REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP"

Transkript

1 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Regler for Rateforsikring i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 1. Rateforsikring Reglerne for rateforsikring i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse er fastsat af bestyrelsen i henhold til pensionskassens vedtægter 2, stk. 1, jf. 5, stk Medlemmer Rateforsikring kan oprettes af jurister og økonomer samt andre med uddannelse, der berettiger til medlemskab i Djøf, herunder af medlemmer omfattet af Regulativ 1-2 eller af Regler for International ordning Livrente. Medlemmet er ejer af forsikringen. 3. Indhold Rateforsikringen er en forsikring efter forsikringsklasse I. 4. Oprettelse Stk. 1. Rateforsikringen skal være oprettet inden 15 år efter, at medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. Pensionsbeskatningslovens 8, stk. 1, nr. 3 og 1 a. Stk. 2. Rateforsikring med indskud af skattepligtig fortjeneste ved afståelse af erhvervsmæssig virksomhed kan oprettes inden for en periode på 10 år fra tidspunktet for afståelsen. Medlemmet skal dog være fyldt 55 år inden afståelsen og skal have drevet selvstændig virksomhed eller have været hovedaktionær i mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for det indkomstår, hvor rateforsikringen oprettes, jf. lov om beskatningen af pensionsordninger 15A. 5. Betaling af bidrag og indskud Stk. 1. Overenskomstansatte medlemmer omfattet af Pensionsregulativ 1 eller Pensionsregulativ 2 kan anvende 1/3-del af det ordinære bidrag til rateforsikring. For medlemmer, som anvender en del af bidraget til opsparing til supplerende engangsydelse, reduceres opsparingen til rateforsikring tilsvarende. Stk. 2. I øvrigt skal bidrag og indskud aftales med pensionskassen i henhold til de regler, som bestyrelsen har fastsat. Bestyrelsens regler er optrykt som bilag til reglerne om rateforsikring. Stk. 3. Rateforsikringsbidraget betales månedsvis. Seneste mulige forfaldstidspunkt er måneden inden udbetalingen af raterne påbegyndes. 6. Sygdom og invaliditet Stk. 1. I tilfælde af invaliditet kan medlemmet få opsparingen udbetalt. Der foreligger invaliditet, når medlemmets erhvervsevne som jurist eller økonom er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Stk. 2. Rateforsikringen indeholder ikke bidragsfritagelse ved sygdom eller invaliditet. 7. Beregningsgrundlag Grundlaget for beregning af ratepension, bonus og udtrædelsesgodtgørelse fastsættes af bestyrelsen i samråd med pensionskassens aktuar. Bonusberegningen er fastsat i et bonusregulativ. 8. Midlernes anbringelse Indbetalinger til rateforsikringen anbringes i overensstemmelse med de ved lov eller i henhold til lov fastsatte regler. I det omfang, der ikke i lov eller i henhold til lov er foreskrevet bestemte regler for anbringelsen, sker anbringelse af midlerne i fast ejendom, obligationer eller aktier eller i andre aktiver godkendt af bestyrelsen. 9. Udbetaling Stk. 1. Raterne kan begæres udbetalt fra den 1. i måne den efter, at medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen, jf. Pensionsbeskatningslovens 8, stk. 1, nr. 3 og 1a, forudsat, at medlemmet er fratrådt sin pensionsberettigede stilling. Rateforsikringer med indskud af skattepligtig fortjeneste ved afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, jf. lov om beskatning af pensionsordninger, 15 A, kan dog tidligst udbetales 5 år efter oprettelsen. Stk. 2. Ved pensioneringen aftales antallet af udbetalingsår inden for lovgivningens rammer. Der kan ikke aftales senere forfaldstidspunkt for sidste rate end forfaldsdagen 25 år efter, at medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen. For rateforsikringer oprettet med indskud af skattepligtig fortjeneste ved afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, jf. lov om beskatning af pensionsordninger, 15 A, gælder dog ingen begrænsning for forfaldstidspunktet for sidste rate. Stk. 3. Umiddelbart før udbetalingen påbegyndes, beregnes størrelsen af de månedlige rater ved at dividere saldoen med antallet af resterende månedlige udbetalinger. Hvert år fastsættes størrelsen af de næste 12 lige store månedlige rater ved en ny beregning efter samme princip. Stk. 4. I den aftalte udbetalingsperiode modtager medlemmet raterne forud den 1. i måneden. En eventuel restsaldo ved udløbet af udbetalingsperioden udbetales sammen med sidste rate.

3 3 Stk. 5. Forsikringen bortfalder, hvis medlemmets konto udtømmes for midler inden udbetalingsperiodens udløb. Stk. 6. Afgår medlemmet ved døden, udbetales ordningen til medlemmets efterladte, jf Begunstigede Stk. 1. I tilfælde af, at medlemmet afgår ved døden, udbetales ordningen som en engangssum til de begunstigede eller til dødsboet. Stk. 2. Hvis ikke andet er aftalt, udbetales forsikringssummen eller resterende rater til medlemmets nærmeste pårørende. Forsikringssummen udbetales efter følgende regler, jf. lov om forsikringsaftaler 105 a, stk. 1: Hvis medlemmet ved sin død levede i ægteskab, udbetales til ægtefællen. Registreret partner sidestilles med ægtefælle. Hvis ingen ægtefælle efterlades, da udbetales til medlemmets samlever, forudsat at denne opfylder betingelserne i forsikringsaftalelovens 105 a, stk. 2, Hvis ingen berettiget samlever efterlades, da udbetales til medlemmets børn, Hvis ingen børn efterlades, udbetales til medlemmets arvinger. Stk. 3. Medlemmet kan i stedet som begunstiget indsætte ægtefælle eller fraskilt ægtefælle, livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med medlemmet ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger. Stk. 4. I tilfælde, hvor der ikke kan ske udbetaling efter reglerne i stk. 2 og stk. 3, afregnes forsikringssummen eller de resterende rater til medlemmets bo. 11. Skifte af fællesbo Ved skifte af fællesbo kan ægtefællen blive indsat som begunstiget, herunder som uigenkaldeligt begunstiget, eller få udloddet en del af ordningen. Ved udlodning skal ægtefællen overføre sin del af ordningen til et andet pensionsinstitut eller, hvis ægtefællen er omfattet af 2, oprette en rateforsikring i JØP herfor. 12. Rettighedernes personlige karakter De rettigheder, der tilkommer medlemmer af pensions kassen og personer, som uden at være medlem er berettiget til rater eller forsikringssum, kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art. Bestemmelsen omfatter ikke skifte af fællesbo. 13. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger følger det over for tilsynsmyndigheden anmeldte økonomiske og tekniske grundlag. De gældende administrationsomkostninger oplyses på pensionskassens hjemmeside. 14. Pensionsafkastskat Pensionskassen beregner medlemmets individuelle pensionsafkastskat og afregner denne til SKAT. 15. Overførsel og udtrædelse Stk. 1. Indtil udbetaling af raterne påbegyndes, kan rate forsikringen overføres til en rateforsikring, en rateopsparing eller en pensionsordning med løbende udbetalinger. Medlemmet kan endvidere udtræde af rate forsikringsordningen og kræve opsparingen udbetalt kontant. Stk. 2. Overførsel eller ophævelse af rateforsikringen kan tidligst finde sted efter fratrædelse af den hidtidige stilling eller erhvervsophøret, og kun såfremt der ikke betales bidrag til rateforsikringen. Stk. 3. Betales ratepensionsbidraget helt eller delvist af en arbejdsgiver, kan overførsel kun ske til pensionsordninger, som opfylder de overenskomst- eller aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbetalingen af pensionsbidrag. Tilsvarende skal udtrædelse være tilladt efter de nævnte bestemmelser. 16. Oplysningspligt Ethvert medlem og enhver person, som uden at være medlem, er berettiget til rater eller forsikringssum, er forpligtet til på opfordring skriftligt at give oplysninger vedrørende forhold, som af bestyrelsen skønnes at være af betydning for pensionskassen. 17. Information og kommunikation I forbindelse med aftaleindgåelse modtager medlemmet en uforbindende pensionsprognose. Regler for Rateforsikring og pensionskassens vedtægt kan læses på pensionskassens hjemmeside. 18. Pensionsbeskatning Rateforsikringen er omfattet af reglerne i kapitel 1 i lov om beskatning af pensionsordninger mv. 19. Personoplysninger Stk. 1. Pensionskassen registrerer de personoplysninger for medlemmerne, der er nødvendige for at administrere ordningen. Personoplysningerne videregives til offentlige myndigheder og andre, hvor dette er påkrævet af hensyn til ordningens administration. Stk. 2. Et medlem har ret til at få oplyst, hvilke persondata pensionskassen har registreret i anledning af medlemskabet.

4 4 20. Klageregler Stk. 1. Berettigede personer kan få afgørelser genvurderet ved at rette henvendelse til pensionskassens klageansvarlige. Stk. 2. Pensionskassens afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Stk. 3. Berettigede personer kan endvidere indbringe pensionskassens afgørelser for domstolene. Alternativt kan spørgsmålet forlanges afgjort ved voldgift. Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd og en opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af medlemmet eller den berettigede og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden en måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening. I tilfælde af uenighed udpeges opmanden af præsidenten for Østre Landsret. I øvrigt gælder reglerne i lov om voldgift. 21. Ikrafttrædelse Disse regler for rateforsikring træder i kraft den 1. januar Bestyrelsen for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Agnete Raaschou-Nielsen, formand Lars Qvistgaard, næstformand Tina Aggerholm Torben Huss Peter Løchte Jørgensen Martin Randrup Klintholm Charlotte Münter Sven-Karsten Topp /Torben Visholm, direktør

5 5 Bilag 1 Regler om betaling af løbende bidrag og af engangsindskud til JØP rateforsikring. Reglerne om rateforsikringen fastsættes af bestyrelsen, jf. 2, stk. 1 i JØPs vedtægt. 1.1 Der kan indbetales bidrag efter overenskomster og aftaler mv. og herudover efter aftale med pensionskassen. Bidraget kan aftales inden for den beløbsgrænse, der efter pensionsbeskatningsloven er fradrag for i den skattepligtige indkomst, eller der gives bortseelseret for ved indbetaling fra en arbejdsgiver. 1.2 Fordeling af bidrag mellem JØP almindelig ordning og rateforsikring Ansættelser efter overenskomst, hvor der er fastsat begrænsninger for anvendelsen af indbetalingen (staten, kommuner og regioner) Der kan anvendes 1/3 af bidraget til ratepension Andre ansættelser, hvor arbejdsgiver indbetaler pensionsbidraget Der kan indbetales bidrag efter aftale med JØP Selvbetalere Der kan indbetales bidrag efter aftale med JØP. Bidraget kan aftales inden for den beløbsgrænse, der efter pensionsbeskatningsloven er fradrag for i den skattepligtige indkomst, eller der gives bortseelseret for ved indbetaling fra en arbejdsgiver. 1.3 Indbetaling af engangsindskud og overførsler.. Der kan indbetales indskud af arbejdsgiver eller medlemmet selv inden for den beløbsgrænse, der efter pensionsbeskatningsloven er fradrag for i den skattepligtige indkomst, eller der gives bortseelseret for ved indbetaling fra en arbejdsgiver. Der kan foretages overførsler fra pensionsinstitut eller bank uden beløbsmæssig begrænsning. Hvert indskud skal mindst udgøre kr. Ordforklaring Bidrag andet ord for faste, månedlige indbetalinger til pensionen. Bidrag betales månedsvis bagud. Indskud betaling af et engangsbeløb. Indbetaling af et årligt beløb til pensionsordningen er også indskud. Overførsel indskud, hvor værdien af en pensionsordning i et andet pensionsinstitut eller en bank helt eller delvis overføres til din pensionsordning i JØP. Bilag 2 Ikrafttrædelse Reglerne for rateforsikring fremstår som en bekendtgørelse af regler for rateforsikring vedtaget af bestyrelsen den 9. marts og 21. juni 2005 med senere ændringer indarbejdet. Bestyrelsen har den ændret 11, stk. 1 og stk. 2 og 12, stk. 2 om ændring af udbetalingsalder og ændrede regler om begunstigede. Bestyrelsen har den ændret 3, 5, stk. 2, 6, stk. 1 indsat ny 7 og 8, ændret 17 og 20. Endvidere er de hidtil gældende bestemmelse i 7, 9, 10, 15, stk. 2, 22 og 24, stk. 1 udgået. Ændringerne skyldtes overgang fra unit link til gennemsnitsrenteprodukt. Bestyrelsen har den ændret 2, 4, stk. 1, 9, stk. 1 og stk. 2, 18 og 20. Ændringerne gennemfører ændringer i pensionsbeskatningsloven om pensionsudbetalingstidspunktet, indførelse af internationale ordninger, ændrede klageregler og en teknisk ændring. Appendiks til regler om rateforsikring i JØP om bonus Bonusberegning foretages i henhold til pensionskassens tekniske grundlag. Bestemmelser om bonusanvendelse Bestyrelsen kan til enhver tid ændre bonusanvendelsen med virkning for fremtidige bonustilskrivninger, men ikke bagudrettet for allerede tilskrevet bonus. Bonus anvendes til forhøjelse af pensionen, hvor forhøjelsen opgøres i henhold til det anmeldte tekniske grundlag.

6 6 En andel af årets realiserede resultat svarende til 5 pct. af årets indbetalinger vil forlods blive anvendt til opbygning af særlige bonushensættelser. Der orienteres om ændringer i bestemmelserne om bonusanvendelse på hjemmesiden og eventuelt i JØP Nyhedsbrev og i den årlige pensionsoversigt. Bestemmelser om særlige bonushensættelser Medlemmernes andel af egenkapitalopbygning via særlige bonushensættelser, udbetales som et tillæg til pensionen ved pensionering. Ved overførsel af pensionsordningen til et andet selskab vil andelen af særlige bonushensættelser også blive overført. Da de særlige bonushensættelser i lighed med egenkapitalen udgør kapitalgrundlaget i pensionskassen, kan beløbet helt eller delvist gå tabt. Der orienteres om ændringer i bestemmelserne om særlige bonushensættelser på hjemmesiden og eventuelt i JØP Nyhedsbrev og i den årlige pensionsoversigt.

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING (side 1 af 6) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere