KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG"

Transkript

1 KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIGHOLSTEIN, REGION SYDDANMARK OG KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZWISCHEN DEM DÄNISCHEN KULTURMINISTER, DEM MINISTERIUM FÜR JUSTIZ, KULTUR UND EUROPA DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN, DER REGION SYDDANMARK UND DER KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

2 Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG 1. JANUAR DECEMBER 2020 Kulturregion Sønderjylland-Schleswig: Kulturstiftung des Kreises Nordfriesland Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg Stadt Flensburg Haderslev Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune Aabenraa Kommune Region Syddanmark

3 Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 2.1. Kulturregionen 2.2. Kulturregionens kulturpolitiske vision 2.3. Samarbejdsorganisation Kapitel 3: Indsatsområder og mål 3.1. Kort beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål Kapitel 4: Kort om bevillinger knyttet til aftalen Kapitel 5: Evaluering og regnskabsoplysninger 5.1. Evaluering 5.2. Regnskabsoplysninger Kapitel 6: Underskrift af aftalen Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Bilag 3: Uddybende beskrivelse af indsatsområder Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig Kapitel 1: Kulturpolitik und Kulturvereinbarungen 1.1. Zielsetzungen der Kulturvereinbarung Kapitel 2: Beschreibung der Kulturpolitik in der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 2.1. Die Kulturregion 2.2. Die kulturpolitische Vision der Kulturregion 2.3. Organisation der Kooperation Kapitel 3: Handlungsfelder und Ziele 3.1. Beschreibung der einzelnen Handlungsfelder und Ziele Kapitel 4: Mit der Vereinbarung einhergehende Bewilligungen Kapitel 5: Evaluation und Finanzdaten 5.1. Evaluation 5.2. Finanzdaten Kapitel 6: Unterzeichnung der Vereinbarung Anlage 1: Die finanzielle Grundlage und Bedingungen der Kulturvereinbarung Anlage 2: Bedingungen für die Neuverhandlung, Anpassung und Kündigung der Kulturvereinbarung Anlage 3: Uddybende beskrivelse af indsatsområder 3

4 Kapitel 1 Kulturpolitik og kulturaftaler Alle borgere skal sikres adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet, uanset hvor i den pågældende kulturregion de bor og opholder sig. At sikre kultur til alle i en hel region og tilmed på tværs af en landegrænse, er en ambitiøs udfordring, der kræver en koordineret indsats på tværs af de politiske niveauer i kulturpolitikken. Kulturaftalerne spiller en stor rolle i denne indsats ved at danne en kulturpolitisk platform for samarbejdet mellem alle partnere Formålet med kulturaftaler Overordnet set er formålet med kulturaftalerne at: understøtte kommunernes engagement på kulturområdet styrke samarbejdet mellem de lokale partnere styrke samarbejdet mellem de lokale partnere, staten og delstaten fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem staten, delstaten og de lokale partnere give større dispositionsfrihed på det kommunale niveau og sætte fokus på overordnede mål og resultater sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsdeling på kulturområdet fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter i kulturregionen med vægt på kvalitet opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det samlede kulturliv i hele landet Samarbejdet om en kulturaftale både under udarbejdelsen og i den efterfølgende aftaleperiode er kendetegnet ved en løbende dialog mellem ligeværdige parter. Dialog er byggestenen i den fælles målrettede indsats, der skal til for at give kulturen det nødvendige løft. Kulturaftalerne sætter bl.a. fokus på udvikling af fælles initiativer af høj kvalitet, synliggørelse af fælles referencerammer i kulturen og styrkelse af læring og dannelse via nye kulturtilbud på kulturinstitutioner. Kapitel 1 Kulturpolitik und Kulturvereinbarungen Allen Menschen soll Zugang zu guten, vielfältigen und qualitativ überzeugenden Kulturangeboten ermöglicht werden, unabhängig davon, wo in der entsprechenden Kulturregion sie leben oder sich aufhalten. Die Zielsetzung Kultur in einer gesamten Region und insbesondere über eine nationale Grenze hinweg ist eine ambitiöse Herausforderung, die eine gemeinsame, übergreifende Abstimmung in der Kulturpolitik erfordert. Bei diesen Bemühungen spielen die Kulturvereinbarungen eine entscheidende Rolle, da sie eine kulturpolitische Basis für die Zusammenarbeit zwischen den Partnern darstellen Zielsetzungen der Kulturvereinbarung Ganz allgemein betrachtet geht es bei Kulturvereinbarungen um: Unterstützung der lokalen Partner bei ihrem Engagement im Kulturbereich. Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den lokalen Partnern. Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den lokalen Partnern, dem Staat und dem Land. Aufrechterhaltung und Ausbau des kulturpolitischen Dialogs und der Wertediskussion zwischen dem Staat, dem Land und den lokalen Partnern. Mehr Dispositionsfreiheit auf kommunaler Ebene und Fokussierung auf den übergeordneten Zielen und Ergebnissen. Bessere Ressourcenausschöpfung durch regionale Koordination und Arbeitsteilung im Kulturbereich. Förderung und Weiterentwicklung von kulturellen Einrichtungen, Produktionsmilieus und Aktivitäten in der Kulturregion unter besonderer Berücksichtigung der Qualitätssicherung. Bündelung und Weitervermittlung von Wissen und Erfahrungen im Kulturbereich zum Nutzen des gesamten Kulturlebens im ganzen Land. Die Kooperation bei einer Kulturvereinbarung sowohl während der Ausarbeitung als auch bei der nachfolgenden Umsetzungsperiode ist durch einen laufenden Dialog mit gleichwertigen Partnern gekennzeichnet. Der Dialog ist das Fundament für einen zielgerichteten Einsatz zur gewünschten Aufwertung der Kultur. Kulturvereinbarungen fokussieren u.a. auf die Entwicklung gemeinsamer, qualitativ hochstehender Initiativen, die Sichtbarmachung gemeinsamer Referenzrahmen durch die Kultur und die Stärkung der Bildung über neue Kulturangebote bei den Kultureinrichtungen. 4

5 Kapitel 2 Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 2.1. Kulturregionen Kulturregion Sønderjylland-Schleswig er et internationalt samarbejde mellem tre tyske og fem danske partnere: Stadt Flensburg, Kulturstiftung des Kreises Nordfriesland, Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune og Sønderborg Kommune samt Region Syddanmark. Ministeriet for Justits, Kultur og Europa ved Land Schleswig-Holstein støtter fast kulturaftalen med et årligt økonomisk bidrag. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ligger således i det allernordligste Tyskland og det allersydligste Danmark. Her bor ca personer, omkring på den tyske side og omkring på den danske. Området strækker sig over km². Forud for denne aftale har der fra været en første kulturaftale mellem de samme partnere. Dette var første fase af en proces, hvor det kulturelle samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse blev sat ind i en formel aftaleramme. Med de erfaringer, som partnerne har gjort sig under den første grænseoverskridende kulturaftale, skal der nu arbejdes videre hen imod en styrket koordinering, udvikling og kvalitetssikring af parternes fælles indsats på kulturområdet Kulturregionens kulturpolitiske vision Kulturregion Sønderjylland-Schleswigs kulturaftale er en samarbejdsplatform, der ud over det nære regionale perspektiv også har en europæisk dimension. Aftalen bygger på tolerance, gensidig forståelse og det åbne samfund. Kulturaftalen bidrager til et frit kulturrum og vil involvere et bredt udsnit af borgerne i det dansk-tyske grænseland. Der skal udvikles en basis for talentudvikling, der favner både bredden og eliten. Kulturaftalen vil fremme dialogen mellem forskellige kulturer og skabe et rum for kulturmøder, for kommunikation og kunstnerisk udveksling. Med afsæt i historien, i særdeleshed folkeafstemninger og grænsedragninger i tiden omkring 1920, ønskes en dialog med andre grænseregioner for at drage nytte af de fælles erfaringer. Kapitel 2 Beschreibung der Kulturpolitik in der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig 2.1. Die Kulturregion Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ist eine internationale Kooperation zwischen drei deutschen und fünf dänischen Partnern: Stadt Flensburg, Kulturstiftung des Kreises Nordfriesland, Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune und Sønderborg Kommune sowie Region Syddanmark. Das Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein gewährt für die Kulturvereinbarung jährlich eine finanzielle Unterstützung. Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig liegt somit im äußersten Norden Deutschlands und im äußersten Süden Dänemarks. Hier leben etwa Menschen, davon rund auf der deutschen und rund auf der dänischen Seite. Das Gesamtgebiet umfasst ca km². Dieser Vereinbarung ging im Zeitraum eine Kulturvereinbarung zwischen denselben Partnern voraus. Dies war die erste Phase eines Prozesses, der die kulturelle Zusammenarbeit über die deutsch-dänische Grenze hinweg in einen formellen Vereinbarungsrahmen gestellt hat. Mit den Erfahrungen, die die Partner während der ersten grenzüberschreitenden Kulturvereinbarung gemacht haben, soll jetzt die Koordination, Entwicklung und Qualitätssicherung der gemeinsamen kulturellen Maßnahmen fortgesetzt werden Die kulturpolitische Vision der Kulturregion Die Kulturvereinbarung der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig begreift sich als eine Plattform zur regionalen Zusammenarbeit, die darüber hinaus aber auch eine europäische Dimension beinhaltet. Leitbild ist das Prinzip der Toleranz, des gegenseitigen Verstehens und der offenen Gesellschaft. Sie bietet den Rahmen für eine offene Kulturgesellschaft, die eine breite Teilhabe aller Menschen im deutsch-dänischen Grenzgebiet anstrebt. Es wird eine Basis geschaffen, die die Entwicklung von Talenten und die Förderung von Begabungen ermöglicht. Die Kulturvereinbarung befördert den Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen und eröffnet Räume der Begegnung, der Kommunikation und des künstlerischen Austausches. Vor dem historischen Hintergrund der Volksabstimmung und Grenzziehung von 1920 wird ein Dialog mit anderen europäischen Grenzregionen erwünscht, um aus gemeinsamen Erfahrungen zu lernen. 5

6 Formålet er at skabe nye dansk-tyske netværk, aktiviteter og kulturtilbud, som borgerne tager aktivt del i, og som giver dem lysten til at gå på opdagelse i hinandens aktiviteter og kulturtilbud. Aktiviteter, hvor samarbejde, fælles udvikling og kvalitetssikring skaber en kulturel infrastruktur, som alle parter i det dansk-tyske samarbejde kan forankre deres engagement i. Et samarbejde, hvor aftaleparterne bruger de forskellige ressourcer, som de hver især har på kulturområdet, til at styrke fællesskabet, højne kvaliteten af kulturtilbuddene og give kulturen nye perspektiver. Formålet er ligeledes at skabe et frirum, som styrker den kulturpolitiske dialog og de mellemmenneskelige kontakter og udbygger de kulturelle netværk på tværs af nationaliteter og den dansk-tyske grænse Samarbejdsorganisation Kulturregion Sønderjylland-Schleswig bygger på gensidig respekt for parternes eksisterende beslutningssystemer. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig er forankret i en fælles politisk styregruppe, Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Udvalget består af kulturudvalgsformand, endnu et medlem af de hjemlige kulturudvalg, en repræsentant fra hver af kulturregionens tre mindretal og en kulturembedsmand fra hver af de syv partnere: Kulturstiftung des Kreises Nordfriesland, Kulturstiftung des Kreises Schleswig Flensburg, Stadt Flensburg, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune og Sønderborg Kommune og repræsentanter fra henholdsvis Region Syddanmark og Land Schleswig-Holstein. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig træffer beslutning om overordnede strategier og iværksættelse af fælles opgaver. Det er politikerne i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, der er beslutningsdygtige, hvor kulturembedsmændene fungerer som sparringspartnere for politikerne. Til den politiske styregruppe, Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, knyttes en administrativ styregruppe (Kulturfaggruppe Sønderjylland-Schleswig) bestående af en repræsentant fra hver af de lokale aftaleparter, Land Schleswig-Holstein og Region Syddanmark samt repræsentanter for Regionskontor & Infocenters kulturafdeling. Kulturministeriet i Danmark tilbydes en observatørpost i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig og i Kulturfaggruppe Sønderjylland-Schleswig. Ziel ist die Schaffung neuer deutsch-dänischer Netzwerke, Aktivitäten und Kulturangebote, an denen die Menschen aktiv teilhaben. Diese Maßnahmen sollen Anreize bieten, Aktivitäten und Kulturangebote gegenseitig besser kennen zu lernen. Durch die Zusammenarbeit, die gemeinsame Projekt-entwicklung und Qualitätssicherung entsteht eine kulturelle Infrastruktur, in der die deutsch-dänischen Partner ihr Engagement und ihre Zusammen arbeit verankern können. Eine Zusammenarbeit, bei der die Vertragspartner ihre Ressourcen nutzen, um die Gemeinsamkeiten zu stärken, die Qualität der Kulturangebote zu steigern und der Kultur neue Perspektiven zu eröffnen. Ein weiteres Ziel ist die Schaffung von Freiräumen, in denen der kulturpolitische Dialog und die zwischenmenschlichen Beziehungen gestärkt werden und das kulturelle Netzwerk grenzüberschreitend im deutsch-dänischen Grenzgebiet ausgebaut wird Organisation der Kooperation Grundlage der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ist der gegenseitige Respekt gegenüber den bestehenden administrativen und politischen Entscheidungsebenen der Partner. Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ist in einer gemeinsamen politischen Lenkungsgruppe verankert, dem Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig. Dieser Ausschuss besteht aus den Kulturausschussvorsitzenden, einem weiteren Mitglied der jeweiligen Kulturausschüsse, einem Vertreter bzw. einer Vertreterin der drei Minderheiten der Kulturregion und einem Vertreter bzw. einer Vertreterin der Kulturverwaltungen der jeweiligen sieben Partner ein: Kulturstiftung des Kreises Nordfriesland, Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune und Sønderborg Kommune sowie Vertretern der Region Syddanmark und des Landes Schleswig-Holstein. Die politische Lenkungsgruppe fasst Beschlüsse über übergeordnete Strategien und die Realisierung gemeinschaftlicher Aufgaben. Die Politikerinnen und Politiker der Lenkungsgruppe sind beschlussfähig, die Fachleute der Kulturverwaltung beraten die politischen Vertreterinnen und Vertreter. Der politischen Lenkungsgruppe arbeitet eine administrative Lenkungsgruppe (Kulturfachgruppe Sønderjylland-Schleswig) bestehend aus einem Vertreter/einer Vertreterin der jeweiligen lokalen Vertragspartner, dem Land Schleswig-Holstein und der Region Syddanmark sowie Vertreterinnen und Vertretern der Kulturabteilung des Regionskontor & Infocenters zu. Dem dänischen Kulturministerium wird ein Beobachterposten in der politischen und der administrativen Lenkungsgruppe der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig angeboten. 6

7 Den administrative styregruppe har ansvar for udvikling og løbende opfølgning på kulturaftalen. Daglig drift og sekretariatsopgaver, herunder servicering af politisk og administrativ styregruppe, varetages af kulturafdelingen ved Regionskontor & Infocenter. Kulturaftalen knyttes således organisatorisk til den allerede eksisterende organisation Region Sønderjylland-Schleswig, hvor Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig også tager andre kulturpolitiske opgaver på sig, og Kulturfaggruppe Sønderjylland-Schleswig tager opgaven som administrativ sagsbehandler for udvalget på sig. Die administrative Lenkungsgruppe ist für die Entwicklung und die laufende Projektbetreuung innerhalb der Kulturvereinbarung verantwortlich. Der tägliche Betrieb und die Sekretariatsaufgaben, darunter die Betreuung der politischen und administrativen Lenkungsgruppen, obliegt der Kulturabteilung des Regionskontor & Infocenters. Die Kulturvereinbarung soll auf diese Weise organisatorisch mit der bestehenden Organisation Region Sønderjylland-Schleswig verbunden werden. Hier nimmt sich der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig auch anderen kulturpolitischen Aufgaben an, die Kulturfachgruppe Sønderjylland-Schleswig arbeitet als Verwaltungsgremium dem Ausschuss zu. 7

8 Kapitel 3 Indsatsområder og mål 3.1. Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål Indsatsområde 1: Talentudvikling Mulighederne for, at borgerne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig kan udvikle deres kunstneriske talenter, skal fremmes. Der skal være et særligt fokus på børn og unge. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig er kendetegnet ved at mange unge og især veluddannede fraflytter området, som i store dele er landligt præget. Gode rammebetingelser for talentudvikling i interessefællesskaber skal bidrage til at fastholde borgernes tilknytning til regionen. Der er både økonomiske og faglige fordele i at sammentænke kulturregionens talentudviklingstilbud. De geografiske afstande til metropolerne Århus, København, Kiel og Hamborg gør det også attraktivt for brugerne at kunne udnytte tilbud tættere på. Der skal arbejdes på at respektere og forstå kultur- og sprogforskelle og se dem som en attraktiv ressource. Flere af de kunstneriske fag har en lav jobstatus/manglende anerkendelse. Mødet med kunst og kultur på højt niveau skal motivere børn og unge til at opleve mere og fremme deres interesse for kultur. Mål: Talentudvikling skal bidrage til, at regionens kulturelle særpræg styrkes, og at der også fremmes en forståelse for den vekselvirkning, der er mellem regionale, nationale og internationale kulturelle strømninger Kunstneriske talenter spottes og tilbydes bedre muligheder for at dygtiggøre sig i interessefællesskaber på tværs af grænsen. De eksisterende og nye talentudviklingstilbud sammentænkes, så kulturregionens samlede tilbud udnyttes bedre og netværk etableres/styrkes. Flere børn og unge oplever kultur og kunst på højt niveau og får forståelse for de kunstneriske fags høje faglighed. De kunstneriske talenter får bedre muligheder for at præsentere deres kunnen. Up-coming miljøet udvikles. Kapitel 3 Handlungsfelder und Ziele 3.1. Beschreibung der Handlungsfelder und Ziele Handlungsfeld 1: Talententwicklung und Begabtenförderung Die Möglichkeiten für die Menschen in der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ihre künstlerischen Talente zu entwickeln, sollen gefördert werden. Ein besonderer Fokus soll dabei auf Kinder und Jugendliche gerichtet werden. Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig steht vor der Herausforderung, dass viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger und insbesondere gut ausgebildete Menschen die zu großen Teilen ländlich geprägte Region verlassen. Gute Rahmenbedingungen für Talententwicklung sollen dazu beitragen, die Bindung der Menschen an die Region zu festigen. Eine Vernetzung der Angebote zur Talententwicklung in der Kulturregion bietet ökonomische und fachliche Vorteile. Die Abstände zu den Metropolen Århus, Kopenhagen, Kiel und Hamburg lassen die Nutzung von Angeboten in der Nähe attraktiver erscheinen. Weiterhin gilt es, Kultur- und Sprachunterschiede zu respektieren, zu verstehen und diese als attraktive Ressource zu sehen. Viele künstlerische Sparten leiden unter einer fehlenden Anerkennung bzw. schwierigen Berufsperspektive. Die Begegnungen von Kindern und Jugendlichen mit Kunst und Kultur auf hohem Niveau sollen diese bereichern und ihr Interesse an Kultur fördern. Ziele: Die Talententwicklung soll dazu beitragen, dass die kulturelle Besonderheit der Region gestärkt und ein Verständnis für die Wechselwirkung zwischen regionalen, nationalen und internationalen kulturellen Strömungen entwickelt wird. Künstlerische Talente sollen erkannt werden und bessere Möglichkeiten angeboten werden, sich in Interessengemeinschaften über die Grenze hinweg zu entwickeln. Bereits vorhandene und neue Angebote zur Talententwicklung werden weiter vernetzt, damit das gesamte Angebot der Kulturregion besser genutzt wird und Netzwerke gebildet/gestärkt werden. Eine größere Anzahl von Kindern und Jugendlichen erlebt Kunst und Kultur auf hohem Niveau und erhält damit Einblick in die hohe Qualität des künstlerischen Schaffens. Künstlerischen Talenten soll es ermöglicht werden, sich zu präsentieren. Start-Up- Szenen sollen entwickelt werden. 8

9 Realisering af målene: 1. Kunstneriske talenter skal have bedre muligheder for at dygtiggøre sig i interessefællesskaber på tværs af grænsen. Vi vil udvikle projekter, der bringer kunstneriske talenter inden for alle kulturgenrer sammen for at opnå en kritisk masse. Projekterne skal inspireres af nationale og internationale impulser. 2. Ved hjælp af netværksdannelse og informationstiltag vil vi motivere og understøtte musik-, billede- og kulturskoler til at udvikle fælles tilbud. 3. For at flere børn og unge oplever kultur og kunst på højt niveau, vil vi i samarbejde med skoler og andre relevante institutioner udvikle tilbud, der er rettet mod børn og unge. 4. Der skal udvikles en fælles dansk-tysk Upcoming-scene, som skal inspirere og understøtte kunstnere og kreative. Indsatsområde 2: Kultur grænseløs Indsatsområdet skal fremme en interesse og respekt for regionens kulturelle mangfoldighed og skabe rammer for nye transkulturelle netværk. I Kulturregion Sønderjylland-Schleswig ses den kulturelle mangfoldig som en styrke, men de færreste er bevidste om mangfoldighedens omfang. Der lever omkring 140 forskellige nationaliteter i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. Heriblandt er der mange internationale studerende, og mange med ikke-vestlig baggrund er ansat i de store virksomheder. Blandt dem uden tysk og dansk baggrund er der mange indvandrere og asylanter. Møder mellem de forskellige befolkningsgrupper i regionen skal modvirke berøringsangst og muliggøre flere fælles kulturoplevelser. For at fremme dialogen om grænsens betydning før og nu vil der være behov for let tilgængeligt fagligt materiale til de forskellige målgrupper. Indsatsområdet gør det oplagt at inddrage børn, unge, voksne fra Danmark og Schleswig-Holstein. Kulturaftalen skal bidrage til, at begreberne interkulturalitet og transkulturalitet sættes på regionens kulturpolitiske dagsorden. Die Umsetzung der Ziele: 1. Künstlerischen Talenten soll es erleichtert werden, sich in Interessen-gemeinschaften über die Grenze hinweg entwickeln zu können. Es werden Projekte entwickelt, die künstlerisch Begabte aus allen Kulturgenres zusammenbringen, um eine kritische Maße zu erreichen. Die Projekte sollen durch nationale und internationale Impulse inspiriert werden. 2. Durch Netzwerkbildung und Informationsmaßnahmen sollen die Musik-, Kunst- und Kulturschulen dazu ermutigt werden, gemeinsame Angebote zu entwickeln. 3. Damit eine größere Anzahl von Kindern und Jugendlichen Kunst und Kultur auf hohem Niveau erleben kann, wollen wir in Kooperation mit Schulen und anderen relevanten Einrichtungen Angebote entwickeln, die sich an Kinder und Jugendliche wenden. 4. Es soll eine gemeinsame deutsch-dänische Start-Up-Szene entwickelt werden, die Künstlerinnen und Künstler sowie Kreative inspirieren und unterstützen soll. Handlungsfeld 2: Kultur grenzenlos Das Handlungsfeld soll Interesse und Respekt für die kulturelle Vielfalt der Region und neue transkulturelle Netzwerke fördern. In der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig wird die kulturelle Vielfalt als eine Stärke angesehen, aber die wenigsten sind sich der vielfältigen Angebote bewusst. Etwa 140 verschiedene Nationalitäten leben in dieser Region, u.a. viele internationale Studierende und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in großen Betrieben. Unter den Menschen ohne deutschen oder dänischen Hintergrund sind auch viele Einwanderinnen und Einwanderer sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerber, viele davon kommen aus nicht-westlichen Ländern. Die Begegnung der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen soll Berührungsängste abbauen und mehr gemeinsame Kulturerlebnisse ermöglichen. Leicht verständliche Lernmaterialien für die unterschiedlichen Zielgruppen sind für den Dialog über die Bedeutung der Grenze früher und heute erforderlich. Das Handlungsfeld legt nahe, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Dänemark und Schleswig-Holstein miteinzubeziehen. Die Kulturvereinbarung soll dazu beitragen, dass Begriffe wie Interkulturalität und Transkulturalität auf der kulturpolitischen Agenda der Region erscheinen. 9

10 Definition: Med interkulturalitet menes mødet mellem to eller flere kulturer, som påvirker hinanden på trods af kulturelle forskelle. Begrebet transkulturalitet tager i modsætning til interkulturalitet udgangspunkt i, at kulturer ikke er nogle homogene, skarpt adskillelige enheder, men forbindes gennem netværk og blandes derigennem. Transkulturalitet beskriver netop dette aspekt i udviklingen fra skarpt adskilte enkeltkulturer til en globalkultur. Mål: Kunsten og kulturen bruges som en oplagt fælles platform for borgere på tværs af kulturel og social baggrund, alder og faglighed, så de kan mødes, udveksle erfaring, dele interesser, skabe dialog m.m. Mangfoldighedens værdi synliggøres både indadtil og udadtil og opfattes som en berigelse for fællesskabet. Aktiviteterne skal synliggøre, hvordan forskellige befolkningsgruppers særpræg gennem tiderne har været med til at præge områdets kulturelle udvikling. Kulturaftalen skal være med til at skabe en bredere brugerskare til regionens kulturtilbud, således at brugersammensætningen afspejler mangfoldigheden i regionen. Igangsættelse af en dialog om grænsers nutidige betydning. Udviklingen i det dansk-tyske grænseland skal sættes i en kulturpolitisk sammenhæng. Realisering af mål: 1. Kunsten og kulturen bruges platform for mødet mellem mennesker på tværs af kulturel og social baggrund, alder og faglighed: Vi vil udvikle projekter, der arbejder med utraditionelle og innovative partnerskaber. Mangfoldighedens værdi synliggøres både indadtil og udadtil, idet mennesker fra de forskellige befolkningsgrupper mødes og i fællesskab udvikler kulturelle projekter, og/eller formidler deres kultur overfor hinanden. Aktiviteterne skal synliggøre, hvordan forskellige befolkningsgruppers særpræg gennem tiderne har været med til at præge områdets kulturelle udvikling. Projekterne skal bl.a. synliggøre det danske, det tyske og det frisiske mindretals tydelige kulturelle og sproglige betydning for regionen. 2. Kulturaftalen skal være med til at skabe en bredere brugerskare Definition: Unter Interkulturalität versteht man das Aufeinandertreffen von zwei oder mehr Kulturen, bei dem es trotz kultureller Unterschiede zur gegenseitigen Beeinflussung kommt. Der Begriff der Transkulturalität geht im Gegensatz zur Interkulturalität davon aus, dass Kulturen nicht homogene, klar voneinander abgrenzbare Einheiten sind, sondern zunehmend vernetzt und vermischt werden. Die Transkulturalität umschreibt genau diesen Aspekt der Entwicklung von klar abgrenzbaren Einzelkulturen zu einer Globalkultur. Ziele: Kunst und Kultur sollen als gemeinsame Plattform für alle Menschen unabhängig vom kulturellen und sozialen Hintergrund, Alter sowie Ausbildungsstand dienen, so dass sich Menschen begegnen, Erfahrungen austauschen, Interessen teilen und Dialoge schaffen können. Vielfalt als Wert an sich soll intern und extern sichtbar gemacht werden und als Bereicherung für die Gesellschaft verstanden werden. Die Aktivitäten sollen deutlich machen, wie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen im Laufe der Zeit zur kulturellen Entwicklung des Gebiets beigetragen haben. Die Kulturvereinbarung soll dazu beitragen, dass neue Nutzergruppen für die regionalen Kulturangebote erschlossen werden, so dass die Kulturnutzerinnen und Kulturnutzer die Vielfalt der Region widerspiegeln. Einleitung eines Dialogs über die gegenwärtige Bedeutung von Grenzen. Die Entwicklung des deutsch-dänischen Grenzlandes soll in einen kulturpolitischen Zusammenhang gesetzt werden. Die Umsetzung der Ziele: 1. Kunst und Kultur sollen als gemeinsame Plattform für die Begegnung von Menschen unabhängig vom kulturellen und sozialen Hintergrund, Alter sowie Ausbildungsstand dienen. Es werden Projekte entwickelt, die mit unkonventionellen Partnerschaften arbeiten. Die kulturelle Vielfalt als Wert an sich wird sichtbar gemacht, indem sich Menschen der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen treffen, gemeinsam kulturelle Projekte entwickeln bzw. einander die eigene Kultur näher bringen. Die Aktivitäten sollen deutlich machen, wie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen im Laufe der Zeit zur kulturellen Entwicklung des Gebiets beigetragen haben. Die Projekte sollen u.a. die deutsche, dänische und friesische Minderheit und deren kulturelle und sprachliche Bedeutung für die Region veranschaulichen. 2. Die Kulturvereinbarung soll dazu beitragen, dass neue Gruppen von Kulturnutzerinnen und Kulturnutzern für die regionalen Kulturangebote erschlossen werden, 10

11 til regionens kulturtilbud, således at brugersammensætningen afspejler mangfoldigheden i regionen. Der skal udvikles kulturtilbud og projekter, der specifikt er målrettet til nye brugergrupper. 3. Multiplikatorer som f.eks. undervisere, pædagoger og øvrige kulturformidlere inspireres til at kunne formidle grænsedragningens historie med henblik på at igangsætte en dialog om grænsers nutidige betydning. 4. Gennem en dialog med nogle af Europas grænseregioner skal udviklingen i det dansk-tyske grænseland sættes i en kulturpolitisk sammenhæng. Kulturaftalen skal endvidere bidrage til, at begreberne interkulturalitet og transkulturalitet sættes på regionens kulturpolitiske dagsorden. damit sie die Vielfalt der Region widerspiegeln. Dies wird durch gemeinsames Entwickeln von Kulturangeboten und Projekten, die spezifisch an neue Zielgruppen gerichtet sind, erreicht. 3. Multiplikatoren wie Lehrer und Lehrerinnen, Erzieher und Erzieherinnen sowie Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler werden angeregt, die Geschichte der Grenzziehung zu thematisieren, um einen Dialog über die heutige Bedeutung der Grenze einleiten zu können. 4. Ein Dialog mit anderen Grenzregionen soll die Entwicklung des deutsch-dänischen Grenzlandes in einen europäischen kulturpolitischen Zusammenhang stellen. Die Kulturvereinbarung soll auch dazu bei-tragen, dass Begriffe wie Interkulturalität und Transkulturalität auf der kulturpolitischen Agenda der Region erscheinen. 11

12 Kapitel 4 Bevillinger knyttet til aftalen Økonomiske rammer Kulturregion Sønderjylland- Schleswig Mio. kr., 2016-prisniveau Tilskud fra puljen til kultur i hele landet DK Verpflichtungsermächtigung Landeshaushalt SH DE Kulturministeriet 1,380 MJKE 0, pr. år Samlet økonomisk ramme 3,697 Regional medfinans. 1,386 Regional medfinans. 0,745 Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1. Kapitel 4 Mit der Vereinbarung einhergehende Bewilligungen Finanzieller Rahmen Kulturregion Sønderjylland- Schleswig Tausend Euro, 2016-Preise Zuschuss aus Puljen til kultur i hele landet DK Verpflichtungsermächtigung Landeshaushalt SH DE Kulturministeriet 185 MJKE pro Jahr Gesamter finanzieller Rahmen Regionale Mitfinanz. 186 Regionale Mitfinanz. Die Grundlagen und Bewilligungen sowie die Verteilung der Mittel der Kulturvereinbarung gehen aus Anlage 1 hervor

13 Kapitel 5 Evaluering og regnskabsoplysninger 5.1. Evaluering Evalueringen skal tage udgangspunkt i kulturaftalens vision, indsatsområder og mål. Kulturregion Sønderjylland-Schleswig skal årligt gøre kortfattet skriftlig status over mål og resultater med henblik på erfaringsudveksling med de øvrige regioner og med henblik på dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark. For nye aftaler indsendes regnskab og status/midtvejsevaluering den 15. september i aftalens andet år. Efterfølgende år indsendes status pr. 15. september. Senest den 1. marts i aftalens fjerde og sidste år skal kulturregionen indsende en skriftlig evaluering, som skal have en sådan kvalitet, at den kan danne grundlag for forhandlinger om en eventuel ny aftale. Evalueringens udformning skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer herfor Regnskabsoplysninger Kulturregion Sønderjylland-Schleswig skal for hvert af aftaleårene indsende regnskabsoplysninger for forbruget projektbevillinger fra Puljen til kultur i hele landet. Der skal kun redegøres for modtagne tilskud fra de statslige finansieringskilder. Kulturregionen skal endvidere for hvert af aftaleårene indsende regnskabsoplysninger for den regionale medfinansiering. Regnskabsoplysningerne skal vise, hvor stort et statsligt hhv. regionalt tilskud de enkelte institutioner og aktiviteter har modtaget fra Puljen til kultur i hele landet. For tilskud fra Puljen til kultur i hele landet skal der indsendes en oversigt, der viser bevillingens fordeling på projekter under hvert indsatsområde. Der indsendes samtidig en regnskabsmæssig erklæring, hvoraf det fremgår, at revisionen som en del af sin gennemgang af regnskabet bl.a. har påset, at den samlede statslige medfinansiering af den samlede finansiering af hvert indsatsområde ikke overstiger 50 %. De årlige regnskaber skal være reviderede, og Slots- og Kulturstyrelsen, delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark skal modta- Kapitel 5 Evaluation und Bilanzdaten 5.1. Evaluation Die Vision, die Handlungsfelder und die Ziele der Kulturvereinbarung sind bei der Evaluation zugrunde zu legen. Im Hinblick auf den Erfahrungsaustausch mit anderen Kulturregionen und den Dialog mit dem dänischen Kulturministerium, dem Land Schleswig-Holstein und der Region Syddanmark erstellt die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig jährlich einen kurzen Sachstandsbericht über Ziele und Ergebnisse. Bei neuen Vereinbarungen ist ein Bericht/eine Zwischenevaluation am 15. September des zweiten Jahres der Vereinbarung einzureichen. In den nachfolgenden Jahren muss jeweils am 15. September ein Bericht eingereicht werden. Spätestens zum 1. März des vierten und letzten Jahres reicht die Kulturregion eine schriftliche Evaluation ein, deren Qualität so sein muss, dass sie die Grundlage für Verhandlungen über eine eventuelle weitere Kulturvereinbarung bilden kann. Die Evaluation muss den jeweils geltenden Anforderungen entsprechen Bilanzdaten Die Kulturregion Sønderjylland-Schleswig reicht für jedes Jahr der Ver-tragslaufzeit Rechenschaftsdaten zur Verwendung der Projektbewilligungen aus dem Pool kultur i hele landet ein. Es muss nur über die erhaltenen Zuschüsse der dänischen Finanzierungsquellen Rechenschaft abgelegt werden. Außerdem reicht die Kulturregion für jedes Jahr der Vertragslaufzeit Rechenschaftsdaten zur regionalen Kofinanzierung ein. Die Daten müssen über die Höhe der staatlichen, bzw. regionalen Zuschüsse an die einzelnen Einrichtungen und Aktivitäten, die aus dem Pool kultur i hele landet kofinanziert sind, Aufschluss geben. Für Zuschüsse aus dem Pool kultur i hele landet muss eine Übersicht eingereicht werden, aus der hervorgeht, wie sich die Bewilligung auf die Projekte unter jedem Handlungsfeld verteilt. Mit den Bilanzsdaten muss ebenfalls eine Prüfungserklärung eingereicht werden, die in Verbindung mit dem Durchgang der Abrechnung bestätigt, dass die staatlichen Zuschüsse für jedes Handlungsfeld nicht 50 % der Gesamtfinanzierung übersteigen. Dem dänischen Kulturministerium, dem Land Schleswig-Holstein und der Region Syddanmark sind Angaben zur durchgeführten Prüfung zur Verfügung zu 13

14 ge oplysninger om den udførte revision. Regnskaberne skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 15. september det efterfølgende år. Regnskaberne skal følge de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. stellen. Der Jahresabschluss muss dem dänischen Kulturministerium spätestens zum 15. September des jeweils nachfolgenden Jahres vorgelegt werden. Die Bilanzdaten müssen nach den jeweils geltenden Regeln und Richtlinien erstellt werden. 14

15 Kapitel 6 Underskrift af aftalen Kapitel 6 Unterzeichnung der Vereinbarung Sted og dato / Ort und Datum Kulturministeren i Danmark Region Syddanmark Kreis Schleswig-Flensburg Tønder Kommune Stadt Flensburg Sønderborg Kommune Kreis Nordfriesland Haderslev Kommune Aabenraa Kommune Mit Unterstützung des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein 15

16 BILAG KULTURAFTALE SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Til særlige udviklings- og forsøgsindsatser som led i kulturaftalen ydes tilskud af de kulturelle udlodningsmidler fra Kulturministeriet i Danmarks Puljen til kultur i hele landet. Tilskuddene ydes som faste kronebeløb, der ikke vil være omfattet af prisreguleringer eller besparelser i aftaleperioden. Der kan ske overførsel af bevillinger fra et år til et andet inden for aftaleperioden. Ikke anvendte tilskud kræves tilbagebetalt ved aftalens udløb. Tildelingen af udlodningsmidler fra Kulturpuljen til hele landet forudsætter det danske udlodningsaktstykkes tilslutning det enkelte år. Fordelingen af de statslige midler og kulturregionens egenfinansiering inden for aftalens to indsatsområder fremgår af tabellen på side 12 Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Kulturaftalen mellem den danske kulturminister og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig har virkning fra perioden 1. januar december Genforhandling eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå aftalen er indgået, og i øvrigt når partnerne er enige herom. Ved væsentlige ændringer af grundlaget forstås f.eks. ændringer af Kulturministeriet i Danmarks lovgivning, som har virkning for de bevillinger, der indgår i projektbevillingen, og ændringer i den regionale medfinansiering, som indebærer, at projektbevillingen skal reguleres. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om justering af aftalen, kan de vælge at lade den eksisterende aftale fortsætte uændret. Hvis der heller ikke kan opnås enighed om en uændret fortsættelse af den eksisterende aftale, bortfalder aftalen for den resterende del af aftaleperioden. ANLAGEN KULTURVEREINBARUNG SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Anlage 1: Bewilligungsgrundlage und -bedingungen der Kulturvereinbarung Besondere Entwicklungs- und Versuchsfelder werden als Glied der Kulturvereinbarung von den kulturellen Totogeldern des Pools des dänischen Kultusministeriums Puljen til kultur i hele landet bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Festbeträge gewährt, die in der vereinbarten Periode nicht von Preisregulierungen oder Einsparungen betroffen sein werden. Eine Übertragung von Bewilligungen von einem Jahr in das nächste ist innerhalb der vereinbarten Periode möglich. Die Rückzahlung nicht verwendeter Zuschüsse wird verlangt, sobald die Vereinbarung ausläuft. Voraussetzung für eine Zuteilung von Geldern aus dem Pool Kultur i hele landet ist die Genehmigung des dänischen Totodokuments für das entsprechende Jahr. Die Verteilung der staatlichen Mittel und die Mitfinanzierung der Kulturregion innerhalb der zwei Handlungsfelder der Vereinbarung geht aus die Tabelle auf Seite 12 hervor. Anlage 2: Bedingungen für die Neuverhandlung, Anpassung und Kündigung der Kulturvereinbarung Die Kulturvereinbarung zwischen dem dänischen Kultusminister und der Kulturregion Sønderjylland-Schleswig läuft im Zeitraum vom 1. Januar Dezember Eine Neuverhandlung oder Anpassung der Vereinbarung ist bei wesentlichen Änderungen jener Grundlage möglich, auf die sich die Vereinbarung stützt. Im Übrigen müssen alle Partner ihre Zustimmung hierfür geben. Wesentliche Änderungen der Grundlage bedeuten z.b. Änderungen in der Gesetzgebung des dänischen Kultusministeriums, die Einfluss auf die Bewilligungen haben, welche die Projektbewilligung umfasst. Weitere Änderungen können in der regionalen Mitfinanzierung vorgenommen werden, was eine Anpassung der Projektbewilligung zur Folge hätte. Wenn sich die Partner nicht über die Anpassung der Vereinbarung einigen können, können sie die bestehende Vereinbarung unverändert fortlaufen lassen. Wenn sie sich ebenfalls nicht auf eine unveränderte Fortsetzung einigen können, entfällt die Vereinbarung für den übrigen Teil der Periode. 16

17 Hvis en forvaltningsenhed, der indgår i aftalen, ønsker at trække sig ud, eller hvis en ny ønsker at tilslutte sig, kan der forhandles om en opsigelse af aftalen eller en ændring af sammensætningen af parterne bag aftalen. Bilag 3: Organisations- og procesmodel Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig består af to indsatsområder. Under hvert indsatsområde vil der blive gennemført store regionale projekter, der skal opfylde målene under det enkelte indsatsområde. Organisering Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig er forankret i en fælles politisk styregruppe, Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Til den politiske styregruppe knyttes en administrativ styregruppe (Kulturfaggruppe Sønderjylland-Schleswig) Daglig drift og sekretariatsopgaver, herunder servicering af politisk og administrativ styregruppe varetages af kulturafdelingen ved Regionskontor & Infocenter. En detaljeret beskrivelse af organiseringen fremgår af Kulturaftalens hovedtekst, afsnit 2.3. (side 6f.) Forberedelse Inden kulturaftaleperiodens start arrangeres der for hvert indsatsområde et opstartsarrangement, hvor kulturaktører og politikere fra partnernes kulturudvalg har mulighed for at komme med projektideer under de to indsatsområder. På optaktsarrangementerne udpeges der deltagere til to projektgrupper, der skal konkretisere projektideerne til de henholdsvise indsatsområder. Projektgrupperne kan understøttes af professionelle idegenereringsværktøjer og/eller proceskonsulenter. Deltagerne Til optaktskonferencen inviteres der mellem tidligere projektaktører, institutionsledere, tidligere fagrådsmedlemmer og andre kulturinteresserede. Partnernes kulturpolitikere og kulturforvaltninger er ligeledes inviteret. Projektgrupperne rekrutteres ud af relevante ressource-/fagpersoner og optaktskonferencens deltagere på baggrund af de fremsatte projektforslag. Afhængig af forslagenes karakter kan yderligere relevante projektgruppedeltagere inviteres. Wenn eine Verwaltungseinheit, die Teil der Vereinbarung ist, einen Austritt oder eine neue Einheit den Eintritt wünscht, kann über eine Kündigung der Vereinbarung bzw. eine Änderung der Partnerkonstellation hinter der Vereinbarung verhandelt werden. Anlage 3: Organisations- und Prozessmodell für die Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig Die Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig beinhaltet zwei Handlungsfelder. Unter jedem Handlungsfeld werden größere regionale Projekte durchgeführt, die die Ziele der einzelnen Handlungsfelder erfüllen. Organisation Die Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig ist in einer gemeinsamen politische Lenkungsgruppe verankert, dem Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig. Der politischen Lenkungsgruppe wird von einer administrativen Lenkungsgruppe (Kulturfachgruppe Sønderjylland-Schleswig) zugearbeitet. Der tägliche Betrieb und Sekretariatsaufgaben, darunter die Bedienung der politischen und administrativen Lenkungsgruppen obliegt der Kulturabteilung des Regionskontor & Infocenters. Eine detailierte Beschreibung der Organsiation geht aus dem Kulturvereinbarungstext, Abschnitt 2.3 (Seite 6f.) hervor. Vorbereitung Vor dem Beginn der Kulturvereinbarung werden für jedes Handlungsfeld Kulturakteure und Politiker aus den Kulturausschüssen der Partner an eine Auftaktveranstaltung eingeladen, bei welcher Projektideen entwickelt werden können. An den Auftaktveranstaltungen werden Teilnehmer für zwei Projektgruppen gewählt, die die Projektideen für die jeweiligen Handlungsfelder konkretisieren. Die Projektgruppen werden mit professionellen Ideegenerierungstools und/oder Prozessberatern unterstützt. Die Teilnehmer Ehemalige Projektakteure, Leiter von Einrichtungen, frühere Fachratsmitglieder und andere Kulturinteressierte werden an die Auftaktveranstaltung eingeladen. Auch die Kulturpolitiker und Kulturverwaltung der Partner sind eingeladen. Die Projektgruppen werden aus relevanten Ressourcen-/Fachpersonen und Teilnehmern der Auftaktveranstaltung mit Ausgangspunkt in den vorgeschlagenen Projektideenrekrutiert. Abhängig von den konkreten Vorschlägen, können weitere relevante Personen hinzugezogen werden. 17

18 Igangsættelse I foråret 2017 prioriterer Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig de foreliggende projektideer. Der vil være ideer til kortere og længere projekter. For at sikre en optimal opfølgning på og information om projekterne, igangsættes der kun et på forhånd aftalt antal projekter under opstarten. Projektkredsløbet Der er et antal projektspor under hvert indsatsområde. Når et projekt er færdigt, bliver der plads til et nyt, hvis forberedelse naturligvis kan ske sideløbende. Det nye projekt vælges af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig ud af en idépulje og følges af en dansk og tysk repræsentant fra Kulturfaggruppen. I hele kulturaftaleperioden forventes der omkring tre møder, hvor nye projekter kan besluttes. De nye projekter hentes fra idépuljen og forelægges efter konkretisering med relevante kulturaktører Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Kulturaftaleprojekter skal i sagens natur være større projekter med en bred regional involvering. Der igangsættes projekter under hensyntagen til kulturaftalens økonomi, ønsket om aktivitet i hele kulturaftaleperioden og sekretariatets personaleressourcer. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig orienteres løbende om fremskridtene i de enkelte projektspor. Hen imod slutningen af kulturaftaleperioden udgives der en publikation om projekterne med en angivelse af, hvilke mål projekterne har været med til at indfri. Beginn Im Frühjahr 2017 priorisiert der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig die vorliegenden Projektideen. Dabei wird es Vorschläge für kürzere und längere Projekte geben. Um ein optimales follow-up und Informationen über die Projekte zu gewährleisten, wird zu Beginn nur eine vorher definierte Anzahl von Projekten initiiert. Der Projektkreislauf Unter jedem Handlungsfeld gibt es eine Anzahl Projektschienen. Wenn ein Projekt beendet ist, kann ein neues initiiert werden, dessen Vorbereitung natürlich parallel verlaufen kann. Die neuen Projekte werden vom Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig aus einem Ideenpool gewählt und von je einem deutschen und dänischen Vertreter der Kulturfachgruppe begleitet. Während der gesamten Kulturvereinbarungsperiode werden etwa drei Sitzungen erwartet, an denen neue Projekte beschlossen werden können. Kulturvereinbarungsprojekte sind von Natur aus größere Projekte mit einem breiten regionalen Wirkungskreis. Projekte werden mit Rücksichtnahme auf den finanziellen Rahmen der Kulturvereinbarung, den Wunsch nach Aktivität in der gesamten Kulturvereinbarungsperiode sowie den Ressourcen des Sekretariats initiiert. Der Kulturausschuss Sønderjylland-Schleswig wird laufend über die Fortschritte in den einzelnen Projektschienen orientiert. Gegen Ende der Kulturvereinbarungsperiode wird eine Projektpublikation erstellt, die u.a. aufzeigt, welche Ziele mit den einzelnen Projekten erfüllt wurden. 18

19 Kulturaftale/Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig DKK EURO Finansiering/Finanzierung Kulturministeriet DK Kommunal medfin. DK Region Syddanmark Regional medfinans. DK MJKE Land SH Stadt Flensburg Kreise NF/SL-FL Regionale Mitfinanzierung DE Samlet ramme/rahmen insgesamt Udgifter/Ausgaben Administration/Gehälter/Koordination Indsatsområde 1 / Handlungsfeld 1 Projektledelse/Projektleitung Projekter/Projekter Fyrtårne/Leuchttürme Indsatsområde 2 / Handlungsfeld 2 Projektledelse/Projektleitung Projekter/Projekter Udgifter i alt/ausgaben insgesamt

20 KULTURAFTALE/KULTURVEREINBARUNG KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIG- HOLSTEIN, REGION SYDDANMARK OG KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZWISCHEN DEM DÄNISCHEN KULTURMINISTERIUM, DEM MINISTERIUM FÜR JUSTITZ, KULTUR UND EUROPA DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN, DER REGION SYDDANMARK UND DER KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016

KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 KULTURAFTALE/ KULTURVEREINBARUNG 2013 2016 MELLEM DEN DANSKE KULTURMINISTER, MINISTERIET FOR JUSTITS, KULTUR OG EUROPA VED LAND SCHLESWIG- HOLSTEIN, REGION SYDDANMARK

Læs mere

Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 1: Kulturpolitik und Kulturvereinbarungen

Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 1: Kulturpolitik und Kulturvereinbarungen Kapitel 1: Kulturplitik g kulturaftaler 1.1. Frmål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturplitikken i Kulturregin Sønderjylland- Schleswig 2.1. Kulturreginen 2.2. Kulturreginens kulturplitiske

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig i 2015. Tønder

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Leuchtturm: Tønder Kommune

Leuchtturm: Tønder Kommune Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel: Tønder Festival Handleplan: Tønder Festival er valgt som Tønder Kommunes Kulturelle Fyrtårn i Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig frem til 2016.

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4

Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Præsentationsrunde prioritet 4 Präsentationsrunde Priorität t 4 Funktionelt samarbejde (institutionel kapacitet og interkulturel forståelse) Funktionelle Zusammenarbeit (institutionelle Kapazität und interkulturelles

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

BILAG KULTURAFTALE SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG

BILAG KULTURAFTALE SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG 1 BILAG KULTURAFTALE SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ANLAGEN KULTURVEREINBARUNG SØNDERJYLLAND- SCHLESWIG Bilag :1 Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår Til særlige udviklings- og forsøgsindsatser

Læs mere

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg

INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg INTERREG fördert Haus der Minderheiten in Flensburg Das Projekt Haus der Minderheiten erhält eine Förderung aus Mitteln des INTERREGProgramms 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N für den Zeitraum 2013-2015

Læs mere

Når forskelligheden er styrken, er samhørigheden næringen. Wenn Unterschiede stark machen, sind Gemeinsamkeiten die Grundlage für Neues

Når forskelligheden er styrken, er samhørigheden næringen. Wenn Unterschiede stark machen, sind Gemeinsamkeiten die Grundlage für Neues Når forskelligheden er styrken, er samhørigheden næringen Wenn Unterschiede stark machen, sind Gemeinsamkeiten die Grundlage für Neues Visionsoplæg for ønsket om en fælles Kulturregion Sønderjylland- Schleswig

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Kommissorium for dansk-tysk kulturudvalg og dermed styregruppe for Kulturregion Sønderjylland- Schleswig

Kommissorium for dansk-tysk kulturudvalg og dermed styregruppe for Kulturregion Sønderjylland- Schleswig Kommissorium for dansk-tysk kulturudvalg og dermed styregruppe for Kulturregion Sønderjylland- Schleswig Aufgabenbeschreibung für den deutsch-dänischen Kulturausschuss und damit Lenkungsausschuss der Kulturregion

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg

INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg INTERREG is funding the House of Minorities in Flensburg The House of Minorities project receives funding for an am0unt of 350,000 Euro from the INTERREG-programme 4A Syddanmark Schleswig K.E.R.N for the

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion

Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen. Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Der Arbeitsmarkt in der deutschdänishen Grenzregion Arbejdsmarkedet i den dansk-tyske grænseregion Medlemmer / Mitglieder 1. Martina Würker, Vorsitzende der Geshäftsführung der Agentur für Arbeit, Flensburg

Læs mere

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018

Budget Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 02.12.2016 Bestyrelsesmøde / Vorstandssitzung TOP 7 24.11.2016 Budget 2017-2018 Bestyrelsen har på mødet den 3. juni besluttet følgende grundbeløb for budgetårene 2017 / 2018 Entwurf Haushaltsplan 2017-2018

Læs mere

Future Borders Young Minds in Digital Action

Future Borders Young Minds in Digital Action Future Borders Young future borders - Young MInds in Digital Action 1 Ziel des Projektes Das historische Ereignis von 1864 beleuchten und das Thema mit aktuellen Fragestellungen aus dem Bereich Demokratie,

Læs mere

Strategie. 1. Einleitung

Strategie. 1. Einleitung 14.11.2016 Strategi Strategie 1. Indledning 1. Einleitung I de sidste årtier har en meget positiv udvikling i grænselandet og i det dansk-tyske forhold afløst den gamle konflikt om hertugdømmet Slesvig.

Læs mere

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen?

Workshop 1. Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1 Ideværksted: Kulturmarkedsføring over grænsen Ideenwerkstatt: Kulturmarketing über Grenzen? Workshop 1: grænseoverskridende kommunikation grenzübergreifende Kommunikation Thomas Waldner Geschäftsbereichsleiter

Læs mere

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen,

Padborg, 27.10.2015. Teilnehmer: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg, Allan Emiliussen, Padborg, 27.10.2015 Referat fra mødet den 22.9.2015 kl. 15.30 i Frøken Jensen, Skelde Protokoll der Sitzung am 22.9.2015, 15.30 Uhr im Frøken Jensen, Skelde Deltagere: Gabriele Stappert, Stadt Flensburg,

Læs mere

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen

Genehmigt. Genehmigt. Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Til partnerne i projektet Beredskab uden grænser Tønder, den 11.september 2012 An die Partner des Projektes Gefahrenabwehr ohne Grenzen Referat af følgegruppemøde onsdag den 05 september 2012 kl. 10-12

Læs mere

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev

Padborg, 03.03.2015. Entschuldigt: Thomas Pfannkuch, Landesregierung Kiel, Martin Lorenzen, Sydslesvigsk Vælgerforening, Claus Dall, Kommune Haderslev Padborg, 03.03.2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 19. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland-Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe am 19.

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen

Netværkstræf / Netzwerktreffen Netværkstræf / Netzwerktreffen Kulturelle aktører i FemernBælt regionen Kultur Akteure der Fehmarnbeltegion 22.01.2014, Scandlines Rödby-Puttgarden Program Programm Kl. 13.45-14.15 Velkomst og introduktion,

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Padborg, 12. februar 2015

Padborg, 12. februar 2015 Padborg, 12. februar 2015 Referat af Forvaltningsgruppemødet den 2. februar 2015 kl. 9.00 på Regionskontor Sønderjylland - Schleswig, Lyren 1, DK 6330 Padborg Protokoll der Sitzung der Verwaltungsgruppe

Læs mere

29.03.2011. Gäste: Rita Höck, Bernd Facklam, Hans-Werner Johannsen, Astrid Cramer

29.03.2011. Gäste: Rita Höck, Bernd Facklam, Hans-Werner Johannsen, Astrid Cramer 29.03.2011 Udvalg for kultur, kontakt & samarbejde Hermed referat af det ekstraordinære møde i Udvalget for Kultur, Kontakt og Samarbejde torsdag den 24. marts 2011 i Regionskontoret, Lyren 1, Padborg

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h.

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h. Netværkstræf / Netzwerktreffen Aftenskoler mv. Aftenskoler mv. Volkshochschulen 05.03.2013, Volkshochschule Oldenburg i.h. Program Programm Kl. 11.30-13.00 Velkomst og introduktion, frokost Begrüßung,

Læs mere

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig,

Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig. Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Kære medlemmer af Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig Sehr geehrte Mitglieder des Kulturausschusses Sønderjylland- Schleswig, Hermed fremsendes referat fra mødet den 7.12.2015 kl. 15.30 i Haderslev. hiermit

Læs mere

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland

Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Naturparker, borgere & friluftsliv i Tyskland Keld Buciek Roskilde Universitet C e n t e r f o r N a t u r - o g Nationalparkforskning De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet

INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet Ud INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Trekantområdet 2.1. Kulturregionen 2.2. Kulturregionens kulturpolitiske

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck Der blev arbejdet i 5 workshops med temaerne arbejdsmarked og uddannelse, grænseland,

Læs mere

Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen

Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen Lisbet Mikkelsen Buhl & Anke Tästensen University College Syddanmark Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig Dansk Skoleforening for Sydslesvig at udvikle og formidle faglig og pædagogisk kompetence

Læs mere

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig-

Padborg, 21.09.2015. Teilnehmer: Kristina Hofmann & Mathias Jahnke, Kreis Schleswig- Padborg, 21.09.2015 Forvaltningsgruppemøde den 3. september 2015 kl. 9.00 på Regionskontoret Protokoll der Verwaltungsgruppensitzung, 3. September 2015, 9.00 Uhr im Regionskontor Deltagere: Kristina Hofmann

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Netværkstræf Kulturelt Ungearbejde, september 2012 Netzwerktreffen Kulturelle Jugendarbeit, September 2012

Netværkstræf Kulturelt Ungearbejde, september 2012 Netzwerktreffen Kulturelle Jugendarbeit, September 2012 Netværkstræf Kulturelt Ungearbejde, september 2012 Netzwerktreffen Kulturelle Jugendarbeit, September 2012 4 5 1+3 2 +6 7+8+9+10+11 kulturlink Femern Bælt Netværkstræf den 14. september 2012 Kulturfabrikken

Læs mere

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics

Newsletter No.1 November Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Newsletter No.1 November 2013 Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 30. Mai fand der erste Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Padborg, den 10.10.2012

Padborg, den 10.10.2012 Padborg, den 10.10.2012 Referat af bestyrelsesmødet den 28. september 2012 kl. 10.00 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 28. September 2012 um 10.00 Uhr im Regionskontor Deltagere bestyrelse:

Læs mere

12 32-35. Kulturmøde 26 Kulturbegegnung. Kulturkalender. Märchenfrau. Skatere og BMX ere ruller sig ud. i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig

12 32-35. Kulturmøde 26 Kulturbegegnung. Kulturkalender. Märchenfrau. Skatere og BMX ere ruller sig ud. i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig Efterår/Herbst 2011 Kulturmøde 26 Kulturbegegnung Skatere og BMX ere ruller sig ud 6 i Streetmekka Sønderjylland-Schleswig Die weitgereiste Märchenfrau Kulturkalender 12 32-35 Liebe Leser! Dieses Kulturmagazin

Læs mere

Kulturbro / Kulturbrücke geförderte Projekte. Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter

Kulturbro / Kulturbrücke geförderte Projekte. Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter Kulturbro / Kulturbrücke støttede projekter Inama Projektpartnerne UC Syddanmark og IQSH Eule ønsker at bidrage til at videreudvikle de personlige kontakter, der er opbygget mellem fagpersoner, der arbejder

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

BeltScience. www.beltscience.eu

BeltScience. www.beltscience.eu Fehmarnbelt Update! Deutsch-dänische Perspektiven. Miteinander voneinander lernen. Am Fehmarnbelt entsteht eine neue grenzüberschreitende Region. Daraus ergeben sich in naher Zukunft große Chancen und

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Gliederung Das Amagerprojekt Untersuchungsmaterial Was ist Sprache? Normen

Læs mere

Region Sønderjylland-Schleswig. Hærvejen 11B, Bov DK-6330 Padborg +45 74 67 05 21

Region Sønderjylland-Schleswig. Hærvejen 11B, Bov DK-6330 Padborg +45 74 67 05 21 Region Sønderjylland-Schleswig Hærvejen 11B, Bov DK-6330 Padborg Tlf. Fax. +45 74 67 05 01 +45 74 67 05 21 Region Sønderjylland-Schleswig 5 års dansk-tysk samarbejde i grænseregionen 5 Jahre deutsch-dänishes

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Programm des Festaktes Program for jubileumsfestligheden aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk,

Padborg, den 16.05.2012. Kommune, Claus Dall, Haderslev Kommune, Ralf Marquardt, tolk, Padborg, den 16.05.2012 Referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2012 på Regionskontoret Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. April 2012 im Regionskontor Deltagere bestyrelse: Landrat Dieter Harrsen,

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen

Padborg den 06.04.2011. Entschuldigt: Maria Damgaard, Martin Lorenzen, Antje Bartels, Finn Carlsen Padborg den 06.04.2011 Referat af mødet i Udvalget for uddannelse og udvikling, mandag den 28.03.2011 på Regionskontoret i Padborg Protokoll der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Entwicklung am Montag,

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Generation Schleswig/Slesvig TM Projektbeskrivelse/Projektbeschreibung. John Petersen jp@graenseforeningen.dk

Generation Schleswig/Slesvig TM Projektbeskrivelse/Projektbeschreibung. John Petersen jp@graenseforeningen.dk Generation Schleswig/Slesvig TM Projektbeskrivelse/Projektbeschreibung John Petersen jp@graenseforeningen.dk Generation Slesvig/Schleswig Levendegørelse og synliggørelse af Slesvig som helhed Schleswig

Læs mere

Workshop Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel in der Region Nordfriesland-Syddanmark

Workshop Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel in der Region Nordfriesland-Syddanmark Workshop 24.5.2011 Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel in der Region Nordfriesland-Syddanmark Workshop 24.5.2011 Tilpasning af vandforvaltningen vedrørende klimaændring i regionen Nordfriesland-Syddanmark

Læs mere

14.00-15.00 Besprechung der Mitglieder des MoMoTx-Leitungsgremiums Møde af medlemmer af MoMoTx styrende organ

14.00-15.00 Besprechung der Mitglieder des MoMoTx-Leitungsgremiums Møde af medlemmer af MoMoTx styrende organ 1 MoMoTx Molekylærbiologisk og molekylærgenetisk overvågning af behandling efter nyretransplantation (MoMoTx) Molekularbiologisches und molekulargenetisches Monitoring der Therapie nach Nierentransplantation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

Vedtægter Satzung. Vedtægter Satzung. for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft. der Dänisch-Deutschen Gesellschaft

Vedtægter Satzung. Vedtægter Satzung. for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft. der Dänisch-Deutschen Gesellschaft Vedtægter Satzung Vedtægter Satzung for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft 1 Navn og Hjemsted 1 Selskabets navn er Dansk-Tysk

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Samarbejdsaftale. Kooperationsvereinbarung im Feuerwehr- und Katastrophenschutzbereich. på Beredskabsområdet

Samarbejdsaftale. Kooperationsvereinbarung im Feuerwehr- und Katastrophenschutzbereich. på Beredskabsområdet Beredskab uden Grænser Gefahrenabwehr ohne Grenzen Kreis Nordfriesland GE RE NA EH RO HN EG på Beredskabsområdet FA H BW Samarbejdsaftale Kreis Schleswig-Flensburg Stadt Flensburg REN ZE N Kooperationsvereinbarung

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt, Agrar und Energiewirtschaft 31.10.2012

Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt, Agrar und Energiewirtschaft 31.10.2012 Projektvorstellung Ausschuss für Umwelt Agrar und Energiewirtschaft.. GRENZWASSER - Gemeinsamer Hochwasserschutz im Zeichen des Klimawandels - GRÆNSEVAND - Fælles sikkerhed mod oversvømmelse i lyset af

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN OG PÆDAGOGISK LÆREPLAN

VIRKSOMHEDSPLAN OG PÆDAGOGISK LÆREPLAN VIRKSOMHEDSPLAN OG PÆDAGOGISK LÆREPLAN Indholdsfortegnelse Virksomhedsplan / Rahmenplan 1 1. Forord / Vorwort 2 2. Faktiske Oplysninger / Praktische Informationen 2 3. Normering / Platzangebot 2 4. Priser

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

Åbning af Grænzeland + Kinaudstilling Augustiana, søndag den 22. januar kl. 14 Åbningstale ved Stephan Kleinschmidt

Åbning af Grænzeland + Kinaudstilling Augustiana, søndag den 22. januar kl. 14 Åbningstale ved Stephan Kleinschmidt Åbning af Grænzeland + Kinaudstilling Augustiana, søndag den 22. januar kl. 14 Åbningstale ved Stephan Kleinschmidt Velkommen En super kunst søndag og det er mig en stor glæde, at kunne åbne ikke én, men

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation IHK Flensborg, Dansk-Tysk innovationsdag Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen IHK Flensborg, Deutsch-Dänischer Innovationstag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Maja Foged HH15Tysk1

Læs mere

Vom Februar 2015 wird die Abschlusskonferenz des Projekts an der Süddänischen Universität Odense stattfinden.

Vom Februar 2015 wird die Abschlusskonferenz des Projekts an der Süddänischen Universität Odense stattfinden. {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlichkulturellen Konstituierungsformen Interdisziplinäre Abschlusskonferenz des Interreg 4a-Projekts Nationale Stereotype und Marketingstrategien

Læs mere

Welcome. Latscho Diwess. Hjertlig velkommen. Herzlich Willkommen. Hartlik wäljkiimen

Welcome. Latscho Diwess. Hjertlig velkommen. Herzlich Willkommen. Hartlik wäljkiimen Welcome Herzlich Willkommen Hjertlig velkommen Latscho Diwess Hartlik wäljkiimen BUND DEUTSCHER NORDSCHLESWIGER FUEN KONGRESS 2014 DEUTSCH-DÄNISCHES GRENZLAND Donnerstag, 08. Mai Eröffnung 09:30 Offizielle

Læs mere

Viersternekultur in den Kaufmannshöfen 20-21

Viersternekultur in den Kaufmannshöfen 20-21 Frühjahr/Sommer 2013 1 Viersternekultur in den Kaufmannshöfen 20-21 12-13 10-11 22-23 Kunst på tværs Spitzensache Et netværk i symfoni 2 Forord/Vorwort Dansk-Tysk Kultur/ Deutsch-Dänische Kultur Den 10.

Læs mere