Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2013"

Transkript

1 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring

2 2 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen omfatter kunder, som er optaget i Pensionsordningen for ledere. Forsikringen tegnes som led i en aftale med en arbejdsgiver i medfør af overenskomster, aftaler eller lignende, som foreskriver ret og pligt for den ansatte til som arbejdstager at være forsikret. Forsikringen tegnes som en Hold Fast gruppeforsikring på gruppegrundlag med den ansatte som ejer og forsikret kunde. Ændrer kunden efter forsikringens tegning arbejdsforhold, kan forsikringen videreføres af den nye arbejdsgiver, hvis det nye ansættelsesforhold omfattes af de ovenfor nævnte overenskomster, aftaler eller lignende. Forsikringen tegnes i klasse 16 for skadesforsikringsvirksomhed i PenSam Forsikring (PenSam) og i henhold til lov om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven) med henblik på ved nærmere angiven rådgivning og sundhedsbehandling at medvirke til at fastholde kundens tilknytning til arbejdsmarkedet, uanset om det ikke kan ske i hidtidig stillingstype og omfang. 2. Ikrafttræden Forsikringsdækningen træder i kraft kl den for kunder, som i kraft af deres ansættelse har ret og pligt til tegning af forsikringen, dog tidligst den dato hvor der indbetales pligtmæssigt pensionsbidrag. Mindre grupper kan endvidere blive omfattet af forsikringen på samme vilkår, som de ovenfor nævnte grupper, efter særlig overenskomst med PenSam Forsikring. 3. Præmie Kunden, som ikke har nået gældende pensionsudbetalingsalder og for hvem pligtmæssigt pensionsbidrag andrager et af PenSam fastsat mindstebeløb, omfattes af ret til Hold Fast gruppeforsikring. PenSam Forsikring fastsætter præmie til Hold Fast gruppeforsikring for 1 år ad gangen. PenSam Forsikring fastsætter hvert år, hvor stor den maksimale forsikringssum skal være. Der indbetales præmie, så længe arbejdsgiveren indbetaler pligtmæssigt pensionsbidrag for kunden, dog længst indtil den måned, hvori kunden når gældende pensionsudbetalingsalder, eller til forsikringens ophør forinden. Ved manglende indbetaling af præmie kan PenSams ansvar bortfalde efter reglerne i forsikringsaftaleloven. 4. Forsikringsaftalens grundlag Forsikringen er tegnet, sat i kraft eller ændret på grundlag af oplysninger, som afgives af arbejdsgiveren, kunden eller andre berettigede.

3 3 Afgiver nogen af disse urigtige oplysninger, finder reglerne i forsikringsaftaleloven tilsvarende anvendelse. 5. Oplysningspligt Kunden og øvrige, der er berettiget til ydelser fra PenSam er forpligtet til at afgive alle oplysninger, erklæringer, attester m.v., som af PenSam skønnes at være af betydning. Kunden og andre berettigede kan af PenSam afkræves samtykkeerklæring til indhentelse, opbevaring, registrering og videregivelse af oplysninger, hvis sådant samtykke er nødvendigt. Kunden er forpligtet til på opfordring at lade sig helbredsundersøge af en af PenSam valgt læge i det omfang, PenSam skønner det påkrævet. Disse helbredsundersøgelser betales af PenSam. 6. Helbredsforhold Forsikringen tegnes uden helbredsbedømmelse. 7. Forsikringens personlige karakter Rettigheder i henhold til forsikringen, herunder retten til udbetalinger fra PenSam, er for såvel kunden som øvrige berettigede strengt personlige. De rettigheder, som kunden eller øvrige berettigede måtte have i PenSam, kan ikke overdrages, pantsættes eller på anden måde rådes over. Disse rettigheder kan heller ikke være genstand for nogen art af retsforfølgning fra kreditorers side. 8. Beskatningsforhold Forsikringen er omfattet af reglerne i afsnit IIA i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven). Det betyder efter gældende regler i pensionsbeskatningsloven, at indbetalinger forhøjer kundens personlige indkomst og beskattes, samt at udbetaling er skatteog afgiftsfri. 9. Dækning Forsikringen dækker, hvis kunden i forsikringstiden dokumenterer at være i fare for at miste den stilling, som giver ret og pligt til at være omfattet af forsikringen, på grund af sygdom eller på grund af en lidelse, der har indflydelse på arbejdsevnen og på længere sigt vil kunne blive en trussel for kundens tilknytning til arbejdsmarkedet. Dokumentationen kan være mindst 10 fraværsdage på grund af samme sygdom inden for de seneste 6 måneder, helbredsbegrundet advarsel fra arbejdsgiver, en længerevarende sygemelding, lægeattest mv. Dækningen opretholdes i de første 12 måneder efter, at præmiebetalingen er ophørt, dog længst til kunden når den gældende pensionsudbetalingsalder. Dækning ydes efter PenSams vurdering af kundens behov i form af

4 4 Rådgivning: Rådgivningen kan være telefonisk eller skriftlig, og form og omfang afgøres af PenSam med udgangspunkt i kundens individuelle situation. Rådgivningen består af: A. Socialrådgivning: Socialfaglige konsulent, der kan bistå kunden med at afklare kundens problemer og muligheder for at forblive i arbejde samt pege på løsninger ud fra de muligheder, som lovgivningen giver. Den socialfaglige konsulent vil desuden kunne indgå i et samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsgivere, samt støtte kunden i kontakten til offentlige instanser. B. Sundhedsfaglig rådgivning: Sundhedsfaglig konsulent, der kan bistå kunden med råd og vejledning. Den sundhedsfaglige konsulent kan bistå kunden med at bevare overblikket i sygdomsforløbet, forklare forløbet og undersøgelserne for kunden samt informere kunden om rettigheder og muligheder i den forbindelse. Behandlinger: Når kunden har gennemgået et rådgivningsforløb gennem Hold fast gruppeforsikring, hvor mulighederne for at få betalt behandlingen gennem andre parter er afprøvet, kan PenSam bidrage med at dække nærmere bestemte udgifter til behandling. Form og omfang af tilbud om behandling af kunden afgøres af PenSam med udgangspunkt i kundens individuelle situation og PenSams vurdering af mulighederne for, at behandling kan fastholde kundens tilknytning til arbejdsmarkedet. PenSam fastsætter hvert år, hvad maksimum for årlig forsikringsdækning skal være. Kunden kan højst tildeles behandlinger for kr. årligt (2012-niveau), og der kan ikke opnås dækning til fortsat behandling efter 3 år fra det tidspunkt, hvor rådgivning fra PenSam til afdækning af kundens behov blev indledt. Forsikringen kan højst dække 2 behandlingsforløb ved rusmiddelafvænning eller vægttabsvejledning, og kunden betaler selv for hvert af sådanne forløb en selvrisiko på kr. (2012- niveau). Forsikringen dækker ikke udgifter, som kan opnås dækket fra offentlig sygesikring, arbejdsgiver, skadevolder, anden forsikring mv. Forsikringen dækker den del af udgiften, som kunden selv hæfter for. Der ydes kun dækning af behandlinger, som er anvist af PenSam, og kun til behandling, som omfattes af gældende danske regler om ansvar for behandling, herunder autoriserede sundhedspersoner omfattet af Sundhedsloven, og af personer og institutioner, som er autoriserede indenfor området. Kunden alene beslutter, om kunden vil underkaste sig den behandling, som anvises af PenSam. Forsikringen dækker maksimalt med det honorar, som er aftalt i Overenskomst mellem Danske fysioterapeuter, i Overenskomst mellem Dansk kiropraktorforening, i Overenskomst mellem Dansk psykologforening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn eller øvrige offentlige overenskomster. PenSam udbetaler ydelser fra Hold Fast gruppeforsikring til behandler.

5 5 PenSam kan til enhver tid afbryde et allerede tilkendt forløb, hvis kunden efter PenSams vurdering ikke længere opfylder kriterierne for tilkendelse af behandling, eller hvis kunden ikke har fulgt alle lægelige anvisninger. C. Fysioterapi PenSam kan tilkende kunden fysioterapibehandling i de tilfælde, hvor det af PenSam vurderes nødvendigt. Der kan maksimalt tilkendes 12 behandlinger indenfor 1 år, medmindre PenSam vurderer, at yderligere behandling er nødvendig for at bevare kundens tilknytning til arbejdsmarkedet. D. Kiropraktor Kunden kan tilkendes kiropraktisk behandling i de tilfælde, hvor det af PenSam vurderes nødvendigt. Der kan maksimalt tilkendes 12 behandlinger indenfor 1 år, medmindre PenSam vurderer, at yderligere behandling er nødvendig for at bevare kundens tilknytning til arbejdsmarkedet. E. Psykologbehandling Kunden kan tilkendes psykologhjælp, hvor det af PenSam vurderes nødvendigt. Der kan maksimalt tilkendes 12 behandlinger indenfor 1 år, medmindre PenSam vurderer, at yderligere behandling er nødvendig for at bevare kundens tilknytning til arbejdsmarkedet. F. Stressbehandling Kunden kan tilkendes stressbehandling, hvor det af PenSam vurderes nødvendigt, hvis kunden kan dokumentere at være sygemeldt med en stress-relateret diagnose eller i overhængende fare for at blive det. Stressbehandling kan bestå af stresscoach, afspænding, kognitiv terapi mv. Behandlingsformen skal på forhånd være godkendt af PenSam, og behandleren skal være autoriseret eller godkendt af offentlige myndigheder. G. Afvænning (alkohol, narkotika, medicin mm) For at blive tilkendt behandling for et erkendt misbrug af narkotika (rusmidler, der er omfattet af Lov om euforiserende stoffer), medicin eller alkohol, skal kunden have været i kontakt med sit kommunale misbrugscenter, som skal dokumentere misbruget. Behandlingsformen og behandleren anvises af PenSam. PenSam bedømmer og afgør hvilken behandling, der er relevant og nødvendig. Forsikringen dækker maksimalt 2 afvænningsforløb for kunden, og kunden betaler selvrisiko for hvert forløb. Forsikringen kan dække andet afvænningsforløb, hvis der foreligger ny dokumentation for at misbruget er en reel trussel for fastholdelse af arbejdet. Dokumentationen kan være advarsel fra arbejdsgiver, lægeattest mv. H. Vægttabsvejledning (slankeophold, slankekursus, diætist) For at være berettiget til behandling for overvægt, skal man have et BMI over 35 (BMI = vægt i kg/(højde i m x højde i m). Behandlingsformen og behandleren anvises af PenSam. PenSam bedømmer og afgør om behandlingsformen skal være internat, slankeskole/kursus, diætist eller andet. Ved behandling hos diætist, skal diætisten være autoriseret klinisk diætist.

6 6 Forsikringen dækker maksimalt 2 vægttabsvejledningsforløb for kunden, og kunden betaler selvrisiko for hvert forløb. Forsikringen kan dække andet vægttabsvejledningsforløb, hvis der foreligger ny dokumentation for, at overvægten er en reel trussel for fastholdelse af arbejdet. Dokumentationen kan være advarsel fra arbejdsgiver, lægeattest mv. Forsikringen dækker ikke udgifter til fedme-operationer. I. Diagnosticering Hvis kunden dokumenterer ikke at have fået stillet en diagnose 1 måned efter første registrerede lægebesøg med en sygdom eller lidelse, som har betydning for, at kunden kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, kan PenSam bistå kunden med at få planlagt et relevant udredningsforløb med sigte på hurtigst muligt at nå til en diagnostisk afklaring, således at relevant behandling kan iværksættes. Dokumentation kan være udskrift af lægejournal eller lægeattest. PenSam vurderer, hvilke undersøgelser, der er nødvendige for at få stillet en diagnose. J. Anden læges vurdering (second opinion) Hvis kunden står i en situation, hvor kunden skal tage en vanskelig medicinsk beslutning, kan en yderlig specialundersøgelse blive aktuel. Det kan være usikkerhed vedrørende diagnosen eller fremtidig behandling. PenSam kan tilkende indhentelsen af en second opinion hos en uvildig læge. K. Genoptræning PenSam kan tilkende et supplement til den genoptræning, kunden bliver tilbudt i offentligt regi. Kunden skal med en uvildig lægeudtalelse kunne dokumentere, at en mere intensiv (eller en anderledes supplerende genoptræning) vil forøge kundens mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. PenSam betaler for eventuelle udgifter til lægeattest. Genoptræning kan dække fysioterapi, træningsforløb, ergoterapi eller talepædagogik, som foretages af faguddannet personale, der er anerkendt af offentlige myndigheder. Behandlingen/behandlingsstedet skal på forhånd være godkendt af PenSam. 10. Bortfald af dækning Forsikringsdækningen bortfalder: 1. Hvis gruppeaftalen ophører, eller 2. når kunden når gældende pensionsudbetalingsalder, eller måneder efter, at pligtmæssigt pensionsbidrag er ophørt. Kunden kan tegne fortsættelsesforsikring efter nærmere af PenSam fastsatte regler, som længst kan løbe til kunden når gældende pensionsudbetalingsalder. 11. Begrænsninger i dækningen Forsikringen dækker ikke, hvis kunden er i fare for at miste arbejdet som følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, krig og borgerkrig i Danmark og aktiv deltagelse i krig eller borgerkrig uden for Danmark. Forsikringen dækker ikke behandling af sygdom eller skader, der direkte eller indirekte skyldes selvforskyldt legemsbeskadigelse eller beruselse, grov uagtsomhed eller deltagelse i farlig sport.

7 7 12. Adgang til behandling Behandlingen skal foregå i Danmark. PenSam har ret til at vælge leverandør til en given behandling, men skal, hvis kunden ønsker det, tilbyde kunden at vælge mellem 3 leverandører. 13. Anmeldelse Kunden skal henvende sig til PenSams Hold fast team inden for dækningsperioden og snarest muligt efter, at kundens behov er opstået. 14. Forældelse Krav ifølge denne forsikring forældes efter dansk rets almindelige regler, herunder reglerne i forsikringsaftaleloven. 15. Ændring og ophør af forsikringen Forsikringen er beregnet på gruppebasis og tegnes for et år ad gangen. Forsikringen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 16. Tilbagekøb Forsikringen opnår ikke tilbagekøbsværdi. 17. Tvister PenSam Forsikring er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som kan behandle klager fra kunden og andre berettigede. Klageren skal forinden rette henvendelse til PenSam, og såvel klageren som PenSam kan lade klagen forelægge for PenSams bestyrelse. En af bestyrelsen truffen afgørelse kan af klageren indbringes for en voldgiftsret inden 3 måneder efter, at meddelelse om afgørelsen er afsendt fra PenSam. For voldgiftsretten afgøres sagen endeligt og bindende for parterne efter dansk ret og i øvrigt efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Hver part udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Sager, som ikke afgøres ved voldgift, kan indbringes for domstolene. 18. Forsikringsbetingelsernes ikrafttræden Disse forsikringsbetingelser træder i kraft den

8 8 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014

Sundhedsforsikring. Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Sundhedsforsikring Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2014 Personforsikringer Vilkår nr. WP-AB Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Arbejdsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår

Sundhedsforsikring Fritid - Vilkår 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem, CVR.nr. 34 73 93 07, som agent for AmTrust Europe Limited, company number 1229676 og Financial Conduct Authority FRN 202189. Forsikringsaftalen med

Læs mere

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906

Tryg Sundhedsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 0906 Tryg Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0906

Forsikringsbetingelser nr. 0906 0 Forsikringsbetingelser nr. 0906 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler,

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltid Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Fritidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Dansk Sundhedssikring udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere