRØNT REGNSKAB 2013 Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S Udarbejdet af konsulent Igor Konyk i 2014 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Beskrivelse af virksomheden... 3 Grønt regnskab

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Grønt regnskab. Rudersdal Forsyning Renseanlæg 2010

Grønt regnskab. Rudersdal Forsyning Renseanlæg 2010 Grønt regnskab Rudersdal Forsyning Renseanlæg 2010 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Hvad er et grønt regnskab?... 7 Målsætninger... 7 Redegørelse... 7 Spildevandssystemet... 8 Oplande... 9 Generelt

Læs mere

Renseanlæggene i Søllerød. Årsrapport

Renseanlæggene i Søllerød. Årsrapport Renseanlæggene i Søllerød Årsrapport 2004 Indhold: Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød 2004 1. Generelt...3 1.1 Renseresultater for anlæggene...3 1.2 Belastning af renseanlæggene...3

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 7. Hvad er et grønt regnskab? side 7. Målsætninger. side 7. Redegørelse. side 8. Spildevandssystemet.

Indholdsfortegnelse. side 7. Hvad er et grønt regnskab? side 7. Målsætninger. side 7. Redegørelse. side 8. Spildevandssystemet. Forord Et grønt regnskab er en årlig opgørelse over en virksomheds miljøforhold. Formålet med at udarbejde et grønt regnskab for kloakforsyningen er dels at informere kommunens politikere og borgere om

Læs mere

Grønt regnskab. Kloakforsyningen Marts 2007

Grønt regnskab. Kloakforsyningen Marts 2007 Grønt regnskab Kloakforsyningen 22-26 Marts 27 Indholdsfortegnelse Hvad er et grønt regnskab Målsætninger Redegørelse Spildevandssystemet Sjælsø renseanlæg Bistrup renseanlæg Sjælsø og Bistrup renseanlæg

Læs mere

Grønt regnskab Renseanlæg 2011

Grønt regnskab Renseanlæg 2011 Grønt regnskab Renseanlæg 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Hvad er et grønt regnskab?... 7 Målsætninger... 7 Redegørelse... 7 Spildevandssystemet... 8 Oplande... 9 Generelt om renseanlæggene...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød Indhold: 2001 Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød 1. Generelt... 2 1.1 Renseresultater for anlæggene... 2 1.2 Belastning af renseanlæggene... 3 1.3 Nye udledningstilladelser... 6 1.4

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Teknisk Årsberetning 2010

Teknisk Årsberetning 2010 Teknisk Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation.. 4 Selskabets etablering 4 Regnskabsaflæggelse.. 4 Personale 4 Økonomistyring.. 5 Forbrugsafregningssystem (FAS) 5 IT... 5 Ejendomme.

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015 Gribvand Spildevand A/S 2015 Januar 2016 Virksomhedsoplysninger Ny struktur for spildevandsrensningen 2020 Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse:

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Viden om forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg IDA Miljø-møde Forurening fra overløbsbygværker

Viden om forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg IDA Miljø-møde Forurening fra overløbsbygværker Viden om forureningsbelastningen fra overløbsbygværker og interne overløb på renseanlæg IDA Miljø-møde Forurening fra overløbsbygværker Asbjørn Haaning Nielsen, Lektor, PhD, Institut for Byggeri og Anlæg,

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand VandCamp d. 2. december 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand

Læs mere

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S Notat Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5165 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Næringsstoffer og vådområder Vilsted Sø som eksempel. Proportioner i Vandmiljødebatten IDA 14. Nov Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Himmerland

Næringsstoffer og vådområder Vilsted Sø som eksempel. Proportioner i Vandmiljødebatten IDA 14. Nov Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Himmerland Næringsstoffer og vådområder Vilsted Sø som eksempel Proportioner i Vandmiljødebatten IDA 14. Nov. 2016 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Himmerland Disposition Generelt om vådområder Vilsted Sø Proportioner

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune

Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune Århus Kommune Natur og Miljø Slam i jordbruget, strategi for Århus Kommune Natur og Miljøchef 25. april Århus Kommune Natur og Miljø Vision Udgangspunkt: Bæredygtig udvikling Mest miljø for borgernes penge

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 16 2000. Punktkilder 1999. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 16 2000. Punktkilder 1999. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 16 2000 Punktkilder 1999 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND FOR OPGØRELSERNE 7 1.2

Læs mere

Matr.nr. Anlægstype. 2.050 m 3 /d BI 5 780 kg/d H01, H02, P01, P02, P06-P10, P12-P14, R01-R04, R09. R10.

Matr.nr. Anlægstype. 2.050 m 3 /d BI 5 780 kg/d H01, H02, P01, P02, P06-P10, P12-P14, R01-R04, R09. R10. Anlægsidentifikation Kommune Græsted-Gilleleje Anlægsnavn og nr. Udsholt Renseanlæg 213-27 Adresse Udsholt Strandvej 181 3230 Græsted Matr.nr. Anlægstype MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl.

Læs mere

Kloakering. Afløbssystemer, formål og indretning.

Kloakering. Afløbssystemer, formål og indretning. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Afløbssystemer, formål og indretning. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 13. marts 2006. Materialet

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Fjernelse af tungmetaller i tag- og overfladevand. HMR Heavy Metal Remover

Fjernelse af tungmetaller i tag- og overfladevand. HMR Heavy Metal Remover Fjernelse af tungmetaller i tag- og overfladevand HMR Heavy Metal Remover Problematik Bygninger med tagmaterialer og facader af kobber, zink eller bly giver arkitekturen en helt særlig dimension, og en

Læs mere

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Udfordringer og erfaringer Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Vand i Byer Triple Helix stormøde 2-maj-2011 Baggrund Gamle havneområder i København Holmen,

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Dette notat sammenfatter baggrunden for opkrævning af særbidrag på forureningsparametre

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Kolofon Titel: Udvikling af lille, billigt, simpelt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Emneord: Renseanlæg, åbne

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER Fodaftryk UDFORDRINGER At reducere energiforbruget i vores processer fra kildeplads til renseanlæg At øge vores egenproduktion af grøn energi At reducere den samlede miljøbelastning i vores processer At

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri

Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Bilag C Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Fællesadministrationen 3B Rapport Oktober 2001 Undersøgelse og vurdering af spildevandsanlægget på Folehavens Vaskeri Oktober

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to.

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to. Formål Fokusområdet dækker over de udvalgte rensningsanlæg, som selskabet gerne vil benchmarke imod andre udvalgte rensningsanlæg fra de andre deltagere. Da der i indberetningen 2016 ikke er obligatoriske

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning Affald Personale Økonomi... 12

INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning Affald Personale Økonomi... 12 FAKTA OM FAXE FORSYNING 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Vandforsyning... 3 Spildevand... 4 Tømningsordning... 10 Affald... 10 Personale... 11 Økonomi... 12 FAXE FORSYNING Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Lokal rensning af vejvand med skivefilter Lokal rensning af vejvand med skivefilter En mulig BAT? WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav Miljømålsloven

Læs mere

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999 Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999 Juni 2000 Forord For bare 5-6 år siden var de fleste renseanlæg i Danmark mekanisk-biologiske. Målinger og registreringer blev nedskrevet i driftsjournaler,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

UDVIDET STRUKTURANALYSE

UDVIDET STRUKTURANALYSE NOVEMBER 2015 FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL, FREDENSBORG FORSYNING, HØRSHOLM VAND OG LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING UDVIDET STRUKTURANALYSE 13. NOVEMBER 2015 ADRESSE COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere