PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. august faglig voldgift (FV ): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. august 2013. faglig voldgift (FV2013.0011): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage)"

Transkript

1 PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. august 2013 i faglig voldgift (FV ): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Moderniseringsstyrelsen for Københavns Universitet (advokat Lene Damkjær Christensen) Tvisten og dens behandling Der er under denne sag opstået tvist mellem parterne om, hvorvidt de studerende, der er ansat på Medicinsk Museion som studenteromvisere, er omfattet af 1, stk. 5, i overenskomsten for studenterundervisere ved universiteter mv. ( SUL/FADL-overenskomsten), som er sålydende: Ved studentermedhjælp forstås studerende, der er ansat til at varetage praktiske opgaver på studiesale, IT-rum, biblioteker mv., at holde opsyn med samlinger mv. eller at vedligeholde materiel, prøver mv. til brug i undervisning og forskning mv. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af advokat Birgit Gylling Andersen og advokatfuldmægtig Anders Ehlers, begge udpeget af klager, kontorchef Carsten Holm og chefkonsulent Mogens Esmarch, begge udpeget af indklagede, samt som opmand højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen.

2 2 Sagen blev forhandlet den 19. august 2013, hvor klager var repræsenteret ved advokat Marianne Lage og indklagede ved advokat Lene Damkjær Christensen. Klager nedlagde påstand om at indklagede, Københavns Universitet, skal tilpligtes at anerkende, at studentermedhjælpere på Medicinsk Museion er omfattet af 1, stk. 5, i overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. Indklagede nedlagde påstand om frifindelse. Der blev afgivet forklaring af Jennie Sejr Junghans, Inge M. Jessen, Torben Conrad, Inge Friis Svendsen, Mette Ring Rossing og Ion Meyer, hvorpå sagen blev procederet. Der blev ikke opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer, og afgørelsen blev herefter overladt til opmanden, som på den baggrund, som der er redegjort for i det følgende, fremkom med den herefter anførte tilkendegivelse. Sagsfremstilling Parternes overenskomst hed i 2002 Overenskomst for studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner og omfattede studerende ansat som 1) undervisningsassistenter, 2) timelønnede instruktorer og hjælpelærere, 3) studenterstudievejledere, 4) demonstratorer (defineret som studerende, der bistår ved undervisningen på universiteternes medicinske-anatomiske institutter), 5) præparatfremstillere (defineret som studerende ansat til fremstilling, nummerering, beskrivelse, montering og vedligeholdelse af præparater til studiesamlinger mv. ved de lægevidenskabelige fakulteter) og 6) tekniske assistenter (defineret som studerende ansat som vagter på studiesale ved de lægefaglige fakulteter). I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2005 fremsatte Københavns Universitet ved kontorchef Søren Nissen over for Videnskabsministeriet følgende forslag til ændring af overenskomsten: Som en ny bemærkning vil universitetet gerne indføje, at man finder at det forhold, at tekniske assistenter kun kan forstås som vagter på studiesale ved de lægevidenskabelige fakulteter er for indskrænkende. Universitetet har behov for studentervagter andre steder, der kombinerer vagttjenesten med deres viden fra studiet (f.eks. andre museumsvagter) ligesom universitetet har behov for en timeløn til lignende arbejde, der ikke kan dækkes ved timelønninger under andre overenskomster. Her tænkes på typisk opsynstjeneste kombineret med vedligeholdelse af forskelligt undervisningsmateriel altså på områder som p.t. ikke er overenskomstdækket. Henvendelsen blev besvaret ved en mail af 20. marts 2006 fra specialkonsulent Mette Ring Rossing, hvori det bl.a. hedder:

3 3 Kære Søren, du skrev i mail af 24. januar 2006 om ønsker til revision af SULoverenskomsten, at mange af universiteterne formentlig generes af, at de tekniske assistenter ( 1, stk. 7) kun kan bruges til at holde vagt på de lægemedicinske studiesale. Jeg tror, der er bred enighed om, at denne bestemmelse skal udvides, så den også kan omfatte andre lignende funktioner. Jeg vil derfor gerne have hjælp til at formulere en ny bestemmelse, som bedre afspejler universiteternes behov. Jeg vil således gerne vide, hvilke andre funktioner, som du kunne tænke dig blev omfattet. Jeg vil ligeledes gerne vide, hvis du har et bud på en fælles betegnelse for funktionerne. Helst en betegnelse, som kan give universiteterne lidt frirum at agere inden for. Kontorchef Søren Nissen videresendte den 22. marts 2006 denne mail til fakulteterne, idet han oven over mailen skrev følgende: I bedes inden ugens udgang komme med evt. forslag til, hvilke funktioner en SULoverenskomst dækkende tekniske assistenter kunne ønskes at dække udover hvad den gør nu (se nedenfor). I øjeblikket dækker den kun vagt på de lægevidenskabelige studiesale og lønningskontor og personalekontor kommer ikke sjældent ud for spørgsmål om, hvad studerende skal have for lignende funktioner andre steder. Det er typisk arbejde af typen mere end ren garderobevagtsfunktion (for i så fald er det ikke den ganske pæne løn, de skal have). Vi vil gerne have forslag ind, der dækker områder, hvor den studerende vagt typisk gør noget lignende som dem på de lægefaglige studiesale, nemlig sætter materialer på plads, finde dem frem efter ønske, ordne dem og kunne besvare faglige spørgsmål om dem. Der kom alene en tilbagemelding fra det juridiske fakultet, som i en mail af 24. marts 2006 anførte angående de tekniske assistenter, at henvendelsen havde været videresendt til deres biblioteker, men at der ikke var kommet noget svar tilbage. I et oplæg dateret 11. maj 2006 fremkom Personalestyrelsen under overskriften Beskrivelse af stillingskategorier i 1 med følgende forslag til en ændring af overenskomstens definition på tekniske assistenter : Ved tekniske assistenter forstås studerende, der er ansat til at varetage vagter på studiesale mv., at holde opsyn med samlinger mv., eller at vedligeholde undervisningsmateriale mv. I et tilsvarende oplæg fra Studenterundervisernes Landsforbund dateret 13. juni 2006 foresloges følgende definition: Ved tekniske assistenter forstås studerende, der er ansat til at varetage praktiske opgaver på studiesale mv., IT-rum, biblioteker mv., at holde opsyn med samlinger mv., eller at vedligeholde materiel, prøver mv. til brug i undervisning og forskning mv. I den endeligt vedtagne overenskomst gældende fra 2005 er som 1, stk. 5, indsat en definition på tekniske assistenter, som er identisk med SULs formuleringsforslag af 13. juni 2006.

4 4 1, stk. 5, er videreført i senere overenskomster alene med den ændring, at stillingsbetegnelsen er ændret fra teknisk assistent til studentermedhjælp. Der er mellem parterne enighed om, at denne ændring er uden betydning for stillingens indhold og kvalifikationskrav. Overenskomstens betegnelse er i dag Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv., og dens dækningsområde er i 1, stk. 1, angivet således: Overenskomsten omfatter studerende, der er ansat som undervisningsassistenter, instruktorer, hjælpelærere, studentermedhjælpere og studenterstudievejledere ved universiteterne og ved de nedenfor nævnte uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet samt demonstratorer og præparatfremstillere ved de sundhedsfaglige fakulteter. Overenskomsten dækker på Kulturministeriets område følgende uddannelsesinstitutioner: Arkitektskolen i Århus Det informationsvidenskabelige akademi Det Jyske Musikkonservatorium Det Kgl. Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole Rytmisk Musikkonservatorium Det Syddanske Musikkonservatorium og Skuespillerskole, for den del af konservatoriet, der tidligere var det fynske musikkonservatorium. Medicinsk Museion er en forskningsenhed under Institut for Folkesundhedsvidenskab, der hører under Københavns Universitets Sundhedsfaglige Fakultet. Der forskes overordnet set i medicinsk forskningskommunikation. Institutionen råder over en større museumssamling grundlagt i 1906 af en gruppe københavnske læger. Institutionen råder endvidere over en udstillings- og eventsbygning i det oprindelige Kongelige Kirurgiske Akademi, Bredgade 62, hvor Medicinsk Museion udstiller og holder arrangementer og events om den medicinske kulturarv. Institutionen gør brug af studerende som arbejdskraft, som ansættes i henhold til stillingsopslag med bl.a. følgende indhold: Kunne du tænke dig at formidle medicinens kulturhistorie til et bredt publikum lige fra 7- årige børn til højt specialiserede forskere. Vil du være med til at byde publikum velkommen til Medicinsk Museion og give dem en god oplevelse? Kan du se en pointe i at beskæftige dig med medicin i en humanistisk og æstetisk ramme? Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal dels være omviser i vores permanente udstillinger og i de skiftende særudstillinger, dels fungere som museumsvagt, når museet har åbent, og ad hoc varetage andre serviceopgaver. Jobbet kræver derfor både interesse og flair for mundtlig formidling, samt en serviceminded indstilling. Vi forestiller os, at du

5 5 - har to-tre års studier bag dig inden for fag som historie, etnologi, arkæologi, folkesundhedsvidenskab, medicin- eller tandlægestudiet eller lign. - Har kendskab til eller interesse for emnerne sundhed, sygdom og behandling i et kulturelt og historisk perspektiv. Kendskab til den biomedicinske udvikling er en fordel, men ingen betingelse. - Interesserer dig for museumsformidling. - Har lyst til at tage del i arbejdet på et museum, der i disse år undergår store forandringer. - Har gode engelskkundskaber. - Er serviceminded, mødestabil og fleksibel. Arbejdstiden er varierende og falder både som faste vagter og ad hoc aftalte vagter, der kan falde både i dag- og aftentimer, hverdag og weekend. Da arbejdet som omviser kræver en vis oplæring, skal du kunne arbejde hos os i mindst ét år og gerne længere. Løn følger gældende overenskomst for studentermedhjælpere. De studerende ansat ved Medicinsk Museion er efter hidtidig praksis blevet aflønnet efter HKoverenskomsten. Ved brev af 5. januar 2011 har FADL imidlertid meddelt Institut for Folkesundhedsvidenskab, at det er FADL s opfattelse, at studerende ansat ved Medicinsk Museion er omfattet af 1, stk. 5, i overenskomsten for studenterundervisere. Spørgsmålet herom har herefter været forhandlet mellem parterne, uden at enighed kunne opnås. Parterne var i slutningen af 2008 i forbindelse med en konkret sag blevet opmærksom på en anden divergens vedrørende fortolkningen af 1, stk. 5, idet det var Personalestyrelsens opfattelse, at bestemmelsen kun omfatter studerende, der varetager en stilling, hvor deres studier er relevante, hvilket FADL ikke var enig i. Denne tvist blev indbragt for faglig voldgift i 2010 og afgjort ved min tilkendegivelse af 23. november 2011, som gav FADL medhold med bl.a. følgende begrundelse: Der er mellem parterne enighed om, at Panum-ordningen udgjorde en fælles referenceramme for parterne under overenskomstforhandlingerne i Denne ordning var baseret på senest 1, stk. 7, i 2002-overenskomsten, som havde følgende ordlyd: Ved tekniske assistenter forstås studerende ansat som vagter på studiesale ved de lægelige fakulteter. Det fremgår ikke klart af denne bestemmelse, at den skulle indeholde et krav om, at de ansatte studiesalsvagter skulle have særlige studiemæssige forudsætninger, og det må efter bevisførelsen lægges til grund, at bestemmelsen i en række år forud for 2006 i hvert fald ikke var blevet administreret på denne måde. Det må efter bevisførelsen endvidere lægges til grund, at arbejdsgiversiden præsenterede sit oplæg på den måde, at det drejede sig om at brede Panumordningen ud til de øvrige

6 6 universiteter, samt at det ikke under forhandlingerne fra arbejdsgiversiden blev udtrykkeligt præciseret, at aflønning som teknisk assistent måtte forudsætte, at arbejdet var studierelevant. Jeg finder det heller ikke godtgjort, at klager burde have kunnet udlede dette af overenskomstparternes drøftelser. Disse viste vel, at der skulle være tale om arbejde på et vist niveau, men jeg finder ikke, at klager heraf burde have indset, at arbejdsgiversiden gik ud fra en forudsætning om, at arbejdet skulle være relevant i forhold til den pågældendes studie. Det forhold, at Personalestyrelsen i forbindelse med bestemmelsens affattelse accepterede klagers ændringsforslag, således at det af bestemmelsens endelige affattelse fremgår, at den omfatter bl.a. praktiske opgaver på studiesale, it-rum, biblioteker mv., har i den forbindelse efter min opfattelse også været egnet til at bestyrke klagers opfattelse om, at det drejede sig om at udbrede Panumordningen i den form, den havde i 2006, til de øvrige universiteter. Der må herefter gives klager medhold i, at SUL/FADL-overenkomsten finder anvendelse for arbejde, som studerende på de lægevidenskabelige/sundhedsvidenskabelige fakulteter udfører på studiesale, i it-rum og på biblioteker mv., uanset om de ansatte studerende anvender studiefaglig indsigt, som er opnået fra deres studie, i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver, eller om der er sammenhæng mellem arbejdsopgaverne og de studerendes studiemæssige baggrund. Der må dog på baggrund af de samstemmende forklaringer om, at der skulle være tale om arbejde på et vist niveau, gøres den modifikation, at overenskomsten ikke omfatter en ansat, der udelukkende udfører manuelle funktioner såsom garderobepasning, rengøring, kaffebrygning eller fotokopiering, og dette gælder, selv om den pågældende måtte være studerende. Forklaringer Jennie Junghans og Inge M. Jessen, som begge har været ansat som studentermedhjælpere på Museion, mens de var historiestuderende, har samstemmende forklaret, at arbejdet består i en omviserfunktion, en kustodefunktion og en funktion som kassevagt/brandvagt. Der er tre typer vagter: 1) vagter i den almindelige åbningstid fra til 17.30, hvor der er tre studerende på vagt, som skiftes til at varetage de 3 funktioner, 2) forudbestilte rundvisninger fra f.eks. skoler, uddannelsessteder eller medicinalvirksomheder, og 3) vagter ved særlige arrangementer, receptioner mv., hvor arbejdet især er af praktisk karakter, f.eks. at stille borde op, rydde op og lignende. De fik udleveret forskelligt materiale, således at de kunne forberede deres rundvisninger, hvis indhold varierede afhængig af, hvad det var for en gruppe, der skulle vises rundt. De var instrueret om, at de skulle tage udgangspunkt i de udstillede genstande. Udstillingen skifter løbende. Runderingsvagten skal sikre sig, at de besøgende ikke rører ved de udstillede genstande. De fik endvidere mange spørgsmål fra de besøgende. Var der ledige perioder på en vagt kunne de bistå med praktiske ting som rengøring, registreringsopgaver og lignende. De kunne også få afgrænsede opgaver såsom at lave oplæg inden for deres særlige speciale. I skolernes ferier kunne der være særlige tilbud om børneomvisninger, hvortil de brugte særlige udstillingsgenstande, som børnene måtte røre ved. Torben Conrad har forklaret bl.a., at han har været ansat som forhandlingsleder i FADL i mange år. Han var under overenskomstforhandlingerne forud for 2005-overenskomsten med i SUL og FADLs

7 7 forhandlingsdelegation og var med i formuleringsprocessen. Initiativet til at få udvidet bestemmelsen om tekniske assistenter kom fra Personalestyrelsen, som gerne ville udvide bestemmelsen både geografisk og indholdsmæssigt. Det var hans opfattelse, at Personalestyrelsen ønskede at kunne aflønne nogle flere studerende til en fornuftig løn, således som man gjorde på Panum, idet det på det tidspunkt var svært at rekruttere studerende til en lav løn. Indføjelsen af praktiske opgaver, biblioteker og it-rum i overenskomstteksten til 1, stk. 5, kom ind på SUL og FADLs foranledning. Meningen var at få bestemmelsen præciseret, således at der ikke kunne opstå tvivl om, hvad en studiesal kunne være, og at det kunne være praktiske opgaver. Det har aldrig været sagt, at det skulle dreje sig om arbejde, som var rettet mod andre studerende. På et møde, hvor Mette Ring Rossing ikke var til stede, gav Marianne Hansen fra Personalestyrelsen udtryk for, at bestemmelsen også kunne omfatte arbejde på et museum, da der i bestemmelsen tales om samlinger, hvilket også dækker museer. At studerende ansat på Museion er omfattet af bestemmelsen, blev udtrykkeligt nævnt under overenskomstforhandlingerne i Under overenskomstforhandlingerne i 2013 ønskede Moderniseringsstyrelsen mv. fjernet fra overenskomstteksten med den begrundelse, at man havde givet for meget i 2005, men det modsatte SUL og FADL sig. Inge Friis Svendsen har forklaret bl.a., at hun er kontorchef i Moderniseringsstyrelsen. Hun var forhandlingsleder under overenskomstforhandlingerne i 2008, hvor også Torben Conrad deltog. Man drøftede i forhold til 1, stk. 5, alene en ændring af stillingsbetegnelsen. Der var ingen drøftelser vedrørende bestemmelsens materielle indhold og heller ikke om, hvorvidt studerende ansat ved Museion var omfattet af bestemmelsen. Mette Ring Rossing har forklaret bl.a., at hun i 2005 som specialkonsulent i Videnskabsministeriet fik sagen vedrørende FUL-overenskomsten overdraget fra en anden medarbejder. Hun fik overenskomsten præsenteret på den måde, at den omfattede arbejde udført af studerende for andre studerende, og sådan læste hun den også selv. Hun havde forud for forhandlingerne indhentet ønsker fra universiteterne, men disse skulle efterfølgende vurderes af fagministeriet og af Personalestyrelsen. De notater med håndskrevne noter, som er fremlagt under sagen, er hendes og Marianne Hansens interne arbejdspapirer. De viser kun noget om de ønsker, som de var blevet præsenteret for fra universiteternes side. At museer skulle være omfattet af dækningsområdet for studentermedhjælp, fremgår hverken af parternes krav eller af resultatpapiret. Hun var til stede på alle de møder, hvor 1, stk. 5, blev forhandlet. Forhandlingerne var meget korte og drejede sig alene om at finde nogle formuleringer, hvorved man kunne overføre det arbejde, som blev udført på studiesalene på Panum, til andre områder inden for universiteternes område. Meningen var, at det skulle være arbejde, der rettede sig mod andre studerende. Bestemmelsen omfatter således ikke formidlingsarbejde, som retter sig mod andre end studerende. Når biblioteker er nævnt, tænkes på biblioteker, som primært betjener studerende, selv om de også kan være åbne for andre brugere. Med samlinger tænkes alene på samlinger på studiesale. Hun mener ikke, at det specifikt har været drøftet, at også arbejde på museer kunne være omfattet af dækningsområdet, og hun anser det

8 8 for udelukket, at Personalestyrelsen skulle have deltaget i drøftelser herom, uden at hun var til stede som repræsentant for fagministeriet. Ion Meyer har forklaret bl.a., at han er leder af Medicinsk Museion med ansvar for museets samlinger. Der er tale om en forskningsenhed under Københavns Universitet, hvis undervisningsforpligtelse er konverteret til en formidlingsforpligtelse over for offentligheden. Institutionen varetager højst en uges undervisning om året. Studentermedhjælperne har ingen opgaver i den forbindelse ud over, at de måske kan hjælpe til med at stå i garderoben eller lignende. Samlingerne, som er meget store, er bygget op af donerede genstande. Det er kun en lille del heraf, som er udstillede. Studentermedhjælperne har ikke adgang til samlingerne og har ikke noget håndteringsansvar, heller ikke i forhold til de udstillede genstande. Der er tradition for at ansætte studerende fra Københavns Universitet fra forskellige studier, da det er godt at have omvisere, som er fagligt interesserede, men det er ikke en forudsætning, at de har en særlig viden eller indsigt. De får udleveret forskelligt materiale, som de kan bruge i deres arbejde, men det er ikke meningen, at de skal foretage selvstændige studier eller opslag. Han har således akademisk personale til at tage sig af faglige omvisninger. Studentermedhjælperne aflønnes efter HK-overenskomsten, som han har fundet dækkende, og som også gør brug af betegnelsen studentermedhjælp. Også andre naturhistoriske museer har tradition for at aflønne studentermedhjælp efter HK-overenskomsten. Parternes argumentation Klager har til støtte for, at de studerende ansat på Medicinsk Museion er omfattet af SUL/FADLoverenskomstens 1, stk. 5, navnlig henvist til, at de er ansat på en forskningsrelateret institution under Københavns Universitet og er ansat til at varetage praktiske opgaver. De er dermed omfattet af ordlyden af 1, stk. 5. Denne bestemmelse, som ikke mindre end 4 gange gør brug af mv., er meget bredt formuleret, hvilket er et helt bevidst valg, idet meningen var, at bestemmelsen skulle kunne dække universiteternes behov for at kunne ansætte studerende til lidt af hvert. Der var således i 2005 tale om en udvidelse af bestemmelsen såvel geografisk som indholdsmæssigt. Det er uden betydning, at museer ikke er nævnt udtrykkeligt, da de er dækket af mv.. Museer er helt sammenlignelige med biblioteker, som er nævnt udtrykkeligt i teksten. Også henvisningen i teksten til samlinger viser, at museer er omfattet. Det må endvidere efter bevisførelsen, herunder Torben Conrads forklaring, lægges til grund, at det under forhandlingerne udtrykkeligt er blevet sagt, at bestemmelsen også dækker ansættelse på museer. Det bestrides fra klagers side, at 1, stk. 5, forudsætter, at der skal være tale om arbejde, som retter sig mod andre studerende. Hvis det var tilfældet, skulle det være fremgået af teksten, på samme måde som det gør i 1, stk. 4, vedrørende studenterstudievejledere. Præciseringen i 1, stk. 4, viser samtidig, at overenskomsten ikke kun omfatter arbejde, som retter sig mod studerende, idet præciseringen i så fald havde været overflødig. Studentermedhjælperne på Medicinsk Museion varetager kun i mindre omfang manuelt arbejde og er især ansat med henblik på at varetage rundviserfunktionen, holde opsyn med

9 9 samlinger mv. og lignende praktisk arbejde, som naturligt falder ind under SUL/FADLoverenskomsten og ikke under HK-overenskomsten, som retter sig mod administrativt arbejde. Indklagede har navnlig gjort gældende, at SUL/FADL-overenskomsten geografisk alene omfatter organisatoriske enheder, som er rettet mod studerende. Dette støttes dels af en sammenhængende læsning af ordlyden af overenskomstens 1, stk. 1-7, dels af den specifikke opremsning af lokaliteter i stk. 5. Mv. må læses i denne sammenhæng og omfatter dermed alene sammenlignelige interne lokaliteter, f. eks. laboratorier. Det forhold, at biblioteker er nævnt, kan ikke føre til et andet resultat, idet der herved naturligt menes universitetsbiblioteker og lignende, som i hovedsagen er organisatoriske enheder, som er til for de studerende og deres undervisere på universiteterne, selv om de også kan være åbne for andre. Museumsfaciliteten ved Medicinsk Museion er imidlertid alene rettet mod offentligheden. Faciliteten er derfor ikke omfattet af dækningsområdet for 1, stk. 5. Dertil kommer, at studentermedhjælperne ved Medicinsk Museion ikke beskæftiger sig med opgaver, som svarer til de, som er nævnt i 1, stk. 5, idet deres opgaver består i en omviserfunktion i forhold til offentligheden, en kustodefunktion, en kassefunktion og i øvrigt varetagelse af diverse former for manuelt arbejde, dvs. alt i alt arbejdsopgaver, som det vil være naturligt at henføre under HK-overenskomsten. Indklagede har til yderligere støtte for den anførte fortolkning henvist til, at udvidelsen af bestemmelsen ved overenskomstfornyelsen i 2005 alene havde til formål at udbrede den såkaldte Panummodel, således at også områder uden for Det Medicinske Fakultet kunne gøre tilsvarende brug af studentermedhjælp. Også Panummodellen rettede sig imidlertid alene mod lokaliteter med faciliteter for studerende og omfattede alene praktisk arbejde, som havde forbindelse hermed. Opmandens tilkendegivelse Sagen angår fortolkning af 1, stk. 5, i SUL/FADL-overenskomsten, som er en overenskomst for studenterundervisere ved universiteterne mv. De stillinger, som i øvrigt er omfattet af denne overenskomst, vedrører studerendes udførelse af følgende opgaver: 1) undervisnings- eller instruktionsopgaver over for studerende, 2) vejledningsopgaver i relation til studerende eller potentielle studerende, 3) bistand ved undervisning på bestemte institutter, eller 4) fremstilling, nummerering, beskrivelse, montering og vedligeholdelse af præparater til studiesamlinger mv. ved bestemte fakulteter. De stillinger, som i øvrigt er omfattet af overenskomsten, er således alle knyttet til aktiviteter, som er rettet imod og/eller har betydning for studerende. 1, stk. 5, har samtidig afløst en bestemmelse, som alene omfattede studerende ansat som vagter på studiesale ved de lægevidenskabelige fakulteter ( Panumordningen ), og det må som anført i min tilkendegivelse af 23. november 2011 antages, at formålet med 1, stk. 5, har været at brede

10 10 Panumordningen ud, således at der også uden for de lægevidenskabelige fakulteter kan gøres brug af studentermedhjælp til varetagelse af funktioner af lignende art som de, der varetages af studiesalsvagterne på Panum. Også Panumordningen omfatter imidlertid alene beskæftigelse af studentermedhjæp ved faciliteter rettet mod studerende. Det anførte støtter indklagedes standpunkt om, at 1, stk. 5, geografisk retter sig mod organisatoriske enheder, som betjener studerende. Denne fortolkning støttes endvidere af de eksempler på lokaliteter, som er nævnt i 1, stk. 5, sammenholdt med de eksempler på arbejdsopgaver, som er beskrevet i bestemmelsen. Opremsningen har dog en sådan karakter, at det ikke kan afvises, at 1, stk. 5, også omfatter studentermedhjælp ansat til at bistå med arbejde af den i bestemmelsen nævnte karakter til brug i forskning, men dette er ikke situationen i den foreliggende sag. Da studentermedhjælperne ved Medicinsk Museion alene udfører arbejde i relation en museumsfacilitet, som alene retter sig mod offentligheden, følger det allerede heraf, at de ikke kan anses for omfattet af 1, stk. 5, i parternes overenskomst. Det er på den anførte baggrund min opfattelse, at indklagede skal have medhold i sin påstand om frifindelse. Parterne tog denne tilkendegivelse til efterretning og var enige om, at sagen afsluttes ved, at tilkendegivelsen dem imellem tillægges virkning som en kendelse, ligesom hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmanden. København, den 29. august 2013 Lene Pagter Kristensen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 14. august faglig voldgiftssag (FV ): Danske Bioanalytikere. (advokat Henrik Karl Nielsen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 14. august faglig voldgiftssag (FV ): Danske Bioanalytikere. (advokat Henrik Karl Nielsen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 14. august 2017 i faglig voldgiftssag (FV2017-0052): Danske Bioanalytikere (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Nordjylland

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0174): Danmarks Jurist og Økonomforbund. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0174): Danmarks Jurist og Økonomforbund. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 3. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0174): Danmarks Jurist og Økonomforbund (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen på egne vegne og for Tornbjerg Gymnasium

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2005 Cirkulære af 23. marts 2007 Perst. nr. 036-07 PKAT nr. 107 J.nr. 05/333-74-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære af 8. februar 2012 Perst.nr. 007-12 PKAT nr. 107 J.nr. 10-333/74-5 Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2011 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 -

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. oktober 2012. faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. oktober 2012. faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 3. oktober 2012 i faglig voldgiftssag (FV2012-0076): HK Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) (advokat Pernille Leding)

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2014-0001): Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I v/di for Lantmännen Unibake Denmark A/S

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 9. december 2013. faglig voldgiftssag (FV2013-0104): Dansk Sygeplejeråd. for A. (advokat Steen Hellmann) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 9. december 2013. faglig voldgiftssag (FV2013-0104): Dansk Sygeplejeråd. for A. (advokat Steen Hellmann) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 9. december 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0104): Dansk Sygeplejeråd for A (advokat Steen Hellmann) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A mod Personalestyrelsen for Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 26. november 2015 i faglig voldgiftssag FV2015.0108 Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Hovedspørgsmålet

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen.

PROTOKOLLAT. med. tilkendegivelse. af 28. januar faglig voldgiftssag FV : CO10. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. januar 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0083: CO10 (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Kriminalforsorgen på Færøerne (Kammeradvokaten v/ advokat

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kommunernes Landsforening for Roskilde Kommune og Odsherred Kommune (advokat Jørgen Vinding) Flere tjenestesteder 2

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. september 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth Tilkendegivelse i faglig voldgift nr. FV2016.0090 KA Pleje (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA (advokat Peter Nisbeth 2 1. Tvisten Det fremgår af 40, stk. 3, i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA,

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) Danmarks Kirketjenerforening. (advokat Noaman Azzouzi) mod.

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) Danmarks Kirketjenerforening. (advokat Noaman Azzouzi) mod. Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.186) Danmarks Kirketjenerforening (advokat Noaman Azzouzi) mod Kirkeministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Lene Damkjær Christensen) 1. Sagens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012 i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI overenskomst I for Danish Crown, Sønderborg

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 26. marts 2009 i Faglig voldgiftssag FV. 2008.0223: HK Handel (Advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for 7-Eleven, Stationscentret 5 i Roskilde (Advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere