PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. august faglig voldgift (FV ): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. august 2013. faglig voldgift (FV2013.0011): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage)"

Transkript

1 PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. august 2013 i faglig voldgift (FV ): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Moderniseringsstyrelsen for Københavns Universitet (advokat Lene Damkjær Christensen) Tvisten og dens behandling Der er under denne sag opstået tvist mellem parterne om, hvorvidt de studerende, der er ansat på Medicinsk Museion som studenteromvisere, er omfattet af 1, stk. 5, i overenskomsten for studenterundervisere ved universiteter mv. ( SUL/FADL-overenskomsten), som er sålydende: Ved studentermedhjælp forstås studerende, der er ansat til at varetage praktiske opgaver på studiesale, IT-rum, biblioteker mv., at holde opsyn med samlinger mv. eller at vedligeholde materiel, prøver mv. til brug i undervisning og forskning mv. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af advokat Birgit Gylling Andersen og advokatfuldmægtig Anders Ehlers, begge udpeget af klager, kontorchef Carsten Holm og chefkonsulent Mogens Esmarch, begge udpeget af indklagede, samt som opmand højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen.

2 2 Sagen blev forhandlet den 19. august 2013, hvor klager var repræsenteret ved advokat Marianne Lage og indklagede ved advokat Lene Damkjær Christensen. Klager nedlagde påstand om at indklagede, Københavns Universitet, skal tilpligtes at anerkende, at studentermedhjælpere på Medicinsk Museion er omfattet af 1, stk. 5, i overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. Indklagede nedlagde påstand om frifindelse. Der blev afgivet forklaring af Jennie Sejr Junghans, Inge M. Jessen, Torben Conrad, Inge Friis Svendsen, Mette Ring Rossing og Ion Meyer, hvorpå sagen blev procederet. Der blev ikke opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer, og afgørelsen blev herefter overladt til opmanden, som på den baggrund, som der er redegjort for i det følgende, fremkom med den herefter anførte tilkendegivelse. Sagsfremstilling Parternes overenskomst hed i 2002 Overenskomst for studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner og omfattede studerende ansat som 1) undervisningsassistenter, 2) timelønnede instruktorer og hjælpelærere, 3) studenterstudievejledere, 4) demonstratorer (defineret som studerende, der bistår ved undervisningen på universiteternes medicinske-anatomiske institutter), 5) præparatfremstillere (defineret som studerende ansat til fremstilling, nummerering, beskrivelse, montering og vedligeholdelse af præparater til studiesamlinger mv. ved de lægevidenskabelige fakulteter) og 6) tekniske assistenter (defineret som studerende ansat som vagter på studiesale ved de lægefaglige fakulteter). I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2005 fremsatte Københavns Universitet ved kontorchef Søren Nissen over for Videnskabsministeriet følgende forslag til ændring af overenskomsten: Som en ny bemærkning vil universitetet gerne indføje, at man finder at det forhold, at tekniske assistenter kun kan forstås som vagter på studiesale ved de lægevidenskabelige fakulteter er for indskrænkende. Universitetet har behov for studentervagter andre steder, der kombinerer vagttjenesten med deres viden fra studiet (f.eks. andre museumsvagter) ligesom universitetet har behov for en timeløn til lignende arbejde, der ikke kan dækkes ved timelønninger under andre overenskomster. Her tænkes på typisk opsynstjeneste kombineret med vedligeholdelse af forskelligt undervisningsmateriel altså på områder som p.t. ikke er overenskomstdækket. Henvendelsen blev besvaret ved en mail af 20. marts 2006 fra specialkonsulent Mette Ring Rossing, hvori det bl.a. hedder:

3 3 Kære Søren, du skrev i mail af 24. januar 2006 om ønsker til revision af SULoverenskomsten, at mange af universiteterne formentlig generes af, at de tekniske assistenter ( 1, stk. 7) kun kan bruges til at holde vagt på de lægemedicinske studiesale. Jeg tror, der er bred enighed om, at denne bestemmelse skal udvides, så den også kan omfatte andre lignende funktioner. Jeg vil derfor gerne have hjælp til at formulere en ny bestemmelse, som bedre afspejler universiteternes behov. Jeg vil således gerne vide, hvilke andre funktioner, som du kunne tænke dig blev omfattet. Jeg vil ligeledes gerne vide, hvis du har et bud på en fælles betegnelse for funktionerne. Helst en betegnelse, som kan give universiteterne lidt frirum at agere inden for. Kontorchef Søren Nissen videresendte den 22. marts 2006 denne mail til fakulteterne, idet han oven over mailen skrev følgende: I bedes inden ugens udgang komme med evt. forslag til, hvilke funktioner en SULoverenskomst dækkende tekniske assistenter kunne ønskes at dække udover hvad den gør nu (se nedenfor). I øjeblikket dækker den kun vagt på de lægevidenskabelige studiesale og lønningskontor og personalekontor kommer ikke sjældent ud for spørgsmål om, hvad studerende skal have for lignende funktioner andre steder. Det er typisk arbejde af typen mere end ren garderobevagtsfunktion (for i så fald er det ikke den ganske pæne løn, de skal have). Vi vil gerne have forslag ind, der dækker områder, hvor den studerende vagt typisk gør noget lignende som dem på de lægefaglige studiesale, nemlig sætter materialer på plads, finde dem frem efter ønske, ordne dem og kunne besvare faglige spørgsmål om dem. Der kom alene en tilbagemelding fra det juridiske fakultet, som i en mail af 24. marts 2006 anførte angående de tekniske assistenter, at henvendelsen havde været videresendt til deres biblioteker, men at der ikke var kommet noget svar tilbage. I et oplæg dateret 11. maj 2006 fremkom Personalestyrelsen under overskriften Beskrivelse af stillingskategorier i 1 med følgende forslag til en ændring af overenskomstens definition på tekniske assistenter : Ved tekniske assistenter forstås studerende, der er ansat til at varetage vagter på studiesale mv., at holde opsyn med samlinger mv., eller at vedligeholde undervisningsmateriale mv. I et tilsvarende oplæg fra Studenterundervisernes Landsforbund dateret 13. juni 2006 foresloges følgende definition: Ved tekniske assistenter forstås studerende, der er ansat til at varetage praktiske opgaver på studiesale mv., IT-rum, biblioteker mv., at holde opsyn med samlinger mv., eller at vedligeholde materiel, prøver mv. til brug i undervisning og forskning mv. I den endeligt vedtagne overenskomst gældende fra 2005 er som 1, stk. 5, indsat en definition på tekniske assistenter, som er identisk med SULs formuleringsforslag af 13. juni 2006.

4 4 1, stk. 5, er videreført i senere overenskomster alene med den ændring, at stillingsbetegnelsen er ændret fra teknisk assistent til studentermedhjælp. Der er mellem parterne enighed om, at denne ændring er uden betydning for stillingens indhold og kvalifikationskrav. Overenskomstens betegnelse er i dag Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv., og dens dækningsområde er i 1, stk. 1, angivet således: Overenskomsten omfatter studerende, der er ansat som undervisningsassistenter, instruktorer, hjælpelærere, studentermedhjælpere og studenterstudievejledere ved universiteterne og ved de nedenfor nævnte uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet samt demonstratorer og præparatfremstillere ved de sundhedsfaglige fakulteter. Overenskomsten dækker på Kulturministeriets område følgende uddannelsesinstitutioner: Arkitektskolen i Århus Det informationsvidenskabelige akademi Det Jyske Musikkonservatorium Det Kgl. Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole Rytmisk Musikkonservatorium Det Syddanske Musikkonservatorium og Skuespillerskole, for den del af konservatoriet, der tidligere var det fynske musikkonservatorium. Medicinsk Museion er en forskningsenhed under Institut for Folkesundhedsvidenskab, der hører under Københavns Universitets Sundhedsfaglige Fakultet. Der forskes overordnet set i medicinsk forskningskommunikation. Institutionen råder over en større museumssamling grundlagt i 1906 af en gruppe københavnske læger. Institutionen råder endvidere over en udstillings- og eventsbygning i det oprindelige Kongelige Kirurgiske Akademi, Bredgade 62, hvor Medicinsk Museion udstiller og holder arrangementer og events om den medicinske kulturarv. Institutionen gør brug af studerende som arbejdskraft, som ansættes i henhold til stillingsopslag med bl.a. følgende indhold: Kunne du tænke dig at formidle medicinens kulturhistorie til et bredt publikum lige fra 7- årige børn til højt specialiserede forskere. Vil du være med til at byde publikum velkommen til Medicinsk Museion og give dem en god oplevelse? Kan du se en pointe i at beskæftige dig med medicin i en humanistisk og æstetisk ramme? Jobbet er alsidigt og udfordrende. Du skal dels være omviser i vores permanente udstillinger og i de skiftende særudstillinger, dels fungere som museumsvagt, når museet har åbent, og ad hoc varetage andre serviceopgaver. Jobbet kræver derfor både interesse og flair for mundtlig formidling, samt en serviceminded indstilling. Vi forestiller os, at du

5 5 - har to-tre års studier bag dig inden for fag som historie, etnologi, arkæologi, folkesundhedsvidenskab, medicin- eller tandlægestudiet eller lign. - Har kendskab til eller interesse for emnerne sundhed, sygdom og behandling i et kulturelt og historisk perspektiv. Kendskab til den biomedicinske udvikling er en fordel, men ingen betingelse. - Interesserer dig for museumsformidling. - Har lyst til at tage del i arbejdet på et museum, der i disse år undergår store forandringer. - Har gode engelskkundskaber. - Er serviceminded, mødestabil og fleksibel. Arbejdstiden er varierende og falder både som faste vagter og ad hoc aftalte vagter, der kan falde både i dag- og aftentimer, hverdag og weekend. Da arbejdet som omviser kræver en vis oplæring, skal du kunne arbejde hos os i mindst ét år og gerne længere. Løn følger gældende overenskomst for studentermedhjælpere. De studerende ansat ved Medicinsk Museion er efter hidtidig praksis blevet aflønnet efter HKoverenskomsten. Ved brev af 5. januar 2011 har FADL imidlertid meddelt Institut for Folkesundhedsvidenskab, at det er FADL s opfattelse, at studerende ansat ved Medicinsk Museion er omfattet af 1, stk. 5, i overenskomsten for studenterundervisere. Spørgsmålet herom har herefter været forhandlet mellem parterne, uden at enighed kunne opnås. Parterne var i slutningen af 2008 i forbindelse med en konkret sag blevet opmærksom på en anden divergens vedrørende fortolkningen af 1, stk. 5, idet det var Personalestyrelsens opfattelse, at bestemmelsen kun omfatter studerende, der varetager en stilling, hvor deres studier er relevante, hvilket FADL ikke var enig i. Denne tvist blev indbragt for faglig voldgift i 2010 og afgjort ved min tilkendegivelse af 23. november 2011, som gav FADL medhold med bl.a. følgende begrundelse: Der er mellem parterne enighed om, at Panum-ordningen udgjorde en fælles referenceramme for parterne under overenskomstforhandlingerne i Denne ordning var baseret på senest 1, stk. 7, i 2002-overenskomsten, som havde følgende ordlyd: Ved tekniske assistenter forstås studerende ansat som vagter på studiesale ved de lægelige fakulteter. Det fremgår ikke klart af denne bestemmelse, at den skulle indeholde et krav om, at de ansatte studiesalsvagter skulle have særlige studiemæssige forudsætninger, og det må efter bevisførelsen lægges til grund, at bestemmelsen i en række år forud for 2006 i hvert fald ikke var blevet administreret på denne måde. Det må efter bevisførelsen endvidere lægges til grund, at arbejdsgiversiden præsenterede sit oplæg på den måde, at det drejede sig om at brede Panumordningen ud til de øvrige

6 6 universiteter, samt at det ikke under forhandlingerne fra arbejdsgiversiden blev udtrykkeligt præciseret, at aflønning som teknisk assistent måtte forudsætte, at arbejdet var studierelevant. Jeg finder det heller ikke godtgjort, at klager burde have kunnet udlede dette af overenskomstparternes drøftelser. Disse viste vel, at der skulle være tale om arbejde på et vist niveau, men jeg finder ikke, at klager heraf burde have indset, at arbejdsgiversiden gik ud fra en forudsætning om, at arbejdet skulle være relevant i forhold til den pågældendes studie. Det forhold, at Personalestyrelsen i forbindelse med bestemmelsens affattelse accepterede klagers ændringsforslag, således at det af bestemmelsens endelige affattelse fremgår, at den omfatter bl.a. praktiske opgaver på studiesale, it-rum, biblioteker mv., har i den forbindelse efter min opfattelse også været egnet til at bestyrke klagers opfattelse om, at det drejede sig om at udbrede Panumordningen i den form, den havde i 2006, til de øvrige universiteter. Der må herefter gives klager medhold i, at SUL/FADL-overenkomsten finder anvendelse for arbejde, som studerende på de lægevidenskabelige/sundhedsvidenskabelige fakulteter udfører på studiesale, i it-rum og på biblioteker mv., uanset om de ansatte studerende anvender studiefaglig indsigt, som er opnået fra deres studie, i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver, eller om der er sammenhæng mellem arbejdsopgaverne og de studerendes studiemæssige baggrund. Der må dog på baggrund af de samstemmende forklaringer om, at der skulle være tale om arbejde på et vist niveau, gøres den modifikation, at overenskomsten ikke omfatter en ansat, der udelukkende udfører manuelle funktioner såsom garderobepasning, rengøring, kaffebrygning eller fotokopiering, og dette gælder, selv om den pågældende måtte være studerende. Forklaringer Jennie Junghans og Inge M. Jessen, som begge har været ansat som studentermedhjælpere på Museion, mens de var historiestuderende, har samstemmende forklaret, at arbejdet består i en omviserfunktion, en kustodefunktion og en funktion som kassevagt/brandvagt. Der er tre typer vagter: 1) vagter i den almindelige åbningstid fra til 17.30, hvor der er tre studerende på vagt, som skiftes til at varetage de 3 funktioner, 2) forudbestilte rundvisninger fra f.eks. skoler, uddannelsessteder eller medicinalvirksomheder, og 3) vagter ved særlige arrangementer, receptioner mv., hvor arbejdet især er af praktisk karakter, f.eks. at stille borde op, rydde op og lignende. De fik udleveret forskelligt materiale, således at de kunne forberede deres rundvisninger, hvis indhold varierede afhængig af, hvad det var for en gruppe, der skulle vises rundt. De var instrueret om, at de skulle tage udgangspunkt i de udstillede genstande. Udstillingen skifter løbende. Runderingsvagten skal sikre sig, at de besøgende ikke rører ved de udstillede genstande. De fik endvidere mange spørgsmål fra de besøgende. Var der ledige perioder på en vagt kunne de bistå med praktiske ting som rengøring, registreringsopgaver og lignende. De kunne også få afgrænsede opgaver såsom at lave oplæg inden for deres særlige speciale. I skolernes ferier kunne der være særlige tilbud om børneomvisninger, hvortil de brugte særlige udstillingsgenstande, som børnene måtte røre ved. Torben Conrad har forklaret bl.a., at han har været ansat som forhandlingsleder i FADL i mange år. Han var under overenskomstforhandlingerne forud for 2005-overenskomsten med i SUL og FADLs

7 7 forhandlingsdelegation og var med i formuleringsprocessen. Initiativet til at få udvidet bestemmelsen om tekniske assistenter kom fra Personalestyrelsen, som gerne ville udvide bestemmelsen både geografisk og indholdsmæssigt. Det var hans opfattelse, at Personalestyrelsen ønskede at kunne aflønne nogle flere studerende til en fornuftig løn, således som man gjorde på Panum, idet det på det tidspunkt var svært at rekruttere studerende til en lav løn. Indføjelsen af praktiske opgaver, biblioteker og it-rum i overenskomstteksten til 1, stk. 5, kom ind på SUL og FADLs foranledning. Meningen var at få bestemmelsen præciseret, således at der ikke kunne opstå tvivl om, hvad en studiesal kunne være, og at det kunne være praktiske opgaver. Det har aldrig været sagt, at det skulle dreje sig om arbejde, som var rettet mod andre studerende. På et møde, hvor Mette Ring Rossing ikke var til stede, gav Marianne Hansen fra Personalestyrelsen udtryk for, at bestemmelsen også kunne omfatte arbejde på et museum, da der i bestemmelsen tales om samlinger, hvilket også dækker museer. At studerende ansat på Museion er omfattet af bestemmelsen, blev udtrykkeligt nævnt under overenskomstforhandlingerne i Under overenskomstforhandlingerne i 2013 ønskede Moderniseringsstyrelsen mv. fjernet fra overenskomstteksten med den begrundelse, at man havde givet for meget i 2005, men det modsatte SUL og FADL sig. Inge Friis Svendsen har forklaret bl.a., at hun er kontorchef i Moderniseringsstyrelsen. Hun var forhandlingsleder under overenskomstforhandlingerne i 2008, hvor også Torben Conrad deltog. Man drøftede i forhold til 1, stk. 5, alene en ændring af stillingsbetegnelsen. Der var ingen drøftelser vedrørende bestemmelsens materielle indhold og heller ikke om, hvorvidt studerende ansat ved Museion var omfattet af bestemmelsen. Mette Ring Rossing har forklaret bl.a., at hun i 2005 som specialkonsulent i Videnskabsministeriet fik sagen vedrørende FUL-overenskomsten overdraget fra en anden medarbejder. Hun fik overenskomsten præsenteret på den måde, at den omfattede arbejde udført af studerende for andre studerende, og sådan læste hun den også selv. Hun havde forud for forhandlingerne indhentet ønsker fra universiteterne, men disse skulle efterfølgende vurderes af fagministeriet og af Personalestyrelsen. De notater med håndskrevne noter, som er fremlagt under sagen, er hendes og Marianne Hansens interne arbejdspapirer. De viser kun noget om de ønsker, som de var blevet præsenteret for fra universiteternes side. At museer skulle være omfattet af dækningsområdet for studentermedhjælp, fremgår hverken af parternes krav eller af resultatpapiret. Hun var til stede på alle de møder, hvor 1, stk. 5, blev forhandlet. Forhandlingerne var meget korte og drejede sig alene om at finde nogle formuleringer, hvorved man kunne overføre det arbejde, som blev udført på studiesalene på Panum, til andre områder inden for universiteternes område. Meningen var, at det skulle være arbejde, der rettede sig mod andre studerende. Bestemmelsen omfatter således ikke formidlingsarbejde, som retter sig mod andre end studerende. Når biblioteker er nævnt, tænkes på biblioteker, som primært betjener studerende, selv om de også kan være åbne for andre brugere. Med samlinger tænkes alene på samlinger på studiesale. Hun mener ikke, at det specifikt har været drøftet, at også arbejde på museer kunne være omfattet af dækningsområdet, og hun anser det

8 8 for udelukket, at Personalestyrelsen skulle have deltaget i drøftelser herom, uden at hun var til stede som repræsentant for fagministeriet. Ion Meyer har forklaret bl.a., at han er leder af Medicinsk Museion med ansvar for museets samlinger. Der er tale om en forskningsenhed under Københavns Universitet, hvis undervisningsforpligtelse er konverteret til en formidlingsforpligtelse over for offentligheden. Institutionen varetager højst en uges undervisning om året. Studentermedhjælperne har ingen opgaver i den forbindelse ud over, at de måske kan hjælpe til med at stå i garderoben eller lignende. Samlingerne, som er meget store, er bygget op af donerede genstande. Det er kun en lille del heraf, som er udstillede. Studentermedhjælperne har ikke adgang til samlingerne og har ikke noget håndteringsansvar, heller ikke i forhold til de udstillede genstande. Der er tradition for at ansætte studerende fra Københavns Universitet fra forskellige studier, da det er godt at have omvisere, som er fagligt interesserede, men det er ikke en forudsætning, at de har en særlig viden eller indsigt. De får udleveret forskelligt materiale, som de kan bruge i deres arbejde, men det er ikke meningen, at de skal foretage selvstændige studier eller opslag. Han har således akademisk personale til at tage sig af faglige omvisninger. Studentermedhjælperne aflønnes efter HK-overenskomsten, som han har fundet dækkende, og som også gør brug af betegnelsen studentermedhjælp. Også andre naturhistoriske museer har tradition for at aflønne studentermedhjælp efter HK-overenskomsten. Parternes argumentation Klager har til støtte for, at de studerende ansat på Medicinsk Museion er omfattet af SUL/FADLoverenskomstens 1, stk. 5, navnlig henvist til, at de er ansat på en forskningsrelateret institution under Københavns Universitet og er ansat til at varetage praktiske opgaver. De er dermed omfattet af ordlyden af 1, stk. 5. Denne bestemmelse, som ikke mindre end 4 gange gør brug af mv., er meget bredt formuleret, hvilket er et helt bevidst valg, idet meningen var, at bestemmelsen skulle kunne dække universiteternes behov for at kunne ansætte studerende til lidt af hvert. Der var således i 2005 tale om en udvidelse af bestemmelsen såvel geografisk som indholdsmæssigt. Det er uden betydning, at museer ikke er nævnt udtrykkeligt, da de er dækket af mv.. Museer er helt sammenlignelige med biblioteker, som er nævnt udtrykkeligt i teksten. Også henvisningen i teksten til samlinger viser, at museer er omfattet. Det må endvidere efter bevisførelsen, herunder Torben Conrads forklaring, lægges til grund, at det under forhandlingerne udtrykkeligt er blevet sagt, at bestemmelsen også dækker ansættelse på museer. Det bestrides fra klagers side, at 1, stk. 5, forudsætter, at der skal være tale om arbejde, som retter sig mod andre studerende. Hvis det var tilfældet, skulle det være fremgået af teksten, på samme måde som det gør i 1, stk. 4, vedrørende studenterstudievejledere. Præciseringen i 1, stk. 4, viser samtidig, at overenskomsten ikke kun omfatter arbejde, som retter sig mod studerende, idet præciseringen i så fald havde været overflødig. Studentermedhjælperne på Medicinsk Museion varetager kun i mindre omfang manuelt arbejde og er især ansat med henblik på at varetage rundviserfunktionen, holde opsyn med

9 9 samlinger mv. og lignende praktisk arbejde, som naturligt falder ind under SUL/FADLoverenskomsten og ikke under HK-overenskomsten, som retter sig mod administrativt arbejde. Indklagede har navnlig gjort gældende, at SUL/FADL-overenskomsten geografisk alene omfatter organisatoriske enheder, som er rettet mod studerende. Dette støttes dels af en sammenhængende læsning af ordlyden af overenskomstens 1, stk. 1-7, dels af den specifikke opremsning af lokaliteter i stk. 5. Mv. må læses i denne sammenhæng og omfatter dermed alene sammenlignelige interne lokaliteter, f. eks. laboratorier. Det forhold, at biblioteker er nævnt, kan ikke føre til et andet resultat, idet der herved naturligt menes universitetsbiblioteker og lignende, som i hovedsagen er organisatoriske enheder, som er til for de studerende og deres undervisere på universiteterne, selv om de også kan være åbne for andre. Museumsfaciliteten ved Medicinsk Museion er imidlertid alene rettet mod offentligheden. Faciliteten er derfor ikke omfattet af dækningsområdet for 1, stk. 5. Dertil kommer, at studentermedhjælperne ved Medicinsk Museion ikke beskæftiger sig med opgaver, som svarer til de, som er nævnt i 1, stk. 5, idet deres opgaver består i en omviserfunktion i forhold til offentligheden, en kustodefunktion, en kassefunktion og i øvrigt varetagelse af diverse former for manuelt arbejde, dvs. alt i alt arbejdsopgaver, som det vil være naturligt at henføre under HK-overenskomsten. Indklagede har til yderligere støtte for den anførte fortolkning henvist til, at udvidelsen af bestemmelsen ved overenskomstfornyelsen i 2005 alene havde til formål at udbrede den såkaldte Panummodel, således at også områder uden for Det Medicinske Fakultet kunne gøre tilsvarende brug af studentermedhjælp. Også Panummodellen rettede sig imidlertid alene mod lokaliteter med faciliteter for studerende og omfattede alene praktisk arbejde, som havde forbindelse hermed. Opmandens tilkendegivelse Sagen angår fortolkning af 1, stk. 5, i SUL/FADL-overenskomsten, som er en overenskomst for studenterundervisere ved universiteterne mv. De stillinger, som i øvrigt er omfattet af denne overenskomst, vedrører studerendes udførelse af følgende opgaver: 1) undervisnings- eller instruktionsopgaver over for studerende, 2) vejledningsopgaver i relation til studerende eller potentielle studerende, 3) bistand ved undervisning på bestemte institutter, eller 4) fremstilling, nummerering, beskrivelse, montering og vedligeholdelse af præparater til studiesamlinger mv. ved bestemte fakulteter. De stillinger, som i øvrigt er omfattet af overenskomsten, er således alle knyttet til aktiviteter, som er rettet imod og/eller har betydning for studerende. 1, stk. 5, har samtidig afløst en bestemmelse, som alene omfattede studerende ansat som vagter på studiesale ved de lægevidenskabelige fakulteter ( Panumordningen ), og det må som anført i min tilkendegivelse af 23. november 2011 antages, at formålet med 1, stk. 5, har været at brede

10 10 Panumordningen ud, således at der også uden for de lægevidenskabelige fakulteter kan gøres brug af studentermedhjælp til varetagelse af funktioner af lignende art som de, der varetages af studiesalsvagterne på Panum. Også Panumordningen omfatter imidlertid alene beskæftigelse af studentermedhjæp ved faciliteter rettet mod studerende. Det anførte støtter indklagedes standpunkt om, at 1, stk. 5, geografisk retter sig mod organisatoriske enheder, som betjener studerende. Denne fortolkning støttes endvidere af de eksempler på lokaliteter, som er nævnt i 1, stk. 5, sammenholdt med de eksempler på arbejdsopgaver, som er beskrevet i bestemmelsen. Opremsningen har dog en sådan karakter, at det ikke kan afvises, at 1, stk. 5, også omfatter studentermedhjælp ansat til at bistå med arbejde af den i bestemmelsen nævnte karakter til brug i forskning, men dette er ikke situationen i den foreliggende sag. Da studentermedhjælperne ved Medicinsk Museion alene udfører arbejde i relation en museumsfacilitet, som alene retter sig mod offentligheden, følger det allerede heraf, at de ikke kan anses for omfattet af 1, stk. 5, i parternes overenskomst. Det er på den anførte baggrund min opfattelse, at indklagede skal have medhold i sin påstand om frifindelse. Parterne tog denne tilkendegivelse til efterretning og var enige om, at sagen afsluttes ved, at tilkendegivelsen dem imellem tillægges virkning som en kendelse, ligesom hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmanden. København, den 29. august 2013 Lene Pagter Kristensen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078): PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV2010.0078): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. september 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære af 8. februar 2012 Perst.nr. 007-12 PKAT nr. 107 J.nr. 10-333/74-5 Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2011 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 -

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2005 Cirkulære af 23. marts 2007 Perst. nr. 036-07 PKAT nr. 107 J.nr. 05/333-74-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 23. april 2009

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 23. april 2009 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 23. april 2009 I sagerne nr.: A2008.476 og A2008.698 FTF for PROSA for PROSA/SAS (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0093: 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Grønvold & Schou A/S (advokat Michael

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder Opmandskendelse i faglig voldgift: Air Greenland A/S (advokat Yvonne Frederiksen) mod Serviceforbundet herunder Flyvebesætningsforeningen for Grønland (advokat Jørgen G. Jacobsen) Afsagt den 12. juli 2010

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 8. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 8. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 8. maj 2008 i sag nr. A2006.456: Finanssektorens Arbejdsgiverforening for TrygFonden Lyngby Hovedgade 4,2 2800 Kgs. Lyngby (advokat Merete Preisler) mod Landsorganisationen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. april 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri for HK/Privat for A og B (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2008 Cirkulære af 24. juni 2009 Perst. nr. 039-09 PKAT nr. 107 J.nr. 08-333/74-3 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 - studenterundervisere

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 i sag nr. A 2007.696: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK Mimersvej 4 4600 Køge (konsulent Lars Ørskov Schmidt) mod

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Faglig voldgift. Lager, Post og Servicemedarbejdernes Forbund, HK Danmark, Dansk Metal, Træ Industri Byg i Danmark. Malerforbundet i Danmark

Faglig voldgift. Lager, Post og Servicemedarbejdernes Forbund, HK Danmark, Dansk Metal, Træ Industri Byg i Danmark. Malerforbundet i Danmark Faglig voldgift Lager, Post og Servicemedarbejdernes Forbund, HK Danmark, Dansk Metal, Træ Industri Byg i Danmark Malerforbundet i Danmark Dansk Magisterforening FTF Dansk Journalistforbund mod Danmarks

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder:

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder: Kendelse af 3. august 2005 i faglig voldgift: CO-industri for Danske Metal og HK/Privat for LM (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Industri for TDC A/S på vegne af TDC Totalløsninger A/S

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere