Grønt regnskab Allerød Spildevands renseanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2013. Allerød Spildevands renseanlæg"

Transkript

1 Grønt regnskab 2013 Allerød Spildevands renseanlæg 1

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Lillerød Renseanlæg... 8 Sjælsmark Renseanlæg Lynge Renseanlæg Slamhåndtering Ordforklaring Bilag 1: Bassiner...16 Bilag 2: Pumpestationer...17

4 0

5 Indledning Foreliggende grønne regnskab dækker over miljøforholdene i 2013 på Allerød Spildevands renseanlæg: Lillerød Renseanlæg (beliggende i Allerød Kommune), Sjælsmark Renseanlæg (beliggende i Hørsholm Kommune) og Lynge Renseanlæg (beliggende i Allerød Kommune). Først i denne rapport vil de overordnede resultater fra renseanlæggene blive gennemgået. Efterfølgende vil de mere specifikke informationer fra driften blive belyst for hvert enkelt renseanlæg med en hertil hørende miljøredegørelse. Slutteligt informeres samlet om data på spildevandsslammet. Hvad er et grønt regnskab? Grønt regnskab Et grønt regnskab er en årlig opgørelse over en virksomheds miljøforhold. Et grønt regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i en virksomheds produktion - indgående stoffer. Regnskabet beskriver også arten og mængden af forurenende stoffer, der forlader virksomheden igen - udgående stoffer. Dette kan ske ved: - Afledning til luft, vand og jord, - Udsendelse via produkter, - Affald, der forlader virksomheden. Formålet med det grønne regnskab er dels, at informere bestyrelsen og borgere om miljøbelastning af omgivelserne, og dels til internt brug i spildevandsforsyningens organisation for at fremme en miljørigtig adfærd ved driften. Målsætninger Målsætninger for spildevandsrensning Det er målsætningen, at spildevandet i Allerød Spildevands område bortskaffes på en sådan måde, - at forureningen af søer og vandløb begrænses - at grundvandet beskyttes, samt - at risikoen for oversvømmelse i kloakerede områder under regnskyl minimeres. Målene skal opfyldes ved - at Allerød Spildevands renseanlæg fungerer optimalt, så kravene til udledning overholdes, - at udledningen af spildevand i forbindelse med regn begrænses, så kravene i vandområdeplanerne opfyldes, og der opnås en god vandkvalitet i lokale søer og vandløb, samt - at bortskaffelse af spildevandsslam sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Spildevandssystemet skal være velfungerende, således at tilstopninger undgås, og rottegener minimeres. Ledningssystemet skal være tæt, så der ikke sker udsivning af stoffer, som kan forurene grundvandet. Desuden arbejdes der løbende på, - at optimere renseprocessen, så kemikalieforbrug og strømforbrug minimeres, - at sørge for optimal drift samt begrænse driftsstop, - at minimere forbrug af alle materialer og kemikalier - at effektivisere energiforbruget - at anvende miljømærkede produkter, hvor det er hensigtsmæssigt, samt - at udarbejde grønne regnskaber. 1

6 Redegørelse Redegørelse Det grønne regnskab præsenteret i det følgende omfatter Allerød Spildevands renseanlæg beliggende i Allerød Kommune: Lillerød og Lynge renseanlæg, og Sjælsmark Renseanlæg beliggende i Hørsholm Kommune. Driften var i 2013 udliciteret til et privat firma. Medarbejderes anciennitet og alder Der er ansat 5 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget med renseanlæg og pumpestationer med en gennemsnitsalder på 49,4 år og en gennemsnitsanciennitet på 17 år. Personale og arbejdsområder Personalet på renseanlæggene består p.t. af 1 driftsleder og 5 spildevandsoperatører, som varetager drift og vedligeholdelse af de tre renseanlæg med tilhørende udearealer. Derudover varetages drift og tilsyn med pumpestationer. Arbejdsskader I 2013 blev der ikke registreret arbejdsskader. Spildevandssystemet Alle ejendomme i Allerød Kommune er tilsluttet offentlig kloak, bortset fra ca. 200 ukloakerede ejendomme i landdistrikterne. De fleste af dem har bundfældningstank og nedsivning og er tilmeldt tømningsordningen. 28 af de ukloakerede ejendomme har samletank, og er ikke tilmeldt tømningsordningen, men tømmes efter behov. Slam og spildevand fra henholdsvis bundfældningstanke og samletanke køres til Lillerød Renseanlæg. Spildevandet fra de kloakerede ejendomme ledes via spildevandssystemet til rensning på Lillerød, Sjælsmark og Lynge renseanlæg. Spildevandssystemet består af: - ca ha kloakerede oplande - ca. 267 km ledninger - 42 bassiner (bilag 1) - 80 pumpestationer (bilag 2) husstandspumpestationer (bilag 2) - 84 overløbsbygværker 2

7 Oplande Langt størstedelen af spildevandet fra de forskellige oplande i Allerød Kommune ledes til et af Allerød Spildevands tre renseanlæg. En lille den ledes til andre forsyningers renseanlæg, ligesom Allerød Spildevand modtager en mindre mængde spildevand fra oplande i nabo kommuner (se figur 1). Lillerød Renseanlæg modtager vand fra Lillerød, en lille del af Blovstrød samt forskellige kloakerede områder beliggende udenfor egentlige byområder. Endvidere modtager renseanlægget vand fra ca. 40 ejendomme i Kirkelte Landsby i Fredensborg Kommune. Lynge Renseanlæg modtager vand fra Lynge, Uggeløse og Vassingerød. Endvidere modtages spildevand fra området ved Bastrup. Sjælsmark Renseanlæg ligger i Hørsholm Kommune og modtager spildevand fra størstedelen af Blovstrød, Forsvarets arealer og nogle få ejendomme i Hørsholm Kommune. Figur 1: Oversigtskort over Allerød Spildevands oplande i Allerød Kommune

8 Behandlet vandmængde [mio. m3/år] Nedbør [mm/år] Generelt om renseanlæggene I dette kapitel vil de overordnede resultater fra renseanlæggene blive gennemgået. Belastning af renseanlæggene Kravene for udledningen af renset spildevand har været overholdt på de tre renseanlæg i Mængderne af organisk stof (PE (BOD)) som renseanlæggene Lillerød og Sjælsmark modtager er større end den beregnede anlægskapacitet. Den hydrauliske belastning ligger indenfor anlæggenes kapacitet på alle tre renseanlæg. Tabel 1: Belastningstal for Allerød Spildevands renseanlæg 2013 Gennemsnit 2013 Lillerød Sjælsmark Lynge Renseanlæg total Forureningsbelastning i PE (BOD) Anlægskapacitet i PE (BOD) Hydraulisk belastning m 3 /døgn m 3 /år Hydraulisk kapacitet tørvejr(m 3 /døgn) regnvejr(m 3 /døgn) På figur 2 ses sammenhængen mellem den behandlede vandmængde på de tre renseanlæg og den årlige nedbørsmængde indenfor de sidste 3 år. 3, ,5 0,443 0, ,0 0,684 0,772 0, ,5 0, ,0 0,5 1,705 1,490 1, , Lillerød Sjælsmark Lynge Sjælsø, nedbør 0 Figur 2: Sammenligning mellem total behandlet vandmængde og samlet nedbørsmængde på de tre renseanlæg i perioden Nedbør er målt i regnmåler på Sjælsø Renseanlæg (529 mm i 2013) 4

9 Rensegrad (%) Generelt om renseanlæggene Den gennemsnitlige rensegrad af spildevand på de tre renseanlæg kan ses på figur 3. Organisk stof bliver fjernet med en rensningsgrad over 99 %, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende for alle renseanlæg. Fjernelsen af kvælstof ligger på et tilfredsstillende niveau for alle renseanlæg med en rensegrad på ca. 93 %. Fjernelsen af fosfor på renseanlæggene ligger på % Rensegrad ,2 99,7 99,2 93,9 93,0 96,3 96,5 92,2 92, Lillerød Lynge Sjælsmark Organisk stof (BOD) Kvælstof (Tot-N) Fosfor (Tot-P) Figur 3: Procentvis fjernelse af organisk stof, kvælstof og fosfor på de tre renseanlæg i 2013 Spildevandsafgift Spildevandsafgiften er en statsafgift afhængig af den udledte mængde af de tre stoffer, fosfor, kvælstof og organisk stof, fordelt på hvert af de tre renseanlæg, som vist på figur 4. Det observeres, at Lillerød Renseanlæg skiller sig ud med en stor andel af afgift på fosfor, hvilket passer med figur 3, hvor det ses at Lillerød har en lavere rensegrad for fosfor, end de to andre renseanlæg. Spildevandsafgift - Lillerød Spildevandsafgift - Sjælsmark 46% 16% 38% 31% 16% 53% BOD (kr) Tot-N (kr) Tot-P (kr) BOD (kr) Tot-N (kr) Tot-P (kr) Spildevandsafgift - Lynge 33% 11% 56% BOD (kr) Tot-N (kr) Tot-P (kr) Figur 4: Fordeling af spildevandsafgift på BOD, N, og P på de tre renseanlæg. 5

10 Generelt om renseanlæggene Den samlede spildevandsafgift for alle tre renseanlæg er vist på figur 5. Den samlede spildevandsafgift i 2013 var på kr., hvilket svarer til fald på 30 % i forhold til 2012, hvilket skyldes, at der er udledt færre næringsstoffer, formodentligt pga. lavere nedbørsmængde. Spildevandsafgift 2013 Fosfor kr 41% Organisk stof (BOD) kr 15% Kvælstof kr 44% Figur 5: Fordelingen af samlet spildevandsafgift mellem fosfor, kvælstof og organisk stof. På figur 6 ses fordelingen af den samlede spildevandsafgift. Spildevandsafgift 2013 Sjælsmark kr 15% Lynge kr 22% Lillerød kr 63% Figur 6: Fordeling af samlet spildevandsafgift mellem de tre renseanlæg. 6

11 Generelt om renseanlæggene På figur 7 ses den betalte spildevandsafgift for de tre renseanlæg indenfor de seneste 3 år. Faldene nedbørsmængder i 2012 og 2013 har været medvirkende til lavere spildevandsafgifter Spildevandsafgift Lillerød Sjælsmark Lynge Figur 7: Oversigt over betalt spildevandsafgift På figur 8 er vist forholdet mellem spildevandsafgiften og den behandlede vandmængde på hvert af de tre renseanlæg, samt den solgte vandmængde i de tilhørende oplande. Spildevands afgifterne for Lillerød, Lynge og Sjælsmark renseanlæg er på henholdsvis 0,13, 0,13 og 0,17 kr. per m 3 behandlet spildevand. I gennemsnit for alle tre renseanlæg, bliver det 0,14 kr/m Forhold mellem vandmængder og spv. afgift ,17 0, ,13 0,13 0, ,07 0 Lillerød Lynge Sjælsmark Solgt vandmængde [m3] Behandlet vandmængde [m3] Spv.afgift/Behandlet [kr/m3] 0,00 Figur 8: Sammenligning mellem vandmængder og spildevandsafgift for de tre renseanlæg 7

12 Lillerød Renseanlæg Lillerød Renseanlæg Lillerød Renseanlæg er beliggende Enghaven 3, 3450 Allerød. Driften var i 2013 udliciteret til et privat firma, men blev hjemtaget d. 1. marts Naturstyrelsen er tilsynsmyndighed. Lillerød Renseanlæg er det største renseanlæg i Allerød Kommune. Renseanlægget modtager vand fra Lillerød ( indbyggere pr. 1/1-2012), en lille del af Blovstrød samt forskellige kloakerede områder beliggende udenfor egentlige byområder. Endvidere modtager renseanlægget vand fra ca. 40 ejendomme i Kirkelte Landsby i Fredensborg Kommune. Renseanlægget overholder udledningskravene, både med hensyn til næringsstoffer og vandmængder. Ved større regnhændelser forekommer der aflastning fra overløbet fra bassinet, der findes i tilknytning til renseanlægget. Den præcise aflastningshyppighed er ikke kendt, da der ikke er etableret monitering, men beregningsmæssigt er det fundet, at der aflastes fra bassinet ca. 1,3 gange om året og den årlige aflastede vandmængde er omkring m 3. Udledningen fra renseanlægget og aflastningen fra bassinet sker til Kollerød Å. I tabel 4 og 5 ses oversigter over ind- stoffer og udgående stoffer fra renseanlægget og renseresultater ses i tabel 6. 8

13 Lillerød Renseanlæg Tabel 4: Indgående stoffer på Lillerød Renseanlæg Spildevand Enhed Gennemsnit Vandmængde mio. m 3 /år 1,705 1,490 1,282 1,492 Organisk stof målt som personækvivalenter 1PE=60g BOD/dag Organisk stof ton BOD/år Fosfor ton/år 9,0 13,2 13,9 12,0 Kvælstof ton/år 43,0 71,1 80,2 64,8 Energi og hjælpestoffer El beluftning 1000 kwh/år El pumpning, lys m.m kwh/år Naturgas (rumopvarmning, varmt vand) m³/år Kemikalier (alusulfat til fjernelse af fosfor) ton/år 29,6 30,5 28,8 29,6 Vand (opbl. af kemikalier, spuling af bassiner) m³/år Tabel 5: Udgående stoffer fra Lillerød Renseanlæg Renset spildevand Enhed Gennemsnit Vandmængde mio. m 3 /år 1,705 1,490 1,282 1,492 Organisk stof ton BOD/år 3,30 4,61 3,69 3,87 Fosfor ton/år 1,30 1,08 1,08 1,15 Kvælstof ton/år 3,92 5,70 4,91 4,84 Affald fra mekanisk rensning Sand (deponering) ton/år 59,9 65,3 132,7 86,0 Fedt ton/år Ristestof (forbrænding) ton/år 54,6 22,2 44,5 40,4 Tabel 6: Udvalgte afløbskrav / renseresultater fra Lillerød Renseanlæg Afløbskrav Resultat af årskontrol Stof Enhed Krav Kontroltype Suspenderet stof mg SS/l <10 Tilstand 8,1 9,9 6,2 6,3 5,0 Organisk stof mg BOD/l <5 Tilstand 4,9 5,0 3,2 2,6 3,0 Organisk stof mg COD/l <75 Transport 28,3 31,2 24,5 22,7 23,3 Kvælstof (total-n) mg N/l <6 Transport 2,61 2,38 2,87 3,29 2,65 Ammoniak vinter mg NH4-N /l <3 Tilstand 1,26 1,10 1,67 1,41 0,96 Ammoniak sommer mg NH4-N /l <1 Tilstand 1,36 0,72 1,19 1,13 0,59 Fosfor (total-p) mg P/l <1,5 Transport 0,57 0,78 0,69 0,59 0,63 ph 6,5-8,5 Absolut 7,2-7,8 6,9-7,9 7,0-7,7 7,4-7,8 7,4-7,8 Opløst ilt (mætningsgrad) % >50 Absolut 74,0 60,0 77,0 79,0 80,0 Bundfældeligt stof ml/l <0,5 Tilstand 0,15 0,35 0,09 0,05 0,06 Miljøredegørelse Driften af Lillerød Renseanlæg er igen i 2013 forløbet fuldt tilfredsstillende. Alle kvalitetskrav er overholdt, og der har ikke været nedbrud eller uheld, der har haft indflydelse på driften. 9

14 Sjælsmark Renseanlæg Sjælsmark Renseanlæg Sjælsmark Renseanlæg er beliggende Sjælsmarkvej 18, 2970 Hørsholm. Driften var i 2013 udliciteret til et privat firma, men blev hjemtaget d. 1. marts Sjælsmark Renseanlæg ligger i Hørsholm Kommune ved Sjælsø. Anlægget modtager spildevand fra størstedelen af Blovstrød (2.226 indbyggere 1/1 2012), Forsvarets arealer og nogle få ejendomme i Hørsholm Kommune. Anlægget er dimensioneret til PE og er i udledningstilladelsen godkendt til PE. Der er behandlet ca m³ vand i gennemsnit om året de sidste fem år, men med en tendens til øgede vandmængder gennem de fem år. Anlæggets aktuelle belastning er meget afhængig af Sandholmlejren og Sjælsmark Kaserne. Der er de seneste år gennemført en række tiltag på renseanlægget. Blandt andet er der lavet en ny ind- og udløbspumpestation, en ny udløbsledning, der er etableret et bassin og filtrene er blevet renoveret. Der har tidligere været hyppige aflastninger fra overløbet, der findes i tilknytning til renseanlægget, men tiltagene på anlægget de seneste år har nedbragt disse væsentligt. Udledningen fra Sjælsmark Renseanlæg sker til Usserød Å. I tabel 7 og 8 ses oversigter over ind- stoffer og udgående stoffer fra renseanlægget og renseresultater ses i tabel 9. 10

15 Sjælsmark Renseanlæg Tabel 7: Indgående stoffer på Sjælsmark Renseanlæg Spildevand Enhed Gennemsnit Vandmængde mio. m 3 /år 0,684 0,772 0,355 0,604 Organisk stof målt som personækvivalenter 1PE=60g BOD/dag Organisk stof ton BOD/år 264,8 417,7 82,9 255,1 Fosfor ton/år 21,3 34,3 3,8 19,8 Kvælstof ton/år 54,1 104,9 16,9 58,6 Energi og hjælpestoffer El samlet 1000 kwh/år El pumpning, lys m.m kwh/år Olie (rumopvarmning, varmt vand) m³/år Kemikalier (alusulfat til fjernelse af fosfor) ton/år Vand (opbl. af kemikalier, spuling af bassiner) m³/år Tabel 8: Udgående stoffer fra Sjælsmark Renseanlæg Renset spildevand Enhed Gennemsnit Vandmængde mio. m 3 /år 0,684 0,772 0,355 0,604 Organisk stof ton BOD/år 2,89 1,72 0,70 1,77 Fosfor ton/år 0,58 0,40 0,13 0,37 Kvælstof ton/år 2,68 2,14 1,27 2,03 Affald fra mekanisk rensning Sand (deponering) ton/år Fedt ton/år Ristestof (forbrænding) ton/år 2,36 0,80 2,44 1,87 Tabel 9: Udvalgte afløbskrav / renseresultater fra Sjælsmark Renseanlæg Afløbskrav Resultat af årskontrol Stof Enhed Krav Kontroltype Suspenderet stof mg SS/l <10 Tilstand 5,1 6,0 4,5 4,3 2,8 Organisk stof mg BOD/l <8 Tilstand 2,6 2,8 2,9 2,4 2,1 Organisk stof mg COD/l <75 Transport 14,5 16,4 15,6 16,4 17,0 Kvælstof (total-n) mg N/l <8 Transport 2,06 2,26 1,93 2,37 2,98 Ammoniak vinter mg NH4-N /l <3 Tilstand 0,34 0,43 0,66 0,43 0,16 Ammoniak sommer mg NH4-N /l <1 Tilstand 0,21 0,17 0,25 0,23 0,04 Fosfor (total-p) mg P/l <1,5 Transport 0,39 0,58 0,42 0,33 0,28 ph 6,5-8,5 Absolut 6,9-7,7 6,9-8,4 7,0-7,4 7,2-7,5 7,1-8,1 Opløst ilt (mætningsgrad) % >50 Absolut 85,0 53,0 69,0 67,0 85,0 Bundfældeligt stof ml/l <0,5 Tilstand 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 Miljøredegørelse Driften af Sjælsmark Renseanlæg er i 2013 forløbet tilfredsstillende. Alle kvalitetskrav er overholdt, og der har ikke været nedbrud eller uheld, der har haft indflydelse på driften. 11

16 Lynge Renseanlæg Lynge Renseanlæg Lynge Renseanlæg er beliggende Højrisvej 1, 3540 Lynge. Driften var i 2013 udliciteret til et privat firma, men blev hjemtaget d. 1. marts Lynge Renseanlæg modtager vand fra Lynge (4.072 indbyggere pr. 1/1-2012), Uggeløse og Vassingerød. Endvidere modtages spildevand fra området ved Bastrup. Anlægget er dimensioneret til PE og er i udledningstilladelsen godkendt til PE. Der er behandlet i gennemsnit m³ vand om året på Lynge Renseanlæg de sidste fem år. Renseanlægget overholder udledningskravene, både med hensyn til næringsstoffer og vandmængder. Når vandmængderne der kommer, mod renseanlægget bliver for store i forhold til anlæggets kapacitet, sker der aflastning fra et bassin i oplandet. Den præcise aflastningshyppighed er ikke kendt, da der ikke er etableret monitering. Beregningsmæssigt at det fundet at der aflastes ca. 5 gange årligt, og der aflastes en samlet mængde på ca m 3 årligt. Udledningen fra Lynge Renseanlæg sker til Kedelsø Å. I tabel 10 og 11 ses oversigter over ind- og udgående stoffer fra renseanlægget og renseresultater ses i tabel

17 Lynge Renseanlæg Tabel 10: Indgående stoffer på Lynge Renseanlæg Spildevand Enhed Gennemsnit Vandmængde mio. m 3 /år 0,443 0,376 0,327 0,382 Organisk stof målt som personækvivalenter 1PE=60g BOD/dag Organisk stof ton BOD/år 95,399 85, , ,923 Fosfor ton/år 4,66 3,40 5,31 4,46 Kvælstof ton/år 22,86 22,16 25,15 23,39 Energi og hjælpestoffer El beluftning, pumpning, lys m.m. (total) 1000 kwh/år Kemikalier til fjernelse af fosfor ton/år - - 6,85 6,85 Vand (opbl. af kemikalier, spuling bassiner) m³/år Tabel 11: Udgående stoffer fra Lynge Renseanlæg Renset spildevand til Øresund Enhed Gennemsnit Vandmængde mio. m 3 /år 0,443 0,376 0,355 0,391 Organisk stof ton BOD/år 1,555 0,651 0,438 0,881 Fosfor ton/år 0,33 0,16 1,77 0,76 Kvælstof ton/år 1,72 1,47 0,19 1,13 Affald fra mekanisk rensning Sand (deponering) ton/år Fedt m³/år Ristestof (forbrænding) ton/år 4,3 1,7 4,2 3,4 Tabel 12: Udvalgte afløbskrav / renseresultater fra Lynge Renseanlæg Afløbskrav Resultat af årskontrol Stof Enhed Krav Kontroltype * Suspenderet stof mg SS/l <5 Tilstand 4,5 1,3 1,2 1,2 0,7 Organisk stof mg BOD/l <5 Tilstand 2,2 1,5 1,5 1,2 1,4 Organisk stof mg COD/l <75 Transport 21,3 20,1 17,4 22,2 26,7 Kvælstof (total-n) mg N/l <6 Transport 2,86 2,34 2,69 2,30 3,26 Ammoniak vinter mg NH4-N /l <3 Tilstand 0,16 0,24 0,24 0,32 0,10 Ammoniak sommer mg NH4-N /l <1 Tilstand 0,12 0,14 0,11 0,34 0,03 Fosfor (total-p) mg P/l <1,5 Transport 0,48 0,26 0,43 0,28 0,47 ph 6,5-8,5 Absolut 7,2-7,8 7,1-8,4 7,1-7,8 7,3-7,6 7,2-7,5 Opløst ilt (mætningsgrad) % >50 Absolut 68,0 58,0 60,0 58,0 69,0 Bundfældeligt stof ml/l <0,5 Tilstand 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 *Kun 11 af årets 12 analyser er medregnet årskontrollen for Lynge Renseanlæg 2013 Miljøredegørelse Driften af Lynge Renseanlæg er i 2013 forløbet tilfredsstillende. Alle kvalitetskrav er overholdt, og der har ikke været nedbrud eller uheld, der har haft indflydelse på driften 13

18 Slamhåndtering I tabel 13 ses en oversigt over de slammængder, som er kørt til udbringning på landbrugsjord i 2012 og Alt slam fra de tre renseanlæg slutafvandes på Lillerød renseanlæg i centrifuge. Opkoncentreret slam fra Lynge og Sjælsmark renseanlæg køres til slamlagertank på Lillerød Renseanlæg hvorefter det slutafvandes sammen med koncentreret slam fra Lillerød. Det afvandede slam overholder kravene i slambekendtgørelsen til udspredning på landbrugsjord, og slammet slutdeponeres derfor på landbrugsjord. Slamcontainere til opbevaring og bortkøring af afvandet slam på Lillerød Renseanlæg Tabel 13: Slammængder kørt væk fra Lillerød Renseanlæg Slam Enhed Slam, tørvægt ton TS 567,8 580,8 Miljøfremmede stoffer i slam Ved anvendelse af slam på landbrugsjord er der ifølge Slambekendtgørelsen fra 2006 grænseværdier for fire grupper af miljøfremmede stoffer, som skal overholdes. Det drejer sig om LAS (Lineære alkylbenzensulfonater), PAH (Polycykliske, aromatiske hydrocarboner ), NPE (Nonylphenol(+ethoxylater)), og DEHP (di(2-ethylhexyl)phtalat. De gennemsnitlige målte koncentrationer i slammet fra Lillerød, Sjælsmark og Lynge renseanlæg inden udbringning på landbrugsjord er at finde i tabel 14. Tabel 14: Miljøfremmede stoffer i slammet Stof Enhed Grænseværdi LAS mg/kg TS ,5 55,0 59,2 NPE mg/kg TS 10 0,77 1,16 0,98 PAH mg/kg TS 3 0,93 1,26 0,63 DEHP mg/kg TS 50 14,33 10,12 8,54 Tungmetaller i slam I tabel 15 ses de gennemsnitlige målte koncentrationer af en række tungmetaller, der ifølge slambekendtgørelsen fra 2006 skal overvåges i slam, som disponeres til udbringning på landbrugsjord. Tabel 15: Tungmetaller i slammet Stof Enhed Grænseværdi Cadmium mg/kg totalfosfor Kviksølv mg/kg totalfosfor Bly mg/kg totalfosfor Nikkel mg/kg totalfosfor Crom mg/kg TS Zink mg/kg TS Kobber mg/kg TS Miljøredegørelse Tabel 14 og 15 viser, at indholdet af relevante miljøfremmede stoffer og tungmetaller i slammet fra de fire renseanlæg, er under grænseværdierne for at kunne udbringes på landbrugsjord. 14

19 Ordforklaring PE Personækvivalent. Den forureningsmængde, der svarer til, hvad en enkelt person udskiller. F.eks. 60 gram organisk stof pr. døgn og et vandforbrug på 200 liter pr. døgn. Anvendes f.eks. i forbindelse med dimensionering af renseanlæg. BOD Biological Oxygen Demand. En målemetode, der angiver hvor meget ilt spildevandets mikroorganismer forbruger i en 5-dages periode til biokemisk iltning af organisk stof i spildevandet. Fosfor / kvælstof Fosfor og kvælstof fungerer som næringsstof for algerne i å og hav. Hvis næringsstofindholdet i vandet er højt, vil der forekomme algeopblomstring om sommeren. Effekten er, at vandet bliver uklart, og algerne skygger for bundvegetationen, således at bundfaunaen og vegetationen får dårlige livsbetingelser. Eksempelvis vil ålegræs kun kunne få lys nok på lavt vand. Når algerne dør, forbruges der ilt til forrådnelse, iltkoncentrationen falder, og iltsvind kan forekomme med fiskedød og ødelæggelse af bunden i å og hav til følge. Kvælstofindholdet i å og hav har størst indflydelse på algevæksten, mens fosforindholdet kun i perioder af året har betydning. Ristestof Det første der fjernes på renseanlægget er ristestof, dvs. klude, vatpinde, toiletpapir og faste ekskrementer. TS Tørstof LAS (Lineære alkyl sulfonater) Organiske stoffer, der forekommer i store mængder i rengørings- og vaskemidler. Stofferne har økotoksisk effekt. De er nedbrydelige under iltrige forhold, men langsomt nedbrydelige under iltfattige forhold. NPE, nonylphenoler, nonylphenoletoxylater Organiske stoffer, der blandt andet anvendes i store mængder i vandbaseret maling og lak samt i vaske- og rengøringsprodukter. Stofferne er delvist nedbrydelige under iltrige forhold på Renseanlæg. Stofferne kan forårsage hormonforstyrrende effekter. PAH (Polycykliske, aromatiske hydrokarboner) PAH dækker over en lang række organiske forbindelser, bl.a. naftalener, phenantrener og pyrener. De stammer fra forbrændingsprocesser og forekommer også som urenheder i en del olieprodukter. Stofferne er økotoksiske og en del af dem er kræftfremkaldende. Stofferne er mere eller mindre biologisk nedbrydelige, især under iltrige forhold. DEHP, DBP, phthalater Organiske stoffer, der benyttes som blødgørere i PVC samt i fugemasse, gummi, rustbeskyttelsesmidler, maling og lak. Stofferne er svært nedbrydelige. Økotoksicitet En betegnelse for de giftpåvirkninger et givent stof kan tilføre økosystemet. Dette omfatter akutte eller kroniske effekter på organismer i vand eller på land. LPS-pumper Et system af husstandspumper til bortledning af spildevand. LPS står for Low Pressure Sewer. 15

20 Bilag 1: Bassiner Nr. Navn System Nr. Navn System Lillerød området Lynge/Vassingerød området 1 Ålekæret Regnvand Åbent bassin 28 Elmedalen v. børnehave Regnvand Åbent bassin 2 Allerød gymnasium Regnvand Vådbassin 29 Engmosen Regnvand Vådbassin 3 Allerødvej 2 v. Fritz Hansen Fælles Fælles Rørbassin 30 Engtoften 2 ( Domkirken ) Fælles Underjordisk 4 Amtsvej 3 Fælles Rørbassin 31 Granlyet Regnvand Vådbassin 5 Banevang 5 Fælles Åbent bassin 32 Kirkebakkegårdsvej Regnvand Åbent bassin 6 Conferencevej v/ nr. 9 Regnvand Vådbassin 33 Langkæret/Troldhøj Fælles Underjordisk 7 Cypresvej v. Lillerød r/a Regnvand Åbent bassin 34 Lyngebygade Fælles Rørbassin 8 Enghave park/enghaven Regnvand Vådbassin 35 Materielgården Regnvand Vådbassin 9 Frugthaven 3 v/lobovej nr. 3 Regnvand 2 vådbassiner 36 Ny møllevej/nordkranvej Regnvand Åbent bassin 10 Gl. Lyngevej 72 Fælles Underjordisk 37 Uggeløsesø Fælles Rørbassin 11 Gydevang 23 Regnvand Vådbassin 38 Vassingerød bygade 40 Regnvand Vådbassin 12 Hvidehusvej Regnvand Vådbassin 39 Vassingerødvej 107 Regnvand Vådbassin 13 Hvidesten Enghaven Fælles Rørbassin 14 Kollerødvej/Møllemosevej Regnvand Vådbassin Blovstrød området 15 Prunusvej/Platanvej Regnvand Åbent bassin 40 Blovstrød hallen Regnvand Vådbassin 16 Rådyrvænget v/ nr. 1 Regnvand Vådbassin 41 Herrensmark, Kongevejen 4 Fælles Rørbassin 17 Ravnsholt skolen Regnvand Vådbassin 42 Vindbygårdsvej Fælles Underjordisk 18 Rørmoseparken v. nr. 11 Regnvand Vådbassin 19 Rørmosevej v. nr. 28 Regnvand 3 vådbassiner 20 Stationspassagen Fælles Rørbassin 21 Søageren ( 4 regnvandssøer ) Regnvand 4 vådbassiner 22 Søengen v/ nr Regnvand Vådbassin 23 Svanevang/Solvang Fælles Åbent bassin 24 Tingvej v/ nr Regnvand Vådbassin 25 Tokkekøbvej/Banevang Fælles Underjordisk 26 Tonedraget Regnvand Åbent bassin 27 Viaduktvej 2 Regnvand Underjordisk 16

21 Bilag 2: Pumpestationer PST Navn PST Navn PST Navn PST Navn 188 stk. LPS pumper åbne land 102 Mosevænget 246 Fritz Hansen 321 Lynge syd PB 5.3 Kirkeltevej 75 Bastrupvej 103 Byagervej 8A 247 Allerød Have 323 Vildroseparken PB 6.1 Frederik d. 7 vej 29 Bjergvej 105 Blovstrødhallen 248 Kirkelte-Kongevejen 324 Knud Rasmussensvej PB 6.2 Frederik d. 7 vej 28 Bregnerød Skovvej 106 Vindbygård 249 Prins Valdemars Allé 325 Maglevangen PB 6.3 Frederik d. 7 vej 26 Bøgevangen 107 Parkvej 250 Kollerød Bygade 326A Nøglegårdsvænget PB 6.4 Frederik d. 7 vej 24 Falkenhøjvej 109 Sjælsø Allé Allerød Tennispark 326B Nøglegårdsvænget PB 6.5 Frederik d. 7 vej 20 Farremosen 110 Hesselgårdsvej 253 Engbuen 327 Bøgevangen PB 6.6 Frederik d. 7 vej 22 Fr. d. 7 s vej 111 Stengårdsvej Enghave Park 328 Widex PB 6.7 Frederik d. 7 vej 25 Frederiksborgvej Ny Kongevejen 255 Blommevej PB 1.1 Rytterhegnet 2 PB 6.8 Frederik d. 7 vej 21 Ganløsevej 200 Granhegnet Uglevang Børnehaver PB 1.2 Rytterhegnet 4 PB 6.9 Frederik d. 7 vej 18 Høveltevej 201 Viaduktvej 258 Tornebjerggårdsvej PB 1.3 Nattergalevej 13 PB 6.10 Frederik d. 7 vej 23 Kattehalevej 202 Poppelgården 259 Ellevej PB 1.4 Rytterhegnet 7 PB 6.11 Frederik d. 7 vej 16 Kirkeltevej 203 Skovkrogen Horsemosevej 18 PB 2.1 Nattergalevej 14 PB 7.1 Frederik d. 7 vej 15 Krogenlundvej 204 Skovbrinken Havebovej PB 2.2 Nattergalevej 12 PB 7.2 Frederik d. 7 vej 14 Lerbjergstien 205 Skovbrinken Hesselgårdsvej PB 2.3 Nattergalevej 11 PB 7,3 Frederik d. 7 vej 12 Lyngevej 206 Hvidehusvej Møllemoseparken PB 2.4 Nattergalevej 8 PB 7.4 Frederik d. 7 vej 11 Mosevang 211 Sortemosen 265 Møllemoseparken PB 2.5 Nattergalevej 7 PB 7.5 Frederik d. 7 vej 10 Mørdrupvej 212 Stolelyngen 266 Frederiksborgvej PB 2.6 Nattergalevej 6 PB 9.1 Dæmpegårdsvej 24 Rosenlundsvej 213 Allerødvej 24 Ny Sportsplads PB 3.1 Kirkeltevej 32 PB 9.2 Frederik d. 7 vej 2 Rødpælevej 215 Rådyrvænget 301 Materielgården PB 3.2 Kirkeltevej 34 PB 9.3 Dæmpegårdsvej 22 Sandersvej 217 Lillegårdsvej 305 Vassingerødvej 105 PB 3.3 Kirkeltevej 57 PB 9.4 Frederik d. 7 vej 7 Stengårdsvej 219 Tonedraget 306 Bastrupvej PB 3.4 Kirkeltevej 59 PB 9.5 Frederik d. 7 vej 6 Sønderskovvej 222 Gl. Lyngevej 307 Idrætsvej, Lyngehallen PB 3.5 Kirkeltevej 63 PB 9.6 Frederik d. 7 vej 4 Thorsvej 226 Ligustervangen 308 Hillerødvej 48 PB 3.6 Kirkeltevej 46 PB 9.7 Frederik d. 7 vej 3 Vrålyngen 228 Høveltvangsvej 309 Lynge Bytorv PB 3.7 Nattergalevej 2 PB 9.8 Frederik d. 7 vej 5 Østre teglværksvej 238 Gydevang Troldhøj PB 3.8 Nattergalevej 3 + flere på vej 239 Gydevang Elmedalen PB 3.9 Nattergalevej Lynge Øst 312 Uggeløse Sø PB 4.1 Kongevejen Ny Allerødgård 318 Granlyet 7 PB 4.2 Kongevejen IBM/Niras 319 Vassingerødvej 52 PB 4.4 Kongevejen Kontorhuset 320A Lynge Nord PB 5.1 Kongevejen Rørmosevej B Lynge Nord PB 5.2 Kongevejen

22

23 Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften Holte Tlf Lillerød Renseanlæg Enghaven Allerød Sjælsmark Renseanlæg Sjælsmarkvej Hørsholm Lynge Renseanlæg Højrisvej Lynge 19

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg Grønt regnskab 213 Rudersdal Forsynings renseanlæg 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Sjælsø Renseanlæg... 8 Bistrup Renseanlæg... 11 Vedbæk

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S GRØNT REGNSKAB 2013 Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S Udarbejdet af konsulent Igor Konyk i 2014 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Beskrivelse af virksomheden... 3 Grønt regnskab

Læs mere

Teknisk årsberetning 2013

Teknisk årsberetning 2013 Teknisk årsberetning 2013 Forsyningen Allerød Rudersdals domicil Skovlytoften 27 i Holte Side 2 af 24 Indhold Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal 5 Beretning for 2013 6 Vand i Rudersdal 8 Spildevand

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Teknisk Årsberetning 2010

Teknisk Årsberetning 2010 Teknisk Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation.. 4 Selskabets etablering 4 Regnskabsaflæggelse.. 4 Personale 4 Økonomistyring.. 5 Forbrugsafregningssystem (FAS) 5 IT... 5 Ejendomme.

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Grønt Regnskab ʹͲͳͲ Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab ʹͲͳͲ Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab ʹͲͳͲ Aalborg Forsyning, Kloak A/S AALBORG FORSYNING Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S... 5 Grønt regnskab og miljøregulering... 5 Aktiviteter... 6 Ressourcer og forurening...

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grønt Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2015 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2014 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Spildevandsplanen... 2 1.1 Resumé... 2 1.2 Formål... 3 1.3 Spildevandsplanens opbygning... 3 2 Love og rammer for spildevandsplanen... 4 2.1 Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land

Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Kolofon Titel: Udvikling af lille, billigt, simpelt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Emneord: Renseanlæg, åbne

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune

Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011 Side 1 Vejen Kommune Kongeåen ved Vejen Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune - Spildevandsplan

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere