PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november faglig voldgift (FV ):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 23. november 2011. faglig voldgift (FV2010.0078):"

Transkript

1 PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 23. november 2011 i faglig voldgift (FV ): Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) (advokat Marianne Lage) mod Finansministeriet (Personalestyrelsen) for Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (advokat Lene Damkjær Christensen) Tvisten og dens behandling Der er under denne sag opstået tvist mellem parterne om fortolkningen af 1, stk. 5, i overenskomsten for studenterundervisere mv. ( SUL/FADL-overenskomsten), som er sålydende: Ved studentermedhjælp forstås studerende, der er ansat til at varetage praktiske opgaver på studiesale, IT-rum, biblioteker mv., at holde opsyn med samlinger mv. eller at vedligeholde materiel, prøver mv. til brug i undervisning og forskning mv. Det er indklagedes opfattelse, at bestemmelsen kun omfatter studerende, der varetager en stilling, hvor deres studier er relevante. Dette bestrides af klager. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af advokat Birgit Gylling Andersen og advokatfuldmægtig Anders Ehlers, begge udpeget af klager, kontorchef Carsten Holm og chefkonsulent Sofie Nilsson, begge udpeget af indklagede, samt som opmand højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen.

2 2 Sagen blev forhandlet den 23. november 2011, hvor klager var repræsenteret ved advokat Marianne Lage og indklagede ved advokat Lene Damkjær Christensen. Klager nedlagde følgende påstand: Indklagede tilpligtes at anerkende, at SUF/FADL-overenskomsten finder anvendelse for arbejde, som studerende på de lægevidenskabelige/sundhedsvidenskabelige fakulteter udfører på studiesale, i IT-rum og på biblioteker m.v., uanset om de ansatte studerende anvender studiefaglig indsigt, som er opnået fra deres studie, i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver, eller om der er sammenhæng mellem arbejdsopgaverne og de studerendes studiemæssige baggrund. Indklagede nedlagde påstand om frifindelse. Der blev afgivet forklaring af Nikolai Bolsing Bak, Martin Christensen, Torben Conrad, Jørgen Skeiller og Mette Ring Rossing, hvorpå sagen blev procederet. Der blev ikke opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer, og afgørelsen blev herefter overladt til opmanden, som på den baggrund, som der er redegjort for i det følgende, fremkom med den herefter anførte tilkendegivelse. Sagsfremstilling Studenterjob som studiesalsvagt/teknisk assistent har inden for de lægevidenskabelige fakulteter været kendt siden 1960 erne. Der er under sagen fremlagt en korrespondance af ældre dato mellem Københavns Universitet og FADL, hvori der fra foreningens side gives udtryk for, at der ingen kvalitetskrav stilles til de tekniske assistenter. I et stillingsopslag fra slutningen af 1996 til en stilling som studiesalsvagt på Medicinsk Databehandling hedder det bl.a.: Stillingsbeskrivelse Studiesalsvagterne på MDB hjælper vores brugere med programmer som WordPerfect til DOS, Windows og MacIntosh, Word, Epi-Info, CorelDRAW, WordPerfect Presentations og Excel. Desuden administrerer vagterne adresser, betaling for print og fotokopier samt opretning af nye brugere. Vi holder også kurser i basal brug af WordPerfect og er ved at planlægge nogle workshops i diverse programmer, brug af Internet, søgning på Medline/COSMOS o.s.v. Kvalifikationer Du skal - være serviceminded, have tålmodighed til nybegyndere. - have et vældigt humør.

3 3 - have et godt kendskab til vores primære produkt WordPerfect. - have almen pc-erfaring. - kunne passe én til to vagter om ugen hele semestret. Hvis du har lyst til at undervise på de små kurser vi planlægger at holde eller har systemerfaring med MacIntosh, hører vi gerne om det. I 1997 gjorde FADL indsigelse imod, at det i stillingsannoncer for studiesalsvagter til Panums edbstudiesal blev anført, at aflønning skete efter overenskomst med HK. I et svar herpå fra ITmedarbejder ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Jørgen Skeiller anførtes, at studiesalsvagterne blev ansat og aflønnet som tekniske assistenter, og at ansættelse ville ske under den indgåede overenskomst mellem på den ene side Finansministeriet og på den anden side Foreningen af Danske Lægestuderende og Studenterundervisernes Landsforbund. I 2002-overenskomsten for studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner hedder det bl.a.: 1. Overenskomstens dækningsområde. Overenskomsten omfatter studerende ansat som undervisningsassistenter, timelønnede instruktorer og hjælpelærere, studenterstudievejledere, demonstratorer, præparatfremstillere og tekniske assistenter. Stk. 7. Ved tekniske assistenter forstås studerende ansat som vagter på studiesale ved de lægevidenskabelige fakulteter. De øvrige stillinger, som overenskomsten omfattede, var defineret i stk. 2-6, og for nogle af stillingernes vedkommende var fastsat visse minimumskrav til den studerendes studieanciennitet. Forud for den næste overenskomstfornyelse fremsatte Københavns Universitet ved kontorchef Søren Nissen følgende forslag til ændring af overenskomsten: Som en ny bemærkning vil universitetet gerne indføje, at man finder at det forhold, at tekniske assistenter kun kan forstås som vagter på studiesale ved de lægevidenskabelige fakulteter er for indskrænkende. Universitetet har behov for studentervagter andre steder, der kombinerer vagttjenesten med deres viden fra studiet (f.eks. andre museumsvagter) ligesom universitetet har behov for en timeløn til lignende arbejde, der ikke kan dækkes ved timelønninger under andre overenskomster. Her tænkes på typisk opsynstjeneste kombineret med vedligeholdelse af forskelligt undervisningsmateriel altså på områder som p.t. ikke er overenskomstdækket. Henvendelsen blev besvaret ved en mail af 20. marts 2006 fra specialkonsulent Mette Ring Rossing, hvori det bl.a. hedder: Kære Søren, du skrev i mail af 24. januar 2006 om ønsker til revision af SULoverenskomsten, at mange af universiteterne formentlig generes af, at de tekniske assistenter ( 1, stk. 7) kun kan bruges til at holde vagt på de lægemedicinske studiesale.

4 4 Jeg tror, der er bred enighed om, at denne bestemmelse skal udvides, så den også kan omfatte andre lignende funktioner. Jeg vil derfor gerne have hjælp til at formulere en ny bestemmelse, som bedre afspejler universiteternes behov. Jeg vil således gerne vide, hvilke andre funktioner, som du kunne tænke dig blev omfattet. Jeg vil ligeledes gerne vide, hvis du har et bud på en fælles betegnelse for funktionerne. Helst en betegnelse, som kan give universiteterne lidt frirum at agere inden for. Kontorchef Søren Nissen videresendte den 22. marts 2006 denne mail til fakulteterne, idet han oven over mailen skrev følgende: I bedes inden ugens udgang komme med evt. forslag til, hvilke funktioner en SULoverenskomst dækkende tekniske assistenter kunne ønskes at dække udover hvad den gør nu (se nedenfor). I øjeblikket dækker den kun vagt på de lægevidenskabelige studiesale og lønningskontor og personalekontor kommer ikke sjældent ud for spørgsmål om, hvad studerende skal have for lignende funktioner andre steder. Det er typisk arbejde af typen mere end ren garderobevagtsfunktion (for i så fald er det ikke den ganske pæne løn, de skal have). Vi vil gerne have forslag ind, der dækker områder, hvor den studerende vagt typisk gør noget lignende som dem på de lægefaglige studiesale, nemlig sætter materialer på plads, finde dem frem efter ønske, ordne dem og kunne besvare faglige spørgsmål om dem. Der kom alene en tilbagemelding fra det juridiske fakultet, som i en mail af 24. marts 2006 anførte angående de tekniske assistenter, at henvendelsen havde været videresendt til deres biblioteker, men at der ikke var kommet noget svar tilbage. I et oplæg dateret 11. maj 2006 fremkom Personalestyrelsen under overskriften Beskrivelse af stillingskategorier i 1 med følgende forslag til en ændring af overenskomstens definition på tekniske assistenter : Ved tekniske assistenter forstås studerende, der er ansat til at varetage vagter på studiesale mv., at holde opsyn med samlinger mv., eller at vedligeholde undervisningsmateriale mv. I et tilsvarende oplæg fra Studenterundervisernes Landsforbund dateret 13. juni 2006 foresloges følgende definition: Ved tekniske assistenter forstås studerende, der er ansat til at varetage praktiske opgaver på studiesale mv., IT-rum, biblioteker mv., at holde opsyn med samlinger mv., eller at vedligeholde materiel, prøver mv. til brug i undervisning og forskning mv. I den endeligt vedtagne overenskomst gældende fra 2005 er som 1, stk. 5, indsat en definition på tekniske assistenter, som er identisk med SULs formuleringsforslag af 13. juni Bestemmelsen er videreført i senere overenskomster alene med den ændring, at stillingsbetegnelsen er ændret fra teknisk assistent til studentermedhjælp. Der er mellem parterne enighed om, at denne ændring er uden betydning for stillingens indhold og kvalifikationskrav.

5 5 Nærværende tvist opstod i december 2008 i forbindelse med, at klager blev opmærksom på, at tre studerende under deres ansættelse på en it-studiesal på Syddansk Universitet var blevet ansat i henhold til organisationsaftale for it-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste. Indklagede har efterfølgende i forhold til de tre studerende anerkendt en højere aflønning, da de ved deres ansættelse havde modtaget løfte herom. Indklagede har imidlertid fastholdt følgende opfattelse, som er kommet til udtryk i et bidrag til fortolkning af 1, stk. 5, af 10. september 2009, som er udsendt ensidigt af Personalestyrelsen, og hvori det bl.a. hedder: Personalestyrelsen er blevet opmærksom på, at der lokalt kan være tvivl om, hvordan 1, stk. 5, skal forstås og anvendes. Personalestyrelsen har derfor udarbejdet et fortolkningsbidrag til 1, stk. 5: Overenskomsten omfattede indtil OK 05 kun tekniske assistenter (nu studentermedhjælp fra OK 08) ved studiesale ved de lægevidenskabelige fakulteter. Bestemmelsen blev i forbindelse med OK05 udvidet, således at den nu tillige omfatter studiesale, IT-rum og biblioteker mv. ved andre fakulteter. Det er Personalestyrelsens klare opfattelse, at bestemmelsen fortsat kun omfatter studerende, der varetager stillinger som studentermedhjælp, hvor deres studier er relevante. Dvs. det forudsættes, at de pågældende studerende anvender deres studie i deres arbejde som studentermedhjælp efter SUL-OK. Forklaringer Nikolaj Bolsing Bak har forklaret bl.a., at han som medicinstuderende blev ansat i starten af 1996 som studiesalsvagt på Panums edbstudiesal. Hans arbejdsopgaver svarede meget godt til stillingsbeskrivelsen i det ovenfor citerede stillingsopslag. Han havde derudover også noget systemarbejde. Han havde ikke brug for sin studiemæssige baggrund som sådan, men vidste, hvad de studerende havde brug for. Der var også ansat studerende som studievagter på edbstudiesalen, som ikke var medicinstuderende, og som blev aflønnet efter SUL-overenskomsten. Martin Christensen har forklaret bl.a., at han, mens han læste engelsk, har siddet i bestyrelsen for og været formand for SUL. Det var ham, som var hovedforhandleren under overenskomstforhandlingerne forud for vedtagelsen af 2005-overenskomsten. Han støttede sig herunder meget til den rådgivning, som han fik fra Torben Conrad. Det var Personalestyrelsen, som tog initiativet til at få udvidet anvendelsesområdet for de tekniske assistenter. Det skulle udbredes også til andre fakulteter, og der var derudover også tale om en udvidelse af stillingsindholdet. SUL var positivt indstillet over for ændringsforslaget, da man var interesseret i at få løftet studerende med studenterarbejde, der ikke var så kvalificeret som instruktorernes, men man var samtidig opmærksom på, at forslaget ikke måtte få negative konsekvenser for instruktorerne. Forslaget skulle således formuleres med forsigtighed, således at instruktorerne ikke kunne risikere at rykke ned i

6 6 stillingskategori. Det var SULs forudsætning, at stillingen som teknisk assistent skulle omfatte opgaver, som krævede lidt mere omtanke end blot at lave kaffe, men ikke, at det skulle være egentligt studiefagligt eller studierelevant arbejde. Han husker ikke drøftelserne i detaljer, men der blev bl.a. andet talt om, at det kunne være studenterarbejde på et bibliotek. Det kan også være blevet nævnt, at det kunne være en geologistuderende, som skulle lægge sten på plads. Han husker ikke, at der skulle have været en særlig drøftelse af studerende ansat i et it-rum til at lave specielle statistikprogrammer. Der kom et oplæg fra Personalestyrelsen, som FUL fik udbygget ved at få indsat nogle yderligere beskrivende ord. Formålet hermed var, at det ikke skulle kunne fortolkes for åbent til skade for de studerende. Det blev på intet tidspunkt nævnt, at det var et krav, at de studerende skulle have brug for deres viden fra studiet. Dette er der krav om i relation til andre stillinger, hvilket fremgår af overenskomstens beskrivelse af stillingerne. Han havde ikke selv nærmere kendskab til stillingsindholdet for de studiesalsvagter på medicinstudiet, som betegnelsen teknisk assistent hidtil havde dækket, men han fik af Torben Conrad en beskrivelse, som passer meget godt til, hvad der er blevet forklaret af Nicolaj Bolsing Bak, og han tillagde denne beskrivelse megen vægt. Torben Conrad har forklaret bl.a., at han har været ansat som forhandlingsleder i FADL i mange år. Han har hele tiden været velkendt med Panumordningen, som har været oppe til drøftelse i forbindelse med overenskomstforhandlinger forud for 2005, hvor FADL forgæves har forsøgt at opnå visse forbedringer for de tekniske assistenter på it-studiesale. Personalestyrelsen kan på baggrund af de tidligere forhandlinger ikke have haft nogen berettiget forudsætning om, at det arbejde, som bliver udført på it-studiesale af lægestuderende, forudsætter viden fra deres uddannelse. Det eneste kvalifikationskrav, som blev stillet til de tekniske assistenter efter overenskomstens 1, stk. 7, var, at de skulle være studerende, og sådan blev bestemmelsen også praktiseret. Han var under overenskomstforhandlingerne forud for 2005-overenskomsten med i SUL og FADLs forhandlingsdelegation og var med i formuleringsprocessen. Initiativet til at få udvidet bestemmelsen om tekniske assistenter kom fra Personalestyrelsen, som gerne ville udvide bestemmelsen både geografisk og indholdsmæssigt. Det var hans opfattelse, at Personalestyrelsen ønskede at kunne aflønne nogle flere studerende til en fornuftig løn, således som man gjorde på Panum, idet det på det tidspunkt var svært at rekruttere studerende til en lav løn. Han husker ikke, at der som eksempel skulle være blevet drøftet studenterarbejde i it-rum med henblik på udarbejdelse af særlige statistikprogrammer. Indføjelsen af praktiske opgaver og it-rum i overenskomstteksten kom ind på SUL og FADLs foranledning. Meningen var at få bestemmelsen præciseret, således at der ikke kunne opstå tvivl om, hvad en studiesal kunne være, og at det kunne være praktiske opgaver. Det blev på intet tidspunkt drøftet, at der skulle kunne stilles andre kvalifikationskrav til en teknisk assistent end, at den pågældende skal være studerende. Et sådant krav fremgår heller ikke af overenskomstens tekst. En betingelse om, at den studerendes studie skal være relevant for arbejdet, vil derudover også være uhensigtsmæssig, idet det vil kunne føre til, at samme arbejde skal aflønnes forskelligt.

7 7 Jørgen Skeiller har forklaret bl.a., at han blev ansat som it-medarbejder på Panum i 1995 og har haft det overordnede ansvar for it-studiesalen siden I en periode var det alene medicinstuderende, som blev ansat, fordi brugerne var medicinstuderende, og det var derfor vigtigt, at vagterne også kunne hjælpe med lidt fagligt input. Man har siden 2000 også ansat andre studerende med særlig pc-indsigt, herunder datalogistuderende og studerende fra samfundsfag. Hvad angår korrespondancen fra 1997 med FADL blev hans svar afgivet efter drøftelse med hans chef og efter undersøgelse af, hvordan man gjorde på andre studiesale. Han drøftede ikke svaret med personalekontoret. Det er hans ansvar, at de ansatte på studiesalen bliver ansat under den rigtige overenskomst, men han har i øvrigt ingen specifik viden om overenskomster. Mette Ring Rossing har forklaret bl.a., at hun i 2002 blev ansat som specialkonsulent i Personalestyrelsen, og at hun i 2005 fik sagen vedrørende FUL-overenskomsten overdraget fra en anden medarbejder. Hun var bekendt med studiesalene på Panum og vidste, at der eksisterede en særlig it-studiesal, men hun var ikke bekendt med, at forholdene for de tekniske assistenter ansat her havde givet anledning til krav fremsat under tidligere overenskomstforhandlinger. Formålet med SUL-overenskomsten er at give de studerende rimelige jobmuligheder på områder, hvor de kan bruge deres kvalifikationer, og hun læser overenskomsten således, at den overordnet omfatter studerende, der udfører studierelevant arbejde overenskomstens 1 om overenskomstens anvendelsesområde var bygget således op, at kvalifikationsskravene faldt fra stk. 2 til stk. 7 om tekniske assistenter, men der blev også i forhold til de tekniske assistenter stillet visse kvalifikationskrav. En teknisk assistent skulle vide, hvad man havde med at gøre. Hun bad forud for overenskomstforhandlingerne vedrørende 2005-overenskomsten om ønsker fra universiteterne, men fik alene en tilbagemelding fra kontorchef Søren Nissen fra Københavns Universitet. Hun forstod tilbagemeldingen sådan, at Nissen havde brug for at kunne aflønne studerende med et vist kvalifikationsniveau efter fortjeneste. Da studierne er forskellige, kunne man ikke nøjes med at udvide bestemmelsen om tekniske assistenter geografisk. Der måtte angives nogle yderligere funktioner, men de skulle være af lignende art som dem, der udførtes af studiesalsvagterne på Panum. Som anført af Nissen i hans tilbagemelding skulle arbejdet være mere end ren garderobevagt, det skulle være noget, som havde studierelevans. Det var hende, som under overenskomstforhandlingerne præsenterede arbejdsgiversidens oplæg til en udvidelse af bestemmelsen om de tekniske assistenter. Dette punkt fyldte dog ikke ret meget under forhandlingerne. Hun oplyste om kontakten til universiteterne og om, at det herfra var blevet meldt tilbage, at man gerne ville have, at den særlige Panummodel blev bredt ud til alle universiteterne. Hun krydrede sin fremlæggelse med eksempler, herunder fra sin egen studietid på statskundskab, hvor der havde været studenter ansat i en it-kælder, som havde de fornødne faglige forudsætninger til at kunne hjælpe de studerende med særlige statistikprogrammer. Et andet af hendes eksempler var, at der kunne være tale om en geologistuderende, som på en studiesal fandt sten frem og stillede dem på plads igen. Hendes eksempler viste således, at stillingerne forudsatte, at de studerende skulle gøre brug af nogen af deres færdigheder. Arbejdet skulle være studierelevant, uden at det dog nærmere blev drøftet, hvad der lå heri. Hvis betingelsen om studierelevans ikke var blevet

8 8 accepteret, ville hun ikke være gået videre med forslaget, som ikke var noget must fra arbejdsgiverside. SUL var ikke uenig i de nævnte eksempler, men var bekymret for risikoen for, at der kunne ske en glidning nedad i stillingskategorier. Der blev ved den endelige formulering af bestemmelsen taget hensyn til denne bekymring. Bestemmelsen blev endvidere formuleret bredt, da man ikke kendte behovet for at kunne gøre brug af tekniske assistenter inden for de forskellige studiegrene. Hun er enig i, at der ikke kan stilles bestemte kvalifikationskrav, men det skal være sådan, at den, som ansættes som teknisk assistent, skal have brug for lidt viden fra sit studie. Det er således ikke nok, at man blot er ansat til at kopiere. Parternes argumentation Klager har navnlig gjort gældende, at overenskomstens 1, stk. 5, om studentermedhjælp efter sin ordlyd ikke stiller andre krav end, at den ansatte skal være studerende, samt at den pågældende skal udføre de opgaver, som fremgår af bestemmelsen. Det kan hverken af bestemmelsen eller af overenskomsten i øvrigt udledes, at den ansatte i forbindelse med arbejdet skal have brug for studiefaglig indsigt, som er opnået fra vedkommendes studie. Et sådant krav fremgik heller ikke af 1, stk. 7, i overenskomsten fra 2002 eller af tidligere overenskomster, og et sådant krav er heller ikke tidligere blevet stillet af de lægevidenskabelige fakulteter, som har ansat også andre studerende end medicinstuderende som tekniske assistenter under SUL-overenskomsten. Formålet med ændringen i 2005-overenskomsten vedrørende de tekniske assistenter var at brede Panumordningen ud til alle universiteterne, og klager har derfor haft en berettiget forventning om, at bestemmelsen i overensstemmelse med sin ordlyd ingen krav stiller med hensyn til kvalifikationer eller til arbejdets relevans for den pågældendes studie. Det kan efter bevisførelsen heller ikke lægges til grund, at der under parternes forhandlinger forud for overenskomstens indgåelse er fremkommet noget, som burde have fået klager til at indse, at indklagede havde en anden opfattelse. Da klagers opfattelse er i overensstemmelse med overenskomstteksten, må denne herefter lægges til grund. Indklagede har til støtte for sin fortolkning navnlig gjort gældende, at initiativet til udvidelsen af dækningsområdet for tekniske assistenter i 2005 kom fra arbejdsgiversiden, som havde interesse i en udvidelse af den såkaldte Panummodel, der indebar, at de studerende ansat som tekniske assistenter/studentermedhjælpere skulle anvende deres viden ved udførelsen af arbejdet på studiesalene på Panum. Indklagede havde til gengæld ingen interesse i en yderligere udvidelse af dækningsområdet til også at omfatte arbejdsopgaver, som ikke krævede fagspecifik viden, allerede fordi disse arbejdsopgaver efter deres art var (og er) dækket af HK-overenskomsten eller Prosaoverenskomsten, hvortil kommer, at timelønningerne ville blive for dyre. Klager har derfor ikke med rette kunnet forvente, at indklagedes forslag betød en udvidelse af dækningsområdet til også at omfatte arbejde, som ikke er studierelevant. Den omstændighed, at arbejdet på itstudiesalene på Panum havde udviklet sig til kun i underordnet omfang at kræve studiefaglig viden, kan ikke medføre, at dækningsområdet for SUL-overenskomsten uforvarende skulle blive udvidet til at omfatte arbejde, hvor de studerende ikke skal anvende nogen form for viden fra studiet. Henset

9 9 til opbygningen af SUL-overenskomstens 1, hvorefter samtlige stillingskategorier kræver en for den enkelte stilling relevant faglig indsigt og viden, og til de konkrete eksempler, der blev drøftet under forhandlingerne, må klager have været klar over indklagedes forudsætning om, at arbejde som teknisk assistent forudsatte, at der var tale om studierelevant arbejde. Til støtte for, at klager må have været klar herover, taler også, at det i det hele har formodningen imod sig, at indklagede skulle indgå paralleloverenskomster. Opmandens tilkendegivelse Der er mellem parterne enighed om, at Panum-ordningen udgjorde en fælles referenceramme for parterne under overenskomstforhandlingerne i Denne ordning var baseret på senest 1, stk. 7, i 2002-overenskomsten, som havde følgende ordlyd: Ved tekniske assistenter forstås studerende ansat som vagter på studiesale ved de lægelige fakulteter. Det fremgår ikke klart af denne bestemmelse, at den skulle indeholde et krav om, at de ansatte studiesalsvagter skulle have særlige studiemæssige forudsætninger, og det må efter bevisførelsen lægges til grund, at bestemmelsen i en række år forud for 2006 i hvert fald ikke var blevet administreret på denne måde. Det må efter bevisførelsen endvidere lægges til grund, at arbejdsgiversiden præsenterede sit oplæg på den måde, at det drejede sig om at brede Panumordningen ud til de øvrige universiteter, samt at det ikke under forhandlingerne fra arbejdsgiversiden blev udtrykkeligt præciseret, at aflønning som teknisk assistent måtte forudsætte, at arbejdet var studierelevant. Jeg finder det heller ikke godtgjort, at klager burde have kunnet udlede dette af overenskomstparternes drøftelser. Disse viste vel, at der skulle være tale om arbejde på et vist niveau, men jeg finder ikke, at klager heraf burde have indset, at arbejdsgiversiden gik ud fra en forudsætning om, at arbejdet skulle være relevant i forhold til den pågældendes studie. Det forhold, at Personalestyrelsen i forbindelse med bestemmelsens affattelse accepterede klagers ændringsforslag, således at det af bestemmelsens endelige affattelse fremgår, at den omfatter bl.a. praktiske opgaver på studiesale, it-rum, biblioteker mv., har i den forbindelse efter min opfattelse også været egnet til at bestyrke klagers opfattelse om, at det drejede sig om at udbrede Panumordningen i den form, den havde i 2006, til de øvrige universiteter. Der må herefter gives klager medhold i, at SUL/FADL-overenkomsten finder anvendelse for arbejde, som studerende på de lægevidenskabelige/sundhedsvidenskabelige fakulteter udfører på studiesale, i it-rum og på biblioteker mv., uanset om de ansatte studerende anvender studiefaglig indsigt, som er opnået fra deres studie, i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver, eller om der er sammenhæng mellem arbejdsopgaverne og de studerendes studiemæssige baggrund. Der må dog på baggrund af de samstemmende forklaringer om, at der skulle være tale om arbejde på et vist niveau, gøres den modifikation, at overenskomsten ikke omfatter en ansat, der udelukkende udfører manuelle funktioner såsom garderobepasning, rengøring, kaffebrygning eller fotokopiering, og dette gælder, selv om den pågældende måtte være studerende.

10 10 Med den nævnte modifikation finder jeg således, at klager skal have medhold i den nedlagte påstand. Parterne tog denne tilkendegivelse til efterretning og var enige om, at sagen afsluttes ved, at tilkendegivelsen dem imellem tillægges virkning som en kendelse, ligesom hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmanden. København, den 19. december 2011 Lene Pagter Kristensen

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28.

Opmandskendelse. privat voldgift: FOA Fag & Arbejde. (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL. (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. Opmandskendelse i privat voldgift: FOA Fag & Arbejde (advokat Ulrik Jørgensen) mod BUPL (advokat Michael Berner) Afsagt den 28. september 2009 1. Indledning Sagen vedrører grænsedragning på det pædagogiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere