PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november faglig voldgift (FV ):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):"

Transkript

1 PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV ): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (advokat Lene Damkjær Christensen) Tvisten og dens behandling Der er under denne sag opstået tvist mellem parterne om fortolkningen af 1, stk. 5, i overenskomsten for studenterundervisere mv. ( SUL/FADL-overenskomsten), som er sålydende: Ved studentermedhjælp forstås studerende, der er ansat til at varetage praktiske opgaver på studiesale, IT-rum, biblioteker mv., at holde opsyn med samlinger mv. eller at vedligeholde materiel, prøver mv. til brug i undervisning og forskning mv. Det er indklagedes opfattelse, at bestemmelsen kun omfatter studerende, der varetager en stilling, hvor deres studier er relevante. Dette bestrides af klager. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af advokat Birgit Gylling Andersen og advokatfuldmægtig Anders Ehlers, begge udpeget af klager, kontorchef Carsten Holm og chefkonsulent Sofie Nilsson, begge udpeget af indklagede, samt som opmand højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen.

2 2 Sagen blev forhandlet den 23. november 2011, hvor klager var repræsenteret ved advokat Marianne Lage og indklagede ved advokat Lene Damkjær Christensen. Klager nedlagde følgende påstand: Indklagede tilpligtes at anerkende, at SUF/FADL-overenskomsten finder anvendelse for arbejde, som studerende på de lægevidenskabelige/sundhedsvidenskabelige fakulteter udfører på studiesale, i IT-rum og på biblioteker m.v., uanset om de ansatte studerende anvender studiefaglig indsigt, som er opnået fra deres studie, i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver, eller om der er sammenhæng mellem arbejdsopgaverne og de studerendes studiemæssige baggrund. Indklagede nedlagde påstand om frifindelse. Der blev afgivet forklaring af Nikolai Bolsing Bak, Martin Christensen, Torben Conrad, Jørgen Skeiller og Mette Ring Rossing, hvorpå sagen blev procederet. Der blev ikke opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer, og afgørelsen blev herefter overladt til opmanden, som på den baggrund, som der er redegjort for i det følgende, fremkom med den herefter anførte tilkendegivelse. Sagsfremstilling Studenterjob som studiesalsvagt/teknisk assistent har inden for de lægevidenskabelige fakulteter været kendt siden 1960 erne. Der er under sagen fremlagt en korrespondance af ældre dato mellem Københavns Universitet og FADL, hvori der fra foreningens side gives udtryk for, at der ingen kvalitetskrav stilles til de tekniske assistenter. I et stillingsopslag fra slutningen af 1996 til en stilling som studiesalsvagt på Medicinsk Databehandling hedder det bl.a.: Stillingsbeskrivelse Studiesalsvagterne på MDB hjælper vores brugere med programmer som WordPerfect til DOS, Windows og MacIntosh, Word, Epi-Info, CorelDRAW, WordPerfect Presentations og Excel. Desuden administrerer vagterne adresser, betaling for print og fotokopier samt opretning af nye brugere. Vi holder også kurser i basal brug af WordPerfect og er ved at planlægge nogle workshops i diverse programmer, brug af Internet, søgning på Medline/COSMOS o.s.v. Kvalifikationer Du skal - være serviceminded, have tålmodighed til nybegyndere. - have et vældigt humør.

3 3 - have et godt kendskab til vores primære produkt WordPerfect. - have almen pc-erfaring. - kunne passe én til to vagter om ugen hele semestret. Hvis du har lyst til at undervise på de små kurser vi planlægger at holde eller har systemerfaring med MacIntosh, hører vi gerne om det. I 1997 gjorde FADL indsigelse imod, at det i stillingsannoncer for studiesalsvagter til Panums edbstudiesal blev anført, at aflønning skete efter overenskomst med HK. I et svar herpå fra ITmedarbejder ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Jørgen Skeiller anførtes, at studiesalsvagterne blev ansat og aflønnet som tekniske assistenter, og at ansættelse ville ske under den indgåede overenskomst mellem på den ene side Finansministeriet og på den anden side Foreningen af Danske Lægestuderende og Studenterundervisernes Landsforbund. I 2002-overenskomsten for studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner hedder det bl.a.: 1. Overenskomstens dækningsområde. Overenskomsten omfatter studerende ansat som undervisningsassistenter, timelønnede instruktorer og hjælpelærere, studenterstudievejledere, demonstratorer, præparatfremstillere og tekniske assistenter. Stk. 7. Ved tekniske assistenter forstås studerende ansat som vagter på studiesale ved de lægevidenskabelige fakulteter. De øvrige stillinger, som overenskomsten omfattede, var defineret i stk. 2-6, og for nogle af stillingernes vedkommende var fastsat visse minimumskrav til den studerendes studieanciennitet. Forud for den næste overenskomstfornyelse fremsatte Københavns Universitet ved kontorchef Søren Nissen følgende forslag til ændring af overenskomsten: Som en ny bemærkning vil universitetet gerne indføje, at man finder at det forhold, at tekniske assistenter kun kan forstås som vagter på studiesale ved de lægevidenskabelige fakulteter er for indskrænkende. Universitetet har behov for studentervagter andre steder, der kombinerer vagttjenesten med deres viden fra studiet (f.eks. andre museumsvagter) ligesom universitetet har behov for en timeløn til lignende arbejde, der ikke kan dækkes ved timelønninger under andre overenskomster. Her tænkes på typisk opsynstjeneste kombineret med vedligeholdelse af forskelligt undervisningsmateriel altså på områder som p.t. ikke er overenskomstdækket. Henvendelsen blev besvaret ved en mail af 20. marts 2006 fra specialkonsulent Mette Ring Rossing, hvori det bl.a. hedder: Kære Søren, du skrev i mail af 24. januar 2006 om ønsker til revision af SULoverenskomsten, at mange af universiteterne formentlig generes af, at de tekniske assistenter ( 1, stk. 7) kun kan bruges til at holde vagt på de lægemedicinske studiesale.

4 4 Jeg tror, der er bred enighed om, at denne bestemmelse skal udvides, så den også kan omfatte andre lignende funktioner. Jeg vil derfor gerne have hjælp til at formulere en ny bestemmelse, som bedre afspejler universiteternes behov. Jeg vil således gerne vide, hvilke andre funktioner, som du kunne tænke dig blev omfattet. Jeg vil ligeledes gerne vide, hvis du har et bud på en fælles betegnelse for funktionerne. Helst en betegnelse, som kan give universiteterne lidt frirum at agere inden for. Kontorchef Søren Nissen videresendte den 22. marts 2006 denne mail til fakulteterne, idet han oven over mailen skrev følgende: I bedes inden ugens udgang komme med evt. forslag til, hvilke funktioner en SULoverenskomst dækkende tekniske assistenter kunne ønskes at dække udover hvad den gør nu (se nedenfor). I øjeblikket dækker den kun vagt på de lægevidenskabelige studiesale og lønningskontor og personalekontor kommer ikke sjældent ud for spørgsmål om, hvad studerende skal have for lignende funktioner andre steder. Det er typisk arbejde af typen mere end ren garderobevagtsfunktion (for i så fald er det ikke den ganske pæne løn, de skal have). Vi vil gerne have forslag ind, der dækker områder, hvor den studerende vagt typisk gør noget lignende som dem på de lægefaglige studiesale, nemlig sætter materialer på plads, finde dem frem efter ønske, ordne dem og kunne besvare faglige spørgsmål om dem. Der kom alene en tilbagemelding fra det juridiske fakultet, som i en mail af 24. marts 2006 anførte angående de tekniske assistenter, at henvendelsen havde været videresendt til deres biblioteker, men at der ikke var kommet noget svar tilbage. I et oplæg dateret 11. maj 2006 fremkom Personalestyrelsen under overskriften Beskrivelse af stillingskategorier i 1 med følgende forslag til en ændring af overenskomstens definition på tekniske assistenter : Ved tekniske assistenter forstås studerende, der er ansat til at varetage vagter på studiesale mv., at holde opsyn med samlinger mv., eller at vedligeholde undervisningsmateriale mv. I et tilsvarende oplæg fra Studenterundervisernes Landsforbund dateret 13. juni 2006 foresloges følgende definition: Ved tekniske assistenter forstås studerende, der er ansat til at varetage praktiske opgaver på studiesale mv., IT-rum, biblioteker mv., at holde opsyn med samlinger mv., eller at vedligeholde materiel, prøver mv. til brug i undervisning og forskning mv. I den endeligt vedtagne overenskomst gældende fra 2005 er som 1, stk. 5, indsat en definition på tekniske assistenter, som er identisk med SULs formuleringsforslag af 13. juni Bestemmelsen er videreført i senere overenskomster alene med den ændring, at stillingsbetegnelsen er ændret fra teknisk assistent til studentermedhjælp. Der er mellem parterne enighed om, at denne ændring er uden betydning for stillingens indhold og kvalifikationskrav.

5 5 Nærværende tvist opstod i december 2008 i forbindelse med, at klager blev opmærksom på, at tre studerende under deres ansættelse på en it-studiesal på Syddansk Universitet var blevet ansat i henhold til organisationsaftale for it-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste. Indklagede har efterfølgende i forhold til de tre studerende anerkendt en højere aflønning, da de ved deres ansættelse havde modtaget løfte herom. Indklagede har imidlertid fastholdt følgende opfattelse, som er kommet til udtryk i et bidrag til fortolkning af 1, stk. 5, af 10. september 2009, som er udsendt ensidigt af Personalestyrelsen, og hvori det bl.a. hedder: Personalestyrelsen er blevet opmærksom på, at der lokalt kan være tvivl om, hvordan 1, stk. 5, skal forstås og anvendes. Personalestyrelsen har derfor udarbejdet et fortolkningsbidrag til 1, stk. 5: Overenskomsten omfattede indtil OK 05 kun tekniske assistenter (nu studentermedhjælp fra OK 08) ved studiesale ved de lægevidenskabelige fakulteter. Bestemmelsen blev i forbindelse med OK05 udvidet, således at den nu tillige omfatter studiesale, IT-rum og biblioteker mv. ved andre fakulteter. Det er Personalestyrelsens klare opfattelse, at bestemmelsen fortsat kun omfatter studerende, der varetager stillinger som studentermedhjælp, hvor deres studier er relevante. Dvs. det forudsættes, at de pågældende studerende anvender deres studie i deres arbejde som studentermedhjælp efter SUL-OK. Forklaringer Nikolaj Bolsing Bak har forklaret bl.a., at han som medicinstuderende blev ansat i starten af 1996 som studiesalsvagt på Panums edbstudiesal. Hans arbejdsopgaver svarede meget godt til stillingsbeskrivelsen i det ovenfor citerede stillingsopslag. Han havde derudover også noget systemarbejde. Han havde ikke brug for sin studiemæssige baggrund som sådan, men vidste, hvad de studerende havde brug for. Der var også ansat studerende som studievagter på edbstudiesalen, som ikke var medicinstuderende, og som blev aflønnet efter SUL-overenskomsten. Martin Christensen har forklaret bl.a., at han, mens han læste engelsk, har siddet i bestyrelsen for og været formand for SUL. Det var ham, som var hovedforhandleren under overenskomstforhandlingerne forud for vedtagelsen af 2005-overenskomsten. Han støttede sig herunder meget til den rådgivning, som han fik fra Torben Conrad. Det var Personalestyrelsen, som tog initiativet til at få udvidet anvendelsesområdet for de tekniske assistenter. Det skulle udbredes også til andre fakulteter, og der var derudover også tale om en udvidelse af stillingsindholdet. SUL var positivt indstillet over for ændringsforslaget, da man var interesseret i at få løftet studerende med studenterarbejde, der ikke var så kvalificeret som instruktorernes, men man var samtidig opmærksom på, at forslaget ikke måtte få negative konsekvenser for instruktorerne. Forslaget skulle således formuleres med forsigtighed, således at instruktorerne ikke kunne risikere at rykke ned i

6 6 stillingskategori. Det var SULs forudsætning, at stillingen som teknisk assistent skulle omfatte opgaver, som krævede lidt mere omtanke end blot at lave kaffe, men ikke, at det skulle være egentligt studiefagligt eller studierelevant arbejde. Han husker ikke drøftelserne i detaljer, men der blev bl.a. andet talt om, at det kunne være studenterarbejde på et bibliotek. Det kan også være blevet nævnt, at det kunne være en geologistuderende, som skulle lægge sten på plads. Han husker ikke, at der skulle have været en særlig drøftelse af studerende ansat i et it-rum til at lave specielle statistikprogrammer. Der kom et oplæg fra Personalestyrelsen, som FUL fik udbygget ved at få indsat nogle yderligere beskrivende ord. Formålet hermed var, at det ikke skulle kunne fortolkes for åbent til skade for de studerende. Det blev på intet tidspunkt nævnt, at det var et krav, at de studerende skulle have brug for deres viden fra studiet. Dette er der krav om i relation til andre stillinger, hvilket fremgår af overenskomstens beskrivelse af stillingerne. Han havde ikke selv nærmere kendskab til stillingsindholdet for de studiesalsvagter på medicinstudiet, som betegnelsen teknisk assistent hidtil havde dækket, men han fik af Torben Conrad en beskrivelse, som passer meget godt til, hvad der er blevet forklaret af Nicolaj Bolsing Bak, og han tillagde denne beskrivelse megen vægt. Torben Conrad har forklaret bl.a., at han har været ansat som forhandlingsleder i FADL i mange år. Han har hele tiden været velkendt med Panumordningen, som har været oppe til drøftelse i forbindelse med overenskomstforhandlinger forud for 2005, hvor FADL forgæves har forsøgt at opnå visse forbedringer for de tekniske assistenter på it-studiesale. Personalestyrelsen kan på baggrund af de tidligere forhandlinger ikke have haft nogen berettiget forudsætning om, at det arbejde, som bliver udført på it-studiesale af lægestuderende, forudsætter viden fra deres uddannelse. Det eneste kvalifikationskrav, som blev stillet til de tekniske assistenter efter overenskomstens 1, stk. 7, var, at de skulle være studerende, og sådan blev bestemmelsen også praktiseret. Han var under overenskomstforhandlingerne forud for 2005-overenskomsten med i SUL og FADLs forhandlingsdelegation og var med i formuleringsprocessen. Initiativet til at få udvidet bestemmelsen om tekniske assistenter kom fra Personalestyrelsen, som gerne ville udvide bestemmelsen både geografisk og indholdsmæssigt. Det var hans opfattelse, at Personalestyrelsen ønskede at kunne aflønne nogle flere studerende til en fornuftig løn, således som man gjorde på Panum, idet det på det tidspunkt var svært at rekruttere studerende til en lav løn. Han husker ikke, at der som eksempel skulle være blevet drøftet studenterarbejde i it-rum med henblik på udarbejdelse af særlige statistikprogrammer. Indføjelsen af praktiske opgaver og it-rum i overenskomstteksten kom ind på SUL og FADLs foranledning. Meningen var at få bestemmelsen præciseret, således at der ikke kunne opstå tvivl om, hvad en studiesal kunne være, og at det kunne være praktiske opgaver. Det blev på intet tidspunkt drøftet, at der skulle kunne stilles andre kvalifikationskrav til en teknisk assistent end, at den pågældende skal være studerende. Et sådant krav fremgår heller ikke af overenskomstens tekst. En betingelse om, at den studerendes studie skal være relevant for arbejdet, vil derudover også være uhensigtsmæssig, idet det vil kunne føre til, at samme arbejde skal aflønnes forskelligt.

7 7 Jørgen Skeiller har forklaret bl.a., at han blev ansat som it-medarbejder på Panum i 1995 og har haft det overordnede ansvar for it-studiesalen siden I en periode var det alene medicinstuderende, som blev ansat, fordi brugerne var medicinstuderende, og det var derfor vigtigt, at vagterne også kunne hjælpe med lidt fagligt input. Man har siden 2000 også ansat andre studerende med særlig pc-indsigt, herunder datalogistuderende og studerende fra samfundsfag. Hvad angår korrespondancen fra 1997 med FADL blev hans svar afgivet efter drøftelse med hans chef og efter undersøgelse af, hvordan man gjorde på andre studiesale. Han drøftede ikke svaret med personalekontoret. Det er hans ansvar, at de ansatte på studiesalen bliver ansat under den rigtige overenskomst, men han har i øvrigt ingen specifik viden om overenskomster. Mette Ring Rossing har forklaret bl.a., at hun i 2002 blev ansat som specialkonsulent i Personalestyrelsen, og at hun i 2005 fik sagen vedrørende FUL-overenskomsten overdraget fra en anden medarbejder. Hun var bekendt med studiesalene på Panum og vidste, at der eksisterede en særlig it-studiesal, men hun var ikke bekendt med, at forholdene for de tekniske assistenter ansat her havde givet anledning til krav fremsat under tidligere overenskomstforhandlinger. Formålet med SUL-overenskomsten er at give de studerende rimelige jobmuligheder på områder, hvor de kan bruge deres kvalifikationer, og hun læser overenskomsten således, at den overordnet omfatter studerende, der udfører studierelevant arbejde overenskomstens 1 om overenskomstens anvendelsesområde var bygget således op, at kvalifikationsskravene faldt fra stk. 2 til stk. 7 om tekniske assistenter, men der blev også i forhold til de tekniske assistenter stillet visse kvalifikationskrav. En teknisk assistent skulle vide, hvad man havde med at gøre. Hun bad forud for overenskomstforhandlingerne vedrørende 2005-overenskomsten om ønsker fra universiteterne, men fik alene en tilbagemelding fra kontorchef Søren Nissen fra Københavns Universitet. Hun forstod tilbagemeldingen sådan, at Nissen havde brug for at kunne aflønne studerende med et vist kvalifikationsniveau efter fortjeneste. Da studierne er forskellige, kunne man ikke nøjes med at udvide bestemmelsen om tekniske assistenter geografisk. Der måtte angives nogle yderligere funktioner, men de skulle være af lignende art som dem, der udførtes af studiesalsvagterne på Panum. Som anført af Nissen i hans tilbagemelding skulle arbejdet være mere end ren garderobevagt, det skulle være noget, som havde studierelevans. Det var hende, som under overenskomstforhandlingerne præsenterede arbejdsgiversidens oplæg til en udvidelse af bestemmelsen om de tekniske assistenter. Dette punkt fyldte dog ikke ret meget under forhandlingerne. Hun oplyste om kontakten til universiteterne og om, at det herfra var blevet meldt tilbage, at man gerne ville have, at den særlige Panummodel blev bredt ud til alle universiteterne. Hun krydrede sin fremlæggelse med eksempler, herunder fra sin egen studietid på statskundskab, hvor der havde været studenter ansat i en it-kælder, som havde de fornødne faglige forudsætninger til at kunne hjælpe de studerende med særlige statistikprogrammer. Et andet af hendes eksempler var, at der kunne være tale om en geologistuderende, som på en studiesal fandt sten frem og stillede dem på plads igen. Hendes eksempler viste således, at stillingerne forudsatte, at de studerende skulle gøre brug af nogen af deres færdigheder. Arbejdet skulle være studierelevant, uden at det dog nærmere blev drøftet, hvad der lå heri. Hvis betingelsen om studierelevans ikke var blevet

8 8 accepteret, ville hun ikke være gået videre med forslaget, som ikke var noget must fra arbejdsgiverside. SUL var ikke uenig i de nævnte eksempler, men var bekymret for risikoen for, at der kunne ske en glidning nedad i stillingskategorier. Der blev ved den endelige formulering af bestemmelsen taget hensyn til denne bekymring. Bestemmelsen blev endvidere formuleret bredt, da man ikke kendte behovet for at kunne gøre brug af tekniske assistenter inden for de forskellige studiegrene. Hun er enig i, at der ikke kan stilles bestemte kvalifikationskrav, men det skal være sådan, at den, som ansættes som teknisk assistent, skal have brug for lidt viden fra sit studie. Det er således ikke nok, at man blot er ansat til at kopiere. Parternes argumentation Klager har navnlig gjort gældende, at overenskomstens 1, stk. 5, om studentermedhjælp efter sin ordlyd ikke stiller andre krav end, at den ansatte skal være studerende, samt at den pågældende skal udføre de opgaver, som fremgår af bestemmelsen. Det kan hverken af bestemmelsen eller af overenskomsten i øvrigt udledes, at den ansatte i forbindelse med arbejdet skal have brug for studiefaglig indsigt, som er opnået fra vedkommendes studie. Et sådant krav fremgik heller ikke af 1, stk. 7, i overenskomsten fra 2002 eller af tidligere overenskomster, og et sådant krav er heller ikke tidligere blevet stillet af de lægevidenskabelige fakulteter, som har ansat også andre studerende end medicinstuderende som tekniske assistenter under SUL-overenskomsten. Formålet med ændringen i 2005-overenskomsten vedrørende de tekniske assistenter var at brede Panumordningen ud til alle universiteterne, og klager har derfor haft en berettiget forventning om, at bestemmelsen i overensstemmelse med sin ordlyd ingen krav stiller med hensyn til kvalifikationer eller til arbejdets relevans for den pågældendes studie. Det kan efter bevisførelsen heller ikke lægges til grund, at der under parternes forhandlinger forud for overenskomstens indgåelse er fremkommet noget, som burde have fået klager til at indse, at indklagede havde en anden opfattelse. Da klagers opfattelse er i overensstemmelse med overenskomstteksten, må denne herefter lægges til grund. Indklagede har til støtte for sin fortolkning navnlig gjort gældende, at initiativet til udvidelsen af dækningsområdet for tekniske assistenter i 2005 kom fra arbejdsgiversiden, som havde interesse i en udvidelse af den såkaldte Panummodel, der indebar, at de studerende ansat som tekniske assistenter/studentermedhjælpere skulle anvende deres viden ved udførelsen af arbejdet på studiesalene på Panum. Indklagede havde til gengæld ingen interesse i en yderligere udvidelse af dækningsområdet til også at omfatte arbejdsopgaver, som ikke krævede fagspecifik viden, allerede fordi disse arbejdsopgaver efter deres art var (og er) dækket af HK-overenskomsten eller Prosaoverenskomsten, hvortil kommer, at timelønningerne ville blive for dyre. Klager har derfor ikke med rette kunnet forvente, at indklagedes forslag betød en udvidelse af dækningsområdet til også at omfatte arbejde, som ikke er studierelevant. Den omstændighed, at arbejdet på itstudiesalene på Panum havde udviklet sig til kun i underordnet omfang at kræve studiefaglig viden, kan ikke medføre, at dækningsområdet for SUL-overenskomsten uforvarende skulle blive udvidet til at omfatte arbejde, hvor de studerende ikke skal anvende nogen form for viden fra studiet. Henset

9 9 til opbygningen af SUL-overenskomstens 1, hvorefter samtlige stillingskategorier kræver en for den enkelte stilling relevant faglig indsigt og viden, og til de konkrete eksempler, der blev drøftet under forhandlingerne, må klager have været klar over indklagedes forudsætning om, at arbejde som teknisk assistent forudsatte, at der var tale om studierelevant arbejde. Til støtte for, at klager må have været klar herover, taler også, at det i det hele har formodningen imod sig, at indklagede skulle indgå paralleloverenskomster. Opmandens tilkendegivelse Der er mellem parterne enighed om, at Panum-ordningen udgjorde en fælles referenceramme for parterne under overenskomstforhandlingerne i Denne ordning var baseret på senest 1, stk. 7, i 2002-overenskomsten, som havde følgende ordlyd: Ved tekniske assistenter forstås studerende ansat som vagter på studiesale ved de lægelige fakulteter. Det fremgår ikke klart af denne bestemmelse, at den skulle indeholde et krav om, at de ansatte studiesalsvagter skulle have særlige studiemæssige forudsætninger, og det må efter bevisførelsen lægges til grund, at bestemmelsen i en række år forud for 2006 i hvert fald ikke var blevet administreret på denne måde. Det må efter bevisførelsen endvidere lægges til grund, at arbejdsgiversiden præsenterede sit oplæg på den måde, at det drejede sig om at brede Panumordningen ud til de øvrige universiteter, samt at det ikke under forhandlingerne fra arbejdsgiversiden blev udtrykkeligt præciseret, at aflønning som teknisk assistent måtte forudsætte, at arbejdet var studierelevant. Jeg finder det heller ikke godtgjort, at klager burde have kunnet udlede dette af overenskomstparternes drøftelser. Disse viste vel, at der skulle være tale om arbejde på et vist niveau, men jeg finder ikke, at klager heraf burde have indset, at arbejdsgiversiden gik ud fra en forudsætning om, at arbejdet skulle være relevant i forhold til den pågældendes studie. Det forhold, at Personalestyrelsen i forbindelse med bestemmelsens affattelse accepterede klagers ændringsforslag, således at det af bestemmelsens endelige affattelse fremgår, at den omfatter bl.a. praktiske opgaver på studiesale, it-rum, biblioteker mv., har i den forbindelse efter min opfattelse også været egnet til at bestyrke klagers opfattelse om, at det drejede sig om at udbrede Panumordningen i den form, den havde i 2006, til de øvrige universiteter. Der må herefter gives klager medhold i, at SUL/FADL-overenkomsten finder anvendelse for arbejde, som studerende på de lægevidenskabelige/sundhedsvidenskabelige fakulteter udfører på studiesale, i it-rum og på biblioteker mv., uanset om de ansatte studerende anvender studiefaglig indsigt, som er opnået fra deres studie, i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver, eller om der er sammenhæng mellem arbejdsopgaverne og de studerendes studiemæssige baggrund. Der må dog på baggrund af de samstemmende forklaringer om, at der skulle være tale om arbejde på et vist niveau, gøres den modifikation, at overenskomsten ikke omfatter en ansat, der udelukkende udfører manuelle funktioner såsom garderobepasning, rengøring, kaffebrygning eller fotokopiering, og dette gælder, selv om den pågældende måtte være studerende.

10 10 Med den nævnte modifikation finder jeg således, at klager skal have medhold i den nedlagte påstand. Parterne tog denne tilkendegivelse til efterretning og var enige om, at sagen afsluttes ved, at tilkendegivelsen dem imellem tillægges virkning som en kendelse, ligesom hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmanden. København, den 19. december 2011 Lene Pagter Kristensen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. august 2013. faglig voldgift (FV2013.0011): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage)

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. august 2013. faglig voldgift (FV2013.0011): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. august 2013 i faglig voldgift (FV2013.0011): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Moderniseringsstyrelsen for Københavns Universitet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. september 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2005 Cirkulære af 23. marts 2007 Perst. nr. 036-07 PKAT nr. 107 J.nr. 05/333-74-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære af 8. februar 2012 Perst.nr. 007-12 PKAT nr. 107 J.nr. 10-333/74-5 Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2011 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 -

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.0107 Yngre Læger for speciallæge (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28.

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. Opmandskendelse i privat voldgift: FOA Fag & Arbejde (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. september 2009 1. Indledning Sagen vedrører grænsedragning på det pædagogiske

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 13. maj 2008 i faglig voldgiftssag: Teknisk Landsforbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Dansk Byggeri for Expan A/S (konsulent Marie Gjesing Fynsk) - 2 - INDLEDNING Expan

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 6. april 2010

KENDELSE afsagt tirsdag den 6. april 2010 KENDELSE afsagt tirsdag den 6. april 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0222 Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Personalestyrelsen og Vejen Handelsskole (Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0166) 3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen: Sprotoften Nyborg (faglig sekretær Andy Jakobsen) mod Dansk Byggeri for Hansson

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes.

Sagen drejer sig om, efter hvilken minimumssats den såkaldte OST-kørsel skal aflønnes. Protokollat med tilkendegivelse Faglig voldgift (FV2014.0111) Kristelig Fagforening (KRIFA) (advokat Bjørn Holtze) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) (advokat Bjørn B. Carlsen) Sagen drejer sig om,

Læs mere