Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 21

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang Skodborg Nørregade 6, Skodborg Rødding Tlf.: Hjemmeside: (aktivitets- og samværstilbud) 107 (midlertidigt botilbud til voksne) *Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 25 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Anna Rask Poulsen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Tilsynets indsamlede informationer om tilbuddet vil indgå i den lovbestemte re-godkendelsesvurdering, der skal have fundet sted inden udgangen af Side 2 af 21

3 *Samlet vurdering: *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Socialtilsyn Syd betragter Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang for et længerevarende botilbud for udviklingshæmmede - 108, jf. oplysninger modtaget af lederen i forbindelse med tilsynsbesøg den Dette drøftes med Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang, i forbindelse med re-godkendelse i Borgerne har egen lejekontrakt i henhold til 105 i Almenboliglejeloven, men de bor i et 107 og 108 botilbud efter lov om social service: I henhold til 111 i lov om social service er 107/ 108 boformer ikke omfattet af lejelovgivningen. Uoverensstemmelsen mellem tilbuddets faktiske forhold og de juridiske rammer kræver en tilretning med henblik på, at tilbuddet bringes i overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget. Dette kan ske enten ved at ændre visitationen til tilbuddet eller ved at ophæve/udfase lejekontrakterne fremadrettet. Ved evt. ansøgning om ændring af tilbuddets godkendelsesgrundlag skal tilbuddet være opmærksom på de gældende regler om opholdsbetaling i botilbud jvf. Bekendtgørelse nr af om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108. Socialtilsynet vil ved kommende tilsyn følge op på, at tilbuddet bringes i overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget. Side 3 af 21

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Oversigt over personale det seneste år, modtaget den CV, modtaget den Oplysningsskema til driftorienteret tilsyn - sociale tilbud, modtaget Observation Interview Interviewkilder Tilsynet observerer at Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang virker velholdt og rent. Der er en god og behagelig atmosfære og under frokost observeres en god tone og borgerne virkede rolige. Tilsynet observerede ligeledes, at det virkede som "plejehjemslignede" boligform. Leder Stedfortræder Medarbejdere Ledelse Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger : Ukendt adresse Anna Rask Poulsen Team 1 Side 4 af 21

5 Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Lederen oplyser at det er et 107, midlertidig tilbud samt et 104 samvær- og aktivitetstilbud. Lederen oplyser at Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang betragtes som borgernes sidste bolig - altså som "plejehjem for udviklingshæmmede" - afslutning på livet. BEMÆRKNING MODTAGET I FORBINDELSE MED PARTSHØRING DEN : "Vi vil gøre opmærksom på at Nørrevang er et botilbud for udviklingshæmmede, der har brug for ekstra omsorg og pleje og rådighedsvagt og ikke et Plejehjem for udviklingshæmmede. Udtrykket blev brugt for at give en forståelse for det behov borgerne har." Jf. tilsynsrapport september 2013 er det oplyst, at iflg. hjemmesiden er der tale om et længerevarende botilbud efter servicelovens 108. Jf. hjemmesiden , er der tale om et midlertidig botilbud efter servicelovens 107. Der er tale om 26 pladser, heraf en aflastningsplads, som på nuværende tidspunkt anvendes til en pige på 22 år, hvis forældre aflastes. Der er således tale om, at de anbringende kommune skal føre tilsyn, da der er tale om placering efter 84 i serviceloven. (Lederen vender tilbage vedrørende placering - havde ikke visiteringsskemaet - Socialtilsyn Syd har ikke modtaget tilbagemelding) Alder Tilbudsportalen er den fortsat ikke udfyldt, hvorfor oplysningerne ikke har indgået i nærværende rapport. Leder er rykket via mail, med tidsfrist til den Side 5 af 21

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 21

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,1 Socialtilsyn Syd vurderer at Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang har en kompetent ledelse, som har gode faglige og praktiske kompetencer. Yderligere vurderes det, at den enkelte borger altid har mulighed for at komme i kontakt med medarbejdere, som har relevante kompetencer. Socialtilsyn Syd vurderer, at der er mulighed for både intern og ekstern supervision samt faglig sparring. Yderligere vurderer Socialtilsyn Syd, at der afholdes MUsamtaler med alle medarbejdere samt udarbejdes APV. Det anbefales at drøfte ændring af boform til 108, længerevarende botilbud, og i den forbindelse være opmærksom på, at der ikke fremadrettet må være lejekontrakt på 108, men at der skal udarbejdes boligdokument. Der henvises til Bekendtgørelse om lejerettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven. Det anbefales at udarbejde procedure for løbende indhentning af personalets straffeattest. Det anbefales at udarbejde procedure for løbende at se kørekort på de medarbejdere, som kører med borgere Det anbefales at faglig supervision intern/ekstern lægges i mere faste rammer Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det konstateres at lederen og stedfortræder har gode faglige og praktiske kompetencer til at lede Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang. Side 7 af 21

8 Det bemærkes at lederen oplyser, at Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang er ændret fra et længerevarende botilbud efter servicelovens 108 til et midlertidig botilbud efter servicelovens 107. Det konstateres at Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang er et "Plejehjem for udviklingshæmmede". Det bemærkes at lederen afholder MUS med alle medarbejdere. Det bemærkes at der er mulighed for intern og ekstern faglig sparring i dagligdagen. Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang vil fremadrettet ligge mere faste rammer for intern og ekstern faglig supervision. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Jf. CV, modtaget den , er lederen uddannet socialpædagog tilbage i 1986 og har i perioden 1996 til 1999 taget pædagogisk diplomuddannelse. Yderligere er der efteruddannelse i Marte Meo (terapeutisk uddannelse) i 2001 og hun har deltaget i COK - lederskole, hvor blandt andet personaleledelse og udvikling var tema på forløbet. Lederen har tidligere været med til at opstart af Mini Bofællesskab i Tønder og hun har erfaring fra projekt "Unge Rum" som var et projekt om at være ung og udviklingshæmmet. I 2003 opstart af projekt "Udviklingshæmmede med misbrugsproblemer". Lederen oplyser at hun har været ansat på Bo- og Beskæftigelsescenter Nørrevang fra (har været med på sidelinjen fra efteråret 2013 omkring værdier)og at hun samtidig er leder af Bofællesskabet Bakkehuset, hvor hun har været ansat i 11 år. Lederen oplyser at hun hver uge laver en ugeplan for den kommende uge, hvor meget hun er henholdsvis på Nørrevang og Bofællesskabet Bakkehuset. Ugeplanen skrives i Bosted således, at alle kan gå ind og holde sig opdateret. Side 8 af 21

9 Stedfortræder er uddannet Neuro pædagog og har praktikvejlederuddannelsen samt TR uddannelsen. Lederen oplyser at de har fået besked på at de er et 107 men stedfortræder undrer sig over, at det ikke fortsat er et 108 botilbud, da der er tale om den sidste bolig "Afslutning på livet". Yderligere oplyser lederen at alle borgerne har lejekontrakter, uden særlige vilkår for opsigelse indføjet i kontrakten. Tilsynet bemærker, at når der er tale om "Afslutning på livet" eller som lederen tidligere oplyser, "Plejehjem for udviklingshæmmede", betragtes Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang som et længerevarende botilbud Lederen oplyser at hun endnu ikke har afholdt MUS, men hun forventer det bliver først i Lederen oplyser at der ikke er procedure for løbende indhentning af straffeattest og der er ikke procedure for løbende fremvisning af kørekort. Lederen oplyser at hun fremadrettet vil anmode om ovenstående i forbindelse med MUS. Yderligere har lederen påtænkt, at indhente den udvidede straffeattest ved ansættelse og den almindelige løbende. Vedrørende 104 samvær- og aktivitetstilbud oplyser lederen, at der er ansat en uddannet pædagog på 30 timer og en fleksjobber på 18 timer. Der er åben mellem kl. 9-12, hjemmeside skal opdateres, og der er aktiviteter i form af sang, musik, præst kommer f.eks. og afholder gudstjeneste m.v. Det er, som udgangspunkt, borgerne fra Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang, som bruger samvær- og aktivitetstilbuddet, dog kan der også visiteres andre borgere. Yderligere er der også mulighed for at borgerne kan visiteres til andre samvær- og aktivitetstilbud, Side 9 af 21

10 hvis det giver mening for den enkelte. F.eks. er der en borger som på nuværende tidspunkt er visiteret til Kærhøj, Vejen. Lederen oplyser at der er et budget for samvær- og aktivitetstilbuddet og et budget for Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang. Medarbejderne fortæller at der er kommet mere ro og stabilitet efter ledelsesskiftet og der sker mere omkring udvikling og handling. Det er dejligt med ændring fra 3 team til 2 team, både for dem selv som medarbejdere og for borgerne. Det er nemmere at forholde sig og være ajour med et mindre antal borgere. Yderligere oplyser medarbejderne at de fremadrettet forventer at blive indkaldt til MUS af ny leder. Udviklingspunkter: Det anbefales at drøfte ændring af boform til 108, længerevarende botilbud, og i den forbindelse være opmærksom på, at der ikke fremadrettet må være lejekontrakt på 108, men at der skal udarbejdes boligdokument. Der henvises til Bekendtgørelse om lejerettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad opfyldt) Det anbefales at udarbejde procedure for løbende indhentning af personalets straffeattest Det anbefales at udarbejde procedure for løbende at se kørekort på de medarbejdere, som kører med borgere Ledelsen oplyser at både ekstern og intern faglig supervision, fremadrettet bliver lagt i mere faste rammer. Den daglige faglige sparring medarbejderne imellem er der og der er også indimellem inviteret samarbejdspartnere, f.eks. seksuel vejleder fra Brørup. Side 10 af 21

11 Medarbejderne fortæller at der er intern faglig sparring på personalemøderne. F.eks. hvis en medarbejder har brug for faglig sparring omkring nogle problematikker i samarbejdet med en borger, kan medarbejderen skrive på dagsorden at denne problematik ønskes på faglig sparring. Medarbejderen fremlægger selv problematikken på personalemødet. Yderligere fortæller medarbejderne, at de før har haft VISO inde og give faglig sparring i en sag og de samarbejder også meget med lokalpsykiatrien. Faglig ekstern/intern supervision er ikke i faste rammer, fortæller medarbejderne. Udviklingspunkt: Det anbefales at faglig supervision intern/ekstern lægges i mere faste rammer Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det konstateres at borgerne har mulighed for, at få kontakt til medarbejdere med relevante kompetence, døgnet rundt. Det bemærkes at der er et højt sygefravær i gennemsnit pr. medarbejdere, som skyldes flere længerevarende sygemeldinger. Det konstateres at der har været en meget lille personalegennemstrømning inden for de seneste 12 måneder og der udarbejdes APV. Side 11 af 21

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser at borgerne altid har mulighed for tilstrækkelig kontakt med personale med relevante kompetencer. Der er altid 5 i dagvagt, 4 i aftenvagt og en sovende nattevagt. Yderligere oplyser ledelsen at der i øjeblikket er kontakt til "Visitionsmyndigheden for Ældreplejen" for at indgå samarbejde således, at hjemmeplejen fremadrettet kan tilkaldes ved opstået behov. Medarbejderne fortæller at borgerne altid kan få kontakt til medarbejderne. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Tilsynet ser, i forbindelse med rundvisningen, at der er en opslagstavle, hvor borgerne via billeder kan se, hvem af medarbejderne der er på arbejde i de forskellige vagter. Ledelsen oplyser at der i de seneste 12 måneder har været 3 vikar som er ophørt, en har fået fast arbejde og en er overgået til efterløn. Ledelsen oplyser at sygefraværet i de seneste 12 måneder har været meget højt. Dette skyldes barsel, brækket ryg og alvorlig sygdom. I forbindelse med en medarbejders sygemelding, afholder lederen sygefraværssamtale med den pågældende. Lederen skal følge den overordnede sygefraværspolitik fra Vejen Kommune. Yderligere oplyser ledelsen, at Arbejdstilsynet har været på besøg. Der var i den forbindelse ingen anmærkninger. Der er udarbejdet APV - fysisk, men denne er endnu ikke færdigbehandlet. Side 12 af 21

13 Tema Gns. bedømmelse Ledelsen oplyser vedrørende de psykiske arbejdsmiljø, at Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang ca. en gang om året har en BOLD undersøgelse. Undersøgelsen går ud på, at medarbejderne efter hver vagt, smider enten en rød (dårlig dag) eller grøn (god dag) bold i en kasse, med en kort beskrivelse. Det sker over en periode på ca. 14 dage. Herefter gennemgås sedlerne i ARM-gruppen og efterfølgende på personalemødet. Medarbejderne fortæller at der ikke er et unormalt sygefravær på stedet. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø, har de en gang om året, næste gang november 2014, BOLD undersøgelsen. Der er en grøn og rød bold + seddel. På seddel skal de skrive, god dag - fordi at... eller dårlig dag fordi at... Sedlerne gennemgås efterfølgende af AMR-gruppen og lederen som sammen vurderer, hvilke situationer der skal med på MED og efterfølgende på personalemødet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Socialtilsyn Syd vurderer, at medarbejderne besidder relevante uddannelsesmæssige kompetencer og medarbejderne har erhvervserfaring med målgruppen Socialtilsyn Syd vurderer, at medarbejderne/ledelse møder borgerne anerkendende og med fokus på borgernes behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og Det konstateres at medarbejderne besidder relevante uddannelsesmæssige kompetencer og medarbejderne har erhvervserfaring med målgruppen. Det bemærkes at der løbende er opkvalificering af den enkelte medarbejder. Side 13 af 21

14 tilbuddets metoder Det bemærkes at medarbejderne er optaget af samspillet med den enkelte borger og at samspillet foregik på en anerkendende og behagelige facon. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 5 (i meget høj grad opfyldt) Jf. oversigt over personale, modtaget den er der følgende ansat: 24 medarbejdere pr. den Heraf er der 14 pædagoger (en er derudover udd. Sosu ass) 5 sosu ass. (en er derudover udd. Pædagog) 1 sosu hjælper 1 misbrugsmedarbejder 1 rengøringsass. 1 plejehjemsmedhjælper (har hygiejnekursus) 1 sekretær Ledelsen oplyser at de har bedt alle medarbejdere beskrive hvilke kursus de har og hvilke kompetencer de kan byde ind med. Social og sundhedsassistenterne tager sig af medicinhåndteringen og der er en af medarbejderne der er demenskonsulent. Ledelsen oplyser at de fleste medarbejdere har været ansat i mange år og der er medarbejdere, som har erfaring fra tidligere sammenlignelige job. Nye medarbejdere oplæres af de erfarende medarbejdere. Yderligere oplyser ledelsen at der anvendes forskellige metoder, f.eks. er der nogen borgere som har meget brug for struktur og faste rammer, andre har brug for pigtogramtavler m.v. Side 14 af 21

15 Ledelsen oplyser at der hele tiden er løbende opkvalificering af medarbejderne. Medarbejderne fortæller at de har brug for at lære hinanden at kende og hvilke ressourcer den enkelte kollega har. Der er i den forbindelse arrangeret en opsamlingsdag i december 2014 med temaet: Fokus på den enkeltes ressourcer. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) De fleste kollegaer har arbejdet med målgruppen i mange år og kender de metoder der anvendes. Ledelsen oplyser at hvis to borgere f.eks. skændtes, taler de først med borgerne hver for sig og efterfølgende prøver de at tale med begge borgere på en gang således, at borgerne løser problematikkerne med hjælp og støtte fra medarbejderne. Yderligere oplyser ledelsen at de netop har delt personalet i 2 team for på denne måde, at opnå et bedre samspil/samvær med den enkelte borger og bedre faglig sparring/vidensdeling mellem medarbejderne. Det har stor betydning at medarbejderne kun skal forholde sig til halvdelen af borgerne frem for alle borgerne. Ledelse vurderer at det samme gør sig gældende for borgerne. Borgerne skal således også forholde sig til færre medarbejdere. Ledelse oplyser f.eks. at hvis en borger ikke har lyst til at komme i bad, prøver medarbejderen at sætte sig sammen med borgeren således, at borgeren mærker nærvær i situationen. Det er mange gange medvirkende til, at den pågældende borger, efterfølgende gerne vil i bad. Medarbejderne er meget optaget af samspillet med borgerne og de fortæller som eksempel, at de altid prøver at italesætte samspillet også via skriftlig dokumentation i Bosted, så alle medarbejdere kan orientere sig. F.eks. hvis en borger kan hjælpes i samspillet med medarbejderne omkring en bestemt plads i bussen, beskrives dette i Bosted. Side 15 af 21

16 Tema Gns. bedømmelse I forbindelse med rundvisningen, er der en borger som viser sin lejlighed frem - lejligheden er hyggeligt og personligt indrettet. Tilsynet havde svært ved at forstå pågældende borger, og stedfortræderen oversatte derfor. Samspillet mellem stedfortræder og borgeren foregik i en behagelig tone, og stedfortræder var meget nærværende overfor borgeren. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Socialtilsyn Syd vurderer at borgerne trives i de fysiske rammer og rammerne afspejler, at det er borgerens eget hjem. Yderligere vurderer Socialtilsyn Syd, at den enkelte borger har udfoldelsesmuligheder, set i forhold til diverse aktiviteter, som støtte til at fastholde det sociale netværk. Socialtilsyn Syd vurderer at lejlighederne er handicapvenlige, set i forhold til kørestolsbruger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det konstateres at borgerne trives i de fysiske rammer samt at Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang iværksætter yderligere ændringer i dagligdagen med henblik på, at øge borgernes trivsel yderligere. Ændringerne får der ud over også indflydelse på de fysiske faciliteter, som kommer til at passe bedre, til den enkelte borgers særlige behov. Det bemærkes at borgerne har udfoldelsesmuligheder, set i forhold til det sociale netværk og deltagelse i diverse aktiviteter. Side 16 af 21

17 Det konstateres at indretning af den enkelte borgers lejlighed, samt fællesarealerne afspejler, at det er borgerens hjem. Det bemærkes at lejlighederne er handicapvenlige, set i forhold til kørestolsbruger. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser at ændring af arbejdsgangen til inddeling i 2 team, blandet andet omhandler den enkelte borgers trivsel. Medarbejderne komme også tættere på den enkelte borger og borgeren har nemmere ved at vide, hvem de skal henvende sig til. Ledelse er sikker på, at det vil øge borgernes trivsel til det bedre. Medarbejderne fortæller at borgerne virker til, at de trives. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad opfyldt) Tilsynet spise frokost sammen med nogle af borgerne og det virkede til, at borgerne trives i de fysiske rammer. Det var ikke muligt for Tilsynet, at have et decideret interview med borgerne. Ledelsen oplyser at faciliteterne kommer til at passe bedre til borgerne særlige behov, efter de er blevet enige om at dele huset op i 2 team. Der bliver således nu en fælles spisestue til hvert team og de 2 afdelinger bliver delt af et forhæng. Ledelsen oplyser at det bliver fra mandag den at ændringen træder i kraft. Yderligere oplyser ledelsen at borgerne har mulighed for at have et privatliv og borgerne bestemmer selv, hvem de inviterer på besøg i deres lejligheder. Der er få borgere, som har venner på besøg. Det er mest de pårørende, som inviteres eller kommer på besøg. Ledelsen oplyser at borgerne har mulighed for at deltage i gymnastik, onsdagsklub, musikband. Alle borgerne har tilbud om deltagelse i forskellige aktiviteter og der er altid sat personalemæssige Side 17 af 21

18 ressourcer af. Medarbejderne fortæller at faciliteterne passer godt til målgruppens særlige behov og de er samtidig meget opmærksomme på, at der også er behov for udadrettet aktiviteter. Yderligere fortæller medarbejderne at borgerne har mulighed for, at have et privatliv og de bestemmer selv, hvem de eventuelt ønsker at inviterer. Der er enkelte borgere, som sover sammen med deres kærester ude i byen. Medarbejderne bestiller Flextrafik således, at borgerne transporteres sikkert frem og tilbage. Medarbejderne fortæller at de også er opmærksom på, at borgernes netværk forsøges fastholdt på onsdagscafeen. Der er lavet en rotationsordning mellem Bakkehusest, Lille Veum og Bo- og Beskæftigelsescenter Nørrevang. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) Enkelte borgere fortæller, i forbindelse med frokosten, at de glæde sig til at skulle spise i en mindre spisestue, hvor der ikke er så meget uro. Tilsynet blev vist rundt af stedfortræderen - Bo og beskæftigelsescenter Nørrevang ligge i samme bygning som byens almindelige plejehjem. Den del der nu er botilbud, har tidligere været en del af det almindelige plejehjem. Der er to lange gange, som fra den , bliver henholdsvis team 1 og team 23 (sammenlægning af tidligere team 2 og 3) - Gangene er bredde og væggene er udsmykket med forskellige ting, som er blevet udarbejdet på samvær- og aktivitetstilbuddet. Der er f.eks. mange forskellige glasskulpturer, hatte, tasker og andre effekter. I den ene gang er der et løbebånd, som anvendes i perioder af borgerne. Der er fortsat enkelte lokaler, som endnu ikke er helt færdige, f.eks. maddepot og vaskerum. Side 18 af 21

19 I forbindelse med rundvisningen, er der en borger som viser sin lejlighed frem - lejligheden er hyggeligt og personligt indrettet. Tilsynet havde svært ved at forstå pågældende borger, og stedfortræderen oversatte derfor. Samspillet mellem stedfortræder og borgeren foregik i en behagelig tone, og stedfortræder var meget nærværende overfor borgeren. På begge gange hænger en tavle, hvor borgerne kan se hvem af medarbejderne der er på dagvagt, aftenvagt og nattevagt. Nattevagten var markeret med et billede i en lille seng, så borgerne kunne se hvem den sovende nattevagt var, i den kommende nattevagt. Alle lejligheder består af en stue, soveværelse, badeværelse og et lille te-køkken. Alle lejligheder har egen terrasse, med udsigt ud over grønt område. Tilsynet fik fremvist en tom lejlighed dejlig lys, stue og køkken delt af halvmur, badeværelse alle lejligheder er indrettet til kørestol, men ikke alle har lift i loftet. Tilsynet spiste frokost sammen med borgerne varmt mad fra storkøkken Ikke alle borgere var nemme at forstå. En borger var på nuværende tidspunkt på ferie i 4 uger dette for at mærke om han kunne tænke sig at flytte ind. Efter frokost viste borgeren den lejlighed han "lånte" og han fortalte, hvordan han forestillede sig sine egne ting kunne stå. Yderligere en borger viste sin lejlighed frem og også denne var meget personligt indrettet. Tilsynet observerede på dagen, at Bo- og beskæftigelsescenter Nørrevang var rent, velholdt og ryddeligt. Der var yderligere arbejdet for,at også fællesarealerne skulle afspejle, at det er borgernes hjem. Side 19 af 21

20 Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 20 af 21

21 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud ,00 Ejendomsudgifter ,00 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning ,00 Lønomkostninger, fast personale ,00 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 1,00 Sygefravær , ,00-11,78 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 21 af 21

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere